TABSBØRN ÆNDRET LIVSPERSPEK TIV HOS VOKSNE. Mellem TABSBØRN AF CAMILLA LAHN SØRENSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TABSBØRN ÆNDRET LIVSPERSPEK TIV HOS VOKSNE. Mellem 250.000 TABSBØRN AF CAMILLA LAHN SØRENSEN"

Transkript

1 TABSBØRN AF CAMILLA LAHN SØRENSEN ÆNDRET LIVSPERSPEK TIV HOS VOKSNE TABSBØRN At miste en forælder som barn eller ung er en forfærdelig oplevelse. Men forskningen undervurderer, at det også kan være afsæt for en personlig vækst og et positivt perspektiv på tilværelsen. Mellem og voksne dan skere har oplevet at miste deres far eller mor som barn. I den psykologiske videnskab hersker der konsensus om, at det at miste en forælder i barndommen eller ungdommen er en enorm udfordring, der udløser en særlig svær sorg (Bowlby, 1980; Finkelstein, 1988). Men få har undersøgt sorgens betydning og forløb i et livsløbsperspektiv, og så vidt jeg ved, har ingen set på, hvilke konsekvenser det kan få for et menneskes perspektiv på livet at have mistet sin far eller mor i barndommen. Da jeg som 18-årig mistede min far, blev alting vendt på hovedet, og mit liv blev aldrig det samme igen. Ikke kun fordi min far nu var død efter lang tids sygdom, men også på grund af de sociale, økonomiske og praktiske forandringer, hans død medførte. Min mor var blevet enke, vores hus blev solgt, og min bror og jeg blev genstand for stor bekymring og medfølelse blandt venner og familie for at miste sin far så tidligt måtte da være noget af det værste, man kunne opleve. Det var det også, og jeg vil altid savne min far. Men med tiden opdagede jeg, at min fars død også fik nogle konsekvenser for min måde at opfatte og leve livet på, som jeg ikke havde forudset. Konfronteret med døden begyndte jeg pludselig at sætte pris på helt basale ting, som jeg før ikke havde været særlig bevidst om årstidernes skiften, venners nærvær, smagen af god mad. I de 11 år, der er gået, siden min far døde, har jeg ved samtaler med venner, der også har mistet en forælder i barndommen, fået indtryk af, at mange af os 3 ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN

2 TABSBØRN oplever livet med en anden sårbarhed og intensitet end voksne, der ikke har mistet en forælder i deres barndom eller ungdom. Flere af os har oplevet, at det store savn har øget bevidstheden om og glæden ved fundamentale vilkår i tilværelsen. Sagt med andre ord har sorgen over at miste en forælder ændret vores perspektiver på os selv, vores kære og livet som helhed vi har fået et andet livsperspektiv. Positive konsekvenser? I de senere år er interessen for børn og unge, der har mistet en forælder, steget betragteligt. Dette har medført en stigning i antallet af rådgivningscentre som Egmont Fondens projekt Vil:kan og rådgivningscentret Unge & Sorg i Århus og København. Tidligere har der næsten udelukkende været organiseret støtte for tabsbørn hos Kræftens Bekæmpelse, hvilket i sagens natur udelukkede en stor gruppe børn og unge, hvis forældre var døde af andre årsager end kræft. Den øgede bevidsthed om tabsbørn og -unges behov for hjælp og støtte er positiv. Børn og unge i sorg kræver særlig opmærksomhed, fordi de stadig er i udvikling og deres selv- og verdensopfattelse endnu ikke er fast forankret. Et kompliceret eller patologisk sorgforløb kan derfor forsinke den naturlige udvikling eller sætte den helt i stå. Rådgivningscentrenes tilbud modtages som oftest af de tabsbørn, der er hårdest ramt af deres tab. Som psykologer bliver vi derfor vant til at møde den gruppe af børn og unge, der har de sværeste sorgforløb, og når de får det bedre og kommer videre i livet, slipper vi dem. Dette afspejler sig i sorgteorier og -forskning, der overvejende er koncentreret om patologiske reaktioner (Tennant, 1988; Silverman & Worden, 1993). I den gængse beskrivelse af sorg i fagog skønlitteratur er der ofte et ensidigt fokus på det mistede og smerten i savnet, dvs. en mangel-vinkel på tab. Koblet med den grundlæggende antagelse, at tidlige erfaringer har store konsekvenser for individets personlighed og identitetsdannelse, kommer man let til den slutning, at forældretab i barndommen må have en yderst negativ indvirkning på barnets videre udvikling. Men hvad med de velfungerende tabsbørn børn, der har profiteret af hjælpen, samt de, der ikke har brug for rådgivning? Flere sorgforskere har bemærket, at mange børn reagerer på tab med en resiliens, der ofte bliver overset, og at tab også kan indebære udviklingsmuligheder for de efterladte (Silverman & Worden, 1993). Set i lyset af mine egne og andres erfaringer synes det derfor oplagt at anlægge en resiliens-vinkel på tab og belyse voksne tabsbørn ud fra et normaludviklings-, ikke-patologisk perspektiv, der vægter positive aspekter ved tab. Læring og forandring Når jeg mener, at tidligt forældretab ofte vil medføre, at den efterladtes livsperspektiv ændres, er det, fordi jeg er af den opfattelse, at sorg kan medføre læring og forandring. Livsperspektiv skal her 4

3 forstås som et menneskes grundlæggende antagelser om sig selv, verden og forholdet mellem disse to. Tidlige teorier om sorg hævdede, at sorg er et afgrænset stykke arbejde, der har som formål at bryde båndet mellem den afdøde og den efterladte (Freud, 1917/1957; Bowlby 1980). Når sorgen er overstået, forventes den efterladte at vende tilbage til et psykisk status quo. Nyere teorier argumenterer for, man for altid vil være forandret, når man mister en nærtstående (Weiss, 1993; Klass et al., 1996). Sorg opfattes her som en psykosocial overgang, der kræver, at personen reviderer sine antagelser om sig selv og verden, dvs. sit livsperspektiv. De forventninger og antagelser, som personen hidtil har orienteret sig i verden med, afkræftes af tabet, og sorgprocessen bliver således en genlæringsproces (Parkes, 1993). For eksempel har man observeret, at mange tabsbørn føler sig mere sårbare over for tilværelsen, end normale børn gør. Dette kan skyldes, at deres grundlæggende antagelser, dvs. deres livsperspektiv, om verden som et trygt og forudsigeligt sted bliver udfordret af tabet (Silverman & Worden, 1993). Forskningens resultater Men hvad siger forskningen forholder det sig reelt sådan, at voksne tabsbørn har et andet livsperspektiv end normale voksne? Et blik på den nyere forskning i langtidsperspektiver på tidligt forældretab viser, at der i gruppen af voksne tabsbørn 5

4 TABSBØRN manifesterer sig flere kvalitativt og kvantitativt forskellige langtidsreaktioner på at have mistet en forælder i barndommen (Breier et al., 1988; Denes-Raj & Ehrlichman, 1991; Kendler et al., 1992; Mireault & Bond, 1992; Saler & Skolnick, 1992; Krause, 1993; Hurd, 1999; Luecken, 2000). Så vidt jeg er orienteret, er der ikke nogen, der specifikt har undersøgt, hvorvidt voksne tabsbørn har et andet livsperspektiv end normale voksne, men mange andre især negative reaktioner er blevet belyst. Overordnet tegner der sig tre temaer i forskningens resultater: psykopatologiske reaktioner som depression og angst, fysiologiske reaktioner som øget kortisolsekretion og ændringer i selvopfattelse som oplevet sårbarhed og oplevet personlig kontrol. Forskningen peger således på, at der kan ske fysiologiske, psykiske og sociale forandringer med de voksne tabsbørn. Disse forandringer kan tænkes at påvirke deres livs perspektiv. Forskningen er ikke konklusiv, men peger på, at voksne tabsbørn i en vis udstrækning lader til at være anderledes og opleve sig selv og verden forskelligt fra normale voksne. For eksempel forventer de at leve kortere tid end andre mennesker (Denes-Raj & Ehrlichman, 1991) og oplever sig selv som mere sårbare over for fremtidige tab end normale voksne (Mireault & Bond, 1992). Langt de fleste studier bygger på den tese, at tidligt forældretab medfører stor risiko for depression og angstforstyrrelser, dvs. der anlægges den førnævnte mangel-vinkel på tab. Fundene tyder dog på, at årsagskæden fra tidligt forældretab til depression og angst i voksenlivet er kompleks og ofte påvirkes af medierende faktorer som fx den overlevende forælders tackling af tabet. Desuden er den longitudinelle sorgforskning præget af forskellige metodiske problemer. Eksempelvis er der uenighed blandt forskerne om, hvor stringent man bør være i definitionen af begrebet forældretab nogle mener, at en skilsmisse også udsætter børn for tab, og inkluderer derfor skilsmissebørn i deres undersøgelser. Herudover kan det være svært at skelne mellem normal og patologisk sorg, fordi kompliceret sorg ikke er et enkelt syndrom med klare diagnostiske kriterier. Der er p.t. stor diskussion i sorgforskerkredse om, hvorvidt man skal klassificere patologisk sorg som en patologisk lidelse (Hogan et al., 2004). Sorgen og livsperspektivet Forskningen peger således på, at der på lang sigt sker psykologiske ændringer hos tabsbørn. Spørgsmålet er så, hvordan sorg over tabet af en forælder i barndommen kan tænkes at føre til et ændret livsperspektiv i voksenlivet. Hvad er det ved et barns sorg, der kan afføde fundamentale ændringer i oplevelsen af sig selv og verden? I et opgør med Freuds og Bowlbys forståelse af sorg som afknytning giver den nyere gentilknytningsteori et bud på, 6

5 hvordan sorg kan sætte forandringer i gang hos tabsbørn (Klass et al., 1996). Gentilknytning vil sige, at man efter tabet af en nærtstående danner en ny form for tilknytning til den afdøde og ikke, som Freud og Bowlby mente, bryder båndene til vedkommende. Incitamentet for at formulere denne nye sorgteori bygger på observationer, der peger på, at mange efterladte har et stort behov for at opretholde en indre forbindelse til afdøde, fx tale om og til den afdøde. Gentilknytningsteorien definerer sorg som en vedvarende tilpasningsproces, hvor det efterladte barn aktivt konstruerer en ny tilknytning til sin afdøde far eller mor. Den sunde sorg er karakteriseret ved fortløbende ændringer i barnets forhold til den afdøde, der følger en udviklingsbane fra minder til interaktiv relation til identifikation. Eksempelvis vil de fleste børn (og voksne) i den første tid efter tabet af en far eller mor mest være optaget af minder om den afdøde forælders særlige træk og vaner. Senere udvikler mange børn en levende relation til den afdøde ved fx at fortælle vedkommende om sine oplevelser og tanker. Og endelig ser man ofte i sunde sorgforløb, at børnene internaliserer den afdødes værdier ved eksempelvis at sætte en ære i at være en god ven, hvis far eller mor vægtede dette højt (identifikation) (Klass et al., 1996). Det interessante ved gentilknytningsteorien i forhold til ideen om ændret livsperspektiv er, at den belyser sorg som en udviklende proces, hvori barnets meningskonstruktion ændres: Når barnet danner en ny tilknytning til den afdøde forælder, søger han eller hun aktivt at skabe mening i sin tabsoplevelse og gøre den til en del af sin virkelighed. Gentilknytningsteorien foreslår, at barnet forandrer sig i denne meningsskabende proces, hvilket fx kommer til udtryk ved, at barnets værdier påvirkes og udvikles af den afdøde forælders 7

6 TABSBØRN verdenssyn. Således kan en ændring af livsperspektivet forstås ved selvets arbejde med at redefinere sig selv i forhold til den mistede forælder. Men det er for mig at se mere end relationen til den afdøde forælder og overtagelse af dennes værdier, der kan sætte en ændring af livsperspektivet i gang. I Klass et al. s (1996) beskrivelser af tabsbørnenes arbejde med at konstruere ny mening fokuseres der på barnets kamp for at udvikle en sund og bæredygtig relation til sin afdøde forælder. Jeg vil her vove den påstand, at det at udvikle en sund relation til sin døde far eller mor indebærer udvikling hos barnet, der strækker sig ud over hans relationelle kompetencer: Gentilknytning fordrer grundlæggende barnets erkendelse af, at hans far eller mor er død. Denne indsigt må kræve en enorm omstilling i barnets verdensforståelse. I erkendelsen af, at forælderen er død, bliver barnet konfronteret med det faktum, at alle mennesker, inklusive ham selv, en dag skal dø. Såfremt barnet magter at se denne kendsgerning i øjnene, er der tale om en fundamental eksistentiel indsigt, som må medføre en markant ændring i oplevelsen af verden (Yalom, 1998). Denne indsigt er særligt overvældende for børn, fordi de ikke er så kognitivt og emotionelt rustede, som voksne er. I kraft af barndommens struktur har børn ikke eksistentielle overvejelser tæt på i samme grad, som voksne kan have. Som før nævnt peger forskningen på, at mange voksne tabsbørn føler sig mere sårbare end normale voksne, hvilket kunne skyldes denne dødsbevidsthed. Sund sorg i barndommen kan således påvirke relationelle, eksistentielle og værdimæssige aspekter af barnets tilgang til verden. Et ændret livs perspektiv hos voksne tabsbørn kan dermed beskrives som forandringer i individets relationelle, værdimæssige og eksistentielle tilgang til og oplevelse af sig selv og verden. Konsekvenser for voksenlivet Hvis man som barn har mistet sin far eller mor og derved via en sund gentilknytning til den afdøde har fået ændret sit livsperspektiv, hvordan kommer dette ændrede livsperspektiv så til udtryk i voksenlivet? Som nævnt er det min personlige oplevelse, at jeg ofte er mere opmærksom på små glæder og vilkår i tilværelsen, end andre normale voksne er. I Peter Olesens bog Min mor døde min far døde fra 1999 fortæller voksne danskere om deres tabsoplevelser i barndommen, og flere giver udtryk for, at tabet af deres far eller mor har påvirket deres måde at se livet på, ofte i en positiv retning. Som en kvinde siger: Men at miste har lært mig, hvor værdifuldt livet er! (Olesen, 1999, s. 129) Det skulle således være blevet slået nogenlunde fast, at tidligt forældretab sætter store forandringer i gang i barnet, der påvirker hans eller hendes oplevelse af sig selv og verden i en sådan grad, at barnet udvikler et livsperspektiv, der synes anderledes end normale voksnes. Det er ikke formålet med denne artikel at så tvivl om, at det at miste en forælder som barn eller ung er en forfærdelig oplevelse det føles som at få voldsom hjemve og aldrig kunne komme hjem igen. Men jeg vil gerne vise, at der også kan og ofte kommer positiv læring og udvikling ud af tidligt forældretab. Den fremtidige forskning i langtidsperspektiver på tidligt forældretab kunne således med fordel anlægge en resiliensvinkel på tab. Man kunne fx gennemføre kvantitative studier af forskellige befolkningsgruppers psykiske velbefindende og sammenligne normale voksne med voksne tabsbørn. De bedst fungerende fra de to grupper kunne da blive sammenlignet på forskellige resiliensparametre som stressniveau og tilknytningsstil. Hermed kunne man få et billede af, hvilke individuelle karakteristika der kendetegner de velfungerende voksne tabsbørn. Det er mit indtryk, at der er vigtige informationer at hente i fremtidig forskning i de udviklende og positive aspekter af børns sorg og heraf følgende ændringer i livsperspektiv. Disse nye og vigtige dimensioner af konsekvenser ved forældretab ligger blot og venter på at blive afdækket. Camilla Lahn Sørensen, cand.psych., Lokalpsykiatrisk Center Djursland 8

7 Referencer: Bowlby, J. (1980): Attachment and Loss, Vol. III: Loss: Sadness and Depression. The Hogarth Press Ltd. Breier, A., Kelsoe, J.R., Kirwin, P.D., Beller, S.A., Wolkowitz, O.M, Pickar, D. (1988): Early Parental Loss and Development of Adult Psychopathology. Archives of General Psychiatry, 45, Denes-Raj, V. & Ehrlichman, H. (1991): Effects of Premature Parental Death on Subjective Life Expectancy, Death Anxiety, and Health Behavior. Omega, 23(4), Finkelstein, H. (1988): The Long-term Effects of early Parent Death: A Review. Journal of clinical Psychology, 44: 3-9. Freud, S. (1917): Mourning and Melancholia. I: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, XIV, (1957) London: The Hogarth Press Ltd., Hogan, N.S., Worden, J.W. & Schmidt, L.A. (2004): An Empirical Study of the Proposed Complicated Grief Disorder Criteria. Omega, 48(3), Hurd, R.C. (1999): Adults View Their Childhood Bereavement Experiences. Death Studies, 23(1), Kendler, K.S., Neale, M.C., Kessler, R.C., Heath, A.C. & Eaves, L.J. (1992): Childhood Parental Loss and Adult Psychopathology in Women. A Twin Study Perspective. Archives of General Psychiatry, 49, Klass, D., Silverman, P.R. & Nickman, S.L. (red.) (1996): Continuing Bonds. New Understandings of Grief. London: Taylor & Francis. Krause, N. (1993): Early Parental Loss and Personal Control in Later Life. Journal of Gerontology, 48(3), Luecken, L.J. (2000): Parental caring and loss during childhood and adult cortisol responses to stress. Psychology & Health, 15(6), McLeod, J.D. (1991): Childhood Parental Loss and Adult Depression. Journal of Health and Social Behavior, 32, Mireault, G.C. & Bond, L.A. (1992): Parental Death in Childhood: Perceived Vulnerability, and Adult Depression and Anxiety. American Journal of Orthopsychiatry, 62(4), Olesen, P. (red.) (1999): Min mor døde. Min far døde. Vejle: Kroghs Forlag A/S. Parkes, C.M. (1993): Bereavement as a psychosocial transition: Processes of adaptation to change. I: Stroebe, M.S., Stroebe, W. & Hansson, R.O. (red.) (1993): Handbook of bereavement. Theory, research, and intervention. New York: Cambridge University Press. Saler, L. & Skolnick, N. (1992): Childhood Parental Death and Depression in Adulthood: Roles of Surviving Parent and Family Environment. American Journal of Orthopsychiatry, 62(4), Silverman, P.R. & Worden, J.W. (1993): Children s reactions to the death of a parent. I: Stroebe, M.S., Stroebe, W. & Hansson, R.O. (red.) (1993): Handbook of bereavement. Theory, research, and intervention. New York: Cambridge University Press. Sørensen, Camilla Lahn (2005): Ændret livsperspektiv hos voksne tabsbørn. Empirisk og teoretisk belysning af langtidskonsekvenser af tidligt forældretab. Kan rekvireres på Psykologisk Instituts Bibliotek, Aarhus Universitet, eller ved henvendelse til Camilla Lahn Sørensen på Tennant, C. (1988): Parental Loss in Childhood. Its Effect in Adult Life. Archives of General Psychiatry, 45, Weiss, R.S. (1993): Loss and Recovery. I: Stroebe, M.S., Stroebe, W. & Hansson, R.O. (red.) (1993): Handbook of bereavement. Theory, research, and intervention. New York: Cambridge Uni- 9

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Forskelle og fællestræk Vi er alle forskellige, det er personer med ADHD også. Derfor kan man ikke generalisere. Alligevel gør vi det når vi taler om ADHD,

Læs mere

dobbeltliv På en måde lever man jo et

dobbeltliv På en måde lever man jo et Internettet er meget mere end det opslags - værk, de fleste af os bruger det som. Artiklen åbner for en af nettets lukkede verdener: spiseforstyrrede pigers brug af netforums. ILLUSTRATIONER: LISBETH E.

Læs mere

Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011

Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011 Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011 Dagens program til frokost 9.00 9.30 Introduktion 9.30 10.00 Aquafobi angstens væsen [1] Kender vi noget til området fra venner og bekendte? Kan vi sætte os ind

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Mænd og sorg. Maja O Connor

Mænd og sorg. Maja O Connor Mænd og sorg - ældre enkemænd nd 1 Disposition -Fakta om ældre enkemænd nd -Centrale begreber -Sorgens forskellige udtryk -Modeller for sorg -Tosporsmodellen -Hvad kendetegner sørgende s mænd? m -Risiko-

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING Til Familiestyrelsen Dokumenttype Midtvejsevaluering Dato September 2009 EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER INDHOLD Indledning 3 1.1

Læs mere

Vaner. Af Hanne Voldby Jensen

Vaner. Af Hanne Voldby Jensen Vaner Af Hanne Voldby Jensen Vaner er svære at bryde, fordi de med tiden bliver mere eller mindre ubevidste. De fleste kender til argumentet jamen, vi plejer at., når der er nogen, der udfordrer de normale

Læs mere

Forståelse og behandling af SORGFORLØB

Forståelse og behandling af SORGFORLØB EFTERLADT AF MAJA O CONNOR & ASK ELKLIT Forståelse og behandling af SORGFORLØB De seneste landvindinger i, hvordan vi forstår og behandler sorg forløb, var genstand for Margaret og Wolfgang Stroebes bidrag

Læs mere

efterladte Grupper for

efterladte Grupper for Tilbud Af Inge Merete Manuel Grupper for efterladte På Fyn har et tværfagligt team etableret grupper for efterladte til personer døde af kræft. Grupperne skaber et frirum, hvor deltagerne kan tale om og

Læs mere

Tal på børn og unges mentale sundhed

Tal på børn og unges mentale sundhed Tal på børn og unges mentale sundhed Præsentation ved Sundhedsstyrelsens seminar om mental sundhed, København 11.2.2 Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Afgrænsning a)

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

SORGTEORIER OMSAT TIL PRAKSIS

SORGTEORIER OMSAT TIL PRAKSIS MODELFOTOS: BAM/SCANPIX SORGTEORIER OMSAT TIL PRAKSIS Der går to spor i den sorgproces, børn og unge gennemløber, når de mister en forælder tabet og genopbygningen. Det var et blandt flere sorgemner på

Læs mere

Sorg. Jeg håndterer min sorg i små bidder. Aarhus Universitetshospital

Sorg. Jeg håndterer min sorg i små bidder. Aarhus Universitetshospital Jeg håndterer min sorg i små bidder. I denne folder vil vi i Det Palliative Team i Aarhus gerne informere dig, om de reaktioner du kan opleve i forbindelse med at have mistet din pårørende. Her beskriver

Læs mere

Køn og sorg - med fokus på mænd. 28-01-2016 Maja O Connor, Århus Universitet www.psykotraume.dk

Køn og sorg - med fokus på mænd. 28-01-2016 Maja O Connor, Århus Universitet www.psykotraume.dk Køn og sorg - med fokus på mænd Den akutte reaktion Sorgforløbet Tosporsmodellen (Stroebe & Schut, 1999) Tabsorienteret fokus på tabet Genindførelses-orienteret fokus på det liv der er tilbage at leve

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Du holder altid noget af den andens liv i din hånd

Du holder altid noget af den andens liv i din hånd Du holder altid noget af den andens liv i din hånd Hospitalspræst Christian Juul Busch, Rigshospitalet. christian.busch@regionh.dk DemensDagene 2016. Session 5: Gode stunder ved svær demens Tivoli Kongres

Læs mere

Udsætter du dig for udsættelse?

Udsætter du dig for udsættelse? Udsætter du dig for udsættelse? STUDENTERRÅDGIVNINGEN Udsætter du dig for udsættelse? Fakta om udsættelse Op til 90% af studerende, undervisere og forskere ved videregående uddannelser er plagede af en

Læs mere

VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Arrangeret af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark Finansieret af Social- og Integrationsministeriet I 2009 bevilgede

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide - at det kan tage meget lang tid at sørge - at din sorg skal sørges væk ved bl.a. at græde, og ved at tale om, hvor ked du er af det, med dem, du er tryg

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Forord Forord Hvem er bogen for?

Forord Forord Hvem er bogen for? Forord Forord 11 Meget hurtig var jeg til at sige ja, da en ven spurgte mig, om jeg ville skrive denne bog. Der er så meget at sige om de svære samtaler, der findes så mange måder at sige det på. Medierne

Læs mere

Personlighed, SORG og traumatisering

Personlighed, SORG og traumatisering PH.D.-PROJEKT AF MAJA O CONNOR Personlighed, SORG og traumatisering Den fremherskende krisepsykologi beskriver tab af ægtefælle i alderdommen som en belastende livsoplevelse uden traumatisk karakter. Et

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV Indhold Indledning... 1 Forståelsen af social arv som begreb... 1 Social arv som nedarvede sociale afvigelser... 2 Arv af relativt uddannelsesniveau eller chanceulighed er en

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden

Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden - overvejelser om, hvad begrebet omfatter Reiner Rugulies Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) København, 30. oktober 2015 Mit foredrag 1. Hvad er

Læs mere

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2.

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2. Om inklusionen og anerkendelsen er lykkedes, kan man først se, når børnene begynder at håndtere den konkret overfor hinanden og når de voksne går forrest. Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger

Læs mere

Dage med sorg et psykologisk perspektiv

Dage med sorg et psykologisk perspektiv Dage med sorg et psykologisk perspektiv Sct. Johannes kirke d. 15. januar 2014 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Definitioner på sorg og tab 2. Hvordan kan sorgforløb opleves, akut og på sigt?

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Anne Illemann Christensen

Anne Illemann Christensen 7. Sociale relationer Anne Illemann Christensen Kapitel 7 Sociale relationer 7. Sociale relationer Tilknytning til andre mennesker - de sociale relationer - har fået en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben.

Læs mere

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Ensomhed Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Lektor Rikke Lund cand.med. Ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Dias 1 Ensomhed Den subjektive følelse af at være uønsket alene

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Den automatiske sanseforventningsproces

Den automatiske sanseforventningsproces Den automatiske sanseforventningsproces Af forsknings- og institutleder Flemming Jensen Det kunne ikke gøres enklere. Jeg ved, at for nogle ser meget teoretisk ud, mens det for andre måske endda er for

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Samarbejdsbaseret Problemløsning en metode til inklusion af udfordrede børn i skolen

Samarbejdsbaseret Problemløsning en metode til inklusion af udfordrede børn i skolen Inge Brink Nielsen, konsulent og underviser i kommunikation og konfliktløsning, advanced trainee i Problemløsning, certificeret træner i Ikke voldelig Kommunikation, gymnasielærer på deltid, herunder mentor

Læs mere

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling

Læs mere

TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV

TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB KURSUS i ALMEN GERONTOPSYKOLOGI II 22.-23. JANUAR 2018 TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV DAG 1 Tab og sorg i alderdommen personlighed, tilpasning

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Sorg-reaktioner ny forståelse og behandling

Sorg-reaktioner ny forståelse og behandling Klinisk sygepleje 21. årgang nr. 2 2007 45 Sorg-reaktioner ny forståelse og behandling Reactions to bereavement new understanding and treatment 8 Bereavement care is an essential part of working with palliative

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset!

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! 80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! Hvorfor står jeg her idag? Learning - design af værdifuld kundeadfærd Løsninger der fremmer ønsket adfærd uden brug af pisk, gulerod

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I forbindelse med fejringen af NKVTS 10-års jubilæum, har de valgt

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Denne artikel beskriver, hvordan forældrekompetenceundersøgelser gennemføres i CAFA. Indledningsvis kommer der lidt overvejelser om betegnelsen for undersøgelsestypen,

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Definitioner på sorg og tab 2. Hvordan kan sorgforløb opleves, akut og på sigt? 3. Hvornår

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Når børn mister i et psykologisk

Når børn mister i et psykologisk Når børn mister i et psykologisk fænomenologisk kontekstuel perspektiv University College Nordjylland 6. September 2010 Undervisningsoplæg v. Britta Munkholm cand.psych.aut. Når børn mister Velkomst og

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel Læservejledning til Som at se på solen Irvin Yalom har sagt at han skrev Som at se på solen som en dybt personlig bog der udspringer af hans egen konfrontation med døden.»jeg deler frygten for døden med

Læs mere

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Sheila Jones Fordele og udfordringer ved diagnosticering af psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD diagnosen og hvad det betyder for selvforståelsen

Læs mere

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier.

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier. STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE Kvalitetsmål At der ydes pleje, omsorg og behandling af det døende barn: hvor barnets umiddelbare behov er styrende hvor forældrenes ønsker og behov

Læs mere

At leve med de store forandringer

At leve med de store forandringer At leve med de store forandringer Hospitalspræst Christian Juul Busch, Rigshospitalet. christian.busch@rh.regionh.dk SKA, Livet med senfølger i en forandret hverdag. Herlev, den 26. maj. Antydninger af

Læs mere

bedre end sit rygte Den naturlige overgangsalder

bedre end sit rygte Den naturlige overgangsalder Vi kommer alle ud for spørgsmål omkring overgangsalderen, som har mange facetter. Når den sniger sig ind på kvinderne, føler nogle at der er noget unormalt ved deres krop, hvilket giver anledning til uro

Læs mere

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise.

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise. Psykologi Faget psykologi har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 3. semester og 1 teoretisk ECTS point på 4. semester. Der er ingen kliniske ECTS point til faget. Gruppen foreslår, at der sættes fokus

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Sorggrupper: praktiske erfaringer og ny forskning. Psykolog Jes Dige Kræftens Bekæmpelse

Sorggrupper: praktiske erfaringer og ny forskning. Psykolog Jes Dige Kræftens Bekæmpelse Sorggrupper: praktiske erfaringer og ny forskning Psykolog Jes Dige Kræftens Bekæmpelse Sorggrupper for børn - Tilbuddet eksisterende ikke før 1991 - Første gruppe etableret i Aalborg af Jes Dige - TV-Dok:

Læs mere

Preben Engelbrekt. Socialrådgiver, Psykoterapeut MPF, Cand. Scient. soc.

Preben Engelbrekt. Socialrådgiver, Psykoterapeut MPF, Cand. Scient. soc. Preben Engelbrekt Socialrådgiver, Psykoterapeut MPF, Cand. Scient. soc. Fakta om målgruppen Hvor mange? I Danmark har i alt ca. 60.000 børn og unge op til 28 år mistet en eller begge deres forældre på

Læs mere

Læremidler og fagenes didaktik

Læremidler og fagenes didaktik Læremidler og fagenes didaktik Hvad er et læremiddel i naturfag? Oplæg til 5.november 2009 Trine Hyllested,ph.d.,lektor, UCSJ, p.t. projektleder i UC-Syd Baggrund for oplægget Udviklingsarbejde og forskning

Læs mere

FLERFAGLIGT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF SPECIAL- OG ALMENPÆDAGOGIK LOTTE HEDEGAARD-SØRENSEN: LOHES@EDU.AU.DK AARHUS UNIVERSITET

FLERFAGLIGT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF SPECIAL- OG ALMENPÆDAGOGIK LOTTE HEDEGAARD-SØRENSEN: LOHES@EDU.AU.DK AARHUS UNIVERSITET FLERFAGLIGT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF SPECIAL- OG ALMENPÆDAGOGIK LOTTE HEDEGAARD-SØRENSEN: LOHES@EDU..DK VIDEN FRA PRAKSISFORSKNING Inkluderende specialpædagogik: Flere empiriske forskningsprojekter med fokus

Læs mere

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3 REBECCA HANSSON BABYTEGN Forlaget BabySigning 3 FORORD Da jeg i 2009 blev mor for første gang, blev jeg introduceret til babytegn. Vi brugte det flittigt med vores datter, og da hun var et 1 år, brugte

Læs mere

Sherpa - her bygger vi håbet op igen

Sherpa - her bygger vi håbet op igen Sherpa - her bygger vi håbet op igen Nogle gange slår livet en kolbøtte Ved du hvad? Vi kan alle komme til at løbe for stærkt og sige ja til for meget! Og når vi står midt i det, med fri adgang til udvalgsrapporter,

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER SIDE 1 INDHOLD ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER 3 Kort om baggrunden for Rådets arbejde 4 Fokus på adhd, depression og funktionelle lidelser 4 Diagnosen

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Børn i bevægelse 9. December 2015

Børn i bevægelse 9. December 2015 Børn i bevægelse 9. December 2015 Anne-Sophie Dybdal, seniorrådgiver på børns beskyttelse (asd@redbarnet.dk) ) 2 3 Inhold 1. Intro 2. Børn i bevægelse- vores teorigrundlag 3. Red Barnets konkrete arbejde

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Thomas Borgå KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016. Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost

Thomas Borgå KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016. Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016 Styrk dine kompetencer Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost Familejournalen d. 7/12-2015: Nu kan jeg se min datter igen tabt på gulvet med

Læs mere

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis Læreres Læring Aktionsforskning i praksis 1 Læreres Læring - aktionsforskning i praksis Martin Bayer Mette Buchardt Jette Bøndergaard Per Fibæk Laursen Lise Tingleff Nielsen Helle Plauborg 1. version,

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Supermarkeder fremmer salg af frugt og grønt med 20% Vi kan ikke ændre holdninger. Men vi

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

mange tusindlapper til dem, der lider langt borte. Men de fleste af os oplever det som mere krævende at være tilgængelig og til støtte og hjælp for

mange tusindlapper til dem, der lider langt borte. Men de fleste af os oplever det som mere krævende at være tilgængelig og til støtte og hjælp for FORORD Baggrunden for de artikler, der er samlet i denne bog, er en tragedie, som ramte mennesker langt borte. I nytåret 2005 sad vi lamslåede foran fjernsynsapparaterne og så, hvordan tsunamikatastrofen

Læs mere