Introduktions- og oplæringsprogram A24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktions- og oplæringsprogram A24"

Transkript

1 Introduktions- og oplæringsprogram A24 Kære nye kollega... Velkommen til A24 Vi har udformet følgende introduktionsprogram og oplæringsprogram for at gøre din første tid som nyansat her på medicinsk afdeling så behagelig og overskuelig som mulig. Oplæringen er en fortløbende proces, der kan vare uger eller måneder afhængig af din erfaring. Oplæringsprogrammet er lavet med udgangspunkt i afsnittets kompetenceprofiler - den avancerede begynder, den kompetente sygeplejerske og eksperten. Det tager afsæt i kompetencerne for den avancerede begynder m.h.p. at opnå den kompetente sygeplejerskes niveau i løbet af 1-2 år. Oplæringsprogrammet er udformet som et afkrydsningsskema, der kan være dig en hjælp til at anskueliggøre, hvor langt du er nået i denne proces. Forventninger: Vi forventer, at du i de første uger falder godt til i afsnittet og udviser interesse for at blive en del af vores arbejdsfællesskab. Du vil i de første uger i din introduktionsperiode blive introduceret i punkterne i introduktionsprogrammet. Derefter vil du i introduktionsperioden ikke komme til at stå alene, men få tildelt to mentorer. De vil hjælpe dig igennem oplæringsprogrammet, og løbende evaluere hvor langt du er nået. Derudover vil der være en medarbejdersamtale med afdelingssygeplejersken efter ca. 3 måneder. Vi forventer, at du er bevidst om, hvor langt du er nået, og har en høj grad af vilje til at gøre brug af dine kollegaers viden og kompetencer. Samtidig forventer vi, at du udviser ansvarlighed og engagement for at nå punkterne i oplæringsprogrammet. Vi glæder os til at møde dig og ser frem til et godt og lærerigt samarbejde... Mange venlige hilsner Personalet på A24

2 Introduktionsprogram: D. kl Hospitalets generelle introduktion - herunder hjertestopkursus Den første dag på A24 vil være ren introduktion. Herefter vil introduktionen blive kombineret med deltagelse i patientplejen: Velkomst - præsentation af afsnittets personale og nærmeste samarbejdspartnere The hos oversygeplejerske Bente Dam d. Kl. Udlevering af K-nøgle Orientering om: Afsnittets værdigrundlag Plejeform, døgnrytme Sygdomsspecialer Modtagelse af patienter Rapportsystem Håndtering af utilsigtede hændelser Oplæring i blodsukkermåling (AccuCheckInform) d. kl. EPJ-kursus d. kl. Udlevering af EDB-kode Gennemgang af EPJ og AS 400 ud fra vejledningen: Afdelingernes EPJ undervisning af nyansatte i plejen. Oplæring ved de specialeansvarlige d. Kl Instrukser og retningslinjer i e-dok, praktisk brug af EPJ. Patientforløb Litteratur i afsnittet og brug af fagbiblioteket Oplæring i venflonanlæggelse, aspiration m.m. Hjertestopbehandling Fremvisning af: Kontoret, tavlen og tavlens funktion Telefon - kaldesystem og klokkesystem Afsnitssekretærens arbejdsområde Skabet med procedurebakker samt hjertestopvognen, rubensmasker og ekstra bakker til hjertestop og anafylaksi Isolationsstue Forholdsregler ved brand - hjertestop Beredskabsplan for Regionshospitalet Viborg

3 Rundvisning: A24: Kontorer, kaffestue, akutstuer, køkken, madvogn/dagligstue og køle- / fryseskabe, depotrum, linnedrum og skyllerum Procedurer i skyllerum Medicinrum: medicingivning, medicinrekvirering De medicinske sengeafsnit Medicinske ambulatorier Medicinsk sekretariat Laboratoriet Blodbanken Orientering om personaleforhold: Personalekartotek Personalemøder, afsnitsundervisning Tjenestetidsplan, ferieafvikling, ønskebog Syge-/raskmelding Arbejdsfordelingsplan Personalepost Kaffekasse / gavekasse Meddelelsesmappen, personalecardex, ugebrev fra afdelingsledelsen Afsnittets uddannelsesforpligtelser TR og sikkerhedsrepræsentant Kurser Personaleudviklingssamtaler (PUS)

4 Oplæringsprogram: Ved modtagelsen af den akutte patient på A24 henvises til Dokumenthåndbogen> sygepleje intern medicin> Modtagelse af den akutte patient og venflonanlæggelse Kategorier: - Den febrile patient - Respiration - Kredsløb (Dyb venetrombose, Anæmi, Anafylaksi) - Centralnervesystemet, den bevidsthedssvækkede patient - Forgiftninger (Afrusning, leverinkompensation, veneficium medicamentale) - Organkirurgiske patienter - Modtagelse - Overflytning - Udskrivelse Den febrile patient Temperaturmåling Kendskab til og efterleve Klinisk retningslinje for temperaturmåling: -> Om hospitalet -> Sygeplejefagligt -> Kliniske retningslinjer -> Klinisk retningslinie for temperaturmåling Blodprøver:Udvidede infektionstal + basis ved indlæggelse A24 Sepsisscore EPJ>Aktuel status>handlinger Ekspektorat D/R evt. Trakealsug Se e-dok: Lungemedicinsk afdeling Diverse Podninger f.eks. sår, halspodninger, strep A-test Se e-dok: Sygepleje, intern medicin Se e-dok: Klinisk mikrobiologisk afdeling Influenzasug Se e-dok: Sygepleje, intern medicin Fæcesprøver: TPB, clostridier E-dok: Klinisk mikrobiologisk afdeling Urinprøver: Urinstix, urin D/R E-dok: Klinisk mikrobiologisk afdeling Assistere ved lumbalpunktur, samt sende diverse prøver Se mappen: Diverse Prøver Vurdere og reagere på blodprøvesvar Respiration Blodprøver: Basis ved indlæggelse A24 + A-punktur evt. D-dimer, coronarmarkører Identificere og handle i fht. forskellige respirationsmåder, respirationsfrekvens, respirationsdybde Ilt og Kendall Fugter Søg på Kendallfugter i e-dok.

5 Inhalationer på Hudsonmaske eller næb med filter. Se e-dok: Medicinsk afdeling M > 21. Sygepleje - lungemedicin > 1. Metodekort > 9. Metodekort - administration af forstøvet inhalationsmedicin Maske med reservoir NIV (Non Invasiv ventilation) behandling. Se e-dok: Medicinsk afdeling> NIV ved akut KOL eksacerbation og akut respirationsinsufficiens Den røgforgiftede patient. Se e-dok: Medicinsk afdeling>forgiftninger>kulilte (C0) Sug: Anvendelse, vedligeholdelse og samling Pigtailkather ved pleuradrænage: Observationer, fjernelse og forsendelse af prøver f.eks. T-celler, TB, D/R Se e-dok: Billeddiagnostisk afdeling: UL af pleura incl. biopsi - drænage Forberedelse og forholdsregler før biopsi og drænanlæggelse. Forsendelse: Se mappen diverse prøver eller søg i e-dok. Vurdere og reagere på blodprøver og A-punktur svar Yderligere henvises til hovedområdet den febrile patient og til artiklen: Dyspnø hos uhelbredeligt syge og døende patienter i artikelmappen. Kredsløb Blodprøver: Basis ved indlæggelse A24, coronarmarkører, INR, evt. TSH Telemetriovervågning, venflonanlæggelse Oplæring i BT sapperatet Intellivues funktioner Reagere på påvirket BT, puls, brystlignende smerter Kendskab til og kunne benytte voluven og andre infusionsvæsker Ødemer Vurdere og handle ved hjertestop Se e-dok: Kardiologi>hvem skal genoplives. Orienter dig på hjerteforeningens hjemmeside>avanceret genoplivning Se e-dok: Kardiologi>takycardibehandling, AFLI, AFLA Se e-dok: Fælles instrukser - retningslinjer: 4.19 Genoplivning Yderligere henvises til hovedområdet respiration Dyb venetrombose, DVT Blodprøver: Basis ved indlæggelse A24 + D-dimer, INR Identificere og reagere på tegn på DVT Kompressionstrømper, udmåling Se e-dok: Kardiologi> DVT. Oprette, dokumentere i og følge cheklisten Dyb venethrombose under handlinger i EPJ. Anæmi, blodtransfusion Blodprøver: Basis ved indlæggelse A24+ Bac-test og evt. anæmiudredning Blodtransfusion. Afhentning, opsætning og nedtagning Kendskab til og brug af blodmølle og filter. Se e-dok: Hæmatologi>blodtransfusion

6 Anafylaksi: Venflonanlæggelse Se e-dok: Lungemedicinsk afdeling>patientvejledning ved allergi over for bi-/hvepsestik og insektstik e-dok: Medicingivning intravenøs>anafylaksi Centralnervesystemet, den bevidsthedssvækkede patient Blodprøver: basis ved indlæggelse A24 inklusiv blodsukker og EKG, A-punktur, levertal, coronar enzymer, blodketoner, yderligere blodprøver med relevans for årsagen til bevidsthedssvækkelse Kunne observere, vurdere og reagere på bevidsthedssvækkelse: Bevægelse: Reaktion på tiltale ell. Smertestimuli, kraftnedsættelse, Kredsløb Respiration (frekvens, dybde, regelmæssighed), cyanose, Bleghed som tegn på chok, Bevidsthedsniveau, besvimelse, kramper, sekretafgang, Øjenomgivelser, sclera, pupiller, Blødninger, blå mærker m.m. Mulige årsager: Hovedtraume, intracerebral, epi- eller subdural blødning. Apoplexia cerebri Forgiftning med alkohol, medicin, narkotika, kemikalier: Ved mistanke om benzodiazepinforgiftning kan gives iv Lanexat 0,3 mg langsomt. Ved mistanke om opiatforgiftning kan gives iv Narcanti (Naloxon) 0,8 mg. Evt. gentaget efter 5-15 minutter. Infektion, sepsis, meningitis, encephalitis. Epilepsi, opvågningsfasen/status epilepticus. Metabolisk coma: Diabetisk, uræmisk, hepatisk, elektrolytforstyrrelser (Natrium, Kalium, Calcium) Hypoglykæmi Hypertensiv encephalopati (diastolisk tryk > 130) Venflonanlæggelse Evt.blærescanning og Katheter a demure Se hygiejnemappen>forebyggelse af infektion ved brug af blærekath. Lejring af den bevidsthedssvækkede patient: Se mappen i mellemgangen>hjælpemidler>se intranettet>øvrige hjælpemidler og teknikker> madrasser til rådighed EPJ>handlinger>bradenskala Se e-dok: Fælles instrukser -retningslinjer: Basal genoplivning Se e-dok: Intern medicin - den bevidstløse patient Søg på relevante diagnoser relateret til bevidsthedssvækkelsen. Forgiftninger Afrusning: Blodprøver: Basis ved indlæggelse A24 levertal,s-calcium, S-Ethanol (Tages kun i vagttid, når pt. er bevidstløs.)

7 Abstinensobservation ifh. abstinensgrader- og behandling Opstart af abstinensbehandling: Klopoxid og B-vitamin Evt. Obervation af symptomer på Wernickes sygdom E-dok: Intern medicin>behandling af abstinenstilstande. Evt. Venflonanlæggelse mhp. at sikre 2-4 L. elektrolytholdig væske første døgn. Afklare patientens forventninger til indlæggelsen og mhp. videre fremtidsplan evt. kontakt til rusmiddelcentret. Se diverse informationsmateriale. Se artikel mappe Se sundhedsstyrelsens hjemmeside Leverinkompensation: Blodprøver: Basis ved indlæggelse A24, levertal, s-magnesium, s-calcium ion, fosfat, evt. 0-forlig E-dok: Sygepleje intern medicin>modtagelse af den leverinkompenserede patient. E-dok: Hepatogastroenterologi>hepatisk encehalopati m.m Ascitesdrænage + forsendelse af diverese prøver, D/R, T-celler, celletælling. Se e-dok: Hepatogastroenterologi>ascitespunktur Se mappe diverse prøver Veneficium medicamentale: Blodprøver: Basis ved indlæggelse A24 samt Paracetamolforgitfn. Indlæg/A24. Evt. undersøgelser for andre stoffer Blodprøver hver 6. Time hhv. Paracetamolforgitfn. 6. time/a24 eller Paracetamolforgitfn. morgenrunde/a24. Opret og udfyld handlingen Paracethamolforgiftning under Aktuel Status. Årsag og evt. ordination af fast vagt og psykiatrisk tilsyn Aspiration, ventrikelskylning og aktivt kul Se e-dok: Medicinsk afdeling, Sygepleje - intern medicin, Ventrikelaspiration. Hav kendskab til og følg de diverse instrukser for forgiftninger Særligt: e-dok: Medicinsk afdeling, Paracetamolforgiftning. Tæt samarbejde med familie, institutionspersonale og andre relevante kontakter Se artikelmappen>sygehusledelsens sekretariat> vedrørende aktindsigt i Helbredsoplysninger og Lov om patienters retsstilling Se hæfte>vurdering og visitation af selvmordstruede> Vejledning til sundhedspersonale 2004 Organkirurgiske patienter Organkirurgiske patienter: Blodprøver: Basis ved indlæggelse A24 samt smertepakken, bløderpakken eller minipakken. Modtaget jf. instruksen Modtagelse af den akutte patient. Værdier skrevet ind under Observationer. Oprette og dokumentere plejen i fænomenet Udskillelse Oprette og anvende cheklisten Præoperativ chekliste A24 i Handlinger i EPJ.

8 Patienten er iført hospitalstøj og har fået anlagt venflon. Patienten holdes fastende, ind til der er lagt plan ved organkirurgisk mellemvagt eller bagvagt. Særlige observationer: Mavesmerter: evt. VAS-score Tarmstop: ventrikelsonde til svagt sug, 30 mmhg. Kvalme Opkastninger: Mængde og udseende Feber Hudens kulør Væskebalance og ernæringstilstand Vægttab eller vægtøgning Have kendskab til og anvende e-dok for organkirurgisk afdeling:- 5. Sygepleje -> 71. Observationsark - Urologisk sektion -> Urologisk afsnit -> 6. Sygeplejemæssige vejledninger - Urologisk sektion -> Urologisk afsnit -> 2. Instrukser -> 2.2 Præ-operative undersøgelser - Billeddiagnostisk kvalitetshåndbog -> 5. Undersøgelsesforløb - Billeddiagnostisk kvalitetshåndbog -> 17. Undersøgelsesinstrukser - Forsider - Anæstesiafdelingen -> 18. Generelle -> 26. Diabetes og operation - Anæstestiafdelingen -> 4.5. Fasteregler før anæstesi Udlevere relevant patientinformation. Findes på hospitalets officielle hjemmeside: -> Afdelinger -> Organkirurgisk afdeling -> Patientvejledninger. Modtagelse, overflytning og udskrivelse Modtagelse: Se e-dok: Sygepleje intern medicin>modtagelsen af den akutte patient Se e-dok: Intern medicin: Forløbsbeskrivelse Vejledt Undervist Se lille checkliste, som tages med ind til patienten. Orienterer dig i bogen Akutte medicinske tilstande eller Medicinsk kompendium Overflytning: Til andre stamafsnit: I samarbejde med læge og koordinator findes relevant stamafsnit. Mundtlig rapport til modtagende afsnit. Aftale tidspunkt og stue. Overflytte på EPJ I25 eller 025: Læge med under overflytning, pårørende informeres, Patientens tøj sendes med eller hvis stamafsnit kendes afleveres tøjet der. SFI-handling Akut patient udfyldes som dokumentation i relation til overflytningen. Udskrivelse: Aftaler vedrørende udskrivelse: Udfylde cheklisten i SFI-handlingen Akut patient. Kontakt til hjemmeplejen: Ved enhver kontakt til hjemmeplejen rettes der enten telefonisk kontakt til hjemmeplejens sygehusvisitation eller der sendes en færdigbehandlingsfax Fax 2. Kontakten til hjemmeplejen dokumenteres i SFI-handlingen Akut patient.

9 Kendskab til elektronisk kontaktliste til kommunerne på Intranettet. Udskrivningsrapport til hjemmeplejen eller udskrivelsesbrev til patienten. Opret og lav en Udskrivningsrapport. Findes under Korrespondance. OBS: Udskrivningsrapporten skal altid printes ud og medgives patienten eller faxes til hjemmeplejen. Den bliver endnu ikke sendt elektronisk.

Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen 3 1.1 Organisatorisk 3 1.2 Sygeplejefagligt 4 1.3 Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen 4 1.4

Læs mere

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau 1...

Læs mere

Karkirurgisk afdeling V11-3

Karkirurgisk afdeling V11-3 Karkirurgisk afdeling V11-3 Regionshospital Viborg Udarbejdet af: Karen Gaarn-Larsen afdelingssygeplejerske Vibeke Serup Jensen sygeplejerske Jytte Kusk sygeplejerske September 2007 2 Illustration af opbygningen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Introduktionsprogram til på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Velkommen til s timelønnede team vi ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Du bedes læse dette introduktionsprogram og derefter

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning i undervisning af sygehuspersonale. Niveau 2

Vejledning i undervisning af sygehuspersonale. Niveau 2 Vejledning i undervisning af sygehuspersonale Niveau 2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Indholdsoversigt... 7 Bilag... 7 Noter... 8 Formål... 8 Læringsmanual... 9 Modul 1: Introduktion... 9 Modul

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET I denne personalepolitik tages der udgangspunkt i den overordnede personalepolitik, der er for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og i den personalepolitik,

Læs mere

Mobilt Akut Team Vejle Sygehus

Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Samarbejde om den kritisk syge patient Version oktober 2013 1 Plan for MAT undervisningen Hvem er MAT arbejdsgruppen Hvad er MAT MAS RRT Basisobservationer og målefrekvens

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: ØRE NÆSE HALS KLINIKKEN I/S Trangstræde 15 8900 Randers C Danmark Morten Christian Grøn Besøgsdato: 20.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt

1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt 2015 1. halvår for alle faggrupper KURSUSPROGRAM Hospitalsenhed Midt Kort om 5 medlemmer 5 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus 6 At lytte med hjertet 8 Besøg i kapellet 9 Dagligt

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere