SÅLUS,^r BoligadministroHon Amba

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅLUS,^r BoligadministroHon Amba"

Transkript

1 SÅLUS,^r BoligadministroHon Amba INDGÅET 1 3 SEP Aabenraa Kommune Vestergade sal, 6200 Aabenraa TIf Aabenraa Kommune Sundhed og Omsorg att: Handicapchef Per Petersen Skelbækvej Aabenraa Vor ref.: LP Deres ref.: Dato: Startboligprojekt i Aabenraa Kommune Hermed fremsendes 2 ansøgningskemaer til etablering af startboliger til unge i Aabenraa Kommune. Forinden fremsendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, skal kommunalbestyrelsen godkende ansøgningen. Ansøgningerne har været behandlet i hovedbestyrelserne i Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening, der begge har godkendt ansøgningerne, henholdsvis den 2. september 2013 og den 10. september Efter kommunalbestyrelsens godkendelse og påtegning, bedes ansøgningskemaerne returneret til boligforeningen, der herefter sørger for fremsendelsen til ministeriet. Det skal bemærkes, at ansøgningsfristen er den 1. november Venlig hilsen inistrationschef M AOOS1. KB\13 Projekter\Slanboliger\2013 O9.anm.komm. godkendelse doc

2 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER d Ansøgningsskema Etablering af startboliger tii unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: "Kontor for Almene Boliger". Den underskrevne ansøgning kan også sendes som pdf til Ansøgningsfrist d. 1. november Projektets navn: GENERELLE OPLYSNINGER Start-bo Aabenraa - Skolevænget (Kolstrup Boligforening) B Projektets datoer: Hvornår påtænkes den sociale vicevært at have første arbejdsdag?: 1. marts 2014 Såfremt tidspunktet ligger mere end 12 måneder efter forventet tilsagnsdato anføres begrundelse herfor: Såfremt der søges startboligtilskud til ombygning, hvornår forventes ombygningen da påbegyndt?: Såfremt tidspunktet ligger mere end 12 måneder efter forventet tilsagnsdato anføres begrundelse herfor: Hvornår påtænkes den første beboer at flytte Ind?: 15. marts 2014 Hvornår påtænkes alle boliger at være taget i brug som startboliger?: 15. oktober 2014 I hvor mange år søges der om startboligbidrag (max. 15 år)?: 15 år Ansøger Gammel Mønt København K - T E dk dk

3 Ansøgers navn {almene boligorganisation, selvejende almene ungdomsboliginstitution - evt. under stiftelse). Kontaktadresse, gadenavn, nr. Telefonnummer Evt. afdelingsnr. og LBF. nr. Kolstrup Boligforening Humlehaven Aabenraa Afdeling 24 LBF nr Ansøgers CVR-nummer: Navn på kontaktperson Kontaktadresse, gadenavn, nr. Telefonnummer (numre) Lars Petersen Vestergade 12, 1. sal 6200 Aabenraa / Eventuel frivillig organisation, der er samarbejdspartner i projektet Organisationens navn Kontaktadresse, gadenavn, nr. Telefonnummer Navn på kontaktperson Kontaktadresse, gadenavn, nr. Telefonnummer (numre) Såfremt startboligerne påtænkes etableret i en selvejende almen ungdomsboliginstitution udfyldes følgende: Ønskes den frivillige organisation repræsenteret I bestyrelsen? D Ja D Nej 2 af 12 GammelMønt København K H E dk

4 Hvad søges der om fra puljen? Ansættelse af social vicevært (startboligbidrag): Den sociale viceværts ugentlige arbejdstid vedrørende startboligerne i afdelingen eller den selvejende institution: 25 timer = 10 boliger å gennemsnit 2,5 timer/uge Budgetterede, årlige, samlede bruttoudgifter til aflønning og øvrige udgifter til drift af ordningen, som ønskes dækket af startboligbidrag (1. år): kr. Heraf udgør samlede bruttoudgifter til aflønning: kr. Søges der om startboligtilskud til ombygning og Indretning, udfyldes nedenstående: Udgiftens formål Anslået udgift Eventuelle parter i puljeansøgning: Såfremt der er flere parter, som ansøger om støtte til aflønning af samme sociale vicevært (som deles mellem projekterne), udfyldes nedenstående. Parter Projektets navn Organisationens navn Start-bo Aabenraa - Slotsgade Aabenraa Andelsboligforening Er denne ansøgning betinget af, at ovenstående parter i puljeansøgningen får tilsagn? XJa D Nej Projektets fysiske rammer: Hvor mange startboliger planlægges etableret, og hvor skal boligerne ligge? Startboligernes antal og placering Afdelingens eller den selvejende institutions navn Engbo (evt. LBF. nr.) Afdelingens skæringsdato 15. januar 1998 Adresse / vejnavn(e) Skolevænget Aabenraa 3 af 12 Gammel Mønt København K T wwwmbbldk

5 Afdelingens eller den selvejende institutions boliger Startboliger Øvrige Ungdomsboliger Antal Familieboliger Ældreboliger Beskriv boligernes fysiske placering og forholdet til omgivelserne (ligger boligerne spredt i en bebyggelse eller er de samlet i en opgang, fløj eller lignende, er der tale om tæt-lav eller etagebyggeri, påtænkes der tilknyttet fælleslokaler til boligerne, hvordan er de placeret bymæssigt etc): Afdelingen består af 54 lejligheder som er en blanding af rækkehuse, mindre lejligheder og ungdomsboliger, som er ombygget i Afdelingen er beliggende mindre end 1 km fra Aabenraa centrum. Afdelingen er nærmeste nabo til IBC - Handelsgymnasiet i Aabenraa og ligger ganske tæt på uddannelsesinstitutionerne Aabenraa Statsskole (gymnasium), Deutches Gymnasium Nordschleswig og UC Syddanmark med uddannelsesmuligheder til pædagog og socialrådgiver. EUC Syd med både teknisk gymnasium og erhvervsuddannelser ligger i cykelafstand (3 km) fra Skolevænget. Alle startboliger ligger i stueplan, på 1. eller 2. sal i samme blok. Der er festlokale i afdelingen og gæsteværelse til udlejning. H Forudsættes en del af projektets udgifter dækket via anden indtægtskilde? 4 af 12 Gammel Mønt København K T wwwmbbldk

6 Hvis ja, udfyld nedenstående: Boligsocial indsats Finansieringskilde Beløb Varighed Formål Fysiske faciliteter Finansieringskilde Beløb Formål Eventuelle kommentarer til ovenstående: Ansøgers underskrift Dato Underskrift ^y s af 12 Gammel Mønt København K T E dk

7 Kommune^ KOMMUNENS INDSTILLING -Kommunens navn (afdelingens eller den selvejende institutions beliggénhedskommune). Aabenraa Kommune Kontaktadresse, gadenavn, nr. Skelbækvej Aabenraa Telefonnummer Navn på;icohtaktperson ^/i^^j. Kontor / afdeling Kontaktadresse, gadenavn, nr. Telefonnummer (numre) Per Petersen Handicap & Psykiatri Skelbækvej Aabenraa / K Kommunalbestyrelsens godkéridelse af startboligprojektet Det attesteres herved, at Aabenraa Kommune godkender etableringen af de i skemaet omhandlede startboliger. X Boligerne etableres i eksisterende byggeri. Angiv navn og organisationsform (alment, selvejende m.v.) for byggeriet, herunder evt. behov for kommunal godkendelse af omdannelse, ommærkning m.v.: Kolstrup Boligforening, afdeling Engbo, almene ungdomsboliger, hvor 10 ud af 30 ungdomsboliger anvendes som startboliger. > Angiv, om de forudsatte kommunale godkendelser m.v. er givet, eller om de først forventes givet efter tildeling af eventuelt støttetilsagn til startboliger: Aabenraa Byråd har godkendt ansøgning etablering af startboliger den Boligerne etableres i byggeri tilvejebragt ved nybyggeri eller erhvervelse med kommunalt støttetilsagn efter almenboligloven. Angiv kortfattet byggeriets karakter > Angiv, om det forudsatte kommunale tilsagn er givet, eller om det først forventes givet efter tildeling af eventuelt støttetilsagn til startboliger: 6 af 12 Gammel Mønt København K T E dk www mbbl.dk

8 Bestyrelsens sammensætning (i selvejende almene ungdomsboliginstitutioner). Angiv bestyrelsens sammensætning, herunder kommunalbestyrelsens beslutning med hensyn til en eventuel repræsentation af en frivillig organisation på det sociale område: Kommunalbestyrelsens bemærkninger til projektet: Ansøgningen om etablering af startboliger er udformet i samråd med Handicap & Psykiatri, Aabenraa Kommune. Der er et konstateret behov for boliger til unge, der har brug for mindre omfattende støtte i den fase af livet, hvor den unge skal etablere en stabil og kontinuerlig basis i egen bolig, i uddannelse/job og i fritidslivet. Det forventes på sigt, at startboligerne kan medvirke til at mindske efterspørgslen efter egentlige botilbud, samtidig med at indsatsen med startboliger kan medvirke til et stabilt og velfungerende bomiljø for unge I Aabenraa Kommune. Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse forventes fremsendt efterfølgende og senest den 23. november 2012, hvorfor der alene kan gives en foreløbig kommunal tilkendegivelse. Dato Underskrift / Navn: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen 7 af 12 Gammel Mønt København K T E

9 Projektets formal: Beskriv projektets formål og idegrundlag (maks. 1 side). Baggrund: En del af de unge i vores boligafdelinger med ungdomsboliger må betragtes som udsatte på grund af forskellige problemstillinger i eget liv og op gennem deres opvækst. De har et manglende eller utilstrækkeligt netværk til at støtte dem i dagligdagens problemstillinger. Disse unge har svært ved at "få fast grund under fødderne" i egen bolig. Deres tidshorisont er kort, de handler impulsivt, og kan hurtigt komme ind i en uheldig udvikling med dårlig økonomi og manglende struktur i dagligdagen, der gør, at de har svært ved at klare sig i egen bolig og er i fare for at miste boligen og for marginalisering i forhold til job og uddannelse. Idégrundlag: Der er en sammenhæng mellem tilfredshed med boligsituation, tilfredshed med livet og et velfungerende socialt netværk. At der er orden i boligsituationen og struktur i hverdagen er derfor også en væsentlig medvirkende faktor for at sikre udsatte unge en god start på livet i egen bolig. Med inspiration i det overordnede princip i Servicestyrelsens hjemløsestrategi "Housing First", der tillægger ordnede forhold på boligområdet stor betydning, og samtidig konstaterer, at dette ikke kan stå alene, men må kombineres med en bostøtte-indsats, tror vi på, at vi gennem et boligtilbud med en støtteordning i form af en social vicevært, kan sikre, at socialt sårbare og utilpassede unge undgår mange flytninger eller blive sat på gaden. Vi tror på, at det er stabile rammer, der er forudsætningen for, at disse unge kan passe en hverdag med forpligtelser på uddannelsen eller job. Formål Formålet er botræning og støtte i forhold til den unges egen situation. De unge i målgruppen skal have støtte og hjælp til at opnå de basale færdigheder, der skal til for at kunne mestre hverdagen i egen bolig; at få den nødvendige sunde kost og søvn, styre sin økonomi, komme af sted på arbejde eller i skole, kommunikere med forskellige myndigheder, omgås naboer, overholde husordenen osv. Udlejning og målgruppe: Kan målgruppen indkredses nærmere inden for rammerne af de generelle regler for ordningen? Beskriv i så fald kortfattet, hvordan målgruppen nærmere afgrænses? Beskriv desuden, hvordan udlejningen tænkes organiseret (maks. 14 side). Målgruppen er unge mellem 18 og 24 år, som er sårbare og har udfordringer i forhold til at mestre hverdagen i egen bolig. De unge har manglende eller utilstrækkeligt netværk til at støtte dem i dagligdagen. Boligforeningen kender målgruppen, idet de ofte giver udfordringer i afdelingerne i form af problemer med ikke betalt husleje, støj, manglende oprydning af boligen, håndtering af affald osv. Kommunen kender målgruppen som de unge, der blandt andet pga. ustabilitet omkring de basale rammer i hverdagen, herunder i særdeleshed boligsituationen, dropper ud af beskæftigelse eller uddannelse og melder sig ledige på jobcenteret. Mange af dem vil umiddelbart blive sendt i uddannelse, evt. med hjælp og støtte fra en UU-vejleder, mens andre har brug for lidt mere hjælp til at blive klar igen. De har som oftest intet netværk, eller ikke en konstruktiv kontakt med et sådant, og har brug for støtte til at få hverdagen og boligsituationen til at fungere (igen). Samlet vurderes det, at de unge i målgruppen kan profitere af at få støtte til hverdagsmestring af en social vicevært I ca. 2,5 timer/uge. Den enkelte unge kan godt have mere komplekse problemstillinger og behov for yderligere støtte fra f.eks. UU-vejleder, misbrugskonsulent eller andet, og startboligordningen kan sagtens i disse tilfælde suppleres af andre støtteforanstaltninger fra 8 af 12 Gammel Mønt København K T E wwwmbbl.dk

10 kommunens side. Målgruppen er dog ikke unge, der allerede er visiteret til bostøtte via Visitation & Rehabilitering. Såfremt situationen udvikler sig, så det skønnes, at de har et større behov for støtte og vurderes tilhørende målgruppen for støtte iht. Servicelovens 85-støtte, vi! der kunne ansøges om støtte til konkrete opgaver via Visitation & Rehabilitering samtidig med støtten fra den sociale vicevært opretholdes Bliver der tale om et meget omfattende støttebehov, vil borgerne ikke mere tilhøre målgruppen for startbolig-tilbuddet. Projektets organisation og ledelse: Beskriv kort projektets organisering, kommunikation og opgavefordeling mellem startboligerne, kommunen og evt. samarbejdspartenere. Organisering og samarbejde Boligforeningen køber ydelsen på timerne til den sociale vicevært af Pædagogisk Vejlederteam i Aabenraa Kommune. Denne løsning vurderes at sikre størst mulig kontinuiteten i indsatsen, ligesom det vil kunne lette planlægningen i forhold til de skæve arbejdstider, da timerne kan deles ud mellem flere medarbejdere. Ved ferieafholdelse og sygdom vil der heller ikke være længere perioder uden kontaktmulighed for den unge. Der vil endvidere være rig mulighed for faglig sparring for den sociale vicevært i Pædagogisk vejlederteam. Noget som vil være svært at honorere i boligforeningen. Sidst men ikke mindst vurderes det, at denne løsning vil sikre bedst mulig koordinering af indsatsen, såfremt andre kommunale tilbud er påkrævet, og den unge giver samtykke hertil. Samarbejdsaftale: Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem boligforeningerne og Aabenraa kommune efter tilsagn fra Ministeriet og inden opstart af projektet. Samarbejdsaftalen vil beskrive organisering, visitering, samarbejde, opfølgning og afregning på projektet. Visitering til Startboligerne: Der nedsættes et visiteringsudvalg bestående af: Boligforeningernes udlejning Social Vicevært(er) Leder af Pædagogisk Vejlederteam UU/ungeteamet?? Udsatte konsulenten (PVTs 99-medarbejder) Udvalget står for alt det praktiske omkring visitering og godkendelse af unge til startboligerne, samt løbende evaluering og opfølgning på startboltgerne. 9 af 12 Gammel Mønt København K T E wwwmbbldk

11 Projektstyring: Der nedsættes en følgegruppe, der følger projektet en gang årligt. Gruppen består af: Repræsentant fra boligforeningernes udlejning Administrationschef i Sålus, Lars Petersen Leder af Pædagogisk Vejlederteam Chef i Aabenraa Kommune, Per Petersen Specialkonsulent Vibeke Kyhl Haugaard Politisk led - repræsentant for socialudvalget + boligforeningens bestyrelse Det første år (2014) træder følgegruppen sammen ved opstarten i marts og ved årets udgang. De efterfølgende år træder følgegruppen sammen inden årets udgang. Der skal ved disse møder forelægge en evaluering / rapport på startboligprojektet. Ansvarlig for denne rapport er Pædagogisk Vejlederteam. Den sociale indsats i boligerne: Beskriv projektets metoder og indhold. Herunder særligt den sociale viceværts rolle. Funktionsbeskrivelse for Social vicevært Den sociale vicevært fungerer som en pædagogiske vejleder, der har til opgave at give de unge hjælp til kontakten med myndigheder, råd om kost og økonomi, samt botræning i øvrigt Den sociale vicevært fungerer som rollemodel, samt yder omsorg og kontrol med udgangspunkt i den unges behov, med henblik på at styrke sociale kompetencer og netværk. Udgangspunktet er hjælp til selvhjælp, så når der i det følgende står "hjælp til", menes den nødvendige støtte og opbakning tii, at den unge selv får tingene gjort. Funktionsbeskrivelse for den sociale vicevært: o o o o o o o o o Morgenvækning Hjælp til kommunikation med offentlige instanser (læse/skrive breve, ansøgninger) Råd og vejledning om kost, vask, rengøring og madlavning (botræning) Personlig voksenkontakt i alle andre forhold i tilværelsen Hjælp til styring af økonomien Kontrol og opretholdelse af husorden Udredning af kvalifikationer og behov Udfærdigelse af "handleplan" (fremtidsplaner) i samarbejde med den unge Støtte og motivering til at få den nødvendige søvn om natten Følgende arbejdsbeskrivelse er beregnet for 20 startboliger: 10 startboliger i Start-bo Aabenraa - Skolevænget (Kolstrup boligforening) og 10 startboliger i Start-bo Aabenraa - Slotsgade (Aabenraa Andelsboligforening). Timeforbruget er beregnet som 2,5 timer/uge i gennemsnit pr startbolig=50 timer 10 af 12 Gammel Mønt København K T E dk

12 Arbejdstider/uge: mandag til fredag (5 timer/uge) Morgenvækning, sørge for at de unge kommer op, så de har muligheden for at komme af sted til dagens opgaver mandag til torsdag og søndag (35 timer/uge) Hjælp til postlæsning, betalinger (Netbank/ NEMid), indkøb, vask, rengøring. Støtte eller hjælpe de unge med at få gæster ud af lejligheden, så der kan blive ro for natten, både af hensyn til øvrige beboere, og fordi det er vigtigt, at være udhvilet og motiveret for at møde op på arbejde, i skole, til aktivering mm. Fællesaktiviteter for startboligerne torsdag (5 timer) Lægebesøg, bankbesøg, kommunebesøg, skrivelser, hvad der måtte være af besøg og hjælp den unge ikke selv kan finde ud af eller mangler vejledning fil. (Alt svarende ligeledes til det en støtte/kontaktperson og pædagogisk vejleder foretager sig.) 5 timer/uge til: Møde Kontakt samarbejdsparter Visitation, opfølgning og evaluering Tilbud om social vicevært er målrettet de unge, der har brug for "et lille skub" i form af hjælp, rådgivning og oplæring omkring de daglige opgaver i forbindelse med at klare sig selv, og retter sig altså ikke mod unge med et mere omfattende behov. Her må der suppleres med pædagogisk vejleder, intensiv bostøtte eller et egenfiigt døgninstitutionsfilbud. Derfor forventes de unge at klare sig selv i fidsrummet fra fredag kl og til søndag kl Bygningernes tilstand: Hvordan kan den eksisterende filstand af bygningerne beskrives? For almene afdelinger kan oplysningerne hentes fra seneste oplysningsskema til "Almenstyringsdialog.dk". Bygningernes vedligeholdelsestilstand (sæt kryds) Utilfredssfillende: Mindre filfredssfillende: Tilfredssfillende: X Er bygningerne tidssvarende (sæt kryds) Ringe grad: Ret ringe grad: Nogen grad: Ret høj grad: Høj grad: X Beskriv kort de eksisterende forhold i afdelingen (Herunder den driftsøkonomiske situafion, efterspørgslen efter boligerne, miljøet i afdelingen og relafionen fil lokalsamfundet): Økonomien i afdelingen er ikke god, de har underskud, Miljøet er pt. fint, ingen ballade eller problemer, der er ikke planlagt nogen ændringer af nogen art 11 af 12 Gammel Mønt København K T E wwwmbbldk

13 Nuværende husleje Forventet start husleje Md. leje (fra XX kr. til XX kr.) Størrelse (fra XX m^ til XX m'') Startboliger 2348 kr kr. asm-^-ssm^ Er der for nærværende planlagt større projekter eller aktiviteter, som vil bevirke ekstraordinære huslejeændringer?: Nej 12af12 Gammel Mønt København K T E vww mbbl.dk

14 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER a Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriel for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: "Kontor for Almene Boliger". Den underskrevne ansøgning kan også sendes som pdf fil Ansøgningsfrist d. 1. november Projektets navn: GENERELLE OPLYSNINGER Start-bo Aabenraa - Slotsgade (Aabenraa Andelsboligforening) B Projektets datoer: Hvornår påtænkes den sociale vicevært at have første arbejdsdag?: 1. marts 2014 Såfremt tidspunktet ligger mere end 12 måneder efter fon/entet tilsagnsdato anføres begrundelse herfor: Såfremt der søges startboligfilskud til ombygning, hvornår forventes ombygningen da påbegyndt?: Såfremt tidspunktet ligger mere end 12 måneder efter forventet filsagnsdato anføres begrundelse herfor: Hvornår påtænkes den første beboer at flytte ind?: 15. marts 2014 Hvornår påtænkes alle boliger at være taget i brug som startboliger?: 15. oktober 2014 I hvor mange år søges der om startboligbidrag (max. 15 år)?: 15 år Ansøger Gammel Mønt København K T wwwmbbldk

15 Ansøgers navn (almene boligorganisation, selvejende almene ungdomsboliginstitution - evt. under stiftelse). Kontaktadresse, gadenavn, nr. Telefonnummer Evt. afdelingsnr. og LBF. nr. Aabenraa Andelsboligforening Humlehaven Aabenraa Afdeling 24 LBF nr Ansøgers CVR-nummer: Navn på kontaktperson Kontaktadresse, gadenavn, nr. Telefonnummer (numre) E-mai! Lars Petersen Vestergade 12, 1. sal 6200 Aabenraa / D Eventuel frivillig organisation, der er samarbejdspartner i projektet Organisationens navn Kontaktadresse, gadenavn, nr. Telefonnummer E-mall Navn på kontaktperson Kontaktadresse, gadenavn, nr. Telefonnummer (numre) Såfremt startboligerne påtænkes etableret i en selvejende almen ungdomsboliginstitution udfyldes følgende: Ønskes den frivillige organisation repræsenteret i bestyrelsen? D Ja D Nej 2 af 12 Gammel Mønt København K T

16 Hvad søges der om fra puljen? Ansættelse af social vicevært (startboligbidrag): Den sociale viceværts ugenfiige arbejdstid vedrørende startboligerne i afdelingen eller den selvejende institufion: 25 fimer = 10 boliger å gennemsnit 2,5 fimer /uge Budgetterede, årlige, samlede bruttoudgifter fil aflønning og øvrige udgifter til drift af ordningen, som ønskes dækket af startboligbidrag (1. år): kr. Heraf udgør samlede bruttoudgifter fil aflønning: kr. Søges der om startboligtilskud til ombygning og indretning, udfyldes nedenstående: Udgiftens formål Anslået udgift Eventuelle parter i puljeansøgning: Såfremt der er flere parter, som ansøger om støtte fil aflønning af samme sociale vicevært (som deles mellem projekterne), udfyldes nedenstående. Parter Projektets navn Organisationens navn Start-bo Aabenraa Skolevænget Kolstrup Boligforening Er denne ansøgning betinget af, at ovenstående parter i puljeansøgningen får tilsagn? XJa D Nej Projektets fysiske rammer: Hvor mange startboliger planlægges etableret, og hvor skal boligerne ligge? Startboligernes antal og placering Afdelingens eller den selvejende institutions navn (evt. LBF. nr.) Afdelingens skæringsdato Adresse / vejnavn(e) Astoria 15. januar 1994 Slotsgade Aabenraa 3 af 12 Gammel Mønt København K T E dk www mbbi dk

17 DSK-S4VX817 - fb-skan :00 - SEPBARCODE: OU231 Afdelingens eller den selvejende institutions boliger startboliger Antal Øvrige Ungdomsboliger Familieboliger Ældreboliger Beskriv boligernes fysiske placering og forholdet til omgivelserne (ligger boligerne spredt i en bebyggelse eller er de samlet i en opgang, fløj eller lignende, er der tale om tæt-lav eller etagebyggeri, påtænkes der tilknyttet fælleslokaler til boligerne, hvordan er de placeret bymæssigt etc): Afdelingen består af 28 ungdomsboliger og er beliggende 700 meter fra Aabenraa centrum. Afdelingen er næsten nabo fil UC Syddanmark med uddannelsesmuligheder til pædagog og socialrådgiver, og ligger ganske tæt på uddannelsesinstitutionerne IBC - Handelsgymnasiet i Aabenraa, Aabenraa Statsskole (gymnasium), Deutches Gymnasium Nordschleswig. EUC Syd med både teknisk gymnasium og erhvervsuddannelser ligger i cykelafstand (2 km) fra Slotsgade. Startboligerne ligger både i stueplan, på 1. og 2. sal i samme blok. Der er ingen fælleslokaler i afdelingen men til brug for projektet kan festlokale på Skolevænget (Start-bo Aabenraa - Skolevænget) bruges. Der er kun 700 meter mellem de to afdelinger. H Forudsættes en del af projektets udgifter dækket via anden indtægtskilde? 4 af 12 Gammel Mønt København K T E

18 Hvis ja, udfyld nedenstående: Boligsocial indsats Finansieringskilde Beløb Varighed Formål Fysiske faciliteter Finansieringskilde Beløb Formål Eventuelle kommentarer fil ovenstående: 5 af 12 Gammel Mønt København K T E dk dk

19 Kommune KOMMUNENS INDSTILLING ydmntfun ris navn J atdeling^^l eifl»*" ^'selvejeikljelinstftutions tbélldg^heds kommune). Kontaktadresse, gadenavn, nr. Telefonnummer Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa inåvhi3ålkon1ampersbn Kontor / afdeling Kontaktadresse, gadenavn, nr. Telefonnummer (numre) Per Petersen Handicap & Psykiatri Skelbækvej Aabenraa / K ^KdmmuWålbéslvrelsénsfdddkencfétséaf startlsollgp Det attesteres herved, at Aabenraa Kommune godkender etableringen af de i skemaet omhandlede startboliger. X Boligerne etableres i eksisterende byggeri. Angiv navn og organisationsform (alment, selvejende m.v.) for byggeriet, herunder evt. behov for kommunal godkendelse af omdannelse, ommærkning m.v.: Aabenraa Andelsboligforening, afdeling Astoria, almene ungdomsboliger, hvor 10 ud af 28 ungdomsboliger anvendes som startboliger. > Angiv, om de forudsatte kommunale godkendelser m.v. er givet, eller om de først forventes givet efter tildeling af eventuelt støttetilsagn til startboliger: Aabenraa Byråd har godkendt ansøgning etablering af startboliger den Boligerne etableres i byggeri tilvejebragt ved nybyggeri eller erhvervelse med kommunalt støttetilsagn efter almenboligloven. Angiv kortfattet byggeriets karakter > Angiv, om det forudsatte kommunale tilsagn er givet, eller om det først forventes givet efter tildeling af eventuelt støttetilsagn til startboliger: 6 af 12 GammelMønt København K T wwwmbbldk

20 Bestyrelsens sammensætning (i selvejende almene ungdomsboliginstitutioner). Angiv bestyrelsens sammensætning, herunder kommunalbestyrelsens beslutning med hensyn til en eventuel repræsentation af en frivillig organisation på det sociale område: Kommunalbestyrelsens bemærkninger til projektet: Ansøgningen om etablering af startboliger er udformet i samråd med Handicap & Psykiatri, Aabenraa Kommune. Der er et konstateret behov for bollger til unge, der har brug for mindre omfattende støtte i den fase af livet, hvor den unge skal etablere en stabil og kontinuerlig basis i egen bolig, i uddannelse/job og i fritidslivet. Det forventes på sigt, at startboligerne kan medvirke til at mindske efterspørgslen efter egentlige botilbud, samtidig med at indsatsen med startboliger kan medvirke til et stabilt og velfungerende bomiljø for unge i Aabenraa Kommune. n Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse forventes fremsendt efterfølgende og senest den 23. november 2012, hvorfor der alene kan gives en foreløbig kommunal tilkendegivelse. Dato Underskrift / Navn: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen 7 af 12 Gammel Mønt København K T E

21 PROJEKTOPLYSNINGER Projektets formål: Beskriv projektets formål og Idegrundlag (maks. 1 side). Baggrund: En del af de unge i vores boligafdelinger med ungdomsboliger må betragtes som udsatte på grund af forskellige problemstillinger i eget liv og op gennem deres opvækst. De har et manglende eller utilstrækkeligt netværk til at støtte dem i dagligdagens problemstillinger. Disse unge har svært ved at "få fast grund under fødderne" i egen bolig. Deres tidshorisont er kort, de handler impulsivt, og kan hurtigt komme ind i en uheldig udvikling med dårlig økonomi og manglende struktur i dagligdagen, der gør. at de har svært ved at klare sig i egen bolig og er i fare for at miste boligen og for marginalisering i forhold til job og uddannelse. Idégrundlag: Der er en sammenhæng mellem tilfredshed med boligsituation, tilfredshed med livet og et velfungerende socialt netværk. At der er orden i boligsituationen og struktur i hverdagen er derfor også en væsentlig medvirkende faktor for at sikre udsatte unge en god start på livet i egen bolig. Med inspiration i det overordnede princip i Servicestyrelsens hjemløsestrategi "Housing First", der tillægger ordnede forhold på boligområdet stor betydning, og samtidig konstaterer, at dette ikke kan stå alene, men må kombineres med en bostøtte-indsats, tror vi på, at vi gennem et boligtilbud med en støtteordning i form af en social vicevært, kan sikre, at socialt sårbare og utilpassede unge undgår mange flytninger eller blive sat på gaden. Vi tror på, at det er stabile rammer, der er forudsætningen for, at disse unge kan passe en hverdag med forpligtelser på uddannelsen eller job. Formål Formålet er botræning og støtte i forhold til den unges egen situation. De unge i målgruppen skal have støtte og hjælp til at opnå de basale færdigheder, der skal til for at kunne mestre hverdagen i egen bolig; at få den nødvendige sunde kost og søvn, styre sin økonomi, komme af sted på arbejde eller i skole, kommunikere med forskellige myndigheder, omgås naboer, overholde husordenen osv. Udlejning og målgruppe: Kan målgruppen indkredses nærmere inden for rammerne af de generelle regler for ordningen? Beskriv I så fald kortfattet, hvordan målgruppen nærmere afgrænses? Beskriv desuden, hvordan udlejningen tænkes organiseret (maks. V2 side). Målgruppen er unge mellem 18 og 24 år, som er sårbare og har udfordringer i forhold til at mestre hverdagen i egen bolig. De unge har manglende eller utilstrækkeligt netværk til at støtte dem i dagligdagen. Boligforeningen kender målgruppen, idet de ofte giver udfordringer i afdelingerne i form af problemer med ikke betalt husleje, støj, manglende oprydning af boligen, håndtering af affald osv. Kommunen kender målgruppen som de unge, der blandt andet pga. ustabilitet omkring de basale rammer i hverdagen, herunder i særdeleshed boligsituationen, dropper ud af beskæftigelse eller uddannelse og melder sig ledige på jobcenteret. Mange af dem vil umiddelbart blive sendt i uddannelse, evt. med hjælp og støtte fra en UU-vejleder, mens andre har brug for lidt mere hjælp til at blive klar igen. De har som oftest intet netværk, etler ikke en konstruktiv kontakt med et sådant, og har brug for støtte til at få hverdagen og boligsituationen til at fungere (igen). Samlet vurderes det, at de unge i målgruppen kan profitere af at få støtte til hverdagsmestring af en social vicevært i ca. 2,5 timer/uge. Den enkelte unge kan godt have mere komplekse problemstillinger og behov for ydedigere støtte fra f.eks. UU-vejleder, misbrugskonsulent eller andet, og startboligordningen kan sagtens i disse tilfælde suppleres af andre støtteforanstaltninger fra 8 af 12 Gammel Mønt København K T E wwwmbbldk

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Socialministeriet Puljen Sundhed til socialt udsatte / opsøgende sundhedsindsatser Ansøgning sendes til: Servicestyrelsen, att. Sara Lindhardt, sli@servicestyrelsen.dk Til drøftelse i ministeriet GENERELLE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere