Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber"

Transkript

1 Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1

2 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed og læringsfællesskaber 10 Læringskulturen skal bringe det faglige frem 10 Eksempler fra aktionslæringsforløbet 12 Kom godt i gang med samarbejde om faglighed i teamet 17 Mangfoldig faglighed 20 Fagligheden skal åbnes og foldes ud 20 Globalisering og mangfoldighed 23 Kom godt i gang med mangfoldig faglighed 25 Litteraturhenvisninger 27 Hæftet er inspireret af Ud af gråzonen af Michael Svendsen Pedersen, Roskilde Universitet, som også kan downloades på Fastholdelseskaravanens hjemmeside. Hæftet erstatter ikke de gældende regler på området, og anvendelsen af eksempler, råd og anden inspiration skal ske under iagttagelse af de relevante regelsæt. 2

3 Forord Frafaldsstatistikkerne synes tydeligt at pege på, at drenge - og især drenge med etnisk minoritetsbaggrund - har det største frafald fra de erhvervsfaglige uddannelser. Det er et problem både for dem selv og for samfundet, som har behov for deres arbejdskraft. Det er derfor afgørende at få flere af drengene til at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Man skal naturligvis være forsigtig med at generalisere ud fra statistiske oplysninger. Der er mange slags drenge, ligesom der kan være mange forskellige forklaringer på, hvorfor de falder fra - ofte er der tale om en kombination af forskellige årsager. Derfor er der ikke enkle snuptagsløsninger, men det er heller ikke umuligt at nå denne gruppe af drenge, som har det vanskeligt i de erhvervsfaglige uddannelser. 1. De seks anbefalinger er: 1. Fokuser på drengenes ressourcer 2. Vær en positiv rollemodel 3. Styrk studiekompetencen 4. Styrk den faglige identitet 5. Styrk det praksisnære 6. Brug positive fortællinger Fastholdelseskaravanens inspirationshæfte Drenge i gråzonen, som udkom i maj 2010, indeholder et bearbejdet materiale om, hvem de frafaldstruede drenge er, og hvad der skal til, for at de kan komme tættere på at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Hæftet rummer en række generelle råd og metoder indhentet fra personer, der i dagligdagen arbejder tæt på de frafaldstruede drenge. Hæftet indeholder blandt andet seks anbefalinger 1 af generel karakter til, hvorledes det kunne være muligt at få flere drenge - og ikke mindst de etniske minoritetsdrenge - til at kom- 3

4 Et drengeperspektiv på erhvervsuddannelserne indebærer, at man spørger, hvilke drenge der har hvilke problemer, og at man udvikler læringskulturen i uddannelserne, så den kan inkludere en forskellighed af elever. De frafaldstruede drenge har dårlige erfaringer med at være i uddannelse, og de er usikre på, hvilken retning deres liv kan og skal have. Erhvervsskolerne kan skabe meningsfulde læreprocesser for dem gennem faglige og sociale fællesskaber i uddannelserne som en ramme for en erfaringsbaseret identitetsudvikling. Lektor Michael Svendsen Pedersen me i gang med og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. For at komme tættere på de enkelte anbefalinger indgik Fastholdelseskaravanen i foråret 2012 en aftale med lektor Michael Svendsen Pedersen fra Roskilde Universitet (RUC) om at afprøve de seks anbefalinger på tre erhvervsskoler - en handelsskole og to tekniske skoler. Formålet var at få viden om anvendelige og effektive metoder i arbejdet med de frafaldstruede drenge i gråzonen mellem frafald og fastholdelse. Arbejdet på skolerne har vist, at det kan lade sig gøre at få drengene ud af gråzonen, men det kræver en indsats, hvor skolerne tænker læring på en ny måde, hvor fokus er på at udvikle nogle ram- mer, der kan rumme drengenes forskelligheder. Fastholdelseskaravanen håber, at denne publikation, som (primært) bygger på resultaterne fra Michael Svendsen Pedersens udviklingsarbejde, kan hjælpe lærere og ledere, der arbejder med drenge i gråzonen, med at få flere drenge ud af gråzonen og ind i et uddannelsesforløb. Tak til de skoler og lærere som medvirkede i udviklingsforløbet og gjorde det muligt at skrive dette hæfte. God læselyst Fastholdelseskaravanen Marts

5 Aktionslæring Forandring af læringskulturer I udviklingsforløbet Drenge i gråzonen er der eksperimenteret med at ændre på læringskulturer, så de kan inkludere alle elever. Dette er blevet gennemført som eksperimenter i et såkaldt aktionslæringsforløb. På hver af de tre skoler i udviklingsforløbet er der gennemført et antal eksperimenter, hvor forskellige pædagogiske praksisser er blevet afprøvet. Det betyder, at en gruppe lærere på hver skole sammen med forskere fra RUC har planlagt og udviklet nogle pædagogiske eksperimenter, som de har afprøvet i praksis under observation af forskerne. Derefter har lærere og forskere diskuteret resultaterne og overvejet, hvordan pædagogikken kunne ændres eller videreudvikles ved hjælp af nye eksperimenter. På hver skole afholdes også et seminar, hvor alle skolens erfaringer evalueres. Det er vigtigt at være opmærksom på, at gennemførelsen af ét eksperiment eller nogle stykker ikke ændrer ved veletablerede måder at tilrettelægge undervisning på eller på nye måder at være elev eller lærer på. Det, eksperimenter kan, er at åbne øjnene for nogle nye dimensioner og muligheder i undervisningen, som der kan arbejdes videre med og udvikles videre på. Den samlede proces illustreres i denne figur: Planlægning og udvikling Seminar Afprøvning i praksis Overvejelse og justering 5

6 Eksempel på et eksperiment 6

7 På en af skolerne blev gennemført et eksperiment med fliser, som bestod i, at eleverne i grupper skulle tegne et flisemønster, skære fliserne op og hæfte dem på en træplade. Formålet var at skabe nogle faglige læringsfællesskaber ved at lade eleverne arbejde sammen om en problemløsningsopgave. Forløbet starter med, at eleverne i grupper laver cirkelskrivning, det vil sige at hver elev i gruppen inden for ét minut skal skitsere et forslag til flisemønster på et ark ternet papir og sende det videre til den næste i gruppen, som tegner videre, indtil alle har tegnet på hvert udkast. Gruppen beslutter så, hvilket flisemønster de vil bruge. Eleverne arbejdede målrettet med opgaven i grupperne. Alle fik lavet deres flisemønster færdigt inden skoledagen var forbi, selv om opgaven lå på et fagligt niveau over, hvor eleverne befandt sig. Læreren kunne stille og roligt gå rundt og hjælpe eleverne undervejs. Mens de etniske majoritetselever skar fliser til, lagde dem op i mønsteret osv. i en samarbejdende proces, stod den etniske minoritetselev tavs og fulgte processen og søgte tilsyneladende at finde ud af, hvordan han kom med i processen. Rammerne for et fagligt fællesskab blev skabt, men alligevel ser det ud til, at ikke alle elever - og måske specielt den etniske minoritetselev - blev inkluderet i processen. For at finde ud af hvordan denne noget tilbageholdende elev kunne integreres mere i processen, blev eksperimentet gentaget i en ny version. Der er altså tale om samme eksperiment, men med nogle justeringer: For det første giver læreren en grundig introduktion til, hvad arbejdet går ud på. For det andet får eleverne en introduktion til de faglige færdigheder, de skal bruge. For det tredje får hver elev i de enkelte grupper ansvaret for en bestemt farve, således at den etniske minoritetsdreng, der var fokus på her, blev ansvarlig for de blå fliser og af den vej inddraget i undervisningen. Eksperiment blev gennemført med en anden klasse, således at drengen, der var fokus på, var den eneste, der havde prøvet arbejdet tidligere. Forskellen fra det første eksperiment var ret overvældende: Ikke alene var den pågældende elev aktivt med hele tiden, men var nærmest den, der styrede gruppen igennem hele processen. Der kan være mange forklaringer på forskellen mellem de to eksperimenter. For eksempel havde den etniske minoritetselev deltaget i arbejdet før og var nu eksperten. Desuden var der skabt klarere og fastere rammer om processen. Men uanset hvad så viser eksperimentet, at den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen kan gøre en stor forskel på inklusionen af elever, der ellers kan have en tendens til at være i periferien. 7 7

8 Kom godt i gang med aktionslæring Aktionslæring er en metode, hvor omdrejningspunktet er at udvikle undervisningen ved løbende at eksperimentere med og reflektere over observationer af konkrete undervisningssituationer, hvorefter en justering kan danne baggrund for nye eksperimenter. DEFINITION En aktion er et eksperiment, der iværksættes med henblik på at lære af og raffinere praksis, og som knytter sig til en bestemt udfordring. Nedenstående model for aktionslæring kan hjælpe dig og dit tema godt i gang. Formuler en meningsfuld problemstilling Igangsæt aktioner Observation af aktioner Den didaktiske samtale Vælg en problemstiling, der gør det muligt at eksperimentere i praksis. Formuler jeres antagelser i hypoteser. Udfør de handlinger, der er genstand for jeres observation og refleksion. Forhold jer åbent til de forandringer, der sker i praksis. Få øje på, hvad der sker. Beskriv, diskuter og reflekter over oplevelser fra observationen. Aftal nye aktioner. Beslut hvilke handlinger, der kan belyse problemstillingen. Løbende bearbejdning af erfaringer Beslutninger, observationer og refleksioner noteres løbende og samles afslutningsvis i en fælles redegørelse - for eksempel: Hvad var problemstillingen? Hvilke aktioner har været iværksat? Hvad bemærkede I især? Hvilke iagttagelser og refleksioner over praksis er der gjort? Hvilke konklusioner giver forløbet belæg for at drage? Hvilken ny viden om praksis har forløbet affødt? Hvilke ændringer af eksperimentet giver det anledning til? 8

9 9 9

10 Faglighed og læringsfællesskaber Læringskulturen skal bringe det faglige frem Afprøvningen af de seks anbefalinger fra drenge i gråzonen peger i retning af en tendens, hvor fagliggørelsen og faglige fællesskaber kan fortolkes som det bærende i en pædagogik for de unge, der deltog i aktionslæringsforløbet. Det betyder, at underviserne på alle niveauer og i alle sammenhænge skal tilstræbe at understøtte en læringskultur, der bringer det faglige frem. Men hvad er faglighed? Alle uddannelser har særlige fag og tilhørende faglighed. Christian Helms Jørgensen 2 peger på at den helt særlige faglighed på erhvervsuddannelserne, Seks anbefalinger Hvilken forståelse af anbefalingerne peger afprøvningen på? Fokusér på drengenes ressourcer Skab sociale fællesskaber Brug positive fortællinger Styrk den faglige identitet Styrk det praksisnære Lav fælles problemløsningsopgaver Skab klare rammer for problemløsningsopgaverne Fagliggør elevernes erfaringer Skab faglige læringsfællesskaber Vær en positiv rollemodel Vær til stede som lærer/sidemandsunderviser Styrk studiekompetencen Giv eleverne ejerskab til deres egne læringsprocesser 10

11 modsat for eksempel de gymnasiale uddannelser, er, at det er en faglighed, der knytter sig til arbejdslivet og arbejdsdelingen mellem forskellige fag på arbejdspladsen, som for eksempel tømrer, murer og elektriker på en byggeplads, eller kok, tjener, serviceassistent og receptionist på et hotel. Typisk medfører en gennemført erhvervsuddannelse også tilknytning til et fagligt område. Denne faglighed viser sig også i erhvervsuddannelsernes styring, hvor ministeriet sætter de overordnede rammer for indhold, struktur og pædagogik, men hvor arbejdsmarkedets parter har en høj grad af selvbestemmelse og medindflydelse. Undervisernes faglighed bygger først og fremmest på deres erhvervsfaglige uddannelse, og elevernes engagement er generelt rettet mod det fagarbejde, som uddannelsen sigter på. I en undersøgelse af motivation i erhvervsuddannelserne 3 peger elevinterviews på, at netop den professionsrettede faglighed har stor betydning, da de interviewede elever først og fremmest kobler deres motivation tæt sammen med: At man kan mærke, smage eller sanse faget - den konkrete viden (ikke abstrakt). At man opbygger og får en fagidentitet - stolthed. At man oplever progression i faget - succesoplevelser - oplevelser af mestring. Stolthed og glæde ved dét at skabe noget, at de i stigende grad opbygger en viden og opnår anerkendelse. 2. Jens Ager Hansen & Torben Størner (red.) (2012): I lag med erhvervspædagogikken, Erhvervsskolernes Forlag. 3. Motivation i erhvervsuddannelserne, Anden delrapport, 1. udgave, 1. oplag 2011, Erhvervsskolernes Forlag. 11

12 Eksempler fra aktionslæringsforløbet Der gives i rapporten forskellige eksempler på, hvordan underviserne i projektet har arbejdet med fagliggørelse og læringsfællesskaber, herunder faglig identitet, faglig stolthed og faglige fællesskaber. DEFINITION Fagliggørelse betyder, at det, man beskæftiger sig med, relaterer sig til den faglighed, der er uddannelsens mål. For eksempel kan arbejdet med studiekompetencer fagliggøres ved at koble det til de dele af håndværkerens arbejde, der handler om afprøvning, refleksion, netværk og samarbejde, innovation og dokumentation. Fagliggør elevernes erfaringer Inklusion gennem fokus på den enkeltes ressourcer: I et eksperiment skulle eleverne i grupper bygge et LEGO-hus. Her forholdt drengene med etnisk minoritetsbaggrund sig passive, mens drengene med dansk baggrund hurtigt tog styringen og både planlagde og udførte opgaven. I et andet eksperiment, der blandt andet handlede om interkulturelle kompetencer, skulle grupperne lave en forespørgsel til en engelsk virksomhed. Nu var det drengene med etnisk minoritetsbaggrund, der kom på banen og optrådte engagerede og kompetente. Læreren siger om disse to eksperimenter: Det blev klart, at viden om den enkelte elevs ressourcer er ekstremt vigtig for at lave den rigtige undervisning. Drenge med etnisk minoritetsbaggrund havde noget at trække på i forhold til at løse den internationalt orienterede opgave. De synes, at opgaven var sjov, fordi de kunne bruge deres egne livserfaringer. De to eksempler viser, at ressourcer kan være forskellige alt efter, hvilke opgaver der skal løses, det vil sige, at ressourcer er situationsbestemte. 12

13 FIF Vær nysgerrig på den enkelte elevs ressourcer og erfaringer og tænk dem ind i arbejdet med det faglige. En stærk faglig identitet og læreren som en god rollemodel hænger nøje sammen At styrke elevernes faglige identitet kan siges at være det særlige for erhvervsuddannelserne og giver en særlig mulighed for at fastholde elever, men i mange tilfælde er det ikke så meget et spørgsmål om at styrke den faglige identitet, men om overhovedet at få lagt grunden til en faglig identitet. Mange af eleverne er uafklarede både i forhold til egne ressourcer og kompetencer, uddannelsesvalg og livet i det hele taget. Derfor er det vigtigt at gøre det klart, hvori den faglige identitet består: Om det er det kreative og/eller den faglige præcision og kvalitet. Her er den faglige stolthed for lærerne en vigtig del af den faglige identitet, og denne stolthed går netop på at udføre arbejdet med omhu og lave et produkt af god kvalitet. En lærer siger således om faglig stolthed: Om det så er murer, eller det er VVS er, smed eller snedker - det er jo egentlig ligegyldig. Det, jeg synes, det handler om mange gange, det er, at man kan se, at man har lavet noget, fået noget fra hånden og på den måde har skabt en værdi for nogen. FIF Snak løbende med eleverne om det værdifulde i faget. Hvad er værdifuldt for dig som fagmand og underviser? Hvad er værdifuldt for eleverne? Hvad er værdifuldt for at udføre fagets opgaver korrekt? Man kan være en tydelig rollemodel og samtidig styrke den faglige identitet på mange måder En af lærerne, der deltog i aktionslæringsforløbet, lagde særlig vægt på at fremstå som en positiv rollemodel. Det gjorde han blandt andet ved at indføre fælles morgenmad og spise sin frokost sammen med drengene hver dag. På den måde understreges deres fællesskab. Det er primært et fagligt fællesskab, hvor de taler om murerbranchen - hvad der karakteriserer den, og hvorfor kvalitet er så vigtig, så drengene kan forstå nødvendigheden af, at de skal uddannes til at levere et kvalitetsprodukt. 13

14 Læreren kan også være rollemodel på andre måder Læreren opleves som en positiv rollemodel, når han er til stede og giver gode råd om udførelsen af opgaverne, men det er også afgørende, at læreren som person er imødekommende og har øje for den enkelte elev. Rollen indeholder også at være en god repræsentant for sit fag og have en faglig stolthed, ligesom det betyder noget, at læreren kan udvise empati og omsorg, det vil sige være interesseret i den enkelte elev også på det personlige plan, samt være parat og velforberedt til undervisningen. Der indgår altså forskellige roller i rollemodellen, og det betyder, at mange lærere begynder at overveje deres læreridentitet, og dette spørgsmål hænger nøje sammen med spørgsmålet om, hvad det er for en læringskultur, man er lærer i. FIF Reflekter over hvordan du med din faglighed kan fremstå som en positiv rollemodel. Prøv at hente positive rollemodeller ind udefra. 14

15 DEFINITION Et læringsfællesskab er noget andet og mere end en tilfældig gruppe. Et læringsfællesskab kan beskrives ud fra tre vinkler: Alle har en fælles forståelse af målet for fællesskabet, for eksempel et bestemt produkt. Alle har en nogenlunde ensartet sproglighed, om det de laver, og måden de laver det på. Alle har en gensidig forståelse af hinandens ressourcer og udfordringer. FIF Hjælp eleverne til at etablere gode læringsfællesskaber ved at drøfte mål, sproglighed, ressourcer og udfordringer med eleverne. Du kan også understøtte, at de tager disse drøftelser i grupperne. Skab faglige læringsfællesskaber Det er vigtigt at være opmærksom på, at ressourcer udvikles i samspil med andre, og det er i fællesskabet med andre, at elevernes ressourcer kommer til udfoldelse. At fokusere på ressourcer indebærer derfor, at man fokuserer på, hvordan man pædagogisk får skabt et læringsfællesskab, der kan skabe de bedste rammer for elevernes fælles læreproces. Eleverne skaber selv læringsfællesskaber - og de kan fungere udmærket - men eleverne kunne også have glæde af at arbejde sammen i læringsfællesskaber på tværs af de eksisterende grupperinger og dermed diskutere forskellige erfaringer. Derved er det også muligt at skabe læringsfællesskaber, der kunne inkludere alle elever ved at skabe en ramme for undervisningen, hvor forskellig viden, erfaringer og ressourcer kan komme i spil. FIF Overvej, hvordan du sætter eleverne sammen i grupper på tværs og med hvilket formål. Vær i videst muligt omfang tydelig over for eleverne om, hvordan og hvorfor du danner grupperne. Det kan være effektfuldt, at I i lærerteamet laver en fælles strategi for, hvordan I løbende blander eleverne og melder denne strategi ud til eleverne. Husk at variere gruppesammensætningen. 15

16 I et eksperiment fik eleverne stillet en opgave, der bestod i at lave et særligt dekorativt flisearbejde. Opgaven blev løst på følgende måde: Skitseblokken gik på skift rundt til de fire drenge i gruppen, som havde hver tre minutter til at lave et forslag til et flisedesign. De valgte i fællesskab det endelige design. De lagde fliserne i fællesskab. Om fliseeksperimentet siger læreren: Det er meget sjovere, når de selv har lavet designet, end hvis jeg bare fortalte dem, hvad de skulle lave. Drengene får ejerskab af det, de laver, når de selv har defineret deres opgave. Samtidig giver processen med at skabe designet i fællesskab også en oplevelse af fagligt fællesskab. FIF Du skal som underviser tage lederskabet, også når eleverne arbejder i grupper. Overvej hvordan du kan understøtte gruppearbejdet med opgaveformuleringen, så ansvaret og taleretten fordeles ligeligt mellem stærke og mindre stærke elever. Opdel eventuelt gruppearbejdet i faser (se afsnittet Kom godt i gang med samarbejde om faglighed i teamet ) og tal med eleverne om, hvordan de samarbejder i de forskellige faser. Se eksperimentet side 6. 16

17 Kom godt i gang med samarbejde om faglighed i teamet Som underviser har du generelt en fingerspidsfornemmelse af, hvilken faglighed der knytter sig til dit eget fag. Og hvordan du kan komme så tæt på egen, kollegaers og fagets faglighed, så det bliver mere konkret at arbejde tværfagligt med fagliggørelse, faglig identitet, faglig stolthed og faglige fællesskaber? Nedenstående procesmodel kan hjælpe dig og dit team igennem med processen. Men har du også en fornemmelse af, hvilke fagligheder der i øvrigt er inden for uddannelsen? Opvarmning Arbejdsfasen Aftalefasen I åbner processen gennem en gensidig drøftelse af den enkeltes forståelse af emnet. I arbejder med det konkrete indhold, kategoriserer osv. I laver aftaler om, hvordan jeres arbejde bliver til noget i praksis. Hvem gør hvad? 17

18 Indled med at tage en fælles drøftelse Opvarmning af, hvordan I forstår nøgleordene: faglig identitet, faglig stolthed, fagliggørelse og faglige fællesskaber. Skriv hvert nøgleord på en planche. Herefter tænker I enkeltvis over, hvad ordene konkret betyder i jeres daglige arbejde. Skriv dine forståelser op på post-it s, så de kan hænges op ved nøgleordene. I præsenterer jeres forståelser og hænger post-it s op. I arbejdsfasen tager I Arbejdsfasen afsæt i de post-it s, I hængte op i opvarmningsfasen. I skal nu i gang med at skabe en fælles forståelse for, hvordan I kan arbejde med en tværfaglig praksis omkring fagliggørelse, faglig identitet, faglig stolthed og faglige fællesskaber. Gå sammen to og to Skriv ideer til handlinger og aktiviteter på post-it s og sæt dem på de relevante nøgleord. Fælles drøftelse Hvilke handlinger er noget, den enkelte underviser kan gennemføre i sin egen undervisning? Hvilke handlinger er noget tværgående, som I skal planlægge sammen? (for eksempel arbejdet med fagsprog, gruppedannelse, studiekompetencer, innovation, virksomhedsforlagt undervisning, ekskursioner, virksomhedsbesøg). I skal nu lave aftaler Aftalefasen om, hvordan I i fællesskab kan iværksætte handlingerne inden for jeres egen faglighed og på tværs af fagligheder. Afslutningsvis skriver I aftalerne ind i et fælles dokument. Husk at aftale hvornår og hvordan I evaluerer jeres arbejde. Faglighed og læringsfællesskaber Team: Det vi hver især skal sikre: Sikre at eleven har både det faglige og det før-faglige sprog på plads Spørge ind til elevens personlige erfaringer med faget Reflektér over måder at fagliggøre delelementerne i undervisningen på Det vi arbejder sammen om: Lave en fælles skabelon for evaluering af virksomhedsforlagt undervisning Gensidig observation og supervision af os som rollemodeller Lave fælles skabelon for problemløsningsopgaver Planlægning af praktiktemadage Evaluering: Hvem, hvad og hvornår? Peter finder materiale på www (3.4.) Anders samler op på de gode spørgsmål (3.4.) Marianne EKSEMPEL Susanne indkalder Michael laver en plan og et observationsskema (3.4.) Susanne indkalder til møde Per spørger Hans i praktikcentret Susanne inviterer til møde den

19 19 19

20 Mangfoldig faglighed Fagligheden skal åbnes og foldes ud Ved at være åben for at fagligheden har mange dimensioner og samtidig tydeliggøre dette for eleverne, kan du nå flere og dermed motivere flere til at deltage aktivt i undervisningen. Som faglærer på en erhvervsskole er du repræsentant for en lang håndværksmæssig tradition, som har en betydning for, hvordan du formidler fagligheden over for eleverne. Den faglighed, du vælger at præsentere for eleven, bygger på din grundlæggende forståelse af fagligheden. Din forståelse af fagligheden bygger igen på dine forforståelser. Forforståelser består af et dynamisk arsenal af erfaringer, historier, dialoger, fejltagelser, inspirationer etc. og der føjes løbende nyt til. DEFINITION Forståelsen er noget, vi bærer med os i et hvilket som helst møde, vi har med et andet menneske. På samme måde har eleven forforståelser om fagligheden, der på samme vis afhænger af de livserfaringer, eleven har. Det er sagt mange gange, at man lærer med afsæt i det, man allerede ved 4. Derfor er det så vigtigt, at underviseren har metoder til at få indblik i elevens forforståelser med henblik på at kunne folde fagligheden ud på måder, der inkluderer eleverne. Vi kalder det mangfoldig faglighed. 4. Jævnfør Vygotskis nærmeste udviklingszone og Knud Illeris (2006): Læring, Roskilde Universitetsforlag, side

21 Det er ikke nogen simpel opgave, hvilket nedenstående fælles kompetencemål fra fire forskellige indgange vidner om. Prøv at læse de fremhævede ord og tænk over, hvilke forskelle der kan være på din og elevernes forforståelser: At handle hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsopgaver inden for dyr, planter og natur på baggrund af en generel biologisk, miljømæssig og økologisk indsigt. (Dyr, planter og natur). At udvælge de almindeligste materialer inden for indgangens uddannelser ud fra kendskab til deres anvendelse og placering i byggeriet. (Bygge og anlæg). At møde andre mennesker på en etisk korrekt og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. (Sundhed, omsorg og pædagogik). Mangfoldig faglighed handler om at åbne og folde en given faglighed ud for at diskutere og skabe flere sammenhænge og supplerende forklaringer. Ved at åbne og folde fagligheden ud, skaber du et læringsrum, hvor endnu flere elever får mulighed for at deltage aktivt i undervisningen. Som underviser i et givent fag, anvender vi ofte en bestemt faglig tilgang til at forklare og analysere et fagligt emne. I mangfoldig faglighed anvender man derimod flere beslægtede fagligheder og alternative forklaringer til at understøtte, supplere og åbne fagligheden op, så den kan anskues og forstås med flere faglige linser og forklaringer. Der er ikke tale om at udvande eller simplificere fagligheden ved at give den primære forklaring mindre betydning. Den mangfoldige faglighed går ud på at supplere den centrale betydning og udfoldelse med forklaringer fra andre fagligheder og at trække på flere understøttende og beslægtede fagligheder til at skabe en helhedsorienteret og bred forklaring til en given faglighed. At løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold. (Merkantil). 21

22 Den mangfoldige tilgang til at forstå fagligheden giver eleven en bred viden om, hvordan en bestemt faglighed ofte opstår og skabes i sammenhæng og samspil med andre fagligheder. Ved at anvende en mangfoldig faglighedstilgang som metode i fagligheden kan vi både udfordre fagligheden og få eleverne til at være nysgerrige på hvilke praktiske, naturvidenskabelige, sociologiske, historiske, miljømæssige, teknologiske, geografiske, naturhistoriske etc. aspekter og perspektiver, der har haft indflydelse på udviklingen af den givne faglighed. 22

23 Globalisering og mangfoldighed Vi lever i en globaliseret verden, hvor danske produkter og teknologier i stigende grad bliver efterspurgt og anvendt andre steder i verden end blot i Danmark. Her kan anvendelse af den mangfoldige tilgang til faglighed med fordel styrke elevers lyst til at nytænke og arbejde med innovation. Styrken ved modellen er, at den giver flere elever mulighed for at deltage aktivt i undervisningen, samtidig med at den skaber rum for at inddrage elevernes egne erfaringer og viden aktivt i undervisningen. Det skaber en cirkulær og dialogisk undervisningsmodel, der i sidste ende øger engagement og motivation blandt eleverne. Modellen understøtter desuden en pædagogisk undervisningsramme, der giver klassens tosprogede elever en naturlig opfordring til at bidrage til den faglige diskussion med erfaringer og viden om anvendelsesmuligheder, faglige traditioner og udvikling i andre verdensdele, hvis eleven besidder viden inden for området. 23

24 Kom godt i gang med mangfoldig faglighed Dit arbejde med mangfoldig faglighed kan tænkes i nedenstående tre faser. Se i øvrigt modellerne s. 13 og 17. Forberedelse Undervisning Efterbehandling Få indblik i din egen forforståelse. Mangfoldiggør og opdag fagligheden sammen med eleverne. Reflekter over de fælles opdagelser, du har gjort sammen med eleverne. Forberedelse Nedenstående spørgsmål kan hjælpe dig til at få indblik i din egen forforståelse af emnet. At opdage. Hvad er din egen erfaring med emnet? Hvilke erfaringer har man andre steder/inden for andre fag? Hvad er svært ved emnet? Hvorfor? Hvad er det vigtigste i emnebehandlingen? Hvad tillægger du stor værdi/mindre værdi? I hvilket omfang har eleverne den samme prioritering? Hvilke personlige erfaringer har du med dette emne? Hvilke historier kan du fortælle? At udfordre. Hvor er de store diskussioner i forhold til emnet? Hvad bliver vi aldrig enige om/hvad kan vi blive ved med at diskutere? Hvilke normer og standarder eksisterer der omkring emnet? Hvilke kan diskuteres/hvilke kan ikke? At forestille sig. Hvor er det største udviklingspotentiale p.t. i forhold til emnet? Hvilken udvikling vil emnet tage fremover? Hvordan ser det ud om 100 år? Undervisning Spørgsmålene på side 25 kan hjælpe dig til at mangfoldiggøre og opdage fagligheden sammen med eleverne. 24

25 Hvorfor? Hvordan? Hvilken? De materialer der har udviklet sig mest er... Miljø og materialer er vigtige fordi... Globaliseringen betyder at... Spørgsmål til faglig mangfoldiggørelse af emnet Eksempel At udvælge de almindeligste materialer inden for indgangens uddannelser ud fra kendskab til deres anvendelse og placering i byggeriet (Bygge og anlæg). Lærebog Natur Hvilke materialer er højt forarbejdet? Geografi Hvad er de almindeligste materialer andre steder på kloden? Miljø Hvor miljøvenlige er materialerne? Er der en sammenhæng mellem økonomisk udvikling og brugen af miljøvenlige materialer? Historie Hvilke materialer har udviklet sig mest? Økonomi Hvilken sammenhæng er der mellem økonomien og de almindeligste materialer? Globalisering Hvordan kan de almindeligste materialer fra et dansk perspektiv justeres og eksporteres til andre lande? Innovation Hvad er det største udviklingsområde p.t.? Værdi Hvad er de store diskussioner i forhold til de almindeligste materialer? Viden og erfaringer 25 25

26 Efterbehandling Nedenstående spørgsmål kan hjælpe dig med at reflektere over hvilke opdagelser, du har gjort sammen med eleverne. Hvad overraskede dig? Hvilke nye perspektiver bragte eleverne ind i diskussionerne? Hvordan oplevede du elevernes engagement? Hvordan lykkedes du med at engagere og aktivere flere? Hvilke erfaringer tager du med videre til næste undervisning? 26

Etniske minoritetsdrenge valg og frafald

Etniske minoritetsdrenge valg og frafald Etniske minoritetsdrenge valg og frafald Et udviklings - og aktionsforskningsarbejde igangsat af Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning økonomisk støttet af Den Europæiske Socialfond

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Greve Kommune. Aktionslæring. - Udvikling i team og evaluering. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Aktionslæring. - Udvikling i team og evaluering. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Aktionslæring - Udvikling i team og evaluering En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor aktionslæring?...4 Inklusion med aktionslæring...5 Forandring af og

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Inspirationsdage. Pædagogisk ledelse. metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø

Inspirationsdage. Pædagogisk ledelse. metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø Inspirationsdage Pædagogisk ledelse metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø Præsentation Inspirationsdag i et samarbejde imellem: FastholdelsesTaskforce Uddannelsesbenchmark ESB-netværket

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde?

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde? Et udvalg af de metoder vi på Utterslev Skole bruger i undervisningen: Her er nogle af de metoder vi som undervisere på Utterslev skole særligt har fokus på. Det er både indenfor det naturfaglige område

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan

Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan 2016-2018 1. Fakta 1.1. Navn på børnehus/dagplejegruppe 1.2. Aktionslæringsperiode: 1.3. Navne på deltagere i det professionelle læringsfællesskab omkring

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 01.2015 Hensigten med publikationen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Datainformeret kvalitetsarbejde i dagtilbud - Aktionslæring -

Datainformeret kvalitetsarbejde i dagtilbud - Aktionslæring - Datainformeret kvalitetsarbejde i dagtilbud - Aktionslæring - Alle LearnLab s digitale redskaber giver institutionen data om børnegruppens og det enkelte barns aktuelle udvikling og kompetencer Med udgangspunkt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

SEGREGEREDE TILBUD I HORSENS KOMMUNE INDHOLD. Fælles læring stærkere resultater UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED. Dato: xx.xx.2017

SEGREGEREDE TILBUD I HORSENS KOMMUNE INDHOLD. Fælles læring stærkere resultater UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED. Dato: xx.xx.2017 Dato: xx.xx.2017 INDHOLD Faglig standard for segregerede tilbud i Horsens Kommune/ maj 2017 2 Introduktion til den faglig standard for segregerede tilbud 2 Formål 2 Baggrund 2 1. Udmøntning af et fælles

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Vision og mission for Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole skal være kraft- og videnscenter for og om de 14-18-årige i Silkeborg

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

epuc.dk Korte metodekurser epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter

epuc.dk Korte metodekurser epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter epuc.dk Korte metodekurser epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter Korte metodekurser Mange skoler har efterlyst udvikling af metoder og principper i undervisningen. EPUC har udviklet en række kortere

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Pædagogisklæreplan. Institution: Dagplejen. År og Dato: Leder: Dorte Johannessen. Pædagogisk leder : Marianne Heide

Pædagogisklæreplan. Institution: Dagplejen. År og Dato: Leder: Dorte Johannessen. Pædagogisk leder : Marianne Heide Pædagogisklæreplan Institution: Dagplejen År og Dato: 1.4.2015 31.3 2017 Leder: Dorte Johannessen Pædagogisk leder : Marianne Heide Bestyrelsesformand: Dorte Skovlund. Evaluering af læreplansmål fra 1.4

Læs mere

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland Fokus på tværfagligt samarbejde Årsdag i DMCG-PAL 2016 Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland En af livets hemmeligheder er at gøre snublesten til trædesten Amerikansk ordsprog At gøre det som før

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere