Grønlænderstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlænderstrategi 2013 2016"

Transkript

1 Grønlænderstrategi Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere Aarhus Kommune 1

2 Samarbejdsmodellen Som et led i grønlænderstrategien er der udarbejdet en samarbejdsmodel, der afprøves i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og Københavns Kommuner i perioden 2014 til Samarbejdsmodellen skal på sigt udbredes til andre kommuner. Samarbejdsmodellen har til formål at styrke samarbejdet mellem kommune, private og frivillige tilbud, således at der fremadrettet tilbydes en styrket indsats til socialt udsatte grønlændere. Dette for at sikre, at socialt udsatte grønlændere, voksne såvel som børn, modtager en målrettet og koordineret social indsats samt at de specialiserede indsatser koordineres med den almene sociale indsats. Hvad skal der opnås med samarbejdsmodellen? Der er opsat en række målsætninger for arbejdet med samarbejdsmodellen, som de deltagende kommuner, private og frivillige tilbud forpligter sig til at indfri inden udgangen af Målene med samarbejdsmodellen er: Borgeren er inddraget i alle beslutninger i sin egen sag. Aktører, der er involveret i indsatsen for socialt udsatte grønlændere, har let adgang til viden om relevante tilbud og hvordan indsatsen er organiseret. Der er tydelige kommunikations- og informationsveje i samarbejdet, således at borgere og involverede aktører ved, hvem der skal kontaktes og hvordan. Der er klare arbejdsgange, tydelig rollefordeling samt entydig placering af handleansvar mellem de involverede aktører. Der er fælles viden om og accept af den konkrete indsats for borgeren. Der samarbejdes med relevante aktører ved behov. For at sikre, at målene med samarbejdsmodellen indfries, yder Socialt Udviklingscenter SUS løbende processtøtte og sparring til de fem projektkommuner, private og frivillige tilbud. I marts 2013 bliver projektlederne for de fem kommuner introduceret til et konkret redskab - en handleplan - som skal anvendes i forbindelse med afprøvningen af samarbejdsmodellen. Handleplanen har til formål at beskrive: hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at opfylde målsætningerne hvem der er ansvarlige for at aktiviteterne gennemføres tidsplan for gennemførsel af aktiviteterne Handleplanen vil i projektperioden blive brugt af både de kommunale projektledere og Socialt Udviklingscenter SUS til at understøtte arbejdet med samarbejdsmodellen. 2

3 Hvad er samarbejdsmodellen? Samarbejdsmodellen udgør det vidensgrundlag, der skal understøtte en styrket indsats for socialt udsatte grønlændere. Den skal formidles og tages i brug af de relevante aktører, der er i kontakt med socialt udsatte grønlændere og som indgår i samarbejdet på tværs af kommune, private og frivillige tilbud. Samarbejdsmodellen er opdelt i to niveauer: Den overordnede ramme, der beskriver samarbejdet på tværs af kommune, private og frivillige aktører. Samarbejdet i de konkrete borgerforløb, der har fokus på rolle- og ansvarsfordeling, arbejdsopgaver og indsatser i de enkelte borgerforløb. Den overordnede ramme har til formål at skabe et samlet overblik over den aktuelle indsats for socialt udsatte grønlændere i kommunen og består af viden om organisering af indsatsen, kommunikation, planer og arbejdsredskaber samt en oversigt over relevante tilbud i kommunen. Rammen for samarbejdet i de konkrete borgerforløb er inddelt i fem faser og understøtter et helhedsorienteret borgerforløb. Det skal anvendes af professionelle som et arbejdsredskab i samarbejdet med borgeren. Som et element i samarbejdsmodellen udpeges en tovholder for hvert af de borgerforløb, der igangsættes. Tovholderen er ansvarlig for at følge modellens anvisninger og koordinere indsatsen blandt de involverede parter. 3

4 Den overordnede ramme - for samarbejdet mellem kommunale, private og frivillige aktører i Aarhus Kommune Den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommunale, private og frivillige aktører har til formål at skabe en fælles viden om det eksisterende samarbejde. Dette med henblik på at sikre en helhedsorienteret og velkoordineret indsats for socialt udsatte grønlændere. I den overordnede ramme beskrives den praksis, som danner grundlag for samarbejdet. Beskrivelserne vil samtidig tydeliggøre, hvor er der behov for udvikling af den eksisterende praksis. I etableringen af den overordnede ramme skal nedenstående skema udfyldes. Det er den kommunale projektleder, der er ansvarlig for at udfylde skemaet med inddragelse af projektgruppen og præsentere skemaet for styregruppen, som godkender denne. Når skemaet er udfyldt og godkendt af styregruppen, er den overordnede ramme etableret. Derefter er den kommunale projektleder ansvarlig for, at: formidle den overordnede ramme til alle relevante samarbejdspartnere samt sikre, at den er let tilgængelig og kendt af alle relevante aktører handleplanerne udarbejdes og gennemføres opdatere den overordnede ramme to gange om året Målgruppe og samarbejdspartnere Beskriv målgruppen og samarbejdspartnere der indgår i samarbejdsmodellen. Hvem retter indsatsen sig mod? Beskriv hvad der karakteriserer målgruppen socialt udsatte grønlændere: køn, alder, sociale problemstillinger. Hvem er relevante samarbejdspartnere? På baggrund af målgruppebeskrivelsen udpeges de relevante aktører i indsatsen Socialt udsatte grønlændere, som opfatter sig selv som grønlændere med fx misbrugsproblemer, psykisk sårbarhed e.l., og som vurderes at have behov for en koordineret indsats på tværs af eksisterende instanser. De for den enkelte udsatte grønlænder relevante kommunale myndigheder/indsatser og private aktører, primært sådanne, som har tilsluttet sig samarbejdskommissoriet, der var tilknyttet ansøgningen til ministeriet. Navnene fremgår af tilbudsoversigten, senere i dette skema (p.7). Flere, nye eller ændrede kommer til efterhånden, og indsættes på listen. Organisering af indsatsen Her beskrives hvordan den aktuelle indsats for socialt udsatte grønlændere er organiseret kommunalt, privat og frivilligt. 4

5 Hvilke opsøgende indsatser er der overfor socialt udsatte grønlændere? Beskriv tværgående samarbejdsfora internt i kommunen Beskriv tværgående samarbejdsfora mellem kommunale aktører og de frivillige/private tilbud Beskriv tværgående samarbejdsfora mellem de frivillige og private tilbud. Hvilke relevante samarbejdsaftaler er der indgået i kommunen? Hvilke relevante samarbejdsaftaler er der indgået mellem kommunale aktører og de frivillige/private tilbud? Hvilke relevante samarbejdsaftaler er der indgået mellem de frivillige og private tilbud? Hvilke koordinerende funktioner er der i kommunen i forbindelse med borgerforløb? (dette opdeles i Kammak under Det Grønlandske Hus (2 personer), der er opsøgende i byens rum (gader og pladser). Det opsøgende team, under Center for Akut og Opsøgende indsats (SUV,Socialforvaltningen), der også er opsøgende på brorgernes adresser. De boligsociale medarbejdere er også opsøgende, også på beboernes adresser. Sundhedscafeerne er væsentligst opsøgende ved at være i lokalområdet. Der er mange andre samarbejdsfora end Grønlænderstrategien, der også kan have betydning for indsatsen for udsatte grønlændere idet de ikke nødvendigvis er etnicitetsafhængige. Tværgående samarbejdsfora mellem MSB og MBU på 0-18 års området: o Der er en overordnet styregruppe bestående af direktørerne i de to forvaltninger samt forvaltningschefer for MSB og MBU + søjlechef i Familie, Børn og Unge. Herunder er der 4 temagrupper med en forvaltningschef fra enten MBU eller MSB som formand og repræsentant fra modsat forvaltning som næstformand. De 4 temagrupper er:! Uddannelse til alle! Inklusion for alle! Trivsel! Kriminalitetsforebyggelse og udsatte boligområder. Udover Grønlænderstrategien er der flere mere ad hoc- prægede samarbejder som fx om Klostergade(Det Opsøgende Team, Kammak, Kofoeds Skole og Kirkens Korshær), geografisk betingede som fx Trigeparken (boligsociale medarbejdere, FGB, Kammak og MSB) og sundhedsgruppen(består af: Sundhedsenhederne, Sundhedscafeen, det boligsociale område og Folkesundhed Aarhus). Kammak,de boligsociale medarbejdere i Trigeparken og FGB samarbejder om at hjælpe de grønlandske beboere i Trigeparken til at få de bedst mulige betingelser for at have det godt og få det bedre. Den, der skulle medsendes ansøgningen, jfr. s. 7. Efterhånden som nye måtte opstå, tilføjes de, således at denne beskrivelse af samarbejdsmodellen altid vil kunne være en god guide til området Instruks om koordinerende kontaktperson(soc,bef,mso) 5

6 forvaltningsområder) Hvem kan være tovholder for den enkelte borger i det konkrete borgerforløb (tovholderen kan være kommunal, privat frivillig aktør). Hvordan samarbejdes der med borgernes hjemkommune i Grønland? Nævn relevante samarbejdspartnere. Koordinerende kontaktperson, den borgeren ønsker kan være kommunalt ansat, privat, frivillig, pårørende. Såfremt borgeren ikke ønsker en koordinerende kontaktperson vælger de involverede instanser selv en tovholder. DGH har informationsudveksling med hjemkommuner i Grønland. Kommunikation Her beskrives hvilke kommunikationskanaler, der anvendes i samarbejdet. Hvilke informationskanaler anvendes der internt i kommunen? Hvilke informationskanaler anvendes der mellem de frivillige og private tilbud? Hvilke informationskanaler er der mellem kommunale aktører, de frivillige og private tilbud? Hvilke informationskanaler anvendes i kontakten med borgeren? Hvilke muligheder er der for brug af tolk? Intranet, KMD-sag, mail, møder Mail, nettet, telefon, møder Mail, nettet, telefon, møder Møder, telefon ( sms), nettet, facebook, opsøgende arbejde. DGH stiler gratis tolkning til rådighed i det omfang, de har kapacitet til det. Planer og arbejdsredskaber Her beskrives, hvilke planer der udarbejdes for borgerne, samt hvilke samarbejdspartnere der har adgang til planerne. Hvilke planer kan der udarbejdes for og med borgerne (ex 141 handleplan, jobplan, pædagogiske planer m.v.)? Hvem har adgang til hvilke planer? Navn på plan: Handleplan, jobplan osv. Det er vigtigt, at de udarbejdes sammen med/af borgeren, der også bestemmer, hvem der ellers må se dem. Hvor er planen tilgængelig og hvilke afdelinger/tilbud har adgang til den: KMD-sag, der anvendes af de (fleste) kommunale indsatser, og som de privates indsatser indføres i af kommunale samarbejdspartnere. 6

7 Hvornår og hvordan koordineres de ovenfor beskrevne planer? Hvordan inddrages borgerne i udarbejdelsen af deres planer? Hvilke arbejdsredskaber og skabeloner anvendes i det daglige arbejde, der kan understøtte et koordineret samarbejde (fx mødeindkaldelser og dagsordener, Voksenudredningsmetode n, netværkskort mm)? Via klienten, sammen med klienten, eller med klientens samtykke. Der udarbejdes samtykkeerklæring til GS. Ved i videst muligt omfang at efterleve Retssikkerhedslovens 4 (Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed.) De praktiske, der er ingen formkrav. Tilbudsoversigt I tilbudsoversigten beskrives, hvilke tilbud der er i kommunen offentlige, frivillige og private til socialt udsatte grønlændere. Kommunale tilbud (socialcenter, jobcenter, værested, herberg, misbrugsbehandling mm.) Navn på tilbud: Beskriv tilbud (målgruppe, indhold, Kontaktoplysninger: eventuel visitation): Beskæftigelsesforvaltningen Jobcenter, Ydelsescenter og Udførercenter Lisa Andersen, Ydelsescenter. Jette Holm Nielsen, Job & Vejledning Familiecentret Familier med børn Alice Stensbo Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Voksne psykisk sårbare og udsatte/misbrugere Susanne Corydon Harritsø, staben. Jacob Ravn, Center for Akut og Opsøgende Indsats. Kasper Andersen, Center for Alkoholbehandling Magistratsafdelingen for Børn & Unge Skoler og daginstitutioner for børn og unge Susanne Hede, Afdelingen for sundhed og trivsel. Gitte Bligaard, Pædagogik og integration. Folkeregisteret (Borgerservice) Registrering og vejledning Alice Johnsen, Folkeregisteret Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 1. Folkesundhed Aarhus Forebyggelse og sundhedsfremme, voksne (også tilbud målrettet socialt udsatte) Brede sundhedssamtaler Rygestop Alkoholsamtaler Forløb for borgere med Sussie Østerby, Folkesundhed Aarhus. 7

8 DM2, KOL, hjertekarsygdom, kræft, smerter og depression 2. Sundhedsenhederne Kirsten Obling 3. Sundhedscaféen Private og frivillige tilbud Boligsocialt tilbud i samarbejde med MSO. Fremskudt gratis uformel sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsvejledning og -tjek. Brobygning til sundhedsvæsen og lokale aktiviteter. Åben 2½ time 1 gang ugentligt i Trige, Herredsvang, Frydenlund 2 gange pr. måned i Vorrevangen 1 gang pr. måned i Reginehøj og Kalmargade. Efter ønske tjekkes blodtryk, blodsukker, BMI, fedtprocent mm.. Helle Dybdal Projektleder Sundhedscafeerne, Det Boligsociale Fællessekretariat Navn på tilbud: Beskriv tilbud (målgruppe, indhold, Kontaktoplysninger: eventuel visitation): Det Grønlandske Hus Kulturformidling, socialrådgivning, Simon Lynge, socialafdelingen, opsøgende indsats Kofoeds Skole Aktivering, undervisning Michael Alber, Forstander Foreningen Grønlandske Børn Rådgivning, fritidstilbud, Anne Kjeldgaard gruppeindsatser Kammak Projekt Kammak er et projekt under Det Grønlandske Hus i Aarhus, som har til formål at hjælpe udsatte grønlændere i Aarhus Kommune gennem en håndholdt indsats med fokus på inklusion. Vi arbejder opsøgende i byens rum og samarbejder i denne forbindelse med de øvrige opsøgende teams i Aarhus Kommune, herunder gadesygeplejersker og sociale viceværter. Hver onsdag har vi åben rådgivning i Trigeparken i samarbejde med Helhedsplanen for Trigeparken. Endelig har vi fokus på nytilflyttede, potentielt udsatte grønlændere. Søs Hald, Kammak. Sanne Helmer Petersen, Kammak. Helhedsplanen for Trigeparken Vejledning/rådgivning til beboere, hjælp med beskæftigelse, samarbejde med Kammak om samværstilbud og rådgivning, samarbejde med sundhedscaféen om sundhedstjek og tilbud Finn Nissen, social vicevært/boligsocial, Helle Lykke Jørgensen, projektleder, Tlf

9 Formidling og opdatering af den overordnede ramme Hvordan formidles den overordnede ramme? Beskriv formidlingskanaler: ved møder, personligt, via nettet, mails osv. Desuden benyttes Hvordan er rammen tilgængelig for de relevante aktører: Hvornår skal den overordnede ramme opdateres? Opdateret den 15. juli 2014 : Opdateret af Susanne Corydon Harritsø, projektleder Hvordan sikres det, at samarbejdspartnerne er orienteret ved opdatering? Ved referater, evt. på nettet (hjemmesiden) Næste opdatering [dato] Skal opdateres af [navn]: projektleder. 9

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere