R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre."

Transkript

1 R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden / Svendborggade den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2007 med påtegning af revisor. 4. Eventuelle indkomne forslag. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. b) Bestyrelsen stiller forslag om, at der monteres rottespærring på faldstammer. c) Forslag fra Thomas Kousgaard om tilladelse til montering af skydedør i forbindelse med opsætning af altan. d) Forslag fra Steffen Beck om erhvervelse af et areal på tørreloftet til indlæggelse i lejligheden Strandboulevarden 125, 5. tv. 5. Forelæggelse af budget for 2008 til godkendelse. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Ad 1 Som dirigent og referent blev advokat Allan Glud foreslået og valgt. Han oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt ved skrivelse af 30. april 2008, og at han derfor anså generalforsamlingen som rettidigt indkaldt. Der fremkom ingen indsigelser herimod. 14 medlemmer af ejerforeningen var repræsenteret, herunder 1 ved fuldmagt. Ad 2 Formanden, Michael Thormann, aflagde bestyrelsens årsberetning. Årsberetningen vedhæftes nærværende referat. Enkelte forhold i beretningen blev drøftet. Derefter blev beretningen godkendt. 1

2 Ad 3 Allan Glud forelagde årsregnskabet for Regnskabet udviste et overskud på kr , hvilket overskud dels var anvendt til udligning af den pr. 31. december 2006 negative egenkapital på kr , og det resterende beløb på kr udgjorde herefter foreningens egenkapital. Årsagen til overskuddet beroede i det væsentligste på, at der i årets løb var opkrævet en éngangsbetaling på kr , samt at udgiften til vedligeholdelse var betydelig mindre end budgetteret. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev énstemmigt godkendt. Ad 4, a Michael Thormann motiverede bestyrelsens forslag om opsætning af nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. Det var bestyrelsens opfattelse, at det ville være klædeligt med et ensartet præg. Udgiften ville andrage ca. kr. 200 pr. skilt, hvis foreningen ville afholde udgiften. Forslaget blev drøftet, og der fremkom flere indsigelser. Forslaget blev ikke vedtaget, idet 8 medlemmer stemte imod, mens 6 medlemmer stemte for. Ad 4, b Michael Thormann motiverede bestyrelsens forslag om montering af rottespærring på faldstammer. Han oplyste, at det ikke var nødvendigt med rottespærring på samtlige faldstammer, men 2-3 steder ifølge oplysninger fra ejendommens kloakmester. Udgiften vil andrage omkring kr Allan Glud oplyste, at bestyrelsen i princippet kunne lade arbejdet udføre inden for det vedtagne vedligeholdelsesbudget. Michael Thormann oplyste, at ejendommens kloakker i det store hele er i orden. Generalforsamlingen besluttede herefter, at bestyrelsen kan disponere i overensstemmelse med forslaget og bemærkninger hertil, hvis det alt taget i betragtning er en klog disposition. Ad 4, c Thomas Kousgaard, Strandboulevarden tv., motiverede sit forslag om montering af en skydedør i forbindelse med opsætning af en altan. Forslaget blev drøftet. Allan Glud bemærkede, at forslagsstilleren også burde kontakte Københavns Kommune for at sikre sig, at en sådan etablering var i orden. Efter drøftelser af forslaget ønskede Thomas Kousgaard ikke forslaget sat til afstemning. Ad 4, d Steffen Beck, Strandboulevarden 125, 5. tv., motiverede sit forslag om at købe en del af loftsarealet over sin lejlighed. Det drejer sig om ca. 17 m². Allan Glud oplyste, at forslaget ikke kunne behandles, idet det desværre ikke var tilgået medlemmerne rettidigt. 2

3 Det principielle i forslaget blev drøftet, og det blev herefter besluttet, at såfremt forslagsstilleren ønsker sit forslag fremmet på en senere ekstraordinær generalforsamling, skal han udarbejde et mere uddybende og konkret forslag indeholdende forslag til købesum, samt hvordan man løser spørgsmålet om etablering af nye loftsrum andre steder. Allan Glud oplyste, at der er tale om et forhold, som i henhold til ejerforeningens vedtægter kun kan besluttes med 2/3 flertal. Efter drøftelser af forslaget var der enighed om at foretage en vejledende afstemning. Afstemningen viste en nogenlunde ligelig fordeling af ja/nej-stemmer. Ad 5 Allan Glud forelagde budgetudkast for Budgettet var ude nævneværdige ændringer i forhold til budgettet for Der var ingen bemærkninger til budgettet, der blev énstemmigt godkendt. Ad 6 Følgende blev valgt til ejerforeningens bestyrelse: Dorte Rieland Knudsen Strandboulevarden 125, st. th København Ø. (På valg 2010) Mari-Louise Bodin Strandboulevarden 123, 5. th København Ø. (På valg 2010). Herudover består bestyrelsen af: Michael Thormann Formand Svendborggade 14, 4. tv København Ø. (På valg 2009) Morten Jørgensen Næstformand Svendborggade 14, 5. tv København Ø. (På valg 2009) Henriette Lundbye Petersen Strandboulevarden 123, 2. tv København Ø. (På valg 2009) Ad 7 Som suppleanter blev valgt: Inge Thormann Svendborggade 14, 4. tv København Ø. Thomas Kousgaard Svendborggade 125, 1. tv København Ø. 3

4 Ad 8 Foreningens revisor, Bojer Hansen Aundrup, Tuborgvej 32, 2900 Hellerup blev genvalgt. Ad 9 Følgende forhold blev berørt: Skader på trapper ved ud- og indflytning af lejligheder, samt at tagrender mod gaden over Svendborggade 16 er utætte. Generalforsamlingen hævet. Som dirigent og referent Allan Glud 4

5 København den 20. maj 2008 Generalforsamlingsoplæg, forår 2008 Ejerforeningen Strandboulevarden Svendborggade Altaner Altanerne skal checkes og Allan Glud varetager opgaven med at finde firma til at udføre dette. Energimærkning Vores ejendomsforening skal energimærkes, dette vil koste kr. Et ingeniørfirma er i gang med projektet. AI-Gruppens aflæsninger AI-Gruppen skal ikke længere holde styr på forbrug af ejendommens vand, el og varme. Bestyrelsen udarbejder et Excel-regneark til selv at holde styr på forbruget, hvorefter vores vicevært vil holde regnskab med dette. Hul i fortovet Vej og park er kontaktet ang. den nedsunkne jord ude på fortovet ved 123 og 125. Evt. nyt el-selskab Daniel, vores vicevært observerede at der er et elskab hvor el en stiger enormt. Dette skyldes at den ene måler viser forbrug på to opgange og de to andre hver viser en opgang. Henriette tager kontakt til Daniel og hører hvor, samtidig skal elsparepære foreslås i trappeopgangen og Daniel skal tjekke lys i opgange hver gang han er på arb. Samtidig der sættes nye pærer i opgang nr. 14. Vicevært kontaktdata Daniels mobiltelefon er listet på hjemmesiden og i opgangene og der henstilles tilat man kontakter ham, hvis der er pærer, som ikke fungerer i den pågældende opgang.. Gitterdøre i klæderrum Der indhentes tilbud på gitterdøre til kælderen samt gulvtilbud. Der skal hentes tilbud på dette. Pudsning af vinduer i opgange Vi har fået pudset vinduer i opgangene. Næste gang bliver efter gårdrenoveringen. Pudsning af facade i gården Facedepudsning i gården bliver efter gårdrenoveringen er færdig. Ejerforeningen Strandboulevarden Svendborggade DK-2100 København Ø

6 Kælder... soldat Mht. bjælken under badeværelset i nr. 125, har Allan Glud kontaktet et ingeniørfirma, Eiby og Holmsgaard, som indhenter to tilbud på entreprise. Om ejerforeningen eller ejere skal betale, bliver der taget stilling til senere. Hoveddøre Oliering af hoveddøre bliver lavet inden 1. juli Dørtelefoner Defekte dørtelefoner er repareret. Rotter Der har i det forgangne år været rotter i et kælderrum i nr. 125 og ligeledes på 5. sal i nr. 16. Det vides ikke om rotterne er kommet op ad kældertrappen eller faldstammen. Bestyrrelsen overvejer rotte spærrer og rådfører sig bla. med K.L. Byg om hvilken type bekæmpelse vi skal anvende. Hvis man opdager rotter inde eller ude skal man kontakte Københavns Kommunes Miljøkontrollen Fugt i kælderen Ingeniørfirmaet Eiby og Holmsgaard har været ude og kige på problemet og mener det kan skyldes at der mangler hulrum under vores gulvbelægning. Der bliver ikke gjort mere før bjælken under badeværelset i nr. 125 er fjernet. Hvis gulvbelægningen i kælderen skal udbedres, skal alle kælderrum tømmes. Maling på bagtrappen Malingen skaller af på bagtrapperne og skal skabes af, så væggene kan få luft. Når væggene er tørre skal de males igen og dette bliver sandsynligvis en opgave til en fælles arbejdsdag. Gårdrenoveringen Gårdrenoveringen er af Københavns Kommune sat til at begynde den 3. juli då. og forventes færdig den 19. november då., såfremt prisbevillingen holder. Gårdlaug Efter gårdrenoveringen skal der nedsættes et gårdlaug med medlemmer fra hver forening. Henriette er blevet valgt af bestyrelsen som medlem af gårdlauget. Duer Der er stadig mange duer i gården og beboere opfordres til ikke at fodre dem. Fugt på tørrelofterne Mht. fugten på tørrelofterne vil en af opgaverne på ene fælles arbejdsdag være at smøre beskyttelse på. Det skulle fjerne svampen. Ejerforeningen Strandboulevarden Svendborggade DK-2100 København Ø

7 Toiletvand Der er konstateret varmt vand i toiletterne i to lejligheder i nr. 14. Jens Havn er kontaktet vedr. problemet. Punktet nævnes for at høre om andre ejere har konstateret lignende. Navneskilte Bestyrelsen henstiller til ikke at sætte midlertidige navneskilte ved dørtelefonen, da de er meget svære at få af igen. Maling af facade Maling af gadefacaden udsættes til næste år... igen, grundet prioritering af nødvendige opgaver. FASTE INDSLAG Løbesedler i opgangene Beboerne henstilles til at læse de ophæng, bestyrelsen sætter op i opgangene... Hjemmeside Bestyrelsen opfordrer til at benytte ejerforeningens hjemmeside, som jævnligt opdateres og hvor generalforsamllingsreferater o.lign. findes. Ved salg af lejlighed er der også mange oplysninger at hente. Domænet er Lukning af varme Der lukkes for varmen til sommer, bla. pga. besparelse og da det er sundt for centralsystemet med en pause. Der lukkes dog afhængigt af vejret fra 1. juni til 1. september. Det skal her bemærkes at en udskiftning af pumpen til en større pumpe, der pumper mere vand i centralsystemet end luft, vil være en god investering. Bestyrelsen har ikke en pris herfor. Havemøbler Havestolene er i gården og der er en grill i kælderen i fællesrummet i nr. 14. Skrald Ejerforeningens medlemmer opfordres til, ikke at smide andet i affaldsspandene end køkkenaffald. Alt andet skal sorteres og eventuelt sættes ved rummet til storskrald. Storskrald R98 afhenter storskrald mandag eller torsdag en gang hver uge. Storskrald sættes foran storskraldsrummet i gården og gårdmanden, som er den eneste, der har nøgle, sætter affaldet ind i rummet. Dette er ikke optimalt, da der ofte står meget affald i flere dage, men der er pt. intet alternativ. (VVS-ting og maling er hverken affald eller storskrald). Ejerforeningen Strandboulevarden Svendborggade DK-2100 København Ø

8 Bagtrapper igen, igen Der er mindre affald på bagtrapperne men det forekommer til tider. Det er i stor hygiejnisk interesse ikke at have affald på bagtrapperne og lettere for trappevaskerfirmaet. Bagtrappe-døre Dørene til bagtrapperne skal lukkes, når man forlader gården. Dette for at holde evt. rotter ude. Altaner/tagterrasser Flere lejligheder har vist interesse for altan og tagterrasse. Som tidligere besluttet på generalforsamlingen, skal ensartetheden i ejendommen opretholdes, således, at altanerne skal se ud som altanen monteret i Svendborggade 14, 4.tv. og tagterrasserne skal se ud som terrassen i Svendborggade tv. (materialevalg mm.). TDC flytter uden beregning og når de har tid kabler, der konflikter med montering af altanerne. Husk venligst at informere beboere, da både internet og telefon vil være blokeret i flere timer under udførelsen. Cykler Bestyrelsen henstiller til at benytte cykelstativer i Svendborggade 14-16, cykelskur i gården og cykelstativer på modsatte side af Svendborggade. Cykler må ikke optage passagen i mellemgangene, da disse skal kunne passeres af folk med affaldsposer, indkøbsposer, cykler og barnevogne. Barnevogne i opgangene Bestyrelsen henstiller til at vise hensyn og placere max. 1 barnevogn eller 2 klapvogne i opgangen ad gangen. Ligeledes at man ikke fastlåser sin barnevogn til gelænder e.lign., da det umuliggør trapperengøring. Mellemgangen i Svendborggade nr. 14 kan bruges til parkering af barne- og klapvogne. Trappeopgange og mellemgange Bestyrelsen henstiller til ikke at bruge disse som opbevaring til ejendele. Festregler I forbindelse med høj musik ved fester enedes ejerforeningen om, at man med en løbeseddel i opgangen skal informere naboer herom. Det skal man fortsat. Michael Thormann Ejerforeningen Strandboulevarden Svendborggade DK-2100 København Ø

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere