UD AF VOLDENS SKYGGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UD AF VOLDENS SKYGGE"

Transkript

1 UD AF VOLDENS SKYGGE Evaluering af rådgivning og behandlingseffekt Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet

2 Trykkeri: Print and Sign, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Copyright Nina Beck & Ask Elklit Videnscenter for Psykotraumatologi Campusvej Odense M Tlf: Forfattere: Nina Beck & Ask Elklit Udgivelsesår 2012 ISBN: EAN:

3 UD AF VOLDENS SKYGGE Evaluering af rådgivning og behandlingseffekt Nina Beck & Ask Elklit Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet 2

4 Da han sagde det, der gik det op for mig, hvor galt det var, at det ikke kun var mig, det gik ud over, at det også var børnene. Der gik virkelig et lys op for mig den dag, at han stod der og skreg, fordi han troede, det var hans far. Jeg havde ikke klaret det uden det herinde (Mødrehjælpen). Det havde jeg ikke. Nu hørte man pludselig til, og det var ok at tænke sådan, det var ok at føle sådan. Det var ok at sidde derinde og stortude. Der var aldrig én, der sagde: Årh, hold nu op. (Citat fra kvinder som har deltaget i projekt Ud af voldens skygge ) 3

5 Indhold Indledning... 6 Formål med rapporten... 7 De henvendte kvinder: Demografiske oplysninger... 8 Aldersfordeling... 8 Civilstand... 9 Indvandret... 9 Forsørgelsesgrundlag Henviser Arbejdsstatus Uddannelse Henvendelsestemaer Specifikke oplysninger om volden Voldsformer Voldens varighed Voldsfrekvens Sygemelding Kontakt med Rådgivning fra kontakt Vurdering af rådgivning læge Vurdering af rådgivning politiet Vurdering af rådgivning sagsbehandler Vurdering af rådgivning skadestue Rådgivningsvurdering på tværs af forskellige kontaktinstanser Hjælp fra socialforvaltning Afslutningsårsag Opsamling: Demografiske og specifikke oplysninger Kvinderne: Rådgivning og behandlingsindsats Screening af kvinder Stabiliserings- og sikkerhedsfasen Bearbejdning af traumatiske oplevelser Individuel terapi Gruppebehandling Efterværn Målepunkter og indikatorer

6 Rådgivnings og behandlingseffekt kvinder PTSD, angst, depression og social støtte Økonomi, børns samvær med far, fysisk sikkerhed, kontrol, selvværd, tillid og forhold til voldelig ekspartner Opsamling: Rådgivnings og behandlingseffekt for kvinderne Børnene: Rådgivning og behandlingsindsats Indikatorer Barnets styrker og svagheder Mors relation til barnet Metodiske styrker og svagheder ved den kvantitative undersøgelse Kvindernes oplevelse af volden og projekt UVS Voldens karakter Seksuel vold Negativt selvbillede Frygt og angst Kvindernes oplevelse af projekt UVS Opsamling: Kvindernes oplevelse af volden og projekt UVS Sammenfatning af rapporten Evalueringens resultater Resultater af den kvantitative undersøgelse Resultater af den kvalitative undersøgelse Referencer

7 Indledning The World Health Organisation (WHO) vurderer, at mellem % af alle kvinder har været udsat for fysiske eller seksuelle overgreb af deres partner på et tidspunkt i deres liv. Når psykisk vold, trusler og finansiel vold medregnes, stiger forekomsten markant (Ramsay, Carter, Davidson, Dunne, Eldridge et al., 2009). Der er mange negative konsekvenser forbundet med at være eller at have været i et voldeligt parforhold. I et review og en metaanalyse behandles risikofaktorer ved at være voldsramt kvinde samt partnervoldens konsekvenser for voldsramte kvinder (Golding, 1999; Jones, Hughes & Unterstaller, 2001). Heraf fremgår det, at voldsramte kvinder har en langt højere forekomst af mentale helbredsproblemer så som posttraumatisk stress syndrom (PTSD), depression, angst, selvmordsforsøg og misbrug, end kvinder der ikke har været udsat for vold i parforholdet (Golding, 1999; Jones et al., 2001). Derudover synes følelser som skyld og skam at være hyppigt forekommende hos voldsramte kvinder med PTSD (Kubany et al., 2004; Short et al., 2000; Street & Arias, 2001). I den kvalitative forskningslitteratur om voldsramte kvinder på krisecentre, viser interviews også, at den voldsramte kvinde ofte føler frygt (Haj-Yahia & Cohen, 2008; Hydén, 2005), vrede (Reed & Enright, 2006) og selvbebrejdelse (Enander, 2010; Rose, Alhusen, Bhandari, Soeken Marcantonio et al., 2010). I Danmark rapporterede ca danske kvinder i 2010, at de havde været udsat for vold af deres nuværende eller tidligere partner (Helweg-Larsen & Frederiksen, 2007). Derudover vurderes det, at næsten 1 barn i hver skoleklasse (ca børn) i Danmark hvert år er vidne til vold i familien eller bliver slået selv. De mænd, der slår deres koner eller kærester, har som regel ikke deres voldelige adfærd fra fremmede. Undersøgelser viser, at et højt tal (70-80 %) af de mænd som slår, også selv er blevet slået som børn (Christensen, 2010, Dialog mod vold). Jo tidligere børnene får hjælp, des større er chancen for, at de ikke arver den voldelige adfærd. Derfor startede Mødrehjælpen projekt Ud af Voldens Skygge (UVS) med henblik på at styrke indsatsen og forbedre ambulante behandlingstilbud til 6

8 de voldsramte kvinder, som ikke benytter krisecentrene. Projekt UVS er et tiltag, som henvender sig til voldsramte mødre, som har ytret ønske om at afslutte eller havde afsluttet et voldeligt forhold til en partner. I UVS defineres partnervold således: Partnervold er misbrug af magt. Der er tale om et komplekst adfærdsmønster, hvor den ene part i parforholdet dominerer over, kontrollerer, krænker og viktimiserer den anden ved brug af fysiske, seksuelle eller emotionelle midler. Kvinder, der deltager i projekt UVS, er henvist fra relevante instanser eller henvender sig selv til Mødrehjælpen. Efter screening og visitering bliver de voldsramte kvinder tilbudt et stabiliseringsforløb, der forløber i op til 12 måneder. Derefter bliver kvinderne tilbudt gruppeforløb og tre efterværnssamtaler. Formålet med gruppeforløbet for kvinderne er, at de får viden om at være voldsramte, at de voldelige oplevelser bearbejdes, og at følgevirkningerne af volden reduceres. Sideløbende med kvindernes gruppeforløb, deltager kvindernes børn i alderen 4-12 år også i gruppeforløb. Formål med rapporten Mødrehjælpen har løbende registreret data på deltagerne i projektet. Denne dataindsamling er foregået på baggrund af en på forhånd udarbejdet forandringsteori og opstillede effektmål. Den bagvedliggende antagelse er, at Mødrehjælpen foretager en række aktiviteter, som indgår i en del af indsatsen til at hjælpe de henviste kvinder. Disse tiltag er beskrevet i afsnittet Rådgivning og behandlingsindsats. Yderligere forventes Mødrehjælpens rådgivning og behandlingsindsats at have en række resultater på kort, mellem og langt sigt. Derfor er der gennem projektet blevet udarbejdet en række indikatorer og målepunkter. I denne rapport beskrives disse indikatorer og det vurderes, hvorvidt der kan ses en forandring på indikatorer gennem forløbet UVS. 7

9 De henvendte kvinder: Demograf fiske oplysninger Mødrehjælpen har registreret en række demografiske oplysninger på de kvinder, som har henvendtt sig til projekt UVS. I alt er der registreret oplysninger på 304 henvendelser til Mødrehjælpe en i København og Århus. Heraf har 42,8 % af kvinderne henvendt sig til Mødrehjælpe en i Århus, mens 52,6 % af henvendelserne er sket hos Mødrehjælpen i København (Der mangler dog specifikke oplysninger på 14 henvendelser). Aldersfordeling Gennemsnitsalderen for dee henviste kvinder er 37,27 år (SDD 6,7). Den yngste kvinde er 25 år og den ældste 64 år. Størstedelen (54,, 26 %) af de henvendte kvinder er i alderen år, og 75 % af henvendelserne kommer fra kvinder i alderen år (Figur 1). Figur 1 Aldersfordeling (N=204) år; å 12,6% >50 år; 3,1% ,25% ,26% år, 37,18 % 31-35år 48,244 %

10 Civilstand Hovedparten aff kvinderne angiver, at de er enligee (78 %). 188 % af kvinderne er gift eller samboende med en partner, mens 4 % angiver, att de er separerede. Figur 2 Fordeling civilstand (n=251) Separeret 4% Samboende Gift 8% 10% Andet 0% Enlig 78% Andet Enlig Gift Samboende Separerett Indvandret Ud af de henviste kvinder oplyser 23, 3 % af kvinderne, at dee enten selv er indvandret ellerr har forældre, der er indvandret til Danmark.. Størstedelen af kvinderne angiver, at de ikke har en indvandrerbaggrund (76,9 %). Der er dog kun oplysninger på 183 henvisninger ud af 304, og oplysningerne er derved ikke nødvendigvis repræsentative for den samlede gruppe af kvinder i Mødrehjælpen. 9

11 Tabel 1 Indvandringsbaggrund Indvandret N Procent Forældre indvandret 15 8,2 % Selv indvandret 27 14,8 % Nej ,9 % N=182 Forsørgelsesgrundlag Størstedelen af kvinderne (47,1 %) er i arbejde (35,5 %) eller modtager statens uddannelsesstøtte (11,6 %). 40,2 % af kvinderne modtager offentlig ydelse i form af: kontanthjælp (23,2 %), sygedagpenge (11,6 %), arbejdsløshedsunderstøttelse eller revalideringsydelse (2,1 %). 2,5 % af kvinderne er på førtidspension (Tabel 2). Tabel 2 Forsørgelsesgrundlag Forsørgelsesgrundlag N Procent I arbejde 86 35,5 % Arbejdsløshedsunderstøttelse 8 3,3 % Barselsdagpenge 15 6,2 % Førtidspension 6 2,5 % Kontanthjælp 56 23,2 % Revalideringsydelse 5 2,1 % SU 28 11,6 % Sygedagpenge 28 11,6 % Andet 10 4,1 % N=242 Henviser Størstedelen af kvinderne bliver henvist gennem Mødrehjælpen (35,5 %), mens 19,7 % kontakter Mødrehjælpen på eget initiativ. 15 % af kvinderne bliver henvist til centret gennem venner og familie, mens 8,3 % bliver henvist gennem kommunen. Kun få kvinder henvises via egen læge (3,5 %), 10

12 sygehus/skadestue (0,9 %), sundhedsplejerske/jordemoder (1,3 %) og retshjælp (0,9 %). (Tabel 3). Tabel 3 Henviser Henviser N Procent Advokat / retshjælp 2 0,9 % Egen læge 8 3,5 % Kommune 19 8,3 % Krisecenter 9 3,8 % Mødrehjælpen 84 36,5 % Sundhedsplejerske / jordemoder 3 1,3 % Sygehus / skadestue 2 0,9 % Venner / familie % Eget initiativ 45 19,7 % Andet 22 9,6 % N=230 Arbejdsstatus 43,1 % af kvinderne er lønmodtagere (41,3%) og selvstændige (2%), 15,9% er under uddannelse, og de resterende 40,8% er ikke i beskæftigelse/arbejdsløse. 11

13 Tabel 4 Lønniveau Lønniveau N Procent Ingen beskæftigelse / arbejdsløs ,8 % Lønmodtager andet (fx. rengøring) 12 4,9 % Lønmodtager grundniveau (fx gartner) 21 8,6 % Lønmodtager mellemniveau (fx sygeplejerske) 60 24,5 % Lønmodtager højeste niveau (fx konsulent, underviser) 8 3,3 % Selvstændig 5 2 % Under uddannelse 39 15,9 % N=245 Figur 3 Fordeling lønniveau (N=245) Antal kvinder 12

14 Uddannelse 66 % af kvinderne har en uddannelse, hvoraf 22% har en erhvervsuddannelse, 9,3% har en kort uddannelse, 27,1% har en mellemlang uddannelse, og 7,6% af kvinderne har en lang videregående uddannelse. Tabel 5 Oprindelig uddannelse Uddannelse N Procent Ingen uddannelse ud over 75 31,8 % Folkeskolen Erhvervsuddannelse (fx % frisør, SOSU assistent) Kort videregående 22 9,3 % uddannelse (fx markedsføringsøkonom) Lang videregående 18 7,6 % uddannelse (fx læge, psykolog) Mellemlang uddannelse (fx 64 27,1 % pædagog, lærer) Andet 5 2,1 % N=236 13

15 Figur 4 Uddannelsesfordeling (N=236) Andet 2% Mellemlang uddan. 27% Lang uddan. 8% Kort uddan. 9% Folkeskole 32% Erhvervsuddanne lse 22% Folkeskole Erhvervsuddannelse Kort uddan. Lang uddan. Mellemlang uddan. Andet Henvendelsestemaer Kvinderne henvender sig til Mødrehjælpen på baggrund af en række temaer. Disse kan grupperes i seks overordnede kategorier, der fordeler sig således: 1. Børn/familie (problemer med forældrerolle, bekymring om børns trivsel, foranstaltninger til børn/familie, samvær/forældremyndighed), 2. Parforhold (samlivsophævelse, separation, skilsmisse, parforhold), 3. Sociale problemstillinger (uddannelse/beskæftigelse, økonomi, bolig, julehjælp, feriehjælp), 4. Personlige problemer (tvivl om abort, personlige problemer), 5. Vold, 6. Andet (depression, overforbrug af alkohol, graviditet i netværk, uddannelseslegater, ønsker psykologhjælp). Vold og børn/familie er de to overordnede temaer, som flest kvinder henvender sig med. Herefter følger sociale problemstillinger, parforholdstemaer og personlige problemer (Tabel 6, Figur 5). De fleste kvinder henvender sig på baggrund af flere temaer. 14

16 Tabel 6 Henvendelsestemaer Henvendelsestemaer N Procent Børn/familie ,91 % Parforhold 79 25,99 % Sociale problemstillinger 98 32,24 % Personlige problemer 47 15,46 % Vold ,30 % Andet 7 2,30 % N=304 Figur 5 Henvendelsestemaer, fordeling 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% henvendelsestemaer 15

17 Specifikke oplysninger om volden Foruden de demografiske oplysninger har Mødrehjælpen også indsamlet informationer på en række specifikke faktorer relateret til den vold, som kvinderne har været udsat for. Der er i alt oplysninger på 171 kvinder. Herunder er der specifikke oplysninger om voldens karakter og hyppighed. Yderligere præsenteres oplysninger om kontaktinstanser i forbindelse med volden og vurdering af den rådgivning, som kvinden oplever at have fået fra disse instanser. Desuden indbefatter oplysningerne specifikke angivelser om hjælp fra socialforvaltning samt årsagen til afslutning af forløbet hos Mødrehjælpen. Voldsformer De fleste kvinder (163) rapporterer, at de har oplevet psykisk vold. 141 kvinder har angivet, at de har været udsat for trusler om vold, og 133 kvinder har været udsat for fysisk vold. 64 kvinder angiver, at de har været udsat for økonomisk vold, mens 25 kvinder er i tvivl om, hvorvidt de har oplevet økonomisk vold. Økonomisk vold defineres som, at kvinden direkte/indirekte aftvinges kontrol over økonomien. Det kan komme til udtryk ved, at kvinden ikke har råderet over fælles penge, at kvinden tvinges til at opgive ægtepagt eller optage lån for manden, eller at manden nægter at betale børnepenge. 45 kvinder svarer, at de har været udsat for seksuelle overgreb. Dog svarer 50 kvinder, at de ikke ved, om de har været udsat for seksuelle overgreb (Tabel 7, Figur 6). 16

18 Tabel 7 Former for vold Voldsformer Ja Nej Ved ikke Mangler oplysning Fysisk vold Psykisk vold Seksuelt overgreb Trusler om vold Økonomisk vold N=171 Figur 6 Voldsformer, fordeling Ja Nej Ved ikke Voldens varighed De fleste kvinder har været i et voldspræget forhold, som strækker sig fra 3-4 år (32,1 %) eller 5-10 år (30,2 %). 13,8 % af kvinderne har været i et voldspræget forhold i over 10 år, mens 17, 6 % har været i en voldsperiode på 1-2 år. 5,7 % af kvinderne angiver, at voldsperioden varede under 1 år (Tabel 8). 17

19 Tabel 8 Voldsperiode Voldsperiode N Procenter 1-2 år 28 17,6 % 3-4 år 51 32,1 % 5-10 år 48 30,2 % Over 10 år 22 13,8 % Under 1 år 9 5,7 % Ved ikke 1 0,6 % N = 159 Voldsfrekvens De fleste kvinder (70,7 %) angiver, at de har oplevet voldsepisoder dagligt, flere gange om ugen eller på ugebasis. Ud af de resterende kvinder angiver 22,6 % af kvinderne, at de har været udsat for voldsepisoder flere gange om måneden, mens 1,9 % af kvinderne beskriver, at voldsfrekvensen var månedligt eller sjældnere. Kun 1,3 % angiver, at de har været udsat for vold en gang (Tabel 9, Figur, 7). Størstedelen af kvinderne angiver derved, at de har været udsat for voldsepisoder dagligt, flere gange om ugen eller på ugebasis i en årrække af 3-10 år. Tabel 9 Voldsfrekvens Voldsfrekvens N Procenter Dagligt 49 30,8 % Flere gange om måneden 36 22,6 % Flere gange ugentligt 47 29,6 % Månedligt eller sjældent 3 1,9 % Ugentligt 17 10,7 % En gang 2 1,3 % Ved ikke 5 3,1 % N=159 18

20 Figur 7 Voldsfrekvens, fordeling (N= =159) Ugentligtt 11% En gang Månedligt eller sjældent 1% Ved ikke 3% 2% Dagligt 31% Flere gange ugentligt Flere gange om 29% måneden 23% Dagligt Flere gange om måneden Flere gange ugentligt Månedligt eller sjældent Ugentligt En gang Ved ikke Sygemeldingg Over halvdelen af kvinderne (62,6 %) angiver, att de har været sygemeldt på grund af vold (39,5 %), chikane (13,6 %) eller andet (9,5 %). 37,4 % aff kvinderne har ikke været sygemeldt på baggrund af nogle aff ovenstående faktorer. Tabel 10 Sygemelding Sygemelding Ja - på grund aff vold Ja - på grund aff chikane Ja - på grund aff andet Nej - ingen af delene N=147 N Procenter 39,55 % 13,66 % 9,5 % 37,44 % 19

21 Kontakt med I forbindelse med voldsepisoderne har kvinderne været i kontakt med en række forskellige instanser, herunder socialforvaltning, skadestue, egen læge, krisecenter, politi og sagsbehandler. Omkring halvdelen af kvinderne angiver, at de har været i kontakt med socialforvaltning (50,3 %), egen læge (49,4 %), politi (48,7 %) eller sagsbehandler (56,4 %). 27 % af kvinderne har været i kontakt med krisecenter, og 25,6 % af kvinderne har været i kontakt med skadestue (Tabel 11). De fleste kvinder er i kontakt med flere forskellige instanser på grund af voldepisoderne. Som det fremgår af figur 8, så angives sagsbehandler (56,4 %), social forvaltning (50,3 %), egen læge (49,4 %) og politi (48,7 %) hyppigst som kontaktsted. Dog mangler der oplysninger på 93 kvinder i forhold til brugen af sagsbehandler, hvilket øger risikoen for, at oplysningerne ikke er repræsentative for den samlede gruppe af henviste kvinder. Tabel 11 Kontakt med Kontaktsteder Ja Nej Ved ikke Socialforvaltning Skadestue Egen læge Krisecenter Politi Sagsbehandler N= (50,3 %) 40 (25,6 %) 76 (49,4 %) 43 (27 %) 77 (48,7 %) 44 (56,4 %) 75 (47,2 %) 111 (71,2 %) 63 (40,9) 115 (72,3 %) 78 (49,4 %) 30 (38,5 %) 4 (2,5 %) 5 (3,2 %) 15 (9,7 %) 1 (0,7 %) 3 (1,9 %) 4 (5,1 %) Mangler oplysning

22 Figur 8 Kontakt, fordeling (N=171) 60,0 50,0 50,3 49,4 48,7 56,4 40,0 30,0 25, ,0 procenter 10,0 0,0 Rådgivning fra kontakt De henviste kvinder har angivet deres oplevelse af, i hvor høj grad de forskellige kontaktinstanser har forsøgt at rådgive i forhold til voldsoplevelserne. Vurdering af rådgivning læge Ud af 78 kvinder, som har talt med egen læge om volden, angiver 44 kvinder (56 %), at de har oplevet, at egen læge i nogen grad til i meget høj grad har forsøgt at rådgive i forhold til voldsepisoderne. 18 kvinder (23 %) angiver, at egen læge har forsøgt at rådgive i ringe grad til slet ikke.16 kvinder (20,5 %) svarer, at de ikke ved det (Tabel 12). 21

23 Tabel 12 Vurdering af lægerådgivning Rådgivning N Procent I meget høj grad 6 (7, 6 %) I høj grad 16 (20,5 %) I nogen grad 22 (28,2 %) I ringe grad 6 (7,6 %) Slet ikke 12 (15,4 %) Ved ikke 16 (20,5 %) N=78 Vurdering af rådgivning politiet Ud af 78 kvinder angiver 48 (61 %), at de har oplevet, at politiet har forsøgt at rådgive i nogen grad til i meget høj grad. 27 kvinder (35 %) vurderer, at politiet i ringe grad til slet ikke har forsøgt at rådgive, og 3 kvinder (3,9 %) angiver, at de ikke ved det (Tabel 13). Tabel 13 Vurdering af politiets rådgivning Rådgivning N Procenter I meget høj grad 4 5,1 % I høj grad 13 16,7 % I nogen grad 31 39,8 % I ringe grad 15 19,2 % Slet ikke 12 15,4 % Ved ikke 3 3,9 % N=78 Vurdering af rådgivning sagsbehandler Ud af 55 kvinder, vurderer 26 kvinder (47 %), at sagsbehandler i nogen grad til i meget høj grad har forsøgt at rådgive. 22 kvinder (40 %) angiver, at sagsbehandler i ringe grad til slet ikke har forsøgt at rådgive. 7 kvinder (12,7 %) angiver, at de ikke ved det (Tabel 14). 22

24 Tabel 14 Vurdering af sagsbehandlers rådgivning Rådgivning N Procenter I meget høj grad 2 3,6 % I høj grad 12 21,8 I nogen grad 12 21,8 I ringe grad 14 25,5 Slet ikke 8 14,5 Ved ikke 7 12,7 N=55 Vurdering af rådgivning skadestue Ud af 43 kvinder, angiver 13 kvinder (30 %), at skadestuen har forsøgt at rådgive i nogen grad til i meget høj. 18 kvinder (42 %) oplever, at skadestuen i ringe grad til slet ikke har forsøgt at rådgive. 12 kvinder (27,9 %) ved det ikke (Tabel 15). Dette synes at være i overensstemmelse med en rapport fra 2011 om skadestuers møde med voldsramte kvinder fra Statens Institut for Folkesundhed (Volsing, Johannesson, Andersen, Helweg-Larsen & Madsen, 2011). Heri konkluderes det, at skadestuernes behandling af voldsramte kvinder er af varierende karakter. På nogle skadestuer er der gode fysiske rammer samt registrering af voldsskader, mens voldsramte kvinder ikke tilgodeses på andre skadestuer. Desuden er der ikke oplæring af sygepersonale i forhold til voldsproblematik hos kvinder. I stedet har oplæringen en karakter af learning by doing. 23

25 Tabel 15 Vurdering af skadestuens rådgivning Rådgivning N Procent I meget høj grad 2 4,7 % I høj grad 3 7 % I nogen grad 8 18,6 % I ringe grad 10 23,3 % Slet ikke 8 18,6 % Ved ikke 12 27,9 % N=43 Rådgivningsvurdering på tværs af forskellige kontaktinstanser Figur 9 viser kvindernes oplevelse af rådgivning på tværs af forskellige kontaktinstanser. Heraf fremgår det, at den procentvise angivelse af rådgivning i nogen grad til i høj grad er højest for egen læge og politiet. Mens den procentvise vurdering af rådgivning i ringe grad til slet ikke er højest for skadestue og sagsbehandler. Figur 9 Vurdering af rådgivning fordelt på forskellige kontaktinstanser 70% 60% Procente 50% 40% 30% 20% i nogen grad høj grad i ringe grad slet ikke ved ikke 10% 0% egen læge politiet skadestue sagsbehandler 24

26 Hjælp fra socialforvaltning De kvinder, som har henvendt sig til socialforvaltningen, angiver, at de har modtaget hjælp til temaerne: Familiebehandling, krisecenter, psykologhjælp, rådgivning, egen forsørgelse, boliganvisning, foranstaltninger og vold (Tabel 16). Med foranstaltninger menes undersøgelser som fx efter Serviceloven. Det kan være at man henvises til undersøgelse, eller får aflastnings- eller støttetilbud som fx aflastningsfamilie. Af figur 10 fremgår det, at de hyppigste temaer er hjælp til foranstaltninger (27,7 %), hjælp i forbindelse med oplevelse af vold (24,1 %) og hjælp med generel rådgivning (19,4 %). Tabel 16 Hjælp fra socialforvaltning Temaer N Procent Familiebehandling 11 6,5 % Ophold på krisecenter 19 11,2 % Psykologhjælp 8 4,7 % Rådgivning 33 19,4 % Egen forsørgelse 29 17,1 % Boliganvisning 27 15, 9 % Foranstaltninger 47 27,7 % Vold 41 24,1 % N=170 25

27 Figur 10 Fordeling af hjælp fra socialforvaltning (N=170) Kvinder Afslutningsårsag Ved 93 af kvinderne er årsagen til afslutning hos Mødrehjælpen angivet. Ud fra disse kvinder fremgår det, at 32,3 % gennemfører et behandlingsforløb, mens 35,5 % udebliver under behandlingsforløbet eller ikke ønsker at fortsætte i forløbet. 21, 5 % af kvinderne afsluttes, fordi de ikke er målgruppe for projektet. Der er dog kun oplysninger på 93 kvinder, og det er derfor ikke sikkert, at oplysningerne er repræsentative for den samlede gruppe af henviste kvinder hos mødrehjælpen. Tabel 17 Afslutningsårsag Årsag N Procent Klienten har gennemført forløbet Klienten er udeblevet / svarer ikke på henvendelser Klienten ikke målgruppe for projekt Klienten ønsker ikke at fortsætte i forløb 30 32,3 % 21 22,6 % 20 21,5 % 12 12,9 % Andet 10 10,8 % N=93 26

28 Opsamling: Demografiske og specifikke oplysninger På baggrund af de indsamlede oplysninger tegner der sig et generelt billede af de henviste kvinder. De kvinder, der henvender sig til projekt UVS er oftest i alderen år og enlige. Selvom en del kvinder forsørger sig selv via offentlige ydelser, er størstedelen af kvinderne i arbejde eller under uddannelse. Størstedelen af kvinderne har en uddannelse i form af en erhvervsuddannelse eller en mellemlang uddannelse. Problemer med vold og bekymringer for børn samt forældrerolle er de hyppigste årsager til, at kvinden henvender sig til projektet. De henvendte kvinder er oftest udsat for psykisk vold og fysisk vold, men mange kvinder er tvivl om, hvorvidt de har været udsat for seksuel vold. Kvinderne har oftest levet i det voldsprægede forhold i 3-10 år og oplevet volden dagligt eller ugentligt. De fleste kvinder har været sygemeldt pga. volden. De hyppigste kontaktinstanser, hvor kvinderne henvender sig i forbindelse med volden, er socialforvaltning, egen læge, politi og sagsbehandler. Kvinderne synes især at vurdere, at skadestue og sagsbehandler i for ringe grad forsøger at rådgive i forhold til volden. Ca. halvdelen af de kvinder, som indgår i UVS, gennemfører rådgivnings- og behandlingsforløbet. Der mangler dog oplysninger på flere kvinder, og disse oplysninger er derfor ikke nødvendigvis repræsentative for den samlede gruppe af kvinder, som deltager i projekt UVS. 27

29 Kvinderne: Rådgivning og behandlingsindsats Mødrehjælpens rådgivnings- og behandlingsindsats er nedskrevet i manualer. Her følger en beskrivelse af den rådgivnings- og behandlingsindsats, som bliver udøvet under projektet rettet mod at hjælpe kvinder udsat for vold. Screening af kvinder Alle de kvinder, som henvender sig til Mødrehjælpen under projektet, gennemgår en screening i forhold til at afklare, hvorvidt kvinden tilhører målgruppen. Målgruppen er afgrænset til mødre: Som har levet i et voldeligt forhold Som har forladt den voldelige partner (fysisk eller har besluttet sig herfor) Som vurderes at kunne profitere af et korttidsterapeutisk forløb Som behersker dansk på samtaleniveau Som ikke aktuelt er i et andet konkurrerende forløb Som har børn mellem 0 og 12 år (med mulighed for inddragelse af ældre søskende) Som er motiverede for og udtrykker ønske om at deltage i projektet både for hende selv og hendes barn Hvis kvinden ikke tilhører målgruppen bliver det undersøgt, hvorvidt kvinden kan henvises til andre tilbud. Screeningen foregår pr. telefon, og bliver foretaget af rådgivere tilknyttet stabiliseringsfasen (se nedenfor). Screeningen varer højest en halv time, og det bliver tilstræbt, at hver rådgiver afsætter 1 time pr. dag til at foretage screeningsamtaler. 28

30 Rådgivning og behandlingstilbuddet til mødrene er opdelt i tre faser 1. fase: De første samtaler har som formål at afdække behovet for hjælp. I samarbejde med kvinden bliver konkrete planer for behandlingen planlagt, og der tilsigtes en stabilisering af psykiske symptomer, sikkerhed, økonomi, boligspørgsmål, samvær og retshjælp. 2. fase: Når kvinden bliver vurderet til at være parat til at indgå i et mere intensivt behandlingsforløb, starter kvinden i et gruppebaseret eller individuelt behandlingsforløb. Her bliver der arbejdet ud fra de tre overordnede temaer: 1) volden, 2) følgevirkninger af volden og 3) fremtiden. 3. fase: Efter endt behandlingsforløb bliver der tilbudt efterværnssamtaler i gruppen eller individuelt inden for 6 måneder efter afslutning af fase 2. Stabiliserings- og sikkerhedsfasen Alle de henvendte kvinder bliver tilbudt at indgå i et indledende stabiliseringsforløb. Formålet med forløbet er: at give kvinden kontrol over sin psykiske, sociale og sikkerhedsmæssige situation, så kvinden i højere grad kan have gavn af de efterfølgende behandlingstiltag. Specifikke indsatser under forløbet kan være: At henvise kvinden til egen læge/skadestue ved fysiske skader efter volden. Psykoedukation i forhold til invaliderende, psykiske symptomer og støtte til at genopbygge en normal hverdagsrytme bliver også givet. Udarbejdelse af en risikovurdering af mandens farlighed for kvinden. Sikring af bolig og evt. behov for flugtplan. Konkrete muligheder for håndtering af forfølgelse og psykisk chikane. Der kan iværksættes tiltag rettet mod at hjælpe kvinden 29

31 med at flytte og etablere ny bolig, skabe overblik over økonomisk situation samt forældremyndighed. Vurdering af kvindens egnethed til gruppesamtale eller individuelt behandlingsforløb. Forløbet varierer i omfang fra 1-12 samtaler afhængig af kvindens behov. Bearbejdning af traumatiske oplevelser Individuel terapi De kvinder, som ikke ønsker eller vurderes som værende uegnede til gruppebehandling, bliver tilbudt individuelle samtaler med en psykolog. Formålet med forløbet er: At få bearbejdet de voldelige oplevelser og reduceret følgevirkningerne, herunder forbedring i forhold til depression, traumatisering, oplevelse af kontrol og selvværd. At genetablere et socialt netværk og en stabilisering af økonomi og sikkerhed. At kvinden opnår en større forståelse for barnets situation og evne til at tale med barnet om volden. Generelt for terapien er, at den: Tager udgangspunkt i den traumebehandling, som den amerikanske forsker Judith Herman har udviklet og beskrevet i sin bog I voldens kølvand (Herman, 1995). Endvidere arbejdes der med tilknytningsteoretiske aspekter, da det er erfaringen, at voldsramte kvinder, som følge af voldsepisoderne, har mistet tilliden til andre mennesker og evnen til at turde knytte og bryde følelsesmæssige bånd. Endvidere anvendes elementer fra kognitiv terapi, assertionstræning og tegneterapi. Der bliver inddraget kropsbevidsthedsøvelser med henblik på at styrke kvindens fornemmelse af egen krop. 30

32 Den individuelle behandling varierer fra 1-12 sessioner alt afhængig af kvindens behov. Kvinden har som udgangspunkt samtale hver 14. dag, men samtalen kan ved særlige behov tilbydes med kortere tidsinterval. Gruppebehandling Deltagerne i gruppebehandling er kvinder, som vurderes egnet til gruppebehandling. Formålet med gruppeterapien er: At reducere følelser af skyld, skam, fordømmelse og fremmedfølelse At bearbejde de traumatiske oplevelser Bearbejde personlighedsmæssige ændringer, som er opstået på baggrund af volden. Der forventes en psykologisk forbedring inden for: Depression Traumatisering Oplevelse af kontrol Selvværd Socialt netværk Bedre mor/barn relation Økonomi Sikkerhed Samvær Centralt for gruppeterapien er: At den strækker sig over 15 mødegange af 3 timers varighed og med 1 ugentlig samling. Den foregår i grupper, som er stærkt strukturerede med klart definerede opgaver og mål. Grupperne er endvidere lukkede og tidsbegrænsede. Gruppemedlemmerne forpligter sig til at komme hver gang, og 31

33 deltagerne skal være parate til at indgå i et afdækningsarbejde. Gruppen styres af en psykolog og en socialrådgiver. Gruppens ledere skal være aktive, engagerede og velforberedte. Gruppelederne har ansvaret for at sikre, at alle medlemmer får lejlighed til at blive hørt, og fremme udveksling af erfaringer og reducere konflikter til et minimum. Hver mødegang følger en plan, hvor der indledningsvist opsamles fra sidst, derefter behandles dagens tema og sessionen afsluttes med en afrunding. Der lægges tid og omhu i afslutningsritualerne, hvor deltagerne skal skrive om, hvad vedkommende har opnået i gruppearbejdet. Efterværn Efterværnet består af to former for opfølgning: Fastlagte møder og enkelte individuelle støttende samtaler efter behov. Efterværnet har til formål: At konsolidere den positive fremgang Styrke den psykologiske løsrivelse fra den voldelige ekspartner Forebygge, at kvinden kommer ind i et nyt voldeligt forhold. Opfølgningsmøderne består af: 3 møder for de kvinder, som har gået i gruppeforløb. Møderne finder sted inden for de første 6 måneder efter afslutningen af det intensive gruppeforløb. For kvinder, der har gået i et individuelt behandlingsforløb, bliver der planlagt to til fire opfølgningssamtaler, som kan planlægges som de to afsluttende samtaler i kvindens individuelle samtaleforløb. Indholdet i opfølgningssamtalerne er kvindens psykiske tilstand og relation til ekspartner og børn. Endvidere følges der op på de mål og delmål, som kvinden har sat sig under det intensive behandlingsforløb, og der udarbejdes et til to nye arbejdspunkter. 32

34 De individuelt støttende samtaler planlægges efter behov. Det er erfaringen, at enkelte kvinder tilkendegiver en forværring af symptomerne ved opfølgningssamtalerne. I disse tilfælde bliver kvinden tilbudt et kortvarigt støtteforløb i Mødrehjælpen. Indholdet i de individuelle samtaleforløb er: Støtte til kvinden og afklaring af behov for yderligere hjælp Evt. viderehenvisning til andet behandlingsregi. 33

35 Målepunkter og indikatorer Som led i vurderingen af rådgivningens og behandlingens effekt er der udarbejdet en række indikatorer, som tilstræber at a gøre effekten målbarr og dokumenterbar. Indikatorer er fastsat både i form af udarbejdede spørgsmål til formålet samt validerede skalaer. Mere specifikt har de udarbejdede spørgsmål til hensigt at måle: Økonomi Barn/børns samværr med far Fysisk sikkerhed s Forholdet til voldelig ekspartner Selvværd, kontrol og tillid Posttraumatisk stress, angst, depression og social støtte Mor og barn relation Stress forbundet med økonomi, barn/ /børns samvær med far og fysisk sikkerhed angives på et termometer (fig 11). Termometret har den fordel, at det er visuelt let at forstå. Jo højere scoren er på termometrett t, jo højere er graden af oplevelse af stress i forbindelse med hhv. økonomi, barn/børns samvær med far samt fysisk sikkerhed. Fig. 11 Termometer 34

36 Forholdet til voldelig ekspartner vurderes gennem 4 spørgsmål, hvor deltageren bedes vurdere hvor enig eller uenig, personen er i hvert udsagn. Svarkategorierne strækker sig fra meget enig til meget uenig (Tabel 18). Tabel 18 Forhold til voldelig ekspartner Meget Enig Hverken Uenig Meget Ved enig eller uenig ikke Jeg føler, at min voldelige ekspartner kan styre mit liv og mine tanker Jeg har behov for at kontakte min voldelige ekspartner Jeg kan håndtere kontakten til min voldelige ekspartner Min voldelige ekspartner kan få mig til at tvivle på min dømmekraft Spørgsmålene blev kodet, så en højere score indikerer en større uafhængighed fra voldelig ekspartner. Kontrol, selvværd og tillid til andre mennesker måles ved, at kvinden vurderer, hvor enig eller uenig hun er i en række udsagn. Igen strækker svarkategorierne sig fra meget enig til meget uenig. Kontrol vurderes ud fra udsagnene: Jeg føler, at jeg har kontrol over i hvilken retning mit liv går og Jeg kan tale med familie eller nære venner/veninder om volden. Selvværd vurderes ud fra udsagnene: Jeg synes, jeg har en del gode egenskaber og Jeg ville ønske, jeg kunne have mere respekt for mig selv. Tillid til andre mennesker vurderes ud fra udsagnene: Jeg har svært ved at stole på andre mennesker og Jeg er bange for at finde en ny voldelig kæreste. 35

37 Alle spørgsmål er kodet, så en højere score indikerer henholdsvis mere kontrol, selvværd og tillid. Til at måle symptomer på PTSD anvendes Harvard Trauma Questionaire (HTQ-18 i Mollica et al., 1992) og Trauma Symptom Checklist (TSC-26 i Briere & Runtz, 1989). HTQ er et enkelt og reliabilt screeningsinstrument med god indre og ydre validitet. Skemaet vedrører tre primære dimensioner ved PTSD: 1) genoplevelse, 2) undgåelse samt 3) forhøjet vagtsomhed. Den danske version af skemaet er valideret af Bach (Bach, 2003). I denne undersøgelse udviser HTQ en god reliabilitet for den totale skala (α=.85). TSC er et valideret spørgeskema (Krog & Duel, 2003) anvendt til måling af traumeeftervirkninger. TSC vedrører tre primære dimensioner: 1) negativ affektivitet, 2) dissociation og 3) somatisering. Den mulige totalscore spænder fra , hvor de højeste scores på underskalerne er NA (52), dissociation (12) og somatisering (40). I denne undersøgelse har TSC udvist en god reliabilitet for den totale skala (α=.90). Til at måle symptomer på angst og depression anvendes Hopkins symptoms checklist (HSCL i Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth, & Covi, 1974). HSCL består af 25 items, som har til hensigt at måle symptomer på angst og depression. Der er 10 items for angst og 15 items for depression. HSCL har udvist en god reliabilitet og validitet (Briere & Runtz, 1989; Nettelbladt, Hansson, Stefansson, Borgquist, & Nordström, 1993). I herværende undersøgelse udviser HSCL en god reliabilitet for den totale skala (α=.92). Social støtte måles med Crisis Support Scale (CSS i Joseph, Andrews, Williams & Yule, 1992). CSS består af 7 items, der måler kvindens oplevelse af social støtte. De første 6 items relaterer sig til oplevelsen af social støtte, mens det sidste spørgsmål relaterer sig til graden af tilfredshed med den sociale støtte. Den mulige totalscore spænder fra 7-49 med en mulig scoring på 1-7 på hvert item. CSS synes at have gode psykometriske egenskaber med en god indre konsistens og diskriminationsevne. I herværende undersøgelse udviser CSS en acceptabel reliabilitet for den totale skala (α=.73). 36

38 Målingspunkterne under forløbet er fastsat som nedenfor: n 1. Start stabilisering 2. Slut stabilisering 3. Behandling (minuss HTQ, TSC, CSS, HSCL, økonomi, barn/børns samvær med far ogg fysisk sikkerhed) 4. Slut behandling 5. Efterværn (minus HTQ/TSC, CSS, HSCL, økonomi,, barn/børnss samvær med far ogg fysisk sikkerhed) 6. Slut efterværn Antallet af kvinder, som har deltaget i de forskellige målepunkter ved undersøgelsestidspunktet, er angivet nedenfor. Stabiliseringsforløb n=121 Behandlingsforløb n=83 Efterværnsforløbb n=56 Rådgivnings og behandlingseffekt kvinder Som led i dokumenteringenn af effekten af projektt UVS behandles det indsamlede datamateriale. Indledningsvis fremstilles udviklingen i kvindernes psykologiske faktorer, herunder PTSD, angst, depression og social støtte. Dernæst undersøges udviklingen i kvindernes k vurdering aff en række indikatorer såsom stress forbundet med økonomi, selvværd og uafhængighed fra f ekspartner. Endvidere undersøges effektenn af de tre forskellige rådgivnings- ogg behandlingstiltag 1) stabiliserings g, 2) behandling og 3) efterværn på udviklingen i ovennævnte psykologiske faktorer. 37

39 PTSD, angst, depression og social støtte I tabel 19 er angivet en oversigt over den gennemsnitlige score samt standardafvigelse for de inkluderede skalaer for samtlige måletidspunkter. Ligeledes illustrerer figur udviklingen i den gennemsnitlige score over tid. Som det fremgår af figurerne, udviser den gennemsnitlige score et fald i symptomerne på PTSD (TSC,HTQ) samt angst og depression (HSCL), mens oplevelsen af social støtte (CSS) udviser en mindre stigning (fig. 15). 38

40 Tabel 19 Udvikling i psykiatriske symptomer og social støtte gennem projektet Tid1 Tid2 Tid4 Tid6 M SD M SD M SD M SD HTQ Total 46,49 (8,86) 41,27 (10,71) 36,99 (11,68) 33,27 (10,02) n=103 n=112 n=74 n=56 HTQ Vagtsom. 15,33 (2,79) 13,64 (3,48) 10,93 (3,98) 10,71 (3,65) n=108 n=117 n=74 n=56 HTQ Genople. 13,76 (3,31) 12,01 (3,60) 10,96 (3,51) 10,08 (3,12) n=108 n=116 n=75 n=56 HTQ Undgåelse 17,29 (4,30) 15,83 (5,05) 14,22 (5,18) 12,46 (4,46) n=104 n=116 n=75 n=56 TSC Total 59,37 (13,50) 52,57 (13,66) 46,25 (13,05) 41,50 (10,07) n=99 n=105 n=71 n=54 TSC Neg. affekt 23,03 (5,28) 20,05 (5,37) 17,35 (4,95) 15,85 (4,12) n=103 n=112 n=73 n=55 TSC Somatis. 26,60 (7,18) 24,27 (7,59) 21,08 (6,69) 18,69 (5,33) n=107 n=116 n=74 n=55 TSC Dissociation 10,13 (3,39) 8,97 (2,73) 7,72 (2,44) 6,69 (1,82) n=104 n=115 n=74 n=56 HSCL Total 56,80 (13,41) 49,06 (14,15) 40,80 (11,40) 36,01 (9,22) n=99 n=109 n=68 n=52 HSCL Angst 23,40 (6,66) 20,67 (6,66) 17,76 (5,88) 15,49 (4,00) n=101 n=115 n=72 n=53 HSCL Depr. 33,52 (8,18) 28,70 (8,33) 23,66 (6,54) 20,66 (5,82) n=106 n=114 n=72 n=54 CSS Total 31,95 (7,59) 33,06 (8,57) 34,01 (7,30) 35,29 (7,68) n=107 n=114 n=71 n=55 39

41 Figur 12 Udvikling i scores på HTQ total PTSD (htq) HTQQ total 0 tid 1 tid2 tid4 tid6 Figur 13 Udvikling i scores på TSC total PTSD (tsc) TSC total 0 tid 1 tid2 tid4 tid6 Figur 14 Udvikling i scores HSCL total Psykiatriske symptomer (hcsl) HSCl total 0 tidd 1 tid2 tid4 tid6 Figur 15 Udvikling i scores CSS Social støtte (css) CSS 30 tidd 1 tid22 tid4 tid6 40

UD AF VOLDENS SKYGGE II. Evaluering af rådgivning- og behandlingseffekt

UD AF VOLDENS SKYGGE II. Evaluering af rådgivning- og behandlingseffekt UD AF VOLDENS SKYGGE II Evaluering af rådgivning- og behandlingseffekt Trykkeri: Print and Sign, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Copyright Ask Elklit Videnscenter for Psykotraumatologi

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Senfølger hos og behandling af incestofre v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Disposition Hvad ved vi? Om senfølger Om behandling Hvordan ved vi det? Litteratur Undersøgelse

Læs mere

Statusrapport for TUBA

Statusrapport for TUBA Statusrapport for TUBA Hjørring Kommune Indledning Hermed fremsendes det årlige regnskab samt statusrapport i henhold til vores kontrakt. Vi vil gerne starte med at takke Hjørring Kommune for det gode

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Påvirker akutte psykiske reaktioner ofrets villighed til at deltage i efterforskningen?

Påvirker akutte psykiske reaktioner ofrets villighed til at deltage i efterforskningen? 1 NINA BECK HANSEN: THRIVE, VIDENSCENTER FOR PSYKOTRAUMATOLOGI,, SYDDANSK UNIVERSITET Påvirker akutte psykiske reaktioner ofrets villighed til at deltage i efterforskningen? Resultater fra et pilotprojekt

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet

Læs mere

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

Åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder. Evalueringsrapport

Åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder. Evalueringsrapport Åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder Evalueringsrapport Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvindekrisecentre Gengangere og efterværn

Kvindekrisecentre Gengangere og efterværn Kvindekrisecentre Gengangere og efterværn November 2016 Side 2 af 8 RAPPORT Udgivet af Socialpædagogerne, 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Synne Andersen Nygård snd@sl.dk Dok.nr 3207615 Sagsnr. 2016-SLCLSEK-03491

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Resultatbaseret arbejde. April 2012

Resultatbaseret arbejde. April 2012 Resultatbaseret arbejde April 2012 Målet for I GANG projektet er, at udvikle et dokumentations system, hvor resultaterne bruges som et aktivt redskab til at understøtte indsatsen undervejs. Resultatbaseret

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser:

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og HR NOTAT BILAG 1 Notat med supplerende analyser til evalueringen af stressklinikker 2017 I dette notat præsenteres analyseresultater,

Læs mere

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 37 Offentligt Foto: Peter Sørensen. Modelfoto ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Vold er uacceptabelt også inden for hjemmets fire vægge. mener, at

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Undersøgelse af indsatsen på mandecentre og mandekrisecentre

Undersøgelse af indsatsen på mandecentre og mandekrisecentre Undersøgelse af indsatsen på mandecentre og mandekrisecentre Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Alex Kastrup Nielsen - 19. januar 2015 Om TUBA 1 Nyhenvendelser 2014 1833 Nyhenvendelser 32-14 år 2 % 166 14-17 år 11 % 676 18-25 år 45 % 343 26-30 år 23

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Når børn og unge både er ofre, men også selv optræder krænkende overfor andre børn v./ Klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen

Når børn og unge både er ofre, men også selv optræder krænkende overfor andre børn v./ Klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen Når børn og unge både er ofre, men også selv optræder krænkende overfor andre børn v./ Klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen DET DOBBELTE PERSPEKTIV: OFFER/KRÆNKER 1 KLINISK AKTIVITET I JANUSCENTRET

Læs mere

Projektets titel Ambulant rådgivning og sociale indsatser for voldsudsatte og voldsudøvere i Københavns Kommune

Projektets titel Ambulant rådgivning og sociale indsatser for voldsudsatte og voldsudøvere i Københavns Kommune Pulje: Afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser Kopi af ansøgningsskema jf. link: https://tilskudsportal.sm.dk/documents/15.75.03.20%20ambulant/ans%c3%b8gningsskema%20til%20a mbulant%20r%c3%a5dgivning%20og%20sociale%20indsatser.pdf

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Evaluering af frivilligt ledede samtalegrupper

Evaluering af frivilligt ledede samtalegrupper Evaluering af frivilligt ledede samtalegrupper Statusrapport august Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg Rådgivning Hovedstaden: Knabrostræde 3,., København K Rådgivning Midtjylland: Banegårdspladsen,.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold

Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold Den relationsorienterede, systemiske tilgang i alkohol- og stofbehandling har medført et øget fokus på de øvrige dysfunktioner i familien, herunder

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED.

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Seksuel sundhed Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen 2013 Seksuel

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Copenhagen, Denmark Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Model Hel Familie en biopsykosocial indsats for traumatiserede familier i kommunerne Ved Tanja Weiss, Traumekonference 17. januar

Læs mere

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega PROGRAM: FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega Partnervold omfang Kort om forskellige former for partnervold Voldsudøverens profil Oplæg Velkommen til Flemming Froider DISKUSSION

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Stadig krig indeni? SUF SYD

Stadig krig indeni? SUF SYD Stadig krig indeni? tilbyder PTSD-ramte veteraner vejledning og hjælp til at håndtere de problemstillinger, hverdagen kan give som tidligere udsendt 2 - SUF-modellen Er du ramt af PTSD? De fleste veteraner

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Psykoonkologisk Forskningsenhed Aarhus Universitets Hospital Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Psykoonkologisk Forskningsenhed Aarhus Universitets Hospital Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Evaluering af et rådgivningsprojekt for kræftramte familier Fokuseret kort-tids forebyggende familierådgivning for familier med en forældre med kræft. Kræftens Bekæmpelse i Århus Psykologisk Institut,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser Årsstatistik 216 Kvinder og børn på krisecenter Nøgletal og temaanalyser Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5 Odense C Tlf: 72 42 37 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et gruppeforløb foråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet august 2012 af Irene Bendtsen og Manja Jurkofsky 1 RESUME.....3 MÅLGRUPPE... 4 FORMÅLET MED KURSET... 4 OPBYGNING

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Brugen af sanktioner overfor unge kontanthjælpsmodtagere

Brugen af sanktioner overfor unge kontanthjælpsmodtagere Ungdomsarbejdsløshed Konference den 14. november 2012 Brugen af sanktioner overfor unge kontanthjælpsmodtagere Stella Mia Sieling Introduktion og indhold Præsentation to projekter Sanktioner i tal Hvem

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15 Hjerteforeningens Barometerundersøgelse Temadag d. 01.09.15 Formål Overblik over hvordan hjertepatienter oplever og vurderer deres forløb gennem sundhedsvæsenet - Inputs til planlægning, strategisk ledelse

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Parterne er enige om at Århus kommune, Århus politi og Mødrehjælpen i Århus kan tiltræde aftalen.

Parterne er enige om at Århus kommune, Århus politi og Mødrehjælpen i Århus kan tiltræde aftalen. Partnerskabsaftale Rødovre kommune, Frederiksberg kommune, Rødovre/Hvidovre og Frederiksberg politi samt Mødrehjælpen i København ønsker med denne partnerskabsaftale at indgå i et samarbejde med henblik

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE OMSKÆRING ER STRAFBART Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler kan du møde familier, hvor der er mistanke om, at piger står for

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere