ENERGIKLAGENÆVNET A F G Ø R E L S E. 2. februar 2001 J.nr HJD. (varmeforsyning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIKLAGENÆVNET A F G Ø R E L S E. 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD. (varmeforsyning)"

Transkript

1 ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: februar 2001 J.nr HJD A F G Ø R E L S E (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af 30. november 1999 fra om indregning af afgiften på varme fra affaldsforbrænding i leveringsforholdet til Kolding Kommune Gas- og Varmeprisudvalget A/S KOE-Varme Energiklagenævnet har truffet nedenstående afgørelse i henhold til 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli I nævnets behandling af sagen har deltaget nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard, næstformand, professor, cand.polit. Christen Sørensen, professor, dr.jur. Jens Fejø, direktør H. C. Mortensen og direktør Niels Jørgen Ravn Sørensen. Sagen blev ved foreløbig klageskrivelse af 23. december 1999 fra Kolding Kommune indbragt for Konkurrenceankenævnet, hvorfra sagen er oversendt til behandling ved Energiklagenævnet efter ændring af klagebestemmelserne i varmeforsyningsloven pr. 30. december Der klages over Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse, hvorefter afgiften på varme fra kommunens affaldsforbrændingsanlæg, der leveres til Kolding Områdets Energiselskab, A/S KOE-Varme, kan væltes over i højere priser for varmekunderne, med mindre varmen herved bliver dyrere end alternativ varme. Klageren gør principalt gældende, at affaldsvarmeafgiften bør kunne overvæltes fuldtud i prisen på leveret varme, subsidiært, at prisen på alternativ varme bør opgøres anderledes end forudsat. Energitilsynet, der efter den nugældende varmeforsyningslov har afløst Gas- og Varmeprisudvalget, har i en redegørelse til sagen fremstillet dens omstændigheder og kommenteret klagen. Klageren og A/S KOE-Varme har indsendt bemærkninger hertil.

2 2 Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse Den påklagede afgørelse af 30. november 1999 er således: "Vedr. fordeling af varmeafgift Den 30. november 1999 har Gas- og Varmeprisudvalgets formandskab behandlet Kolding Kommunes skrivelse af 28. september 1999 vedrørende spørgsmålet om fordeling af afgift på affaldsvarme på henholdsvis varmeprisen og affaldsgebyrer efter indførelse af afgift i henhold til lov nr. 437 af 26. juni 1998, jf. 5 i udvalgets forretningsorden. Udvalget vil blive underrettet om afgørelsen på mødet den 13. december Formandskabet besluttede at meddele Kolding Kommune, at Gas- og Varmeprisudvalget henholder sig til Skatteministeriets notat af 6. april 1999, idet det ligger uden for udvalgets kompetence at ændre Skatteministeriets fortolkning. Udvalget finder derfor, at afgiften i henhold til lov nr. 437 af 26. juni 1999 kan væltes over i højere varmepriser for varmekunderne, medmindre prisen på affaldsvarme hermed bliver højere end prisen på alternativ varme. I det omfang prisen på varmen ikke kan sættes op svarende til afgiften, fordi varmen herved bliver dyrere end alternativ varme (substitutionsprisen), må resten af afgiften belaste affaldsgebyret. I leveringsforholdet mellem Kolding Kommune og KOE er alternativet for KOE til en levering fra Kolding Kommune en levering fra TVIS, hvorfor substitutionsprisen i dette tilfælde er den pris, KOE kunne købe varmen til hos TVIS. Affaldsafgiften vil således af Kolding Kommune kunne overvæltes på afregningsprisen til KOE, i det omfang afregningsprisen ikke derved kommer til at overstige den pris, KOE kunne købe varmen til hos TVIS. " Gas- og Varmeprisudvalget har i en den 22. december 1999 supplerende meddelt, at: " den pris, som afregningsprisen plus varmeafgiften ikke må overstige, er den pris som, KOE kan købe varmen til hos TVIS reguleret i overensstemmelse med udvalgets afgørelse af 24. oktober 1996." Sagens baggrund Kolding Kommune ejer og driver et affaldsbaseret decentralt kraftvarmeværk, hvor der forbrændes affald fra Kolding og omkringliggende kommuner. Den producerede varme leveres til A/S KOE- Varme, der forsyner tilsluttede fjernvarmekunder i Kolding Kommune. A/S KOE-Varme ejes af den selvejende institution KOE (Kolding Områdets Energiselskab).

3 3 A/S KOE-Varme kan fysisk aftage varme både fra det kommunale affaldsværk og fra Trekantsområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS), som overvejende leverer varme fra Skærbækværket og Shells raffinaderi ved Fredericia. Forsyningsselskabet har kontraktsligt forpligtet sig til primært at aftage varme, der produceres på kommunens affaldsværk. Dette dækker ca. 40 pct. af forsyningsselskabets aftag, medens den øvrige varme modtages fra TVIS. Gas- og Varmeprisudvalget har tidligere - senest 24. oktober 1996 og 4. maj vurderet prisforholdene for varme leveret fra Kolding Kommunes affaldsbaserede kraftvarmeværk til A/S KOE-Varme. Endvidere er mellem parterne indgået "Aftale om pris på og levering af varme produceret på Kolding Kommunes Affaldskraftvarmeværk, Bronzevej 6, 6000 Kolding". Aftalen er udateret, men angiver at have virkning for perioden fra 1. januar 1996 til 31. december Aftalen indeholder følgende: " 7.0 Fastsættelse af varmeprisen 7.1 Varmeprisen fastsættes til den laveste af følgende 2 priser: 1. Den omkostningsbestemte pris, jf. Varmeforsyningslovens kap. 4., seneste afgørelse i Konkurrencestyrelsen 4. maj Substitutionsprisen - den for A/S KOE-Varme til enhver tid værende billigste alternative varmeindkøbspris, beregnet ud fra nærværende aftales rabatsatser. 7.2 Den endelige variable pris afregnes efter fremkomst af TVIS regnskab primo det følgende år, når den endelige TVIS-variabel-pris er udregnet." Den foreliggende sag vedrører spørgsmålet om, hvordan afgiften, der fra den 1. januar 1999 er pålagt varme produceret ved forbrænding af affald, skal indgå i parternes prisforhold. Herom angiver Skatteministeriets notat af 6. april 1999, som der henvises til i den påklagede afgørelse, følgende: "Efter de gældende principper for prisfastsættelse for varme for affaldsværker er prisen den mindste af følgende: omkostningerne ved at fremstille varmen på affaldsværket omkostningerne for varmeværket ved at fremstille alternativ varme (substitutionsprisen). Ved opgørelsen af omkostningerne ved at fremstille varme skal affaldsværket dele omkostningerne i tre kategorier: særomkostninger ved bortskaffelse af affald fællesomkostninger ved at fremstille varme og bortskaffe affald særomkostninger ved at fremstille varme

4 4 Omkostningerne ved at fremstille varme er lig særomkostningerne ved varmefremstilling tillagt en andel af fælles omkostningerne. Under Folketingets behandling af lovforslaget om afgiften på affaldsvarme gik Skatteministeriet ud fra, at den nye afgift på affaldsvarme ville være en særomkostning for varme. Det fremgik blandt andet af beregninger indeholdt i svar på spørgsmål fra Skatteudvalget. Skatteministeriet har spurgt Konkurrencestyrelsen og Energistyrelsen om det vil stride i mod gældende regler, at betragte afgiften på affaldsvarme som en særomkostning ved varmeleverancen. Konkurrencestyrelsen har svaret, at der ikke har været truffet afgørelse herom i forvejen. Energistyrelsen har heller ikke indvendinger mod, at afgiften for affaldsvarme er en særomkostning for varmesiden. Det er uden for Skatteministeriets ressort at lovgive om prisdannelsen herunder prisdannelsen for varme. Skatteministeriet kan alene tilkendegive, at det ved behandlingen af loven om afgift af affaldsvarme lå til grund, at afgiften var en særomkostning for varmesiden. Det kan tilføjes, at Konkurrencestyrelsen har oplyst, at det vil være retningsgivende for Konkurrencestyrelsen, under hvilke forudsætninger Folketinget behandlede lovforslaget med hensyn til, om afgiften var en særomkostning for varmesiden eller en fællesomkostning. I praksis vil afgiften på affaldsvarme kunne væltes over i højere varmepriser for varmekunderne med mindre prisen på affaldsvarmen hermed bliver højere end prisen på alternativ varme. I det omfang prisen på varmen ikke kan sættes op svarende til afgiften, fordi varmen herved bliver dyrere end alternativ varme, må resten af afgiften belaste affaldsgebyret." Klagen fra Kolding Kommune I Kolding Kommunes endelige klageskrift af 18. januar 2000 er angivet følgende påstande: Principalt: "Afgift på varme produceret ved forbrænding af affald, jf. 1, stk. 1, nr. 6, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbkg. nr. 702 af 28. september 1998 med senere ændringer, skal væltes over i varmepriserne, således at afgiften i sidste ende fuldt og helt betales af varmeforbrugerne. Dette gælder, uanset om der i forholdet mellem varmeproducenten og varmeaftageren i øvrigt gælder, at varmeprisen ikke må overstige substitutionsprisen."

5 5 Subsidiært: "Subsidiært påstår Kolding Kommune, at afgiften skal væltes over i varmepriserne, medmindre prisen på affaldsvarmen hermed bliver højere end den faktiske pris på alternativ varme - her: "TVIS variabel pris". I det omfang prisen på varme ikke kan sættes op svarende til afgiften, fordi varmeprisen hermed bliver højere end "TVIS variabel pris", må resten af afgiften belaste affaldsgebyrerne." Til begrundelse af den principale påstand er henvist til lovbestemmelsen om affaldsvarmeafgift ( 1, stk. 1, nr. 6, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.) og skatteministerens bemærkninger ved fremsættelse af lovforslaget herom (citeret nedenfor side 8 f.). Kommunen bemærker i den forbindelse følgende: "Afgiften på affaldsvarme blev således indført som en konsekvens af afgiftsforhøjelser på traditionelle brændsler som olie, gas og kul. Hensigten med afgiften på affaldsvarme var derfor at sikre, at affaldsvarme ikke blev billigere end anden varme, fordi denne blev pålagt afgiftsforhøjelser. Omvendt var det således ikke hensigten med afgiften at pålægge affaldsforbrugerne yderligere en afgift. Gas- og Varmeprisudvalget oplyser i sin afgørelse af 30. november 1999, at udvalget henholder sig til Skatteministeriets notat af 6. april 1999 "idet det ligger udenfor udvalgets kompetence at ændre Skatteministeriets fortolkning". Kolding Kommune stiller sig uforstående heroverfor, idet der er tale om fortolkning af en lovtekst, som Skatteministeriet i sagens natur ikke har monopol på at fortolke. Som det fremgår af notatet, er det baseret dels på lovforslagets behandling i Folketinget, dels på efterfølgende konsultationer i Konkurrencestyrelsen. Det fremgår således, at man under behandlingen af lovforslaget gik ud fra, at afgiften ville være en særomkostning for varme. Endvidere fremgår det, at notatets konklusion om, at afgiften ikke må betyde, at affaldsvarmen hermed bliver dyrere end alternativ varme, beror på Konkurrencestyrelsens oplysninger om prisdannelsen for varme. Det er på den baggrund Kolding Kommunes opfattelse, at notatets konklusion i høj grad kan tilskrives Konkurrencestyrelsens svar til Skatteministeriet, og at notatet derfor ikke strengt forholder sig til omstændighederne ved lovens tilblivelse, således som man ellers måtte forvente, når der er tale om tvivl om lovens forståelse.

6 6 Kolding Kommune kan således sammenfatte sin begrundelse med følgende: Det var Folketingets hensigt med loven at pålægge varmeforbrugerne en afgift, således at affaldsvarmen ikke fik en konkurrencefordel i forbindelse med, at afgifterne på traditionelle brændsler blev forhøjet. Skatteministeriets notat af 6. april 1999 kan for så vidt angår notatets konklusion ikke lægges til grund for en forståelse af loven, idet konklusionen ikke baserer sig på omstændighederne ved lovens tilblivelse." Kolding Kommunes subsidiære påstand knytter sig til Gas- og Varmeprisudvalgets efterfølgende uddybning af afgørelsen i den ovenfor citerede af 22. december Hvis Skatteministeriets notat lægges til grund, følger det efter kommunens opfattelse heraf, at den pris, som Kolding Kommunes varmepris plus varmeafgift skal sammenlignes med, er den faktiske pris, som A/S KOE-Varme skal betale for varmen hos TVIS, uden regulering som anført. Dette følger efter kommunens opfattelse også umiddelbart af selve afgørelsen af 30. november Kommunen anfører videre, at hvis Gas- og Varmeprisudvalgets efterfølgende udlægning af afgørelsen står ved magt, vil det betyde, at varmeafgiften i mange tilfælde skal betales over affaldsgebyrerne, idet afregningsprisen ifølge aftalen mellem kommunen og A/S KOE-Varme er fastsat som en tilnærmelse til substitutionsprisen. Med denne konsekvens vil afgørelsens resultat være i direkte modstrid med lovens formål. Energitilsynets redegørelse Energitilsynet har i redegørelsen til sagen af 16. maj 2000 indstillet, at Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse stadfæstes med det indhold, der følger af udvalgets præcisering af 22. december Tilsynet har navnlig anført følgende: "Gas- og Varmeprisudvalget havde gentagne gange behandlet spørgsmål i forbindelse med leveringsforholdet mellem Kolding Kommune og KOE, senest den 24. oktober Den 22. december 1999 meddelte Gas- og Varmeprisudvalget Kolding Kommune, at substitutionsprisen skal forstås som den alternative pris udregnet på grundlag af udvalgets afgørelse af 24. oktober 1996, som indeholder detaljerede anvisninger af beregningsmåden. I sin afgørelse af 30. november 1999 har Gas- og Varmeprisudvalget, som anført, henholdt sig til Skatteministeriets notat af 6. april 1998 hvoraf fremgår: "I praksis vil afgiften på affaldsvarme kunne væltes over i højere varmepriser for varmekunderne med mindre prisen på affaldsvarmen hermed bliver højere end prisen på alternativ varme.

7 7 I det omfang prisen på varmen ikke kan sættes op svarende til afgiften, fordi varmen herved bliver dyrere end alternativ varme, må resten af afgiften belaste affaldsgebyret." Da alternativprisen (substitutionsprisen) i leveringsforholdet mellem Kolding Kommune og KOE er en levering fra TVIS, udregnet som anført i udvalgets afgørelse af 24. oktober 1996, vil Kolding Kommune kunne overvælte afgiften på afregningsprisen til KOE, medmindre prisen herved kommer til at overstige den alternative pris som KOE kunne købe varmen til hos TVIS.. Til Kolding Kommunes primære påstand, at afgiften på affaldsvarme fuldt ud skal overvæltes på varmeprisen, skal Energitilsynet henholde sig til notat af 6. april 1998 fra Skatteministeriet, som er lovfortolkende myndighed med hensyn til lov om afgift på stenkul, brunkul, koks mv. lovbekendtgørelse nr. 702 af 26. september 1998 med senere ændringer. I henhold til dette notat vil afgiften på affaldsvarme kunne væltes over i højere priser for varmekunderne, medmindre prisen på affaldsvarmen hermed bliver højere end prisen på alternativ varme. Med hensyn til Kolding Kommunes subsidiære påstand om hvorledes substitutionsprisen for affaldsvarmen skal beregnes henvises til, at Gas- og Varmeprisudvalget den 24. oktober 1996 har truffet detaljeret afgørelse af, hvorledes substitutionsprisen skal beregnes. Denne afgørelse er ikke af Kolding Kommune indbragt for Konkurrenceankenævnet inden ankefristens udløb (4 uger), hvorfor denne afgørelse må betragtes som en endelig afgørelse af spørgsmålet om beregning af substitutionsprisen i forholdet mellem Kolding Kommune og KOE. Energitilsynet skal derfor henholde sig til denne afgørelse." KOEs bemærkninger I et indlæg til sagen af 7. juni 2000 har KOE henholdt sig til Energitilsynets redegørelse. Endvidere har KOE med henvisning til pris- og leveringsaftalen med Kolding Kommune bemærket følgende: "Som det tydeligt vil fremgå af denne aftale, har der efter Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelser af 24. oktober 1996 (om substitutionspriser) og af 4. maj 1998 (om omkostningsbestemt pris) ikke været tvivl om, hvad der skal forstås ved substitutionsprisen (alternativ pris). Substitutionsprisen er, som det ses udmøntet i en formel, der såvel kan være en højere pris pr. enhed end TVIS' variable pris som den kan være lavere. Årsagen hertil er, at ved større aftag fra værket til KOE stiger ulemperne (omkostningerne ved at modtage varmen). Afregningsformlen har dog den fordel, at den for begge parter fremmer størst mulig afsætning til KOE."

8 8 Ifølge aftalens pkt. 8.3 er prisen for årlig leverance op til 364 TJ den variable TVIS-pris med tillæg af 1,1 mio. kr. For aftag herudover betales TVIS-prisen med fradrag af fra 20 til 50 pct. Supplerende bemærkninger fra Kolding Kommune I et supplerende indlæg af 30. maj 2000 har Kolding Kommune præciseret, at kommunen ikke i sagen anfægter Gas- og Varmeprisudvalgets tidligere afgørelse om beregning af substitutionsprisen. Endvidere påpeges, at der i såvel Skatteministeriets notat som selve den påklagede afgørelse tales om "prisen på alternativ varme". Hvis der hermed var ment "substitutionsprisen" måtte det antages, at man havde benyttet dette udtryk. Lovgivningen Lov om varmeforsyning - som affattet ved klagens indgivelse - indeholdt som 21, stk. 5, følgende bestemmelse: "Finder udvalget, at priser eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, giver udvalget, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af priser og betingelser." Ved 5 i lov nr. 437 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige energiafgiftslove (Afgiftsforhøjelser og afgift af varme produceret ved affaldsforbrænding m.v.) blev lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. ændret således, at der med virkning fra den 1. januar 1999 skulle svares afgift af varme produceret ved afbrænding af affald. Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. indeholdt herefter følgende: 1. Der betales afgift af brændværdien i følgende varer: 6) Varme produceret ved forbrænding af affald, der er omfattet af afgiftspligten i lov om affald af råstoffer. Stk. 2. Afgiften udgør for 2) de i stk. 1, nr. 6, nævnte varer 12 kr. 90 øre pr. gigajoule (GJ). Skatteministeren udtalte ved fremsættelsen af forslaget til ændringsloven, at "Nærværende lovforslag er en fortsættelse af regeringens målsætning om i højere grad at tilgodese

9 9 miljøhensyn gennem skatte- og afgiftspolitikken ved en større brug af bl.a. grønne afgifter. Med forslaget forhøjes afgifterne på energi til opvarmning, elektricitet og benzin gradvist i perioden fra 1. juli 1998 til 1. januar De foreslåede afgiftsforhøjelser modvirker den reale udhuling af afgiftssatserne som følge af de almindelige pris- og lønstigninger. Som en konsekvens af forhøjelserne af energiafgifterne foreslås en afgift på varme produceret ved affaldsforbrænding indført. Denne afgift bevirker, at affaldsvarme ikke opnår en afgiftsmæssig fordel i forhold til de alternative brændsler, hvis afgifter foreslås forhøjet. " Fra bemærkningerne til lovforslaget citeres: "Afgiften på brændsler til opvarmningsformål forhøjes gradvist fra ca. 41,3 kr./gj til i alt 51 kr./gj. Afgiftsforhøjelserne indfases i lidt forskellig takt for olie samt gas og de øvrige brændsler. Forhøjelserne for kul og andre brændsler herunder varme fra affaldsforbrænding forhøjes hver den 1. januar år med henholdsvis 3,7 kr./gj 1. januar 2000 og med 2 kr./gj i de øvrige år. " "De foreslåede forhøjelser af afgifterne af energi til opvarmning m.v. giver en fordel i forhold til alternative brændsler, der ikke pålægges øgede afgifter. For affald vil en større afgiftsmæssig tilskyndelse til forbrænding medføre, at balancen mellem den politiske målsætning for affaldshåndteringen og den afgiftsmæssige tilskyndelse bliver forrykket. Højere priser på alternative brændsler betyder derfor, at forbrænding af affald belønnes afgiftsmæssigt fremfor den politiske målsætning om mest mulig genanvendelse. For at modvirke den øgede tilskyndelse til forbrænding fremfor genanvendelse foreslås det, at varme produceret ved affaldsforbrænding pålægges en afgift svarende til den foreslåede forhøjelse af energiafgifterne på kul og olie. " "Den afgiftsmæssige mængde opgøres efter forslaget som energiindholdet i den varme, der produceres i forbrændingsanlægget målt umiddelbart ved anlægget. Afgiftspligten omfatter såvel leverancer af varme til andre forbrugere som eget forbrug af varme produceret ved affaldsforbrænding. " Energiklagenævnets bemærkninger Det påhviler efter lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. varmeproducenten at berigtige afgiften på varme fremstillet ved affald. Den foreliggende sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt

10 10 Kolding Kommune som varmeproducent kan overvælte denne omkostning på aftageren, A/S KOE-Varme. Ved den påklagede afgørelse med efterfølgende præcisering har Gas- og Varmeprisudvalget fundet, at det princip for prisforholdene, der tidligere er fastlagt i udvalgets afgørelser om parternes forhold af 24. oktober 1996 og 4. maj 1998, fortsat skal gælde i forbindelse med den nye affaldsvarmeafgift. Afgiften kan således indregnes i den omkostningsbestemte pris for leveret varme, men A/S KOE-Varme skal ikke betale en pris, der er højere end prisen for varme fra den anden leverandør (substitutionsprisen), således som denne substitutionspris skal opgøres efter de tidligere afgørelser. Kolding Kommune finder, at afgiften bør kunne overvæltes fuldtud, som et tillæg til den varmepris, der som udgangspunkt kan kræves, idet dette efter kommunens opfattelse vil være i overensstemmelse med formålet med affaldsvarmeafgiften. Hertil skal nævnet bemærke, at det af afgiftsloven og bemærkningerne til forslaget herom fremgår, at affaldsvarmeafgiften er indført som led i en samlet regulering af afgifter på brændsler til opvarmning, hvor der tilstræbes et ensartet afgiftsniveau i forhold til forskellige brændslers energiindhold. Afgiftsforhøjelserne må således antages at påvirke omkostningerne ved fremstilling af anden varme tilsvarende, herunder prisen på varme leveret gennem den alternative leverandør, TVIS. Hermed vil også prisloftet for varmen fra Kolding Kommunes affaldsanlæg blive hævet. Det vil ikke være rimeligt, om Kolding Kommune kunne indregne affaldsvarmeafgiften som et tillæg hertil. Subsidiært har Kolding Kommune gjort gældende, at affaldsafgiften bør kunne overvæltes for så vidt værkets pris ikke bliver højere end prisen på varme fra TVIS, således at TVIS-prisen umiddelbart skal gælde som substitutionspris, uden den regulering, som følger af de tidligere afgørelser. Hertil bemærkes, at Gas- og Varmeprisudvalgets tidligere afgørelser om parternes prisforhold ikke har været påklaget og heller ikke i øvrigt anfægtes i den foreliggende sag. Nævnet må derfor lægge til grund, at disse afgørelser er endelige og indeholder den gældende regulering af parternes prisforhold. Under hensyn til det ovenfor anførte om affaldsvarmeafgiftens indflydelse på prisreguleringen, finder nævnet herefter ikke grundlag for, at der i forbindelse med denne afgift skal ske en fravigelse af det princip, der i øvrigt gælder for fastsættelse af substitutionsprisen i parternes prisforhold. Der kan således ikke gives medhold i klagen.

11 11 Energiklagenævnets afgørelse Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse af 30. november 1999 stadfæstes. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. P.N.V. Jørgen Nørgaard Formand / Hans Jørgen Dyrskjøt Fuldmægtig

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0019 HJD Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form A F G Ø R

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynets afgørelse af 2. oktober 2003 Opkrævning af beregnet varmeforbrug for perioden 1999/2000 Nævnsformand,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen, Direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen, Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen, Direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen, Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynets afgørelse af 15. februar 2005 dispensation for TRE-FOR s afkølingstarif Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens 20, stk. 6 Nævnsformand,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 20. februar 2001 J.nr. 97-2311-0004 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 20. februar 2001 J.nr. 97-2311-0004 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [... ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 20. februar 2001 J.nr. 97-2311-0004 HJD A F G Ø R

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Sagen

Læs mere

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispension fra tilslutningspligt til fjernvarme Ved brev af 7. oktober

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0033 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN Slagslunde 3660 Stenløse E.ON Varme Danmark A/S Nørrelundvej 10 2730 Herlev CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0038 JDA A F G Ø R

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul,

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 24. marts 2015.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 24. marts 2015. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Dansk Fjernvarme OVER Energistyrelsens

Læs mere

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt

Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt (Varmeforsyning) Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon.

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 18. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...], af 28. november 2004 over Energitilsynet af 10. november 2004 betaling for bortkommen gasmåler Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt J.nr. 2009-211-0009. Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 203 Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 60 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Esbjerg Kommune, Forsyningen, over Energitilsynet af 26. maj 2003 Afregningspriser for affaldsvarme fra værket i Måde ved Esbjerg

Esbjerg Kommune, Forsyningen, over Energitilsynet af 26. maj 2003 Afregningspriser for affaldsvarme fra værket i Måde ved Esbjerg (Varmeforsyning) Esbjerg Kommune, Forsyningen, over Energitilsynet af 26. maj 2003 Afregningspriser for affaldsvarme fra værket i Måde ved Esbjerg Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet

2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet 2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. juli 2000 i sag 99-112.213 Dansk Naturgas A/S (advokat Jon Stokholm) mod Konkurrencerådet (kammeradvokaten

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 Affaldsforbrændingsanlæggene, jf. bilag 1 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 15. oktober 2014 Sag 14/05870 / TBHO Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 I medfør af

Læs mere

Om brændværdi i affald

Om brændværdi i affald Skatteudvalget L 126 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Notat J..nr. 2008-231-0017 28. april 2009 Om brændværdi i affald affald danmark har i en henvendelse til Skatteudvalget den 17 marts 2009 blandt andet

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter. affald

DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter. affald DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter konsekvenser for forbrænding, slam og farligt affald De nye affaldsafgifter - konsekvenser for forbrænding, slam og farligt affald Mandag den 15.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0087 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2012/1 LSV 58 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0126 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 2010/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2011-231-0051 7. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 32 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider,

Læs mere