Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009"

Transkript

1 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2009

2 1. Konklusioner: Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, Figur 1: Omkostningsprocent for markedsorienterede selskaber Figur 2: Omkostningsprocent for ikke-markedsorient. selskaber....6 Tabel 2: Livsforsikringshensættelser fordelt på garantier Figur 3: Investeringsafkastet i procent siden Risici... 9 Tabel 3: Fordelingen af det gældende kapitalkrav ultimo Tabel 4: Selskabernes samlede risikoeksponering ultimo Tabel 5: De fem største risikotyper ultimo Tabel 6: Udvikling i bonuspotentialer, som kan anvendes til at dække tab Figur 4: Solvensoverdækning i selskaberne Om statistikken Appendiks Appendiks 1: Nøgletal for alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Appendiks 2: Investeringsafkastet i g Figur A2: Aktieandel i selskaberne ultimo Figur A3: Investeringsafkast i selskaberne i Appendiks 3: Markedskoncentration efter segmentering Tabel A1: De største selskaber, ikke-segmenteret Tabel A2: De største selskaber, segmenteret Appendiks 4: Den opsparingsbaserede pensionsformue i Danmark Appendiks 5: Oversigt over selskaber i artiklen ultimo

3 Markedsudviklingen i 2009 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1. Konklusioner: Selskaberne fik et investeringsafkast på i alt 121 mia. svarende til en forrentning på 7,5 pct. Alle selskaber kunne fremvise et positivt investeringsafkast. Selskabernes modstandskraft overfor en negativ markedsudvikling er forbedret gennem Selskabernes samlede bonuspotentialer, der kan bruges til at dække tab, er blevet styrket i et omfang, der svarer til ca. halvdelen af svækkelsen i Pensionsordninger med høje garantier udgør forsat en stor andel af selskabernes forretningsvolumen. De høje nominelle garantier indebærer typisk en begrænsning på de investeringsstrategier, som selskaberne kan vælge. Det skyldes, at kapitalkravet på selskabernes forpligtelser på kontrakterne begrænser den risiko, som selskaberne kan påtage sig på investeringssiden. Finanstilsynet forventer, at bevægelsen væk fra høje garantier hen mod pensionsordninger uden garanti eller med 0-garanti fortsætter. Det skyldes blandt andet kommende EU-krav i Solvens II-direktivet, hvor selskaber med store rentegarantier vil blive mødt med et øget kapitalkrav. Solvensdækningen steg til faktor 2,9 ultimo 2009 fra 2,6 i spredningen blandt selskaberne er fortsat betydelig. Hovedtallene for livsforsikringsselskaberne i 2009 var: I 2009 blev årets samlede resultat på 9,8 mia. kr. mod et underskud på 22,8 mia. kr. i De samlede bruttopræmier faldt til 103 mia. kr. i 2009 fra 108 mia. kr. i De forsikringsmæssige ydelser faldt med 0,3 pct. til 68 mia. kr. Den samlede pensionsopsparede formue steg til 2740 mia. kr. Heraf forvalter livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser ca. 60 pct. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 3

4 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber 2009 har været præget at et fald i bruttopræmierne. 1 Faldet i bruttopræmier skyldes færre overflytninger mellem selskaberne og færre ekstraordinære pensionsindbetalinger. 2 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, Vækst p.a. Mio.kr Resultat poster (uddrag) Pct. Bruttopræmier ,7 6,3 Præmier f.e.r ,8 6,3 Forsikringsydelser f.e.r ,3 7,5 Ændring i livsforsikrings-/pensionshensættelser f.e.r ,2-12,5 Bonus i alt * -11,2 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r ,0 2,3 Investeringsafkast * -7,5 Årets resultat efter skat * -12,0 Balance poster (uddrag) Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter ,1 4,7 Egenkapital ,5-1,0 Aktiver i alt ,8 5,4 Nøgletal Afkast før pensionsafkastskat (se anmærkning) 14,36 4,16 0,88-3,09 7,57 Egenkapitalens forrentning før skat 17,87 13,90 1,50-16,94 11,34 Omkostningsprocent af præmier 5,34 4,92 4,70 4,48 4,75 Bonusgrad 8,70 10,26 9,04 1,43 2,94 Solvensdækning 2,64 3,12 3,26 2,60 2,88 Anm.: Regnskabstallene er baseret på indberetninger fra de selskaber, der var på markedet i de enkelte år i 5-års perioden. Minus betyder at kunderne er tilskrevet bonus (minus på selskabets resultat). Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat er beregnet før pensionsafkastskat og uden de aktiver, der er tilknyttet unit link forsikringer. Efter kraftige kursfald på finansmarkederne i 2008 steg ikke mindst aktiekurserne pænt i Sektorens samlede investeringsafkast blev på 121 mia. kr. svarende til en afkastsprocent på 7,5 pct. mod et negativt afkast på 3,1 pct. året før. De samlede hensættelser til 1 I 2009 var 83 pct. af de samlede pensionsindbetalinger knyttet til et ansættelsesforhold. Denne andel har været stigende i de seneste år, viser tal fra skatteministeriet. se 2 Bruttopræmier opdeles i regnskaberne som enten løbende præmier eller engangspræmier. De løbende præmier på forsikringskontrakter steg med 4 pct. i 2009, mens engangspræmierne faldt med 37 pct. Engangspræmier indeholder både overflytninger og ekstraordinære indbetalinger. Overflytninger mellem selskaberne har i 2009 været lave blandt andet som følge af kursværn. Ekstraordinære indbetalinger er indbetalinger udenfor den aftalte rytme, men hvor der ikke nødvendigvis er tale om en overflytning. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 4

5 forsikrings- og investeringskontrakter udgør ca mia. kr. ved udgangen af 2009, hvilket er en vækst på 10 pct. Den samlede værdi af aktiverne er nu på over mia. kr., svarende til en vækst på 8,8 pct. i Forsikringsmæssige omkostninger Omkostninger til personale og administration faldt med 4 pct. i 2009 efter en jævn vækst i de foregående år. De gennemsnitlige omkostninger i forhold til præmieindtægter ligger for de markeds-orienterede selskaber på ca. 6 pct. De dyreste markedsorienterede selskaber, målt på 90-pct. fraktilen, adskiller sig fra resten af branchen ved at have en væsentligt højere omkostningsprocent på hen imod 20 pct. Figur 1: Omkostningsprocent for markedsorienterede 3 selskaber Vægtet gennemsnit 10 pct. 25 pct. 50 pct. 75 pct. 90 pct. Anm.: Omkostninger i procent af præmieindtægter. For de dyreste ikke-markedsorienterede selskaber skete der i perioden et væsentligt fald i omkostningsprocenten. Men i de sidste par år er udviklingen vendt og omkostningsprocenten i de dyreste ikke-markedsorienterede selskaber stiger. For første gang i flere år steg omkostningsprocenten i de billigste ikke-markedsorienterede 3 Se afsnit 4: Om statistikken vedr. begrebet markedsorientering. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 5

6 selskaber. Deres omkostningsprocent ligger fortsat kun på 10 pct. i forhold til de dyreste markedsorienterede selskaber. Figur 2: Omkostningsprocent for ikke-markedsorient. selskaber pct. 25 pct. 50 pct. 75 pct. 90 pct. Vægtet gennemsnit Anm.: Omkostninger i procent af præmieindtægter. Pensionshensættelser Andelen af kunder som har oprindelige garantier på over 4 pct. falder fortsat. Indbetalingerne på disse kontrakter forrentes dog med den oprindelige aftalte rente, hvorfor de samlede hensættelser til kontrakter med høje garantier godt kan stige i de enkelte selskaber. Det er især de markedsorienterede selskaber, som har mange hensættelser med høje garantier, mens andelen er lavere og falder hurtigere i de ikke-markedsorienterede selskaber. Med en 0-garanti er kunden sikret mod negativt afkast, hvilket ikke er tilfældet, hvis kunden ingen garanti har. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 6

7 Tabel 2: Livsforsikringshensættelser fordelt på garantier. Ikke-markedsorienterede selskaber Ingen garantier eller 0-garantier 13% 9% 15% Garantier større end 0 pct. til og med 4 pct. 46% 62% 60% Garantier større end 4 pct. 41% 30% 25% Alle livsforsikrings-/pensionshensættelser 100% 100% 100% Markedsorienterede selskaber Ingen garantier eller 0-garantier 7% 6% 8% Garantier større end 0 pct. til og med 4 pct. 38% 41% 42% Garantier større end 4 pct. 55% 53% 49% Alle livsforsikrings-/pensionshensættelser 100% 100% 100% Alle selskaber Ingen garantier eller 0-garantier 10% 7% 11% Garantier større end 0 pct. til og med 4 pct. 42% 51% 51% Garantier større end 4 pct. 48% 42% 38% Alle livsforsikrings-/pensionshensættelser 100% 100% 100% Høje garantier udgør fortsat en meget stor andel af forretningsvolumen hos selskaberne. Garantierne har igennem mange år skabt udfordringer for selskaberne blandt andet på grund af misforholdet mellem varigheden på forpligtelserne overfor kunderne og varigheden på de aktiver selskaberne anvender til at afdække forpligtelserne. Hertil kommer, at garantierne under de kommende Solvens II regler vil blive mødt med et forøget kapitalkrav. Selskaber med høje garantiniveauer på livrenter i ældre bestande, vil blive ramt hårdest. Værdien af garantierne afhænger endvidere af, at de bakkes op af en økonomisk enhed med tilstrækkelig finansiel styrke. Det skal her nævnes, at ingen selskaber havde problemer med at overholde de gældende kapitalkrav ved årsskiftet. Garantierne er ikke gratis, selvom kunderne ikke har betalt særskilt for dem. Når et selskab har givet en garanti som en del af forsikringsaftalen, så indebærer det en indskrænkning af de investeringsstrategier, som selskabet kan vælge, idet kravet om at skulle leve op til deres forpligtelser begrænser den risiko, som selskabet kan påtage sig på investeringssiden. Konsekvensen af en forsigtig investeringsstrategi er, at selskabet i perioder ikke er i stand til at opbygge kapitalbuffere, da den valgte investeringsstrategi Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 7

8 kun lige netop dækker de afgivne garantier. I perioder med lavt renteniveau vil selskaber med nominelle garantier typisk vælge en anden investeringsstrategi end selskaber, der ønsker at sikre købekraften af opsparingen. Disse udfordringer gør, at Finanstilsynet forventer at bevægelsen fra høje garantier over mod ingen eller 0-garantier fortsætter. Andelen med 0-garantier eller ingen garanti er svagt stigende. Gennem 2009 er selskabernes hensættelser reserveret til unit-linked kontrakter næsten fordoblet. Ultimo 2008 udgjorde disse 92 mia. kr., ultimo 2009 var de steget til 191 mia. kr., svarende til 13 pct. af de samlede hensættelser. Afkast og placering af aktiver: Selskabernes investeringsafkast svinger en del fra år til år og 2008 var kendetegnet af store tab på især aktiebeholdninger og kreditobligationer. Betragtes afkastet på de forskellige typer af aktiver kan det iagttages, at de typer af aktiver, som gav store tab i 2008, er de samme som har givet store gevinster i 2009, se appendiks 2. Figur 3: Investeringsafkastet i procent siden Anm.: Som mål for selskabernes forrentning anvendes et ensartet afkastmål, benævnt N1. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 8

9 3. Risici Individuelt solvensbehov og kapitalbuffere Det gældende kapitalkrav for danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er defineret som det største af tre kapitalkrav. 4 Det beregnede solvenskrav Et minimumskapitalkrav Det individuelle solvensbehov Det individuelle solvensbehov er selskabernes egen vurdering af den kapital, de finder tilstrækkelig til at modstå de risici, de har påtaget sig. Med de kommende Solvens II regler overgår livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser fra oktober 2012 til et risikobaseret kapitalkrav. Det betyder, at de enkelte selskabers kapitalkrav fra det tidspunkt udelukkende kommer til at afhænge af de risici selskaberne påtager sig. De samlede kapitalkrav foranlediget af forskellige typer af kapitalkrav fremgår af tabel 3. For 23 selskaber var det gældende kapitalkrav det beregnede solvenskrav og kapitalkravet for disse selskaber var 33,1 mia.kr. For 32 selskaber var det gældende kapitalkrav individuelt solvensbehov, og kapitalkravet for disse selskaber var 19,8 mia.kr. Ultimo 2009 var de faktiske samlede kapitalkrav på 53,0 mia. kr. 4 Endelig har Finanstilsynet også mulighed for at fastsætte et højere individuelt solvenskrav. Dette er dog endnu ikke sket for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 9

10 Tabel 3: Fordelingen af det gældende kapitalkrav ultimo Antal Mia. kr. Andel Beregnet solvenskrav 23 33,1 62,5 Minimumskapitalkrav 2 0 0,1 Individuelt solvensbehov 32 19,8 37,4 I alt Anm.: Af vejledningen om opgørelse af individuelt solvensbehov fremgår det, at selskaberne skal have en basiskapital, der kan modstå tab, der er så store, at de med statistisk sandsynlighed kun vil opstå hvert 200 år. Dette krav er således risikobaseret. Risici omfang og typer Selskaberne vurderede ultimo 2009, at 137,2 mia. kr. i kapital var tilstrækkelig til at modstå de risici, de har påtaget sig. Den største post er markedsrisici på 98,7 mia. kr. Samlet giver diversifikationseffekter 5 selskaberne en rabat på 4,5 mia. kr., når der tages højde for den indbyrdes sammenhæng mellem markedsrisici, forsikringsrisici og øvrige risici. I alt 25 selskaber har indregnet diversifikationseffekten i opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Tabel 4: Selskabernes samlede risikoeksponering ultimo mia. kr. Kapitalbehov Andel Forsikringsrisici 24,3 18% Markedsrisici 98,7 72% Øvrige risici 18,7 14% Overordnet diversifikation -4,5-3% Samlet risikoeksponering 137,2 100% Tabel 5 er dannet ved at fremhæve udvalgte risicityper fra de overordnede risikoeksponeringer. 5 Diversifikationseffekten er en matematisk metode til at sammenlægge risici og samtidig tage højde for at risiciene ikke hænder på samme tidspunkt. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 10

11 Tabel 5: De fem største risikotyper ultimo Risikotype mia. kr. Aktierisici 55,4 Renterisici (netto) 23,8 Ejendomsrisici 14,1 Kredit- og modpratsrisici 13,8 Levetidsrisici 12,4 I alt 119,4 Aktie og nettorenterisikoen er dominerende med hhv. 55,4 mia. kr. og 23,8 mia. kr. Nettorenterisikoen fremkommer ved at fratrække renterisikoen på forsikringsforpligtelserne fra renterisikoen på aktiverne. Blandt de øvrige risici er det kredit- og modpartsrisikoen, der dominerer. Levetidsrisikoen, dvs. risikoen for at de forsikrede lever længere end forventet, er den dominerende risiko indenfor forsikringsrisiciene. Til denne risiko er der afsat ca. 12,4 mia. kr. Selskabernes livsforsikringshensættelser skal dels afspejle den observerede nuværende dødelighed, dels forventningerne til den fremtidige levetidsforbedring af kunderne således, at hensættelserne er tilstrækkelige til at dække forpligtelserne over for kunderne. Det beløb, der afsættes til levetidsrisikoen i det individuelle solvensbehov, har til formål at dække risikoen for, at den forventede levetidsforbedring i livsforsikringshensættelserne ikke er tilstrækkelig. Levetiden er steget markant i den danske befolkning over de seneste 15 år, eksempelvis er restlevetiden for en nyfødt steget med ca. 3 år i denne periode. Finanstilsynet har særligt fokus på selskabernes opgørelse af levetidsrisikoen i det individuelle solvensbehov. Kapitalbuffere Omfanget af kundemidler/bonuspotentialer, som kan anvendes til at dække tab har stor betydning for, hvor hårdt selskabernes kapital bliver ramt af en negativ markedsudvikling. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 11

12 I 2009 steg det kollektive bonuspotentiale steg fra 11,8 mia. kr. i 2008 til 26,1 mia. kr., hvilket stadigt er væsentligt lavere end niveauet for 2007, hvor selskaberne havde ca. 80 mia. kr. Bonuspotentiale på fripoliceydelser steg fra 143,6 mia. kr. i 2008 til 174,6 mia. kr. i Tabel 6: Udvikling i bonuspotentialer, som kan anvendes til at dække tab. mia. kr Kolektivt bonuspotentiale 80 11,8 26,1 Bonuspotentiale på fripoliceydelser 168,2 143,6 174,6 Dækning i alt 248,2 155,5 200,6 Solvensoverdækning Spredningen i selskabernes solvensoverdækning er fortsat ret betydelig. I 2009 steg den gennemsnitlige solvensoverdækning fra faktor 2,6 til 2,9. Figur 4: Solvensoverdækning i selskaberne Vægtet gennemsnit 10 pct. 25 pct. 75 pct. 90 pct. Anm.: Figurens solvensoverdækning er baseret på kapitalkravet. Kilde. Indberetninger til Finanstilsynet. 6 Endelig har sektoren et samlet skatteaktiv på ca. 13,8 mia. kr. Langt størstedelen af dette er PAL-skatteaktiver, dvs. en skattemæssig kompensation for de tab, selskaberne havde på investeringerne i Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 12

13 4. Om statistikken I beregningen af det vægtede gennemsnit indgår de virksomheder, der var på markedet det pågældende år. 9 unit link selskaber er udeladt af beregningen af afkast-nøgletallet, fordi deres forretningsprofil adskiller sig fra den øvrige del af branchen. Som vægt for de enkelte selskaber er anvendt den totale balancesum fratrukket hensættelser til unit-link kontrakter. For nøgletallet omkostningsprocent af præmier, er den samlede præmiesum anvendt som vægt. For nøgletallene omkostningsprocent af hensættelser, omkostningsresultatet og forsikringsrisikoresultat er livsforsikringshensættelser tillagt hensættelser for unit-link forsikringer anvendt som vægt. Endelig er antallet af forsikrede anvendt som vægt i beregningen af omkostninger pr. forsikret. For 2009 har 3 selskaber særlige bonushensættelser af type A. Forrentning af særlige bonushensættelser på type B er baseret på 22 observationer. Forrentning af medlemskonti før skat er baseret på 2 observationer. Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat er baseret på 10 observationer. Bonushensættelser af type B, samt medlemskonti kan indregnes i basiskapitalen, mens type A kan medregnes i den supplerende kapital. Bonusgrad, kundekapital, egenkapital og overdækningsgrad sættes alle i forhold til summen af de retrospektive hensættelser. Markedssegmentering Selskaberne i artiklen er segmenteret efter, hvorvidt de er markedsorienterede eller ej. Den markedsorienterede eller kommercielle del af markedet for livs- og pensionsforsikring omfatter de individuelle ordninger samt de arbejdsmarkedsrelaterede ordninger, som er aftalt på den enkelte virksomhed. I relation til førstnævnte ordninger har den enkelte pensionskunde mulighed for at vælge pensionsudbyder, og i relation til sidstnævnte har den enkelte virksomhed mulighed for at vælge pensionsudbyder. De Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 13

14 markedsorienterede selskaber (25 i alt) er alle livsforsikringsselskaber, men der findes livsforsikringsselskaber, der ikke er markedsorienterede. Ikke-markedsorienterede selskaber (36 i alt) er enten forsikringsselskaber eller tværgående kasser, hvor medlemskab og dermed pensionsopsparing er tvungen, typisk overenskomstbestemt 7. Alle tværgående pensionskasser er i denne kategori. Livsforsikringsselskaber er kendetegnet ved, at de kun må sælge livsforsikringer eller tilsvarende produkter. Der var i alt 33 livsforsikringsselskaber ved udgangen af 2009, og de administrerer 44 pct. af den opsparingsbaserede pensionsopsparing i Danmark. Tværgående pensionskasser dækker typisk ansatte inden for en bestemt branche eller med en bestemt uddannelse. Ofte er arbejdsgiverne også repræsenteret. Der var i alt 26 tværgående pensionskasser i Danmark ved slutningen af I appendiks 4 findes en tabel over den samlede pensionsopsparing i Danmark, heri indgår også pengeinstitutterne og firmapensionskasser. Pengeinstitutterne tilbyder pensionsopsparing via kapital- og ratepensioner m.v. Pensionen placeres på en konto enten kontant, som puljeindlån eller i særskilt depot. Endeligt har pengeinstitutterne også enkelte arbejdsmarkedspensioner. For enkelte ordninger er det muligt hæve beløb før tid på sammen måde som er tilfældet med SP. Det drejer sig først og fremmest om selvpensionskonti. Det samlede indestående på selvpensionskonti var ultimo 2009 på knap 3,3 mia. kr. Firmapensionskasser er pensionskasser, hvor kun de ansatte i et specifikt firma kan blive medlemmer. Disse spiller kun en lille rolle i det danske pensionssystem. I en række andre europæiske lande indtager firmapensionskasserne (IORP s) derimod en vigtig rolle, det gælder f.eks. i Holland, Storbritannien og Tyskland. Denne artikel behandler ikke firmapensionskasser. De behandles i en særskilt markedsudviklingsartikel. På Finanstilsynets hjemmeside findes tal for de enkelte selskaber. 7 I internationale analyser opfattes de overenskomstbaseret pensionsordninger som frivillige, fordi de er aftalt mellem frie aftaleparter, fx BUPL og KL og er ikke baseret på lovgivning. Det system omtales ofte som den danske model. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 14

15 5. Appendiks Appendiks 1: Nøgletal for alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Vægtet gennemsnit 2009 Pct pct. fraktil 75 pct. fraktil Afkast før pensionsafkastskat -3,1% 7,6% 5,4% 11,4% Afkast efter pensionsafkastskat -2,6% 6,5% 4,9% 10,2% Omkostningsprocent af præmier 4,5% 4,7% 2,4% 7,7% Omkostningsprocent af hensættelser 0,4% 0,4% 0,2% 1,0% Omkostninger pr. forsikret (kr.) Omkostningsresultat 0,0% 0,0% -0,2% 0,1% Forsikringsrisikoresultat/risikoresultat 0,2% 0,3% 0,0% 0,7% Bonusgrad 1,4% 2,9% 1,1% 3,5% Kundekapitalgrad 4,0% 4,2% 1,4% 5,1% Ejer-/egenkapitalgrad 10,0% 10,7% 8,7% 26,6% Overdækningsgrad 6,8% 7,9% 6,6% 16,8% Solvensdækning 2,6 2,9 2,0 5,4 Egenkapitalforrentning før skat -16,9% 11,3% 3,9% 20,0% Egenkapitalforrentning efter skat -16,2% 9,3% 1,6% 19,4% Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat -2,9% 7,1% 4,0% 10,1% Forrentning af medlemskonti før skat 2,6% 3,8% 3,8% 7,9% Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat 6,1% 3,5% 4,3% 6,4% Forrentning af særlige bonushensættelser af type A før skat 0,0% 0,0% 3,4% 15,4% Forrentning af særlige bonushensættelser af type B før skat 0,6% 9,8% 3,6% 12,6% Anm.: De ovennævnte standard-nøgletal udarbejdes for hvert selskab, og som kan findes på finanstilsynets 8 hjemmeside. 8 For en fyldestgørende beskrivelse af konstruktionen af nøgletallene henvises til Bilag 9 i seneste Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 15

16 Figur A1: Omkostninger pr. forsikret i kr. - samtlige selskaber i Vægtet gennemsnit 10 pct. 25 pct. 50 pct. 75 pct. 90 pct. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 16

17 Appendiks 2: Investeringsafkastet i g 2009 Afkast - pct. p.a. Andel - pct. Pct Grunde og bygninger, der er direkte ejet -3,41-0,99 2,20 1,83 Ejendomsaktieselskaber 0,28-2,32 6,03 5,77 Grunde og bygninger i alt -0,96-1,61 8,23 7,60 Andre dattervirksomheder 4,24 9,41 1,09 0,80 Børnoterede danske aktier -43,83 39,63 1,70 2,22 Unoterede danske kapitalandele -17,79-1,34 1,17 0,78 Børsnoterede udenlandske kapitalandele -40,75 27,53 10,22 11,26 Unoterede udenlandske kapitalandele -11,48-4,12 3,46 2,78 Kapitalandele i alt -36,28 20,59 16,56 17,04 Statsobligationer (zone A) 15,84 1,96 11,27 15,13 Realkreditobligationer 6,92 7,73 37,06 33,91 Indeksobligationer 5,96 9,01 5,55 5,40 Kreditobligationer investment grade -6,31 12,62 5,42 6,27 Kredit non inv. grade + emerging obligationer -22,26 34,09 5,26 6,88 Andre obligationer -13,98 8,06 0,70 1,09 Obligationer i alt 3,46 9,63 65,26 68,68 Pantsikrede udlån 4,64 5,94 0,01 0,01 Øvrige finansielle investeringsaktiver 50,43 3,45 4,99 4,05 Afledte finansielle instrumenter til sikring 231,26-19,54 3,87 1,83 Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 17

18 Figur A2: Aktieandel i selskaberne ultimo >30% 25-30% 20-25% 15-20% 10-15% 5-10% 0-5% 0% Antal selskaber Figur A3: Investeringsafkast i selskaberne i >35% 30-35% 25-30% 20-25% 15-20% 10-15% 5-10% 0-5% Antal selskaber Anm.: N1 er brugt som mål for afkastet. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 18

19 Appendiks 3: Markedskoncentration efter segmentering. Tabel A1: De største selskaber, ikke-segmenteret. Top 5 (Bruttopræmier og balance 2007) Mio.kr. Bruttopræmier Balancesum Bruttopræmier Balancesum PFA (*) ,9 14,4 15,0 15,3 Danica (*) ,6 14,9 15,5 15,2 Nordea (*) ,3 8,4 8,4 8,3 Kommuneforsikring (*) ,8 6,6 9,7 7,9 PensionDanmark (*) ,1 9,7 4,7 5,4 I alt ,8 53,9 53,4 52,0 Alle selskaber ,0 100,0 100,0 100,0 Pct. Anm.: (*) betyder, at en koncerndefinition er anvendt. I appendiks 4 fremgår, hvilke selskaber de enkelte koncerner udgøres af. Tabel A2: De største selskaber, segmenteret. Markedsorienterde Top 5 Bruttopræmier Ikke-markedsorienterede Top 5 Bruttopræmier Pct Danica Pension (*) 29,6 28,5 PensionDanmark 20,8 20,2 PFA Pension (*) 23,1 25,5 Kommunernes Pensionsforsikring 13,3 13,9 Nordea Pension (*) 18,4 16,0 Industriens Pension 12,3 11,8 SEB (*) 9,6 10,3 Pen-Sam 7,9 8,4 Topdanmark (*) 5,6 6,3 Lærernes Pension 6,7 7,3 I alt 86,3 86,6 I alt 60,9 61,5 Alle markedsorienterede selskaber 100,0 100,0 Alle ikke-markedsorienterede selskaber 100,0 100,0 Anm.: Funktionærpension trukket ud af PFA koncernens samlede bruttopræmier, da Funktionærpension ikke er markedsorienteret. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 19

20 Appendiks 4: Den opsparingsbaserede pensionsformue i Danmark. Vækst p.a Mia. kr Andel 2009 Livsforsikringsselskaber ,19% 44% Tværgående pensionskasser ,43% 16% Pengeinstitutter ,07% 14% Firmapensionskasser ,49% 2% ATP, LD og SP ,68% 24% I alt ,19% 100% Anm.: For pengeinstitutter er pensionsformuen opgjort som summen af følgende konti/depoter i pengeinstitutter: Indekskonti, kapitalpensionskonti, selvpensioneringskonti, ratepensionskonti, kapitalpensionsdepoter, ratepensionsdepoter og selvpensioneringsdepoter. For de øvrige selskabstyper er balancesummen anvendt, hvilket giver en undervurdering af pengeinstitutternes markedsandel. Den samlede vækst i ATP, LD og SP har været præget af særlige forhold. ATP skriver i deres årsrapport for 2008, at rentefald og stærkt øget anvendelse af repoforretninger medførte en ekstraordinær stigning i balancen i I 2009 blev omfanget af disse forretninger reducerede. I 2009 blev knap 40 mia. kr. udbetalt fra SP. Ordningen forventes at lukke i første halvdel af 2010 og de sidste ca. 4 mia. kr. udbetales. Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 20

21 Appendiks 5: Oversigt over selskaber i artiklen ultimo Reg. nr. Navn Aktiver mia. kr. Type M.O Danica Pension 206,43 LIV A/S Ja Danica: Danica Pension I 36,88 LIV A/S Ja Danica Liv III 6,39 LIV A/S Ja Nordea: Nordea Liv & Pension 137,46 LIV A/S Ja PFA Pension 241,80 LIV A/S Ja PFA: FunktionærPension 9,63 LIV A/S Nej PFA Soraarneq 0,37 LIV A/S Ja SEB Pensionsforsikring A/S 65,22 LIV A/S Ja SEB: SEB Link A/S 8,05 LIV A/S Ja SEB Liv III A/S 3,37 LIV A/S Ja Skandia 7,42 LIV A/S Ja Skandia: Skandia Link 5,59 LIV A/S Ja Skandia Livsforsikring A 4,06 LIV A/S Ja Topdanmark Livsforsikring A/S 26,45 LIV A/S Ja Topdanmark Livsforsikring V A/S 12,24 LIV A/S Ja Topdanmark: Topdanmark Livsforsikring III A/S 5,16 LIV A/S Ja Topdanmark Link A/S 2,98 LIV A/S Ja Topdanmark Livsforsikring II A/S 0,71 LIV A/S Ja Nykredit Livsforsikring A/S 0,26 LIV A/S Ja Øvrige selskaber i markedsudviklingsartiklen Reg. nr Sampension KP A/S 129,86 LIV A/S Nej PensionDanmark 88,34 LIV A/S Nej Industriens Pensionsforsikring A/S 75,45 LIV A/S Nej MP Pension 70,79 TPK Nej Pensionskassen for Sygeplejersker 54,01 TPK Nej Lægernes Pensionskasse 49,88 TPK Nej PenSam Liv 42,42 LIV A/S Nej Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 39,48 TPK Nej Lærernes Pension 37,33 LIV A/S Nej AP Pension 34,11 LIV A/S Ja Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 31,13 TPK Nej Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 27,07 TPK Nej Finanssektorens Pensionskasse 21,32 TPK Nej Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger 20,13 TPK Nej Pensionsk. for sygehjælpere, besk.svejl., mv. 18,64 TPK Nej Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører 13,39 TPK Nej Alm. Brand Liv og Pension A/S 13,09 LIV A/S Ja BANKPENSION 13,04 TPK Nej Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 12,30 TPK Nej Pensionskassen for Kontorpersonale 9,64 TPK Nej Pensionskassen for Bioanalytikere 9,48 TPK Nej Pensionskassen for Lægesekretærer 9,47 TPK Nej Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger 9,02 TPK Nej Pensionskassen for Farmakonomer 7,94 TPK Nej Arkitekternes Pensionskasse 6,26 TPK Nej Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige 5,43 TPK Nej PMF-Pension 4,72 LIV A/S Nej SHB Liv 2,49 LIV A/S Ja PKA+Pension 2,32 LIV A/S Ja Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernet 2,00 TPK Nej Pensionskassen for portører 1,60 TPK Nej Pensionskassen for Jordemødre 1,51 TPK Nej Arbejdstagernes Pensionskasse 0,97 TPK Nej Forsikrings-Aktieselskabet ALKA Liv II 0,88 LIV A/S Ja Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter 0,87 TPK Nej letpension 0,33 LIV A/S Nej Pensionskassen for trafikfunktionærer 0,32 TPK Nej Pensionskassen for amtsvejmænd m. fl. 0,30 TPK Nej Slagteriernes Gruppeliv 0,10 LIV G/S Nej Livsforsikringsselskabet A/S 0,06 LIV A/S Nej LIV = Livsforsikringsselskab, TPK = Tværgående Pensionskasse, M.O = markedsorienterede Markedsudviklingen i 2009 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 21

Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1. Konklusioner Den internationale finansielle krise har sat sine tydelige spor på selskabernes investeringsafkast i 2008.

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2010

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2010 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber... 5 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010

Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010 Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010 62518 SEB Pensionsforsikring A/S EU- 2. Tjeneste- ydelsesfor- retning 49.895 795 8.196 58.886 3. (1 + 2)

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Tabel Nøgletal for Livsforsikringsselskaber

Tabel Nøgletal for Livsforsikringsselskaber Tabel 4.1.6 Nøgletal for Livsforsikringsselskaber 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 1. Afkast før pensionsafkast- skat N1. -3,1 2. Afkast før pensionsafkast- skat N1E. 5,7 3. Afkast før pensionsafkast-

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2014

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2014 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...1 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber...2 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring for Livsforsikringsselskaber

Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring for Livsforsikringsselskaber Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring for Livsforsikringsselskaber 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 306.318 43. Afgivne forsikringspræmier -19.067 44. Ændring

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2011

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2011 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2011 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...1 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber...3 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

En finansanalytikers syn på performancemåling af liv- og pensionsselskaberne. 30. Marts 2006

En finansanalytikers syn på performancemåling af liv- og pensionsselskaberne. 30. Marts 2006 En finansanalytikers syn på performancemåling af liv- og pensionsselskaberne 30. Marts 2006 Agenda Lidt historik Performancemåling Afkast Omkostninger Informationsbehov Historie Første rapport i 1996 de

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2013

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2013 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...1 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber...2 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat Anmeldt 2007 beregnet i forhold Realiseret 2006 målt i forhold til årets faktiske gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive r, som,, Lægernes Pensionskasse 1,00% 0,770% FunktionærPension,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Firmapensionskasser. Markedsudvikling 2015

Firmapensionskasser. Markedsudvikling 2015 Firmapensionskasser Markedsudvikling 2015 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Konklusioner... 1 2. Hovedtendenser i firmapensionskassernes årsregnskaber... 3 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Indlæg på Finansanalytikerforeningens konference Garanti eller markedsrente - hvem skal bære risikoen i fremtiden? 23. marts 2011 Adm.direktør

Læs mere

Tabel 5.1.6. Nøgletal for Tværgående Pensionskasser. 70061 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Nøgletal 2007 - pct./kr.

Tabel 5.1.6. Nøgletal for Tværgående Pensionskasser. 70061 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Nøgletal 2007 - pct./kr. Tabel 5.1.6 Nøgletal for Tværgående Pensionskasser 70061 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte 1. Afkast før pensionsafkastskat N1. 4,4 4. Afkast efter pensionsafkastskat 3,8 5. Omkostningsprocent

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Markedsudvikling 2005 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Markedsudvikling 2005 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2005 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Konklusioner Selskaberne opnåede samlet betragtet et resultat før skat på ca. 16,5 mia. kr. i 2005, hvilket er en mindre

Læs mere

Den nye spilleplade for den finansielle sektor

Den nye spilleplade for den finansielle sektor Nytårsmiddagen 2012 Den nye spilleplade for den finansielle sektor Henrik Heideby Finansanalytikerforeningen Tivoli Congress Center 11. Januar 2012 side 1 Den finansielle sektor Banker Asset management

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2015

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2015 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...1 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber...3 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser

Læs mere

Se appendiks for generelle bemærkninger om analyseartiklens indhold, herunder om datagrundlaget.

Se appendiks for generelle bemærkninger om analyseartiklens indhold, herunder om datagrundlaget. Markedsudvikling 2006 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1. Konklusioner Præmieindtægterne er steget ca. 11 pct. fra 2005 til 2006 og i gennemsnit ca. 9 pct. om året siden 2002.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes kerneindtjening er faldet med over en fjerdedel. En række selskaber yder porteføljepleje, hvilket oftest honoreres

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

Firmapensionskasser. Markedsudvikling 2013

Firmapensionskasser. Markedsudvikling 2013 Firmapensionskasser Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 1 2. Hovedtendenser i firmapensionskassernes årsregnskaber... 3 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2009-2013...

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Finanstilsynet 30. september 2015 LIFA/IMPE J.nr. 6639-0011 Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Anvendelse af benchmark Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende

Læs mere

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2013

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2013 Skadeforsikringsselskaber Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...1 2. Hovedtendenser i skadeforsikringsselskabernes årsregnskaber...2 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. januar 2014 1 Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Resumé: Papiret sporer værdierne for pensionsafkastskatten

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) 2006-2010 23. september 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Tabel Fordeling af medlemmer for tværgående pensionskasser 2009

Tabel Fordeling af medlemmer for tværgående pensionskasser 2009 Tabel 515 Fordeling af medlemmer for tværgående skasser 29 761 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte løbende er (inkl bonus) - 1 kr/antal - alt * ekskl ister Aldersister Aldersister ister ister 1

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang.

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang. ÅOK & ÅOP 2015 Dato: Marts 2016 Afsender: Industriens Pensionsforsikring Indhold Indledning... 1 Metodebeskrivelse... 2 Afstemningsskema... 6 Selskabets erklæring... 7 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere