Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden"

Transkript

1 Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts

2 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen i en overgangsperiode kan ende med at skulle sove på sofaen hos et familiemedlem eller en ven. Det skal det offentlige ikke blande sig i. Men det er ikke godt nok, at vi som samfund ikke er bedre til at hjælpe den gruppe danskere, der af nød overnatter på gaden, og som ofte slås med andre problemer end blot deres boligsituation. Ingen skal sove på gaden af nød. Langt de fleste hjemløse overnatter på herberg, væresteder eller er sofasovere. Men vi ser desværre, at antallet af hjemløse, som sover på gaden, i skure og trappeopgange og altså ikke på væresteder eller herberger er steget med over 39 procent de seneste to år med opgjorte tal. 1 Det Konservative Folkeparti mener, at der er behov for en større indsats på hjemløseområdet generelt, men de mennesker, som må overnatte på gaden bør have en langt mere effektiv hjælp, end de får i dag. Det er dem, vi ønsker at hjælpe. De midler, der er afsat i dette udspil, er et supplement til de eksisterende satspuljemidler. Det er nødvendigt at rette fokus mod den svageste gruppe hjemløse med lovligt ophold 2, som sover på gaden og lider af fysiske og psykiske sygdomme. Har man ulovligt ophold i Danmark, skal man, som reglerne også siger i dag, rejse ud af landet. Sker det ikke risikerer man at blive udvist med indrejseforbud. Det Konservative Folkeparti foreslår derfor en plan i fire punkter, hvor målet er at ingen med lovligt ophold i Danmark skal været nødt til at sove på gaden: 1. Fordobling af tilskud til skæve boliger. Hjemløsestrategien under den borgerlige regering viste, at Housing First-strategien er effektiv. Det Konservative Folkeparti vil derfor afsætte 69 millioner kroner over fem år til de såkaldt skæve boliger med sociale viceværter, hvor der er plads til, at beboerne kan få greb om deres eventuelle misbrugs- og sygdomsproblemer. 2. To akuthuse og et statsligt rejsehold. De mennesker, som sover på gaden er ofte ramt af sygdom, over halvdelen er sindslidende og størstedelen har et misbrug. Det Konservative Folkeparti vil oprette et statsligt rejsehold, som kan opsøge de mennesker, som sover på gaden. Det Konservative Folkeparti har også afsat 120 millioner kroner til at oprette statsdrevne akuthuse til misbrugere i Aarhus og København. 3. Faste kontaktpersoner i kommunerne. Alle, der sover på gaden, skal have en fast kontaktperson i kommunen, som de kan henvende sig til. I dag har kommunerne kun en mindre andel af de mennesker, der sover på gaden, og det vidner om et behov for en større indsats. 4. Fokus på kerneopgaverne. Kommunerne skal ikke mødes af unødigt bureaukrati som f.eks. krav om at tænke på ligestilling i forbindelse med hjemløshed. Det er ikke afgørende om den hjemløse er mand eller kvinde. 1 Alle tal i udspillet er, med mindre andet er angivet, fra SFI: HJEMLØSHED I DANMARK 2013, National kortlægning procent af de mennesker, som sover på gaden i Danmark har dansk nationalitet 2

3 Konservative initiativer 1. Fordobling af tilskud til skæve boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter yder i dag op til kroner i støtte til hver permanent bolig, som kommunen etablerer til hjemløse og særligt udsatte grupper, afhængigt af boligens størrelse og indretning. Disse boliger kaldes skæve boliger, da de er målrettet de såkaldte skæve eksistenser, som ikke kan rummes i mere traditionelle lejligheder. I de skæve boliger er en social vicevært med til at sikre, at boligklyngerne kan rumme beboere, der har en væsentlig anderledes adfærd eller et misbrug. I 2013 var støtten til etablering af skæve boliger 22,4 millioner kroner, og i år 2014 er der afsat 22,5 millioner kroner til tilskud. Men tilskuddet falder til 13,8 millioner kroner i år 2015 og blive fastholdt på det niveau de kommende år. 3 I 2013 blev alle pengene brugt, 4 og det tyder på, at der er behov for mindst samme tilskud i de kommende år. Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti, at tilskuddet fordobles, så det ikke bare fastholdes på det højere 2013-niveau, men tilføres i alt 27,6 millioner kroner om året i de næste fem år. Det vil give en ekstra omkostning på 13,8 millioner kroner om året. Det Konservative Folkeparti mener også, at fokus for indsatsen bør rettes mod at tilbyde kategori 1-hjemløse tag over hovedet, hvor der er plads til, at de kan få greb om deres boligsituation og sundhedsproblemer. Det Konservative Folkeparti afsætter 69 millioner kroner til initiativet gennem vores 2020-plan Ny vækst og styr på gælden, hvor der er afsat en ramme på i alt 1,5 milliarder kroner til samfundets allermest udsatte. Et samlet tilskud på 27,6 millioner kroner om året giver mulighed for etablering af 69 boliger heraf vil de 35 boliger stamme fra Det Konservative Folkepartis forslag. Samlet set giver puljen mulighed for, at der kan etableres 350 boliger over de næste fem år. Tabel 1. Forskellige typer hjemløshed i Danmark Kategori Beskrivelse 1 Overnatter på gaden, i trappeopgang, i et skur eller lignende. 2 Overnatter på en natvarmestue/værested med nødovernatning eller lignende. 3 Overnatter på et akut/midlertidigt botilbud som herberger eller forsorgshjem. 4 Opholder sig på hotel, vandrerhjem eller lignende pga. hjemløshed. 5 Bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Kilde: Udsnit af tabel 2.1 i SFIs rapport HJEMLØSHED I DANMARK 2013, National kortlægning 3 Finanslov for finansåret 2015, Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) på side 55 i Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Link. 4 Oplyst af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 3

4 2. To akuthuse og et statsligt rejsehold Halvdelen af de mennesker, som sover på gaden er sindslidende, men kun 23 procent af dem er i behandling. Næsten hvert tredje er fysisk syg. 71 procent har et misbrug, og kun 27 procent af dem er i behandling. Hvis det skal løses, så kræver det en mere koordineret og koncentreret indsats. Det Konservative Folkeparti mener derfor, at samarbejdet mellem kommunernes socialforvaltninger, misbrugscentre og landets sygehuse bedre skal kunne hjælpe folk, der bor på gaden. Konkret foreslår vi, at der oprettes et statsligt rejsehold, der kan hjælpe de kommuner, som halter. Rejseholdet, som skal ses som et supplement til den kommunale indsats, skal bedrive en aktivt opsøgende indsats og skal sættes i drift inden vinteren 2015 og bestå af eksempelvis læger, der rejser på tværs af kommunegrænserne. Den opsøgende hjælp må antages at være en nødvendighed, da sindslidende misbrugere uden nogen særlig tilknytning til det offentlige Danmark ikke kan forventes selv at søge hjælp gennem de rigtige kanaler. Rejseholdet skal løbende hjælpe de hjemløse i behandling, hvis det er nødvendigt, ligesom rejseholdet skal foretage en grundigere kortlægning af disse hjemløses sundhedstilstand. Regningen for denne indsats sendes som udgangspunkt til de relevante kommuner. Den opsøgende indsats bør understøttes af to akuthuse et i Aarhus og et i København hvor misbrugere kan henvende sig og komme i øjeblikkelig behandling. En stofmisbruger, der endelig har fundet motivationen til at gå i behandling, bliver alt for ofte mødt af et mistroisk system, som mangler tillid til, at stofmisbrugeren nu også mener det; om stofmisbrugeren har viljen til behandling. Men i stedet for at teste over længere tid, om stofmisbrugeren nu også er motiveret, bør behandlingen starte det øjeblik, misbrugeren træder ind af døren. Med den rette medicinering og stabilitet i forhold til overnatning, forplejning, hygiejne med mere vil stofmisbrugeren ret hurtigt blive så stabil, at der kan etableres et videre forløb. Det er meningen, at opholdet på akuthuset er midlertidigt, og at misbrugeren hurtigst muligt bliver klar til at kunne sendes videre til en egentlig institution. Når det midlertidige tilbud fra akuthusene ophører, er det kommunernes opgave at tilbyde et behandlingsforløb, hvor kommunale socialrådgivere og sagsbehandlere samarbejder med misbrugeren. Akuthusene skal opføres og drives af staten. Dermed vil døren til akuthusene være åbne for alle stofmisbrugere, uanset hvilken kommune de ellers hører til. Det videre forløb efter ophold i akuthusene finansieres af kommunerne. Der er afsat 120 millioner kroner til akuthusene i Det Konservative Folkepartis 2020-plan Ny vækst og styr på gælden. 3. Faste kontaktpersoner i kommunerne Det Konservative Folkeparti mener, at det bør pålægges kommunerne at sikre, at alle mennesker, som sover på gaden, har en fast kontaktpersoner hos kommunen. Hvis ikke kommunerne lever op til sine forpligtelser vil staten gribe ind og løse problemerne på kommunernes regning. 4

5 For at få en indikation af, i hvilket omfang kommunerne i dag har en plan for de mennesker, som sover på gaden, kan man se på kommunernes handleplaner, og hvor udbredte de er. En handleplan er til for at fastlægge den udsatte borgers behov, og det er den samlede plan for, hvilke former for hjælp borgeren bliver tilknyttet. I sidste rapport om hjemløshed fra SFI fremgår det, at det kun er 17 procent af alle, der sover på gaden, som kommunerne har en handleplan for. Det tyder på, der er brug for en mere intensiv opsøgende indsats fra kommunal hånd, så denne gruppe hjemløse ikke bliver glemt eller forventes at løse deres problemer selv. Tabel 2. Handleplaner for hjemløse efter byområde Byområde I alt (antal) Har handleplan Har ikke handleplan KBH Kommune % 86 % Frederiksberg % 76 % Kbh s omegn % 82 % Aarhus % 79 % Odense 8 13 % 87 % Aalborg 18 6 % 94 % Øvrige kom-muner > * % 84 % Øvrige kom-muner < * % 67 % Hele landet % 83 % Kilde: Beregninger fra SFI. * Kommuner, hvis største by har hhv. over/under indbyggere. Stigningen i antallet af hjemløse i kategori 1 på 39,6 procent de sidste to år sender også et signal om, at den kommunale indsats kan forbedres. Samtidigt er der noget der tyder på, at i hvert fald Københavns Kommune ikke er klædt ordentligt på til opgaven. Således besluttede Københavns Kommunes socialforvaltning i 2013 at returnere 72 af 210 millioner kroner, som man havde fået i støtte fra den nationale hjemløsestrategi under satspuljemidlerne. Penge, som ellers skulle have været brugt på at hjælpe de hjemløse. Det er ellers især i København, at det er tydeligt, at folk sover på gaden i Danmark. 44 procent af de såkaldte kategori 1-hjemløse dem, som sover på gaden hører hjemme i Københavns Kommune og i alt 65 procent hører til i hovedstadsområdet. Problemet skyldes ikke kun, at der er flere hjemløse i København. Det er ganske enkelt en større andel af de hjemløse i Københavns Kommune, som sover på gaden. 4. Fokus på kerneopgaverne Det skal være lettere for kommunerne at søge de statslige puljer til omsorg for hjemløse. Det bør være målet, at så stor en del af kommunens energi rettes mod at hjælpe de udsatte. Vi har desværre set, at kommunale medarbejdere bliver sat til at udfylde ark med ligegyldig information, når de søger penge fra staten. Eksempelvis skulle den kommunale medarbejder, hvis denne søger puljen Forankring og udbredelse erfaringer 5

6 fra Hjemløsestrategien 5 tage stilling til: Om projektet bidrager til reel ligestilling mellem mænd og kvinder. Det mener Det Konservative Folkeparti ikke, at de kommunalt ansatte behøver tage stilling til, når formålet med projektet er at hjælpe folk, der sover på gaden. Fokus skal være på, at hjælpe folk med ikke at skulle sove på gaden uanset køn. Derfor skal krav om at behandle for eksempel ligestillingsproblematikker tages ud af eksisterende og fremtidig sagsbehandling på hjemløseområdet. 5 Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Forankring og udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien, Link. 6

7 Bilag 1. Oversigt over økonomien i udspillet Tabel 3 viser en oversigt over udspillets udgiftskrævende elementer. De primære poster er fordoblingen af tilskuddet til skæve boliger, der beløber sig til 69 millioner kroner over fem år, og etablering af akuthuse, som anslås at koste 120 millioner kroner. Vi har i vores 2020 plan afsat 1,5 milliarder kroner til netop at prioritere den nødvendige ekstra indsats over for samfundets allersvageste. Forslagene i udspillet skal læses som en delvis udmøntning af denne post. Tabel 3. Oversigt over udgifter i udspillet Forslag Fordobling af tilskud til skæve boliger, i perioden Akuthuse, etablering Statsligt rejsehold Udgift 69 millioner kroner 120 millioner kroner 10 millioner kroner 7

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Lyt til ungdommen! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ungdommen i vore dage er ikke, som da

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Hjemløsestrategi for København

Hjemløsestrategi for København Hjemløsestrategi for København 1 Hjemløsestrategi for Københavns Kommune Revideret på baggrund af høringssvar Hvad er en hjemløsestrategi? Hjemløsestrategien skal give retningen for Københavns Kommunes

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder

Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder December 2011 Ane Kirk 1 Resumé Denne rapport indeholder resultaterne af midtvejsevalueringen af Café Klare, en natcafé for kvinder. Café Klare

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

Sådan oplever hjemløse danskerne

Sådan oplever hjemløse danskerne h u sfo r bi nr. 1 januar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Sådan oplever hjemløse danskerne Snydt for boliger og tandpleje Kunst hjælper hjemløse Fra

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere