HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse"

Transkript

1 Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært Håndarbejde, design og kunst Håndværk * Administration og IT * Servicefag

2 Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Uddannelsen... 2 Indledning... 3 Baggrund... 3 Lovgrundlag... 4 Overordnede mål for Uddannelsen... 4 Målgrupper... 4 Pladsantal og opstart... 4 Rammer... 4 Uddannelsens opbygning og overordnede indhold... 5 uddannelsens retninger og specialer... 7 Håndværk... 7 Snedker... 7 Metal og industri... 7 Skomager... 7 Cykel... 7 Maler... 7 Finmekanik... 8 Catering... 8 Håndarbejde, design og kunst... 8 Administration og IT... 9 Kontor og IT... 9 Kontor og Reception... 9 IT Grafisk... 9 Bibliotek... 9 Servicefag... 9 Ejendomsservice / vicevært... 9 Uddannelsens årshjul Særligt om praktikken Studielejrskoler / studietur Fritidsdel, herunder ferieaktiviteter Bemanding på Samarbejdspartnere Pædagogiske metoder Visitation Økonomi Særlig service til kommuner Kontaktinformationer Om Hans Knudsen Instituttet Mission Værdigrundlag gennem tiderne Hans Knudsens Instituttets historie Uddannelsen 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der tilbydes tre uddannelsesretninger. Under hver hovedretning vælges et individuelt interessebærende speciale, som vil være det fag, den unge bliver uddannet indenfor. 2

3 Uddannelsen Håndværk Administration og IT Servicefag Snedker Metal og industri Skomager Cykel Maler Finmekanik Catering Håndarbejde, design og kunst Kontor og IT Kontor og Reception IT grafisk Bibliotek Fritid Ejendomsservice / Vicevært Indledning Onsdag d. 6. juni 2007 vedtog folketinget lov 564. Loven åbner mulighed for at tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov herunder unge med autismespektrumsforstyrrelser. Tidligere har unge med psykiske funktionsnedsættelser skullet uddanne sig i de gængse ungdomsuddannelser eller via gymnasiale uddannelser. Uddannelserne har generelt vanskeligt ved at håndtere unge med særlige behov, hvor der er behov for individuelle tilgange, massiv støtte og særlig planlægning/organisering af uddannelsesforløb. Gruppen af unge med psykiske funktionsnedsættelser har derfor været kendetegnet ved at have et stort frafald på uddannelserne. Eleverne har, til trods for ofte stærke kompetencer indenfor deres interesseområder, ikke formået at navigere i uddannelserne, indgå i klasser med elever, selvom der var tildelt en vifte af støttemuligheder. Baggrund oplever, at gruppen af unge med særlige behov, der ønsker at indgå som en ressource på arbejdsmarkedet er stigende. De unge ønsker ikke at få tildelt en pension. De vil i stedet have hjælp og støtte til at entrere uddannelses- og arbejdsmarkedet. Gruppen af unge har nogle karakteristiske problemer omkring indlæring, egenstrukturering og organisering samt på det sociale og menneskelige område. Dette gør, at en stor del af denne gruppe ikke umiddelbart er uddannelses- eller jobparate. Det er s erfaring, at en del af denne gruppe vil have gode muligheder for på sigt at få dele af en uddannelse, hvis de tilbydes den rette støtte og gives mulighed for en langsommere vej til jobkompetence. har gennem mange år arbejdet med denne gruppe og herigennem tilegnet sig erfaringer og viden. Vi ser, at det ofte er svært at rumme unge med særlige behov i allerede eksisterende uddannelsestilbud uden, at der gøres en særlig indsats. har en målsætning om at kunne gøre en forskel for de unge. Vores viden og erfaringer vil skabe de optimale rammer for dannelse og uddannelse udvikling og trivsel i samarbejde med den unge. Derfor har vi valgt at udbyde Uddannelsen som en vej til delvis (eller hel) selvforsørgelse. 3

4 Lovgrundlag Den 3-årige IT ungdomsuddannelse oprettes med udgangspunkt i Lov 564 af 06/ Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddrag fra lovens 1 om formål m.v.: Formålet med uddannelsen er,, og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Overordnede mål for Uddannelsen Formålet med Uddannelsen er, at den unge gennem mesterlæring, kan gøres tilstrækkeligt parate til, på sigt, at gennemføre dele af eller hele den uddannelse, som den unge har interesse for og henter egenmotivation i. Målet er, at den unge efter ungdomsuddannelsens 3 år indgår som en ressource på arbejdsmarkedet på særlige vilkår og har tillært en række realkompetencer, der kan understøtte et selvstændigt og aktivt voksenliv. Der sigtes imidlertid mod mere end blot uddannelse og beskæftigelse, da vi ser nødvendigheden i at danne de unge mennesker i væsentligt bredere forstand. Dette for at støtte dem i deres ungdom og gøre dem klar til en aktiv voksentilværelse, hvor de vil kunne agere selvstændigt eller med et minimum af støtte. Uddannelsen tilbyder retninger, der spejler sig s ordinære uddannelser. De fleste fagområder er repræsenteret på flaskehalslisten og derved opnås realistiske muligheder for beskæftigelse efter endt uddannelse. Målgrupper Uddannelsen er for unge mellem 16 og 25 år, herunder: Unge, der profiterer af mesterlæring. Unge, der har behov for struktur og tydelige rammer. Unge, der lærer ved at kende deres mål læring skal tage udgangspunkt i den unges interesser og tilhørende egenmotivation. Unge, der har behov for at få tilført realkompetencer, der kan understøtte et selvstændigt og aktivt ungdoms- og voksenliv. Unge, der har behov for et kvalificeret afsæt til beskæftigelse og/eller en ordinær uddannelse. Unge, der efter Uddannelsen vil indgå som en ressource på arbejdsmarkedet eller påbegynde en erhvervsuddannelse. har erfaring og succes med at tilbyde disse læringsrammer til: Unge diagnosticeret inden for autisme-spektret eller med klare træk fra autismespektret. Unge diagnosticeret inden for ADHD-spektret eller med klare træk fra ADHD-spektret. Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Unge med indlæringsvanskeligheder af generel karakter. Unge med særlig behov (ikke specificeret). Pladsantal og opstart Der vil løbende være indtag og opstart på uddannelsen. Der er i udgangspunktet ikke begrænsninger i pladsantallet. Læs mere under visitation og kontaktinformation. Rammer Der vil i uddannelsesforløbet være ét primært uddannelsessted. 4

5 Her vil uddannelsens undervisning og fritidsdel holde til. - Hans Knudsen Instituttet Glentevej København NV har specialpædagogiske undervisningslokaler, der imødekommer målgruppens behov for særlige rammer. Kurser eller særlige undervisningsforløb vil kunne blive afholdt på regionens AMU-centre eller øvrige uddannelsessteder. Fritid vil benytte sig af idrætsfaciliteter og aktivitetscentre i hovedstadens kommuner. Hertil kommer motionsfaciliteter på og omkringliggende fitnesscentre. Mødetid for Uddannelse og Fritid Uddannelsen er en treårig fuldtidsuddannelse Mødetiden vil variere afhængig af uddannelsens årshjul. Mødetiden tilrettelægges individuelt i tidsrummet 08:00 til 15:30. Årligt minimumstimetal vil være 840 timer á 60 min. svarende til 28 lektioner á 45 min. i 40 uger. Praktik vil være max. 280 timer årligt. I særlige tilfælde hvor det skønnes pædagogiske nødvendigt, vil der blive ansøgt om en udvidelse af timetallet. Fritid har åbent fra kl. 13:00 til ca. 16:00. Sluttidspunktet vil afhænge af dagens aktivitet. I tilfælde af aftenarrangementer, vil fritidstilbuddet som kompensation holde lukket en eftermiddag i løbet af ugen. I ferieperioder vil der gennem Fritid blive arrangeret en række aktiviteter og ture, såfremt der er en reel efterspørgsel og behov blandt eleverne. Der tilbydes aktiviteter max. 25 % af en ferieperiode. Ferieperioderne følger Københavns Kommunes folkeskolers ferieplaner. Uddannelsens opbygning og overordnede indhold Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger. På baggrund af afklaringsforløbet udfærdiges en individuel uddannelsesplan. I tilfælde, hvor Uddannelsen ikke er det optimale match for eleven, bruges afklaringsforløbet til at pege og indstille til et andet STU tilbud i samarbejde med elevens STU vejleder. Der kan være tilfælde, hvor Uddannelsen er det rigtige match for eleven, men hvor eleven ikke kan beslutte sig for hvilken uddannelses- og beskæftigelsesmæssige retning han/hun skal. I disse tilfælde tilrettelægges et individuelt uddannelsesforløb, hvor der i det første år er et særligt fokus på personlig og socialdannelse samt på afklaring af egne kerneinteresser. I Forløbet vil s mange værksteder kunne bringes i spil. Udannelsen bygges op omkring den hovedretning som eleven har valgt samt tilhørende uddannelsesspeciale. Uddannelsens indhold skal understøtte den personlige udvikling og trivsel. Der vil blive undervist i temaer på tværs af hovedretningerne. Her vil det være matchet mellem elever, der er afgørende for gruppesammensætningerne. Hovedtemaerne i uddannelsen vil alle have et dannelses- og uddannelsesfokus. Der vil være undervisning i emner indenfor den personlige socialfagsundervisning. 5

6 Faglig og praktisk undervisning: Tilegnelse af viden og færdigheder inden for den valgte uddannelsesretning. Faglig undervisning med speciallærer. Faglig undervisning med faguddannet værkstedspersonale. Praktisk mesterlæring via praktik på s værksteder. Via samarbejde med erhvervsskoler etableres muligheder for snusepraktikker eller modul-ordninger på skolerne. Temadage: Mit aktive ungdomsliv. Mit arbejdsliv. Mig om min uddannelse. Mit aktive og selvstændige voksenliv. Personlig socialfagsundervisning, herunder tilegnelse af indsigt i sig selv og kompenserende strategier. Eleverne tilbydes kurser i eksempelvis første hjælp, hygiejne, PC Kørekortet, brandslukning, arbejdsmiljø. Kurserne tages på, de tekniske skoler eller på AMU skoler. I Uddannelsen vil følgende områder indgå i den 3-årige læseplan: Ungdomskultur Handicaperkendelse selvforståelse Stresshåndtering Indlæring/håndtering af kompenserende strategier Kommunikation Tanker og følelser Styrkelse af selvværd og identitet Tilegnelse af studieidentitet Sundhed, krop og motion Selvstændighedstræning Studie- og arbejdsmarkedsundervisning Samfundsforhold og demokrati lokalt til globalt Bolig, herunder bo-undervisning og træning IT-undervisning, herunder PC-Kørekortet Fritidsliv Herudover vil der i uddannelsen være faglig studierelevant undervisning i eksempelvis dansk, matematik, engelsk. Udover en almen faglig tilgang vil der blive arbejdet målrettet mod faglig opkvalificering i retning mod specifik uddannelse Alle elever skal deltage i en årlig studielejrskole i Danmark samt en udenlandsk studietur, der placeres i uddannelsesforløbet Fritid indeholder eksempelvis mulighed for: Idrætsaktiviteter Fitness Andre aktiviteter, eksempelvis ridning eller go-cart IT aktiviteter Ture i biografen, bowling, m.fl. Spil brætspil og konsolspil Kreative aktiviteter Madlavning og bagning 6

7 uddannelsens retninger og specialer Håndværk Snedker Som snedker arbejder man eksempelvis med samling, pudsning og overfladebehandling samt opsætning af inventar og renovering af ældre møbler. En snedker fremstiller bl.a. møbler til hjemmet, fx reoler, borde, skabe. På snedkerlinjen lærer du faget at kende fra bunden. Du vil blive støttet i en fortrolighed med materialet. s Snedkerværkstedet holder til i store, lyse lokaler med et bredt udvalg af snedkermaskiner, og vi har en frisk og rar omgangstone. Værkstedet producerer snedkermestermøbler, derudover har vi mere industrielt præget fremstilling af garderober til daginstitutioner ligesom vi også påtager os specialopgaver. Endelig reparerer vi ældre kvalitetsmøbler. Metal og industri På metal og industri får du en indsigt i et uddannelsesområde, hvor hovedvægten af arbejdet er lagt på indstilling, programmering og betjening af cnc-styrede maskiner. Endvidere vil du komme til at afprøve arbejdet med reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Gennem uddannelsen vil du blive fortrolig med en række af vores maskiner, herunder vores computerstyrede CNC-maskiner. Arbejdet på værkstedet er meget afvekslende. På metalværkstedet udføres der arbejde på bestilling for kunder, og det er så godt som alt inden for metal og for det meste i små serier. I øvrigt er der særdeles gode jobmuligheder inden for branchen. Skomager Som skomager skal du lære at reparere forskelligt fodtøj og fremstille forskellige dele til sko, fx hæle og såler. En stor del af arbejdet foregår ved individuelle arbejdsstationer. Enkelte opgaver bliver udført ved hjælp af slibe-, fræse- og pudsemaskiner. De fleste serviceskomagere påtager sig også at udføre reparationer af skind- og lædervarer eller at kopiere nøgler. Som skomager vil du også skulle lære at betjene kunder. Arbejdet kræver håndelag og sans for præcisionsarbejde. Vores værksted er fra 1932 og vi har uddannet ca. 200 svende i perioden Cykel På cykellinjen lærer du at samle, reparere og vedligeholde cykler lige fra stel, hjul og bremser til gear. Du lærer selvfølgelig også at lappe cykler og skifte dæk. Kundeservice er også en del af uddannelsen. Du lærer at tage dig godt af kunderne og give dem gode råd om, hvordan de bedst passer på deres cykel. Bliver du rigtig god, vil du få et grundigt kendskab til mange cykeltyper. Vi har et professionelt og lyst cykelværksted med en god atmosfære, da vi føler et fælles ansvar for hinanden og for det arbejde, vi udfører. Derfor lægger vi også stor vægt på tålmodighed og socialt samvær. Vi udfører cykelreparationer lige fra lapning, styrbånd og bremser til indvendig gearnarv. Desuden renoverer vi brugte cykler. Maler Som maler kommer du til at lære malerfaget fra bunden. Du kan komme til at arbejde med behandling og maling af træ- og murværk samt metalflader. Du kan også få opgaver som at sætte tapeter og forskellige slags væv op. Du vil lære om materialer og farver. 7

8 Malerværkstedet er fra 1927, og vi har uddannet 105 svende mange med medaljer. Vi er en mester, en svend, lærlinge og nogle praktikanter. Vi giver os god tid til dig, så du lærer dele af håndværket. Vi sætter en ære i at arbejde effektivt og kvalitetsbevidst. Finmekanik Det er finmekanisk arbejde at fremstille de bittesmå mekaniske dele, som findes i fx fotografiapparater, IT, måleudstyr og instrumenter til brug i forskning, navigation, kommunikation osv. Det kræver præcision og kvalitetsbevidsthed. På vores nye finmekaniske værksted, vil du lære en række af ovenstående opgaver fra bunden, herunder lodning. Vores værksted er en del af s metalværksted, hvor vi udfører arbejde på bestilling for kunder, og det er så godt som alt inden for metal og for det meste i små serier. I øvrigt er der særdeles gode jobmuligheder inden for branchen. Catering På Catering skal du lære at arbejde i en kantine. Du skal hjælpe med at tilberede mad, anrette og sælge den - endvidere skal du lære at vedligeholde og rengøre køkkenmaskiner og værktøj. I løbet af uddannelsen vil du lære om, hvordan man udvælger og køber varer samtidig med at man tager hensyn til både forbrug, kvalitet, økonomi og opbevaringsmuligheder. Afrydning og opvask vil også være nogle af de opgaver, du vil kunne få. Det er godt, hvis du er en udadvendt person, da du er i kontakt med rigtig mange mennesker hver dag, men der er også plads til de stille eksistenser. har en stor moderne kantine, hvor vi er tre ansatte - en kantineleder og to ernærings- og husholdningsøkonomer. Vi har et sjovt og godt samarbejde. Al maden er hjemmelavet, den tilberedes fra bunden og af friske råvarer. Vi tilstræber at give vores kunder en kulinarisk oplevelse, og målet er at lave rigtig god mad, som afspejler forskellige verdenskøkkener - også det danske. Til daglig laver vi hjemmebagt morgenbrød og til frokost en lun ret, en varm ret, salatbar med 20 varianter, smørrebrød samt hjemmebagt kage. Vi laver mad til ca. 100 personer om dagen, så du kommer ikke til at kede dig. Håndarbejde, design og kunst På s Multiværkstedet vil du få indsigt i et fagområde, der stiller store krav til dine finmotoriske evner samt din kreative tænkning og opfindsomhed. Som designer arbejder du både med udvikling, arbejdsmodeller og fremstilling. Du vil blandt andet kunne blive udfordret inden for tekstildesign, malerkunst, mosaik, lettere serigrafi, syning, decoupage, håndarbejde med mere. Flere af de kunstarter, du kommer til at arbejde med, kan oftest kombineres og derved få nye individuelle udtryk. Mange af de ting, vi producerer på værkstedet, sælges til kunder udefra eller laves på bestilling. 8

9 Administration og IT Kontor og IT I dag møder man mange og afvekslende udfordringer på en moderne kontorarbejdsplads. Du vil lære funktioner inden for kontorlinjen Administration. Du vil lære de almindelige kontorfunktioner at kende, herunder anvendelsen af IT-programmer - du vil eksempelvis skulle tage PC-Kørekort. Du kommer til at arbejde med følgende områder: Service Sagsbehandlingsfunktioner Generelle administrative funktioner Regnskabs- og økonomifunktioner IT På kontorcentret udfører vi en lang række opgaver for s værksteder. Det spænder lige fra kommunikation, indkøbs-administration, regnskab til mange andre serviceopgaver. Kontor og Reception Vælger du reception som speciale, vil du udover basale kontorfærdigheder også kunne lære at sende e- mails til medarbejdere og passe telefonen i et stort firma. Som receptionist er du et vigtigt led mellem gæster og de forskellige dele af virksomheden. Du vil lære at orientere gæster om muligheder og praktiske forhold. Det er hos dig gæsterne tjekker ind og ud. Du lærer at være serviceorienteret, når du er i s reception. Som en del af den faglige undervisning får du kendskab til valuta og regnskabsarbejde og skal lære at tale og skrive engelsk og tysk. IT Grafisk På det IT grafiske værksted kan du optræne færdigheder inden for det grafiske område. Du vil arbejde med en lang række programmer, der benyttes, når der skal produceres forskellige publikationer og prints. Der vil også være mulighed for at arbejde med foto, billedbehandling og hjemmesider. Bibliotek samarbejder i øjeblikket med en række interessenter om at oprette en særlig bibliotekslinje til unge med autismespektrumsforstyrrelser. Servicefag Ejendomsservice / vicevært Ejendomsservice/vicevært hjælper med at vedligeholde bygninger, udenomsarealer, vand- og varmeanlæg, at håndtere affald, have kontakt til håndværkere og meget andet. Vores værksted serviceafdelingen - har hele som arbejdsplads. Det er serviceafdelingens opgave at sørge for, at alle værksteder, kontorer og andre lokaler fungerer, som de skal. Derudover står serviceafdelingen for at vedligeholde s biler. Vi har en spændende og afvekslende arbejdsdag, der foregår i en venlig og afslappet tone. Arbejdsopgaverne er meget forskellige lige fra at skifte pærer, flytte kontorer til at hænge billeder op. Vi kommer dagligt i kontakt med mange forskellige kolleger, som sætter pris på vores arbejde. Vælger du denne uddannelsesretning, skal du kunne klare, at der kommer nye opgaver til dig i løbet af dagen, som du ikke var forberedt på, da du mødte om morgenen. 9

10 Uddannelsens årshjul Eksemplet er baseret på en elev, der efter afklaringsforløbet - på baggrund af egne interesser og motivation har valgt uddannelsen Håndværk med retningen Metal og industri et eksempel på et forløb i Uddannelsen Uge Aktivitet Sted 2-6 Introduktion / Afklaringsforløb Eleven vil få en grundlæggende teoretisk og praktisk introduktion til Uddannelsens tre retninger: Håndværk Administration og IT Service Eleven vil gennem undervisning og praktik blive støttet til at vælge den uddannelsesretning, der motiverer og interesserer eleven mest. Før retning vælges, vil eleven i alt kunne prøve 2 til 4 forskellige retninger, så beslutningsgrundlaget er så kvalificeret som muligt. I afklaringsforløbet vil eleven også blive screenet i faglige, personlige og sociale kompetencer, herunder testning i dansk og matematik. Afklaringsforløbet gennemføres i samarbejde med elevens STU vejleder. 7 Vinterferie I ferien arrangeres ture, som eleven kan melde sig til, eksempelvis tur i biograf, bowling, netcafé m.fl Afklaringsforløb Fortsættelse af afklaringsforløbet. Eleven skal i slutningen af forløbet vælge uddannelsesretning. Afklaringsforløbet gennemføres i samarbejde med elevens STU vejleder. 15 Påskeferie I ferien arrangeres ture, som eleven kan melde sig til, eksempelvis tur i biograf, bowling, netcafé m.fl Håndværk Metal og industri Tilegnelse af viden og færdigheder inden for den valgte uddannelsesretning. Faglig undervisning med speciallærer Faglig undervisning med faguddannet værkstedspersonale Praktisk indlæring via praktik på s metalværksted. Realkompetence tilegnelse opnås via AMU kurser, på tekniske skoler o.lign. Temadage Mit ungdomsliv Mig om min uddannelse Diverse sociale og personlige temaer, herunder tilegnelse af indsigt i sig selv og kompenserende strategier Mit voksenliv Eksempelvis kurser i første hjælp, hygiejne, brandslukning, arbejdsmiljø m.fl Sommeraktiviteter Håndværk Metal og industri Tilegnelse af viden og færdigheder inden for den valgte uddannelsesretning. Realkompetence Faglig undervisning med speciallærer tilegnelse opnås via AMU Faglig undervisning med faguddannet værkstedspersonale kurser, på tekniske skoler Praktisk indlæring via praktik på s metalværksted. o.lign. 10

11 Temadage Mit ungdomsliv Mig om min uddannelse Diverse sociale og personlige temaer, herunder tilegnelse af indsigt i sig selv og kompenserende strategier Mit voksenliv Eksempelvis kurser i første hjælp, hygiejne, brandslukning, arbejdsmiljø m.fl. 37 Studielejrskole Håndværk Metal og industri Tilegnelse af viden og færdigheder inden for den valgte uddannelsesretning. Faglig undervisning med speciallærer Faglig undervisning med faguddannet værkstedspersonale Praktisk indlæring via praktik på s metalværksted. Temadage Mit ungdomsliv Mig om min uddannelse Diverse sociale og personlige temaer, herunder tilegnelse af indsigt i sig selv og kompenserende strategier Mit voksenliv Realkompetence tilegnelse opnås via AMU kurser, på tekniske skoler o.lign. Eksempelvis kurser i første hjælp, hygiejne, brandslukning, arbejdsmiljø m.fl. 42 Efterårsferie I ferien arrangeres ture, som eleven kan melde sig til, eksempelvis tur i biograf, bowling, netcafé m.fl Håndværk Metal og industri Tilegnelse af viden og færdigheder inden for den valgte uddannelsesretning. Faglig undervisning med speciallærer Faglig undervisning med faguddannet værkstedspersonale Praktisk indlæring via praktik på s metalværksted. Realkompetence tilegnelse opnås via AMU kurser, på tekniske skoler o.lign. Temadage Mit ungdomsliv Mig om min uddannelse Diverse sociale og personlige temaer, herunder tilegnelse af indsigt i sig selv og kompenserende strategier Mit voksenliv Eksempelvis kurser i første hjælp, hygiejne, brandslukning, arbejdsmiljø m.fl. 11

12 2010 et eksempel på et forløb i Uddannelsen Uge Aktivitet Sted 1-6 Praktik 7 Vinterferie I ferien arrangeres ture, som eleven kan melde sig til, eksempelvis tur i biograf, bowling, netcafé m.fl Håndværk Metal og industri Tilegnelse af viden og færdigheder inden for den valgte uddannelsesretning. Faglig undervisning med speciallærer Faglig undervisning med faguddannet værkstedspersonale Praktisk indlæring via praktik på s metalværksted. Temadage Mit ungdomsliv Mig om min uddannelse Diverse sociale og personlige temaer, herunder tilegnelse af indsigt i sig selv og kompenserende strategier Mit voksenliv Realkompetence tilegnelse opnås via AMU kurser, på tekniske skoler o.lign. Eksempelvis kurser i første hjælp, hygiejne, brandslukning, arbejdsmiljø m.fl. 13 Påskeferie I ferien arrangeres ture, som eleven kan melde sig til, eksempelvis tur i biograf, bowling, netcafé m.fl Tema: Studieliv og studieidentitet Virksomhedsforlagt undervisning på eksempelvis KTS Københavns På en teknisk skole Tekniske Skole. Eleven skal nu følge undervisningen på KTS. Undervisningen vil være delt mellem faglig undervisning, træning i programmering af CNC maskiner og praktisk trænende undervisning på skolens maskiner. 25 Status uge: Opdatering af uddannelsesplanen. Hvad har jeg lært Hvor er jeg på vej hen Nye mål Sommeraktiviteter I ferien arrangeres ture, som eleven kan melde sig til, eksempelvis tur i biograf, bowling, netcafé m.fl Håndværk Metal og industri Tilegnelse af viden og færdigheder inden for den valgte uddannelsesretning. Faglig undervisning med speciallærer Faglig undervisning med faguddannet værkstedspersonale Praktisk indlæring via praktik på s metalværksted. Temadage Mit ungdomsliv Mig om min uddannelse Diverse sociale og personlige temaer, herunder tilegnelse af indsigt i sig selv og kompenserende strategier Mit voksenliv Eksempelvis kurser i første hjælp, hygiejne, brandslukning, arbejdsmiljø m.fl. Realkompetence tilegnelse opnås via AMU kurser, på tekniske skoler o.lign. 37 Studielejrskole Håndværk Metal og industri Tilegnelse af viden og færdigheder inden for den valgte uddannelsesretning. Faglig undervisning med speciallærer Realkompetence tilegnelse opnås via AMU kurser, på tekniske skoler 12

13 Faglig undervisning med faguddannet værkstedspersonale Praktisk indlæring via praktik på s metalværksted. o.lign. Temadage Mit ungdomsliv Mig om min uddannelse Diverse sociale og personlige temaer, herunder tilegnelse af indsigt i sig selv og kompenserende strategier Mit voksenliv Eksempelvis kurser i første hjælp, hygiejne, brandslukning, arbejdsmiljø m.fl. 42 Efterårsferie I ferien arrangeres ture, som eleven kan melde sig til, eksempelvis tur i biograf, bowling, netcafé m.fl Håndværk Metal og industri Tilegnelse af viden og færdigheder inden for den valgte uddannelsesretning. Faglig undervisning med speciallærer Faglig undervisning med faguddannet værkstedspersonale Praktisk indlæring via praktik på s metalværksted. Realkompetence tilegnelse opnås via AMU kurser, på tekniske skoler o.lign. Temadage Mit ungdomsliv Mig om min uddannelse Diverse sociale og personlige temaer, herunder tilegnelse af indsigt i sig selv og kompenserende strategier Mit voksenliv Eksempelvis kurser i første hjælp, hygiejne, brandslukning, arbejdsmiljø m.fl. 13

14 2011 et eksempel på et forløb i Uddannelsen Uge Aktivitet Sted 1-6 Social og personlig dannelsesundervisning Fokus rettes mod et selvstændigt og aktivt voksenliv. Hovedtemaer er bo-undervisning, personlig økonomi, netværk og medbestemmelse. 7 Vinterferie I ferien arrangeres ture, som eleven kan melde sig til, eksempelvis tur i biograf, bowling, netcafé m.fl. 8-9 Studietur til udlandet (tilkøb) Eleverne der går på Uddannelsens 3. årgang skal på en fælles studietur til udlandet. På turen skal uddannelsens indlærte færdigheder afprøves i praksis. Hertil kommer faglige besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der har relevans til den valgte uddannelsesretning Praktik evt. eksternt i en anden virksomhed end / virksomhed Sommeraktiviteter I ferien arrangeres ture, som eleven kan melde sig til, eksempelvis tur i biograf, bowling, netcafé m.fl Virksomhedsforlagt undervisning på KTS Københavns Tekniske På en teknisk skole Skole. Eleven skal nu følge undervisningen på KTS. Undervisningen vil være delt mellem faglig undervisning, træning i programmering af CNC maskiner og praktisk trænende undervisning på skolens maskiner. 42 Efterårsferie I ferien arrangeres ture, som eleven kan melde sig til, eksempelvis tur i biograf, bowling, netcafé m.fl Håndværk Metal og industri Tilegnelse af viden og færdigheder inden for den valgte uddannelsesretning. Realkompetence Faglig undervisning med speciallærer tilegnelse opnås via AMU Faglig undervisning med faguddannet værkstedspersonale kurser, på tekniske skoler Praktisk indlæring via praktik på s metalværksted. o.lign. Temadage Mit ungdomsliv Mig om min uddannelse Diverse sociale og personlige temaer, herunder tilegnelse af indsigt i sig selv og kompenserende strategier Mit voksenliv Eksempelvis kurser i første hjælp, hygiejne, brandslukning, arbejdsmiljø m.fl. Der vil i denne periode være et særligt fokus mod elevens videre fremtid. Der SKAL indtænkes efterværn. 51 Uddannelsesafslutning Efterværn implementeres, herunder inklusion i på arbejdsmarkedet (eller evt. uddannelse). Faste aftaler vedr. tovholderfunktioner Den videre plan 14

15 Særligt om praktikken Løbende gennem hele uddannelsen skal eleven i praktik. Forløbene vil i uddannelsens første år være på s ordreproducerende værksteder, der uddanner lærlinge inden for 15 uddannelsesretninger. Værkstederne vil blive inddraget i forhold til at skulle sætte rammerne for arbejdstider, arbejdsopgaver og eventuelle særlige hensyn. Praktikkernes hyppighed og længde vil blive aftalt individuelt. Det er s erfaring at nogle elever vil have behov for daglig tydelighed i deres uddannelse. Disse elever (især elever med ADHD) vil kunne være på værksted 1-3 timer dagligt. Andre elever vil profitere af snusepraktikker af 1-2 dages varighed kombineret med længere praktikforløb. I dele af Uddannelsen vil eleven have mulighed for at være i praktikforløb i andre virksomheder end s egne. Denne praktik vil blive planlagt i samarbejde med s virksomhedskonsulenter, der nemt vil kunne skaffe praktikpladser i s omfattende virksomhedsnetværk. Sideløbende med praktikken vil eleven have opfølgende samtaler med sin kontaktperson fra uddannelsen. Samtalerne har en fast struktur og vi vil blandt andet skulle drøfte, hvilke oplevelser og erfaringer den unge har gjort sig, tage de problemstillinger op, der kan være opstået samt følge op på, om de aftaler der er lavet med værkstedespersonalet og den unge overholdes. Afslutningsvis vil vi efter hvert praktikforløb afholde et evalueringsmøde med den ansvarlige fra værkstedet. Her vil vi gennemgå, hvordan den unge har håndteret de opgaver og krav han er blevet stillet over for, hvad der eventuelt skal sættes fokus på og arbejdes med samt hvordan er perspektiverne indenfor det aktuelle fag fremover. Eleven har gennem Uddannelsen mulighed for at tilegne sig en række kompetencer, herunder eksempelvis: Førstehjælps kursus Brandslukningskursus Hygiejne kursus Arbejdsmiljøkursus PC Kørekortet Sammensætningen af kurser vil blive tilrettelagt ud fra en individuel vurdering, der kan understøtte den enkeltes uddannelsesplan bedst. Studielejrskoler / studietur Eleverne skal som en del af uddannelsen deltage i planlægningen og gennemførelsen af en årlig studielejrskole. Studielejrskolen skal have en række faglige uddannelsesrelevante temaer samt kunne teste indlærte dannelses- og selvstændighedsfærdigheder. På uddannelsens tredje år skal eleverne på en studietur til udlandet. Eleverne skal som en del af uddannelsen deltage i planlægningen og gennemførelsen af studieturen, der skal ligesom ved den nationale tur, have en række faglige uddannelsesrelevante temaer samt teste indlærte dannelses- og selvstændighedsfærdigheder i nye og helt uvante omgivelser. Hertil kommer kommunikationsudfordringerne i forhold til at tale et andet sprog end dansk. Studielejrskolen forankres økonomisk som et tilkøb læs mere under økonomi. Fritidsdel, herunder ferieaktiviteter En stor del af de unge med særlige behov har sjældent et socialt netværk eller venner, de ser i fritiden. De er blevet sluppet, da de forlod skoleverdenen og efterfølgende har de ikke haft mulighed for at søge hjælp til at udvikle deres kompetencer på det sociale område og ikke vidst, hvor de kunne søge hjælp. 15

16 har derfor skabt et rum for sociale/rekreative aktiviteter, der samlet set skal støtte de unge og følge op på behovet for deres sociale netværk. Vi ønsker at støtte eleverne på Uddannelsen i at udvikle og udvide deres sociale kompetencer. Indholdet i Fritid er eksempelvis: Idrætsaktiviteter Fitness Andre aktiviteter, eksempelvis ridning eller go-cart IT aktiviteter Ture i biografen, bowling, m.fl. Spil brætspil og konsolspil Kreative aktiviteter Madlavning og bagning Bemanding på Der vil være tilknyttet specialpædagogisk uddannede undervisere, der alle har en viden om de unges behov for særlige tilgange. Der tilknyttes periodevis socialrådgivere, virksomhedskonsulenter samt administrativt personale til uddannelsen. I perioder af uddannelsen vil værkstedsmestre fra s værksteder, der til daglig har ansvaret for at uddanne s lærlinge, stå for dele af undervisningen på uddannelsen. Det vil også være værkstedsmestrene, der har det faglige ansvar i uddannelsens praktikperioder. Alle s værkstedsmedarbejdere har en håndværksfaglig uddannelsesbaggrund, der er suppleret med pædagogiske uddannelser. Der vil være mulighed for at inddrage en psykolog om nødvendigt. Dette vil blive takseret som tilkøb. Samarbejdspartnere vil gennem hele uddannelsen samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner og AMU-Centre i den faglige opkvalificering af eleven. har gennem sine erhvervsuddannelser et velfungerende samarbejde med TEC Teknisk Erhvervsskolecenter, HRS Hotel og Restaurant Skolen, KTS Københavns Tekniske Skole og handelsskolen Niels Brock. Gennem dette samarbejde vil der i Uddannelsen blive åbnet muligheder for snusepraktikker, SKP eller modul-ordninger på en eller flere af erhvervsskolerne. I perioder hvor en elev fra Uddannelsen skal snuse til livet på en erhvervsskole, vil dette ske i et tæt samarbejde med Uddannelsens undervisere, der vil mentorer/særlige støtte. vil løbende gennem uddannelsen inddrage sit virksomhedsnetværk i forbindelse med virksomhedsforlagt undervisning, virksomhedsbesøg og ekstern praktik. Pædagogiske metoder Uddannelsen vil tage udgangspunkt i de særlige pædagogiske tilgange den enkelte elev profiterer af. Pædagogikken skal understøtte elevens særlige behov for lærling. Øget individualisering og individuel tilgang og støtte. Relationen samarbejdet mellem underviserne og eleven / mødet med den enkelte. Høj grad af visualisering (PowerPoint præsentation, billeder i følgeskab med tekst o. lign.) under verbal fremlæggelse og debat. Kognitive tilgange i emner vedrørende relationer, følelser, kommunikation o. lign. 16

17 Struktur og individuelt ugeskema til hver projektdeltager. Løbende evaluering, diskussion, forberedelse & beskrivelse af indhold underviserne imellem. Strukturerede opfølgende samtaler med den enkelte projektdeltager, minimum en gang om ugen. Tydeliggørende motivationsfremmende pædagogiske redskaber, tilpasset den enkelte. Særlige metoder for Uddannelsen er: TEACCH (udvalgte elementer fra TEACCH tilpasset den enkelte borger.) Inden for TEACCH er handicapsynet kendetegnet ved en udbredt accepterende indstilling til handicappet. Man anerkender, at elevens handicap betyder, at de har behov for fysisk og social struktur, og man bestræber sig på at tilpasse omgivelserne til elevens behov. Der er en accept af, at det kan tage eleven lang tid at vænne sig til nye situationer og omgivelser, og fagpersoner følger i høj grad borgerens behov for forudsigelighed og ensartethed. Der bygges løbende videre på det, som eleven kan. Det tilstræbes, at eleven udvikler stadig større selvstændighed, så de kan klare stadig flere opgaver selv, og dermed med tiden få brug for mindre og mindre støtte. Mesterlærling - situeret læring 1 s erfaring er, at unge med særlige behov profiterer af den mesterlæringsform, der særligt kendetegner `s værksteder. Når teoretiske og praktiske problemstillinger indlæres i praksisfællesskaber, sker der størst udvikling og læring for uddannelsens målgrupper. IT og audiovisuelle medier Det daglige arbejde med IT i undervisningssituationer støtter og motiverer eleverne til indlæring. Målet er også at bruge IT til at øge elevens egenorganisering og planlægning. IT vil også blive brugt som et motivationsfremmende og dokumentarisk pædagogisk redskab. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Kognitiv adfærdstræning CBT vil blive anvendt som struktureret individuel eller struktureret gruppemetode. Vejledning / Coaching Her tages udgangspunkt i Vance Peavy s Vance Peavy s konstruktivistiske vejledningsteori og metode, der sikrer en visuel og struktureret vejledning, der kompenserer for de vanskeligheder eleven har og understøtter eleven i selv at tage beslutninger vedrørende eget liv. Visitation Ønskes der optagelse på Uddannelsen, skal ungdommens uddannelsesvejledning (UU) i egen kommune kontaktes. UU indstiller herefter den unge til uddannelsen. Det er kommunen, der giver tilsagn til indstillingen. Kontaktinformationer til lokale afdelinger af ungdommens uddannelsesvejledning: UU-Center, Midt Nordsjælland Nordre Jernbanevej 6, 3400 Hillerød, UU-Øresund, Rasmus Knudsensvej 50, 3000 Helsingør, UU-Vest, Ved Kirken 1, bygn. F, 3600 Frederikssund, UU-Sjælsø, Johan Mantzius Vej 3, 1. sal, 3460 Birkerød, UU-Nordvestsjælland, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup, UU-Roskilde, Maglelunden 5, 4000 Roskilde, UUV-Køge Bugt, Strandpromenaden 5, 4600 Køge, UU-Vestsjælland, Sdr. Stationsvej 30, Slagelse, UU-Sjælland Syd, Præstøvej 5, 4640 Fakse, UU-Frederiksberg, Finsensvej 39 A, 2000 Frederiksberg, UU-København, Korsgade 30, 2200 København N, UU-Nord, Rustenborgvej 3, 2800 Kgs. Lyngby, UU-Vestegnen, Kongsholmcentret, Liljens Kvarter 6, 2620 Albertslund, UU-center syd, Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj, Lave og Wenger (2003)/Nielsen & Kvale,

18 UU i Tårnby, Saltværksvej 191, 2770 Kastrup, Økonomi Prisen for en Uddannelsen er 6486 kr. pr. uge. Elever indskrives i et år ad gangen, dvs. 52 uger. Prisen for uddannelsen inkluderer undervisning, praktik, bo-undervisning og træning, materialer, årlig national studielejrskole og adgang til brug af IT-udstyr. Der er ved indskrivning automatisk en plads på Fritid, der inkluderer aktiviteter i ferieperioder. Prisen for fritidstilbuddet udgør 10,5% af uddannelsens pris og kan ikke fravælges uden forudgående forhandling med. Der vil blive opkrævet en tillægsydelse på kr. i uddannelsens 15. måned, til dækning af udenlandske studierejseaktiviteter. Alle priser vil pr. 1. januar blive reguleret med 4 % årligt med virkning fra januar Der kan aftales tilkøb, herunder eksempelvis Psykologisk bistand, herunder samtaler og testning Mentor (personlig mentorstøtte) Udredning Særlig service til kommuner I tilfælde hvor eleven er på for-revalidering tilbyder en 3 måneders progressionsrapportering. Kontaktinformationer Ansvarshavende leder for ungdomsuddannelsen er Karsten Bendix Pedersen, Sektionschef for uddannelser og specifikke målgrupper. Ved behov for yderligere information eller ved aftale om rundvisning, kontakt da venligst: - Hans Knudsen Instituttet Glentevej København NV Karsten Bendix Pedersen Sektionschef for uddannelser og særlige målgrupper Tlf.:

19 Om Hans Knudsen Instituttet Hans Knudsen Instituttet () - har som hovedopgave at tilbyde erhvervsafklaring, aktivering, uddannelse og beskyttet beskæftigelse til mennesker, der har brug for særlig hjælp til at komme i arbejde eller uddannelse. Vi tager udgangspunkt i den enkelte og har fokus på at hjælpe og vejlede til den korteste vej til arbejdsmarked og/eller uddannelse. driver en række værksteder, som primært benyttes til arbejdsprøvninger, lærlinge-forløb, specialuddannelser, arbejdstræning samt beskyttet beskæftigelse for grupper. Værkstederne drives på almindelige kommercielle vilkår og tilbyder en bred vifte af produktion og håndværk både til virksomheder og private. Vi fremstiller bl.a. køkkener og møbler på snedkerværkstedet, sælger og reparerer cykler på cykelværkstedet. Ibsens Kartonnagefabrik fremstiller ringbind, mapper og arkivæsker i alle størrelser. Metalværkstedet producerer specialværktøj og laver serieproduktioner i metal. Endvidere udføres en lang række andre specialopgaver inden for fx maler- og skomagerarbejde. har arbejdet med aktiv socialhjælp siden institutionen blev grundlagt i 1870 erne og vi gennemfører årligt arbejdsprøvninger, aktiverings- og uddannelsesaktiviteter for mere end 1000 borgere med henblik på at bringe dem tættere på det danske arbejdsmarked. Derudover beskæftiger dagligt knap 200 borgere i beskyttet beskæftigelse. Læs mere om s aktiviteter på Mission Den erhvervsdrivende fond Hans Knudsen Instituttet har til formål at drive virksomhed inden for revalidering, uddannelse, aktivering og beskæftigelse af personer med funktionsnedsættelse og som ikke kan komme i beskæftigelse uden særlige foranstaltninger. Fonden skal også kunne påtage sig opgaver, der følger af den til enhver tid gældende social- og arbejdsmarkedslovgivning. Fonden kan drive erhvervsvirksomhed med det formål at forhandle og udvikle systemer og hjælpemidler til gavn for personer med funktionsnedsættelse. Værdigrundlag Hans Knudsens Instituttets opgaver er at give personer den erhvervsrådgivning, arbejds-prøvning, uddannelse eller beskyttet arbejde, som kan være nødvendig for at finde og fastholde en plads på arbejdsmarkedet. Arbejdet i vores ordreproducerende værksteder og afdelinger bygger på et humanistisk menneskesyn og en række kerneværdier som: Faglighed Troværdighed Rummelighed Ligeværdighed Socialt engagement Vi sætter det enkelte menneske i centrum. Vi planlægger vores aktiviteter med fokus på det enkelte menneskes muligheder for vækst og møder alle med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Et ophold på Hans Knudsen Instituttet skal gøre en positiv forskel for den enkelte. 19

20 gennem tiderne 1872 oprettede pastor Hans Knudsen foreningen "Samfundet, som antager sig vanføre og lemlæstede Børn" 1908 skiftede foreningen navn til "Samfundet og Hjemmet for Vanføre" 1980 blev foreningen overtaget af amterne, da den statslige særforsorg blev lagt ud til amter og kommuner. Håndværksskolen, de beskyttede virksomheder og handicaphjælpe-midler forblev dog en selvstændig virksomhed under Sahva blev Håndværksskolen og de beskyttede virksomheder BVK og Ibsens Kartonnagefabrik udskilt som den selvejende institution Hans Knudsen Instituttet ændrede Hans Knudsen Instituttet status fra en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune til en erhvervsdrivende fond. Samme år flyttede Hans Knudsen Instituttet fra Borgervænget på Østerbro til nye lyse lokaler på Glentevej i Nordvest. I foråret 2009 samler alle aktiviteterne på Glentevej 61, 67 og 69. Hans Knudsens Instituttets historie Hans Knudsen Instituttets historie går tilbage til 1872, hvor Pastor Hans Knudsen ( ) oprettede foreningen Samfundet, som antager sig vanføre og lemlæstede børn. Ideen bag denne forening var at yde hjælp til datidens mange fysisk handicappede børn helt frem til den dag, da de helt eller delvist kunne forsørge sig selv gennem arbejde. Det betød start med lægehjælp, bandager, proteser og træning og fortsatte med den skolegang, som det offentlige skolesystem nægtede dem adgangen til. Efter skolegangen fik de mulighed for at gennemføre en faglig uddannelse som lærlinge på et af de værksteder, man oprettede til dette formål. På instituttets værksteder kunne man tillige beskæftige mennesker, hvis handicap var så alvorligt, at de ikke kunne gennemføre en uddannelse og opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked. Foreningen blev fra starten finansieret af medlemsbidrag, men den fik hurtigt kongehusets bevågenhed og opnåede i stigende grad offentlige tilskud til sin virksomhed. "Samfundet og Hjemmet for Vanføre" Der skulle dog gå 61 år, før de sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og sociale opgaver, som instituttet løste, blev en offentlig forpligtelse. "Samfundet og Hjemmet for Vanføre", som foreningen hed fra 1908, fik en afgørende rolle i udformningen af den store socialreform i 1933, og reformen lagde forvaltningen af den statslige vanføreforsorg i hænderne på foreningen. Foreningen beskæftigede på et tidspunkt ca mennesker og drev 4 hospitaler, en kostskole, en håndværksskole og et betydeligt antal beskyttede virksomheder landet over. bliver en selvstændig virksomhed Med udlægningen af den statslige særforsorg til amter og kommuner i 1980 blev hovedparten af Samfundet og Hjemmet for Vanføres institutioner overtaget af de amter, hvor de var placeret. Kun de afdelinger, der producerer bandager og proteser, ortopædiske sko og forskellige hjælpemidler forblev sammen med Håndværksskolen og de beskyttede virksomheder i København en selvstændig virksomhed - Sahva. I 1998 blev Håndværkskolen og de beskyttede virksomheder BVK og Ibsens Kartonnagefabrik udskilt som en egen virksomhed: Hans Knudsen Instituttet. Hans Knudsen Instituttet har siden 1980 specialiseret sig i rådgivning og faglige uddannelser til mennesker, der af den ene eller anden grund står uden for arbejdsmarkedet. 20

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner stup stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden For unge med psykiske vanskeligheder, psykisk syge eller psykisk sårbare, borderline el. lign. HKI STU 2014

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Ole Hummelgaard. Historien om Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni. i Hillerød. Mesterlære. med socialpædagogisk og psykologisk støtte

Ole Hummelgaard. Historien om Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni. i Hillerød. Mesterlære. med socialpædagogisk og psykologisk støtte Historien om Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni i Hillerød Ole Hummelgaard Mesterlære med socialpædagogisk og psykologisk støtte Indhold Forord 7 Kapitel 1. Hvor gør vi hvad, hvordan og hvorfor 15 1.1

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere