Revideret Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og København Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø"

Transkript

1 Revideret Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og København Ø

2 Forord Denne orienteringsmappe er til oplysning for beboere samt eventuelt kommende beboere i Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21. Mappen vil løbende blive opdateret af bestyrelsen. Forslag til yderligere tillæg til orienteringsmappen bedes afleveret til formanden for bestyrelsen. Mappen skal overdrages til køber ved salg. 1

3 1. Generelt Vedtægter for andelsboligforeningen Navn, hjemsted, formål: Medlemmer: Indskud: Hæftelse: Andel: Andelsbevis: Boligaftale: Boligafgift: Vedligeholdelse m.v.: Forandringer: Fremleje: Husorden: Overdragelse af andel: Pris: Syn- og skønsmand: Fremgangsmåden: Mangelfuld overdragelse: Overdragelse til husstandsmedlem: Dødsfald: Samlivsophævelse: Opsigelse: Eksklusion: Generalforsamling: Indkaldelse til generalforsamling: Beslutningsdygtighed: Dirigent:

4 27 Bestyrelsen: Bestyrelsesmedlemmer: Inhabilitet: Bestyrelsesmøder: Regnskab og revision: Udsendelse af regnskab: Opløsning: Generelt om forbedringer Hvordan sælger jeg min lejlighed Gårdlaug Bilag

5 1. Generelt Administrator: C.S. Data Service Hedegrænsen Brøndby tlf.: Att.: Claus Scheibel Telefontid mandag - torsdag Syn- og skønsmand: Tom Sjørup tlf.: Telefontid mandag - fredag Vicevært: Kaj Mathiesen Hjørringgade 21, 2.th 2100 Ø tlf.: Mobil tlf.: (kun i nødstilfælde) Brug venligst postkassen med mindre der er tale om en hastesag. Formand: Bestyrelse: Rasmus Bech - Ansvar: Køb og salg af lejligheder Hjørringgade 17, Ø Annette Thode Nielsen nr tv Ansvar: Venteliste til lejligheder og Navneskilte Mail: Jannik Borg, nr th Ansvar: Forsikring og Indkommende post Mail: Lotte Lauritzen nr tv Ansvar: Kasserer, Venteliste til kælderrum og Kontakt til Kaj/vicevært Mail: Oscar Otto Sanz nr. 17 st.th Ansvar: Hjemmeside Mail: (Suppleant) Michala Østergaard nr th Ansvar: Repræsentant i gårdlauet Mail: (Suppleant) Mette Jakobsen nr th Mail: 4

6 2. Vedtægter for andelsboligforeningen 1 Navn, hjemsted, formål: Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN HJØRRINGGADE 17, 19 OG 21. Dens hjemsted er Københavns Kommune. Dens formål er at drive og erhverve ejendommen matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Hjørringgade 17, 19 og Medlemmer: Som medlemmer kan optages enhver som ved foreningens stiftelse er indehaver af et lejemål i ejendommen og som forpligter sig til at betale foreningsindskud, eller som samtidig med optagelsen, med bestyrelsens godkendelse, overtager en lejlighed i ejendommen. 3 Indskud: For beboere, som ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb svarende til 6 måneders boligafgift. Indskuddet skal betales kontant, idet medlemmer er berettiget til at modregne, hvad der ved stiftelsen indestår som depositum eller forudbetaling eller på indvendig vedligeholdelseskonto. Ved optagelse af nyt medlem efter stiftelsen, skal der udover indskud betales et tillægsbeløb således at indskud og tillægsbeløb svarer til den pris, som efter 14 godkendes for andel og lejlighed. 4 Hæftelse: Medlemmerne hæfter kun personligt og solidarisk for den pantegæld, der indestår i ejendommen, samt for bankgæld sikret ved ejerpantebrev i ejendommen, såfremt panthaverne har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter medlemmerne for foreningens forpligtelser alene med deres foreningsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes. Et medlem og hans bo hæfter efter stk. 1, pkt. 1, indtil ny andelshaver har overtaget lejligheden og dermed indtrådt i forpligtelsen. 5 Andel: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering i andelene, således at det indbyrdes forhold imellem andelene kommer til at svare til deres værdi. 6 Andelsbevis: Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. De kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i

7 For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på et navn. Bortkommer andelsbeviset kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for det bortkomne andelsbevis. 7 Boligaftale: Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig aftale, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 8 Boligafgift: Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage reguleringer af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse kommer til at svare til lejlighedernes indbyrdes værdi. 9 Vedligeholdelse m.v.: Bestyrelsen besigtiger lejlighederne hvert andet år, eller oftere såfremt det skønnes nødvendigt. Hvis andelshaver/lejer ikke er hjemme og ikke har truffet anden aftale med bestyrelsen eller vicevært, vil der på et senere tidspunkt blive foretaget ny besigtigelse. Andelshaver/lejer vil komme til at betale de ekstra udgifter, der er forbundet hermed. Andelshaver har pligt til øjeblikkeligt at melde dryppende haner, toiletter, der løber samt utætte radiatorer til viceværten, der vil være behjælpelig ved reparation samt tilkald af VVS, hvis det er nødvendigt. Udgifter til vedligeholdelse af VVS-installationer mht. pakninger i aftapningshaner samt pakning i cisterne afholdes af Andelsboligforeningen, såfremt viceværten er blevet taget med på råd forud for reparationen. Øvrige reparationer sker for andelshavers regning. Tilkalder du selv en håndværker, som skal have adgang til varmerum, skal du først kontakte viceværten, så et evt. varsel om lukning kan sættes op i opgangene. Kun i absolut akutte tilfælde er det tilladt at skaffe sig adgang til varmerummet, uden at viceværten er informeret herom. Installation af såvel vaskemaskine som opvaskemaskine samt brusekabiner må ikke ske uden godkendelse fra bestyrelsen. Installation skal altid foretages af autoriseret blikkenslager, og der skal drypbakke under vaskemaskiner. Desuden skal der foreligge vandpapirer, som er en attest fra Københavns Vandforsyning indhentet af autoriseret blikkenslager, da forsikringen ikke dækker vandskade, hvis der ikke foreligger godkendte vandpapirer. Vandpapirerne fremsendes automatisk til bestyrelsen og med kopi til andelshaveren. Købere af en lejlighed forpligtiger sig ved købet til at sørge for opsætning af HFPI-relæ, hvis det ikke allerede forefindes i lejligheden, ved overtagelsen. Der skal foreligge en godkendelse af elinstallationerne. Navneskilt til dørtelefon bestilles hos viceværten Det første skilt betales af foreningen. Ved indflytning bestilles navneskilte til døren hos bestyrelsen. Det første skilt betales af foreningen. Der bør monteres termostatventiler på alle radiatorer for maksimal udnyttelse af fjernvarmen. 6

8 Montering af lyn T-er på strengene er IKKE tilladt. Baderum vedligeholdes ved maling med vådrumsmaling hvert andet år. Dette indgår som et særskilt punkt under lejlighedsgennemgangen, der foretages af bestyrelsen hvert andet år. I forbindelse med istandsættelse af baderum skal opmærksomheden henledes på, at de malede og fugtpåvirkede flader er opbygget i gipsplader, og derfor er det vigtigt, at de overfladebehandles rigtigt. Der er vedlagt en artikel fra et BYG-ERFA blad med beskrivelse af korrekt malebehandling af gipskartonplader i vådrum. Tilstop eller luk aldrig udsugningsventilerne Tilstop eller luk aldrig den luftspalte, der er i døren Tør op efter hvert brusebad og luk døren til baderummet op Opsæt ikke fliser eller andet på den allerede opsatte beklædning Beskyt døren, når der bades. Opsæt badeforhæng, så der ikke dannes dryp på entré- gulvet Brug ikke bade og toiletrum til opbevaringsplads, men hold gulv og vægge fri for løsøre Såfremt der opstår fugtproblemer, kontakt da straks viceværten og bestyrelse. Følgeskader er lettest og billigst at afhjælpe, hvis der gribes ind i tide Et godt indeklima forudsætter god ventilation, luft derfor regelmæssigt ud Rengøring skal foretages jævnligt og skånsomt. Der må ikke anvendes klorholdige midler eller sprit. Fortyndet Rodalon dræber mikroorganismer og kan anvendes hyppigt Baderummene blev istandsat i 1990, og erfaringen viser, at de vandpåvirkede områder i brusenichen skal genbehandles hvert andet år. En genbehandling skal foretages med et malingssystem, der er MK-godkendt til maling af gipskartonplader i vådrum. Der må ikke forekomme huller i malingen, da gipspladerne derved vil suge vand. Er der spørgsmål, så kontakt hellere bestyrelsen end at der behandles med et forkert malingssystem. Bestyrelsen har bemyndigelse til at indkalde til op til fire arbejdsdage om året, såfremt den skønner det nødvendigt. 10 Forandringer: Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden. Enhver forandring der medfører ændringer i boligens faste bygningsdele (døre, lysninger, gulve, indretning af badeværelse, køkken o. lign.) skal anmeldes for bestyrelsen, men bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringer samt disses forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde hvor byggetilladelse kræves iht. bygningsreglementet, skal byggetilladelsen forevises bestyrelsen inden arbejdet iværksættes. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i bygningslovgivningen og andre forskrifter. Ansøgning om byggetilladelse sendes til: 7

9 Københavns Kommune Byggeri og bolig Byggesagsafdelingen Ottiliavej 1 Postboks Valby tlf.: fax.: Åbningstider: man-onsdag: kl torsdag: kl fredag: kl Ved ansøgningen skal vedlægges beskrivelse af bygningsforandringen samt eventuelle tegninger. Eksempler på forandringer er nye lofter, blænding af døre eller ændring af konstruktionsdele. 11 Fremleje: Efter to års beboelse har en andelshaver ret til at fremleje sin lejlighed i samme omfang som en lejer, hvilket vil sige i op til to år jf.lejelovens 70. Der skal dog altid skriftligt søges om tilladelse hos bestyrelsen inden udlejning eller udlåning finder sted. Der er som bilag vedlagt kopi af fremlejeaftale mellem fremlejer og andelshaver og bestyrelsen godkender udelukkende aftaler udfærdiget efter denne skabelon. 12 Husorden: Alle fællesrum herunder bagtrapper og kælderrum skal holdes i ryddelig stand uden ophobning af kasser, maling, træ, tøj eller andet brændbart materiale. Dette er vigtigt for at minimere brandbelastningen samt holde flugtveje frie. Benyttelse af radio, TV, musikinstrumenter m.m. skal ske med fornøden hensyntagen til naboer. Musikudøvelse må ikke finde sted mellem kl og 8.00 Hvis man skal holde fest, skal der opslag i alle tre opgange senest to dage før. Benyttelse af el-værktøj samt andet støjende værktøj må ikke ske efter kl Kasserede møbler, køleskabe, fjernsyn samt andet større affald skal anbringes i storskraldsrummet i forlængelse af cykelskuret. Byggeaffald f.eks. maling, gipsplader, køkkener og nedtagne lofter skal man selv sørge for at bortskaffe. Det er tilladt at holde husdyr, hvis de ikke er til gene for andre andelshavere. Det er ikke tilladt at opbevare ting på loftet. Det er ikke tilladt at opsætte parabol på ejendommens facade. Opsætning af speciel antenne på loftet skal udføres af autoriseret installatør, og kræver tilladelse både fra bestyrelsen og myndighederne. Bestyrelsen står for tildeling af kælderrum, og ingen rum må benyttes uden godkendelse fra bestyrelsen. Hvis et rum benyttes uden godkendelse, kan viceværten åbne og tømme rummet uden varsel. 8

10 Bestyrelsen tildeler kælderrum ud fra foreningens venteliste. Ved fraflytning tilfalder et evt. kælderrum foreningen og bliver tildelt den, som står for tur på ventelisten. Ved fraflytning skal beboeren samtidigt tømme rummet. Hvis dette ikke er sket tømmes rummet på fraflytters regning. Det er tilladt at have mere end et kælderrum. Dog skal den beboer, der råder over mere end et kælderrum afgive et, hvis der er beboere uden kælderrum på ventelisten. Da der er mange installationer, som løber gennem rummene, skal viceværten altid have en nøgle til samtlige kælderrum. Det første rum i gennemgangen fra passagen til gården bliver brugt som barnevognsrum. Der opfordres til at anvende rummet, så opgangene holdes fri. Viceværten har nøgler til rummet. 13 Overdragelse af andel: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med nedenstående regler. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Andelen overføres efter følgende rækkefølge: a. Overdrageren kan indstille sin efterfølger, når overdragelsen sker til en person med hvem han er beslægtet i lige op-og nedstigende linie samt søskende, til husstandsmedlemmer eller ved bytning, under forudsætning af at lejligheden har været beboet i to år. b. Andelshaveren kan ved testamente eller skriftlig meddelelse til bestyrelsen indstille sin efterfølger, jf. vedtægternes paragraf20vedrørende efterlevende ægtefælle. c. Andre andelshavere, der er indtegnet på venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter anciennitet som indtegnet på ventelisten. d. Dernæst kommer andre, der indstilles af overdrageren i betragtning. Der forefindes en intern venteliste til de to- og tre-værelses lejligheder. Hvis man er andelshaver, eller en del af husstanden i foreningen under forudsætning af at man har været en del af husstanden i to år, kan man blive påtegnet ventelisten. Man vil da have fortrinsret til en lejlighed frem for en udefra kommende køber. Ventelisten forefindes hos bestyrelsen, på opslaget i opgangen kan det ses, hvem du skal kontakte. Ved intern flytning i foreningen følges råderet og procedure som vanligt. 14 Pris: Prisen for en andel skal godkendes af bestyrelsen efter lovgivningens regler herom. 9

11 15 Syn- og skønsmand: En af begge parter godkendt skønsmand udfærdiger en vurderingsrapport over lejlighedens tilstand, herunder forbedringer, inventar og løsøre. Skønsmanden kan endvidere vurdere at lejlighedens vedligeholdelse ikke er i orden, hvorefter bestyrelsen kan tilbageholde et beløb til udbedring af fejl og mangler. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaver som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar, som betales af den fraflyttende andelshaver. Såfremt bestyrelsen og andelshaver ikke kan blive enige om skønsmandens vurdering, udpeges en ny skønsmand af Boligretten. 16 Fremgangsmåden: Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af denne mappe til køberen samt foreningens seneste budget og årsregnskab og en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal i øvrigt inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse og straf i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, og oprettes på en standardformular. Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag for sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o. lign. Senest 14 dage efter køberens overtagelse af lejligheden skal denne gøre bestyrelsen bekendt med eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælger, således at beløbet først udbetales når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået hvem det tilkommer. 17 Mangelfuld overdragelse: Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter fraflytning indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen sket i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed samt de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i Overdragelse til husstandsmedlem: En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvis til et andet husstandsmedlem. Det bemærkes at man skal have været en del af husstanden i mindst 2 år for at kunne påberåbe sig denne ret. 10

12 19 Dødsfald: Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har vedkommende ret til efter reglerne i 13 at indstille en ny andelshaver. Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin indstillingsret skal overdragelsen ske efter reglerne i 13. Ovenstående regler gælder også for personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. 20 Samlivsophævelse: Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter lejligheden, skal hans ægtefælle indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen hvem der skal overtage andel og lejlighed efter bestemmelserne i 13. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. 21 Opsigelse: Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men alene udtræde af foreningen efter reglerne i om overførsel af andel. 22 Eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde: 1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud og ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er fremkommet til medlemmet. 2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restance senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. 3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt. 4. Når et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter Lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet. Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere efter reglerne i Generalforsamling: 11

13 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb, og med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning 2. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet 3. Fremlæggelse af drifts- og likvidbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af administrator og revisor 7. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. 24 Indkaldelse til generalforsamling: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling, om nødvendigt, kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen/dagsordenen eller ved at andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendte med, at det pågældende forslag behandles. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer, administrator, revisor samt repræsentanter for andelshavere. Dog er det kun andelshavere, der har stemmeret på generalforsamlingen. Brevstemme kan indleveres til bestyrelsens formand 8 dage før generalforsamlingen. 25 Beslutningsdygtighed: Beslutningerne på generalforsamlingerne træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal. Undtagelser er vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Forslag om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af andelshaverne er tilstede og kræver mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af andelshaverne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget da endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset antallet af fremmødte. 12

14 26 Dirigent: Generalforsamlingen vælger selv en dirigent. Der skrives referat af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. 27 Bestyrelsen: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 28 Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen består af 3-5 andelshavere og 1-2 suppleanter efter generalforsamlingens bestemmelser. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand. Som bestyrelsesmedlemmer kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges én person fra hver husstand. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges to bestyrelsesmedlemmer dog kun for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes til generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem, sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode. 29 Inhabilitet: Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag såfremt medlemmet eller en person, som han/hun har familiemæssige eller lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagen. Der skrives referat på bestyrelsesmøderne. Disse referater skal være tilgængelige for alle andelshavere. Visse punkter kan dog undtages for offentliggørelse, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt. 30 Bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i hans fravær af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er tilstede. Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. Er der lige mange stemmer for og imod et forslag er det formandens, eller i hans fravær næstformandens stemme, der er udslagsgivende. 31 Regnskab og revision: Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsetik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. 13

15 I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes en beregning på statusdagen af værdien af samtlige andele i foreningen i overensstemmelse med regler i Udsendelse af regnskab: Det reviderede underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 33 Opløsning: Opløsning ved likvidation forestået af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres respektive andeles størrelse. Vejledende bemærkninger 14

16 3. Generelt om forbedringer Foreningens interesser ligger i at boligernes standard forbedres. Den enkelte andelshavers interesse ligger i, at han får en bedre bolig, og at han får en rimelig pris for denne. Herunder gives en række eksempler på hvilke retningslinier skønsmanden vurderer udfra, samt hvad der betragtes som almindelig vedligeholdelse. Det skal her pointeres, at forbedringer kan godskrives ved salg af lejlighed, efter de er nedskrevet ifht. deres alder. Vedligeholdelsesudgifter godskrives ikke. 3.1 Følgende betragtes ikke som forbedringer Maling, tapetsering, almindelig vedligeholdelse af el-installationer, vandhaner mm., gulvafslibning, afsyring af døre og lignende, samt.opsætning af vægpaneler m.m. 3.2 Følgende betragtes helt eller delvist som forbedringer Værdien fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. Se i øvrigt de vedlagte skemaer. Hvis den enkelte andelshaver selv har udført en del eller hele arbejdet, vil der blive skønnet en rimelig løn for dette. Arbejdslønnen kan aldrig overstige mere, end det ville have kostet en håndværksmester i arbejdsløn til en svend. Derefter konstateres det, om forbedringen er i hel og pæn stand. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der blive tale om et nedslag i prisen, svarende til hvad det vil koste at sætte forbedringen i pæn stand igen. Nyt køkken og bad Hvis der indrettes nyt badeværelse/køkken, hvor der ikke tidligere har været sådanne rum, er der tale om forbedringer. Hvis det nye bad/køkken derimod erstatter det eksisterende, er forbedringen kun prisforskellen mellem nyt og gammelt. Fjernelse af skillevægge Hvis skillevægge fjernes mellem de oprindelige rum, er der kun tale om forbedringer, hvis dette sker i forbindelse med udvidelse af badeværelse/køkken. El-installationer Hvis de gamle el-installationer i loft og vægge erstattes med nye, eller der oprettes nye kontaktsteder, er der tale om forbedringer. Hvis der derimod udskiftes kontakter, er der blot tale om vedligeholdelse. Forsatsvinduer og isoleringsarbejder Forsatsvinduer og isoleringsarbejder, der nedsætter støj og/eller varmeforbruget er forbedringer. Løsøre og inventar Bortset fra inventar, der er særligt tilpasset boligen, kan køber frit nægte at overtage inventar og løsøre. Inventar og løsøre er: Tæpper, gardiner, persienner, møbler, skabe, hårde hvidvarer og dørhåndtag. Hvis køber er interesseret i at købe inventar og løsøre fastsættes prisen efter almin- 15

17 delig handelspris. Det vil sige at brugt inventar og løsøre sælges til den pris, det ville kunne sælges til i Den Blå Avis. 4. Hvordan sælger jeg min lejlighed Når du skal sælge din lejlighed skal den synes af en uvildig syns- og skønsmand (se 15). Du skal kontakte arkitekt Tom Sjørup, tlf.: , der efter at have beset lejligheden udfærdiger synsrapport, denne fremsendes til dig med kopi til bestyrelsen samt administrator, C. S. Data. Syn af lejligheden koster ca kroner, som du selv skal betale. Herefter kontakter du det bestyrelsesmedlem, som varetager den interne venteliste jf. 13 om overdragelse af andel. C. S. Data udarbejder herefter slutseddel, som du får fire eksemplarer af. Når du har fundet en køber, skal både du og køber underskrive slutsedlerne. Slutsedlerne afleveres herefter til formanden for bestyrelsen, som vil sørge for bestyrelsens underskrifter og returnere dem til dig. Slutsedlerne fordeles herefter således: 1 slutseddel til sælger 1 til køber 1 til C.S. Data 1 til formanden for bestyrelsen Husk at pengene for lejligheden altid skal indbetales til C.S. Data Service. Husk at der ved syn skal foreligge en godkendelse af el-installationerne, som ikke er mere end 5 år gammel. Enhver autoriseret elektriker kan udfærdige en el-attest. Andelshaveren har selv pligt til at gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle fejl eller mangler indenfor 14 dage efter overdragelsen. Skulle der dukke eventuelle fejl eller mangler op, har C.S. Data for det tilfælde tilbageholdt 5000 kroner, som først frigives efter en måned. 5. Gårdlaug Foreningen er repræsenteret i Gårdlauget for Hjørringgade. Du kan følge med i, hvad der sker i gårdlauget på opslagstavlerne i opgangene, hvor mødereferaterne bliver ophængt. 6. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Andelshavers opgørelse af forbedringer Vurderingsskema Byg-Erfa: Maling af gipskartonplader i vådrum Fremlejeaftale Ordensreglement for gårdlavet 16

18 Bilag 1 ind her 17

19 Bilag 2 ind her 18

20 Bilag 3 ind her 19

21 Bilag 4 ind her 20

22 Bilag 5 ind her 21

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25. Foreningens hjemsted er i Århus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Søtoften. Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN.

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lygten, beliggende Lygten 61-65 /Landsdommervej 1-5. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Den Tørre Side Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side matr.nr. 3648, 3649 af Udenbys Klædebo Kvarter Gl. Kalkbrænderivej 38, Strandboulevarden

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildehøjen

Andelsboligforeningen Kildehøjen Andelsboligforeningen Kildehøjen V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: Andelsboliforeningen Kildehøjen Foreningens hjemsted er: Assens Kommune. 2. Foreningens formål er, at

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER.

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. 1 KAPITEL 1. Navn 1. Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gladbohus. KAPITIL 2. Formål og hjemsted. 2. Stk. 1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN 1 Navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er: Smedelunden Foreningens hjemsted er Holbæk kommune Foreningens mål er at erhverve, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bjergbakken. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Vedtægter Vedtægter for A/B Fiskedammen Revideret september 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter Navn og hjemsted 1

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I J.nr. 16.329 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN MATOSA

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN MATOSA VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN MATOSA Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Matosa. Foreningens hjemsted er i København kommune. Formål 2 Foreningens formål er at eje og drive ejendommen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lyksborg. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I Side 1 af 9 NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ØRNESÆDET I. Foreningens hjemsted er Solrød kommune. 2. Foreningens

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Lørdag den 30. maj

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1)

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16. november 2005 VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16-11-05 Vedtægter for A/B Roarsvej 5-7 Side 1 af 20 2 Indhold: 1-2 Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 4-6 Indskud, hæftelse og andel 7 Boligaftale

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. VEDTÆGTER for A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. A/B Skibelunden

VEDTÆGTER FOR. A/B Skibelunden VEDTÆGTER FOR A/B Skibelunden 1984 1 1.1 Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SKIBELUNDEN. Dens hjemsted er Københavns kommune. Dens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 VEDTÆGTER vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 Med indføjning af vedtagne ændringer ved generalforsamlingen 18. marts 2014 i 4 og ved indsættelse af valg af administrator i 16 punkt 7 vedr.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ Side 2 af 17 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er A/B Lille Odinshøj. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGT Andelsboligforeningen Frederiksbo. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er København Kommune.

VEDTÆGT Andelsboligforeningen Frederiksbo. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er København Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er København Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

Vedtægter for Andeisboligforeningen Lærken

Vedtægter for Andeisboligforeningen Lærken Vedtægter for Andeisboligforeningen Lærken IAr vi Andeisboligforeningen Lærken Treneparken 2-70, Dybbøl 6400 Sønderborg 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ulærken Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer.

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer. A B G U N L Ø G Snorresgade 1-3; Gunløgsgade 2-16 Isafjordsgade 10-12; Bergthorasgade 1-11 A/B GUNLØG Formand: Henrik Tingleff Gunløgsgade 14 st. tv. 2300 København S Tlf.: 88 38 86 20 Fax: 32 95 92 20

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Taarbæk Søbad (herefter Foreningen), og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III Andelsboligforeningen Søhustoften III Søhus Vedtægter for Andelsboligforeningen Søhustoften III Indholdsfortegnelse Navn, hjemsted og formål... 2 Medlemmer... 2 Indskud, hæftelse og andel... 2 Boligaftale...

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22-033-00 LBC/ 070824 Version 2 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL Vedtægt for Andelsboligforeningen TYROL Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TYROL. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen"

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ulfbuen 1.7.2011 V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen" (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG VEDTÆGTER FOR "ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG" NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er "AB Stovesberg". Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 1. FORMÅL: Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35. 17-04-2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Møllegården (Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.) Navn,

Læs mere

Vedtægter for A/B Ve-Bo

Vedtægter for A/B Ve-Bo Vedtægter for A/B Ve-Bo Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Ve-Bo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og administrere foreningens ejendom matr. nr.

Læs mere

Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004

Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 - - - - - Bilag vedlagt disse vedtægter: Bilag 1. Hensigt for aftapning af tønde nr. 01 Arran Malt fad

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MORELHAVEN AFSNIT III.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MORELHAVEN AFSNIT III. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MORELHAVEN AFSNIT III. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 2 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Morelhaven afsnit III." Foreningens hjemsted er i Høje Taastrup Kommune.

Læs mere

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant.

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant. Vedtægter 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sundparken, Rantzausminde, Krebsen, afdeling E. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål: Foreningens formål er at eje,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere