NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter K) (Varmemestre,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,"

Transkript

1 (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat for Varmemestre, pedeller og Indhoidsfortegnelse 1 Overenskomstens område 2 Arbejdstid 3 Løn 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 5 Lønanciennitet 6 Rådighedslæg 7 Individuelle læg 7 A Tillæg faglærte 8 Særlige læg 9 Tillæg særlig sling 10 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse 11 Boliger 12 Tiltrædelsesfrirejser 13 Ferie og feriegodtgørelse 14 Sygdom 15 Graviditet, barsel og adoption 16 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. 17 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. 18 Anden særlig tjenestefrihed 19 Fridage 20 Offentlige hverv 21 Efterindtægt 22 Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser. 23 Opsigelse 24 Timelønnede varmemestre, pedeller og viceværter 25 Fremskrivning af lønnen 26 Overgangsbestemmelse 27 Overenskomstens gyldighedsperiode Side: natlæg ASA/0PS jr. nr /372/2014 side 1 af 16

2 Afsnit V. S.1. K) 1 Overenskomstens område. Denne overenskomst omfatter varmemestre, pedeller og viceværter ansat i Grønlands selvstyre, Tele Greenland A/S, AIS Inissiaaeqatigiif fik INI, statens og kommunernes tjeneste i Grønland, som ikke omfat tes af anden overenskomst. Stk. 2. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. 2 Arbejdstid. Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende gennemsnit lig 173 1/3 timer mànedligt. Arbejdstidens samlede beliggenhed fast sættes at arbejdsgiveren efter drøftelse med den ansatte. Stk. 2. Der foretages lønfradrag for forsømmelser inden for den dag lige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime ved kommende arbejders normale timeløn plus eventuelle læg for pågæl dende time. Forsømmelser af ind 3 time regnes som 3 time. Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted arbejdssted er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnorinen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 4. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er slet soveplads rådighed for den ansatte. ASA/ØPE jr nr. 1E.0/372/2D14 side 2 at 1

3 3 Løn. Afsnit I IC) Varmemestre, pedeller og gende beløb pr. màned: viceværter (ufaglærte) aflønnes med føl- Skala trin anciennitet is 1 l.-2. ar år ar år flg.år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Stk. 2. Varmemestre, pedeller og viceværter (faglærte) aflønnes med følgende beløb pr. måned: Skala trin anciennitet s âr le år , , , , , , , , år , , , ,21 7.-B. år 9.og flg.år , , , , , , , ,67 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver 10,20% af den i over enskomsten anførte skalaløn i lønparagrafferne, som bidrag den overenskomstansattes pensionering. Af det indbetalte beløb anses 1/3 for den ansattes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel. Pensionen ydes i henhold pensionsordningens vedtægter. Stk. 2. Der kommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret pension eller understøttelse fra arbejdsgi ver på grundlag af ansættelsen. ASA/0PS jr. nr /372/2014 side 3 af 16

4 Afsnit V. S.1. K) 5 Lønanciennitet. Lønancienniteten fastsættes på grundlag af det tidsrum, den på gældende har været beskæftiget med arbejde af samme art. Stk. 2. Lønanciennitet afrundes altid hele måneder, idet 15 dages anciennitet eller derunder ikke medregnes. Stk. 3. For beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjenes fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 ti mer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. Stk. 4. Højere indplacering end efter ovennævnte regler kan finde sted, når det formodes, at tidligere beskæftigelse af anden art kan bevirke hurtigere indlæring af de i overenskomsten omfattede ansattes arbejde. 6 Rådighedsti].læg. Der ydes ikke betaling for overarbejde, arbejde på forskudt tid eller på søn- og helligdage. Til varmemestre, pedeller og viceværter, der må påregnes at udføre overarbejde, arbejde på forskudt tid samt ar bejde på søn- og helligdage i væsentligt omfang, kan der ydes et rå dighedslæg på 1.450,00 kr. eller 1.950,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte rådighedslæg kan under særlige omstæn digheder, efter forhandling mellem overenskomstparterne, forhøjes 2.375,00 kr. eller 2.815,00 kr. pr. måned. Stk. 3. Er der ved forhandling fastsat et rådighedslæg en sling, skal dette ikke forhandles påny ved genbesættelse, medmin dre slingen har ændret karakter. ASA/øPS jr. nr /372/2014 side 4 af 16

5 Afsnit V. 5.1 K) Stk. 4. Til varmestre, pedeller og viceværter ansat under AIS Boligselskabet INI, der må udføre overarbejde, arbejde på forskudt tid samt arbejde på søn- og helligdage er der ingen overtidsbetaling. Der ydes i stedet rådighedslæg efter nedenstående kriterier: ) 0 2) 100 3) 200 4) 300 5) 400 6) Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Lejligheder kr ,00 pr. måned Stk. 5. Varmemestre, pedeller og viceværter, der pr. 31. marts 1999 var ansat i AIS Boligselskabec INI oppebærer hidtidige rådigheds læg, såfremt lægget forringes jfr. stk Individuelle læg. For ansatte som oppebar læg pr. 1. april 2014 ydes fortsat som personlig læg ind fratræden. Til faglærte arbejdere som: 57A Tillæg faglærte. a) tømrere b) malere c) elektrikere d) VVS-monterer e) bygdehåndværkere har faglig relevant uddannelse arbejdet (vurderes af arbejdsgi ver) ufaglært med god erfaring bestemt arbejde (vurderes af ar bejdsgiver) ydes et læg på 1.000,00 kr. pr. måned. 8 Særlige læg. Til ansatte, som holder syn med vaskerier i boligblokke, ydes et særligt læg: A5A/øPs jr. nr /372/2014 side 5 af 16

6 Afsnit V K) a) b) c) vasken 500,00 kr. pr. mdr. vaskerier 1.000,00 kr. pr. mdr. vaskerier 1.500,00 kr. pr. mdr. 9 Tillæg særlig sling. Ved ansættelse i slingen, der i arbejdsmæssig, administrativ, el ler anden henseende indtager en sådan særsling, at den ikke omf at tes af de almindelige forudsætninger for de i m.m., træffes der mellem overenskomstparterne særlig aftale lønnen og eventuelle andre vilkår. 3 nævnte lønninger om læg Merudgifter ved tjenesterejaer, herunder dagpenge, 10 natlæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgerelse. Der ydes godtgørelse ansatte som midlertidigt udsendes arbej de på et andet sted end hjemstedet, i henhold de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler jf. særskilt aftaleoversigt. 11 Boliger. I slingsopslag angives følgende vedr, bolig: a) At der anvises bolig efter de enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der slingen er knyttet pligt at bebo egentlig tjenestebolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive slet yderligere bolig rådighed. A5A/ØPS jr. nr /372/2014 side 6 af 16

7 Afsnit V. S.1. K) Stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. 1, a), betales husleje efter de enhver tid gældende regler om boligbetaling i selvstyrets ej endomme mv. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsæt telse følge, vil der ikke blive slet yderligere bolig rå dighed. Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland enhver tid gældende regler Tiltrædelsesfrirej ser. Ved tjenestens trædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet personale, der ansættes på må nedsløn, såfremt der ifølge slingsopslaget anvises bolig eller er pligt at bebo egentlig tjenestebolig, jf. 11, stk. 1, a) og c) Stk. 2. Retten trædelsesfrirejse omfatter lige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligeslede - og børn under 18 år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 3. Retten trædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 4. Ved udnyttelsen af trædelsesfrirejse skal det af ar bejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 5. I fælde, hvor atlantbilletten lige inkluderer in denrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinsluft havnen. I andre fælde godtgøres udgifter billigste, offentlige transportmiddel mellem bopæl og Kastrup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. A5A/øPS jr. nr /372/2014 side 7 af 16

8 Stk. 7. Ved ciltrædelsesfrirejse kumenterede udgifter med bopælen og tjenestestedet. billigste Afsnit V IC) i Grønland godtgøres alene do offentlige transportmiddel mellem Stk. 8. Der ydes bohavetransport efter de regler for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland, der hver tid gælder jf. særskilt aftaleoversigt. en 13 Ferie og feriegodtgørelse. Den ansatte har ret årlig ferie efter nr. 10 at 12. november I henhold aftalt nedenfor anførte særlige regler. reglerne i landstingslov landstingsloven s 2, er Stk. 2. For ansatte, der i henhold vælger ferie landstingslovens 15, stk. 2 med feriegodtgørelse på 121 * i stedet for ferie løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Ferigodt garelsen beregnes af årsiønnen. med Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse med l2 % af lønnen. Stk. 4. Krav om godehavende feriegodtgørelse skal være for arbejdsgiveren senest 3 måneder protokollat om Ferie- modsat fald fonden. falder efter beløbet Feriefonden, udløbet af jf. rejst ferieåret. over I 14 Sygdom. Bliver en ansat på grund af sygdom ude af stand at udføre bejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som sit ar lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt slingens overtagelse svigagtigt har eller fortiet grov uagtsomhed eller ved den pågældende sygdom. A5A/0PS jr. nr /372/2014 side 8 at 16

9 - i6 Sår...: Afsnit V K) Stk. 2. Den ansatte kan, når den pågældende inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage, opsiges med følgende varsel fratræden ved en måneds udgang: Ved beskæftigelse i samme virksomhed; - i 0 5 år 1 md. - i9årogflg.: 3mdr. 4mdr. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar knytning udløbet af de 120 sygedage, og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at pågældende er vendt bage arbejdet, efter at opsigelsen er sket. Stk. 3. Såfremt ansættelsesforholdet er ophørt i medfør af bestemmel sen i stk. 2, bør genantagelse dog finde sted, når den pågældende på ny bliver tjenestedygtig, og der forsat er anvendelse for den pågæl dendes arbejdskraft i den pågældende virksomhed. Stk. 4. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 5. Lægeattester, der forlanges i henhold stk. 4, betales af arbejdsgiveren. 15 Graviditet, barsel og adoption. Faggruppen har ret fravær (orlov) fra arbejdet på grund af gravi ditet, barsel og adoption, når der er ret fravær (orlov) i hen hold enhver tid gældende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk. 1, er der dog kun ret løn i den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordnirig nr. 7 af 22. oktober Næærende oversigt angiver fravær med løn ved gra viditet og fødsel af ét barn: Lif. Nr. 7 af22.1o.1990 ASA/ØPS jr. nr /372/2014 side 9 af 16

10 K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel deling eller M: i uge efter K alene Afsnit V. S.1. K) 5 16 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. Der gives den ansatte adgang løntab sygt. hel eller delvis tjenestefrihed uden pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene pâ det, og d) barnet er hjemmeværende. ti! tjenestestedet lader Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær pà grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. Anden Der gives den ansatte adgang 12 dage 0-17 tjenestefrihed ved barns sygdom. tjenestefrihed uden lontab i op 16-årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindel se med en af sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt gelse skal dokumenteres. ledsa ASA/øPS jr. nr /372/2014 side 10 af 16

11 Afsnit V. S.1. K) Stk. 3. Der kan lige gives adgang tjenestefrihed jt. stk. 1, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter lægeligt anvisning/doku mentation. Stk. 4. I ganske særlige fælde, og dokumenteret af læge, kan tje nestefriheden forlænges med op B dage. 18 Anden særlig tjenestefrihed. I fælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret fri rejse og tjene stefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønland enhver tid gældenae regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbin delse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse jf. særskilt aftaleoversigt. Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse indgives skriftligt arbejdsgiveren. Stk. 3. Ved nære pårørende forståes: forældre, ægtefæller og dermed ligeslede børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed lige sledes familie. 19 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed, følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag ASA/ØPS jr. nr /372/2D14 side 11 af 16

12 d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) Afsnit V K) 5 20 Off entlige hverv. Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang tjenestefrihed varetagelse af offentlige hverv i henhold Hjemrnestyrets be kendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold pkt. 1 betragtes ikke som forsømmelse i henseende den tid, hvor der skal være arbejdet før overtidsbeta ling ydes i henhold overenskomst for faglærte og ikke-fag-lærte arbejdere. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som mu ligt - Stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offentlig myndighed pålæg ges bestyrelsesmedlemmer i S.I.K. s lokalidelinger, bestyrelsesmed lemmer i SIK-p Inuusuttai eller hovedbestyrelsesmedlemmer i S.I.K. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med løn medlemmer af hovedbesty relserne af S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelser, i for bindelse med deltagelse i S.I.K. s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelsesmøder ind gange årligt. 4 Stk. 5. Ønsker fra medlemmer af S.I.K. s lokalafdelingsbestyrelser og S.I.K. s hovedbestyrelse og SIK-p Inuusuttais hovedbestyrelse tjenestefrihed uden løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i ind 1 år ad gangen. om A5A/0PS jr. nr /372/2014 side 12 af 16

13 - herefter år 21 Ef terindtægt. Afsnit V K) Såfremt en ansat afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der føl gende beløb den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, som den ansatte har forsørgerpligt overfor: Hos samme ansættelsesmyndighed i 1 år : 1 mdrs. løn - - 2mdrs. løn - 3år&flg: 3mdrs. løn 22 Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser. Uoverensstemmelser behandles efter reglerne for faglig strid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvelse af retten at foretage enkeltmandsafske digelser må vilkårlighed ikke finde sted. Uoverensstemmelser herom behandles efter reglerne i hovedaftalen om behandling af faglig strid. 23 Opsigelse. I de første 3 måneder af ansættelsen gælder følgende opsigelsesvar sel: Såvel arbejdsgiveren som den ansatte kan opsige med B dages (5 arbejdsdage) varsel en hvilken som helst dag. Stk. 2. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet fra arbejds giverens side: måneds varsel fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen, måneder varsel fratræden ved en måneds udgang efter 6 måne ders ansættelse forhøjes opsigelsesvarslet med en måned for hvert 3. an sættelsesår, men højst 6 måneder. A5A/0PS jr. nr /372/2014 side 13 at 16

14 Afsnit V K) Stk. 3. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet fra den sattes side: an - 1 måned en måneds udgang. Stk. 4. Såvel arbejdsgiveren som den ansatte skal afgive varslet skriftligt. opsigelses 24 Tinie].ønnede varmeinestre, pedeller og Viceværter, pedeller og viceværter der ikke har medarbejdere under sig, der ikke antages med henblik på varig beskæftigelse, men som løsere under ferie, sygdom og lignende, eller af anden midlertidig beskæftigelse på under 3 måneders varighed, antages på timeløn. Efter beskæftigelse på mere end 3 måneders varighed overgår vedkommende månedsløn, dog således at denne får mulighed for at fortsætte sit an sættelsesforhold som timelønnet. Timelønnen beregnes som 1/2080 af den 3. den pågældendes anciennitet svarende årsløn i henhold Stk. 2. For timelønnede varmemestre, pedeller og viceværter kan tje nesteforholdet ophæves uden forudgående varsel. Timelønnede varmeme stre, af sygdom pedeller og viceværter oppebærer ikke løn under fravær på grund eller barsel. Stk. 3. Timelønnede varmemestre, pedeller og viceværter har pligt at holde en fridag for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridagene i enkelte c arv. fælde forskydes af hensyn ret og tjenestens Stk. 4. Lønningsperioden for timelønnede varmemestre, pedeller og ceværter er en periode på 14 dage, der regnes fra og med mandag og med søndag i den efterfølgende periode. vi ASA/øPS jr. nr /372/2014 side 14 af 16

15 Afsnit V. vicevært er. S.I. K) Stk. 5. Timelønnede varmemestre, pedeller og viceværter optjener l2 * i feriegodtgørelse. Stk. 6. Timelønnede varmemestres, pedellers og viceværters ancienni tet beregnes efter reglerne i 5, stk Der optjenes ikke yderligere anciennitet under beskæftigelse som timelønnet personale. Stk. 7. Bestemmelserne i denne overenskomsts 14, 15, 22 og 23 fin der ikke anvendelse ved timelønnet personale. 25 Fremakrivning af lønnen. Lønnen i 3 er sammensat af et grundbeløb ur. 1. april 1991, et grundbeløbslæg samt et ureguleret kronelæg. Grundbe løbslægget pr. 1. april 2000 er 16,4789*. Skalalønnen justeres desuden med et ureguleret kronelæg pr. måned som følger: årligt 159, , , , , , , ,60 ASA/øPs jr. nr /372/2014 side 15 af 16

16 26 Overgangsbestemmelse. Afsnit V. S.1. K) For ansatte, der pr. 31. marts 1995 var ansat i henhold overens komst at 13. juli 1993 gælder fortsat bestemmelsen i nævnte overens komst 14, stk. i, anden særlig tjenestetrihed. Overenskomstens gyldighedsperiode. 27 Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan at hver at parterne opsiges med marts, dog tidligst den 31. marts måneders varsel en 31. Stk. 2. Efter opsigelse at overenskomsten sker aflønning i henhold de pr. 31. marts 2018 gældende lønsatser i perioden, ind ny overenskomst indgås. Nuuk, den I 4 NOV Sulinermik Naalakkersuisut Inuussutissarsiuteqartut n. s. Kattutfiat Jess G. Berthelsen Frederik Møller (sign.) (sign.) Finansministeriet P.M.V. e.b. Eva Hott Sonne (sign. Hermed udgâr overenskomst af 21. marts ASA/0PS jr. nr. 16.4D/372/2014 side 16 at 16

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (Sømænd, timelønnede s.r.k.) I 4 t{0v, 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II (jurister Afsnit J. økoner) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II \ Overenskst mellem Naalakkersuisut Danmarks Jurist økonforbund for juridiske kandidater universitetsøkoner m.fl. ansat i Grønlands

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde... 2 2. Ansættelse... 2 3. Lønsystem...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS Arbejdsgiverforeningen, Hovedstadsområdet) og 3F, BJMF (Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening) 2010

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere