SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION. Beretning om miljøtilsyn 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION. Beretning om miljøtilsyn 2009"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION Beretning om miljøtilsyn 2009

2 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side 2 Indhold 1. Indledning Meddelelse af godkendelser Krav til tilsynsforpligtigelsen 4 2. Status for godkendelses og tilsynsarbejdet for Meddelelser af godkendelser Tilsyn i Kortlægning og Planlægning Vurdering af miljøtilsynet i Plan for miljøtilsynet i

3 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side 3 1. Indledning I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 22. februar 2008 skal miljømyndigheder hvert år udarbejde en tilsynsberetning om årets miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Beretningen skal bestå af et oplysningsskema og en vurdering af det udførte tilsynsarbejde i kommunen. Tilsynsberetningen skal offentliggøres, så borgerne kan følge med i kommunens arbejde på miljøområdet. Derudover skal tilsynsberetningen fremsendes til Miljøstyrelsen, som udarbejder en landsdækkende oversigt over kommunernes miljøtilsyn. Tilsynsberetningen er en indberetning om Solrød Kommunes myndighedsudøvelse på miljøområdet dels til borgerne dels til miljømyndigheder. Den konkrete myndighedsudøvelse sker, dels på baggrund af centrale regelværk, og dels på baggrund af kommunalt udarbejdede sektorplaner og tilhørende etablerede forsyningstekniske anlæg mv. Myndighedsudøvelsen er således delt i to ansvarshierarkier; det kommunale, der er den direkte arbejdsgiver, leverandør af sektorplaner og fysiske forsyningsanlæg mv., og det centraladministrative, der dels fastsætter forskellige retningslinjer for indholdet i myndighedsudøvelsen dels fastlægger krav til omfanget. Kommunernes indsats skal gøres op i forhold til kapitel 5 og 9 i Miljøbeskyttelsesloven samt kapitel 3 og 5 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. I opgørelsen skal der lægges vægt på følgende arbejdsfelter: 1) Ressourceforbrug opgjort i årsværk og udgifter til tilsyn, godkendelser, kortlægning og planlægning fordelt på myndighedens egen forvaltning og fremmede tjenesteydelser. 2) Ressourceforbrug opgjort i årsværk og udgifter til tilsyn, godkendelser, kortlægning og planlægning fordelt på forskellige virksomhedstyper og husdyrbrug. 3) Antal eksisterende virksomheder og husdyrbrug som kommunalbestyrelsen har tilsyn med, fordelt på forskellige typer. 4) Antal tilsyn og samlede tilsyn, fordelt på forskellige virksomhedstyper og husdyrbrug samt antallet af besøgte virksomheder og husdyrbrug fordelt på samme måde. For husdyrbrug specificeres endvidere forskellige faktiske forhold, som tilsynsmyndigheden konstaterer under tilsyn. 5) Det samlede antal virksomheder, anlæg og indretninger, som er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse, fordelt på forskellige virksomhedstyper og husdyrbrug. Endvidere det samlede antal husdyrbrug, som har en lokaliseringsgodkendelse efter 4 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage eller en tilladelse eller godkendelse efter 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, fordelt på forskellige typer af husdyrbrug. 6) Antal miljøgodkendelser meddelt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse i det pågældende år fordelt på virksomhedstyper og husdyrbrug, antal tilladelser meddelt efter 10 og antal godkendelser meddelt efter 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i det pågældende år.

4 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side 4 7) Antal myndighedsreaktioner i det pågældende år fordelt på forskellige virksomhedstyper og husdyrbrug og på forskellige typer af myndighedsreaktioner. For husdyrbrug specificeres endvidere, hvor mange myndighedsreaktioner, der vedrører forskellige faktiske forhold, eksempelvis spildevand, affald m.m. 8) Brugerbetaling opkrævet for det pågældende år for godkendelser og tilsyn fordelt på forskellige virksomhedstyper og husdyrbrug. 1.1 Meddelelse af miljøgodkendelser Formålet med miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug er at stille krav til virksomheder og landbrugs miljøpræstationer inden de anlægges eller ændres væsentligt. Virksomheder og landbrug skal indsende en ansøgning indeholdende en miljøteknisk beskrivelse, vurdering samt forslag til krav og egenkontrolvilkår, hvorefter Solrød Kommune udarbejder en godkendelse, hvori der indgår en miljøteknisk vurdering samt krav og egenkontrolvilkår. Ikke alle virksomheder og landbrug skal have en miljøgodkendelse. For landbrug er det størrelsen af landbruget det kommer an på, mens det for virksomheder primært er typen af virksomhed der afgør, om virksomheden skal have miljøgodkendelse. Der findes forskellige typer af virksomheder på listen over virksomheder, der skal miljøgodkendes. 1.2 Krav til tilsynsforpligtigelsen Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen har lavet en aftale angående krav om et minimum antal af udførte tilsyn afhængig af typen af virksomhed og landbrug. Der er fastlagt minimumstilsynsfrekvenser for flg. virksomhedstyper: A: For listevirksomheder er fastlagt følgende minimumstilsynsfrekvens: Samtlige listevirksomheder - dvs. 100 % inden for kommunen - skal som minimum have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 3-årige periode. Det skal samtidigt tilstræbes, at de samlede tilsyn fordeles ligeligt over perioden, dvs. i gennemsnit ca. 33 % pr. år. I tilsynsmyndighedernes årlige indberetning om tilsynet skal det fremgå, hvorvidt 100 % af listevirksomhederne har modtaget et samlet tilsyn inden for de seneste 3 forudgående år. A1: For husdyrbrug over 75 DE er fastlagt følgende minimumsfrekvens: Samtlige husdyrbrug med mere end 75 DE - dvs. 100 % inden for kommunen skal som minimum have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 3-årige periode. Det skal samtidigt tilstræbe, at det samlede tilsyn fordeles ligeligt over perioden dvs. i gennemsnit ca. 33 % pr. år. I tilsynsmyndighedernes årlige indberetning om tilsynet skal det fremgå, hvorvidt 100 % af husdyrbrug over 75 DE har modtaget et samlet tilsyn inden for de seneste 3 forudgående år. B og C: For branchevirksomheder og Bilag 1 -virksomheder er fastlagt følgende minimumstilsynsfrekvenser: Samtlige branchevirksomheder og Bilag 1 -virksomheder - dvs. 100 % inden for kommunen - skal som minimum have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 4-årige periode. Det skal samtidigt tilstræ-

5 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side 5 bes, at de samlede tilsyn fordeles ligeligt over perioden, dvs. i gennemsnit ca. 25 % pr. år. I tilsynsmyndighedernes årlige indberetning om tilsynet skal det fremgå, hvorvidt 100 % af branchevirksomhederne og Bilag 1 -virksomhederne har modtaget et samlet tilsyn inden for de seneste 4 forudgående år. D.: For erhvervsmæssige husdyrbrug, er fastlagt følgende minimumstilsynsfrekvens: Samtlige erhvervsmæssige husdyrbrug, - dvs. 100 % inden for kommunen - skal som minimum have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 6-årige periode. Det skal samtidigt tilstræbes, at de samlede tilsyn fordeles ligeligt over perioden, dvs. i gennemsnit ca. 16 % pr. år. D1.:Arealer godkendt efter 16 i lov 1572 af 20. December 2006 om miljøgodkendelse, er fastlagt følgende minimumstilsynsfrekvens: Samtlige arealer godkendt efter 16 - dvs. 100 % inden for kommunen - skal som minimum have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 6-årige periode. Det skal samtidigt tilstræbes, at de samlede tilsyn fordeles ligeligt over perioden, dvs. i gennemsnit ca. 16 % pr. år. E.:For svine- og minbrug med flydelag på gyllebedolere, er fastlagt følgende minimumstilsynsfrekvens:: 20 % af svine- og minkbrug med flydelag på gyllebeholdere skal hvert år have foretaget et uanmeldt tilsyn i perioden Brugerbetaling Virksomheder og landbrug skal betale for den faktuelle tid der er brugt på tilsyn og godkendelser. Det er både det fysiske tilsyn, forberedelsen og afrapporteringen, der er omfattet af brugerbetaling, imens transporten til og fra virksomheden samt udarbejdelse af fx spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 ikke er omfattet af brugerbetaling. Kommunen har også tilsynspligt med en række virksomheder, som ikke er omfattet af brugerbetaling og tilsynsfrekvensaftalen. Andre indberetningskrav I tilknytning til tilsynsberetningen angiver Miljøstyrelsen hvert år et tema, som også skal behandles i beretningen. Temaet for 2009 er erfaringer med håndhævelser. Derudover er der indført en række ekstra indberetninger til centrale myndigheder bl.a. forårsaget af EU direktiver og tilhørende indberetningskrav til EU Kommissionen: Indberetning til Miljøstyrelsen i henhold til Bekendtgørelse om flygtige organiske forbindelser (VOC direktivet). Indberetning til Miljøstyrelsen i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen (IPPC direktivet). Indberetning til Miljøstyrelsen i henhold til bekendtgørelse om risikovirksomheder (risikodirektivet).

6 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side 6 Indberetning til Plantestyrelsen: Krydsoverensstemmelse (k/o), hvilket betyder, at landmænd - oftest planteavlere, der får tilskud, kan få et fradrag i tilskuddet, såfremt de overtræder miljølovgivningen.

7 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side 7 2. Status for godkendelses og tilsynsarbejdet for 2009 Registreringen af virksomheder og tildeling af type af hovedaktivitet er vigtig, fordi tilsynsfrekvensaftalen bygger på, at der skal føres et antal tilsyn afhængig af det samlede antal af virksomheder indenfor forskellige typer af virksomheder. Typen af hovedaktivitet bestemmer hvilken type af virksomhed, virksomheden tilhører og dermed hvilken tilsynsfrekvens virksomheden skal have. Tidligere blev nyetablerede virksomheder registreret ved, at de annoncerede i lokalaviser, ved gade op gade ned tilsyn mm. Ved implementering af miljødatabasen GeoEnviron åbnes der op for, at virksomhederne bliver registreret automatisk via Danmarks Statistiks CVR register. Der køres en opdatering 4 gange om året. CVR registeret registrerer alle momsregistrerede virksomheder. Dette omfatter mange flere virksomheder end, hvad der er interessant i miljømæssige sammenhænge, så der skal ske en udlugning af virksomheder. De tilbageværende virksomheder skal tildeles en hovedaktivitet i henhold til miljøreglernes type af hovedaktivitet. Denne tildeling kan kun ske ved en vurdering på baggrund af et konkret udført tilsyn. Nye virksomheder lægges derfor ikke ind i registeret som en virksomhed, der skal føres tilsyn med før, der har været udført et tilsyn på den pågældende lokalitet. Ophørte virksomheder gøres ikke inaktive i registeret før, at det har været kontrolleret om eventuelle miljøsager herunder tanksager er blevet afsluttet. Solrød Kommune har i 2009 samlet brugt 1,22 årsværk til miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Ressourcer opgøres i antal årsværk samt udgifter til fremmede tjenesteydelser. Der har i 2009 været brugt konsulenthjælp til udarbejdelse af miljøgodkendelse på et landbrug. Tabel 1: Ressourceforbrug både for tilsyn på virksomheder og landbrug 2009 Årsværk i egen forvaltning miljøsamarbejde, Udgift til kommunalt kr. Meddelelse af godkendelse til liste- 0,14 virksomheder Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder 0,55 vejledning, afrapporteringer Kortlægning og planlægning 0, Udgift til andre fremmede tjenesteydelser, kr. 0

8 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side Meddelelse af godkendelse Ved starten af 2009 er der 10 virksomheder i Solrød Kommune, der har en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og ingen landbrug der har en miljøgodkendelse/tilladelse efter kapitel 3 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Der er ved årets start ikke nogen i-mærkede listevirksomheder i Solrød Kommune. I løbet 2009 blev der givet en miljøgodkendelse til komposteringsanlægget på Åsvej. Til gengæld er HJHansen på Ulvevej fraflyttet Solrød Kommune, så der ved årets udgang stadig var 10 virksomheder, der har en miljøgodkendelse. På landbrugsområdet er der givet en miljøgodkendelse af 16 arealer på Yderholmvej 47. Desuden har Solrød Kommune givet udtalelser til arealer syd for Havdrup, tilknyttet 16 miljøgodkendelse af Vibygård Gods i Roskilde Kommune samt udtalelser til arealer ved Åsvej 14 tilknyttet 11 miljøgodkendelse på Dalsagergård i Roskilde Kommune. Det er Roskilde Kommune, der har givet miljøgodkendelserne da hovedparten af arealerne ligger i Roskilde Kommune. 2.2 Tilsyn i 2009 I henhold til aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen om tilsynsfrekvenser er antallet af tilsyn, Solrød Kommune skal udføre om året, afhængig af antallet af registrerede virksomheder. Opfyldelse af tilsynsfrekvensaftalen Det er kun det, som Miljøstyrelsen kalder samlede tilsyn, der tæller med til opfyldelse af tilsynsfrekvensaftalen. Der har været en del diskussion om samlet tilsyn og fx opfølgende tilsyn. Imidlertid er det sådan, at virksomhederne altid vil opfatte et tilsyn som et samlet og vil opfatte, at alle forholdene er accepteret af myndigheden uanset om myndigheden selv opfatter det som et opfølgende tilsyn på et særligt punkt. Opdager myndigheden andre ulovligheder end det, der er valgt at fokusere på fx på et opfølgende tilsyn, har myndigheden pligt til at reagere med håndhævelse. Solrød Kommune fører derfor kun samlede tilsyn. Tabel 2 viser opfyldelsen af tilsynsfrekvensaftalen mellem Kommunernes Landforening og Miljøstyrelsen med angivelse af antal af virksomheder, tilsyn og opfyldelse af mål i procent.

9 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side 9 Tabel 2: Opfyldelse af tilsynsfrekvensaftalerne. Liste virksomheder År Antal virksomheder Antal tilsyn Antal tilsete virksomheder Aftale: 100 % på 3 år 160 % Landbrug over 75 DE År Antal virksomheder Antal tilsyn Antal tilsete virksomheder Aftale: 100 % på 3 år 100 % Branche virksomheder År Antal virksomheder Antal tilsyn Antal tilsete virksomheder Aftale: 100 % på 4 år 103 % Bilag 1 virksomheder År Antal virksomheder Antal tilsyn Antal tilsete virksomheder Aftale: 100 % på 4 år 129 % Landbrug med dyrehold År Antal landbrug Antal tilsyn Antal tilsete landbrug Aftale: 100 % på 6 år 115 % Gyllebeholdere År Antal gyllebeholdere Antal uanmeldte tilsyn Aftale: 20 % hvert år 0 % 33 % 66% I tabel 2 er tilsynsfrekvenserne angivet i procent. Heraf fremgår det, at Solrød Kommune i 2009 har opfyldt minimumskravene til tilsynsfrekvensen for alle typer af virksomheder og landbrug, der er omhandlet af aftalerne mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet.

10 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side 10 Listevirksomheder: Som det ses af skemaet, er der i 2009 ført 6 tilsyn på 3 af 10 listevirksomheder, der ligger i Solrød Kommune. Alle listevirksomheder skal tilses minimum indenfor 3 år. Som det kan ses af planperioden er tilsynsfrekvensaftalen overholdt. Landbrug over 75 DE: Der er kun ét landbrug over 75 DE i Solrød Kommune, det er en svinebedrift. Der er skærpede krav til tilsynsfrekvensen med landbrug over 75 DE, så de nu skal have tilsyn hvert 3. år I 2009 blev der ikke ført tilsyn med landbruget, men da der har været tilsyn i 2007 er frekvensaftalen overholdt. Bilag 1 virksomheder: Bilag 1 virksomheder kan være samme type virksomhed som listevirksomheder, men fordi de er mindre, skal de ikke godkendes. Virksomhederne reguleres direkte på tilsyn ved hjælp af anvisninger, vejledninger, henstillinger, forvarsler, påbud og forbud. I 2009 var der 38 bilag 1 virksomheder fordelt på forskellige kategorier. Det drejer som om maskinværksteder, maskinsnedkerier, levnedsmiddelvirksomheder og garageanlæg mm. Der er i 2009 ført 12 tilsyn med 11 bilag 1 virksomheder. Som det kan ses af planperioden er tilsynsfrekvensaftalen overholdt. Branchevirksomheder: I Solrød Kommune omfatter branchevirksomheder autoværksteder herunder, undervognsbehandlere og autolakerere samt servicestationer med vaskeanlæg. Der er i alt 30 autoværksteder i Solrød Kommune. Der er i 2009 ført 1 tilsyn med 1 autoværksted. Som det kan ses af planperioden er tilsynsfrekvensaftalen overholdt. Landbrug med dyrehold over 3 dyreenheder: Der er 13 øvrige landbrug med dyrehold over 3 dyreenheder, der føres tilsyn med. Der er ført 6 tilsyn med 6 landbrug med dyrehold i Som det kan ses af planperioden er tilsynsfrekvensaftalen overholdt. På det ene landbrug der blev ført tilsyn, blev der samtidig gennem en kontrol med krydsoverensstemmelse. Herudover blev der ført kontrol med krydsoverensstemm2 else med landbrugsarealer. Kontrol med gyllebeholdere: I 2007 var der 2 svinebedrifter med i alt 3 gyllebeholdere, I 2008 lukkede en ene svinebedrift, så der i 2009 kun er 1 svinebedrift med 2 gyllebeholdere. I 2007 blev der ikke udført uanmeldt (men ét anmeldt) tilsyn med gyllebeholdere. I 2008 blev der ført uanmeldt tilsyn med gyllebeholderen på den nu lukkede svindbedrift. I 2009 blev der udført uanmeldt tilsyn med de 2 sidste gyllebeholdere. Tilsynsfrekvensaftalen overholdt. Andre virksomheder ( 42-virksomheder): Andre virksomheder er de virksomheder og anlæg, der reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens 42, og som ikke falder ind under ovennævnte virksomhedstyper, f.eks. supermarkeder, bagere, slagtere, restauranter, tandlæger, mm. Der er i Geoenviron i 2009 registreret 177 andre 42-virksomheder i kommunen. Der er foretaget 3 tilsyn på i alt 3 andre 42 virksomheder. Derudover er der ført tilsyn med 2 landbrug, som ikke har dyrehold under 3 dyreenheder.

11 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side 11 Brugergebyr For tilsyn og udarbejdelse af godkendelser i 2009 er der opkrævet kr. Reaktioner i 2009 I 2007 er der i alt givet 17 henstillinger imens der i 2008 kun er givet 10 og i 2009 er der givet 9 henstillinger. Der er kun givet 3 indskærpelser i 2007, hvilket er betydeligt lavere end i 2008, hvor der blev givet 8 indskærpelser. I 2009 blev der ikke indgivet indskærpelser. Henstillinger har ingen retslig virkning, men benyttes til lige at sige, at det her er ikke i orden og bør rettes. Det er dog ikke så slemt, så hvis det bliver rettet, hører virksomheden ikke mere for dette. Tabel 3: Reaktioner i ÅRSTAL Enhver myndighed har en pligt til at reagere med mindst mulig magtanvendelse for at opnå overholdelse af loven. Henstillinger bør derfor benyttes før der skrides til påbud og indskærpelser. HENSTIL- LINGER INDSKÆR- PELSER ØVRIGE PÅBUD FORBUD POLITIAN- MELDEL- SER SELVHJÆLPS- HJÆLPS- HANDLINGER Henstillinger i 2009 i forbindelse med tilsyn på virksomheder og landbrug er givet pga. Manglende ansøgning om spildevandstilladelse Overtrædelse af 2 meter bræmme Manglende kontrol med drikkevandsboring Manglende tankattester eller andre oplysninger om olietanke Opbevaring af bilbatterier Manglende driftsjournal

12 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side Kortlægning og Planlægning En del af tilsynsarbejdet handler om kortlægning og planlægning. Det er arbejde der ikke direkte er rettet mod virksomheder og landbrug, men som man heller ikke kan undværes i administrationen af tilsyn. 43% af tiden er gået til aktiviteter der hører under kortlægning og planlægning der er relateret til virksomheder og landbrug. Herunder er medtaget: Tilsynsberetning Indberetning af virksomhedsdata Kvalitetsstyring Erhvervsaffaldsregulativ og affaldsplan Indsatsplan for grundvand 2.4 Vurdering af miljøtilsynet i 2009 Solrød Kommune har opfyldt tilsynsfrekvensaftalerne indenfor alle kategorier af virksomheder og landbrug. De planlagte tilsyn i 2009 for virksomheder er gennemført, de planlagte tilsyn i 2009 og 2010 for landbrug er gennemført i Alle tilsyn i 2009 er blevet gennemført på cykel, hvilket altid giver en bemærkning om, at det er godt signal når tilsynet omhandler miljø. En af fordelene ved at komme på cykel er, at man ser omgivelserne mere nært. F.eks kan en lugt bedre observeres fra cykel end bil. Tilsynene er så vidt muligt samlet på få dage og i brancher, således er landbrugstilsyn er taget en dag og virksomhedstilsyn en anden dag. Tilsynene er blevet foretaget af virksomhedsgruppen, som altid tager 2 afsted på tilsyn for at få bedst mulig udbytte af tilsynet. Solrød Kommunes Miljøavis er blevet et godt instrument til at føre dialog med virksomhederne på tilsynene. Miljøavisen fortæller om nye regler, muligheder og initiativer. På hjemmesiden kan man finde oplysning om brugerbetaling, virksomheder der har modtaget miljøgodkendelse og spildevandstilladelser. Der er dog brug for mere information på hjemmesiden omkring erhvervsaffald. Der er ligesom i 2008 blevet arbejdet meget med administrationsrutiner gennem Geoenviron, Acadre og implementering af kvalitetsstyringssystemet for at sikre en ensartethed i arbejdsgangene. Der er blevet mindre tid til at arbejde med udvikling af indholdet i sagsbehandlingen som grundlaget for de faglige vurderinger.

13 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side Plan for miljøtilsynet i 2010 Udvælgelse af virksomheder og landbrug til tilsyn i 2010 tager udgangspunkt i tilsynsfrekvensaftalerne. Solrød Kommune er ikke forpligtiget til at udføre opsøgende miljøtilsyn udover tilsynsfrekvensaftalernes rammer. Tilsynsfrekvensaftalen Tilsynsfrekvensaftalen fastsætter, at alle virksomheder og landbrug indenfor de forskellige grupperinger skal have et samlet tilsyn indenfor tilsynsfrekvensaftalens periode. Alle listevirksomheder skal have et tilsyn indenfor en 3 års periode. Listevirksomheder, der derfor ikke har haft tilsyn siden 2007, skal have tilsyn i Følgende 3 listevirksomheder skal have tilsyn i Solrød Kommunes Modtageplads, Fasanvej 18 Banner Batterier Danmark A/S, Silovej 14 Solrød Ungdomsskole, Åsvej 26 Alle autoværksteder og Bilag 1 virksomheder skal have et tilsyn indenfor en 4 års periode. Bilag 1 virksomheder og autoværksteder, der ikke har haft tilsyn siden 2006, skal have tilsyn i Nedenstående er en liste over Bilag 1 virksomheder og autoværksteder, der skal have tilsyn i 2010 i henhold til tilsynsfrekvensaftalen: A/S Davidsen Cnc, Salbjergvej 34 J Christensens Maskinfabrik ApS, Industrivænget 11 Lh Teknik Aps, Silovej 1 M&m A/S Maskin & Finmekanik, Industrivænget 12 Scandinavian Engineering Systems Ses A/S, Salbjergvej 41 Smedemester A. E. Andersen, Industrivænget 10 Zarp Danmark Aps, Industrivænget 5 Auto Clasen Aps, Engvangen 15 Kaj Larsen Automobiler, Engvangen 20 Q8 Service, Motelvej 1 R.R.Autolakcenter v/ronny J Rasmus, Engvangen 20 S.P. Autoskadeservice, Industrivænget 17 Solrød Autocare Aps., Engvangen 2 Solrød Quickservice ApS, Solrød Strandvej 154 OK Benzin, Solrød Strandvej 150 Derudover kan der komme en række nye virksomheder til listen. Virksomheder, der enten er nytilflyttede, opstartet, ændret, har udvidet aktivitet eller af anden årsag ikke har været registreret.

14 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side 14 Alle landbrug med dyrehold mellem 3 og 75 dyreenheder skal have et tilsyn indenfor en 6 års periode. Da der i 2009 blev udført tilsyn for både 2009 og 2010 er der ikke på forhånd valgt landbrug ud i denne kategori. Landbrug over 75 dyreenheder skal have tilsyn hvert 3. år. Solrød Kommune har ét landbrug over 75 dyreenheder. Landbruget havde sidst tilsyn i 2007, hvorfor det skal have tilsyn i Ib Larsen, Nordmarksvej 16 Derudover er der udtaget 1 landbrug til Krydsoverensstemmelse af Plantedirektoratet.

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 2011 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2012 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om miljøtilsynet til Miljøstyrelsen. Følgende

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen omfatter ressourcer

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Notat 18. marts 2016 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens ( nr. 497 af 23/05/2013)

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Indledning (evt.) Kommunerne skal hvert år indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvordan arbejdet med tilsyn sagsbehandling indenfor miljøområdet

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2012. Det drejer sig

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Indledning (evt.) Indberetning er lavet ud fra de oplysninger som Holbæk Kommune

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri Page 1 of 6 Åben i Word Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 tegn) Frederiksberg Kommune overholder i 2011 sine tilsynsforpligtigelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Tønder Indledning (evt.) Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretning om miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Århus Kommune Kommunenavn Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Århus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i. Det drejer sig hovedsagelig

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i alt udført 29 tilsyn med husdyrbrug mv. i 2010. Miljøstyrelsens minimumsfrekvens for

Læs mere

Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune

Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune varetager miljøtilsynet med mere end 200 virksomheder. Tilsynsarbejdet udføres af Team Virksomheder, som foruden 5 kernemedarbejdere

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (evt.) Lemvig Kommune indberetter hvert år til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Kalundborg Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen for Kalundborg Kommune i 2011. Kalundborg Kommune overholder minimumsfrekvenserne

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Horsens Indledning (max 1500 Aktiviteten i forbindelse med miljøtilsyn på tilsynspligtige virksomheder har i 2012

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (max 1500 Lemvig Kommune indberetter

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Viborg Indledning (evt.) Med henvisning til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (evt.) Jammerbugt Kommune tilrettelægger og gennemfører tilsyn og godkendelser inkl. håndhævelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

Jimmi Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st. 9750 Østervrå. Rettelse til Miljøtilsyn med Bjergetsvej 11, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Jimmi Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st. 9750 Østervrå. Rettelse til Miljøtilsyn med Bjergetsvej 11, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Jimmi Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st. 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Rettelse

Læs mere

Henvendelse skal ske på mail: landbrug@aabenraa.dk. Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676

Henvendelse skal ske på mail: landbrug@aabenraa.dk. Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Hans Jørgen Hansen Hygum Gamle Kirkevej 36 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-12-2015 Sagsnr.: 07/35053 Dok.løbenr.: Kontakt: Helle Lund Daabeck

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekvenserne er opfyldt.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 Kommunen skal hvert år senest den

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (evt.) Der har været en jævn fordeling af tilsynsarbejdet og godkendelsesarbejdet.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2011 i henhold i miljøminiteriets

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (max 1500 Tilsynsberetninger er udarbejdet på baggrund af indberetning i Geoenviron (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5 Halsnæs Kommunenavn Indledning (max 1500 Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med

Læs mere

Miljøtilsynsberetning 2010. Virksomheder

Miljøtilsynsberetning 2010. Virksomheder Miljøtilsynsberetning 2010 Virksomheder Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010 Kommunenavn Skive Indledning (max 1500 tegn) I henhold til bek. nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om

Læs mere

Basistilsyn 2015 på Noldevej 29

Basistilsyn 2015 på Noldevej 29 Basistilsyn 2015 på Noldevej 29 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017, husdyrbrugsloven samt miljøbeskyttelsesloven.

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Nyborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (evt.) Hermed indsendes tilsynsberetning for Herning Kommune for 2011. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Glostrup Kommune Indledning (max 1500 I Glostrup var der i 2013

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Kommune Indledning (evt.) Miljøministeriet offentliggjorde en ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Høring om ny plan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Et forslag til overordnet plan for miljøtilsyn på virksomheder i Hillerød Kommune er

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Ringsted Indledning (evt.) Ringsted Kommune har i 2011 udført en tilsynsindsats, der for hovedparten af landbrug

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faxe Indledning (max 1500 Minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i 2012. (ad. 1.1) Godkendelser af liste i-mærkede liste,

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Hans Jesper Hansen Skyttehusvej 5 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Byg & Miljø Dato: 30. marts 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 15/3552

Byg & Miljø Dato: 30. marts 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 15/3552 Byg & Miljø Dato: 30. marts 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 15/3552 Tilsynsindberetning 2014 for virksomheds- og landbrugsområdet. Tilsynsåret

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (max 1500 Tilsynberetningen forventes godkendt på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 23. april 2013. (ad. 1.1)

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af Indberetning af godkendelses - tilsynsindsatsen med i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Tilsynsberetning 2005

Tilsynsberetning 2005 Tilsynsberetning 2005 Landbrug Struer Kommune, Byg og Miljø Miljøkontoret Indholdsfortegnelse Indledning.... 2 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde m.m... 4 1.1.a Godkendelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune. Center for Miljø og Natur Næstved Kommune. Gældende pr. 1. august 2013. Hvad er en tilsynsplan

Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune. Center for Miljø og Natur Næstved Kommune. Gældende pr. 1. august 2013. Hvad er en tilsynsplan Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune Gældende pr. 1. august 2013 Center for Miljø og Natur Næstved Kommune Hvad er en tilsynsplan I 2013 er der kommet en tilsynsbekendtgørelse med krav om, at kommunen

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (max 1500 Indberetning af tilsyn og godkendelse for i Frederikssund Kommune i 2011 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 Indberetningen for perioden 1. januar 2013

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Indledning (max 1500 tegn) I.b. (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: cop@dlgtele.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Brønderslevvej 197 i henhold til

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Gentofte Indledning (max 1500 Langt størstedelen af kommunes

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (evt.) Kultur, Miljø & Erhverv har igen i 2012 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugstilsyn.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2010. Det drejer sig

Læs mere

Tilsynsberetning 2010

Tilsynsberetning 2010 Tilsynsberetning 2010 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2011 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 tegn) Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2013 i henhold til miljøministeriets

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2 Indledning (max 1500 Hermed foreligger Kerteminde kommunes bidrag til den årlige indberetning om miljøindsatsen i 2008. I 2008

Læs mere

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v. J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014 Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.)./. Miljøstyrelsen sender herved udkast til ændringsbekendtgørelse af

Læs mere

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015 Høring over udkast 5 bekendtgørelser, til 5 bekendtgørelser, der følger der op implementerer på lov om lov nr. xx om anmeldeordning

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Niels.orvad@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 1. juli 2015 Center for Teknik og Miljø Sagsnummer:

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (max 1500 Jammebrugt Kommune gennemfører miljøtilsyn, godkendelsesarbejdet samt

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekenserne på de enkelte brug er opfyldt.

Læs mere

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikskhavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

3. Angivelse af karakter. (risikoscore) tilsynets

3. Angivelse af karakter. (risikoscore) tilsynets 11091427 Henning Hovslundvej 6230 Rødekro Sørensen 15 Gammelgård Miljø Skelbækvej 6200 Tlf.: Dato: Sagsnr.: Dok.løbenr.: Tilsynsrapport Da gjort udførelse. JF. De en dele kap. på nye af 3. kommunens rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Thomas Peter Thomsen Uglekær 110B Aabenraa. Tilsynsrapport 2015 på Skølsigvej 27

Thomas Peter Thomsen Uglekær 110B Aabenraa. Tilsynsrapport 2015 på Skølsigvej 27 Thomas Peter Thomsen Uglekær 110B 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 11-09-2015 Sagsnr.: 07/51271 Dokumentnr.: 7 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (max 1500 Syddjurs Kommune varetager miljøtilsyn med knap 200, som er omfattet af regler om minimumsfrekvenser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Indledning (max 1500 Tilsyn foretaget frem til 23.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Tilsynsberetning 2012

Tilsynsberetning 2012 Tilsynsberetning 2012 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2013 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012. Kommunenavn Holstebro Indledning (max 1500 tegn)

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere