Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S"

Transkript

1 Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

2 Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer Projektleder Erik Mandrup Jacobsen Kvalitetssikring Cecilie Hansen Revisions nr. 02 Godkendt af Lea Bjerre Schmidt Fotos Erik Mandrup Jacobsen Udgivet / 20

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND METODE RESULTATER KONKLUSION REFERENCER / 20

4 1. BAGGRUND Skenkelsø Sø ligger i Egedal og Frederikssund kommuner umiddelbart vest for Ølstykke. Der har ligget en sø på stedet ved Skenkelsø Sø i ca år, dvs. siden isen trak sig tilbage efter sidste istid. Oldtidsfund afslører, at der har boet mennesker ved Skenkelsø Sø altid, helt tilbage til jægerstenalderen (Maglemosekultur F. Kr.). Gennem årene er gjort forskellige forsøg på at dræne og tørlægge søen med henblik på at inddrage de våde arealer til landbrugsjord. De første tiltag til tørlægning blev iværksat omkring Søen forsvandt dog kun delvist, og området henlå som rørskov, moser og enge frem til 1950erne, hvor det endelige afvandingsprojekt blev gennemført af Hedeselskabet med 60 % statstilskud. De seneste årtier har Skenkelsø Sø været et sumpområde bevokset med krat og tagrør og kun en begrænset åben vandflade. Genskabelsen af den afvandede Skenkelsø Sø tog sin start i 2004 under Vandmiljøplan II programmet fra Programmet indebar, at hektar lavbundsarealer på landsplan skulle udtages af dyrkning og omdannes til vådområder for at reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet. Projektet blev startet op af Frederiksborg Amt og færdiggjort efter kommunalreformen af Egedal og Frederikssund Kommuner med delvist tilskud fra staten. I 2010 stod projektet færdigt som en 42 hektar stor lavvandet sø med omgivende enge og rørsump. Vådområdet er kort fortalt genskabt ved at hæve vandløbsbunden i Ålebæksrenden ved jernbanebroen mod nord, hvorved vandspejlet i området er hævet ca. 50 cm. De mere eller mindre fugtige enge omkring den nye sø afgræsses af kreaturer som et led i naturplejen med henblik på at skabe bedre vilkår for flora og fauna tilknyttet sådanne levesteder. For detaljer vedrørende søens dannelse og skiftende udseende op gennem historien samt genopretningen af vådområdet henvises til Egedal og Frederikssund kommuner (2010). Der er flere formål med den nye sø: 1. At udnytte vådområdets evne til at fjerne kvælstof af hensyn til vandmiljøet i Roskilde Fjord. 4 / 20

5 2. At genoprette naturtyper og levesteder for en varieret flora og fauna i området, herunder en rig botanik og et rigt fugleliv tilknyttet sø, rørskov og eng. 3. At give ekstra landskabelig skønhed til området ved at lade søen indgå som et element til fremhævning af det værdifulde bakkede landskab mellem Skenkelsø landsby og St. Rørbæk. 4. At skabe muligheder for naturoplevelser i nærområdet for beboerne i bl.a. Ølstykke, St. Rørbæk og Snostrup. Undersøgelsen, der ligger til grund for dette notat, adresserer primært 2) og 4), idet fugletællinger foretaget før og efter etableringen af den nye sø kan være med til at belyse, i hvor høj grad det er lykkedes at skabe levesteder for et varieret fugleliv og andre naturværdier. Da netop fuglelivet desuden er en væsentlig kilde til naturoplevelser for områdets besøgende, kan tællingerne være med til at vise, i hvor høj grad det er lykkedes at skabe nye oplevelsesmæssige muligheder i lokalområdet. I forbindelse med fugleregistreringerne er både i 2011, 2013 og 2015 arrangeret offentlige fugleture til det nye vådområde, hvor deltagerne får mulighed for at høre om vådområdeprojektet og opleve områdets rige fugleliv. Figur 1-1: Kommunal fugletur til Skenkelsø Sø i maj / 20

6 Figur 1-2: Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune besøger Skenkelsø Sø i efteråret Foto fra områdets nordlige ende. Foto: Rikke Storm-Ringström. Figur 1-3: Engene omkring Skenkelsø Sø plejes ved græsning. 6 / 20

7 2. METODE Undersøgelsen bygger på sammenligninger af tællinger foretaget i 2004 (før vådområdeprojektet), 2011, 2013 og Der blev i maj 2004, dvs. 6 år inden etableringen af det nye vådområde, foretaget en ekstensiv registrering af ynglende og rastende fugle i projektområdet. Området blev i 2004 gået igennem ved 2 besøg af 3 timers varighed i de tidlige morgentimer den 13. og 28. maj. Der blev i 2004 registreret 60 fuglearter, hvoraf mindst 40 ynglede i området. Hovedparten af disse var relativt almindelige danske ynglefugle. I 2011, 2013 og 2015 er årligt gennemført 6 besøg af 2-3 timers varighed, dvs. at der disse år er tale om en betragteligt større indsats end i 2004, og det kan ikke udelukkes, at dette alene har bidraget til flere registrerede fuglearter og individer. Det vurderes dog, at sammenligningsgrundlaget fra 2004 for i det mindste karakterarternes vedkommende er tilstrækkeligt til at opnå et indtryk af, hvordan fuglelivet har udviklet sig efter etableringen af den nye sø. Indsatsen i de 3 optællingsår efter vådområdets etablering har særligt været rettet mod de vanddækkede arealer i projektområdets sydlige ende samt arealerne umiddelbart syd for jernbanen i projektområdets nordende ved landsbyen Snostrup. Fokus har desuden primært været på karakterarter for vådområder, omend der for de meget almindelige arter som rørspurv, rørsanger m.fl. i højere grad er tale om et skøn end en egentlig optælling. Generelt kan siges følgende om, hvorvidt en given art yngler i et område: Sikre ynglepar: - Tydelig afledningsadfærd hos gamle fugle. - Fund af frisk brugt rede fra samme år. - Gamle fugle der bærer ekskrementsække i næbbet. - Gamle fugle med føde til ungerne. - Gamle fugle der flyver til eller fra rede under omstændigheder, der tyder på, at reden er besat. - Rede med æg eller friske æggeskaller fundet i umiddelbar nærhed af reden. - Rede med unger eller dununger af ænder, hønsefugle, vadefugle etc. 7 / 20

8 Sandsynlige ynglepar: - Syngende han, der er hørt i ynglesæsonen. - Fugle (eller par) der tilsyneladende hævder territorium. - Parringsadfærd. - Ængstelig kalden fra gamle fugle der sandsynliggør en rede eller unger nær ved. - Redebyggende fugle (herunder fugle, der er i færd med at hugge redehul). Mulige ynglepar: - Fugle set i yngletiden i mulig ynglebiotop uden at man i øvrigt har set noget tegn på ynglen. Fugle, som ikke opfylder ovennævnte kriterier, er betragtet som ikke-ynglende, og beskrives særskilt, idet der eventuelt kan være tale om fouragerende fugle, som yngler i naboområder. Det kan også dreje sig om fugle på gennemtræk. Antallet af ynglepar er opgjort som et interval, hvor de sikre og sandsynlige ynglepar lægges sammen som minimumsantallet, og summen af sikre, sandsynlige og mulige ynglepar udgør maksimumstallet. Bemærk, at der ved den endelige vurdering af antallet af ynglepar dermed ikke er skelnet mellem sandsynlige og sikre ynglepar. Dvs.: Mindste antal ynglepar = sikre + sandsynlige. Største antal ynglepar = sikre + sandsynlige + mulige. Efter hver optælling er alle data indtastet på den offentligt tilgængelige database som observationer, idet hver observation er tildelt de adfærdskoder, som dofbasen giver mulighed for. Efter sidste optælling og vurderingen af det samlede antal ynglepar jf. ovenstående er resultatet indtastet i dofbasen som bearbejdede ynglepar. Skenkelsø Sø har lokalitetsnummer i dofbasen, hvor det er muligt at fremsøge data fra alle år, hvorfra der er indtastet data fra lokaliteten, herunder også årets tællinger i regi af Egedal Kommune. Også ynglefugle tallene fra 2004 er indtastet på så det er muligt at sammenligne tallene før og efter etablering af det nye vådområde. 8 / 20

9 3. RESULTATER Resultaterne vist nedenfor omfatter: Alle observationer fra besøgene ved Skenkelsø Sø i De viste tal er antallet af fugle registreret på de 6 tællinger i regi af Egedal Kommune samt på én offentlig fugletur (Tabel 1). En samlet vurdering af antallet af ynglepar i 2015, herunder en sammenligning mellem registreringerne foretaget i 2004, 2011, 2013 og 2015 (Tabel 2). Kun ynglende karakterarter for vådområder er medtaget i tabellen. En samlet oversigt over alle registreringer indtastet i dofbasen.dk for perioden 1. januar til 1. oktober 2015, inklusiv tallene fra forårets og sommerens tællinger i regi af Egedal Kommune (Bilag 1). Tabel 1: Antallet af fugle på de enkelte optællingsdage ved Skenkelsø Sø i Tallet er summen af fugle den pågældende dag. I alt 62 arter blev registreret ved optællingerne. For fuglenes adfærd og andre iagttagelser m.m. henvises til de enkelte dage i dofbasen ( I konklusionen er tallene nedenfor suppleret med øvrige observationer i dofbasen.dk. Art Sum Lille lappedykker 2 2 Gråstrubet lappedykker Skarv Rørdrum Fiskehejre Knopsvane Grågås Bramgås Gravand Pibeand Knarand Krikand Gråand Spidsand 2 2 Atlingand Skeand Taffeland Troldand Rød glente 2 2 Rørhøg Duehøg 2 2 Spurvehøg Musvåge / 20

10 Art Sum Fjeldvåge 2 2 Tårnfalk 2 2 Vandrikse 2 2 Grønbenet rørhøne Blishøne Strandskade Vibe Brushane 2 2 Dobbeltbekkasin Rødben 2 2 Svaleklire 2 2 Tinksmed 6 6 Hættemåge Sølvmåge Svartbag 2 2 Fjordterne Gøg 4 4 Landsvale 2 2 Gul Vipstjert 2 2 Hvid Vipstjert Gærdesmutte 4 4 Jernspurv Rødstjert 2 2 Solsort Sjagger 4 4 Kærsanger Rørsanger Tornsanger 8 8 Munk 4 4 Gransanger 6 6 Blåmejse 2 2 Husskade Allike Gråkrage Skovspurv 4 4 Grønirisk Stillits 2 2 Grønsisken 4 4 Rørspurv / 20

11 Figur 3-1: Hættemåge ny ynglefugl ved Skenkelsø Sø i Figur 3-2: Gråstrubet lappedykker par med unge i Skenkelsø Sø. 11 / 20

12 Figur 3-3: Rødben ynglefugl ved Skenkelsø Sø i Figur 3-4: Viben yngler på øerne i Skenkelsø Sø. 12 / 20

13 Tabel 2: Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2004 (Frederiksborg Amt), 2011 (Egedal og Frederikssund Kommuner) samt 2013 og 2015 (Egedal Kommune). Kun ynglende vandfugle og andre karakterarter for vådområder er medtaget i tabellen. Art/år Lille Lappedykker Min. 2 par 1 par 1 par 1 par Toppet lappedykker par 0 par Gråstrubet Lappedykker 2-3 par 9-11 par 18 par par Rørdrum 0 1 par 1-2 par 1 par Knopsvane 2 par 3 par 3 par 2 par Grågås 4 OF par par par Knarand par 0-3 par Gråand par par par par Atlingand 1 hun R 1-2 par 0-1 par 0-2 par Skeand par 0-2 par 0-3 par Rørhøg 1 han FU 2 par 1-2 par 1 par Vandrikse 1-2 par 3 par 1 par 1-2 par Grønbenet Rørhøne 1-2 par 3 par 2 par 2 par Blishøne par par par par Strandskade 1 FU 1 par 0-1 par 0-1 par Vibe 1-2 par 7 par 5-6 par 8-10 par Rødben 0 1 par 1-2 par 1 par Hættemåge par Fjordterne par Gøg 5 par 5 par 2 par 1 par Nattergal par 0 par Sjagger 1-3 par 1 par 1 par 0-1 par Græshoppesanger 0 1 par 0 par 0 par Sivsanger 6-8 par 2 par 1 par 0 par Kærsanger 6-8 par > 3 par 5 par 7 par Rørsanger par > 20 par 10 par 5 par Skægmejse par 0-1 par Rørspurv par > 20 par > 10 par 5 par 13 / 20

14 4. KONKLUSION I perioden 1. januar 2015 til 1. oktober 2015 blev registreret i alt 110 forskellige fuglearter ved Skenkelsø Sø, hvoraf de 24 arter er vandfugle eller andre karakterarter for vådområder (Tabel 2). Antallet af fuglearter observeret ved Skenkelsø Sø er steget markant gennem årene. Før vådområdeprojektet (2004) var i alt registreret 60 arter, i 2011 og 2013 var observeret i alt henholdsvis 86 og 91 arter, og i 2015 var antallet af arter observeret ved Skenkelsø Sø steget til i alt 148 arter. Allerede i 2004 rummede projektområdet ved Skenkelsø Sø en varieret fuglefauna typisk for fugtige, tilgroningsprægede naturtyper, om end der ikke i 2004 blev fundet egentlige sjældenheder. Dog kan fra 2004 specifikt nævnes atlingand, en art der stod opført på den i 2004 gældende danske Rødliste over truede danske ynglefugle. En sammenligning mellem før-situationen i 2004 og ynglesæsonen 2011 viste, at det nye vådområde allerede dengang havde tiltrukket en række arter af vandfugle og andre arter med særlig tilknytning til vådområder. Den største enkeltestående ændring af fuglelivet ved Skenkelsø Sø i 2015 var, at hættemågen indvandrede som ynglefugl, idet op til 175 par blev set bygge rede, parre sig, ruge m.m., og også mange unger blev set. I april 2011 er i dofbasen.dk noteret 50 fugle, der så ud som de havde påbegyndt yngleadfærd ved Skenkelsø Sø. Sikre ynglefund blev dog ikke gjort, og bortset fra denne registrering er der ingen tidligere oplysninger om ynglende hættemåger i Egedal Kommune. Hættemågen er gået voldsomt tilbage i antal herhjemme. I starten af 1960'erne vurderes den danske bestand at have været på ca par, men efterfølgende er bestanden faldet kraftigt. En lignende udvikling har fundet sted i en række nordeuropæiske lande, og både den danske og svenske bestand er mere end halveret inden for de seneste årtier ( Nyegaard et al. 2014). At hættemågen nu har indfundet sig som ynglefugl ved Skenkelsø gør det muligt for arter som taffeland, troldand, fjordterne og den på landsplan fåtallige sorthalset lappedykker at yngle i området, da deres tilstedeværelse i vid udstrækning er betinget af hættemågernes tilstedeværelse og den beskyttelse, en hættemågekoloni yder disse arter. Fjordternen ynglede således for første gang ved Skenkelsø Sø i 2015, og 2 individer af sorthalset lappedykker blev i 2015 registreret rastende, hvilket jf. indtastninger i DOFbasen er den første registrering af arten i Egedal kommune. 14 / 20

15 Rørdrum og rørhøg, der begge er omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1, har indfundet sig i det nye vådområde. I 2015 hørtes regelmæssigt en paukende rørdrum sæsonen igennem i den sydlige ende af rørsumpen, hvor også 1 par rørhøge ynglede. Begge arter ynglede med op til 2 par i 2013, og de færre ynglefugle og registreringer i det hele taget i 2015 skyldes sandsynligvis en ret omfattende rørhøst i slutningen af Begge arter er således afhængige af, at der findes tagrør fra året før på det tidspunkt, hvor de indfinder sig på ynglepladserne. Gråstrubet lappedykker ynglede i 2013 med op til 18 par, og Skenkelsø Sø har i en årrække været en af landets vigtigste ynglelokaliteter for arten, der allerede havde etableret sig med 9-11 ynglepar i 2011 (Tabel 2). Op til 36 ynglefugle sås i april 2015, men antallet af fugle faldt hurtigt i løbet af sæsonen, og tilsyneladende var ynglesuccesen dette år meget lav. Således sås i 2015, i modsætning til de fleste tidligere år, kun meget få par med unger. Knopsvane forekom med 2 par, men det er uvist, hvorvidt disse ynglede med succes. Blishøne yngler talrigt, og også grønbenet rørhøne og vandrikse yngler årligt med enkelte par, således også i Desuden forekom i 2015 i alt 4 arter af ynglende svømmeænder, herunder også atlingand, der som nævnt også blev registreret i 2004, dvs. før vådområdets realisering. Med 2 rastende hanner i juni måned er det muligt, at op til 2 par ynglede i Vibe, rødben og strandskade, der ellers er forsvundet fra mange indlandsenge herhjemme, ynglede med henholdsvis 8-10 par, 1 og 0-1 par i For viben er der tale om en markant fremgang efter etablering af det nye vådområde, og de to øvrige arter indvandrede som ynglefugle i Antallet af ynglende viber var i 2015 det hidtil højeste, idet hovedparten af parrene var tilknyttet områdets forstyrrelsesfri øer og holme, hvor der også kunne ses nyudfløjne unger i løbet af foråret. Den gode ynglesæson i 2015 skal sandsynligvis tilskrives vegetationsrydning på fugleøen mod syd sidst på året i Antallet af ynglende grågæs var, med op til 43 observerede kuld i 2015, det højeste hidtil i det nye vådområde. Desuden sås en skægmejse i rørsumpen langs den vestlige søbred, og det kan ikke udelukkes, at arten ynglede i Endeligt skal fra 2015 fremhæves rastende sølvhejre 1 (29-08), blisgås 42 (08-03), lille skallesluger 1 (15-02), havørn 1 (02-03, 06-03, 18-03, 19-04), blå kærhøg 1 (28-03), duehøg 1 (12-04), fjeldvåge 1 (09-04), fiskeørn 3 (30-08), vandrefalk 1 (30-08), 15 / 20

16 lille præstekrave 1 (29-04), brushane 2 (26-04), dværgmåge 2 (25-04) og ravn 1 (30-08), se Bilag 1. Det vides ikke, hvordan fuglelivet ved Skenkelsø Sø vil udvikle sig i årene fremover, men fra andre nyetablerede vådområder i Nordsjælland ved man, at tendensen til, at nye arter indfinder sig og antallet af fugle stiger, er særligt markant de første år i de nye vådområders levetid. Dernæst ses ofte en tendens til, at antallet af arter og individer falder for til sidst at stabilisere sig på et noget lavere niveau. Gråstrubet lappedykker er ofte blandt de første nye ynglefugle, der indfinder sig, når der etableres nye vådområder, og oftest falder antallet af fugle med tiden, når en fiskefauna indfinder sig. Borset fra en mulig tendens til en aftagende bestand af gråstrubet lappedykker, sås dog endnu bestandsfremgange og indvandring af nye ynglefugle ved Skenkelsø Sø i Hvordan fuglelivet konkret vil udvikle sig ved Skenkelsø Sø afhænger dog også af en række andre forhold, herunder vandkvaliteten af det vand, der gennemstrømmer det nye vådområde, plejen af randarealerne, eventuelt rørskær, vegetationsrydninger m.m. samt de forstyrrelser, der måtte være i forbindelse med den rekreative brug af området. Regelmæssige tællinger af ynglende og rastende fugle vil vise, hvordan områdets fugleliv ændrer sig med tiden. Foreløbigt er konklusionen, at etableringen af Skenkelsø Sø har været en meget stor gevinst for både fuglelivet og de besøgende, der færdes i det nye vådområde. Figur 4-1: Øerne i Skenkelsø Sø er af stor betydning for de ynglende fugle. 16 / 20

17 REFERENCER Egedal & Frederikssund kommuner (2010): Skenkelsø Sø baggrund og tilblivelse. materialer udleveret i forbindelse med indvielse af Skenkelsø Sø den 13. august Egedal Kommune (2011 & 2013): Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. - Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S. Nyegaard, T., J. D. Larsen, N. Brandtberg & M. F. Jørgensen (2015): Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprogrammet. Dansk Ornitologisk Forening. 17 / 20

18 Bilag 1: Oversigt over alle fugleobservationer indtastet i dofbasen, inklusiv ynglefugletællingerne fra Egedal Kommune i perioden 1. januar til 1. oktober Datoerne er den første dato med maks-tallet, idet flere arter er registreret med det angivne antal på flere datoer. Nr. Art Maks tal Dato 1 Lille Lappedykker Gråstrubet Lappedykker Sorthalset Lappedykker Skarv Rørdrum Sølvhejre Fiskehejre Knopsvane Sangsvane Blisgås Grågås Canadagås Bramgås Gravand Pibeand Knarand Krikand Gråand Spidsand Atlingand Skeand Taffeland Troldand Lille Skallesluger Hvepsevåge Rød Glente Havørn Rørhøg Blå Kærhøg Duehøg Spurvehøg Musvåge Fjeldvåge Fiskeørn Tårnfalk / 20

19 Nr. Art Maks tal Dato 36 Vandrefalk Agerhøne Fasan Vandrikse Grønbenet Rørhøne Blishøne Trane Strandskade Lille Præstekrave Stor Præstekrave Hjejle Vibe Brushane Dobbeltbekkasin Sortklire Rødben Hvidklire Svaleklire Tinksmed Mudderklire Dværgmåge Hættemåge Stormmåge Sildemåge Sølvmåge Svartbag Fjordterne Huldue Ringdue Tyrkerdue Gøg Mursejler Stor Flagspætte Sanglærke Digesvale Landsvale Bysvale Gul Vipstjert / 20

20 Nr. Art Maks tal Dato 74 Hvid Vipstjert Gærdesmutte Jernspurv Rødhals Rødstjert Bynkefugl Stenpikker Solsort Sjagger Sangdrossel Vindrossel Kærsanger Rørsanger Gærdesanger Tornsanger Havesanger Munk Gransanger Skægmejse Blåmejse Musvit Husskade Allike Råge Gråkrage Ravn Stær Gråspurv Skovspurv Bogfinke Grønirisk Stillits Grønsisken Tornirisk Gulspurv Rørspurv Bomlærke / 20

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Natur er kultur, siger man. Dermed sigtes til det faktum, at stort set ingen del af den oprindelige naturarv i et land som Danmark har undgået at blive påvirket

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Når man står ved slusen med de tre højvandsklapper på den smalle vejdæmning over Tåsinge Vejle, så er det en af Danmarkshistoriens tidligst inddæmmede fjorde,

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Vinteren 2013-14: Femtevarmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007.

Vinteren 2013-14: Femtevarmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007. Appendix 2014 Appendix 1: Vibeforåret 2014. Side 1 Appendix 2: Markafgrøderne Side 6 Appendix 3: Oversigter over de_enkelte_markblokke. Side 6-43 Høsten 2013-2014. Side 34. Appendix 1: Vibeforåret 2014

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007 Af Peter Søgaard Jørgensen Constand Effort Site (CES) projektet fik trods sin lange historie i flere europæiske lande først sin start i Danmark i 2004

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder »E Krigsvej«lagde grunden til dæmningen over Ketting Nor efter nej fra egnens bønder Under krigen mod England blev der i 1808 bygget en bro over Ketting Nor, der hvor dæmningen ligger i dag. Datidens hjemmeværn,

Læs mere

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen. SMØR - OG FEDTMOSEN Fugle - og planteliv En status Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1 Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kanonerne blev kørt i stilling allerede i foråret 1940, da Hedeselskabet udformede den første plan for total tørlægning af den tre kilometer lange Norsminde

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013

RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013 RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013 Foto Torkild Kristensen DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark 1 Turen blev planlagt i samarbejde med www.hobbytours.ro.

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Søren

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 2002-2011

UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 2002-2011 UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 22-211 Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Landbrugsjorden udgør 63 % af Danmarks areal -58 % under plov Danmark er det mest intensivt

Læs mere

Hals Sø på grund af den bløde jordbund

Hals Sø på grund af den bløde jordbund Trods millionstøtte lykkedes det aldrig at afvande Hals Sø på grund af den bløde jordbund I december 1949 lagde Hedeselskabet sidste hånd på et skitseprojekt for udbedring af afvandingsanlægget i Hals

Læs mere

ROVFUGLENE I SØ.-JYLLAND 1995 Ynglebiologisk undersøgelse af en bestand Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Hvepsevåge, Tårnfalk, Rød Glente og Rørhøg

ROVFUGLENE I SØ.-JYLLAND 1995 Ynglebiologisk undersøgelse af en bestand Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Hvepsevåge, Tårnfalk, Rød Glente og Rørhøg ROVFUGLENE I SØ.-JYLLAND 1995 Ynglebiologisk undersøgelse af en bestand Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Hvepsevåge, Tårnfalk, Rød Glente og Rørhøg Af Kurt Storgård Indledning: Denne rapport beskriver 7 rovfuglearters

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 3 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere 3. Årefodede 4. Storkefugle 5. Mågefugle 6. Terner 7. Alkefugle 8. Vandhøns 9. Vadefugle 10. Hønsefugle

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej 20 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 Telefon

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Nordfyns Feltstation 2007

Nordfyns Feltstation 2007 Ringmærkning på Nordfyns Feltstation 2007 Den største fugl i nettene blev ubetinget denne Skovhornugle d. 25. maj 2007 I efteråret 2006 var der en elev med på Keldsnor Fuglestation, og et par stykker mere

Læs mere

Populations(bestands) dynamik

Populations(bestands) dynamik Populations(bestands) dynamik Fuglebestande er ikke statiske, men dynamiske størrelser der ændrer sig over tid, både cyklisk (årstidsbestemt), men i de fleste tilfælde også ændrer, sig alt efter om forholdene

Læs mere

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen September 2017 Datablad Titel: Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 - med registrering af naturforhold Ynglende knopsvaner på Øksneholm (Foto: E.M. Jacobsen). Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2012. Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2012. Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Søren

Læs mere

Status og tiltag for fuglenes diversitet

Status og tiltag for fuglenes diversitet Status og tiltag for fuglenes diversitet COWI - biodiversitetsseminar 24. april 2009 Henning Heldbjerg, Dansk Ornitologisk Forening Status og tiltag for fuglenes diversitet DOF s fugleovervågning Viden

Læs mere

TURRAPPORT UNGARN OKTOBER 2011

TURRAPPORT UNGARN OKTOBER 2011 TURRAPPORT UNGARN OKTOBER 2011 Deltagere: Gitte og Allan Kruuse, Marta Grun og Henning Skjelborg Aktive medlemmer i DOF-Køge Bugt Tekst: Henning Skjelborg Foto: Allan Kruse Turen var planlagt således,

Læs mere

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Naturovervågning Arbejdsrapport fra DMU, nr. 169 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i øndermarsken Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. januar 216 Karsten Laursen

Læs mere