ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg Pensionsbidrag og indbetaling heraf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf"

Transkript

1 Afnit v. (Varmemetre, ii3:l::i.:?.r.r) NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II T tt }t0v, z0l{ OVERENSKOMST meiiem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Varmemetre, pedeller og Indhold fortegnele S 1 Overenkomten område S 2 Arbejdtid S 3 Irøn.. 4 Penionbidrag og indbetaling heraf S 5 Lønanciennitet S 6 Rådighedtillæg S Individuelle tillæg S 7 A Tillæg til faglærte S I Særlige tillæg S 9 Tillæg til ærlig tilling.. S 10 Merudgifter ved tjeneterejer, (hoteldipoitionbeløb) og udtyrgodtgørele S S l- I BoI iger. L2 TíItrædel-ef rire j er 13 Ferj-e og f eriegodtgørele. L4 Sygdom. herunder dagpenge' 15 Graviditet, barel L6 Tjenet efrihed ved l-7 Anden t j enetefrihed ved barn ygdom. 18 Anden ær1ig tjene tefrihed L9 Fridage. 20 Offentlige hverv. 2L Efterindtægt 22 Uoverentemmeler og vilkårlige afkedigeler. 23 Opigele Timelønnede varmemetre, pedeller og 25 Fremkrivning af lønnen 26 Ove rgangbe t emme l- e 27 Overenkomten gyldighedperiode Side: z z nattil 1æg 6 6 I I L t3 I4 l_5 I6 76 ee/øp jr nr a6.40/3'72/20a4 ide 1 af 16

2 Afnit V. (Varmemet.re, pedeller og.r.k) 1 Overenkomten område. Denne overenkomt omfatter varmemetre, pedeller og viceværter anat i Grønland elvtyre, Tele Greenland A/S, A/S Iniiaatileqatigiiffik INI, taten og kommunerne tjenete i Grønland, om ikke omfatte af anden overenkomt. Stk. 2. Tjenetemænd el-ler penionerede tjenetemænd fra tat, elvtyre, kommuner eller konceionerede virkomhed.er er ikke omfattet af overenkomten. 2 Arbej dtid. Den normale arbejdtid er 40 timer ugentlíg, varende til gennemnit- 1ig 1-73 L/3 timer månediigt. Arbejdtiden amlede beliggenhed fatætte af arbejdgiveren efter drøftel-e med den anatte. Stk. 2 ' Der foretage Lønfradrag for forømmeler inden for den daglige arbejdtid. Lønfradraget udgør for hver forømt arbejdtime vedkommende arbejder normale timeløn plu eventuelle til1æg for pågæidende time. Forømmeler af indtil % tlme regne om rá time. Stk. 3. Rejetiden på tjeneterejer fra arbejdted ti1 arbejdted er arbejdtid. Den ålede beregnede tjenetetid/arbejdtid kan dog ikke medføre, at arbejdtidnormen for den pågældende dag ikke ane for opfyldt. tk. 4. Rejetid merrem kl og medregne dog ikke om tjenetetid/arbejdtid, åfremt der er tíltet oveplad til rådighed for den anatte. ASA/ØPS jr nr 16.40/372/20]-4 íde 2 af 16

3 3 Ttøn. Afnít V. (Varmemetre, pedeller og S.I.K) Varmemetre, pedeller og viceværter (ufaglærte) aflønne med føigende beløb. måned: Skal-a T2 13 L4 15 l6 trin ancíennitet 1, I.-2. år är J? 5.-þ. 9-- d,l år 5 9.og flg.år rr, , 03 1,6.946, L2L,6t 1,7.255, ,2'7 L6.949,67 17.rL9,63 L'7.294,25 L7.42'7,'7L r.04.L] ,03 r7.20r,43 L7.37r, ,0r 1,7.679,48 r7.263,33 L7.428,73 L7-598,10 ]-'7.773,32 L7.906,78 Stk. 2. VarmemeLre, pedeller og viceværter (fag1ærte) afiønne med følgende beløb. måned: Skala L1 18 L9 trin anciennitet L I.-2. àr är 3 5.-b. ar år 5 9.og flg.år 01-.o l-7 L7.I21-,6r r7.255,08 L7.439,50 t7.629, ,9'l L7.294,25 L7.42'l,'7L L7.6L2,L4 L7.gOL,1L ,60 1,'t.546, ,48 r7.863, ,47 78.L79,37 I7.7'73,32 L].906, r,24 L8.280,78 L8-406,67 4 Penionbidrag og indbetaling heraf. For anatte over 20 är indbetaler arbejdgiver LO,2OZ af den i overenkomten anførxe kalaløn i lønparagrafferne, om bidrag til den overenkomtanatte penionering. Af det indbetalte beløb ane 1/3 for den anatte andel og 2/3 for arbejdgiveren andel. Penionen yde i henhold til penionordníngen vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i tk. 1 nævnte penionbidrag ikke den anatte nogen ret til penion eller undertøttele fra arbejdgiver på grundlag af anættelen. ASA/ØPS jr nr :-6.40/372/20a4 ide 3 af 16

4 (varmemelre' Afnit v. iî3:ï]ï":?.r.k) 5 Lønanciennitet. Lønancienniteten fatætte på grundlag af det tidrum, den pågældende har været bekæftíget med arbejde af amme art. St.k. 2. Lønanciennítet afrunde altid tit hele måneder, idet 15 dage ancíennitet. eller derunder ikke medregne. tk. 3. For bekæftígele på 15 timer í gennemnit.uge og derover optjene fuld lønanciennitet. Ved bekæftigele på mindre end 15 timer i gennemnit. uge optjene anciennitet forhol_dmæigt. Stk. 4. Højere indplacering end efter ovennævnte regler kan fínde t.ed, når det formode, at tidligere bekæftigele af and.en art kan bevirke hurtigere indlæring af de i overenkomten omfattede anatte arbej de. 6 RådighedríI1æg. Der yde ikke betaling for overarbejde, arbejde på forkudt tid eller på øn- og helligdage. Tir varmemetre, pederler og viceværter, der må påregne at udføre overarbejde, arbejde på forkudt tid amt arbejde på øn- og helrigdage i væent.ligt omfang, kan der yde et. rådighedtíilæg på 1.450, O0 eller 1.950,00. måned. Stk. 2. Det i tk. 1nævnte rådighedtitlæg kan under æriige omt.ændigheder, efter forhandling mellem overenkomtparterne, forhø)e til 2.375,00 eller 2.81,5,00. måned. tk. 3. Er der ved forhandring fatat et rådighedtilræg tilring, kal dette ikke forhandre påny ved genbeættele, dre tillingen har ændret karakter. til en medmin- ASA/ØPS jr. nr. ta.+o/zt2/20:-4 ide 4 af 16

5 Afnit V. (VarmemeLre, pedeller og S.I.K) Stk. 4. TiI varmetre, pedell-er og viceværter anat under A/S Boligelkabet INI, der må udføre overarbejde, arbejde på forkudt tid amt arbejde på øn- og helligdage er der ingen overtidbetaling. Der yde i tedet rådighedtillæg efter nedentående kriterier: 1) 0 2) 100 3) 2OO 4) 300 ) 400 6) L Lej 1 igheder Lej ligheder Lej Iigheder Lej 1 ígheder Lej 1 igheder Lej ligheder 1.050, , , L5,0O 2.840, O ,00 måned måned måned måned måned måned St.k. 5. Varmemetre, pedeller og viceværter, der. 31. mart L999 var anat i A/S Boligelkabet INI oppebærer hidtidige rådighedtil- 1æg, åfremt tillægget forringe jfr. tk Individuell-e tillæ9. For anatte om oppebar tillæg. l. ail 2OL4 yde fortat om peronlig tillæg índtil fratræden. TiI faglærte arbejdere 7A Ti11æg til faglærte. om: a b c d e tømrere malere elektrikere WS -mont ØTer bygdehåndværkere har faglig relevant uddannel-e ti1 arbejdet (vurdere af arbejdgiver) ufaglært med god erfaring til betemt arbejde (vurdere af arbejdgiver) yde et tiltæg på 1.000,00. måned. TiI anatte, om holder ærligt tillæg: ASA/ØPS )r. nr / 372 / 201,4 8 Særl-ige ti11æ9. tilyn med vakerier i boligblokke, yde et ide 5 af 16

6 a b c 1 vakeri 2 vakerier 3 vakeríer Afnit V. (Varmemetre, pedeller og.t.k) 500, , , 00 mdr mdr mdr 9 TiIlæg tíi æriig tíiling. ved anættele i tillingen, der i arbejdmæig, adminitrativ, ell-er anden heneende indtager en ådan ærtilling, at den ikke omfatte af de almindelige forudætninger for de i S 3 nævnte 1ønninger ffi.f,., træffe der mel-lem overenkomtparterne ær1ig aftale om tiliæg t.il lønnen og eventuell_e and.re vilkår. 10 Merudgifter ved tjeneterejer, herunder dagpenge, nat'ei1læ9 (hoteldipoíèíonbeløb) og udtyrgodtgørele. Der yde godtgørele til anatte om midlertidigt ud.ende til arbej - de på et andet ted end hjemtedet, í henhold til de for tjenetemænd i Grønland elvtyre og kommunerne tjenete! Grønl,and gældende regler j f. ærkilt aftaleoverigt. 1l- Boliger. I tillingoplag angive følgende vedr. bolíg: a) At der anvíe bolig efter de til enhver tid på tedet gældende regler, elier b) at der ikke anvíe bolig, el1er c) at der til tillingen er knyttet ptigt til egentlig tj enetebolíg. at bebo tk. 2. Hvi en anat afvier indflytning i en anvit bolíg, vi1 der ikke blíve tillet yderligere bolig til rådighed. ASA/øPS jr. nr. L6.40/372/20:-4 ide 6 af 16

7 Afnit V. (Varmemetre, pedeller og S.I. K) Stk. 3. For anvite boliger, jf. tk. I, a), betale huleje efter de til enhver tid gæidende regler om boligbetaling i elvtyret ejendomme mv. i Grønl-and. Ved miligholdele af anvit bolig med udættele til følge, vil der ikke blive tillet yderligere bofig ti1 rådighed. Stk. 4. Anatte, der bebor egentlig tjenetebotig, Jf. tk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjerietemænd i Grønland efvtyre og kommunerne tjenete i Grøn1and til enhver tid gældende regler. L2 Ti1 trædel-e f ríre j er. Ved tjenelen tiltrædele yde der frireje mellem bopælen i Danmark ell-er i GrønLand og tjenetetedet til peronale, der anætte på månedløn, åfremt der iføl-ge tillingoplaget anvie bolig el-l-er er pligt til at bebo egentlig tjenet.ebolig, jf. S 11, tk. L, a) og c). Stk. 2. Retten til tiltrædelefrireje omfatter tillige den anatte ægtefælle - e1ler dermed ligetitlede - og børn under l8 år. En ådan famil-íefrireje kal å vidt muligt foretage amlet. Stk. 3. Retten tii tiltrædelefrireje er peronlig og kan ikke overdrage. En eventuel ikke-udnyttet frireje godtgøre ikke. kal det af ar- Stk. 4. Ved udnyttelen af tiltrædel-efrireje bejdgiveren anvite rej emiddel anvende. Stk. 5. I tilfæide, hvor atlantbilletten tillige inkl-uderer indenrigfllruning i Danmark, godtgøre alene dokumenterede udgifter ti1 bilj-igte, offentlige tranportmiddel mel-iem bopælen og ovinlufthavnen. I andre tilfæide godtgøre udgifter til billigte, offentlige tranportmiddel mellem bopæl og Kat,rup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindele med ophold i København må afho]de af den anatte efv. ae/øe ir nr 16.40/372/2014 ide 7 af 16

8 Afnit v. (Varmemetre, pedeller og.r.k) i Grønland godtgøre alene do- offentl-ige tranportmiddel mel-l-em Stk. 7. Ved tiltrædelefrireje kumenterede udgifter med billígte bopælen og tjenetetedet. Stk. 8. Der yde bohavetranport efter de regler for tjenetemænd i Grønland elvtyre og kommunerne tjenete i Grønland, der til- enhver t.id gæider j f. ærkilt aftaleoverigt. 13 Ferie og feriegodtgørele. Den anatte har ret til åriig ferie efter reglerne í landtinglov nr. 10 af L2. november r henhold tir l_andtingloven, 2, er aftalt nedenfor anførle ærlige regler. tk. 2. For anatte, der i henhofd tir l-andtingloven 15, tk. 2 væ1ger ferie med feriegodtgørej_e på l2tá Z í tedet for ferie med Iøn, fradrage Iøn for det anta1 dage, der afholde ferie. Ferigodtgørelen beregne af ärl-ønnen. tk. 3. ved fratræden yde feriegodtgørele med. L2LÁ z af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørele kal være rejt over for arbejdgiveren enet 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modat fald tilfalder beløbet Feriefonden, jf. otokollat om Feriefonden. 14 Sygdom. Bl-iver en anat på grund af ygdom ude af tand til at udføre it arbejde, betragte den heraf følgende tjeneteforømmele om lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjeneteforhol-det betåen har pådraget ig ygdommen ved foræt el]er grov uagtomhed eller ved tillingen overtagele vigagtigt har fortiet den pågældende ygdom. ASA/ØPS jr nr ]-6.40/3'72/20L4 ide I af 16

9 Afnit V. (Varmemetre, pedeller og.r.k) Stk. 2. Den anatle kan, når den pågæidende inden for et tidrum af 12 på hinanden føigende måneder har oppebåret Iøn under ygdom i i alt L2O dage, opige med. følgende varel til- fratræden ved en måned udgang: Ved -i -i -i bekæftigele i amme virkomhed; 0-5 4r...: -L mo. 6-8 år...: 3 mdr. 9 àr og flg.: 4 mdr. Opígelen gyldighed er betinget af, at den ker i umiddelbar titknytning til udløbet af de L2O ygedage, 09 meden den pågældende endnu er yg, hvorimod gyldigheden ikke berøre af, at. pågældende er vendt tí1bage tiì arbejdet, efter at opigefen er ket. Stk. 3. Såfremt anætteleforholdet er ophørl i medfør af betemmel-- en i tk. 2, bør genantagele dog finde ted, når den pågældende på ny bliver tjenetedygtig, og der forat er anvendele for den pågældende arbejdkraft i den pågæidende virkomhed. Stk. 4. Sygdomforfal-d kan forlange dokumenteret ved lægeattet Stk. 5. Lægeatteter, der forlange i henhold til arbej dgiveren. tk. 4, betal-e af 1 Gravidítet, barel og adoption. Faggruppen har ret til fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barel og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i henhold til enhver tid gæidende Inatiartutlov om barel med videre (pt.inatiartutlov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. tk. I, er der dog kun ret til Løn i den orlovperiode, om fremgär af Landtingforordníng nr. 7 af 22. oktober Nærværende overigt angiver til fravær med l-øn ved gravíditet og fødel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af ASA/ØPS jr. nr. ]-6.40/372/201,4 ide 9 af L6

10 K: 2 uger inden fødel K: l4 uger efter Fælle: 4 uger M: I uge efter til deling eller K alene Afnit V. (VarmemeLre, pedeller og S.I.K) 16 Tjenetefrihed ved barn førte ygedag. Der give den anatte adgang til het el-ler delvi tjenet.efríhed ud.en løntab tir paning af ygt, mindreårigt barn, førle d.ag, barnet er ygt. Stk. 2. Tjenetefriheden forudætter: a) Det er barnet førle ygedag, b) henynet til- barnet roirrota- gør det nødvendigt, c) forhol-dene på tjenetetedet Lil_Iader det, og d) barnet er hj emmeværend.e. tk. 3. ygeriten upplere med oplyning om fravær på grund af barn førte ygedag. tk. 4. ordningen kan for den enkerte inddrage ved. mibrug. 17 Anden tjenetefrihed ved barn ygdom. Der give den anatte adgang til tjenetefrihed uden lønt.ab i op til 12 dage til 0-16-årigt barn indlæggele på ygehu i el-ler udenfor hjembyen, om rejeledager og under barnet indlæggel-e i forbindele med en af undhedvæenet bet.alt ledagerreje. Stk. 2. Barnet indlæggele og foræl-dre medindlæggele amt 1edagele kal- dokumentere. ASA/ØPS jr nr L6.40 / 372 / 201,4 ide 10 af l-6

11 Afnit. V. (Varmemetre, pedeller og S.T.K) Stk. 3. Der kan tillige give adgang til tjenelefrihed jf. tk- 1-, ved barnet indlæggele i hjemmet efter lægeligt anvining/dokumentation. Stk. 4. I ganke ærlige tilfæ]de, og dokumenteret af læge, kan tjenetefriheden forlænge med op til 5 dage. 18 Anden ærlig tjenetefríhed. I tilfælde af nære pårørende alvorlige ygdom og/e1ler begravele har den anatte, efter I år anættele, ret til fri reje og tjenetefríhed i overentemmele med de for tjenetemænd i Grønland til enhver tid gætdende regler om frí reje og tjenetefrihed i forbindele med nære pårørende alvorlige ygdom og/el1er begravele j f. ærkil-t af tal-eoverigt.. Stk. 2. Anmodning om tjenetefrihed og frireje tii arbejdgiveren. indgive kriftligt Stk. 3. Ved nære pårørende fortåe: foræidre, ægtefæiler og dermed ligetíllede børn og økende, men ikke ægt.efæilen og dermed ligetillede familie. 19 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den anatte tjenetefrihed, føigende dage regne for helligedage: a) Folkekirken helligdage b) Juleaften dag c) Nytåraften dag ASA/ØPS jr nr 1,6. 40 / 37 2 / 201,4 ide 11 af LG

12 d) Grønland Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl_. t-2.00) f) r. maj (efter kl ) Afnit V. (varmemetre' iî::ïl:i.:?.r.k) 20 Offentlige hverv. Der give anatte efter denne overenkomt adgang til tjenetefrihed til varetagele af offentlige hverv i henhold til Hjemmetyret. bekendtgørel-e nr. 5 af i-5. mart agg! om borgerligt ombud. St.k. 2. Fravær i henhold tí1 pkt. 1 betragte ikke om forømmel-e i heneende til den tid, hvor der kal- være arbejdet før overtidbetaog ikke-fag-lærte J-ing yde i henhold til overenkomt for faglærte arbejdere. Fraværet kal meddele arbejdgiveren i å god tid om mu- 1igt. tk. 3. Andre offentlige hverv, om af en offentlig myndighed pålægge betyrelemedlemmer i S. r. K. ' lokal-fdelinger, betyrelemedl-emmer i SIK-p rnuuutt.ai ell-er hovedbetyrelemedlemmer i S.r.K. adminitrere i righed med de i tk. l- og 2 nævnte betemmel_er. tk. 4. Der give tjenetefrihed med løn til medlemmer af hovedbetyrel-erne af.r.k.' og rk-p rnuuuttai, hovedbetyreler, i forbindele med deltagele i.r.k.' Kongre og reæentantkabmød.er, amt S.I.K.' og SIK-p Inuuuttai' hovedbetyrelemøder indtil 4 gange år1igt. Stk. 5- Ønker fra medl-emmer af S.I.K.' l-okal-afdelingbetyreler og S.I.K.' hovedbetyrele og SIK-p Inuuuttai- hovedbetyrele om tjenetefrihed uden Løn bør imødekomme. Sådan tjenetefrihed kan yde í indtil 1 år ad gangen. ASA/ØP] jr. nr. L6.4O/372/2014 ide 12 af l-6

13 Afnit V. (varmemetre, ii3:ï:;i.::.r.k) 21 Efterindtægt. Såfremt en anat afgâ,r ved døden i anætteleperioden, yde der føigende bel.øb tit den efterlevende ægtefælle ell-er børn under 18 àr, om den anatte har forørgerpligt overfor: Ho amme anættelemyndighed i 1 år...: - 2 år...: -3år&f1g: I mdr 2 mdr 3 mdr Løn Iøn Løn 22 UoverentemÍieler oçt vilkårlige afkedigeler. Uoverentemmefer behandle efter reglerne for faglig t.rid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvele af retten til at foretage enkeltmandafkedigeter må vilkårlighed ikke finde ted. Uoverentemmeler herom behandle efter reglerne i hovedaftalen om behandling af faglig trid. 23 OpígeIe. I de førle 3 måneder af anættelen gæider føigende opigelevarel: Såvel arbejdgiveren om den anatte kan opige med I dage (S arbejddage) varel til en hvilken om helt dag. Stk. 2. Efter 3 måneder anættele er opigelevarlet fra arbejdgiveren ide: l- måned varel til fratræden ved en måned udgang i de førle 6 måneder efter anættelen, 3 måneder varel til fratræden ved en måned udgang efter 6 måneder anættele herefter forhø1e opigelevarlet med en måned for hvert 3. anætteleår, men højt 6 måneder. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/372/2014 ide 13 af L6

14 Stk. 3. Efter 3 måneder atte ide: Afnit V. (Varmemetre, pedeller og víceværter..r.k) anættel-e er opigelevarl_et fra den an- 1 måned til- en måned udgang. Stk. 4. Såvel arbejdgiveren om den anatte varlet kriftligt. kal afgive opigele24 Timerønnede varmemetre, pederrer og Viceværter, pedeller og viceværter der ikke har medarbejdere under ig, der ikke antage med henblik på varig bekæftigele, men om af- ]øere under ferie, ygdom og f ignende, el-ler til anden midlertidig bekæft.igele på under 3 måneder varighed, antage på timeløn. Efter bekæft.igele på mere end 3 måneder varighed overgår ved.kommende til månedløn, dog ålede at denne får mulighed for at fortætte ít anætteleforhold om timel-ønnet. Timelønnen beregne om I/20g0 af den til den pågældende anciennít.et varend.e â,rl.øn i henhol-d til 3. Stk. 2. For timel-ønnede varmemetre, pedeller og viceværter kan tjeneteforholdet ophæve uden forudgående varel. Timelønnede varmemetre, pedeller og viceværter oppebærer ikke Iøn under fravær på grund af ygdom el-]er barel. Stk. 3. Timelønnede varmemetre, pedeller og vicevært.er har ret og igt ti1 at horde en fridag for hver periode på 6 arbejddage; dog kan fridagene i enkelte til-fælde forkyde af henyn til tjeneten tarv. Stk. 4. Lønningperioden for timelønnede varmemetre, pedeller og viceværter er en periode på r+ dage, der regne fra og med mandag ti1 og med øndag i den efterfølgende periode. ASA/ØPS jr nr / 372 / 2Ot4 ide l-4 af 1"6

15 Afnit V. (Varmemetre, pedeller og S.I. K) Stk. 5. Timefønnede varmemetre, pedeller og viceværter optjener A2% Z í feriegodtgørele. Stk. 6. Timelønnede varmemetre, pedel-ler og viceværter anciennitet beregne efter reglerne i S 5, tk. I - 4. Der optjene ikke yderligere anciennitet under bekæftigele om timelønnet peronale. Stk. 7. Betemmelerne i denne overenkomt SS L4, 15, 22 og 23 finder ikke anvendel-e ved timelønnet peronale. 2 Fremkrivníng af lønnen. Lønnen i 3 S er ammenat af et grundbeløb. L. ail 1991, et grundbeløbti11æg amt et ureguleret kronetillæ9. Grundbeløbt.iIlægget. 1. ail 2000 er 1-6, Skalalønnen jutere deuden med et ureguleret kronetillæg. måned om følger: ,59, L72, L,7 6 ot.04.l7 227,30 åriigt L.916, L, _, ,60 AA/ØP jr. nr. L6.40/372/2oI4 ]-de.l5 ar rb

16 26 Overgangbe temme I e. Afnit V. (Varmemetre, pedel_ier og.r.k) For anatte, der. 31. mart 1995 var anat i henhord t.it komt af 13. juli 1993 gælder fortat betemmel_en i nævnte komt S 14, tk. I, ilanden ærlig t.jenetefrihed',. overenoveren- 27 Overenkomten gyldighedperíode. Denne overenkomt træder i kraft den 1. ail 20L4. overenkomten kan af hver af parterne opige med 3 måneder vareì til en 31. mart, dog tidligt. til den 31. mart 2OIB. Stk. 2. Efter opigele af overenkomten ker til de. 31. mart 2}l-g gældende l_ønater i overenkomt índgå. aflønning perioden, í henhold indtil ny Nuuk, den I + J{0V. 201{ Sulinermik Tnuu ut i ar iuteqartut Kattuffiat Naalakkeruiut n.,je G. Berthelen (ígn. ) Frederik Møl-ler (ign. ) Finanminiteriet P. M. V. e.b. Eva Hoff Sonne (ign. ) Hermed udgår overenkomt af 2J_. mart 2073 ASA/ØPS jr nr t6.40/372/20]-4 ide 16 af 'J,6

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (Sømænd, timelønnede s.r.k.) I 4 t{0v, 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II (jurister Afsnit J. økoner) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II \ Overenskst mellem Naalakkersuisut Danmarks Jurist økonforbund for juridiske kandidater universitetsøkoner m.fl. ansat i Grønlands

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS Arbejdsgiverforeningen, Hovedstadsområdet) og 3F, BJMF (Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening) 2010

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 HTS Handel, Transport og Service Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Telefon 77 33 47 11 Fax 77 33 46

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere