NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter K) (Varmemestre,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,"

Transkript

1 (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat for Varmemestre, pedeller og Indhoidsfortegnelse 1 Overenskomstens område 2 Arbejdstid 3 Løn 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 5 Lønanciennitet 6 Rådighedslæg 7 Individuelle læg 7 A Tillæg faglærte 8 Særlige læg 9 Tillæg særlig sling 10 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse 11 Boliger 12 Tiltrædelsesfrirejser 13 Ferie og feriegodtgørelse 14 Sygdom 15 Graviditet, barsel og adoption 16 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. 17 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. 18 Anden særlig tjenestefrihed 19 Fridage 20 Offentlige hverv 21 Efterindtægt 22 Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser. 23 Opsigelse 24 Timelønnede varmemestre, pedeller og viceværter 25 Fremskrivning af lønnen 26 Overgangsbestemmelse 27 Overenskomstens gyldighedsperiode Side: natlæg ASA/0PS jr. nr /372/2014 side 1 af 16

2 Afsnit V. S.1. K) 1 Overenskomstens område. Denne overenskomst omfatter varmemestre, pedeller og viceværter ansat i Grønlands selvstyre, Tele Greenland A/S, AIS Inissiaaeqatigiif fik INI, statens og kommunernes tjeneste i Grønland, som ikke omfat tes af anden overenskomst. Stk. 2. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. 2 Arbejdstid. Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende gennemsnit lig 173 1/3 timer mànedligt. Arbejdstidens samlede beliggenhed fast sættes at arbejdsgiveren efter drøftelse med den ansatte. Stk. 2. Der foretages lønfradrag for forsømmelser inden for den dag lige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime ved kommende arbejders normale timeløn plus eventuelle læg for pågæl dende time. Forsømmelser af ind 3 time regnes som 3 time. Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted arbejdssted er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnorinen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 4. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er slet soveplads rådighed for den ansatte. ASA/ØPE jr nr. 1E.0/372/2D14 side 2 at 1

3 3 Løn. Afsnit I IC) Varmemestre, pedeller og gende beløb pr. màned: viceværter (ufaglærte) aflønnes med føl- Skala trin anciennitet is 1 l.-2. ar år ar år flg.år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Stk. 2. Varmemestre, pedeller og viceværter (faglærte) aflønnes med følgende beløb pr. måned: Skala trin anciennitet s âr le år , , , , , , , , år , , , ,21 7.-B. år 9.og flg.år , , , , , , , ,67 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver 10,20% af den i over enskomsten anførte skalaløn i lønparagrafferne, som bidrag den overenskomstansattes pensionering. Af det indbetalte beløb anses 1/3 for den ansattes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel. Pensionen ydes i henhold pensionsordningens vedtægter. Stk. 2. Der kommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret pension eller understøttelse fra arbejdsgi ver på grundlag af ansættelsen. ASA/0PS jr. nr /372/2014 side 3 af 16

4 Afsnit V. S.1. K) 5 Lønanciennitet. Lønancienniteten fastsættes på grundlag af det tidsrum, den på gældende har været beskæftiget med arbejde af samme art. Stk. 2. Lønanciennitet afrundes altid hele måneder, idet 15 dages anciennitet eller derunder ikke medregnes. Stk. 3. For beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjenes fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 ti mer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. Stk. 4. Højere indplacering end efter ovennævnte regler kan finde sted, når det formodes, at tidligere beskæftigelse af anden art kan bevirke hurtigere indlæring af de i overenskomsten omfattede ansattes arbejde. 6 Rådighedsti].læg. Der ydes ikke betaling for overarbejde, arbejde på forskudt tid eller på søn- og helligdage. Til varmemestre, pedeller og viceværter, der må påregnes at udføre overarbejde, arbejde på forskudt tid samt ar bejde på søn- og helligdage i væsentligt omfang, kan der ydes et rå dighedslæg på 1.450,00 kr. eller 1.950,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte rådighedslæg kan under særlige omstæn digheder, efter forhandling mellem overenskomstparterne, forhøjes 2.375,00 kr. eller 2.815,00 kr. pr. måned. Stk. 3. Er der ved forhandling fastsat et rådighedslæg en sling, skal dette ikke forhandles påny ved genbesættelse, medmin dre slingen har ændret karakter. ASA/øPS jr. nr /372/2014 side 4 af 16

5 Afsnit V. 5.1 K) Stk. 4. Til varmestre, pedeller og viceværter ansat under AIS Boligselskabet INI, der må udføre overarbejde, arbejde på forskudt tid samt arbejde på søn- og helligdage er der ingen overtidsbetaling. Der ydes i stedet rådighedslæg efter nedenstående kriterier: ) 0 2) 100 3) 200 4) 300 5) 400 6) Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Stk. 5. Varmemestre, pedeller og viceværter, der pr. 31. marts 1999 var ansat i AIS Boligselskabec INI oppebærer hidtidige rådigheds læg, såfremt lægget forringes jfr. stk Individuelle læg. For ansatte som oppebar læg pr. 1. april 2014 ydes fortsat som personlig læg ind fratræden. Til faglærte arbejdere som: 57A Tillæg faglærte. a) tømrere b) malere c) elektrikere d) VVS-monterer e) bygdehåndværkere har faglig relevant uddannelse arbejdet (vurderes af arbejdsgi ver) ufaglært med god erfaring bestemt arbejde (vurderes af ar bejdsgiver) ydes et læg på 1.000,00 kr. pr. måned. 8 Særlige læg. Til ansatte, som holder syn med vaskerier i boligblokke, ydes et særligt læg: A5A/øPs jr. nr /372/2014 side 5 af 16

6 Afsnit V K) a) b) c) vasken 500,00 kr. pr. mdr. vaskerier 1.000,00 kr. pr. mdr. vaskerier 1.500,00 kr. pr. mdr. 9 Tillæg særlig sling. Ved ansættelse i slingen, der i arbejdsmæssig, administrativ, el ler anden henseende indtager en sådan særsling, at den ikke omf at tes af de almindelige forudsætninger for de i m.m., træffes der mellem overenskomstparterne særlig aftale lønnen og eventuelle andre vilkår. 3 nævnte lønninger om læg Merudgifter ved tjenesterejaer, herunder dagpenge, 10 natlæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgerelse. Der ydes godtgørelse ansatte som midlertidigt udsendes arbej de på et andet sted end hjemstedet, i henhold de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler jf. særskilt aftaleoversigt. 11 Boliger. I slingsopslag angives følgende vedr, bolig: a) At der anvises bolig efter de enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der slingen er knyttet pligt at bebo egentlig tjenestebolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive slet yderligere bolig rådighed. A5A/ØPS jr. nr /372/2014 side 6 af 16

7 Afsnit V. S.1. K) Stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. 1, a), betales husleje efter de enhver tid gældende regler om boligbetaling i selvstyrets ej endomme mv. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsæt telse følge, vil der ikke blive slet yderligere bolig rå dighed. Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland enhver tid gældende regler Tiltrædelsesfrirej ser. Ved tjenestens trædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet personale, der ansættes på må nedsløn, såfremt der ifølge slingsopslaget anvises bolig eller er pligt at bebo egentlig tjenestebolig, jf. 11, stk. 1, a) og c) Stk. 2. Retten trædelsesfrirejse omfatter lige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligeslede - og børn under 18 år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 3. Retten trædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 4. Ved udnyttelsen af trædelsesfrirejse skal det af ar bejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 5. I fælde, hvor atlantbilletten lige inkluderer in denrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinsluft havnen. I andre fælde godtgøres udgifter billigste, offentlige transportmiddel mellem bopæl og Kastrup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. A5A/øPS jr. nr /372/2014 side 7 af 16

8 Stk. 7. Ved ciltrædelsesfrirejse kumenterede udgifter med bopælen og tjenestestedet. billigste Afsnit V IC) i Grønland godtgøres alene do offentlige transportmiddel mellem Stk. 8. Der ydes bohavetransport efter de regler for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland, der hver tid gælder jf. særskilt aftaleoversigt. en 13 Ferie og feriegodtgørelse. Den ansatte har ret årlig ferie efter nr. 10 at 12. november I henhold aftalt nedenfor anførte særlige regler. reglerne i landstingslov landstingsloven s 2, er Stk. 2. For ansatte, der i henhold vælger ferie landstingslovens 15, stk. 2 med feriegodtgørelse på 121 * i stedet for ferie løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Ferigodt garelsen beregnes af årsiønnen. med Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse med l2 % af lønnen. Stk. 4. Krav om godehavende feriegodtgørelse skal være for arbejdsgiveren senest 3 måneder protokollat om Ferie- modsat fald fonden. falder efter beløbet Feriefonden, udløbet af jf. rejst ferieåret. over I 14 Sygdom. Bliver en ansat på grund af sygdom ude af stand at udføre bejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som sit ar lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt slingens overtagelse svigagtigt har eller fortiet grov uagtsomhed eller ved den pågældende sygdom. A5A/0PS jr. nr /372/2014 side 8 at 16

9 - i6 Sår...: Afsnit V K) Stk. 2. Den ansatte kan, når den pågældende inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage, opsiges med følgende varsel fratræden ved en måneds udgang: Ved beskæftigelse i samme virksomhed; - i 0 5 år 1 md. - i9årogflg.: 3mdr. 4mdr. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar knytning udløbet af de 120 sygedage, og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at pågældende er vendt bage arbejdet, efter at opsigelsen er sket. Stk. 3. Såfremt ansættelsesforholdet er ophørt i medfør af bestemmel sen i stk. 2, bør genantagelse dog finde sted, når den pågældende på ny bliver tjenestedygtig, og der forsat er anvendelse for den pågæl dendes arbejdskraft i den pågældende virksomhed. Stk. 4. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 5. Lægeattester, der forlanges i henhold stk. 4, betales af arbejdsgiveren. 15 Graviditet, barsel og adoption. Faggruppen har ret fravær (orlov) fra arbejdet på grund af gravi ditet, barsel og adoption, når der er ret fravær (orlov) i hen hold enhver tid gældende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk. 1, er der dog kun ret løn i den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordnirig nr. 7 af 22. oktober Næærende oversigt angiver fravær med løn ved gra viditet og fødsel af ét barn: Lif. Nr. 7 af22.1o.1990 ASA/ØPS jr. nr /372/2014 side 9 af 16

10 K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel deling eller M: i uge efter K alene Afsnit V. S.1. K) 5 16 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. Der gives den ansatte adgang løntab sygt. hel eller delvis tjenestefrihed uden pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene pâ det, og d) barnet er hjemmeværende. ti! tjenestestedet lader Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær pà grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. Anden Der gives den ansatte adgang 12 dage 0-17 tjenestefrihed ved barns sygdom. tjenestefrihed uden lontab i op 16-årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindel se med en af sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt gelse skal dokumenteres. ledsa ASA/øPS jr. nr /372/2014 side 10 af 16

11 Afsnit V. S.1. K) Stk. 3. Der kan lige gives adgang tjenestefrihed jt. stk. 1, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter lægeligt anvisning/doku mentation. Stk. 4. I ganske særlige fælde, og dokumenteret af læge, kan tje nestefriheden forlænges med op B dage. 18 Anden særlig tjenestefrihed. I fælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret fri rejse og tjene stefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønland enhver tid gældenae regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbin delse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse jf. særskilt aftaleoversigt. Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse indgives skriftligt arbejdsgiveren. Stk. 3. Ved nære pårørende forståes: forældre, ægtefæller og dermed ligeslede børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed lige sledes familie. 19 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed, følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag ASA/ØPS jr. nr /372/2D14 side 11 af 16

12 d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) Afsnit V K) 5 20 Off entlige hverv. Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang tjenestefrihed varetagelse af offentlige hverv i henhold Hjemrnestyrets be kendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold pkt. 1 betragtes ikke som forsømmelse i henseende den tid, hvor der skal være arbejdet før overtidsbeta ling ydes i henhold overenskomst for faglærte og ikke-fag-lærte arbejdere. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som mu ligt - Stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offentlig myndighed pålæg ges bestyrelsesmedlemmer i S.I.K. s lokalidelinger, bestyrelsesmed lemmer i SIK-p Inuusuttai eller hovedbestyrelsesmedlemmer i S.I.K. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med løn medlemmer af hovedbesty relserne af S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelser, i for bindelse med deltagelse i S.I.K. s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelsesmøder ind gange årligt. 4 Stk. 5. Ønsker fra medlemmer af S.I.K. s lokalafdelingsbestyrelser og S.I.K. s hovedbestyrelse og SIK-p Inuusuttais hovedbestyrelse tjenestefrihed uden løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i ind 1 år ad gangen. om A5A/0PS jr. nr /372/2014 side 12 af 16

13 - herefter år 21 Ef terindtægt. Afsnit V K) Såfremt en ansat afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der føl gende beløb den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, som den ansatte har forsørgerpligt overfor: Hos samme ansættelsesmyndighed i 1 år : 1 mdrs. løn - - 2mdrs. løn - 3år&flg: 3mdrs. løn 22 Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser. Uoverensstemmelser behandles efter reglerne for faglig strid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvelse af retten at foretage enkeltmandsafske digelser må vilkårlighed ikke finde sted. Uoverensstemmelser herom behandles efter reglerne i hovedaftalen om behandling af faglig strid. 23 Opsigelse. I de første 3 måneder af ansættelsen gælder følgende opsigelsesvar sel: Såvel arbejdsgiveren som den ansatte kan opsige med B dages (5 arbejdsdage) varsel en hvilken som helst dag. Stk. 2. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet fra arbejds giverens side: måneds varsel fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen, måneder varsel fratræden ved en måneds udgang efter 6 måne ders ansættelse forhøjes opsigelsesvarslet med en måned for hvert 3. an sættelsesår, men højst 6 måneder. A5A/0PS jr. nr /372/2014 side 13 at 16

14 Afsnit V K) Stk. 3. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet fra den sattes side: an - 1 måned en måneds udgang. Stk. 4. Såvel arbejdsgiveren som den ansatte skal afgive varslet skriftligt. opsigelses 24 Tinie].ønnede varmeinestre, pedeller og Viceværter, pedeller og viceværter der ikke har medarbejdere under sig, der ikke antages med henblik på varig beskæftigelse, men som løsere under ferie, sygdom og lignende, eller af anden midlertidig beskæftigelse på under 3 måneders varighed, antages på timeløn. Efter beskæftigelse på mere end 3 måneders varighed overgår vedkommende månedsløn, dog således at denne får mulighed for at fortsætte sit an sættelsesforhold som timelønnet. Timelønnen beregnes som 1/2080 af den 3. den pågældendes anciennitet svarende årsløn i henhold Stk. 2. For timelønnede varmemestre, pedeller og viceværter kan tje nesteforholdet ophæves uden forudgående varsel. Timelønnede varmeme stre, af sygdom pedeller og viceværter oppebærer ikke løn under fravær på grund eller barsel. Stk. 3. Timelønnede varmemestre, pedeller og viceværter har pligt at holde en fridag for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridagene i enkelte c arv. fælde forskydes af hensyn ret og tjenestens Stk. 4. Lønningsperioden for timelønnede varmemestre, pedeller og ceværter er en periode på 14 dage, der regnes fra og med mandag og med søndag i den efterfølgende periode. vi ASA/øPS jr. nr /372/2014 side 14 af 16

15 Afsnit V. vicevært er. S.I. K) Stk. 5. Timelønnede varmemestre, pedeller og viceværter optjener l2 * i feriegodtgørelse. Stk. 6. Timelønnede varmemestres, pedellers og viceværters ancienni tet beregnes efter reglerne i 5, stk Der optjenes ikke yderligere anciennitet under beskæftigelse som timelønnet personale. Stk. 7. Bestemmelserne i denne overenskomsts 14, 15, 22 og 23 fin der ikke anvendelse ved timelønnet personale. 25 Fremakrivning af lønnen. Lønnen i 3 er sammensat af et grundbeløb ur. 1. april 1991, et grundbeløbslæg samt et ureguleret kronelæg. Grundbe løbslægget pr. 1. april 2000 er 16,4789*. Skalalønnen justeres desuden med et ureguleret kronelæg pr. måned som følger: årligt 159, , , , , , , ,60 ASA/øPs jr. nr /372/2014 side 15 af 16

16 26 Overgangsbestemmelse. Afsnit V. S.1. K) For ansatte, der pr. 31. marts 1995 var ansat i henhold overens komst at 13. juli 1993 gælder fortsat bestemmelsen i nævnte overens komst 14, stk. i, anden særlig tjenestetrihed. Overenskomstens gyldighedsperiode. 27 Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan at hver at parterne opsiges med marts, dog tidligst den 31. marts måneders varsel en 31. Stk. 2. Efter opsigelse at overenskomsten sker aflønning i henhold de pr. 31. marts 2018 gældende lønsatser i perioden, ind ny overenskomst indgås. Nuuk, den I 4 NOV Sulinermik Naalakkersuisut Inuussutissarsiuteqartut n. s. Kattutfiat Jess G. Berthelsen Frederik Møller (sign.) (sign.) Finansministeriet P.M.V. e.b. Eva Hott Sonne (sign. Hermed udgâr overenskomst af 21. marts ASA/0PS jr. nr. 16.4D/372/2014 side 16 at 16

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2005 Cirkulære af 23. marts 2007 Perst. nr. 036-07 PKAT nr. 107 J.nr. 05/333-74-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE JORDEMODERFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET AFTALE om tjeneste- og lejeboliger

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere