ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg Pensionsbidrag og indbetaling heraf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf"

Transkript

1 Afnit v. (Varmemetre, ii3:l::i.:?.r.r) NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II T tt }t0v, z0l{ OVERENSKOMST meiiem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Varmemetre, pedeller og Indhold fortegnele S 1 Overenkomten område S 2 Arbejdtid S 3 Irøn.. 4 Penionbidrag og indbetaling heraf S 5 Lønanciennitet S 6 Rådighedtillæg S Individuelle tillæg S 7 A Tillæg til faglærte S I Særlige tillæg S 9 Tillæg til ærlig tilling.. S 10 Merudgifter ved tjeneterejer, (hoteldipoitionbeløb) og udtyrgodtgørele S S l- I BoI iger. L2 TíItrædel-ef rire j er 13 Ferj-e og f eriegodtgørele. L4 Sygdom. herunder dagpenge' 15 Graviditet, barel L6 Tjenet efrihed ved l-7 Anden t j enetefrihed ved barn ygdom. 18 Anden ær1ig tjene tefrihed L9 Fridage. 20 Offentlige hverv. 2L Efterindtægt 22 Uoverentemmeler og vilkårlige afkedigeler. 23 Opigele Timelønnede varmemetre, pedeller og 25 Fremkrivning af lønnen 26 Ove rgangbe t emme l- e 27 Overenkomten gyldighedperiode Side: z z nattil 1æg 6 6 I I L t3 I4 l_5 I6 76 ee/øp jr nr a6.40/3'72/20a4 ide 1 af 16

2 Afnit V. (Varmemet.re, pedeller og.r.k) 1 Overenkomten område. Denne overenkomt omfatter varmemetre, pedeller og viceværter anat i Grønland elvtyre, Tele Greenland A/S, A/S Iniiaatileqatigiiffik INI, taten og kommunerne tjenete i Grønland, om ikke omfatte af anden overenkomt. Stk. 2. Tjenetemænd el-ler penionerede tjenetemænd fra tat, elvtyre, kommuner eller konceionerede virkomhed.er er ikke omfattet af overenkomten. 2 Arbej dtid. Den normale arbejdtid er 40 timer ugentlíg, varende til gennemnit- 1ig 1-73 L/3 timer månediigt. Arbejdtiden amlede beliggenhed fatætte af arbejdgiveren efter drøftel-e med den anatte. Stk. 2 ' Der foretage Lønfradrag for forømmeler inden for den daglige arbejdtid. Lønfradraget udgør for hver forømt arbejdtime vedkommende arbejder normale timeløn plu eventuelle til1æg for pågæidende time. Forømmeler af indtil % tlme regne om rá time. Stk. 3. Rejetiden på tjeneterejer fra arbejdted ti1 arbejdted er arbejdtid. Den ålede beregnede tjenetetid/arbejdtid kan dog ikke medføre, at arbejdtidnormen for den pågældende dag ikke ane for opfyldt. tk. 4. Rejetid merrem kl og medregne dog ikke om tjenetetid/arbejdtid, åfremt der er tíltet oveplad til rådighed for den anatte. ASA/ØPS jr nr 16.40/372/20]-4 íde 2 af 16

3 3 Ttøn. Afnít V. (Varmemetre, pedeller og S.I.K) Varmemetre, pedeller og viceværter (ufaglærte) aflønne med føigende beløb. måned: Skal-a T2 13 L4 15 l6 trin ancíennitet 1, I.-2. år är J? 5.-þ. 9-- d,l år 5 9.og flg.år rr, , 03 1,6.946, L2L,6t 1,7.255, ,2'7 L6.949,67 17.rL9,63 L'7.294,25 L7.42'7,'7L r.04.L] ,03 r7.20r,43 L7.37r, ,0r 1,7.679,48 r7.263,33 L7.428,73 L7-598,10 ]-'7.773,32 L7.906,78 Stk. 2. VarmemeLre, pedeller og viceværter (fag1ærte) afiønne med følgende beløb. måned: Skala L1 18 L9 trin anciennitet L I.-2. àr är 3 5.-b. ar år 5 9.og flg.år 01-.o l-7 L7.I21-,6r r7.255,08 L7.439,50 t7.629, ,9'l L7.294,25 L7.42'l,'7L L7.6L2,L4 L7.gOL,1L ,60 1,'t.546, ,48 r7.863, ,47 78.L79,37 I7.7'73,32 L].906, r,24 L8.280,78 L8-406,67 4 Penionbidrag og indbetaling heraf. For anatte over 20 är indbetaler arbejdgiver LO,2OZ af den i overenkomten anførxe kalaløn i lønparagrafferne, om bidrag til den overenkomtanatte penionering. Af det indbetalte beløb ane 1/3 for den anatte andel og 2/3 for arbejdgiveren andel. Penionen yde i henhold til penionordníngen vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i tk. 1 nævnte penionbidrag ikke den anatte nogen ret til penion eller undertøttele fra arbejdgiver på grundlag af anættelen. ASA/ØPS jr nr :-6.40/372/20a4 ide 3 af 16

4 (varmemelre' Afnit v. iî3:ï]ï":?.r.k) 5 Lønanciennitet. Lønancienniteten fatætte på grundlag af det tidrum, den pågældende har været bekæftíget med arbejde af amme art. St.k. 2. Lønanciennítet afrunde altid tit hele måneder, idet 15 dage ancíennitet. eller derunder ikke medregne. tk. 3. For bekæftígele på 15 timer í gennemnit.uge og derover optjene fuld lønanciennitet. Ved bekæftigele på mindre end 15 timer i gennemnit. uge optjene anciennitet forhol_dmæigt. Stk. 4. Højere indplacering end efter ovennævnte regler kan fínde t.ed, når det formode, at tidligere bekæftigele af and.en art kan bevirke hurtigere indlæring af de i overenkomten omfattede anatte arbej de. 6 RådighedríI1æg. Der yde ikke betaling for overarbejde, arbejde på forkudt tid eller på øn- og helligdage. Tir varmemetre, pederler og viceværter, der må påregne at udføre overarbejde, arbejde på forkudt tid amt arbejde på øn- og helrigdage i væent.ligt omfang, kan der yde et. rådighedtíilæg på 1.450, O0 eller 1.950,00. måned. Stk. 2. Det i tk. 1nævnte rådighedtitlæg kan under æriige omt.ændigheder, efter forhandling mellem overenkomtparterne, forhø)e til 2.375,00 eller 2.81,5,00. måned. tk. 3. Er der ved forhandring fatat et rådighedtilræg tilring, kal dette ikke forhandre påny ved genbeættele, dre tillingen har ændret karakter. til en medmin- ASA/ØPS jr. nr. ta.+o/zt2/20:-4 ide 4 af 16

5 Afnit V. (VarmemeLre, pedeller og S.I.K) Stk. 4. TiI varmetre, pedell-er og viceværter anat under A/S Boligelkabet INI, der må udføre overarbejde, arbejde på forkudt tid amt arbejde på øn- og helligdage er der ingen overtidbetaling. Der yde i tedet rådighedtillæg efter nedentående kriterier: 1) 0 2) 100 3) 2OO 4) 300 ) 400 6) L Lej 1 igheder Lej ligheder Lej Iigheder Lej 1 ígheder Lej 1 igheder Lej ligheder 1.050, , , L5,0O 2.840, O ,00 måned måned måned måned måned måned St.k. 5. Varmemetre, pedeller og viceværter, der. 31. mart L999 var anat i A/S Boligelkabet INI oppebærer hidtidige rådighedtil- 1æg, åfremt tillægget forringe jfr. tk Individuell-e tillæ9. For anatte om oppebar tillæg. l. ail 2OL4 yde fortat om peronlig tillæg índtil fratræden. TiI faglærte arbejdere 7A Ti11æg til faglærte. om: a b c d e tømrere malere elektrikere WS -mont ØTer bygdehåndværkere har faglig relevant uddannel-e ti1 arbejdet (vurdere af arbejdgiver) ufaglært med god erfaring til betemt arbejde (vurdere af arbejdgiver) yde et tiltæg på 1.000,00. måned. TiI anatte, om holder ærligt tillæg: ASA/ØPS )r. nr / 372 / 201,4 8 Særl-ige ti11æ9. tilyn med vakerier i boligblokke, yde et ide 5 af 16

6 a b c 1 vakeri 2 vakerier 3 vakeríer Afnit V. (Varmemetre, pedeller og.t.k) 500, , , 00 mdr mdr mdr 9 TiIlæg tíi æriig tíiling. ved anættele i tillingen, der i arbejdmæig, adminitrativ, ell-er anden heneende indtager en ådan ærtilling, at den ikke omfatte af de almindelige forudætninger for de i S 3 nævnte 1ønninger ffi.f,., træffe der mel-lem overenkomtparterne ær1ig aftale om tiliæg t.il lønnen og eventuell_e and.re vilkår. 10 Merudgifter ved tjeneterejer, herunder dagpenge, nat'ei1læ9 (hoteldipoíèíonbeløb) og udtyrgodtgørele. Der yde godtgørele til anatte om midlertidigt ud.ende til arbej - de på et andet ted end hjemtedet, í henhold til de for tjenetemænd i Grønland elvtyre og kommunerne tjenete! Grønl,and gældende regler j f. ærkilt aftaleoverigt. 1l- Boliger. I tillingoplag angive følgende vedr. bolíg: a) At der anvíe bolig efter de til enhver tid på tedet gældende regler, elier b) at der ikke anvíe bolig, el1er c) at der til tillingen er knyttet ptigt til egentlig tj enetebolíg. at bebo tk. 2. Hvi en anat afvier indflytning i en anvit bolíg, vi1 der ikke blíve tillet yderligere bolig til rådighed. ASA/øPS jr. nr. L6.40/372/20:-4 ide 6 af 16

7 Afnit V. (Varmemetre, pedeller og S.I. K) Stk. 3. For anvite boliger, jf. tk. I, a), betale huleje efter de til enhver tid gæidende regler om boligbetaling i elvtyret ejendomme mv. i Grønl-and. Ved miligholdele af anvit bolig med udættele til følge, vil der ikke blive tillet yderligere bofig ti1 rådighed. Stk. 4. Anatte, der bebor egentlig tjenetebotig, Jf. tk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjerietemænd i Grønland efvtyre og kommunerne tjenete i Grøn1and til enhver tid gældende regler. L2 Ti1 trædel-e f ríre j er. Ved tjenelen tiltrædele yde der frireje mellem bopælen i Danmark ell-er i GrønLand og tjenetetedet til peronale, der anætte på månedløn, åfremt der iføl-ge tillingoplaget anvie bolig el-l-er er pligt til at bebo egentlig tjenet.ebolig, jf. S 11, tk. L, a) og c). Stk. 2. Retten til tiltrædelefrireje omfatter tillige den anatte ægtefælle - e1ler dermed ligetitlede - og børn under l8 år. En ådan famil-íefrireje kal å vidt muligt foretage amlet. Stk. 3. Retten tii tiltrædelefrireje er peronlig og kan ikke overdrage. En eventuel ikke-udnyttet frireje godtgøre ikke. kal det af ar- Stk. 4. Ved udnyttelen af tiltrædel-efrireje bejdgiveren anvite rej emiddel anvende. Stk. 5. I tilfæide, hvor atlantbilletten tillige inkl-uderer indenrigfllruning i Danmark, godtgøre alene dokumenterede udgifter ti1 bilj-igte, offentlige tranportmiddel mel-iem bopælen og ovinlufthavnen. I andre tilfæide godtgøre udgifter til billigte, offentlige tranportmiddel mellem bopæl og Kat,rup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindele med ophold i København må afho]de af den anatte efv. ae/øe ir nr 16.40/372/2014 ide 7 af 16

8 Afnit v. (Varmemetre, pedeller og.r.k) i Grønland godtgøre alene do- offentl-ige tranportmiddel mel-l-em Stk. 7. Ved tiltrædelefrireje kumenterede udgifter med billígte bopælen og tjenetetedet. Stk. 8. Der yde bohavetranport efter de regler for tjenetemænd i Grønland elvtyre og kommunerne tjenete i Grønland, der til- enhver t.id gæider j f. ærkilt aftaleoverigt. 13 Ferie og feriegodtgørele. Den anatte har ret til åriig ferie efter reglerne í landtinglov nr. 10 af L2. november r henhold tir l_andtingloven, 2, er aftalt nedenfor anførle ærlige regler. tk. 2. For anatte, der i henhofd tir l-andtingloven 15, tk. 2 væ1ger ferie med feriegodtgørej_e på l2tá Z í tedet for ferie med Iøn, fradrage Iøn for det anta1 dage, der afholde ferie. Ferigodtgørelen beregne af ärl-ønnen. tk. 3. ved fratræden yde feriegodtgørele med. L2LÁ z af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørele kal være rejt over for arbejdgiveren enet 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modat fald tilfalder beløbet Feriefonden, jf. otokollat om Feriefonden. 14 Sygdom. Bl-iver en anat på grund af ygdom ude af tand til at udføre it arbejde, betragte den heraf følgende tjeneteforømmele om lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjeneteforhol-det betåen har pådraget ig ygdommen ved foræt el]er grov uagtomhed eller ved tillingen overtagele vigagtigt har fortiet den pågældende ygdom. ASA/ØPS jr nr ]-6.40/3'72/20L4 ide I af 16

9 Afnit V. (Varmemetre, pedeller og.r.k) Stk. 2. Den anatle kan, når den pågæidende inden for et tidrum af 12 på hinanden føigende måneder har oppebåret Iøn under ygdom i i alt L2O dage, opige med. følgende varel til- fratræden ved en måned udgang: Ved -i -i -i bekæftigele i amme virkomhed; 0-5 4r...: -L mo. 6-8 år...: 3 mdr. 9 àr og flg.: 4 mdr. Opígelen gyldighed er betinget af, at den ker i umiddelbar titknytning til udløbet af de L2O ygedage, 09 meden den pågældende endnu er yg, hvorimod gyldigheden ikke berøre af, at. pågældende er vendt tí1bage tiì arbejdet, efter at opigefen er ket. Stk. 3. Såfremt anætteleforholdet er ophørl i medfør af betemmel-- en i tk. 2, bør genantagele dog finde ted, når den pågældende på ny bliver tjenetedygtig, og der forat er anvendele for den pågældende arbejdkraft i den pågæidende virkomhed. Stk. 4. Sygdomforfal-d kan forlange dokumenteret ved lægeattet Stk. 5. Lægeatteter, der forlange i henhold til arbej dgiveren. tk. 4, betal-e af 1 Gravidítet, barel og adoption. Faggruppen har ret til fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barel og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i henhold til enhver tid gæidende Inatiartutlov om barel med videre (pt.inatiartutlov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. tk. I, er der dog kun ret til Løn i den orlovperiode, om fremgär af Landtingforordníng nr. 7 af 22. oktober Nærværende overigt angiver til fravær med l-øn ved gravíditet og fødel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af ASA/ØPS jr. nr. ]-6.40/372/201,4 ide 9 af L6

10 K: 2 uger inden fødel K: l4 uger efter Fælle: 4 uger M: I uge efter til deling eller K alene Afnit V. (VarmemeLre, pedeller og S.I.K) 16 Tjenetefrihed ved barn førte ygedag. Der give den anatte adgang til het el-ler delvi tjenet.efríhed ud.en løntab tir paning af ygt, mindreårigt barn, førle d.ag, barnet er ygt. Stk. 2. Tjenetefriheden forudætter: a) Det er barnet førle ygedag, b) henynet til- barnet roirrota- gør det nødvendigt, c) forhol-dene på tjenetetedet Lil_Iader det, og d) barnet er hj emmeværend.e. tk. 3. ygeriten upplere med oplyning om fravær på grund af barn førte ygedag. tk. 4. ordningen kan for den enkerte inddrage ved. mibrug. 17 Anden tjenetefrihed ved barn ygdom. Der give den anatte adgang til tjenetefrihed uden lønt.ab i op til 12 dage til 0-16-årigt barn indlæggele på ygehu i el-ler udenfor hjembyen, om rejeledager og under barnet indlæggel-e i forbindele med en af undhedvæenet bet.alt ledagerreje. Stk. 2. Barnet indlæggele og foræl-dre medindlæggele amt 1edagele kal- dokumentere. ASA/ØPS jr nr L6.40 / 372 / 201,4 ide 10 af l-6

11 Afnit. V. (Varmemetre, pedeller og S.T.K) Stk. 3. Der kan tillige give adgang til tjenelefrihed jf. tk- 1-, ved barnet indlæggele i hjemmet efter lægeligt anvining/dokumentation. Stk. 4. I ganke ærlige tilfæ]de, og dokumenteret af læge, kan tjenetefriheden forlænge med op til 5 dage. 18 Anden ærlig tjenetefríhed. I tilfælde af nære pårørende alvorlige ygdom og/e1ler begravele har den anatte, efter I år anættele, ret til fri reje og tjenetefríhed i overentemmele med de for tjenetemænd i Grønland til enhver tid gætdende regler om frí reje og tjenetefrihed i forbindele med nære pårørende alvorlige ygdom og/el1er begravele j f. ærkil-t af tal-eoverigt.. Stk. 2. Anmodning om tjenetefrihed og frireje tii arbejdgiveren. indgive kriftligt Stk. 3. Ved nære pårørende fortåe: foræidre, ægtefæiler og dermed ligetíllede børn og økende, men ikke ægt.efæilen og dermed ligetillede familie. 19 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den anatte tjenetefrihed, føigende dage regne for helligedage: a) Folkekirken helligdage b) Juleaften dag c) Nytåraften dag ASA/ØPS jr nr 1,6. 40 / 37 2 / 201,4 ide 11 af LG

12 d) Grønland Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl_. t-2.00) f) r. maj (efter kl ) Afnit V. (varmemetre' iî::ïl:i.:?.r.k) 20 Offentlige hverv. Der give anatte efter denne overenkomt adgang til tjenetefrihed til varetagele af offentlige hverv i henhold til Hjemmetyret. bekendtgørel-e nr. 5 af i-5. mart agg! om borgerligt ombud. St.k. 2. Fravær i henhold tí1 pkt. 1 betragte ikke om forømmel-e i heneende til den tid, hvor der kal- være arbejdet før overtidbetaog ikke-fag-lærte J-ing yde i henhold til overenkomt for faglærte arbejdere. Fraværet kal meddele arbejdgiveren i å god tid om mu- 1igt. tk. 3. Andre offentlige hverv, om af en offentlig myndighed pålægge betyrelemedlemmer i S. r. K. ' lokal-fdelinger, betyrelemedl-emmer i SIK-p rnuuutt.ai ell-er hovedbetyrelemedlemmer i S.r.K. adminitrere i righed med de i tk. l- og 2 nævnte betemmel_er. tk. 4. Der give tjenetefrihed med løn til medlemmer af hovedbetyrel-erne af.r.k.' og rk-p rnuuuttai, hovedbetyreler, i forbindele med deltagele i.r.k.' Kongre og reæentantkabmød.er, amt S.I.K.' og SIK-p Inuuuttai' hovedbetyrelemøder indtil 4 gange år1igt. Stk. 5- Ønker fra medl-emmer af S.I.K.' l-okal-afdelingbetyreler og S.I.K.' hovedbetyrele og SIK-p Inuuuttai- hovedbetyrele om tjenetefrihed uden Løn bør imødekomme. Sådan tjenetefrihed kan yde í indtil 1 år ad gangen. ASA/ØP] jr. nr. L6.4O/372/2014 ide 12 af l-6

13 Afnit V. (varmemetre, ii3:ï:;i.::.r.k) 21 Efterindtægt. Såfremt en anat afgâ,r ved døden i anætteleperioden, yde der føigende bel.øb tit den efterlevende ægtefælle ell-er børn under 18 àr, om den anatte har forørgerpligt overfor: Ho amme anættelemyndighed i 1 år...: - 2 år...: -3år&f1g: I mdr 2 mdr 3 mdr Løn Iøn Løn 22 UoverentemÍieler oçt vilkårlige afkedigeler. Uoverentemmefer behandle efter reglerne for faglig t.rid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvele af retten til at foretage enkeltmandafkedigeter må vilkårlighed ikke finde ted. Uoverentemmeler herom behandle efter reglerne i hovedaftalen om behandling af faglig trid. 23 OpígeIe. I de førle 3 måneder af anættelen gæider føigende opigelevarel: Såvel arbejdgiveren om den anatte kan opige med I dage (S arbejddage) varel til en hvilken om helt dag. Stk. 2. Efter 3 måneder anættele er opigelevarlet fra arbejdgiveren ide: l- måned varel til fratræden ved en måned udgang i de førle 6 måneder efter anættelen, 3 måneder varel til fratræden ved en måned udgang efter 6 måneder anættele herefter forhø1e opigelevarlet med en måned for hvert 3. anætteleår, men højt 6 måneder. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/372/2014 ide 13 af L6

14 Stk. 3. Efter 3 måneder atte ide: Afnit V. (Varmemetre, pedeller og víceværter..r.k) anættel-e er opigelevarl_et fra den an- 1 måned til- en måned udgang. Stk. 4. Såvel arbejdgiveren om den anatte varlet kriftligt. kal afgive opigele24 Timerønnede varmemetre, pederrer og Viceværter, pedeller og viceværter der ikke har medarbejdere under ig, der ikke antage med henblik på varig bekæftigele, men om af- ]øere under ferie, ygdom og f ignende, el-ler til anden midlertidig bekæft.igele på under 3 måneder varighed, antage på timeløn. Efter bekæft.igele på mere end 3 måneder varighed overgår ved.kommende til månedløn, dog ålede at denne får mulighed for at fortætte ít anætteleforhold om timel-ønnet. Timelønnen beregne om I/20g0 af den til den pågældende anciennít.et varend.e â,rl.øn i henhol-d til 3. Stk. 2. For timel-ønnede varmemetre, pedeller og viceværter kan tjeneteforholdet ophæve uden forudgående varel. Timelønnede varmemetre, pedeller og viceværter oppebærer ikke Iøn under fravær på grund af ygdom el-]er barel. Stk. 3. Timelønnede varmemetre, pedeller og vicevært.er har ret og igt ti1 at horde en fridag for hver periode på 6 arbejddage; dog kan fridagene i enkelte til-fælde forkyde af henyn til tjeneten tarv. Stk. 4. Lønningperioden for timelønnede varmemetre, pedeller og viceværter er en periode på r+ dage, der regne fra og med mandag ti1 og med øndag i den efterfølgende periode. ASA/ØPS jr nr / 372 / 2Ot4 ide l-4 af 1"6

15 Afnit V. (Varmemetre, pedeller og S.I. K) Stk. 5. Timefønnede varmemetre, pedeller og viceværter optjener A2% Z í feriegodtgørele. Stk. 6. Timelønnede varmemetre, pedel-ler og viceværter anciennitet beregne efter reglerne i S 5, tk. I - 4. Der optjene ikke yderligere anciennitet under bekæftigele om timelønnet peronale. Stk. 7. Betemmelerne i denne overenkomt SS L4, 15, 22 og 23 finder ikke anvendel-e ved timelønnet peronale. 2 Fremkrivníng af lønnen. Lønnen i 3 S er ammenat af et grundbeløb. L. ail 1991, et grundbeløbti11æg amt et ureguleret kronetillæ9. Grundbeløbt.iIlægget. 1. ail 2000 er 1-6, Skalalønnen jutere deuden med et ureguleret kronetillæg. måned om følger: ,59, L72, L,7 6 ot.04.l7 227,30 åriigt L.916, L, _, ,60 AA/ØP jr. nr. L6.40/372/2oI4 ]-de.l5 ar rb

16 26 Overgangbe temme I e. Afnit V. (Varmemetre, pedel_ier og.r.k) For anatte, der. 31. mart 1995 var anat i henhord t.it komt af 13. juli 1993 gælder fortat betemmel_en i nævnte komt S 14, tk. I, ilanden ærlig t.jenetefrihed',. overenoveren- 27 Overenkomten gyldighedperíode. Denne overenkomt træder i kraft den 1. ail 20L4. overenkomten kan af hver af parterne opige med 3 måneder vareì til en 31. mart, dog tidligt. til den 31. mart 2OIB. Stk. 2. Efter opigele af overenkomten ker til de. 31. mart 2}l-g gældende l_ønater i overenkomt índgå. aflønning perioden, í henhold indtil ny Nuuk, den I + J{0V. 201{ Sulinermik Tnuu ut i ar iuteqartut Kattuffiat Naalakkeruiut n.,je G. Berthelen (ígn. ) Frederik Møl-ler (ign. ) Finanminiteriet P. M. V. e.b. Eva Hoff Sonne (ign. ) Hermed udgår overenkomt af 2J_. mart 2073 ASA/ØPS jr nr t6.40/372/20]-4 ide 16 af 'J,6

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandk Lovamling Serie C-II Afnit P. ( PIej emødre.r.k.) î 4 ì10v. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede nomaer. Sulinermik

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II Afnit L. ( Levnedmi dde l-branchen.r.k.) I 4 ll0v. 20,14 OVERENSKOMST mel-l-em Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik Inuuutiariuteqartut Kattuffiat for

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II Afnit S. ( Sundhedmedhj ælpere I 4 l{0l/. 2014 OVERENSKOMST mell-em Naalakkeruiut og Sul-inermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Sundhedmedhjælpere og fødelhjælperker.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afnit P S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandk Lovamling Serie C-II I 4 ì10v. 201{ OVERENSKOMST melfem Naalakkeruiut og Sulinermik Inuuutiariuteqartut Kattuffiat for Portørreddere og Portører på måned- og timeløn.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Af nit ivl. (MånedIønnede faglærte og ikke-fag1ærte S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandk Lovamling Serie C-II I rr ]{0V. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik Inuuutiariuteqartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit t. (Tol-ke S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I tt t{0l/. 2014 Mel lem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sul-inermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for To1ke. Indholds

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. ( Sundhedshj æipere S.I. K) I 4 t{0\,. 2014 OVERENSKOMST mell-em Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsíuteqartut Kattuffíat for Sundhedshj

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling S.I.K.) NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II t 4 10v, 2014 OVERENSKOMST meflem GrønLands Land.sstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Timelønnede faglærte

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V.

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.13 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Bilag 16 Licensbetingelser mv.

Bilag 16 Licensbetingelser mv. Bilag 16 Licenbetingeler mv. Vejledning: Som led i Leverancen kal Leverandøren løbende bitå Kunden med licentyring. I nærværende bilag kal Leverandøren løbende indætte licenerne til det Programmel med

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet 8.1. K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuttiat for Timelønnede faglærte ikke-faglærte

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner Side 1 Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Almindelige bestemmelser

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 18 SEP. 2009 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Afsnit T. (Tillidsrepræsentanter S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Nalaakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Oktober 2016 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Jubilæumsgratiale til ansatte i staten

Jubilæumsgratiale til ansatte i staten Cirkulære om Jubilæumsgratiale til ansatte i staten 2008 Cirkulære af 30. juni 2009 Perst. nr. 044-09 J.nr. 09-56-16 2 Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i staten Generelle bemærkninger Ved aftale-

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Praktikperiode på andet intensivafsnit

Praktikperiode på andet intensivafsnit Studieplan for Kuriter på ITA 0531/0633 Praktikophold på 6-12 uger Godkendt November 2003 Uddannele- & udviklinganvarlig ygeplejerke Dori Chritenen Revideret 2014 Inteniv 0531/0633 Praktikperiode på andet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere