Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4"

Transkript

1 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 6. oktober 2008 kl Til stede var 16 andelshavere og 2 var repræsenteret ved fuldmagt. Således var i alt 18 andelshavere repræsenteret. Fra ejendomsadministrationen 4-B A/S mødte ejendomsadministratorerne Jan Weichardt og Jan Herbo-Rasmussen. Formand Lars Rosbjerg bød velkommen og forklarede, at det ikke var lykkedes foreningens tidligere administratorer at få orden på regnskaber og byggeregnskab. Foreningens bestyrelse havde derfor kontaktet ejendomsadministrationen 4-B på anbefaling. 4-B havde afsat de nødvendige resurser. Resultatet af dette er, at vi i dag kan holde denne ekstraordinære generalforsamling for at orientere andelshaverne om, hvor foreningen er. Lars Rosbjerg præsenterede de 2 administratorer Jan Weichardt og Jan Herbo- Rasmussen fra 4-B A/S. Dagsordenen for generalforsamlingen var: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om foreningens økonomiske situation 3. Valg af bestyrelse Lars Rosbjerg foreslog Jan Herbo-Rasmussen som dirigent og referent. Der var ingen indvendinger her i mod. Jan Herbo-Rasmussen takkede for valget og konstaterede den ekstraordinære generalforsamlings lovlighed og beslutningsdygtighed. Jan Herbo-Rasmussen præsenterede kort 4-B A/S og fortalte, at der i det ca. 20 år gamle firma er 12 ansatte. Firmaet er ejet af Anette Kirkeskov og advokaterne Conrad Fabritius Tengnagel & Niels Ulrik Heine. Der er 5 administratorer. 4-B lægger vægt på, at al bogføring er ajour hver dag og på hurtig og effektiv kommunikation. For at understøtte St. Kongensgade 67 B 1264 København K Telefon: daglig Telefax: Reg.nr. A/S Web-site: SE.nr Medlem af Ejendomsforeningen Danmarks administratorsektion

2 - 2 - disse 2 vigtige elementer har 4-B netop anskaffet markedets bedste ejendomsadministrationsprogram der bl.a. byder på direkte adgang til bogføring og scannede bilag. Systemet tages i brug Jan Herbo-Rasmussen fortalte, at der havde været mange møder med både Fællesadministrationen 3-B og advokat Turley. Man kan fortælle i timevis om dette og give mange forklaringer på, hvorfor der nu er gået så lang tid, før vi er kommet et afgørende skridt videre, men grundlæggende må det erkendes, at aldrig har vi været med til værre rod end dét, der her blev overtaget. I 4-B besluttede man, at Jan Weichardt, der har en fortid i det almene boligbyggeri, skulle tage sig af oprydning og fortid, mens Jan Herbo-Rasmussen skulle klare nutid og fremtid. Jan Herbo-Rasmussen er derfor foreningens daglige kontaktperson indtil alt kører rutinemæssigt. Herefter forventes det, at der oplæres 1 eller 2 andre personer i 4-B som kan overtage den daglige kontakt eller dele heraf. Administrationen har arbejdet tæt med bestyrelsen og ikke mindst med Kaspar Kristiansen, som nu er fraflyttet. Der burde have været afholdt en ordinær generalforsamling inden udgangen af maj måned 2008, men i samarbejde med bestyrelsen blev det besluttet først at afholde generalforsamling når der var noget at orientere om. Ved de forskellige lejligheder, hvor der har været kontakt med andelshaverne har der været enighed om, at dette er det rigtige valg. Kun en enkelt andelshaver har været imod. Til brug for generalforsamlingen var der sammen med indkaldelsen vedlagt en redegørelse omkring foreningens økonomiske situation. Der var også udsendt en fuldmagt, da mange af andelshaverne på grund af udlandsophold eller andet midlertidigt fravær ikke har mulighed for at være til stede. På en ekstraordinær generalforsamling kan der ikke behandles andre spørgsmål end dem, som er anført i dagsorden. Der var ingen indvendinger mod hverken lovlighed eller beslutningsdygtighed. Ad dagsordens pkt. 2 orientering om foreningens økonomiske situation Jan Weichardt orienterede om, at 4-B startede på at se på de regnskaber der allerede var lavet 2 stk. for ejerforeningen og 3 for AB og vi så, at disse regnskaber var udarbejdet med forbehold både fra revisor og administrator.

3 - 3 - Såvel 3B som revisor var usikre på om fælles udgifter var fordelt efter de korrekte fordelingsnøgler og man havde konsekvent benyttet sig af den ene af fordelingsnøglerne, nemlig 71 % til AB og 29 % til naboejendom. 4-B har ment, at det er umagen værd at gå helt tilbage til begyndelsen og det medfører visse rettelser, der skal indarbejdes i regnskaberne. Der laves ikke om på de tidligere regnskaber, men man tager det med ind i det nye der skal laves. Samtidig blev det konstateret, at Byggeregnskabet ikke var godkendt af Københavns Kommune. Når der er offentlig støtte, skal man aflægge et byggeregnskab overfor kommunen, som skal godkende de afholdte udgifter. Byggeregnskabet var fremsendt med forsinkelse og der var en del byggekreditorer i det fremsendte regnskab. Der var byggekreditorer for ca. 1,1 mio. kroner, som man havde vurderet skulle afholdes af byggesagen efter aflæggelse af byggeregnskabet. Når byggeregnskabet er godkendt, har man normalt 6 måneder til at få disse udgifter afholdt og opgjort. Med stor forsinkelse blev disse udgifter opgjort og indsendt til kommunen, som efter sommerferien 2008 har godkendt det endelige byggeregnskab, som udviser en besparelse på kr Beløbet skal herefter anvendes til at lave et ekstraordinært afdrag på det støttede lån, hvorfor finansstyrelsen skal beregne, hvad det betyder dels for den støtte der er udbetalt og dels, hvad der skal udbetales fremover. Dette er som sådan ikke noget problem, fordi andelsboligforeningen jo samtidig har haft beløbet stående og fået det forrentet. Vi har derfor spurgt 3B, hvordan alle beløb som har været placeret hos dem er blevet forrentet det er af ca. 1,5 mio. stående og vi har nu for 3 uger siden fået oplyst, at der er sket en forrentning på ca. 1 %. Da dette er mindre end det, som man nu skal regulere i for meget udbetalt støtte, så vil det give andelsboligforeningen en ekstra udgift. Derfor har vi anmodet 3B om at komme med et forslag til, hvordan man vil friholde andelsboligforeningen for dette tab. Samtidig har vi kunne konstatere, at 3B i forbindelse med byggesagen har indsat de indbetalte andelsbeløb kr på en bankkonto, som er lavt forrentet samtidig med, at man har optaget et byggelån på samme størrelse, hvor der naturligvis er betalt en væsentlig højere rente. Såfremt 3B havde ansøgt kommunen om at få lov at disponere over det indbetalte andelsbeløb, ville man have kunne få dette godkendt når der var solgt 75 % af samtlige andele. Dette har givet andelsboligforeningen en væsentlig højere renteudgift som vi

4 - 4 - efter et foreløbigt skøn har vurderet kan beløbe sig til kr har vi også anmodet 3B om at komme med et forslag til, hvordan andelsboligforeningen kan friholdes herfor. Udover dette har 4-B undret sig over, at der enkelte steder er så høje driftsudgifter. F.eks. har foreningen betalt kr moms hver måned til den daværende vicevært udelukkende for fejning af fortove. Der er nu ændret på disse ting således, at driftsudgifterne er betydeligt lavere. 4-B er også blevet administrator af ejerforeningen og af Gårdlauget Skt. Hans Torv samt har overtaget vicevært og varmemesterjobbet i AB og pasningen af det fælles gårdlaug, således, at alle henvendelser fremover skal ske til Ejendomsinspektør Allan Moe på dagligt mellem og eller til Jan Herbo-Rasmussen dagligt mellem og på 4-B s telefon For at forberede vurderingen af ejendommen til det kommende regnskab har vi indhentet en forhåndsbesked om ejendommens værdi i april måned 2008 Det forventes, at hvis foreningen rekvirerer en handelsvurdering vil denne være 2-4 millioner mere værd. Efter denne information var der anledning til at stille spørgsmål og Klaus Damkjær Nielsen ville gerne vide, hvad foreningen havde betalt for disse ekstra administrative arbejder. Svaret er, at der for nylig er fremsendt faktura fra 4-B på ca. kr og at størstedelen af ekstraarbejdet er udført. Det kan ikke afvises, at det bliver nødvendigt med yderligere fakturering i forbindelse med revisors behandling af regnskabsmaterialet, men vi forventer ikke det vil kunne overstige kr Prisen for selve den daglige administration er den samme som foreningen før har betalt advokat Turley. Anita Seiffert spurgte til de som skal betales tilbage til realkreditinstituttet. Det er vel ikke så dårligt, mente Anita, og det kunne Jan Weichardt bekræfte det sker jo som et afdrag på det optagne lån. Det eneste problem der er i det er, at der skal ske et afdrag på lånet også selv om man evt. måtte ønske at optage et nyt lån for at få udført ting, som ikke kunne komme med i byggeregnskabet. Der var spørgsmål til hvad der så nu er tilbage før alt er normalt. Svaret er, at der mangler 3 ting:

5 Svar fra Finansstyrelsen om, hvad den fremtidige støtte og reguleringen vil udgøre 2. Afklaring af 3B s forligstilbud eller fremsættelse af et evt. krav. 3. At 4-B efterfølgende laver et budget når resultaterne kendes, hvor foreningens nye økonomiske forhold er indarbejdet Tidshorisonten for det hele er: Revisor kan først afslutte regnskaberne når alle forudsætninger er kendte, men da regnskabsmaterialet nu er udarbejdet og vi håber, at 3-4 uger efter at der er taget stilling til 3Bs tilbud og Finansstyrelsens beregninger er modtaget kan regnskabet foreligge i udkast. Finansstyrelsen rykkes jævnligt af 3B for omberegningen. Således forventer vi stadig at overholde den oprindelige tidsplan med godkendelser af regnskaber på en ordinær generalforsamling i Ad dagsordens pkt. 3 valg af bestyrelse Da Kaspar Kristiansen er fraflyttet foreningen er bestyrelsen ikke i stand til at mønstre 3 medlemmer, som er minimum iht. vedtægternes 28, som bestemmer, at der skal være 3-5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen, således at ½ afgår ved hver generalforsamling. Bestyrelsen skal derfor suppleres frem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. I dag sidder Lars Rosbjerg og Natascha Bach Egan i bestyrelsen og der er ingen suppleanter. Lars Rosbjerg blev valgt 8. januar 2007 for 1 år og Natascha blev samme år valgt som suppleant for 1 år. Begge er således på valg på denne generalforsamling. For 2 år valgtes: Lars Rosbjerg og Louise Vinodini Sørensen For 1 år valgtes: Natascha Bach Egan, Philip Lorentzen & Frank Emil Jensen. Som suppleanter indtil maj 2009 valgtes Anita Seiffert & Kirsten Juul Hansen.

6 - 6 - Bestyrelsen sammensætter sig herefter således: Lars Rosbjerg Nørre Allé 3, 5. tv På valg 2010 Louise Vinodini Sørensen Guldbergsgade 4, 2. dør 3 På valg 2010 Natascah Bach Egan Nørre Allé 3, 3. th. På valg 2009 Philip Lorentzen Nørre Allé 3, 1. th. På valg 2009 Frank Emil Jensen Nørre Allé 3, 2. tv. På valg suppleant Anita Seiffert Guldbergsgade 4, 2. dør 4 På valg suppleant Kirsten-Juul Hansen Guldbergsgade 4, 5. sal På valg 2009 Bestyrelsen skal udpege 2 medlemmer til ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen fremkommer med forslag til formand for ejerforeningen. Der var ikke et punkt der hedder eventuelt, men bagefter var der en mere almindelig snak om foreningens forhold, vicevært mm. Generalforsamlingen afsluttet kl. 19:10. København, den Som dirigent og referent Jan Herbo-Rasmussen

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord.

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord. Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld. 2720 Vanløse J.nr. 504000 sup/ Referat fra ordinært medlemsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 29. maj 2006,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere