NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter K) (Varmemestre,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,"

Transkript

1 (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat for Varmemestre, pedeller og Indhoidsfortegnelse 1 Overenskomstens område 2 Arbejdstid 3 Løn 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 5 Lønanciennitet 6 Rådighedslæg 7 Individuelle læg 7 A Tillæg faglærte 8 Særlige læg 9 Tillæg særlig sling 10 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse 11 Boliger 12 Tiltrædelsesfrirejser 13 Ferie og feriegodtgørelse 14 Sygdom 15 Graviditet, barsel og adoption 16 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. 17 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. 18 Anden særlig tjenestefrihed 19 Fridage 20 Offentlige hverv 21 Efterindtægt 22 Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser. 23 Opsigelse 24 Timelønnede varmemestre, pedeller og viceværter 25 Fremskrivning af lønnen 26 Overgangsbestemmelse 27 Overenskomstens gyldighedsperiode Side: natlæg ASA/0PS jr. nr /372/2014 side 1 af 16

2 Afsnit V. S.1. K) 1 Overenskomstens område. Denne overenskomst omfatter varmemestre, pedeller og viceværter ansat i Grønlands selvstyre, Tele Greenland A/S, AIS Inissiaaeqatigiif fik INI, statens og kommunernes tjeneste i Grønland, som ikke omfat tes af anden overenskomst. Stk. 2. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. 2 Arbejdstid. Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende gennemsnit lig 173 1/3 timer mànedligt. Arbejdstidens samlede beliggenhed fast sættes at arbejdsgiveren efter drøftelse med den ansatte. Stk. 2. Der foretages lønfradrag for forsømmelser inden for den dag lige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime ved kommende arbejders normale timeløn plus eventuelle læg for pågæl dende time. Forsømmelser af ind 3 time regnes som 3 time. Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted arbejdssted er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnorinen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 4. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er slet soveplads rådighed for den ansatte. ASA/ØPE jr nr. 1E.0/372/2D14 side 2 at 1

3 3 Løn. Afsnit I IC) Varmemestre, pedeller og gende beløb pr. màned: viceværter (ufaglærte) aflønnes med føl- Skala trin anciennitet is 1 l.-2. ar år ar år flg.år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Stk. 2. Varmemestre, pedeller og viceværter (faglærte) aflønnes med følgende beløb pr. måned: Skala trin anciennitet s âr le år , , , , , , , , år , , , ,21 7.-B. år 9.og flg.år , , , , , , , ,67 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver 10,20% af den i over enskomsten anførte skalaløn i lønparagrafferne, som bidrag den overenskomstansattes pensionering. Af det indbetalte beløb anses 1/3 for den ansattes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel. Pensionen ydes i henhold pensionsordningens vedtægter. Stk. 2. Der kommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret pension eller understøttelse fra arbejdsgi ver på grundlag af ansættelsen. ASA/0PS jr. nr /372/2014 side 3 af 16

4 Afsnit V. S.1. K) 5 Lønanciennitet. Lønancienniteten fastsættes på grundlag af det tidsrum, den på gældende har været beskæftiget med arbejde af samme art. Stk. 2. Lønanciennitet afrundes altid hele måneder, idet 15 dages anciennitet eller derunder ikke medregnes. Stk. 3. For beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjenes fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 ti mer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. Stk. 4. Højere indplacering end efter ovennævnte regler kan finde sted, når det formodes, at tidligere beskæftigelse af anden art kan bevirke hurtigere indlæring af de i overenskomsten omfattede ansattes arbejde. 6 Rådighedsti].læg. Der ydes ikke betaling for overarbejde, arbejde på forskudt tid eller på søn- og helligdage. Til varmemestre, pedeller og viceværter, der må påregnes at udføre overarbejde, arbejde på forskudt tid samt ar bejde på søn- og helligdage i væsentligt omfang, kan der ydes et rå dighedslæg på 1.450,00 kr. eller 1.950,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte rådighedslæg kan under særlige omstæn digheder, efter forhandling mellem overenskomstparterne, forhøjes 2.375,00 kr. eller 2.815,00 kr. pr. måned. Stk. 3. Er der ved forhandling fastsat et rådighedslæg en sling, skal dette ikke forhandles påny ved genbesættelse, medmin dre slingen har ændret karakter. ASA/øPS jr. nr /372/2014 side 4 af 16

5 Afsnit V. 5.1 K) Stk. 4. Til varmestre, pedeller og viceværter ansat under AIS Boligselskabet INI, der må udføre overarbejde, arbejde på forskudt tid samt arbejde på søn- og helligdage er der ingen overtidsbetaling. Der ydes i stedet rådighedslæg efter nedenstående kriterier: ) 0 2) 100 3) 200 4) 300 5) 400 6) Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Stk. 5. Varmemestre, pedeller og viceværter, der pr. 31. marts 1999 var ansat i AIS Boligselskabec INI oppebærer hidtidige rådigheds læg, såfremt lægget forringes jfr. stk Individuelle læg. For ansatte som oppebar læg pr. 1. april 2014 ydes fortsat som personlig læg ind fratræden. Til faglærte arbejdere som: 57A Tillæg faglærte. a) tømrere b) malere c) elektrikere d) VVS-monterer e) bygdehåndværkere har faglig relevant uddannelse arbejdet (vurderes af arbejdsgi ver) ufaglært med god erfaring bestemt arbejde (vurderes af ar bejdsgiver) ydes et læg på 1.000,00 kr. pr. måned. 8 Særlige læg. Til ansatte, som holder syn med vaskerier i boligblokke, ydes et særligt læg: A5A/øPs jr. nr /372/2014 side 5 af 16

6 Afsnit V K) a) b) c) vasken 500,00 kr. pr. mdr. vaskerier 1.000,00 kr. pr. mdr. vaskerier 1.500,00 kr. pr. mdr. 9 Tillæg særlig sling. Ved ansættelse i slingen, der i arbejdsmæssig, administrativ, el ler anden henseende indtager en sådan særsling, at den ikke omf at tes af de almindelige forudsætninger for de i m.m., træffes der mellem overenskomstparterne særlig aftale lønnen og eventuelle andre vilkår. 3 nævnte lønninger om læg Merudgifter ved tjenesterejaer, herunder dagpenge, 10 natlæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgerelse. Der ydes godtgørelse ansatte som midlertidigt udsendes arbej de på et andet sted end hjemstedet, i henhold de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler jf. særskilt aftaleoversigt. 11 Boliger. I slingsopslag angives følgende vedr, bolig: a) At der anvises bolig efter de enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der slingen er knyttet pligt at bebo egentlig tjenestebolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive slet yderligere bolig rådighed. A5A/ØPS jr. nr /372/2014 side 6 af 16

7 Afsnit V. S.1. K) Stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. 1, a), betales husleje efter de enhver tid gældende regler om boligbetaling i selvstyrets ej endomme mv. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsæt telse følge, vil der ikke blive slet yderligere bolig rå dighed. Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland enhver tid gældende regler Tiltrædelsesfrirej ser. Ved tjenestens trædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet personale, der ansættes på må nedsløn, såfremt der ifølge slingsopslaget anvises bolig eller er pligt at bebo egentlig tjenestebolig, jf. 11, stk. 1, a) og c) Stk. 2. Retten trædelsesfrirejse omfatter lige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligeslede - og børn under 18 år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 3. Retten trædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 4. Ved udnyttelsen af trædelsesfrirejse skal det af ar bejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 5. I fælde, hvor atlantbilletten lige inkluderer in denrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinsluft havnen. I andre fælde godtgøres udgifter billigste, offentlige transportmiddel mellem bopæl og Kastrup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. A5A/øPS jr. nr /372/2014 side 7 af 16

8 Stk. 7. Ved ciltrædelsesfrirejse kumenterede udgifter med bopælen og tjenestestedet. billigste Afsnit V IC) i Grønland godtgøres alene do offentlige transportmiddel mellem Stk. 8. Der ydes bohavetransport efter de regler for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland, der hver tid gælder jf. særskilt aftaleoversigt. en 13 Ferie og feriegodtgørelse. Den ansatte har ret årlig ferie efter nr. 10 at 12. november I henhold aftalt nedenfor anførte særlige regler. reglerne i landstingslov landstingsloven s 2, er Stk. 2. For ansatte, der i henhold vælger ferie landstingslovens 15, stk. 2 med feriegodtgørelse på 121 * i stedet for ferie løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Ferigodt garelsen beregnes af årsiønnen. med Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse med l2 % af lønnen. Stk. 4. Krav om godehavende feriegodtgørelse skal være for arbejdsgiveren senest 3 måneder protokollat om Ferie- modsat fald fonden. falder efter beløbet Feriefonden, udløbet af jf. rejst ferieåret. over I 14 Sygdom. Bliver en ansat på grund af sygdom ude af stand at udføre bejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som sit ar lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt slingens overtagelse svigagtigt har eller fortiet grov uagtsomhed eller ved den pågældende sygdom. A5A/0PS jr. nr /372/2014 side 8 at 16

9 - i6 Sår...: Afsnit V K) Stk. 2. Den ansatte kan, når den pågældende inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage, opsiges med følgende varsel fratræden ved en måneds udgang: Ved beskæftigelse i samme virksomhed; - i 0 5 år 1 md. - i9årogflg.: 3mdr. 4mdr. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar knytning udløbet af de 120 sygedage, og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at pågældende er vendt bage arbejdet, efter at opsigelsen er sket. Stk. 3. Såfremt ansættelsesforholdet er ophørt i medfør af bestemmel sen i stk. 2, bør genantagelse dog finde sted, når den pågældende på ny bliver tjenestedygtig, og der forsat er anvendelse for den pågæl dendes arbejdskraft i den pågældende virksomhed. Stk. 4. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 5. Lægeattester, der forlanges i henhold stk. 4, betales af arbejdsgiveren. 15 Graviditet, barsel og adoption. Faggruppen har ret fravær (orlov) fra arbejdet på grund af gravi ditet, barsel og adoption, når der er ret fravær (orlov) i hen hold enhver tid gældende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk. 1, er der dog kun ret løn i den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordnirig nr. 7 af 22. oktober Næærende oversigt angiver fravær med løn ved gra viditet og fødsel af ét barn: Lif. Nr. 7 af22.1o.1990 ASA/ØPS jr. nr /372/2014 side 9 af 16

10 K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel deling eller M: i uge efter K alene Afsnit V. S.1. K) 5 16 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. Der gives den ansatte adgang løntab sygt. hel eller delvis tjenestefrihed uden pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene pâ det, og d) barnet er hjemmeværende. ti! tjenestestedet lader Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær pà grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. Anden Der gives den ansatte adgang 12 dage 0-17 tjenestefrihed ved barns sygdom. tjenestefrihed uden lontab i op 16-årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindel se med en af sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt gelse skal dokumenteres. ledsa ASA/øPS jr. nr /372/2014 side 10 af 16

11 Afsnit V. S.1. K) Stk. 3. Der kan lige gives adgang tjenestefrihed jt. stk. 1, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter lægeligt anvisning/doku mentation. Stk. 4. I ganske særlige fælde, og dokumenteret af læge, kan tje nestefriheden forlænges med op B dage. 18 Anden særlig tjenestefrihed. I fælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret fri rejse og tjene stefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønland enhver tid gældenae regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbin delse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse jf. særskilt aftaleoversigt. Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse indgives skriftligt arbejdsgiveren. Stk. 3. Ved nære pårørende forståes: forældre, ægtefæller og dermed ligeslede børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed lige sledes familie. 19 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed, følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag ASA/ØPS jr. nr /372/2D14 side 11 af 16

12 d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) Afsnit V K) 5 20 Off entlige hverv. Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang tjenestefrihed varetagelse af offentlige hverv i henhold Hjemrnestyrets be kendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold pkt. 1 betragtes ikke som forsømmelse i henseende den tid, hvor der skal være arbejdet før overtidsbeta ling ydes i henhold overenskomst for faglærte og ikke-fag-lærte arbejdere. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som mu ligt - Stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offentlig myndighed pålæg ges bestyrelsesmedlemmer i S.I.K. s lokalidelinger, bestyrelsesmed lemmer i SIK-p Inuusuttai eller hovedbestyrelsesmedlemmer i S.I.K. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med løn medlemmer af hovedbesty relserne af S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelser, i for bindelse med deltagelse i S.I.K. s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelsesmøder ind gange årligt. 4 Stk. 5. Ønsker fra medlemmer af S.I.K. s lokalafdelingsbestyrelser og S.I.K. s hovedbestyrelse og SIK-p Inuusuttais hovedbestyrelse tjenestefrihed uden løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i ind 1 år ad gangen. om A5A/0PS jr. nr /372/2014 side 12 af 16

13 - herefter år 21 Ef terindtægt. Afsnit V K) Såfremt en ansat afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der føl gende beløb den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, som den ansatte har forsørgerpligt overfor: Hos samme ansættelsesmyndighed i 1 år : 1 mdrs. løn - - 2mdrs. løn - 3år&flg: 3mdrs. løn 22 Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser. Uoverensstemmelser behandles efter reglerne for faglig strid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvelse af retten at foretage enkeltmandsafske digelser må vilkårlighed ikke finde sted. Uoverensstemmelser herom behandles efter reglerne i hovedaftalen om behandling af faglig strid. 23 Opsigelse. I de første 3 måneder af ansættelsen gælder følgende opsigelsesvar sel: Såvel arbejdsgiveren som den ansatte kan opsige med B dages (5 arbejdsdage) varsel en hvilken som helst dag. Stk. 2. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet fra arbejds giverens side: måneds varsel fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen, måneder varsel fratræden ved en måneds udgang efter 6 måne ders ansættelse forhøjes opsigelsesvarslet med en måned for hvert 3. an sættelsesår, men højst 6 måneder. A5A/0PS jr. nr /372/2014 side 13 at 16

14 Afsnit V K) Stk. 3. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet fra den sattes side: an - 1 måned en måneds udgang. Stk. 4. Såvel arbejdsgiveren som den ansatte skal afgive varslet skriftligt. opsigelses 24 Tinie].ønnede varmeinestre, pedeller og Viceværter, pedeller og viceværter der ikke har medarbejdere under sig, der ikke antages med henblik på varig beskæftigelse, men som løsere under ferie, sygdom og lignende, eller af anden midlertidig beskæftigelse på under 3 måneders varighed, antages på timeløn. Efter beskæftigelse på mere end 3 måneders varighed overgår vedkommende månedsløn, dog således at denne får mulighed for at fortsætte sit an sættelsesforhold som timelønnet. Timelønnen beregnes som 1/2080 af den 3. den pågældendes anciennitet svarende årsløn i henhold Stk. 2. For timelønnede varmemestre, pedeller og viceværter kan tje nesteforholdet ophæves uden forudgående varsel. Timelønnede varmeme stre, af sygdom pedeller og viceværter oppebærer ikke løn under fravær på grund eller barsel. Stk. 3. Timelønnede varmemestre, pedeller og viceværter har pligt at holde en fridag for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridagene i enkelte c arv. fælde forskydes af hensyn ret og tjenestens Stk. 4. Lønningsperioden for timelønnede varmemestre, pedeller og ceværter er en periode på 14 dage, der regnes fra og med mandag og med søndag i den efterfølgende periode. vi ASA/øPS jr. nr /372/2014 side 14 af 16

15 Afsnit V. vicevært er. S.I. K) Stk. 5. Timelønnede varmemestre, pedeller og viceværter optjener l2 * i feriegodtgørelse. Stk. 6. Timelønnede varmemestres, pedellers og viceværters ancienni tet beregnes efter reglerne i 5, stk Der optjenes ikke yderligere anciennitet under beskæftigelse som timelønnet personale. Stk. 7. Bestemmelserne i denne overenskomsts 14, 15, 22 og 23 fin der ikke anvendelse ved timelønnet personale. 25 Fremakrivning af lønnen. Lønnen i 3 er sammensat af et grundbeløb ur. 1. april 1991, et grundbeløbslæg samt et ureguleret kronelæg. Grundbe løbslægget pr. 1. april 2000 er 16,4789*. Skalalønnen justeres desuden med et ureguleret kronelæg pr. måned som følger: årligt 159, , , , , , , ,60 ASA/øPs jr. nr /372/2014 side 15 af 16

16 26 Overgangsbestemmelse. Afsnit V. S.1. K) For ansatte, der pr. 31. marts 1995 var ansat i henhold overens komst at 13. juli 1993 gælder fortsat bestemmelsen i nævnte overens komst 14, stk. i, anden særlig tjenestetrihed. Overenskomstens gyldighedsperiode. 27 Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan at hver at parterne opsiges med marts, dog tidligst den 31. marts måneders varsel en 31. Stk. 2. Efter opsigelse at overenskomsten sker aflønning i henhold de pr. 31. marts 2018 gældende lønsatser i perioden, ind ny overenskomst indgås. Nuuk, den I 4 NOV Sulinermik Naalakkersuisut Inuussutissarsiuteqartut n. s. Kattutfiat Jess G. Berthelsen Frederik Møller (sign.) (sign.) Finansministeriet P.M.V. e.b. Eva Hott Sonne (sign. Hermed udgâr overenskomst af 21. marts ASA/0PS jr. nr. 16.4D/372/2014 side 16 at 16

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 It AUG. 2017 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for Lægesekretærer. Indholdsfortegnelse Side: l Overenskomstens område... 3 2

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 24 AUG. 2017 OVERENSKOMST mellem Nalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2006 Cirkulære af 30. maj 2006 Perst. nr. 030-06 J.nr. 04-233-21 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2. september 2017 Regulativ om løn- o g a n s æ t t e l s e s v i l k å r f o r ansatte d e r b e s k æ f t i g e s u n d e r G r ø n l a n d s Naturinstituts

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling gml (At taveqaa t) NALUNAARUI- Grønlandsk Lovsamling Serie C-11 2 4 SEP.2012 OVERENSKOMS mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra kommuner) 2007 Cirkulære af 2. marts 2007 Perst. nr. 026-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-138

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for køkkenmedhjælpere overført fra kommuner i det tidligere FKKA-område, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015 Afsnit 5 Arbejdsiedere (5.5K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 0 APR. 2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (Arbejds lederforeningen) INDHOLOS

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 18 SEP. 2009 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2.4.27 1994 Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2 INDHOLD Side Cirkulære... 1 Aftale om aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner)

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for sanitører overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns og Frederiksberg

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Cirkulære om. Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter

Cirkulære om. Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter Cirkulære om Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter 2002 1 CIRKULÆRE OM REGULATIV OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR PHARE-EKSPERTER Hermed fremsendes Finansministeriets regulativ af 21.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen 2001 1.3.4 1 CIRKULÆRE OM EKSTERNE LEKTORER VED DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN OG EKSPORTINGENIØRUDDANNELSEN

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 038-15 J.nr. 2014-0513-0017 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet 2001 1.3.3 1 CIRKULÆRE OM EKSTERNE LEKTORER VED UNIVERSITETER M.FL. UNDER UNDERVISNINGSMINISTERIET

Læs mere

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet 8.1. K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuttiat for Timelønnede faglærte ikke-faglærte

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter FINANSMINISTERIET Cirkulære om løn- Regulativ om og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 REGULATIV 1. Område... 3 2. Løn... 3 3. Tillæg... 3 4.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Lovsamling Serie C-II. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV Afsnit K. (Klubområdet 5.I.K.) OVERENSKOMST. mellem

Lovsamling Serie C-II. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV Afsnit K. (Klubområdet 5.I.K.) OVERENSKOMST. mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit K. 5.I.K.) Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Klubområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager CIR nr 9260 af 10/06/2008 Udskriftsdato: 3. august 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen j.nr. 08-528-19 Senere ændringer til forskriften CIR1H nr 9375

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Cirkulære om. Organisationsaftale for maskinmestre i land

Cirkulære om. Organisationsaftale for maskinmestre i land 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for maskinmestre i land INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...3 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2019 Cirkulære af 29. april 2019 Modst. nr. 019-19 J.nr. 2018-8162 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv....

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere