1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3."

Transkript

1 V A L D A L ØSTER ALLÉ 33 TLF FAX KØBENHAVN Ø Danske Bank A D V O K A T F I R M A Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld Vanløse J.nr kv/st Referat fra ordinært årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 16. maj 2011, kl til 22.25, i Adventskirken, Sallingvej Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 46 personer, hvoraf 40 var stemmeberettigede. Følgende bestyrelsesmedlemmer var til stede: Formand Birger Eckstrøm, kasserer Richard Weihe, bestyrelsesmedlemmerne Irene Orth og Carsten Frølund. Med til mødet var endvidere ejendomsadministrator Gitte Nørmark Pedersen, ejendomsadministrator Simon Toft samt advokat Kresten M. Valdal fra Valdal advokatfirma. Dagsordenen blev gennemgået som følger: 1. Valg af dirigent. Birger Eckstrøm bød velkommen og bestyrelsen foreslog René Clement, som dirigent for generalforsamlingen. René Clement valgtes enstemmigt. René Clement konstaterede, at årsmødet var indkaldt rettidigt, samt beslutningsdygtig. 1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord Formandens beretning Dirigenten gav ordet til Birger Eckstrøm, som henviste til den af bestyrelsen udsendte beretning der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som blev taget til efterretning. Udover den skriftlige beretning, der var delt ud til samtlige medlemmer, orienterede Birger Eckstrøm kort om foreningens samarbejde med Bolignet, og de fremtidige udvidede hastigheder på internettet, som vil være som følger: 10 mb forbindelse - 99 kr./md 50 mb forbindelse kr./md 100 mb forbindelse kr./md

2 - 2 - Der var ikke spørgsmål til bestyrelsens beretning, eller Birger Eckstrøms tilføjelser til denne, som herefter blev taget til efterretning. "Tilføjelse til bestyrelsens beretning" vedlægges nærværende referat som bilag Regnskab for Dirigenten gav ordet til Irene Orth, som på afdelingens vegne gennemgik regnskabet for Irene Orth gennemgik de enkelte poster på resultatopgørelsen og hun konstaterede, at regnskabet udviser et underskud på i alt kr Underskuddet var foreslået overført til posten "henlæggelser". Lisa Svendsen spurgte til hvor i regnskabet - regnskab for solfangeranlægget kunne ses. Kresten M. Valdal henviste til regnskabets side 17, note 10, hvor det kunne ses, at den samlede pris for solfangeranlægget havde været kr , hvortil der så skulle fratrækkes tilskud fra landsbyggefonden samt tilskud på kr fra Københavns Kommune således, at foreningens samlede udgift til solfangeranlægget havde været kr Richard Weihe bemærkede, at investererigen formentligt ville være tjent hjem til afdelingens medlemmer igen, i form af lavere varmeudgifter indenfor de næste 5-6 år. Kresten M. Valdal tilføjede, at medlemmernes samlede udgift til varmeforbrug for varmeåret 2010/2011 var på niveau med sidste års forbrug, på trods af den noget længere og koldere vinter. Der var ikke yderligere bemærkninger til foreningens regnskab og foreningens regnskab blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 4. Budget 2011 Dirigenten gav ordet til Irene Orth som gennemgik budget 2011, som medførte en stigning i opkrævning af huslejen i 2011 med 6%, med ikrafttrædelsesdato den 1. juli Af nævneværdige poster bemærkede Irene Orth, at renovationsafgifter var steget med 80%, samt at tilskud fra boligorganisationen var sat ned fra til Klaus Vorborg Kølle spurgte hvad det kostede at få fjernet storskrald, hvortil Birger Eckstrøm svarede, at prisen er en fastpris uanset antallet af tømninger. Klaus Vorborg Kølle spurgte om afdelingens håndværkere selv skal sørge for at afskaffe deres byggeaffald, eller om de godt må bruge foreningens container. Bestyrelsen besvarede, at aftalen var, at afdelingen ikke betaler for at der køres affald væk, hvorfor containeren således godt måtte benyttes af håndværkerne. Bestyrelsen ville følge op på indholdet i regningerne. Der var ikke yderligere bemærkninger til budgettet og budgettet blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

3 - 3 - Herefter holdtes en kortere pause. Generalforsamlingen blev genoptaget kl Indkomne forslag Forslag 5.a. Opsætning af låge ved gennemgang / Spøttrupvej 4. Dirigenten gav ordet til forslagsstiller Lone Kølle som motiverede sit forslag, med at ønsket om en låge, var for at sænke unødig kørsel samt gennemkørsel. Dirigenten tilsluttede sig forslaget, og gav herefter ordet til Mette Klessen Wagner og André Schack Clement, som spurgte om der skulle lås på lågen. Dirigenten foreslog, at lågen skulle sættes op helt ud mod vejen, og med en lås, hvortil foreningens hoveddørsnøgle passede til. Dirigenten satte hvorefter forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal. Forslag 5.b. Ændring af Birkelunden, samt såning af græs. Dirigenten gav ordet til forslagsstiller Klaus Vorborg Kølle og Christina Jønsson. Klaus Vorborg Kølle motiverede kort deres forslag. Karin Ryder bemærkede, at hun var imod forslaget, og hun tilkendegav, at såfremt der blev sået græs på arealet ville roen i Birkelunden forsvinde, og så ville dem der boede i f.eks. Spøttrupvej 12, være omgivet af støj fra begge sidder af de frie arealer. Jeanne Johansen gav Klaus Vorborg Kølle ret i at arealet Birkelunden trængte til pasning, da der var ukrudt på store dele af arealet. Irene Orth forslog, at man måske kun så græs på den midterste del af arealet til at starte med. Francis foreslog, at man lavede hele arealet om til parkeringspladser. Birger Eckstrøm tilkendegav, at han ikke kunne forestille sig, at et eventuelt græsareal ville give støjende aktivitet. Andre Schack Clement spurgte Klaus Vorborg Kølle, om forslaget kun omhandlede ændring af beplantning eller om dette ligeledes lagde op til etablering af bænke m.v. Klaus Vorborg Kølle bemærkede, at forslaget kun omhandlede plantning af græs. Francis Bengtsson tilføjede dertil, at der var andre grønne arealer i området, som fungerede fint og ikke medførte støjgener. Dirigenten tog herefter ordet, og redegjorde for forslaget i dets helhed. En prøveordning på omkring 1 års tid, hvor der sås græs på det areal om mod Knivholtvej blev på anbefaling af bestyrelsen drøftet.

4 - 4 - Karin Ryder spurgte om foreningen havde råd til sådanne mindre prøveordninger og de medfølgende udgifter hertil, hvortil Irene Orth redegjorde for, at det som helhed nok ville blive billigere at holde et græsareal, end at fjerne ukrudt i tide og utide, samt at der var afsat midler til disse arbejder i DV-planen. Klaus Vorborg Kølle tilføjede, at han såfremt forslaget blev vedtaget også gerne selv deltog i oprivningen af ukrudt, for på den måde at holde udgifterne til forslaget nede. Forslaget blev herefter sat til skriftlig afstemning, og resultatet af afstemningen kunne efterfølgende opgøres således: For forslaget var 27, mod forslaget var 10, mens 3 havde undladt at stemme. Forslaget var derfor vedtaget. Forslag 5.c. Tilladelse til at holde hund under 10 kg. De to forslagsstillere Gitte Fjelsted og Annie Frølund motiverede deres forslag. Karin Ryder spurgte bestyrelsen, hvor meget tid de i forvejen brugte på, at opretholde den gældende husorden, hvortil Birger Eckstrøm besvarede, at der blev brugt meget tid på dette allerede som det var nu, hvor det faktisk var ulovligt at holde hund. Christina Jønsson bemærkede, at forslaget lagde op til, at der skulle nedsættes et udvalg, bestående af både tilhængere samt modstandere af forslaget, som sammen skulle udarbejde nogle klare regler og retningslinjer og påse at disse overholdes. Mette Klessen Wagner tilføjede, at hun fandt det tvivlsomt om der ville kunne nedsættes et sådant udvalg når der hensås til, at det var vanskeligt at få medlemmer til bestyrelsen. Andre Schack Clement bemærkede, at folk allerede overtrådte de få regler der var nu, så han var usikker på om flere regler ville ændre på denne tendens. Jeanne Johansen spurgte om man kunne smide lejere ud, som overtrådte reglerne. Hertil kunne Kresten M. Valdal svare, at så længe det var et spørgsmål om det var lovligt at have en hund eller ej, så kunne man smide en beboer ud såfremt denne alligevel holdte hund. Såfremt det blev lovligt at holde hund, og det således blev et skønsspørgsmål hvorvidt en hund eller dennes ejer overtrådte reglerne eller ej, ville det blive meget vanskeligere at håndhæve reglerne. Mogens Scott tilsluttede sig Kresten M. Valdals forklaring.

5 - 5 - Andre Schack Clement bemærkede, at såfremt det blev lovligt at holde hund, så ville kommunen med stor sandsynlighed kun henvise hundeejere til foreningen, idet der ikke var mange foreninger med hundetilladelse. Københavns kommune får i dag tilbudt 5 ud af 9 ledige lejligheder, hvorfor det kunne frygtes, at foreningen hurtigt ville blive oversvømmet af hundeejere henvist af kommunen. Lisa Svendsen spurgte hvordan afdelingen skulle forholde sig, hvis der flytter lejere ind der har hund (eller såfremt det stillede forslag blev vedtaget har en hund i strid med disse regler), og hvad gjorde bestyrelsen ved de lejere der allerede i dag havde hund i afdelingen. Kresten M. Valdal bemærkede, at bestyrelsen skulle have skriftlig besked herom, før de kunne tage initiativ til en eventuel ophævelse af lejemålet. Der udspandt sig herefter en meget langvarig om omfattende drøftelse af forslaget samt de enkeltes holdning til forslaget. Da dirigenten vurderes at emnet var uddebatteret, blev forslaget sat til skriftlig afstemning, som efterfølgende kunne opgøres således: For forslaget 14, mod forslaget 22, mens 2 havde stemt blankt, og 2 var gået før tid. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var forkastet. 6. Valg. 6.a. Valg af formand Birger Eckstrøm afgik efter tur men var villig til genvalg, og han valgtes enstemmigt af samtlige de tilstedeværende. 6.b. og c. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen oplyste, at Richard Weihe har valgt at trække sig som kasserer 1 år før tid, men at Irene Orth var villig til at overtage posten for det kommende år. Richard Weihe ville derefter opstille som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode. Den nye konstellation med Richard Weihe som bestyrelsesmedlem for 2 år, og Irene Orth som kasserer for 1 år, blev enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende. Derudover skulle der vælges et yderligere bestyrelsesmedlem. Til denne post opstillede Christina Jønsson og Mogens Andersen. Efter en kort drøftelse, valgte Mogens Andersen at trække sig som kandidat og i stedet lade sig vælge som suppleant, hvilket enstemmigt blev vedtaget af de tilstedeværende. 6d Valg af 2 suppleanter Mette Klessen Wagner og Mogens Andersen opstillede som suppleant, og valgtes enstemmigt af samtlige de tilstedeværende.

6 - 6-6e Valg af delegerede Klaus Vestergaard Thomsen opstillede som delegeret, og valgtes enstemmigt af samtlige de tilstedeværende. Afdelingsbestyrelsen består herefter af: Bestyrelsesformand, Birger Eckstrøm ( ) Bestyrelsesmedlem Richard Weihe ( ) Bestyrelsesmedlem Christina Jønsson ( ) Bestyrelsesmedlem Carsten Frølund ( ) Bestyrelseskasserer Irene Orth ( ) Suppleanter: Mogens Andersen ( ) Mette Klessen Wagner ( ) Delegeret: Klaus Vestergaard Thomsen, Birger Eckstrøm og Irene Orth valgtes enstemmigt. ( ). 7. Eventuelt Dirigenten gjorde opmærksom på, at årsmødet var nået til punktet eventuelt, hvor alt kunne drøftes men intet vedtages. Karin Ryder spurgte hvorfor de gule parkeringsstriber som var malet i hjørnet ved Spøttrupvej var blevet fjernet. Birger Eckstrøm besvarede at bestyrelsen havde malet striberne uden kommunens samtykke, og således var blevet nødt til at fjerne disse igen. Klaus Vestergaard Thomsen spurgte om man ikke kunne få opmalet parkeringspladserne, da det ville give flere parkeringspladser. Hertil kunne Richard Weihe besvarede, at det var undersøgt, men at teknisk forvaltning hos Københavns Kommune ikke havde godkendt dette. Karin Ryder anmodede de fremmødte om at overholde ordensreglerne vedrørende pergolaen, og bestyrelsen bemærkede at de ville genfremsende ordensreglerne. Bestyrelsen meddelte, at den leder efter en ny vicevært som skal afløse Michael Sædding når han stopper til december. Et par beboere foreslog, at Carsten Frølund kunne blive foreningens nye vicevært, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. Bestyrelsen meddelte, at stillingen ville blive slået op og at Carsten Frølund ved vurdering af kandidaterne ville indgå som kandidat. Mette Klessen Wagner spurgte bestyrelsen om, hvor mange udenfor foreningen der havde systemnøgler til opgangene. Bestyrelsen kunne ikke redegøre for dette, og det blev i øvrigt bemærket, at det i dag var muligt at kopiere disse.

7 - 7 - Christina Jønsson spurgte om det var muligt at holde en sommerfest for afdelingens børn, hvortil bestyrelsen besvarede, at alle initiativer var velkomne, og det var også muligt at foreningen ville yde støtte til sådanne arrangementer. Francis Bengtsson spurgte om det var muligt, at foreningen lavede et af kælderrummene om til et opholdsrum/opbevaringsrum til legetøj mv, hvor afdelingens børn blandt andet kan spille Playstation. Bestyrelsen besvarede, at det var muligt, men bemærkede at det skulle bringes som et forslag på næste generalforsamling. Det blev bemærket, at såfremt man ønsker at deltage i rydningen af ukrudt i Birkelunden, kan tilmelding ske til Carsten Frølund eller Klaus Vorborg Kølle. Som afslutning til eventuelt tog formand Birger Eckstrøm ordet og takkede på foreningens vegne, afgående bestyrelsesmedlem Rasmus Byskov for den indsats han havde lagt i bestyrelsen. Derudover fik René Clement en tak for sit hverv som dirigent, og slutteligt blev de fremmødte fra Valdal Advokatfirma ligeledes takket, for at havde stået til rådighed for spørgsmål mv. Da der ikke var yderligere bemærkninger til mødet takkede dirigenten for god ro og orden og årsmødet blev hævet kl Bestyrelsen: Dirigent: Birger Eckstrøm Irene Orth René Clement Referent: Carsten Frølund Christina Jønsson Simon Toft Richard Weihe

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord.

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord. Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld. 2720 Vanløse J.nr. 504000 sup/ Referat fra ordinært medlemsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 29. maj 2006,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere