HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 11. afdeling den 24. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Michael Rekling og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Anbringender Jeudan V A/S har supplerende anført, at man ved at anerkende ejerforeningen som påtaleberettiget alene anerkender, at ejerforeningen har en interesse og søgsmålskompetence i forhold til parkeringsdeklarationens opretholdelse over for Københavns Kommune. Jeudan bestrider derimod, at ejerforeningen er tillagt rettigheder i øvrigt i henhold til deklarationen, og at ejerforeningen materielt er berettiget til faktisk at råde over de 13 parkeringspladser på matr.nr. 53. Supplerende sagsfremstilling Ud over de parkeringsdeklarationer, som er gengivet i landsrettens dom, er der på matr.nr. 55 (nu 713) Sankt Annæ Vester Kvarter (Store Kongensgade 63 A, København) den 7. november 1974 tinglyst følgende deklaration dateret 6. oktober 1970:

2 - 2 - Undertegnede ejere af ejendommen matr.nr. 55 Sankt Annæ Vester kvarter, Store Kongensgade 63, forpligter herved os og alle efterfølgende ejere af nævnte ejendom og de parceller, hvori den måtte blive delt, til stedse at stille de projekterede pulterkamre og varmekælderen i gårdkælderen til rådighed for bebyggelsen på nabogrunden matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester kvarter. Samtidig erklærer vi os indforstået med, at arealet mellem værkstedsbygningen og skellene mod naboejendommene matr.nr.ne 53, 669 og 670 Sankt Annæ Vester kvarter stedse skal stå til rådighed som parkeringsareal for bebyggelsen på matr.nr.ne 669 og som adgangsvej til parkeringskælderen på matr.nr.ne 53 og 670 samt til parkeringspladserne på gårdarealet på sidstnævnte ejendomme. Påtaleret efter denne deklaration har alene Københavns magistrats 4. afdeling, uden hvis samtykke deklarationen ikke må aflyses i tingbogen. Af et referat fra ejerforeningens ordinære generalforsamling afholdt den 16. juni 2009 fremgår bl.a.: Formanden redegjorde herefter for historien om parkeringsproblematikken. Parkeringssagen startede en gang i 2006, da den daværende bestyrelse blev gjort opmærksom på et tinglyst papir, hvori der stod, at ejendommen havde ret til 35 p-pladser i nabogården, idet den daværende ejer af naboejendommen ville aflyse servitutten. Samtidigt gik det op for ejerforeningen, at man ikke havde råderetten over egen gård. Råderetten er ifølge en ældre deklaration tillagt ejeren af Borgergade 24. Omtrent samtidigt blev bestyrelsen af andre gjort opmærksom på, at ejendommen yderligere havde ret til 13 p-pladser i nabogården. Formanden Per Erik Carlsen oplyste, at han havde drøftet problemstillingen omkring håndhævelsen af parkeringspladser med ejerforeningens tidligere vicevært gennem 27 år Bjarne Nørgaard. Denne havde oplyst, at de 13 parkeringspladser i henhold til den ene af deklarationerne aldrig havde været anvendt i hans tid. Dette punkt rejste dog en tvivl blandt nogle af de tilstedeværende. Af et brev af 17. december 2009 fra Københavns Kommune til ejerforeningens daværende advokat i anledning af en procestilvarsling til denne sag fremgår bl.a.: Af vore [tidligere] breve fremgår det, at etablering af 13 parkeringspladser på ejendommen matr.nr. 53 Sankt Annæ Vester Kvarter, København, har været en del af forudsætningen for, at der kunne gives tilladelse til opførelse af bebyggelsen i Borgergade 26. Forvaltningen er alene påtaleberettiget vedrørende overholdelse af de betingelser, der er stillet i forbindelse med godkendelse af en bebyggelse.

3 - 3 - Da der fortsat er etableret parkeringspladser på ejendommen matr.nr. 53 Sankt Annæ Vester Kvarter, København, er forudsætningen for den givne tilladelse til opførelse af bebyggelsen Borgergade 26 stadig opfyldt. Vi må fastholde, at spørgsmålet om hvorledes brugsretten og et eventuelt vederlag for brugsretten reguleres, er et privatretligt forhold, som er forvaltningen uvedkommende. Vi agter derfor ikke at intervenere i en kommende retssag. I et brev af 27. april 2010 har Københavns Kommune besvaret en række spørgsmål vedrørende muligheden for at indbetale til en parkeringsfond i de tilfælde, hvor en bygherre ikke etablerer de krævede parkeringspladser, således: Lovgrundlaget vedrørende parkeringsfonde findes i byggelovens 22, stk. 6, der bestemmer, at der kan fastsættes bestemmelser for kommuners adgang til at gøre en fravigelse fra bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund betinget af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Adgangen til at oprette en parkeringsfond er imidlertid ikke udnyttet i Københavns Kommune. Hvis der ikke er fysisk mulighed for tilstrækkelig parkering på grunden hvilket ofte er tilfældet pga. den høje bebyggelsesprocent, der er kendetegnende for Københavns Kommune, sammenholdt med den høje prioritering af opholdsarealerne kan kravet om tilstrækkelige parkeringsarealer fraviges mod, at der tinglyses en deklaration på ejendommen. Parkeringsdeklarationen udsætter parkeringskravet, idet ejeren forpligtes til at indrette de pågældende pladser ved udførelse af eller deltagelse i et parkeringsanlæg i kvarteret, eller til at indbetale til en parkeringsfond, såfremt en sådan måtte blive oprettet. Metoden har været anvendt siden midten af halvfjerdserne, og der er tinglyst et antal deklarationer svarende til omkring parkeringspladser. Kommunen har på denne måde søgt at sikre sig, at parkeringsforpligtelserne kan aktualiseres efterfølgende, når der er behov herfor. Parterne er enige om, at vicevært Bjarne Nørgaard i tillæg til hvad der fremgår af landsrettens dom under afhøringen for landsretten forklarede følgende: Bjarne Nørgaard forklarede, at han flere gange løbende gennem årene er blevet spurgt af beboere fra ejerforeningen, om de måtte parkere på de 21 pladser på matr.nr. 53. Til dette svarede han altid nej. Bjarne Nørgaard forklarede endvidere, at han fungerede som vicevært fra 1981 eller 1982 (og ikke fra begyndelsen af 1980 erne, som det er protokolleret).

4 - 4 - Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår om, og i givet fald på hvilke vilkår, Jeudan V A/S som ejer af ejendommen matr.nr. 53 Sankt Annæ Vester Kvarter (St. Kongensgade 59, København) efter en tinglyst deklaration på ejendommen er forpligtet til at stille 13 parkeringspladser til rådighed for Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (Borgergade 26, København). Højesteret finder, at parkeringsdeklarationen ud over at opfylde vilkåret i Københavns Kommunes byggetilladelse af 20. april 1970 også indeholder en privatretlig forpligtelse over for den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 669 til at stille de pågældende parkeringspladser til rådighed. Det kan ikke føre til et andet resultat, at alene Københavns Kommune er anført som påtaleberettiget. Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastslå, at der i forholdet mellem de daværende ejere af de to ejendomme har været en fælles forudsætning om, at deklarationen ikke skulle skabe en sådan forpligtelse. Spørgsmålet er herefter, om retten til de 13 parkeringspladser i forholdet mellem ejerne af matr.nr. 669 og matr.nr. 53 er bortfaldet som følge af frihedshævd eller passivitet. Højesteret tiltræder, at det efter bevisførelsen ikke er godtgjort, at Jeudan og de tidligere ejere af matr.nr. 53 selv har rådet over parkeringspladserne på en sådan måde og i et sådant tidsrum, at man har hindret ejerforeningen i at råde over dem. Det bemærkes herved, at det, i hvert fald indtil Jeudan overtog matr.nr. 53, var ejeren af matr.nr. 670, der rådede over parkeringspladserne. Jeudan er derfor ikke over for ejerforeningen frigjort fra forpligtelsen efter deklarationen som følge af frihedshævd. Der er efter bevisførelsen herunder oplysningerne om, hvordan udnyttelsen af parkeringspladserne i gården mellem de berørte ejendomme er blevet administreret ikke grundlag for at fastslå, at ejerforeningen på et tidligere tidspunkt end 2006 har haft anledning til at påberåbe sig parkeringsdeklarationen. Ejerforeningen har således ikke udvist retsfortabende passivitet.

5 - 5 - Højesteret tiltræder endelig, at det ikke er godtgjort, at Jeudan har krav på vederlag for at stille parkeringspladserne til rådighed for ejerforeningen, hverken efter deklarationens ordlyd eller på andet grundlag. Deklarationen må ses i lyset af de øvrige deklarationer om adgangsog parkeringsforhold i gården mellem de berørte ejendomme, som der efter det oplyste ikke kræves vederlag for. Højesteret stadfæster herefter dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Jeudan V A/S betale kr. til Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 Sag 147/2012 (2. afdeling) Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) mod Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B248900B - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Bo Bjerregaard (kst.)). 14. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere