ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg Pensionsbidrag og indbetaling heraf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf"

Transkript

1 Afnit v. (Varmemetre, ii3:l::i.:?.r.r) NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II T tt }t0v, z0l{ OVERENSKOMST meiiem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Varmemetre, pedeller og Indhold fortegnele S 1 Overenkomten område S 2 Arbejdtid S 3 Irøn.. 4 Penionbidrag og indbetaling heraf S 5 Lønanciennitet S 6 Rådighedtillæg S Individuelle tillæg S 7 A Tillæg til faglærte S I Særlige tillæg S 9 Tillæg til ærlig tilling.. S 10 Merudgifter ved tjeneterejer, (hoteldipoitionbeløb) og udtyrgodtgørele S S l- I BoI iger. L2 TíItrædel-ef rire j er 13 Ferj-e og f eriegodtgørele. L4 Sygdom. herunder dagpenge' 15 Graviditet, barel L6 Tjenet efrihed ved l-7 Anden t j enetefrihed ved barn ygdom. 18 Anden ær1ig tjene tefrihed L9 Fridage. 20 Offentlige hverv. 2L Efterindtægt 22 Uoverentemmeler og vilkårlige afkedigeler. 23 Opigele Timelønnede varmemetre, pedeller og 25 Fremkrivning af lønnen 26 Ove rgangbe t emme l- e 27 Overenkomten gyldighedperiode Side: z z nattil 1æg 6 6 I I L t3 I4 l_5 I6 76 ee/øp jr nr a6.40/3'72/20a4 ide 1 af 16

2 Afnit V. (Varmemet.re, pedeller og.r.k) 1 Overenkomten område. Denne overenkomt omfatter varmemetre, pedeller og viceværter anat i Grønland elvtyre, Tele Greenland A/S, A/S Iniiaatileqatigiiffik INI, taten og kommunerne tjenete i Grønland, om ikke omfatte af anden overenkomt. Stk. 2. Tjenetemænd el-ler penionerede tjenetemænd fra tat, elvtyre, kommuner eller konceionerede virkomhed.er er ikke omfattet af overenkomten. 2 Arbej dtid. Den normale arbejdtid er 40 timer ugentlíg, varende til gennemnit- 1ig 1-73 L/3 timer månediigt. Arbejdtiden amlede beliggenhed fatætte af arbejdgiveren efter drøftel-e med den anatte. Stk. 2 ' Der foretage Lønfradrag for forømmeler inden for den daglige arbejdtid. Lønfradraget udgør for hver forømt arbejdtime vedkommende arbejder normale timeløn plu eventuelle til1æg for pågæidende time. Forømmeler af indtil % tlme regne om rá time. Stk. 3. Rejetiden på tjeneterejer fra arbejdted ti1 arbejdted er arbejdtid. Den ålede beregnede tjenetetid/arbejdtid kan dog ikke medføre, at arbejdtidnormen for den pågældende dag ikke ane for opfyldt. tk. 4. Rejetid merrem kl og medregne dog ikke om tjenetetid/arbejdtid, åfremt der er tíltet oveplad til rådighed for den anatte. ASA/ØPS jr nr 16.40/372/20]-4 íde 2 af 16

3 3 Ttøn. Afnít V. (Varmemetre, pedeller og S.I.K) Varmemetre, pedeller og viceværter (ufaglærte) aflønne med føigende beløb. måned: Skal-a T2 13 L4 15 l6 trin ancíennitet 1, I.-2. år är J? 5.-þ. 9-- d,l år 5 9.og flg.år rr, , 03 1,6.946, L2L,6t 1,7.255, ,2'7 L6.949,67 17.rL9,63 L'7.294,25 L7.42'7,'7L r.04.L] ,03 r7.20r,43 L7.37r, ,0r 1,7.679,48 r7.263,33 L7.428,73 L7-598,10 ]-'7.773,32 L7.906,78 Stk. 2. VarmemeLre, pedeller og viceværter (fag1ærte) afiønne med følgende beløb. måned: Skala L1 18 L9 trin anciennitet L I.-2. àr är 3 5.-b. ar år 5 9.og flg.år 01-.o l-7 L7.I21-,6r r7.255,08 L7.439,50 t7.629, ,9'l L7.294,25 L7.42'l,'7L L7.6L2,L4 L7.gOL,1L ,60 1,'t.546, ,48 r7.863, ,47 78.L79,37 I7.7'73,32 L].906, r,24 L8.280,78 L8-406,67 4 Penionbidrag og indbetaling heraf. For anatte over 20 är indbetaler arbejdgiver LO,2OZ af den i overenkomten anførxe kalaløn i lønparagrafferne, om bidrag til den overenkomtanatte penionering. Af det indbetalte beløb ane 1/3 for den anatte andel og 2/3 for arbejdgiveren andel. Penionen yde i henhold til penionordníngen vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i tk. 1 nævnte penionbidrag ikke den anatte nogen ret til penion eller undertøttele fra arbejdgiver på grundlag af anættelen. ASA/ØPS jr nr :-6.40/372/20a4 ide 3 af 16

4 (varmemelre' Afnit v. iî3:ï]ï":?.r.k) 5 Lønanciennitet. Lønancienniteten fatætte på grundlag af det tidrum, den pågældende har været bekæftíget med arbejde af amme art. St.k. 2. Lønanciennítet afrunde altid tit hele måneder, idet 15 dage ancíennitet. eller derunder ikke medregne. tk. 3. For bekæftígele på 15 timer í gennemnit.uge og derover optjene fuld lønanciennitet. Ved bekæftigele på mindre end 15 timer i gennemnit. uge optjene anciennitet forhol_dmæigt. Stk. 4. Højere indplacering end efter ovennævnte regler kan fínde t.ed, når det formode, at tidligere bekæftigele af and.en art kan bevirke hurtigere indlæring af de i overenkomten omfattede anatte arbej de. 6 RådighedríI1æg. Der yde ikke betaling for overarbejde, arbejde på forkudt tid eller på øn- og helligdage. Tir varmemetre, pederler og viceværter, der må påregne at udføre overarbejde, arbejde på forkudt tid amt arbejde på øn- og helrigdage i væent.ligt omfang, kan der yde et. rådighedtíilæg på 1.450, O0 eller 1.950,00. måned. Stk. 2. Det i tk. 1nævnte rådighedtitlæg kan under æriige omt.ændigheder, efter forhandling mellem overenkomtparterne, forhø)e til 2.375,00 eller 2.81,5,00. måned. tk. 3. Er der ved forhandring fatat et rådighedtilræg tilring, kal dette ikke forhandre påny ved genbeættele, dre tillingen har ændret karakter. til en medmin- ASA/ØPS jr. nr. ta.+o/zt2/20:-4 ide 4 af 16

5 Afnit V. (VarmemeLre, pedeller og S.I.K) Stk. 4. TiI varmetre, pedell-er og viceværter anat under A/S Boligelkabet INI, der må udføre overarbejde, arbejde på forkudt tid amt arbejde på øn- og helligdage er der ingen overtidbetaling. Der yde i tedet rådighedtillæg efter nedentående kriterier: 1) 0 2) 100 3) 2OO 4) 300 ) 400 6) L Lej 1 igheder Lej ligheder Lej Iigheder Lej 1 ígheder Lej 1 igheder Lej ligheder 1.050, , , L5,0O 2.840, O ,00 måned måned måned måned måned måned St.k. 5. Varmemetre, pedeller og viceværter, der. 31. mart L999 var anat i A/S Boligelkabet INI oppebærer hidtidige rådighedtil- 1æg, åfremt tillægget forringe jfr. tk Individuell-e tillæ9. For anatte om oppebar tillæg. l. ail 2OL4 yde fortat om peronlig tillæg índtil fratræden. TiI faglærte arbejdere 7A Ti11æg til faglærte. om: a b c d e tømrere malere elektrikere WS -mont ØTer bygdehåndværkere har faglig relevant uddannel-e ti1 arbejdet (vurdere af arbejdgiver) ufaglært med god erfaring til betemt arbejde (vurdere af arbejdgiver) yde et tiltæg på 1.000,00. måned. TiI anatte, om holder ærligt tillæg: ASA/ØPS )r. nr / 372 / 201,4 8 Særl-ige ti11æ9. tilyn med vakerier i boligblokke, yde et ide 5 af 16

6 a b c 1 vakeri 2 vakerier 3 vakeríer Afnit V. (Varmemetre, pedeller og.t.k) 500, , , 00 mdr mdr mdr 9 TiIlæg tíi æriig tíiling. ved anættele i tillingen, der i arbejdmæig, adminitrativ, ell-er anden heneende indtager en ådan ærtilling, at den ikke omfatte af de almindelige forudætninger for de i S 3 nævnte 1ønninger ffi.f,., træffe der mel-lem overenkomtparterne ær1ig aftale om tiliæg t.il lønnen og eventuell_e and.re vilkår. 10 Merudgifter ved tjeneterejer, herunder dagpenge, nat'ei1læ9 (hoteldipoíèíonbeløb) og udtyrgodtgørele. Der yde godtgørele til anatte om midlertidigt ud.ende til arbej - de på et andet ted end hjemtedet, í henhold til de for tjenetemænd i Grønland elvtyre og kommunerne tjenete! Grønl,and gældende regler j f. ærkilt aftaleoverigt. 1l- Boliger. I tillingoplag angive følgende vedr. bolíg: a) At der anvíe bolig efter de til enhver tid på tedet gældende regler, elier b) at der ikke anvíe bolig, el1er c) at der til tillingen er knyttet ptigt til egentlig tj enetebolíg. at bebo tk. 2. Hvi en anat afvier indflytning i en anvit bolíg, vi1 der ikke blíve tillet yderligere bolig til rådighed. ASA/øPS jr. nr. L6.40/372/20:-4 ide 6 af 16

7 Afnit V. (Varmemetre, pedeller og S.I. K) Stk. 3. For anvite boliger, jf. tk. I, a), betale huleje efter de til enhver tid gæidende regler om boligbetaling i elvtyret ejendomme mv. i Grønl-and. Ved miligholdele af anvit bolig med udættele til følge, vil der ikke blive tillet yderligere bofig ti1 rådighed. Stk. 4. Anatte, der bebor egentlig tjenetebotig, Jf. tk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjerietemænd i Grønland efvtyre og kommunerne tjenete i Grøn1and til enhver tid gældende regler. L2 Ti1 trædel-e f ríre j er. Ved tjenelen tiltrædele yde der frireje mellem bopælen i Danmark ell-er i GrønLand og tjenetetedet til peronale, der anætte på månedløn, åfremt der iføl-ge tillingoplaget anvie bolig el-l-er er pligt til at bebo egentlig tjenet.ebolig, jf. S 11, tk. L, a) og c). Stk. 2. Retten til tiltrædelefrireje omfatter tillige den anatte ægtefælle - e1ler dermed ligetitlede - og børn under l8 år. En ådan famil-íefrireje kal å vidt muligt foretage amlet. Stk. 3. Retten tii tiltrædelefrireje er peronlig og kan ikke overdrage. En eventuel ikke-udnyttet frireje godtgøre ikke. kal det af ar- Stk. 4. Ved udnyttelen af tiltrædel-efrireje bejdgiveren anvite rej emiddel anvende. Stk. 5. I tilfæide, hvor atlantbilletten tillige inkl-uderer indenrigfllruning i Danmark, godtgøre alene dokumenterede udgifter ti1 bilj-igte, offentlige tranportmiddel mel-iem bopælen og ovinlufthavnen. I andre tilfæide godtgøre udgifter til billigte, offentlige tranportmiddel mellem bopæl og Kat,rup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindele med ophold i København må afho]de af den anatte efv. ae/øe ir nr 16.40/372/2014 ide 7 af 16

8 Afnit v. (Varmemetre, pedeller og.r.k) i Grønland godtgøre alene do- offentl-ige tranportmiddel mel-l-em Stk. 7. Ved tiltrædelefrireje kumenterede udgifter med billígte bopælen og tjenetetedet. Stk. 8. Der yde bohavetranport efter de regler for tjenetemænd i Grønland elvtyre og kommunerne tjenete i Grønland, der til- enhver t.id gæider j f. ærkilt aftaleoverigt. 13 Ferie og feriegodtgørele. Den anatte har ret til åriig ferie efter reglerne í landtinglov nr. 10 af L2. november r henhold tir l_andtingloven, 2, er aftalt nedenfor anførle ærlige regler. tk. 2. For anatte, der i henhofd tir l-andtingloven 15, tk. 2 væ1ger ferie med feriegodtgørej_e på l2tá Z í tedet for ferie med Iøn, fradrage Iøn for det anta1 dage, der afholde ferie. Ferigodtgørelen beregne af ärl-ønnen. tk. 3. ved fratræden yde feriegodtgørele med. L2LÁ z af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørele kal være rejt over for arbejdgiveren enet 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modat fald tilfalder beløbet Feriefonden, jf. otokollat om Feriefonden. 14 Sygdom. Bl-iver en anat på grund af ygdom ude af tand til at udføre it arbejde, betragte den heraf følgende tjeneteforømmele om lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjeneteforhol-det betåen har pådraget ig ygdommen ved foræt el]er grov uagtomhed eller ved tillingen overtagele vigagtigt har fortiet den pågældende ygdom. ASA/ØPS jr nr ]-6.40/3'72/20L4 ide I af 16

9 Afnit V. (Varmemetre, pedeller og.r.k) Stk. 2. Den anatle kan, når den pågæidende inden for et tidrum af 12 på hinanden føigende måneder har oppebåret Iøn under ygdom i i alt L2O dage, opige med. følgende varel til- fratræden ved en måned udgang: Ved -i -i -i bekæftigele i amme virkomhed; 0-5 4r...: -L mo. 6-8 år...: 3 mdr. 9 àr og flg.: 4 mdr. Opígelen gyldighed er betinget af, at den ker i umiddelbar titknytning til udløbet af de L2O ygedage, 09 meden den pågældende endnu er yg, hvorimod gyldigheden ikke berøre af, at. pågældende er vendt tí1bage tiì arbejdet, efter at opigefen er ket. Stk. 3. Såfremt anætteleforholdet er ophørl i medfør af betemmel-- en i tk. 2, bør genantagele dog finde ted, når den pågældende på ny bliver tjenetedygtig, og der forat er anvendele for den pågældende arbejdkraft i den pågæidende virkomhed. Stk. 4. Sygdomforfal-d kan forlange dokumenteret ved lægeattet Stk. 5. Lægeatteter, der forlange i henhold til arbej dgiveren. tk. 4, betal-e af 1 Gravidítet, barel og adoption. Faggruppen har ret til fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barel og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i henhold til enhver tid gæidende Inatiartutlov om barel med videre (pt.inatiartutlov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. tk. I, er der dog kun ret til Løn i den orlovperiode, om fremgär af Landtingforordníng nr. 7 af 22. oktober Nærværende overigt angiver til fravær med l-øn ved gravíditet og fødel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af ASA/ØPS jr. nr. ]-6.40/372/201,4 ide 9 af L6

10 K: 2 uger inden fødel K: l4 uger efter Fælle: 4 uger M: I uge efter til deling eller K alene Afnit V. (VarmemeLre, pedeller og S.I.K) 16 Tjenetefrihed ved barn førte ygedag. Der give den anatte adgang til het el-ler delvi tjenet.efríhed ud.en løntab tir paning af ygt, mindreårigt barn, førle d.ag, barnet er ygt. Stk. 2. Tjenetefriheden forudætter: a) Det er barnet førle ygedag, b) henynet til- barnet roirrota- gør det nødvendigt, c) forhol-dene på tjenetetedet Lil_Iader det, og d) barnet er hj emmeværend.e. tk. 3. ygeriten upplere med oplyning om fravær på grund af barn førte ygedag. tk. 4. ordningen kan for den enkerte inddrage ved. mibrug. 17 Anden tjenetefrihed ved barn ygdom. Der give den anatte adgang til tjenetefrihed uden lønt.ab i op til 12 dage til 0-16-årigt barn indlæggele på ygehu i el-ler udenfor hjembyen, om rejeledager og under barnet indlæggel-e i forbindele med en af undhedvæenet bet.alt ledagerreje. Stk. 2. Barnet indlæggele og foræl-dre medindlæggele amt 1edagele kal- dokumentere. ASA/ØPS jr nr L6.40 / 372 / 201,4 ide 10 af l-6

11 Afnit. V. (Varmemetre, pedeller og S.T.K) Stk. 3. Der kan tillige give adgang til tjenelefrihed jf. tk- 1-, ved barnet indlæggele i hjemmet efter lægeligt anvining/dokumentation. Stk. 4. I ganke ærlige tilfæ]de, og dokumenteret af læge, kan tjenetefriheden forlænge med op til 5 dage. 18 Anden ærlig tjenetefríhed. I tilfælde af nære pårørende alvorlige ygdom og/e1ler begravele har den anatte, efter I år anættele, ret til fri reje og tjenetefríhed i overentemmele med de for tjenetemænd i Grønland til enhver tid gætdende regler om frí reje og tjenetefrihed i forbindele med nære pårørende alvorlige ygdom og/el1er begravele j f. ærkil-t af tal-eoverigt.. Stk. 2. Anmodning om tjenetefrihed og frireje tii arbejdgiveren. indgive kriftligt Stk. 3. Ved nære pårørende fortåe: foræidre, ægtefæiler og dermed ligetíllede børn og økende, men ikke ægt.efæilen og dermed ligetillede familie. 19 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den anatte tjenetefrihed, føigende dage regne for helligedage: a) Folkekirken helligdage b) Juleaften dag c) Nytåraften dag ASA/ØPS jr nr 1,6. 40 / 37 2 / 201,4 ide 11 af LG

12 d) Grønland Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl_. t-2.00) f) r. maj (efter kl ) Afnit V. (varmemetre' iî::ïl:i.:?.r.k) 20 Offentlige hverv. Der give anatte efter denne overenkomt adgang til tjenetefrihed til varetagele af offentlige hverv i henhold til Hjemmetyret. bekendtgørel-e nr. 5 af i-5. mart agg! om borgerligt ombud. St.k. 2. Fravær i henhold tí1 pkt. 1 betragte ikke om forømmel-e i heneende til den tid, hvor der kal- være arbejdet før overtidbetaog ikke-fag-lærte J-ing yde i henhold til overenkomt for faglærte arbejdere. Fraværet kal meddele arbejdgiveren i å god tid om mu- 1igt. tk. 3. Andre offentlige hverv, om af en offentlig myndighed pålægge betyrelemedlemmer i S. r. K. ' lokal-fdelinger, betyrelemedl-emmer i SIK-p rnuuutt.ai ell-er hovedbetyrelemedlemmer i S.r.K. adminitrere i righed med de i tk. l- og 2 nævnte betemmel_er. tk. 4. Der give tjenetefrihed med løn til medlemmer af hovedbetyrel-erne af.r.k.' og rk-p rnuuuttai, hovedbetyreler, i forbindele med deltagele i.r.k.' Kongre og reæentantkabmød.er, amt S.I.K.' og SIK-p Inuuuttai' hovedbetyrelemøder indtil 4 gange år1igt. Stk. 5- Ønker fra medl-emmer af S.I.K.' l-okal-afdelingbetyreler og S.I.K.' hovedbetyrele og SIK-p Inuuuttai- hovedbetyrele om tjenetefrihed uden Løn bør imødekomme. Sådan tjenetefrihed kan yde í indtil 1 år ad gangen. ASA/ØP] jr. nr. L6.4O/372/2014 ide 12 af l-6

13 Afnit V. (varmemetre, ii3:ï:;i.::.r.k) 21 Efterindtægt. Såfremt en anat afgâ,r ved døden i anætteleperioden, yde der føigende bel.øb tit den efterlevende ægtefælle ell-er børn under 18 àr, om den anatte har forørgerpligt overfor: Ho amme anættelemyndighed i 1 år...: - 2 år...: -3år&f1g: I mdr 2 mdr 3 mdr Løn Iøn Løn 22 UoverentemÍieler oçt vilkårlige afkedigeler. Uoverentemmefer behandle efter reglerne for faglig t.rid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvele af retten til at foretage enkeltmandafkedigeter må vilkårlighed ikke finde ted. Uoverentemmeler herom behandle efter reglerne i hovedaftalen om behandling af faglig trid. 23 OpígeIe. I de førle 3 måneder af anættelen gæider føigende opigelevarel: Såvel arbejdgiveren om den anatte kan opige med I dage (S arbejddage) varel til en hvilken om helt dag. Stk. 2. Efter 3 måneder anættele er opigelevarlet fra arbejdgiveren ide: l- måned varel til fratræden ved en måned udgang i de førle 6 måneder efter anættelen, 3 måneder varel til fratræden ved en måned udgang efter 6 måneder anættele herefter forhø1e opigelevarlet med en måned for hvert 3. anætteleår, men højt 6 måneder. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/372/2014 ide 13 af L6

14 Stk. 3. Efter 3 måneder atte ide: Afnit V. (Varmemetre, pedeller og víceværter..r.k) anættel-e er opigelevarl_et fra den an- 1 måned til- en måned udgang. Stk. 4. Såvel arbejdgiveren om den anatte varlet kriftligt. kal afgive opigele24 Timerønnede varmemetre, pederrer og Viceværter, pedeller og viceværter der ikke har medarbejdere under ig, der ikke antage med henblik på varig bekæftigele, men om af- ]øere under ferie, ygdom og f ignende, el-ler til anden midlertidig bekæft.igele på under 3 måneder varighed, antage på timeløn. Efter bekæft.igele på mere end 3 måneder varighed overgår ved.kommende til månedløn, dog ålede at denne får mulighed for at fortætte ít anætteleforhold om timel-ønnet. Timelønnen beregne om I/20g0 af den til den pågældende anciennít.et varend.e â,rl.øn i henhol-d til 3. Stk. 2. For timel-ønnede varmemetre, pedeller og viceværter kan tjeneteforholdet ophæve uden forudgående varel. Timelønnede varmemetre, pedeller og viceværter oppebærer ikke Iøn under fravær på grund af ygdom el-]er barel. Stk. 3. Timelønnede varmemetre, pedeller og vicevært.er har ret og igt ti1 at horde en fridag for hver periode på 6 arbejddage; dog kan fridagene i enkelte til-fælde forkyde af henyn til tjeneten tarv. Stk. 4. Lønningperioden for timelønnede varmemetre, pedeller og viceværter er en periode på r+ dage, der regne fra og med mandag ti1 og med øndag i den efterfølgende periode. ASA/ØPS jr nr / 372 / 2Ot4 ide l-4 af 1"6

15 Afnit V. (Varmemetre, pedeller og S.I. K) Stk. 5. Timefønnede varmemetre, pedeller og viceværter optjener A2% Z í feriegodtgørele. Stk. 6. Timelønnede varmemetre, pedel-ler og viceværter anciennitet beregne efter reglerne i S 5, tk. I - 4. Der optjene ikke yderligere anciennitet under bekæftigele om timelønnet peronale. Stk. 7. Betemmelerne i denne overenkomt SS L4, 15, 22 og 23 finder ikke anvendel-e ved timelønnet peronale. 2 Fremkrivníng af lønnen. Lønnen i 3 S er ammenat af et grundbeløb. L. ail 1991, et grundbeløbti11æg amt et ureguleret kronetillæ9. Grundbeløbt.iIlægget. 1. ail 2000 er 1-6, Skalalønnen jutere deuden med et ureguleret kronetillæg. måned om følger: ,59, L72, L,7 6 ot.04.l7 227,30 åriigt L.916, L, _, ,60 AA/ØP jr. nr. L6.40/372/2oI4 ]-de.l5 ar rb

16 26 Overgangbe temme I e. Afnit V. (Varmemetre, pedel_ier og.r.k) For anatte, der. 31. mart 1995 var anat i henhord t.it komt af 13. juli 1993 gælder fortat betemmel_en i nævnte komt S 14, tk. I, ilanden ærlig t.jenetefrihed',. overenoveren- 27 Overenkomten gyldighedperíode. Denne overenkomt træder i kraft den 1. ail 20L4. overenkomten kan af hver af parterne opige med 3 måneder vareì til en 31. mart, dog tidligt. til den 31. mart 2OIB. Stk. 2. Efter opigele af overenkomten ker til de. 31. mart 2}l-g gældende l_ønater i overenkomt índgå. aflønning perioden, í henhold indtil ny Nuuk, den I + J{0V. 201{ Sulinermik Tnuu ut i ar iuteqartut Kattuffiat Naalakkeruiut n.,je G. Berthelen (ígn. ) Frederik Møl-ler (ign. ) Finanminiteriet P. M. V. e.b. Eva Hoff Sonne (ign. ) Hermed udgår overenkomt af 2J_. mart 2073 ASA/ØPS jr nr t6.40/372/20]-4 ide 16 af 'J,6

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afnit P S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandk Lovamling Serie C-II I 4 ì10v. 201{ OVERENSKOMST melfem Naalakkeruiut og Sulinermik Inuuutiariuteqartut Kattuffiat for Portørreddere og Portører på måned- og timeløn.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (Sømænd, timelønnede s.r.k.) I 4 t{0v, 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere