Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014"

Transkript

1 Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

2 2 Lovgrundlaget for opsigelse/ophævelse ved lejers tilsidesættelse af god skik og orden 3 centrale bestemmelser: Opsigelse: Lejelovens 83, stk. 1 litra e: Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. 79 a, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. 79 b, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet Ophævelse: Lejelovens 93, stk. 1, litra g: Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. 79 a, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. 79 b, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet Lejelovens 93, stk. 1, litra L: Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at hans fjernelse er påkrævet Almenlejeloven har tilsvarende bestemmelser ( 85, stk. 1, nr , stk. 1, nr. 7 og 12)

3 3 Lovgrundlag Bestemmelserne henviser til lejelovens 79a, stk. 1, nr. 1-8 og 11 om huslejenævnets mulighed for at pålægge retsfølger: 79 a. En lejer kan pålægges retsfølger efter 79 b, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen: 1) Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer. 2) Når lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer 3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed 4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer. 5) Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af... 6) Når lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer. 7) Når lejeren vanrøgter det lejede. 8) Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer 11) Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende personer. Stk. 3. Lejeren kan pålægges retsfølger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede.

4 4 Lovgrundlag Huslejenævnet kan pålægge retsfølger efter 79b: 79 b. Har lejeren tilsidesat god skik og orden, jf. 79 a, kan lejeren pålægges en af følgende retsfølger: 1) Lejeforholdet kan gøres betinget således, at der, hvis lejeren inden for 1 år efter afgørelsen overtræder nærmere fastsatte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, er grundlag for, at lejemålet kan opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel XIII og XIV. 2) Lejeren kan meddeles en advarsel om, at fornyet overtrædelse af god skik og orden, jf. 79 a, kan føre til, at lejeforholdet gøres betinget efter nr. 1, eller til, at lejemålet opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel XIII og XIV. Stk. 2. Det er en betingelse for, at en lejer kan pålægges retsfølger for tilsidesættelse af god skik og orden efter stk. 1, at tilsidesættelsen sker trods udlejerens påmindelse. U kan opsige (jf. 83f) eller ophæve (jf. 93h) lejemålet Når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, jf. 79 b, stk. 1, nr. 1, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. Praktisk betydning af husordenssager ved huslejenævn?

5 5 Lovgrundlag Lejelovens 27, stk. 1 Udlejer har pligt til at sørge for god orden i ejendommen, og om fornødent ophæve lejemål Andre lejeres misligholdelsesbeføjelser

6 6 Lovgrundlag Lejers tilsidesættelse af god skik og orden Handling/situation Opsigelse Ophævelse Skal påmindelse sendes? JA (udg.pkt.) efter LL 83e, jf. 79 b, stk. 2 (om overtrædelse af god skik og orden + L s fjernelse påkrævet) Forseelse Mindre grov/mild misligholdelse Varsel Tre måneder, jf. LL 86, stk. 1 Indsigelsesvejledning (6 uger til at gøre indsigelse), hvorefter U skal anlægge boligretssag Ja (ellers ugyldig) Efter LL 93g: JA (udg.pkt.), jf. LL 79 b, stk. 2 (om overtrædelse af god skik og orden + L s fjernelse påkrævet), medmindre groft Efter LL 93L: NEJ (om misligholdelse+l s fjernelse påkrævet) Grov misligholdelse Intet varsel. Skal flytte straks, jf. LL 95, stk. 1 Nej

7 7 Lovgrundlag Påmindelse ikke altid nødvendig, selvom bestemmelserne lægger op til det via henvisningen til lejelovens 79b, stk. 2: T:BB : Retten lagde til grund, at L havde udøvet grov vold mod en anden beboer i den bebyggelse, hvor L boede. Landsretten nåede frem til, at fogedsag om udsættelse af L kunne fremmes bl.a. af den årsag, at den pågældende husordensovertrædelse var af en sådan art, at det ikke skal være en forudsætning for at ophæve lejemålet, at U - som anført i almenlejelovens 82, stk. 2 (identisk med lejelovens 79b, stk. 2) - forinden har afgivet en advarsel

8 8 Lovgrundlag Ophævelse kan suppleres med opsigelse (i samme brev). Hvis lejer ikke gør indsigelse mod opsigelsen inden for 6 uger, kan L udsættes ved fogedforretning (forudsat lejer har fået indsigelsesvejledning) U H: U opsagde et lejemål med henvisning til støj. L gjorde ikke indsigelse inden for 6-ugers fristen, idet L s indsigelsesbrev ikke blev sendt til U pga. en misforståelse mellem L og L s advokat. Højesteret fandt, at L kunne udsættes, da L ikke havde gjort indsigelse inden fristens udløb.

9 9 Brabrand Boligforening U H Brabrand Boligforening U H (og U H) L s søn blev den 8. februar 2010 idømt 3½ års fængsel for ildspåsættelse af en børnehave tilhørende den bebyggelse, hvor L var lejer. L s søn blev samtidig dømt for et røveri begået tæt på bebyggelsen. Ildspåsættelsen fandt sted i oktober 2008, hvor L s søn var 18 år gammel og registreret i folkeregisteret som boende hos L. Boligforeningen ophævede lejemålet over for L den 8. marts 2010 (1½ år efter ildspåsættelsen). På det tidspunkt havde L s søn siddet i fængsel i ca. 1½ år, siden november L og L s søn forklarede, at sønnen ikke skulle hjem at bo efter fængselsophold. Højesterets præmisser: Højesteret fastslår udgangspunktet: * Ildspåsættelsen i bebyggelsen kan danne grundlag for ophævelse * Ildspåsættelse af børnehave har sådan grovhed, at U kan ophæve, selvom forseelsen er begået af et medlem af L s husstand og ikke af L selv

10 10 Brabrand Boligforening U H Dernæst overvejer Højesteret, om udgangspunktet konkret skal fraviges, idet H overvejer: På den ene side: Sønnen var på ophævelsestidspunktet registreret som fraflyttet lejemålet (sad i fængsel) L havde boet i lejemålet i mange år uden problemer L havde to hjemmeboende mindreårige børn (9 og 13 år) Ophævelsen skete først 1½ år efter ildspåsættelsen På den anden side: Formålet med ophævelsen var at reducere risikoen for gentagelse af kriminalitet ved at mindske sønnens tilknytning til området. H udtaler, at risikoen var reel, da sønnen tillige blev dømt for et røveri tæt på området. Højesteret udtaler også, at der foreligger ikke nærmere oplysninger om, hvor [sønnen] skulle bo efter afsoning af sin straf. Samlet vurderede Højesteret, at udgangspunktet ikke kunne fraviges, dvs. at lejemålet kunne ophæves, idet H navnlig lagde vægt på, at.. det ikke kunne lægges til grund, at sønnens tilknytning til ejendommen på ophævelsestidspunktet var blevet tilstrækkeligt begrænset.

11 11 Brabrand Boligforening U H Hvilke spørgsmål rejser dommen? Tilhørte sønnen husstanden på forseelsestidspunktet? (betingelse) Inden for/uden for bebyggelsen/ejendommen børnehaven, røveriet tæt på Grovhed i forhold til husstand / lejeren selv Husstandsmedlemmets (her sønnens) tilknytning til lejemålet på ophævelsestidspunktet. Ifølge H var sønnens tilknytning til ejendommen ikke blevet tilstrækkeligt begrænset på ophævelsestidspunktet, selvom han på det tidspunkt havde siddet i fængsel i 1½ år og skulle sidde i fængsel yderligere mindst 1 år. Hvis husstandsmedlemmet ikke længere har tilknytning til ejendommen på ophævelsestidspunktet? Hvornår bør U ophæve i løbet af en straffesag? FM /2: U havde ophævet lejemålet efter en episode, hvor L angiveligt havde slået U s vicevært på struben, samt tildelt denne 2 spark på underbenet. Efter det første møde i fogedretten havde L endvidere fremsat trusler overfor viceværten. L var i byretten dømt for begge forhold, men havde anket sagen til frifindelse. Under hensyn hertil og til at L havde nægtet sig skyldig i begge forhold, bestemte fogedretten, at udsættelsesbegæringens fremme skulle udsættes på landsrettens afgørelse af straffesagen. Landsretten stadfæstede.

12 12 Lejers hæftelse for andres tilsidesættelse af god skik og orden LL 79b, stk. 3: Lejeren kan pålægges retsfølger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede. Lejers hæftelse for sin husstand: U V: L s søn blev idømt ungdomssanktion pga. 14 tilfælde af røverier, vold og tyverier i eller tæt ved den bebyggelse (Brabrand Boligforening), som lejemålet befandt sig i. Forbrydelserne var primært begået mod beboere i boligforeningen, herunder en afdelingsformand. Boligretten godkendte ikke ophævelsen under hensyn til, at sønnen allerede var blevet anbragt på institution på ophævelsestidspunktet, og at det i forbindelse med boligretssagens behandling kom frem, at han skulle begynde en uddannelse som kok og flytte på kollegium efter endt ophold. Landsretten godkendte ophævelsen, idet landsretten, under hensyn til forbrydelsernes grovhed, fandt, at de omstændigheder, der var indtrådt efter ophævelsestidspunktet (sønnens planer om at begynde uddannelse og flytte på kollegium) ikke kunne tillægges betydning ved vurdering af, om ophævelsen var berettiget.

13 13 Lejers hæftelse for andre T:BB V: Lejernes voksne søn havde, mens han boede hjemme, udøvet vold over for en anden beboer i ejendommen. Det var usikkert, om sønnen var tilregnelig, da han udøvede volden, og han var blevet varetægtsfængslet på psykiatrisk hospital. Efter forklaringerne skulle han ikke flytte tilbage til forældrene. Under disse omstændigheder var det ikke nu påkrævet, at forældrene fraflyttede. Forskelle til Brabrand-sager fra 2013: Hensyn til én beboer kontra hensyn til hel bebyggelse L s søn var måske utilregnelig Retten lagde til grund i T:BB V, at sønnen ikke skulle hjem at bo

14 14 Lejers hæftelse for andre T:BB : L s hjemmeboende, voksne søn skød med luftgevær fra lejlighedens altan på to børn, der legede i ejendommens gård, og ramte dem. Lejemålet blev ophævet, og sønnen flyttede derefter fra ejendommen, men kom stadig hyppigt på besøg. Sønnen fik 30 dages betinget fængsel. Under hensyn til, at der var tale om en enkeltstående episode, som L ikke kunne afværge, sammenholdt med, at L havde boet i lejemålet siden 1969 uden episoder, var L s fjernelse ikke påkrævet. FN Lejeaftale indgået med ægtepar, der begge var anført på lejekontrakten. Manden blev idømt 8 måneders fængsel for sædelighedsforbrydelse over for nabolejer. Efter endt afsoning flyttede han tilbage til ægtefællen i lejemålet. U ophævede lejemålet over for begge med henvisning til mandens dom i straffesagen. Fogedretten fandt, at mandens fraflytning var påkrævet. Det gjaldt også ægtefællen, der hæftede for sin husstand.

15 15 Lejers hæftelse for andre Lejers hæftelse for gæster/besøgende: T:BB : Efter nogle husordensovertrædelser sendte U påmindelse til L om, at han havde optrådt voldeligt og truende over for andre beboere i ejendommen, og at han skulle ophøre hermed. Herefter fandt yderligere to episoder sted på ejendommen: Episode 1: L s ekskæreste optrådte truende på gaden uden for ejendommen over for en beboer i ejendommen Episode 2: L s ekskæreste stak L med en kniv efter at være blevet lukket ind i lejligheden af L U ophævede lejemålet og indbragte sagen for retten. Landsretten fandt, at lejemålet ikke var ophævet med rette, idet ekskæresten, der ikke boede sammen med L, ikke kunne anses for at høre til L s husstand og idet L ikke i forbindelse med den truende adfærd [episode # 1] havde givet [ekskæresten] adgang til lejemålet og derfor ikke havde siddet påmindelsen fra U overhørig. Episode # 2 havde ikke involveret andre beboere. GD 2001/47Ø: L s søn havde optrådt truende og voldelig overfor andre beboere. Ophævelse af lejemålet var berettiget, selv om sønnen ikke boede hos L. Landsretten udtalte: Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at sønnen, som anført i ophævelsesskrivelsen truede... og..., hvorefter han slog... L havde givet sønnen adgang til beboelsen, og hun søgte ikke at afværge sønnens handlinger, selv om hun havde mulighed herfor. Under disse omstændigheder findes ophævelsen berettiget.

16 16 Lejers hæftelse for andre U V: Ikke ophævelse af lejemål pga. L s gæsters knivstikkeri: U ophævede et lejemål med henvisning til knivstikkeri i lejemålet. Retten lagde til grund, at L s gæster var kommet i skænderi og at det havde udviklet sig til knivstikkeri af grov karakter, som havde medført generel utryghed hos lejerne. Landsretten fandt, at episoden ikke kunne danne grundlag for ophævelse af lejemålet, da retten lagde vægt på, at den konkrete episode opstod uden, at L kunne nå at gribe ind, og på, at L s gæster ikke tidligere har udvist en adfærd, der kunne give ham anledning til at nægte dem adgang til sin lejlighed. Kan enkeltstående knivstikkeri og lignende blandt gæster (nogensinde) føre til ophævelse?

17 17 Ofre - personkreds LL 79 a, stk. 1: En lejer kan pålægges retsfølger efter 79 b, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen T:BB : L havde pga. en længerevarende afbrydelse af vandforsyningen opsøgt to håndværkere, der arbejdede i ejendommens kælder. Efter at have fremsat trusler greb L to gange fat om halsen på den ene af håndværkerne, hvorefter det lykkedes at få L til at forlade stedet. Boligret og landsret godkendte U s ophævelse af lejemålet, idet L s fjernelse var påkrævet. T:BB : L og L s bror havde i et enkeltstående tilfælde udøvet vold mod to andre personer på en lokalitet i bebyggelsen. L var blevet straffet med fængsel efter straffelovens 245 (vold af særlig farlig, rå og brutal karakter). U ophævede lejemålet. Boligretten godkendte ikke ophævelsen, da det bl.a. ikke var oplyst, om de to overfaldne var lejere i bebyggelsen. I landsretten blev dette godtgjort, og ophævelsen blev godkendt med henvisning til voldens grove karakter.

18 18 Afgrænsning af ejendommen Forseelser inden for/uden for ejendommen: U V: Brabrand Boligforening (U) havde ophævet L's lejemål på baggrund af en dom over L's søn, født i 1989, for bl.a. 6 røveriforhold. U indbragte ophævelsen for fogedretten. Fogedretten anførte i sin afgørelse, at de strafbare forhold, som L's søn var dømt for, ikke var begået i umiddelbar nærhed af lejemålet - som f.eks. i den opgang, hvor lejemålet er beliggende, eller på et fællesareal foran eller nær opgangen. Der forelå endvidere ikke oplysninger om, at de strafbare forhold var begået mod personer med tilknytning til den opgang, hvor lejemålet var beliggende, eller til lejemål i umiddelbar nærhed af denne opgang. Spørgsmålet om, hvorvidt ophævelsen under disse omstændigheder var berettiget, burde ikke afgøres under en umiddelbar fogedforretning. Da der ikke i øvrigt forelå omstændigheder, der gjorde det påkrævet, at sagen blev realitetsprøvet, blev sagen afvist. Landsretten stadfæstede afvisningen. Vold uden for ejendommen: GD Ø: L blev dømt for vold (slag og spark) og trusler mod næstformand i den andelsboligforening, hvor L boede til leje. Volden fandt sted uden for ejendommen. U ophævede lejemålet uden varsel. Landsretten fandt, at L kunne udsættes ved fogedforretning, da volden havde forbindelse med næstformandens funktion i andelsforeningen.

19 19 Fogedretten eller boligretten Hvilke overvejelser skal udlejer gøre sig? Tid / omkostninger Haster / Akut? Bevisførelse / har lejer erkendt forholdet / kan adfærden dokumenteres? Udgangspunktet: Boligretten (da specialdomstol, betænkelighedskriteriet, jf. retsplejelovens 597, stk. 3) Fogedretten kan undtagelsesvis benyttes, når: Lejer er dømt for forholdet eller Lejer har erkendt forholdet eller Udlejer kan godtgøre forholdet ved få vidneforklaringer eller ved anden bevisførelse Hvis forholdet er akut/groft taler det for at prøve sagen ved fogedretten, idet fogedretten i videre omfang tillader U at føre vidner i akutte/grove sager og er mere tilbøjelig til at realitetsprøve akutte sager

20 20 Fogedretten eller boligretten Udg.pkt. i fogedsager: Kun dokumentbevis og partsforklaring; undtagelsesvis vidneførsel, jf. retsplejelovens 597, stk. 2 Mulighed for vidneførsel i husordenssager udvidet med lejelovens 107, stk. 3 pr : 107, stk. 3: Stk. 1 og 2 begrænser ikke fogedrettens adgang til at gennemføre en umiddelbar fogedforretning, jf. retsplejelovens kapitel 55, om udsættelse af et lejemål, der er ophævet som følge af lejerens tilsidesættelse af god skik og orden Fra lovforslaget til lejelovens 107, stk. 3:.. Det [er] regeringens opfattelse, at oplagte sager om ophævelse af lejeaftaler som følge af lejerens grove tilsidesættelse af god skik og orden i videre omfang bør kunne behandles af fogedretten under en umiddelbar fogedforretning. Der foreslås derfor en lovændring, som giver fogedretten mulighed for at afgøre oplagte sager, hvor retten efter afhøring af nogle få vidner kan fastslå, at der er grundlag for at ophæve lejeaftalen. Forslaget indebærer navnlig, at fogedretten som noget nyt får mulighed for undtagelsesvis at tillade, at udlejeren fører vidner med henblik på at godtgøre eller sandsynliggøre, at lejeren har tilsidesat god skik og orden, og at forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet som anført i lejeloven eller almenlejeloven.

21 21 Fogedretten eller boligretten Retspraksis: 3 vidner tilladt, jf. lejelovens 107, stk. 3: T:BB : På baggrund af en partsforklaring og tre vidneforklaringer fandtes lejer L at have udøvet grov vold mod en anden beboer i bebyggelsen. Landsretten fandt med henvisning til almenlejelovens 107, stk. 3 (identisk med lejelovens 107, stk. 3), at sag om udsættelse af L kunne fremmes, da bevisførelsen ikke havde et sådant omfang, at sagen måtte afvises Udtalt, at sagen skal være akut, hvis fogedretten skal kunne behandle sagen: FM /4: U af et erhvervslejemål politianmeldte L, der angiveligt havde udøvet vold mod U s vicevært. U ophævede endvidere lejemålet. U, der havde overværet episoden, afgav partsforklaring i retten. L bestred forholdet. Fogedretten afviste sagen, idet den påberåbte ophævelsesgrund var omfattet af boligrettens kompetence, og idet ingen akutte forhold begrundede en realitetsbehandling i fogedretten. Landsretten stadfæstede med den yderligere begrundelse, at den angivelige vold ikke havde ført til domfældelse i en straffesag.

22 22 Fogedretten eller boligretten Hvornår er L s tilsidesættelse af god skik og orden tilstrækkeligt godtgjort til, at fogedretten kan behandle sagen: Dokumenteret, men ikke tilstrækkeligt akut til fogedretten: T:BB : L s søn havde indfundet sig hos L s overbo for at begå tyveri og havde i den anledning givet overboens kæreste 3 knytnæveslag i ansigtet. U ophævede lejemålet. L s søn blev efterfølgende idømt ungdomssanktion. Landsretten fandt, at sagen efter sin karakter ikke burde afgøres ved en umiddelbar fogedforretning, men af boligretten, og afviste sagen. Dokumenteret (L havde erkendt forholdet), og forholdet var tilstrækkeligt akut til fogedretten: GD 2008/37Ø: L havde larmet, spillet musik om natten og råbt i opgangen i en længere periode, hvilket gav anledning til mange klager og flere påmindelser fra U. L havde også opført sig truende over for en beboer, ligesom politiet var blevet tilkaldt flere gange. U ophævede lejemålet og begærede L udsat ved fogedforretning. L erkendte at have opført sig som påstået, men hævdede, at han havde forbedret sig. Fogedretten udsatte L. Dokumenteret (L havde erkendt forholdet) og forholdet var tilstrækkeligt akut til fogedretten: FM : L udsat af lejemål, da det efter afhøring af to vidner kunne lægges til grund, at han havde været larmende og tilsidesat god skik og orden. I fogedretten forklarede L blandt andet, at han var "tomhovedet" og ikke kunne holde styr på det, han sagde. Hvis der kom den forkerte nyhedsspeaker i fjernsynet, blev han gal og satte høj musik på. L havde altså erkendt, at han larmede.

23 23 Fogedretten eller boligretten Forholdet dokumenteret ved L s tilståelse i grundlovsforhør og senere indenretligt forhør FM /2 (U V / T:BB ): Udsættelsessag fremmet, da L i grundlovsforhør og i indenretligt forhør havde tilstået brandstiftelse hos underbo, uanset, at der foregik mentalundersøgelse af L, at politiets efterforskning fortsatte for det tilfælde, at L ville trække sin tilståelse tilbage og, at L endnu ikke var dømt. Tilståelse trukket tilbage forhold ikke dokumenteret GD 2008/64H: L's søn tilstod overfor politiet, at denne sammen med A medvirkede til flere tilfælde af brandstiftelse. Sønnen trak efterfølgende tilståelsen tilbage både ved by- og landsretten i straffesagen mod A. A blev ved byretten dømt for brandstiftelserne på baggrund af sønnens forklaring til politiet om brandstiftelserne. U begærede herefter L udsat af lejemålet ved en umiddelbar fogedforretning. A blev efterfølgende ved landsretten frifundet i straffesagen. Fogedforretningen om udsættelse af L alene på baggrund af sønnens tilståelse overfor politiet blev herefter nægtet fremmet.

24 24 Fogedretten eller boligretten Dom + efterfølgende sigtelse for ny rudeknusning hos underbo tilstrækkeligt for fogedretten. Desuden kombination af boligret og fogedret: U V (GD 1999/13V): L havde i anledning af uoverensstemmelser med sin underbo, der var handicappet og sad i kørestol, i begyndelsen af 1998 slået vinduer i dennes lejlighed itu (episode # 1). Den ophævede U lejemålet og anlagde retssag mod L ved boligretten med påstand om fraflytning. Den knuste L angiveligt på ny ruder hos underboen (episode # 2). I september 1998 blev L dømt for hærværk for episode # 1 og sigtet for episode # 2. U begærede herefter L udsat ved en umiddelbar fogedforretning. Landsretten fremmede sagen.

25 25 Fogedretten eller boligretten Boligretten, og ikke fogedretten, skulle afgøre, om L s søn, der var dømt for brandstiftelse, var tilknyttet lejemålet på ophævelsestidspunktet: U H: L s søn var dømt for medvirken til brandstiftelse i boligforeningens bebyggelse (Brabrand Boligforening). U ophævede lejemålet og anmodede fogedretten om at udsætte L. L s søn var tilmeldt lejemålet ved folkeregisteret. Højesteret bemærkede, at L og sønnen havde forklaret, at sønnen kun indimellem bor hos L. Højesteret tiltrådte, at spørgsmålet om, hvorvidt det er påkrævet at fjerne L bør afgøres af boligretten, eventuelt efter nærmere bevisførelse om sønnens bopælsforhold, og at det derfor er betænkeligt at fremme udsættelsesforretningen, jf. retsplejelovens 597, stk. 3. U H: Samme som U , men med den forskel, at L s søn var fraflyttet lejemålet kort tid efter ophævelsen og inden udsættelsesforretningen. Højesteret kom til samme resultat som ovenfor: Spørgsmålet om, hvorvidt det var påkrævet at fjerne L fra lejemålet som følge af sønnens forhold burde afgøres af boligretten, når sønnen var flyttet fra lejligheden kort tid efter ophævelsen og inden den begærede udsættelsesforretning, eventuelt efter yderligere bevisførelse vedrørende sønnens aktuelle bopælsforhold, og at det derfor var betænkeligt at gennemføre udsættelsen som umiddelbar fogedforretning, jf. rpl 597, stk. 3.

26 Jeres erfaringer? 26

27 27 Kontakt Kim Nielsen Specialistadvokat Aarhus Fast Ejendom & Entreprise T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai T F E

Notat. til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen af sager om udsættelse af lejere, der tilsidesætter god skik og orden

Notat. til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen af sager om udsættelse af lejere, der tilsidesætter god skik og orden Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Socialm. sagsnr. 2009-1438 Justits. sagsnr.: 2009-749-0465 Dato: 9. marts 2010 Notat til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

OPHÆVELSE/OPSIGELSE AF LEJEMÅL

OPHÆVELSE/OPSIGELSE AF LEJEMÅL Advokater OPHÆVELSE/OPSIGELSE AF LEJEMÅL FORSIKRING & ERSTATNING NOVEMBER 2017 Holst, Advokater har gennem mange år ydet rådgivning til en række store almene boligselskaber og kommuner og har derved opbygget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 193/2012 (1. afdeling) A (advokat Erik Høimark, beskikket) mod Brabrand Boligforening (advokat Jacob Møller) I tidligere instanser er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER Kandidatspeciale - Aalborg Universitet Kristina Estrup Elholm - studienummer 20083600 Titelblad Type: Uddannelsessted: Studieretning:

Læs mere

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Dansk Selskab for Boligret 8. november 2011 præsen TATION Oversigt Hvori består husordenen? Håndhævelse af husordenen i forskellige boligtyper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Hvad er retsgrundlag ved en husordens sag

Hvad er retsgrundlag ved en husordens sag Husordenssager Hvad er retsgrundlag ved en husordens sag Husorden, se vedlagte for en tilfældig VIBO-afdeling Lov om leje af almene boliger Retspraksis inden for boligretssager Forskellige typer af husordenssager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

OM VANRØGT AF LEJEMÅL påkrav, bevissikring, opsigelse eller ophævelse?

OM VANRØGT AF LEJEMÅL påkrav, bevissikring, opsigelse eller ophævelse? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

PROCEDURE FOR KLAGER. Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning. Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk

PROCEDURE FOR KLAGER. Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning. Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk PROCEDURE FOR KLAGER Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk Side 2 Side 11 Ingredienser i et godt naboskab Som det fremgår af de foregående

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager? Boligforeningen AlmenBo afd. 15 I AlmenBo modtages rigtig mange klager på årsbasis. Afdelingsbestyrelsen i AlmenBo s afdeling 15, Frydenlund, har derfor udarbejdet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordforklaring og forkortelser

Indholdsfortegnelse. Ordforklaring og forkortelser Indholdsfortegnelse Ordforklaring og forkortelser 1. Indledning... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 1 1.3. Afgrænsning... 2 1.4. Metode og kilder... 2 2. Historie... 3 3. Lejelovens regler

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2013-1002/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne sin søn klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der sammen med

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

LILLE LOV - STORT INDGREB

LILLE LOV - STORT INDGREB ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Karlstrup Boligselskab PROCEDURE FOR KLAGER

Karlstrup Boligselskab PROCEDURE FOR KLAGER Karlstrup Boligselskab PROCEDURE FOR KLAGER Hvad skal en klage indeholde? En klage skal altid være skriftlig og meget konkret. Den skal indeholde: Navn og adresse på den, som der klages over. Dato, tidspunkt

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

Misligholdelse 12. oktober 2016 Advokat Louise Kaczor lka@lkalaw.dk Disposition 1. Generelt om misligholdelse 2. Lejers misligholdelse Generelt om lejers misligholdelse Almindelige betingelser for ophævelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere