Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014"

Transkript

1 Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

2 2 Lovgrundlaget for opsigelse/ophævelse ved lejers tilsidesættelse af god skik og orden 3 centrale bestemmelser: Opsigelse: Lejelovens 83, stk. 1 litra e: Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. 79 a, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. 79 b, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet Ophævelse: Lejelovens 93, stk. 1, litra g: Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. 79 a, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. 79 b, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet Lejelovens 93, stk. 1, litra L: Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at hans fjernelse er påkrævet Almenlejeloven har tilsvarende bestemmelser ( 85, stk. 1, nr , stk. 1, nr. 7 og 12)

3 3 Lovgrundlag Bestemmelserne henviser til lejelovens 79a, stk. 1, nr. 1-8 og 11 om huslejenævnets mulighed for at pålægge retsfølger: 79 a. En lejer kan pålægges retsfølger efter 79 b, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen: 1) Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer. 2) Når lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer 3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed 4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer. 5) Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af... 6) Når lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer. 7) Når lejeren vanrøgter det lejede. 8) Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer 11) Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende personer. Stk. 3. Lejeren kan pålægges retsfølger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede.

4 4 Lovgrundlag Huslejenævnet kan pålægge retsfølger efter 79b: 79 b. Har lejeren tilsidesat god skik og orden, jf. 79 a, kan lejeren pålægges en af følgende retsfølger: 1) Lejeforholdet kan gøres betinget således, at der, hvis lejeren inden for 1 år efter afgørelsen overtræder nærmere fastsatte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, er grundlag for, at lejemålet kan opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel XIII og XIV. 2) Lejeren kan meddeles en advarsel om, at fornyet overtrædelse af god skik og orden, jf. 79 a, kan føre til, at lejeforholdet gøres betinget efter nr. 1, eller til, at lejemålet opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel XIII og XIV. Stk. 2. Det er en betingelse for, at en lejer kan pålægges retsfølger for tilsidesættelse af god skik og orden efter stk. 1, at tilsidesættelsen sker trods udlejerens påmindelse. U kan opsige (jf. 83f) eller ophæve (jf. 93h) lejemålet Når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, jf. 79 b, stk. 1, nr. 1, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. Praktisk betydning af husordenssager ved huslejenævn?

5 5 Lovgrundlag Lejelovens 27, stk. 1 Udlejer har pligt til at sørge for god orden i ejendommen, og om fornødent ophæve lejemål Andre lejeres misligholdelsesbeføjelser

6 6 Lovgrundlag Lejers tilsidesættelse af god skik og orden Handling/situation Opsigelse Ophævelse Skal påmindelse sendes? JA (udg.pkt.) efter LL 83e, jf. 79 b, stk. 2 (om overtrædelse af god skik og orden + L s fjernelse påkrævet) Forseelse Mindre grov/mild misligholdelse Varsel Tre måneder, jf. LL 86, stk. 1 Indsigelsesvejledning (6 uger til at gøre indsigelse), hvorefter U skal anlægge boligretssag Ja (ellers ugyldig) Efter LL 93g: JA (udg.pkt.), jf. LL 79 b, stk. 2 (om overtrædelse af god skik og orden + L s fjernelse påkrævet), medmindre groft Efter LL 93L: NEJ (om misligholdelse+l s fjernelse påkrævet) Grov misligholdelse Intet varsel. Skal flytte straks, jf. LL 95, stk. 1 Nej

7 7 Lovgrundlag Påmindelse ikke altid nødvendig, selvom bestemmelserne lægger op til det via henvisningen til lejelovens 79b, stk. 2: T:BB : Retten lagde til grund, at L havde udøvet grov vold mod en anden beboer i den bebyggelse, hvor L boede. Landsretten nåede frem til, at fogedsag om udsættelse af L kunne fremmes bl.a. af den årsag, at den pågældende husordensovertrædelse var af en sådan art, at det ikke skal være en forudsætning for at ophæve lejemålet, at U - som anført i almenlejelovens 82, stk. 2 (identisk med lejelovens 79b, stk. 2) - forinden har afgivet en advarsel

8 8 Lovgrundlag Ophævelse kan suppleres med opsigelse (i samme brev). Hvis lejer ikke gør indsigelse mod opsigelsen inden for 6 uger, kan L udsættes ved fogedforretning (forudsat lejer har fået indsigelsesvejledning) U H: U opsagde et lejemål med henvisning til støj. L gjorde ikke indsigelse inden for 6-ugers fristen, idet L s indsigelsesbrev ikke blev sendt til U pga. en misforståelse mellem L og L s advokat. Højesteret fandt, at L kunne udsættes, da L ikke havde gjort indsigelse inden fristens udløb.

9 9 Brabrand Boligforening U H Brabrand Boligforening U H (og U H) L s søn blev den 8. februar 2010 idømt 3½ års fængsel for ildspåsættelse af en børnehave tilhørende den bebyggelse, hvor L var lejer. L s søn blev samtidig dømt for et røveri begået tæt på bebyggelsen. Ildspåsættelsen fandt sted i oktober 2008, hvor L s søn var 18 år gammel og registreret i folkeregisteret som boende hos L. Boligforeningen ophævede lejemålet over for L den 8. marts 2010 (1½ år efter ildspåsættelsen). På det tidspunkt havde L s søn siddet i fængsel i ca. 1½ år, siden november L og L s søn forklarede, at sønnen ikke skulle hjem at bo efter fængselsophold. Højesterets præmisser: Højesteret fastslår udgangspunktet: * Ildspåsættelsen i bebyggelsen kan danne grundlag for ophævelse * Ildspåsættelse af børnehave har sådan grovhed, at U kan ophæve, selvom forseelsen er begået af et medlem af L s husstand og ikke af L selv

10 10 Brabrand Boligforening U H Dernæst overvejer Højesteret, om udgangspunktet konkret skal fraviges, idet H overvejer: På den ene side: Sønnen var på ophævelsestidspunktet registreret som fraflyttet lejemålet (sad i fængsel) L havde boet i lejemålet i mange år uden problemer L havde to hjemmeboende mindreårige børn (9 og 13 år) Ophævelsen skete først 1½ år efter ildspåsættelsen På den anden side: Formålet med ophævelsen var at reducere risikoen for gentagelse af kriminalitet ved at mindske sønnens tilknytning til området. H udtaler, at risikoen var reel, da sønnen tillige blev dømt for et røveri tæt på området. Højesteret udtaler også, at der foreligger ikke nærmere oplysninger om, hvor [sønnen] skulle bo efter afsoning af sin straf. Samlet vurderede Højesteret, at udgangspunktet ikke kunne fraviges, dvs. at lejemålet kunne ophæves, idet H navnlig lagde vægt på, at.. det ikke kunne lægges til grund, at sønnens tilknytning til ejendommen på ophævelsestidspunktet var blevet tilstrækkeligt begrænset.

11 11 Brabrand Boligforening U H Hvilke spørgsmål rejser dommen? Tilhørte sønnen husstanden på forseelsestidspunktet? (betingelse) Inden for/uden for bebyggelsen/ejendommen børnehaven, røveriet tæt på Grovhed i forhold til husstand / lejeren selv Husstandsmedlemmets (her sønnens) tilknytning til lejemålet på ophævelsestidspunktet. Ifølge H var sønnens tilknytning til ejendommen ikke blevet tilstrækkeligt begrænset på ophævelsestidspunktet, selvom han på det tidspunkt havde siddet i fængsel i 1½ år og skulle sidde i fængsel yderligere mindst 1 år. Hvis husstandsmedlemmet ikke længere har tilknytning til ejendommen på ophævelsestidspunktet? Hvornår bør U ophæve i løbet af en straffesag? FM /2: U havde ophævet lejemålet efter en episode, hvor L angiveligt havde slået U s vicevært på struben, samt tildelt denne 2 spark på underbenet. Efter det første møde i fogedretten havde L endvidere fremsat trusler overfor viceværten. L var i byretten dømt for begge forhold, men havde anket sagen til frifindelse. Under hensyn hertil og til at L havde nægtet sig skyldig i begge forhold, bestemte fogedretten, at udsættelsesbegæringens fremme skulle udsættes på landsrettens afgørelse af straffesagen. Landsretten stadfæstede.

12 12 Lejers hæftelse for andres tilsidesættelse af god skik og orden LL 79b, stk. 3: Lejeren kan pålægges retsfølger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede. Lejers hæftelse for sin husstand: U V: L s søn blev idømt ungdomssanktion pga. 14 tilfælde af røverier, vold og tyverier i eller tæt ved den bebyggelse (Brabrand Boligforening), som lejemålet befandt sig i. Forbrydelserne var primært begået mod beboere i boligforeningen, herunder en afdelingsformand. Boligretten godkendte ikke ophævelsen under hensyn til, at sønnen allerede var blevet anbragt på institution på ophævelsestidspunktet, og at det i forbindelse med boligretssagens behandling kom frem, at han skulle begynde en uddannelse som kok og flytte på kollegium efter endt ophold. Landsretten godkendte ophævelsen, idet landsretten, under hensyn til forbrydelsernes grovhed, fandt, at de omstændigheder, der var indtrådt efter ophævelsestidspunktet (sønnens planer om at begynde uddannelse og flytte på kollegium) ikke kunne tillægges betydning ved vurdering af, om ophævelsen var berettiget.

13 13 Lejers hæftelse for andre T:BB V: Lejernes voksne søn havde, mens han boede hjemme, udøvet vold over for en anden beboer i ejendommen. Det var usikkert, om sønnen var tilregnelig, da han udøvede volden, og han var blevet varetægtsfængslet på psykiatrisk hospital. Efter forklaringerne skulle han ikke flytte tilbage til forældrene. Under disse omstændigheder var det ikke nu påkrævet, at forældrene fraflyttede. Forskelle til Brabrand-sager fra 2013: Hensyn til én beboer kontra hensyn til hel bebyggelse L s søn var måske utilregnelig Retten lagde til grund i T:BB V, at sønnen ikke skulle hjem at bo

14 14 Lejers hæftelse for andre T:BB : L s hjemmeboende, voksne søn skød med luftgevær fra lejlighedens altan på to børn, der legede i ejendommens gård, og ramte dem. Lejemålet blev ophævet, og sønnen flyttede derefter fra ejendommen, men kom stadig hyppigt på besøg. Sønnen fik 30 dages betinget fængsel. Under hensyn til, at der var tale om en enkeltstående episode, som L ikke kunne afværge, sammenholdt med, at L havde boet i lejemålet siden 1969 uden episoder, var L s fjernelse ikke påkrævet. FN Lejeaftale indgået med ægtepar, der begge var anført på lejekontrakten. Manden blev idømt 8 måneders fængsel for sædelighedsforbrydelse over for nabolejer. Efter endt afsoning flyttede han tilbage til ægtefællen i lejemålet. U ophævede lejemålet over for begge med henvisning til mandens dom i straffesagen. Fogedretten fandt, at mandens fraflytning var påkrævet. Det gjaldt også ægtefællen, der hæftede for sin husstand.

15 15 Lejers hæftelse for andre Lejers hæftelse for gæster/besøgende: T:BB : Efter nogle husordensovertrædelser sendte U påmindelse til L om, at han havde optrådt voldeligt og truende over for andre beboere i ejendommen, og at han skulle ophøre hermed. Herefter fandt yderligere to episoder sted på ejendommen: Episode 1: L s ekskæreste optrådte truende på gaden uden for ejendommen over for en beboer i ejendommen Episode 2: L s ekskæreste stak L med en kniv efter at være blevet lukket ind i lejligheden af L U ophævede lejemålet og indbragte sagen for retten. Landsretten fandt, at lejemålet ikke var ophævet med rette, idet ekskæresten, der ikke boede sammen med L, ikke kunne anses for at høre til L s husstand og idet L ikke i forbindelse med den truende adfærd [episode # 1] havde givet [ekskæresten] adgang til lejemålet og derfor ikke havde siddet påmindelsen fra U overhørig. Episode # 2 havde ikke involveret andre beboere. GD 2001/47Ø: L s søn havde optrådt truende og voldelig overfor andre beboere. Ophævelse af lejemålet var berettiget, selv om sønnen ikke boede hos L. Landsretten udtalte: Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at sønnen, som anført i ophævelsesskrivelsen truede... og..., hvorefter han slog... L havde givet sønnen adgang til beboelsen, og hun søgte ikke at afværge sønnens handlinger, selv om hun havde mulighed herfor. Under disse omstændigheder findes ophævelsen berettiget.

16 16 Lejers hæftelse for andre U V: Ikke ophævelse af lejemål pga. L s gæsters knivstikkeri: U ophævede et lejemål med henvisning til knivstikkeri i lejemålet. Retten lagde til grund, at L s gæster var kommet i skænderi og at det havde udviklet sig til knivstikkeri af grov karakter, som havde medført generel utryghed hos lejerne. Landsretten fandt, at episoden ikke kunne danne grundlag for ophævelse af lejemålet, da retten lagde vægt på, at den konkrete episode opstod uden, at L kunne nå at gribe ind, og på, at L s gæster ikke tidligere har udvist en adfærd, der kunne give ham anledning til at nægte dem adgang til sin lejlighed. Kan enkeltstående knivstikkeri og lignende blandt gæster (nogensinde) føre til ophævelse?

17 17 Ofre - personkreds LL 79 a, stk. 1: En lejer kan pålægges retsfølger efter 79 b, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen T:BB : L havde pga. en længerevarende afbrydelse af vandforsyningen opsøgt to håndværkere, der arbejdede i ejendommens kælder. Efter at have fremsat trusler greb L to gange fat om halsen på den ene af håndværkerne, hvorefter det lykkedes at få L til at forlade stedet. Boligret og landsret godkendte U s ophævelse af lejemålet, idet L s fjernelse var påkrævet. T:BB : L og L s bror havde i et enkeltstående tilfælde udøvet vold mod to andre personer på en lokalitet i bebyggelsen. L var blevet straffet med fængsel efter straffelovens 245 (vold af særlig farlig, rå og brutal karakter). U ophævede lejemålet. Boligretten godkendte ikke ophævelsen, da det bl.a. ikke var oplyst, om de to overfaldne var lejere i bebyggelsen. I landsretten blev dette godtgjort, og ophævelsen blev godkendt med henvisning til voldens grove karakter.

18 18 Afgrænsning af ejendommen Forseelser inden for/uden for ejendommen: U V: Brabrand Boligforening (U) havde ophævet L's lejemål på baggrund af en dom over L's søn, født i 1989, for bl.a. 6 røveriforhold. U indbragte ophævelsen for fogedretten. Fogedretten anførte i sin afgørelse, at de strafbare forhold, som L's søn var dømt for, ikke var begået i umiddelbar nærhed af lejemålet - som f.eks. i den opgang, hvor lejemålet er beliggende, eller på et fællesareal foran eller nær opgangen. Der forelå endvidere ikke oplysninger om, at de strafbare forhold var begået mod personer med tilknytning til den opgang, hvor lejemålet var beliggende, eller til lejemål i umiddelbar nærhed af denne opgang. Spørgsmålet om, hvorvidt ophævelsen under disse omstændigheder var berettiget, burde ikke afgøres under en umiddelbar fogedforretning. Da der ikke i øvrigt forelå omstændigheder, der gjorde det påkrævet, at sagen blev realitetsprøvet, blev sagen afvist. Landsretten stadfæstede afvisningen. Vold uden for ejendommen: GD Ø: L blev dømt for vold (slag og spark) og trusler mod næstformand i den andelsboligforening, hvor L boede til leje. Volden fandt sted uden for ejendommen. U ophævede lejemålet uden varsel. Landsretten fandt, at L kunne udsættes ved fogedforretning, da volden havde forbindelse med næstformandens funktion i andelsforeningen.

19 19 Fogedretten eller boligretten Hvilke overvejelser skal udlejer gøre sig? Tid / omkostninger Haster / Akut? Bevisførelse / har lejer erkendt forholdet / kan adfærden dokumenteres? Udgangspunktet: Boligretten (da specialdomstol, betænkelighedskriteriet, jf. retsplejelovens 597, stk. 3) Fogedretten kan undtagelsesvis benyttes, når: Lejer er dømt for forholdet eller Lejer har erkendt forholdet eller Udlejer kan godtgøre forholdet ved få vidneforklaringer eller ved anden bevisførelse Hvis forholdet er akut/groft taler det for at prøve sagen ved fogedretten, idet fogedretten i videre omfang tillader U at føre vidner i akutte/grove sager og er mere tilbøjelig til at realitetsprøve akutte sager

20 20 Fogedretten eller boligretten Udg.pkt. i fogedsager: Kun dokumentbevis og partsforklaring; undtagelsesvis vidneførsel, jf. retsplejelovens 597, stk. 2 Mulighed for vidneførsel i husordenssager udvidet med lejelovens 107, stk. 3 pr : 107, stk. 3: Stk. 1 og 2 begrænser ikke fogedrettens adgang til at gennemføre en umiddelbar fogedforretning, jf. retsplejelovens kapitel 55, om udsættelse af et lejemål, der er ophævet som følge af lejerens tilsidesættelse af god skik og orden Fra lovforslaget til lejelovens 107, stk. 3:.. Det [er] regeringens opfattelse, at oplagte sager om ophævelse af lejeaftaler som følge af lejerens grove tilsidesættelse af god skik og orden i videre omfang bør kunne behandles af fogedretten under en umiddelbar fogedforretning. Der foreslås derfor en lovændring, som giver fogedretten mulighed for at afgøre oplagte sager, hvor retten efter afhøring af nogle få vidner kan fastslå, at der er grundlag for at ophæve lejeaftalen. Forslaget indebærer navnlig, at fogedretten som noget nyt får mulighed for undtagelsesvis at tillade, at udlejeren fører vidner med henblik på at godtgøre eller sandsynliggøre, at lejeren har tilsidesat god skik og orden, og at forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet som anført i lejeloven eller almenlejeloven.

21 21 Fogedretten eller boligretten Retspraksis: 3 vidner tilladt, jf. lejelovens 107, stk. 3: T:BB : På baggrund af en partsforklaring og tre vidneforklaringer fandtes lejer L at have udøvet grov vold mod en anden beboer i bebyggelsen. Landsretten fandt med henvisning til almenlejelovens 107, stk. 3 (identisk med lejelovens 107, stk. 3), at sag om udsættelse af L kunne fremmes, da bevisførelsen ikke havde et sådant omfang, at sagen måtte afvises Udtalt, at sagen skal være akut, hvis fogedretten skal kunne behandle sagen: FM /4: U af et erhvervslejemål politianmeldte L, der angiveligt havde udøvet vold mod U s vicevært. U ophævede endvidere lejemålet. U, der havde overværet episoden, afgav partsforklaring i retten. L bestred forholdet. Fogedretten afviste sagen, idet den påberåbte ophævelsesgrund var omfattet af boligrettens kompetence, og idet ingen akutte forhold begrundede en realitetsbehandling i fogedretten. Landsretten stadfæstede med den yderligere begrundelse, at den angivelige vold ikke havde ført til domfældelse i en straffesag.

22 22 Fogedretten eller boligretten Hvornår er L s tilsidesættelse af god skik og orden tilstrækkeligt godtgjort til, at fogedretten kan behandle sagen: Dokumenteret, men ikke tilstrækkeligt akut til fogedretten: T:BB : L s søn havde indfundet sig hos L s overbo for at begå tyveri og havde i den anledning givet overboens kæreste 3 knytnæveslag i ansigtet. U ophævede lejemålet. L s søn blev efterfølgende idømt ungdomssanktion. Landsretten fandt, at sagen efter sin karakter ikke burde afgøres ved en umiddelbar fogedforretning, men af boligretten, og afviste sagen. Dokumenteret (L havde erkendt forholdet), og forholdet var tilstrækkeligt akut til fogedretten: GD 2008/37Ø: L havde larmet, spillet musik om natten og råbt i opgangen i en længere periode, hvilket gav anledning til mange klager og flere påmindelser fra U. L havde også opført sig truende over for en beboer, ligesom politiet var blevet tilkaldt flere gange. U ophævede lejemålet og begærede L udsat ved fogedforretning. L erkendte at have opført sig som påstået, men hævdede, at han havde forbedret sig. Fogedretten udsatte L. Dokumenteret (L havde erkendt forholdet) og forholdet var tilstrækkeligt akut til fogedretten: FM : L udsat af lejemål, da det efter afhøring af to vidner kunne lægges til grund, at han havde været larmende og tilsidesat god skik og orden. I fogedretten forklarede L blandt andet, at han var "tomhovedet" og ikke kunne holde styr på det, han sagde. Hvis der kom den forkerte nyhedsspeaker i fjernsynet, blev han gal og satte høj musik på. L havde altså erkendt, at han larmede.

23 23 Fogedretten eller boligretten Forholdet dokumenteret ved L s tilståelse i grundlovsforhør og senere indenretligt forhør FM /2 (U V / T:BB ): Udsættelsessag fremmet, da L i grundlovsforhør og i indenretligt forhør havde tilstået brandstiftelse hos underbo, uanset, at der foregik mentalundersøgelse af L, at politiets efterforskning fortsatte for det tilfælde, at L ville trække sin tilståelse tilbage og, at L endnu ikke var dømt. Tilståelse trukket tilbage forhold ikke dokumenteret GD 2008/64H: L's søn tilstod overfor politiet, at denne sammen med A medvirkede til flere tilfælde af brandstiftelse. Sønnen trak efterfølgende tilståelsen tilbage både ved by- og landsretten i straffesagen mod A. A blev ved byretten dømt for brandstiftelserne på baggrund af sønnens forklaring til politiet om brandstiftelserne. U begærede herefter L udsat af lejemålet ved en umiddelbar fogedforretning. A blev efterfølgende ved landsretten frifundet i straffesagen. Fogedforretningen om udsættelse af L alene på baggrund af sønnens tilståelse overfor politiet blev herefter nægtet fremmet.

24 24 Fogedretten eller boligretten Dom + efterfølgende sigtelse for ny rudeknusning hos underbo tilstrækkeligt for fogedretten. Desuden kombination af boligret og fogedret: U V (GD 1999/13V): L havde i anledning af uoverensstemmelser med sin underbo, der var handicappet og sad i kørestol, i begyndelsen af 1998 slået vinduer i dennes lejlighed itu (episode # 1). Den ophævede U lejemålet og anlagde retssag mod L ved boligretten med påstand om fraflytning. Den knuste L angiveligt på ny ruder hos underboen (episode # 2). I september 1998 blev L dømt for hærværk for episode # 1 og sigtet for episode # 2. U begærede herefter L udsat ved en umiddelbar fogedforretning. Landsretten fremmede sagen.

25 25 Fogedretten eller boligretten Boligretten, og ikke fogedretten, skulle afgøre, om L s søn, der var dømt for brandstiftelse, var tilknyttet lejemålet på ophævelsestidspunktet: U H: L s søn var dømt for medvirken til brandstiftelse i boligforeningens bebyggelse (Brabrand Boligforening). U ophævede lejemålet og anmodede fogedretten om at udsætte L. L s søn var tilmeldt lejemålet ved folkeregisteret. Højesteret bemærkede, at L og sønnen havde forklaret, at sønnen kun indimellem bor hos L. Højesteret tiltrådte, at spørgsmålet om, hvorvidt det er påkrævet at fjerne L bør afgøres af boligretten, eventuelt efter nærmere bevisførelse om sønnens bopælsforhold, og at det derfor er betænkeligt at fremme udsættelsesforretningen, jf. retsplejelovens 597, stk. 3. U H: Samme som U , men med den forskel, at L s søn var fraflyttet lejemålet kort tid efter ophævelsen og inden udsættelsesforretningen. Højesteret kom til samme resultat som ovenfor: Spørgsmålet om, hvorvidt det var påkrævet at fjerne L fra lejemålet som følge af sønnens forhold burde afgøres af boligretten, når sønnen var flyttet fra lejligheden kort tid efter ophævelsen og inden den begærede udsættelsesforretning, eventuelt efter yderligere bevisførelse vedrørende sønnens aktuelle bopælsforhold, og at det derfor var betænkeligt at gennemføre udsættelsen som umiddelbar fogedforretning, jf. rpl 597, stk. 3.

26 Jeres erfaringer? 26

27 27 Kontakt Kim Nielsen Specialistadvokat Aarhus Fast Ejendom & Entreprise T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai T F E

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER Kandidatspeciale - Aalborg Universitet Kristina Estrup Elholm - studienummer 20083600 Titelblad Type: Uddannelsessted: Studieretning:

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

PROCEDURE FOR KLAGER. Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning. Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk

PROCEDURE FOR KLAGER. Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning. Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk PROCEDURE FOR KLAGER Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk Side 2 Side 11 Ingredienser i et godt naboskab Som det fremgår af de foregående

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager? Boligforeningen AlmenBo afd. 15 I AlmenBo modtages rigtig mange klager på årsbasis. Afdelingsbestyrelsen i AlmenBo s afdeling 15, Frydenlund, har derfor udarbejdet

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG Kontakt til boligforeningen: Boligforeningen Kristiansdal, Valmuemarken 27, 5260 Odense S tlf.: 63 14 22 20 Boligkontoret: Stentevej 13 G, 5610

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager I Ringgårdens administration modtager vi rigtig mange klager alt i alt behandler vi omkring 150 klagesager om året. Det er klager om emner, som hører under husordenen

Læs mere

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning København 17. marts 2015 Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) T +45 72 27 33 44 djur@bechbruun.com Sagsnr. 052030-0046 djur/djur/gsc Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

Opsigelse af lejeaftalen

Opsigelse af lejeaftalen Opsigelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Opsigelse af lejeaftalen Tidsbestemte lejeforhold Opsigelse Aftaler om genforhandling Introduktion Tidsbestemte EL 63 Lejeaftaler kan være tidsbestemte

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Hævdreglerne. nok gamle, men stadig gældende. Ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll. Den offentlige uddannelsesdag, 4.

Hævdreglerne. nok gamle, men stadig gældende. Ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll. Den offentlige uddannelsesdag, 4. Hævdreglerne nok gamle, men stadig gældende Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll 2 Hævd Danske lov (1683) 5-5-1 og 5-5-2: Hvis Gods og Ejendom nogen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Beboerklagenævnet giver beboere i almene boliger og boligorganisationerne mulighed for hurtigt og billigt at få vurderet en tvist.

Beboerklagenævnet giver beboere i almene boliger og boligorganisationerne mulighed for hurtigt og billigt at få vurderet en tvist. Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 9. juni 2011 Beboerklagenævn Beboerklagenævnet giver beboere i almene boliger og boligorganisationerne

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere