DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus"

Transkript

1 DEAS Frederiksberg, Kundenr Direkte tlf REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Torsdag den 24. april 2014 Repræsenteret: 17 andelshavere, heraf 5 ved fuldmagt Endvidere var ejendomsadministrator Lene Gode fra DEAS AIS mødt. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: I. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af ~rsrapport og eventuel revisionsberegning samt godkendelse af ~rsrapporten. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring i boligafgiften 5. Forslag 6. a. Bestyrelsens forslag til husoeden b. Forslag til ændring af husorden regler for husdyrhold c. Vandregnskab 7. Valg til bestyrelse Formand Malene Vindel Bestyrelsesmedlem Rasmus Vestergaard Bestyrelsesmedlem Winnie Kjærsgaard Bestyrelsesmedlem Kim Andersen Bestyrelsesmedlem Jens Hauschildt Bestyrelsesmedlem Sabine Bangly Bestyrelsesmedlem Carlos Werner 1-2 suppleanter 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent. Formanden Malene Vindel bød velkommen til foreningens ordinære generalforsamling og foreslog Lene Gode valgt til dirigent. Da ingen protesterede, takkede Lene Gøde for valget og konstaterede, at general forsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet i henhold til vedtægternes 22 og 23. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig til dagsordenens punkter, idet der ikke var indkommet forslag som krævede tilstedeværelse af 2/3 af foreningens medlemmer. Lene Gøde blev endvidere valgt som referent. 2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelses formand Malene Vindel aflagde bestyrelsens beretning. Kære Beboere i Andelsboligforeningen Woltershus S~ ~ik der et ~r mere i vores Andelsboligforening, og bestyrelsen vil med denne beretning, give en status p~ arets begivenheder, opgaver og projekter. DEAS A/S Reglonskontorer: Dirch Passers Allé 76 Tel Aalborg 2000 Frederiksberg Aarhus cvr Kolding ejd.7-102

2 DEAS Administration Vi har fået ny kontaktperson i DEAS, Lene Gøde, da Maria er gået på barsel. Vi er glade for samarbejdet, og glæder os til at tage fat på et nyt bestyrelsesår sammen med Lene. Vicevært Vores vicevært er forsat Søren fra SP ejendom, samarbejdet med Søren er upåklageligt, han løser mange små og store sager i foreningen. Hans kontaktinfo står på vores hjemmeside, og ellers er man altid velkommen til at skrive på de sedler han har hængt op i opgangene. Håndværkere Vi har fået et rigtig godt tilbud fra en lokal murer, om at ordne vores facade mod gaden, arbejdet vil på begyndes når nattefrosten er helt væk. Vores plan er at han ogsa skal lave facaden i garden, men det bliver først endeligt besluttet, nar han er færdig med gadefacaden. Strømsvigt i Lybækgade 2-4 Sidste år oplevede vi et strømsvigt på Lybækgade, der var et brud på hovedkablet, dette betød at bebo erne gennem en længere periode kun havde nødstrøm. Det var rart at opleve at alle beboere, respekte rede dette, så der var strøm til alle. Storskrald Det er muligt at stille sit storskrald i gården, ved siden af porten, derefter vil det gratis blive afhentet. Dog skal byggeaffald bortskaffes på egen hånd. Fremleje Vores forening oplever for tiden nogle store udfordringer, da over 20 k af lejlighederne er fremlejet ud. Vi skal gøre opmærksom på, at der skal laves en fremlejekontrakt, som skal godkendes af bestyrelsen før man fremlejer sin lejlighed. Det er vigtigt for bestyrelsen at de ved hvem der bor hvor, ved eventuelle skader, Det er kun muligt at fremleje sin lejlighed i 2 år, derefter skal man flytte tilbage, eller sælge. Erhvervslejemå I Lokalerne hvor hundefrisøren havde lejet sig ind, står igen tomme. Vi håber hurtigt at kunne genudleje lokalerne. Gården Vi har en rigtig dejlig gård, og det er skønt at så mange benytter den. Gården er et fællesom råde, derfor er det vigtigt at alle husker at rydde op efter sig selv. Hvis man selv eller ens børn benytter legetøj, cykler eller andet er det vigtigt at få det stillet på plads ef ter brug. Grillen og området ved grillen, skal selvfølgelig også holdes rent. Det er forbudt at smide cigaretskodder i gården. Desværre har flere beboer også oplevet at der bliver ka stet cigaretskodder ud af vinduerne, dette er selvfølgelig heller ikke tilladt. Information til beboerne Vi forsøger at holde beboerne opdateret med informationer ~å vores hjemmeside mangler I information, kan I skrive en mail til bestyrelsen pa Bestyrelsen opfordrer beboerne til at tjekke hjemmeside, inden der mailes eller ringes til bestyrelsen med spørgsmål. Som oftest vil I kunne finde svaret på hjemmesiden. Bestyrelsen - medlemmer, opgaver og møder Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde den første tirsdag i hver måned klokken Alle beboere har mulighed for at aflevere punkter til dagsordenen, selv møde op eller rette henvendelse via mail: eller skriftligt ind ad brevsprækken, Woltersgade 1, st. ty. Bestyrelsen ønsker så vidt muligt, at beboerne benytter sig af disse henvendelsesformer frem for, at be styrelsesmedlemmerne kontaktes pr. telefon eller lejlighedsvist i gården, opgangen eller på gaden. 2/5 ejd

3 DEI\S Malene Vindel har valgt at trække sig som formand for bestyrelsen, derfor skal der blandt andet vælges en ny formand på generalforsamlingen. Vi håber, at der er mange beboere, der kunne have lyst til at stille op til bestyrelsen. Der var blevet opsat kameraer i opgangene. De filmer når de blinker rødt. Der blev spurgt til reparationer på ejendommen og det viser sig, at de tidligere større arbejder kun er af kosmetisk art og sagtens kan vente. Det vigtigste lige nu er 3 sætningsrevner som skal udbedres snarest og skorsten der er så ødelagt i fugerne, at den skal nedtages. Med hensyn til problemet med de mange ulovlige fremlejere i ejendommen, skal det henstilles til andelshaverne, at få bragt dette til ophør. Enten skal der foreligge fremlejekontrakter, som bestyrelsen har godkendt eller andelshaverne skal tage lejligheden i brug igen alternativt sælge. Der blev gjort op mærksom på, at ulovlig fremleje kan føre til eksklusion af foreningen i.h.t. foreningens vedtægter. Da der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsens beretning blev den taget til efterret ning. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberegning samt godkendelse af årsrapporten. Dirigenten gennemgik årsrapport for 2013 i hovedtræk og oplyste, at revisionspåtegningen var blank. Indtægterne androg kr incl, en stigning i boligafgift stigning på 2 % pr. 1/ Udgifterne androg kr udviste et resultat før afdrag på kr Årets resultat udviste et overskud på kr efter afdrag på prioritetsgælden i kr forhold til budgetteret Aktiver og passiver balancerede med kr , hvortil egenkapitalen udgjorde kr Den maksimale andelskrone var i henhold til årsrapporten beregnet ud fra den offentlige ejendomsvurde ring 2012 og udgjorde kr. 7,10. Bestyrelsen foreslog en andelskrone på kr. 7,10. Der var spørgsmål til udgiften til valuar sidste år. Da vurderingen var væsentlige lavere end den offentli ge vurdering, blev den ikke brugt i årsrapport Da der ikke var yderligere spørgsmål til årsrapporten, konstaterede dirigenten herefter, at denne samt andelskronen på kr. 7,10 blev enstemmigt godkendt og vil være gældende indtil næste ordinære general forsamling. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget. Dirigenten gennemgik foreningens budget for 2014 i hovedtræk og oplyste, at der var afsat kr til almindelig vedligeholdelse af ejendommen. Det bemærkes, at boligafgiften var budgetteret med en stigning på 2 % pr. 1/ i lighed med sidste Det bemærkes endvidere, at erhvervsiejen var budgettet uændret, men at denne indtægt ville falde så fremt det ledige lokale ikke genudlejet. Der skal også påregnes et tab vedrørende udsat erhvervslejer. Årets resultat budgetteredes med kr. 0. Da der ikke var spørgsmål til driftsbudgettet, kunne dirigenten konstatere, at budgettet for 2014 var ved taget med samtlige mulige stemmer. 3/5 ejd

4 5. Forslag DEAS Dirigenten oplyste, at der var udsendt i alt 3 forslag forud for generalforsamlingen. a. Bestyrelsen stiller forslag til vedtagelse af husorden. Der var ingen spørgsmål til den udsendte husorden, der således blev enstemmigt vedtaget. Husorden er således gældende fra 24. april b. Regler om husdyrhold.. Ôlavur Kjølbro havde stillet forslag til ændring af husorden vedrørende husdyrhold. Efter en del debat, blev forslaget sat til skriftlig afstemning. Forslaget blev forkastet med 13 stemmer imod, 3 stemmer for og 1 undlod at stemme. c. Vandregnskab Da der allerede er etableret vandmåler til alle lejligheder, foreslog bestyrelsen, at vandforbrug afregnes efter forbrug. Vandregnskab skal have samme skæringsdato som foreningens varmeregnskab, således at varmefirma kan aflæse alle målere pr. 1. december. Dette vil begrænse udgiften til Ista. Vandregnskab vil starte 1. december 2014 og 1. afregning af individuelt vandforbrug vil ske pr. 1. de cember 2015 (samtidig med varmeregnskab) Bestyrelsen har efterfølgende konstateret, at vandmålere skal udskiftes hvert 6. år, så der er indhentet tilbud fra Ista på leje af nye vand målere på en 6-kig lejekontrakt. Dette passer så med, at der skal ind gås ny lejekontrakt, når vandmålerne skal udskiftes igen. 6. Valg til bestyrelsen. I henhold til foreningens vedtægter var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg for en 1 årig periode. Bestyrelsen kunne oplyse, at de afholder bestyrelsesmøder en gang om måneden og at alle medlemmer incl, suppleanter bliver inviteret hertil. Bestyrelsen fik herefter følgende sammensætning: Formand Jens Hauschildt Bestyrelsesmedlem Rustam Frust Bestyrelsesmedlem Søren Nørregaard Pedersen Bestyrelsesmedlem Majbritt Damm Bestyrelsesmedlem Sabine Bangly Suppleant Berit Kjær Larsen Holmbladsgade 50, 4. ty. Holmbladsgade 50, 2.th. Woltersgade 3, 1.th. Lybækgade 2, 4.tv. Lybækgade 4, 1. ty. Woltersgade 3, 3.tv. 7. Eventuelt. Thomas oplyste, at han havde haft vandskade, som desværre løb gennem 3 etager. 4/5 ejd

5 D Bestyrelsen kunne oplyse, at det desværre er sket nogle gange. Det eneste andeishaver kan gøre, er at tjekke ventilerne jævnligt. Det tilrådes, at teknikskab ikke blokeres af møbler alternativt, kan lågen de les i 2, så den øverste del nemt kan åbnes. Der skal handles hurtigt, når skaden sker. Der blev oplyst, at bestyrelsen kan kontaktes på fælles som bliver kontrol leret jævnligt. Der var herefter ikke yderligere til punktet. Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Underskrift: Dirigent Le~e Gøde Ejendomsadministrator Bestyrelsen: Q~I2I4 ens.uschil Sat~i e ngly SN~~ 4- Rustam Frust Majbr am Sø~r~p Nørregaard Pedersen 5/5 ejd

6 HUSORDEN FOR A/B WOLTERSHUS 24/ HUSORDEN A/B Woltershus Husordenen gælder alle lejere og and elshavere. Den enkelte lej er/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder hus ordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med evt. fremleje. Husordenen er lavet for at skabe ro og rammer, så alle beboerne kan være her. Desuden ønsker lejere og andelshavere at holde ejendommen og fællesarealer i pæn stand og dermed holde boligafgiften lavest mulig. Affald Husk at sortere dit affald, således det kommer i den korrekte affaldscontainer. Containere skal holdes lukket grundet lugtgener og rotter.

7 HUSORDEN FOR A/B WOLTERSHUS 24/ På grund af brandfare må trapper, mellemgange samt kælder- og loftsarealer ikke benyttes til opbevaring, henstilling af affald mv. Storskald kan stilles i gården i hjørnet efter porten, da det vil blive affientet gratis. Dette gælder dog IKKE byggeaffald, som man fortsat selv skal afskaffe ved genbrugsstationen. Afløb og vandlåse Afløb samt disses vandlåse fra kummer, køkkenvaske og lignende skal renholdes af beboerne for at undgå tilstopning. Der må ikke anvendes ætsende midler. Vandhaner eller cisterner er ligeledes omfattet af andelshaverens vedligeholdelsespligt, og fejl udbedres straks de konstateres så vandspild undgås. Brandbare væsker mv. Brændbare væsker må aldrig opbevares på hoved- eller køkkentrapper eller på lofter og i kældre. Børn og leg Børn må ikke lege og støje på trapper, gange, loftet og kældre. Beboerne skal drage omsorg for, at børn, der bor i ejendommen eller er på besøg, ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere. Cykler Cykler, barnevogne, legevogne og lignende må ikke uden bestyrelsens tilladelse henstilles på ejendommens trapper, opgange eller i porten. Disse kan placeres i de dertil indrettede kælderafsnit eller under halvtaget I gården. I garden ud for Woltersgade 1-3 er der plads til store cykler. Ejendommens fælles arealer Det indskærpes, at alle fællesarealer: Gange, kældre, gård, have og lignende behandles med omtanke. Fodring På grund af rottefare er fodring af dyr er ikke tilladt. Rotter, eller duer på loftet, skal anmeldes til vicevært eller bestyrelse. Fyrværkeri Fyrværkeri må ikke anvendes noget sted på ejendommens areal. Graffiti, hærværk mv. Det er forbudt at tegne og male graffiti eller på anden måde beskadige ejendommens træ, murværk eller dens inventar. Husdyr Det er ikke tilladt at holde hus- og kæledyr i andelsforeningen

8 HUSORDEN FORA/B WOLTERSHUS 24/ Brug af gården mv. Det er tilladt at benytte ejendommens gru, eller egen grill, på det indrettede grillområde, såfremt dette kan ske uden væsentlige gener for øvrige beboere. Oprydning samt rengøring af grill påhviler brugeren. Cykler, vogne og andet børnelegetøj opryddes efter brug. Kriminaiprævention For at begrænse indbrud og tyveri mest muligt er det beboernes pligt at sørge for, at alle ejendommens døre, lofter og porte lukkes og låses tillige vinduer på trapper og i kældre. Ejendommen er forsynet med dørtelefoner. Beboeren må ikke lukke nogen ind i ejendommen, før han har sikret sig, at det er en bekendt til beboeren, der lukkes ind. Såfremt beboerne skal være væk fra lejligheden i længere tid, bør man underrette naboer herom, således at de kan holde øje med lejligheden. Undgå helst nedrullede gardiner og andre synlige tegn på, at lejligheden er forladt. Vicevært eller bestyrelse orienteres om indbrud eller indbrudsforsøg. Loftsrum mv. Loftsrum skal holdes forsvarligt aflåst. Lofts- og kælderrum skal ryddes I forbindelse med fraflytning. Udgifter til oprydning vil blive modregnet I depositum. Kælderrum og øvrige loftsarealer administreres af bestyrelsen. Beboerne kan skriftligt ansøge bestyrelsen om midlertidigt at låne et lokale med begrundelse af formål. Rummene inddrages, hvis regler og anvisninger ikke følges, eller lokalet skal benyttes til fællesaktiviteter. Lofts- og kælderrum må ikke benyttes til beboelse eller overnatning. Lokalerne må ikke benyttes i erhvervsøjemed uden klare aftaler med bestyrelsen. Vinduer på loftet må ikke åbnes på grund af duer. Motorkøretøjer Motorcykler og knallerter må ikke henstilles i porte eller gård uden bestyrelsens forudgående samtykke. Motor må ikke startes i gården. Opvarmning Beboeren skal sørge for en minimumstemperatur på 12 grader i lejligheden. Skiltning Navne- og reklameskilte må kun anbringes efter tilladelse fra bestyrelsen. Navneskilte må kun opsættes i overensstemmelse med bestyrelsens anvisning. Støj og musik Tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20:00 og 08:00. Der må ikke spilles musik i erhvervsøjemed på ejendommen fx orkester. Anden musik samt støjende underholdning må kun udøves, så den ikke er til gene for øvrige beboere. Der må ikke spilles høj musik i tidsrummet fra kl. 22:00 til 08:00 på hverdage. Ved afholdelse af fest skal beboeren meddele de øvrige beboere i god tid, dvs. 2 uger

9 HUSORDEN FORA/B WOLTERSHUS 24/ forinden, og sikre at de er indforstået med støjen. Vinduer og døre skal holdes lukket. Udluftning kan og skal ske uden støjgener. Rygning Af brandsikkerhed må der ikke ryges på ejendommens lofter, eller i kælderrum. Hvis der ryges fra lejlighedens åbne vinduer må aske og skodder ikke smides ud herfra. Udluftning og tørring Udluftning må ikke foretages til trappeopgangene. Beboere bør dagligt foretage effektiv udluftning, også ved madlavning. Ved god udluftning undgås fugtdannelser på træværk, tapet. Tørring af tøj og lignende må ikke ske fra vinduer eller loft og kælder, undtagen de dertil indrettede rum. Vinduer I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer i trappe- og kælderrum holdes lukkede. Loftsvinduer skal altid holdes lukket. Overtrædelse af husordenen - procedure Overtræder en beboer husordenen, bør den, der konstaterer overtrædelsen, påtale dette direkte og straks over for overtræderen. Stopper overtrædelsen ikke straks, skal skriftlig henvendelse til bestyrelsen foretages. Den skriftlige henvendelse skal indeholde oplysninger om overtrædelsens art, konsekvenser og tidspunkt. Bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt klagen over overtrædelsen er berettiget og påtaler dette over for beboeren i anonym form. Grove og gentagne overtrædelser kan medføre ophævelse af lejemål eller medlemskab af andelsforeningen. Medfører klage, at beboerens medlemskab af andelsboligforeningen eller lejekontrakt bliver ophævet, må den beboer, der har klaget over overtrædelsen, være indstillet på at afgive vidneforklaring, hvis sagen indbringes for retten. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 24. april 2014.

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 1998 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 1999 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere