Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor"

Transkript

1 Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor 125 KG Kan med fordel anvendes til: - HS. - Parkinsons. - Smertepatienter. - Demente. - Alzheimers. - Sclerose. - ALS. - Neurologiske patienter.

2 ADVARSEL ADVARSEL Sikkerhedsvejledninger Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale. Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet. Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt. Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab. For at sikre korrekt brug af Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor er det vigtigt, at brugsanvisningen læses grundigt før brug. Læg herunder særlig mærke til advarslerne markeret med. Desuden må hjælpemotoren kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået anvisning i korrekt anvendelse af stolen, da der ellers kan opstå fare for, at brugeren kommer til skade. Anvendelse Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor er et hjælpemiddel til plejepersonalet og stiller ikke ekstra krav til kørestolsbrugeren. Brugerkravene i kørestolsmanualen er stadig gældende. Til indendørs og udendørs brug på hårdt underlag. Bemærk venligst: Denne manual er et supplement til kørestolens brugermanual. Alle sikkerhedsvejledninger fra kørestolens brugermanual gælder ligeledes for kørestol med Kelvin Aura hjælpemotor. Læs begge brugermanualer, før hjælpemotoren tages i brug. Dette symbol i manualen markerer en anvisning. Anvisningen skal altid følges nøje. Undladelse heraf kan medføre nedsat funktionsevne for Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor og kan medføre fysisk beskadigelse af hjælpemotor og kørestol. Der må ikke ændres på selve konstruktionen af hjælpemotoren. Enheden med de elektroniske komponenter må ikke åbnes. Dette kan medføre uoprettelig skade og resultere i bortfald af garantien. Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor er udstyret med et programmerbart elektronisk styresystem. Programmeringsændringer må udelukkende foretages af Cobi Rehab. Der må kun anvendes originale dele og originalt tilbehør. Sikkerhedsvejledninger og mærkater må ikke tildækkes ellers fjernes. Hvis der opstår fejl, eller batteriet er afladet, slår hjælpemotoren fra. Hvis dette skulle ske, skal plejepersonalet kunne sikre kørestolen. Dette kan f.eks. gøres ved at aktivere kørestolens friløb og skubbe stolen manuelt eller ved at aktivere bremsen og derefter søge assistance. Sikker anvendelse af Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor på skråninger er betinget af hjælperens fysiske tilstand, der til dels afgør, hvor stejl skråningen må være. 2 Brugsanvisning l Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor

3 Før brug Før hjælpemotoren tages i brug, skal det sikres, at alle dele er korrekt monteret og fastgjort. Ved højde- og vinkeljustering af skubbehåndtag skal det sikres, at kablerne ikke kommer i klemme. Under brug Sluk for hjælpemotoren, hvis kørestolen ikke er under opsyn. Skråninger og andre forhindringer Før parkeringsbremsen deaktiveres med friløbsgrebet, skal man sikre, at kørestolen ikke kan flytte sig utilsigtet. Dette kan medføre farlige situationer, især på skråninger. Der må ikke skiftes til friløb, medmindre det anses for strengt nødvendigt. Hvis det er tilfældet, skal brugeren først hjælpes ud af stolen, og det skal sikres, at der er tilstrækkelig hjælp ved hånden til at styre kørestolen. (Se Manuel kørsel). Undgå skråninger med en hældning på mere end 7. Der skal være fuld kontrol over hastigheden, når man bevæger sig ned ad en skråning. Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor bruger betydeligt mere elektricitet, når den bevæger sig op ad en skråning end på et plant underlag. Det kan indskrænke stolens rækkevidde væsentligt. Vær altid opmærksom på batteriindikatoren for at undgå utilsigtede afbrydelser. Batteriopladeren Batteriopladeren må udelukkende anvendes til at oplade et Kelvin Aura 36V Li-ion/Li-Fe genopladeligt batteri. Opladning af andre batterier end dem, der blev leveret med Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor kan medføre eksplosion og personskade. Opladning af ikke-genopladelige batterier kan medføre eksplosion. Kortslutning af batteriopladerstikkets pluspol (+) og minuspol (-) kan medføre elektrisk stød, brand og/eller andre ulykkestilfælde. Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor må aldrig oplades, mens brugeren sidder i stolen. Kun personer, der har fuldt kendskab til de relevante anvisninger og sikkerhedsforanstaltninger, må anvende batteriopladeren. Batteriopladeren opbevares utilgængeligt for børn. Batteriopladeren må aldrig åbnes. Serviceeftersyn må kun foretages af autoriserede serviceteknikere. Efterlad aldrig en tilsluttet batterioplader uden opsyn, dvs. at batteriet f.eks. ikke må oplades om natten. OBS: Husk altid først at tilslutte opladerkablet til Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor og derefter til stikkontakten. Afslut opladningen ved at fjerne opladerkablet fra stikkontakten i følgende tilfælde: - Opladningen er ikke er fuldført inden for det foreskrevne tidsrum på maksimalt 7 timer. - Der forekommer unormale lugte, lækager eller deformation af oplader, batteri eller andre dele. Der sker en let opvarmning af batteriopladeren under opladning. Dette er normalt. Isolering af stik og kabel kontrolleres hver gang inden brug. Kun det medfølgende kabel må anvendes. Fjern stikket fra stikkontakten, når opladningen er afsluttet. Batteriopladeren må kun anvendes i omgivelser med effektiv ventilation. Batteriopladeren må ikke udsættes for regn eller fugt. Batteriopladeren må aldrig tildækkes og skal holdes adskilt fra andre genstande. Batteriopladeren skal altid placeres i vandret position (på gummifødderne). Batteri I tilfælde af usædvanlig lugt, røgdannelse eller lækage, og/eller hvis batteriet virker deformt, skal det tages ud af brug øjeblikkeligt. (Metal)dele må aldrig stikkes ind i stikkontakten, da dette kan medføre kortslutning. OBS: Vær opmærksom på aldrig at overbelaste batteriet. Den maksimale brugervægt samt driftsbetingelserne skal overholdes. Sluk øjeblikkeligt for batteriet i tilfælde af defekter i dette eller i de øvrige elektriske komponenter. Kemiske rengøringsmidler må aldrig anvendes på elektriske komponenter. Elektriske komponenter skal være beskyttet mod større vandmængder, f.eks. i forbindelse med rengøring. Tomme eller defekte batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Spørg kommunen om regler vedrørende bortskaffelse af farligt husholdningsaffald. Tlf l 3

4 Transport af kørestol uden bruger Skubbehåndtagene må aldrig fjernes, da dette vil skade kablerne. Det skal sikres, at styreenheden og manøvregrebet er fritlagte under transport. Der kan opstå skader, hvis disse fastkiles eller udsættes for stød. Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor øger vægten af kørestolens underramme med 24 kg i forhold til standardkørestolen. Hjælpemotoren skal være slukket, når kørestolen transporteres uden bruger. Transport af kørestol med bruger Transport af kørestol med bruger er kun tilladt, hvis kørestolen er forsynet med et mærkat, der attesterer, at den er kollisionsbeskyttet. Hjælpemotoren skal være slukket, når kørestolen transporteres med bruger. Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor tåler ikke vandsprøjt. Undlad derfor at køre gennem vandpytter af enhver art. Der må aldrig anvendes vand fra en højtryksrenser eller vandslange på en Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor, da dette kan medføre uoprettelig skade på hjælpemotoren. Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor må aldrig komme i kontakt med havvand, da dette virker korroderende og vil medføre, at hjælpemotoren ruster. Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor må aldrig komme i kontakt med sand, da dette kan trænge ind til de bevægelige dele af hjælpemotoren og medføre utidig slitage. EMC-certificeret Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor er EMC-certificeret (elektromagnetisk kompatibilitet). Tests har vist, at hjælpemotoren hverken påvirkes af eller har en ødelæggende indvirkning på mobilt kommunikationsudstyr eller udstyr med elektronisk styring. Alligevel skal der udvises forsigtighed, når hjælpemotoren anvendes sammen med mobilt eller elektronisk udstyr. Ligeledes frarådes det at anvende hjælpemotoren i nærheden af kraftige el- eller magnetfelter, som findes i industrimiljøer. I tilfælde af problemer, så sluk for hjælpemotoren. Check-liste til udpakning Før ibrugtagning af hjælpemotoren kontrolleres det, at det leverede svarer til produktbeskrivelsen anført herunder. I tilfælde af transportskader ved udpakning skal forhandleren informeres. Produktbeskrivelse Hjælpemotor A. Kontrolpanel til styreenhed B. Manøvregreb til styreenhed C. Forbindelseskabel til oplader D. Motoriseret drivhjul E. Friløbsgreb (lille, sort greb) F. Hus til styreenhed og batteri G. Batteri Kontrolpanel H. Omskifterkontakt I. Hastighedsposition 1 til 4 J. Indstilling til indendørs brug K. Off-position L. Batteriindikator D E F G Produktbeskrivelse A B C I J H L K Kontrolpanel Ikke illustreret: Batterioplader med tilslutningskabel 4 Brugsanvisning l Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor

5 Når batteriet leveres Kørestolens batteri er opladet ved modtagelsen. Det betyder, at kørestolen er klar til brug. Batteriet er muligvis ikke fuldt opladet, da det tømmes delvist under opbevaring og transport. Brug Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet, inden hver tur med stolen. Utilstrækkelig opladning kan medføre, at hjælpemotoren holder op med at fungere undervejs (se Kontrol af batteri). 1. Slå hjælpemotoren til. 2. Vælg maksimumshastighed. Kørsel fremad Tryk manøvregrebet nedad. Kørestolen bevæger sig nu fremad. Fastgør aldrig speederen. Off-position Indendørsposition Jo længere man trykker grebet ned, jo højere hastighed opnås. Det er omskifterkontaktens opsætning, der bestemmer den endelige hastighed, når manøvregrebet er trykket i bund. Speederen slippes i god tid inden en eventuel forhindring. Hvis man bevæger sig for hurtigt henover en forhindring (f.eks. op over en kantsten) kan det ske, at kørestolen pludselig standser, hvilket kan være til gene for brugeren. Kørestolens parkeringsbremsefunktion deaktiveres automatisk, når manøvregrebet trykkes nedad. Når manøvregrebet ikke længere er i brug, og kørestolen går i stå, genaktiveres parkeringsbremsen. Der lyder en klikkende lyd, når bremsen hhv. aktiveres og deaktiveres. Undgå at få tøj osv. filtret ind i speederen. Hastighed 1 Brug af manøvregreb Kørsel baglæns Træk manøvregrebet opad. Kørestolen bevæger sig nu baglæns. Jo længere opad man trækker grebet, jo højere hastighed opnås. Igangsætning og fastsættelse af hastighed Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor har en omskifterkontakt til brug, når man hhv. tænder og slukker for hjælpemotoren. Det er også muligt at vælge den maksimale hastighed med denne kontakt. Den maksimale hastighed ved baglæns kørsel er ca. halvt så høj som maksimal hastigheden ved kørsel fremad. Off -position Hjælpemotoren er slukket. Kørestolens parkeringsbremse aktiveres. Indendørsposition Hjælpemotoren er tændt. Kørehastighed og acceleration begrænses ved indendørsbrug samt for manøvrering på begrænset areal. Hastighedsposition 1 til 4 Hjælpemotoren er tændt. Den maksimale kørehastighed kan indstilles fra ca. 2 km/t. (position 1) til ca. 6 km/t. (position 4). Tip: Hvis der er behov for det, kan forhandleren justere hastighed og acceleration. Tlf l 5

6 Bremser Forudsat at hjælpemotoren er slået til, vil den understøtte aktivering af bremsen, hvis behovet skulle opstå, mens man ude at gå. Det gør det lettere at gå ned ad bakke. Tryk kun let på manøvregrebet eller slip det helt. Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når speederen ikke er i brug. Aktivering og deaktivering af parkeringsbremser 1. Tryk det sorte friløbsgreb nedad på begge hjul. Parkeringsbremserne er nu deaktiverede. Når parkeringsbremserne deaktiveres via friløbsgrebene, holder hjælpe motoren op med at fungere, og kørsel er ikke længere mulig. Når det sker, viser batteriindikatoren 9 hurtigtblinkende lamper. 2. Skub det sorte friløbsgreb opad på begge hjul for at genaktivere parkeringsbremsen. 3. Sluk for Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor, og tænd for den igen inden brug. Skråninger Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor gør det væsentligt lettere at køre op eller ned ad skråninger. Der er imidlertid en række faktorer, der kræver særskilt opmærksomhed på skråninger. Friløbsmærkat Greb i opadvendt pos.: parkeringsbremse aktiveret Greb i nedadvendt pos.: friløb aktiveret Sådan betjenes friløbsgreb Undgå skråninger med en hældning på mere end 7. Der skal være fuld kontrol over hastigheden, når man bevæger sig ned ad en skråning. Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor bruger betydeligt mere elektricitet, når den bevæger sig op ad en skråning end på et plant underlag. Det kan indskrænke stolens aktionsradius væsentligt. Vær altid opmærksom på batteriindikatoren for at undgå utilsigtede afbrydelser. I tilfælde af at det bliver nødvendigt at bremse på en skråning ved at deaktivere friløbsgrebene, skal det sikres, at kørestolen ikke kan rulle ned ad skråningen. Se Manuel kørsel. Friløbsgreb aktiveret, hjælpemotor slået til Manuel kørsel Normalt kan en Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor kun køre, når hjælpemotoren er slået til. Når hjælpemotoren er slået fra, aktiveres parkeringsbremsen, og kørsel er ikke længere mulig. For at kunne bevæge kørestolen, hvis batteriet er afladet, eller hvis der opstår fejl, er motorerne forsynet med friløbsgreb. Disse greb kan anvendes til at deaktivere parkeringsbremsen, når hjælpemotoren er slået fra. Slå hjælpemotor fra Batteri fuldt opladet Før parkeringsbremsen deaktiveres med friløbsgrebet, skal det sikres, at kørestolen ikke kan flytte sig utilsigtet. Dette kan medføre, at der opstår farlige situationer, især på skråninger. Der må ikke skiftes til friløb, medmindre det anses for strengt nødvendigt. Hvis det er tilfældet, skal brugeren først hjælpes ud af stolen, og det skal sikres, at der er tilstrækkelig hjælp ved hånden til at styre kørestolen. Det skal sikres, at parkeringsbremsen altid er aktiveret, før kørestolen efterlades uden opsyn. Batteri næsten afladet Mindre end 10 % strøm tilbage 6 Brugsanvisning l Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor

7 Forflytning af bruger Hjælpemotoren skal altid være deaktiveret, når brugeren stiger ind eller ud. Batteritjek Kontrolpanelet har en LED-batteriindikator, hvor man kan kontrollere, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. Hvis indikatorlamperne lyser, er batteriet fuldt opladet. Hvis kun de tre nederste (røde) lamper lyser, skal batteriet genoplades snarest muligt for at undgå, at hjælpemotoren deaktiveres, fordi batteriet er afladet. Hvis der er mindre end 10 % strøm tilbage, begynder lampen at blinke, og kørestolens maksimalhastighed nedsættes. Opladning af batteri Hjælpemotoren kan ikke anvendes under opladning. Batteriet må kun oplades ved en omgivende temperatur på +10 til +40 C. Hvis den omgivende temperatur er lavere end -10 C eller højere end +60 C, får batteriet en kortere brugslevetid og skal oplades oftere. Batteriet skal oplades helt mindst én gang hver tredje måned, også selvom kørestolen ikke er i brug. Tilslutningspunkt til batterioplader Oplader tilsluttet, og hjælpemotor slået til Batteriopladeren må kun anvendes i tørre omgivelser. Batteriet behøver ikke være afladet, før det genoplades. Det kan genoplades når som helst. Desuden er det til enhver tid muligt at afbryde opladningen. Det tager ca. 7 timer at genoplade et afladet batteri. 1. Tilslut opladeren til kørestolens tilslutningspunkt (C). 2. Sæt stikket i stikkontakten. Signallampen på opladeren lyser rødt**. Hvis hjælpemotoren er aktiveret, mens opladeren er tilsluttet, viser batteriindikatoren seks hurtigtblinkende lamper på kontrolpanelet, som betyder, at kørestolen ikke må bruges. Før kørestolen atter tages i brug gøres følgende: 1. Fjern stikket fra stikkontakten. 2. Batteriopladeren frakobles kørestolen. 3. Slå hjælpemotoren fra, og slå den derefter til igen. Temperaturen ved langtidsopbevaring af batteriet skal være C. ** Hvis opladerens lampe bliver ved med at lyse grønt, når batteriet er delvist eller helt afladet, skyldes det en fejl ved enten kørestolen eller opladeren, og batteriet kan ikke oplades. Hvis det skulle være tilfældet, skal man frakoble opladeren og kontakte forhandleren. Transport af kørestol uden bruger Der findes en række punkter, som man skal være opmærksom på i forbindelse med hjælpemotoren. Kørestolen må ALDRIG sættes i frigear under transport i taxa. Frigear må ikke forveksles med parkeringsbremsen. Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når hjælpemotoren er frakoblet. Den automatiske parkeringsbremse fungerer IKKE, når stolen er i frigear. Kørestolen må kun løftes ved at tage fat i de faste rammekomponenter og ikke i aftageligt tilbehør såsom armlæn, fodstøtter, sæde, ryglæn osv. Skubbehåndtagene må aldrig demonteres, da dette vil ødelægge kablerne. Det skal sikres, at der er frirum omkring kontrolenhed og manøvregreb under transporten. Der kan opstå skader, hvis disse fastkiles eller udsættes for slag. Hjælpemotoren frakobles, når kørestolen transporteres uden bruger. Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor øger vægten af kørestolens underramme med 24 kg i forhold til standardkørestolen. Transport af kørestol med bruger Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor er kollisionsbeskyttet. Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor må derfor transporteres med bruger i motorkøretøj (se mærkat på kørestolen). Transport af kørestol med bruger er kun tilladt, når kørestolen er forsynet med et mærkat, der attesterer, at den er kollisionsbeskyttet. Hjælpemotoren frakobles, når Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor transporteres med bruger. Tlf l 7

8 Opbevaring Kørestolen er sammenklappelig som beskrevet i stolens manual. Der findes imidlertid en række punkter, som man skal være opmærksom på i forbindelse med hjælpemotoren. Kørestolen skal opbevares under tørre forhold. Fugtigheden må ikke overstige 80 %. Desuden må der ikke opstå kondens på kørestolen som følge af temperatursvingninger. Temperaturen på opbevaringsstedet skal være mellem -10 C og +60 C. Temperaturen på opbevaringsstedet skal være mellem +10 C og +40 C*, hvis batteriet er tilsluttet opladeren. Batteriet skal oplades helt mindst én gang hver tredje måned, også selvom kørestolen ikke er i brug.** * Langtidsopbevaring med batteri skal ske ved C ** Ved ekstreme temperaturer skal batteriet oplades en gang om måneden. Unormal funktion Hvis hjælpemotoren fungerer unormalt, og i særdeleshed hvis kørestolens styringsfunktion forringes, må hjælpemotoren ikke længere anvendes. Hjælpemotoren frakobles og må først tages i brug igen, når forhandleren har efterprøvet systemet og skønner, at det fungerer efter hensigten. Til trods for at Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor er certificeret til at modstå elektromagnetiske felter, kan Kelvin Auras funktion dog stadig påvirkes negativt af mobilt og andet elektronisk udstyr. Hvis det er tilfældet, så sluk for Kelvin Aura. Reparation Forsøg aldrig selv at udbedre skader, men kontakt altid forhandleren. Før der tages kontakt til forhandleren, bør man først slukke for systemet og tænde det igen (se Nulstilling). Hvis det ikke retter fejlen, kontakt da forhandleren (forsøg ALDRIG selv at udbedre skaden). Slå hjælpemotor fra Batteri afladet Nulstilling Kelvin Auras styrefunktion udfører kontinuerlige systemtjek for at kontrollere, at kørestolen fungerer, som den skal. Hvis der opstår fejl, frakobles hjælpemotoren af sikkerhedsårsager, og kørestolens parkeringsbremse aktiveres automatisk. Hvis der opstår fejl, begynder batteriindikatoren at blinke. Fejltypen vises ved antallet af blinkende lamper. Se tabellen i kapitlet Fejl for uddybende beskrivelser. Størstedelen af fejlene kan imidlertid rettes ved at nulstille kørestolen: 1. Slå hjælpemotoren fra, og vent 5 sekunder. 2. Slå nu hjælpemotoren til igen. Hvis dette ikke løser problemet, eller hvis fejlen opstår ofte, bør kørestolen efterses af forhandleren, og den må kun tages i brug, hvis forhandleren skønner, at systemet fungerer efter hensigten. 8 Brugsanvisning l Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor

9 Beskrivelse af batteriindikatorens fejlmeldinger Under normale omstændigheder vises batteriets opladningsniveau på Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor batteriindikatoren. Hvis der opstår fejl, begynder batteriindikatoren at blinke, og fejltypen vises ved antallet af blinkende lamper. Bortskaffelse af produktet Af miljømæssige grunde anbefales det, at man så vidt muligt bortskaffer produkt og emballage separat, således at de kasserede materialer i videst mulig omfang kan genanvendes. I de fleste tilfælde kan det kasserede produkt leveres tilbage til kørestolsforhandleren. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan man aflevere hjælpemotoren på den lokale genbrugsstation. Fejl kan nulstilles ved først at slukke og derefter tænde for hjælpemotoren igen efter fjernelse af fejlkilden. FEJLTABEL FOR BATTERIINDIKATOR ANTAL BLINKENDE LAMPER FEJLTYPE 1 (hurtig) Dårlig forbindelse til batteri, eller batteriet er afladet. Prøv at oplade batteriet. Hvis det ikke hjælper, kontaktes forhandleren. 1 (1 blink x pr. sek.) Batteriet næsten afladet. Det skal straks oplades. 2 Dårlig forbindelse i motorkablet. Kontakt forhandleren. 3 Kortslutning i motorkablet. Kontakt forhandleren. 4 Fejl i strømfordeler. Kontakt forhandleren. 5 Fejl i strømfordeler. Kontakt forhandleren. 6 (1 blink x pr. 4 sek.) Kort blink Hjælpemotor i dvaletilstand. Sluk for hjælpemotoren og tænd den igen for at afslutte dvalestilstand. 6, hurtig Batteriopladeren er tilsluttet. Sluk for hjælpemotoren og tænd den igen for at muliggøre kørsel. 7 Manøvregreb betjent mens hjælpemotor er aktiveret. Slip manøvregrebet og genaktivér hjælpemotoren. Hvis det ikke løser problemet, kontakt forhandleren. 8 Fejl i strømfordeler. Kontakt forhandleren. 9 Bremsen er i friløbsposition. Træk begge friløbsgreb opad for at aktivere bremsen. Sluk for hjælpemotoren, og tænd den igen for at genoptage kørslen. 10 Batteriet er overopladet. Kontakt forhandleren. Indikatoren slukket, selvom hjælpemotoren er aktiveret Lysstregen løber fra 1 til 10 lamper og retur Batteriet er afladet. Oplad batteriet. Hvis det ikke løser problemet, kontaktes forhandleren. Manøvregreb betjent, mens hjælpemotoren er aktiveret. Slip manøvregrebet. Hvis det ikke løser problemet, kontaktes forhandleren. SIGNALLAMPER PÅ BATTERIOPLADER LAMPE Off Grøn Rød TILSTAND Strømforsyning er ikke tilsluttet. Strømforsyningsstikket er ikke skubbet langt nok ind i opladeren. Opladeren er fejlbehæftet. Batteriet er fuldt opladet, eller der er ikke tilsluttet batteri. Batteriet er under opladning. Tlf l 9

10 Vedligeholdelse og rengøring Rengøring De elektroniske komponenter må ikke blive våde under rengøring af kørestolen. Det gælder i særdeleshed styreenheden ved grebet, kassen under sædet og motorerne i drivhjulene. Disse må kun rengøres med en fugtig klud. Se venligst den relevante kørestolsmanual for at få vejledning om de rengøringsmidler, der må bruges til kørestolen. Da Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor ikke tåler sprøjt, må stolen aldrig rengøres med højtryksrenser eller vandslange. Tip: Kørestolens aftagelige dele som sæde, ryg- og armlæn osv. rengøres adskilt fra selve kørestolen. Det er en nem metode til at undgå, at styringskomponenterne bliver våde. Garanti Garantiperioden for Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor er et år fra købsdato. Fakturaen udgør garantibeviset. Produkter, der har været anvendt til andet end den tilsigtede anvendelse, eller som har været udsat for skødesløs behandling, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, forkert betjening, uautoriserede modifikationer eller skader ud over normal slitage efter Cobi Rehabs vurdering, er ikke dækket af denne garanti. Garantien bortfalder, hvis vægtgrænsen overskrides. Garantien bortfalder ved enhver uautoriseret reparation af produktet eller nogen af dets dele eller enhver uautoriseret modifikation af nogen af produktets komponenter. Minimal vedligeholdelse Selve hjælpemotoren kræver ingen vedligeholdelse. Andre former for vedligeholdelse er anført i kørestolsmanualen. 10 Brugsanvisning l Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor

11 Maksimal sikker hældning 7 Vægt 24 kg Maksimal hastighed 6 km/t. Batteritype Li-ion, 36 V Batterikapacitet 11,6 Ah Batteriets vægt 3 kg Opladningstid 6 timer til maks. opladning Rækkevidde 18 km* Opladerindgang V 50/60 Hz Opladerudgang 24 V DC/2,35 A Omgivende temperatur ved brug -5 C til +45 C Omgivende temperatur ved opladning +10 C til +40 C Omgivende temperatur ved opbevaring og transport -10 C til +60 C** * I praksis kan rækkevidden være kortere. Brugervægt, vejrforhold, underlagets beskaffenhed, hældninger samt batteriets alder kan alle påvirke rækkevidden. ** Temperaturen ved langtidsopbevaring af batteri skal holdes inde for C. Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor er testet i henhold til følgende standarder: - EN 12183:2009 [2014] Manuelle kørestole. - EN 12184:2009 [2014] Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater. - ISO 7176 Del 8:1998 [2002] Krav og prøvningsmetoder til statisk, slag- og udmattelsesstyrke. - ISO 7176 Del 9:2001 [2009] Klimaprøvninger til elektriske kørestole. - ISO 7176 Del 14:2008 Effekt- og styresystemer til elektrisk drevne kørestole og scootere. - ISO 7176 Del 19:2001 [2008] Mobilt udstyr på hjul til brug i motorkøretøjer. - ISO 7176 Del 21:2009 Krav og metoder til prøvning af elkørestoles, elscooteres og batteriopladeres elektromagnetiske kompabilitet (EMC). PRODUCENT Life & Mobility Logistiekweg 7 NL-7007 CJ Doetinchem Holland Postbus 304 NL-7000 AH Doetinchem Holland FORHANDLER Cobi Rehab Fuglebækvej 1 D 2770 Kastrup Danmark Tlf.: Fax: /2014/JP Tlf l 11

12 Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Danmark Tlf.: Fax:

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 Indholdsfortegnelse Forord e-move Sikkerhedsråd Modeller af e-move Montering af e-move Betjening af e-move Guide for sikker kørsel med e-move Transport og

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

manual OBS KØR FORSIGTIGT

manual OBS KØR FORSIGTIGT motor - med GÅ-funktion manual OBS KØR FORSIGTIGT Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhed... 3 Gå-funktion... 4 Gearskifter... 5 LCD display funktioner... 6 Indstilling af hjulstørrelser... 6 Fejlindikator...

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

RAAM / CULTIMA. Forhandler Manual C961

RAAM / CULTIMA. Forhandler Manual C961 RAAM / CULTIMA Forhandler Manual C961 Indhold Materiale og farve 3 Funktioner og knapper 3 Funktioner 4 Brugergrænseflade 5 TÆND/SLUK 5 Gå-funktion 6 Baggrundslys 6 Batteriniveau 7 TRIP nulstilling 7 Fejlkoder

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster. BRUGERVEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Tillykke med din nye Breeze El-scooter. Scooteren hedder: Breeze

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X1L L = med lithium batteri) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugervejledning. 5 LED Display

Brugervejledning. 5 LED Display Brugervejledning 5 LED Display Indholdsfortegnelse 1. Funktioner 3 1.1 Display 3 1.2 Display funktioner 3 1.3 Assist-funktion 3 1.4 LED display funktioner 4 1.5 Fejlfinding 4 2. Batteri 5 2.1 Af- og påmontering

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

RAAM / CULTIMA. BRUGER Manual C961

RAAM / CULTIMA. BRUGER Manual C961 RAAM / CULTIMA BRUGER Manual C961 Indhold Materiale og farve 3 Funktioner og knapper 3 Funktioner 3 Brugergrænseflade 4 TÆND/SLUK 5 Gå-funktion 6 Baggrundslys 6 Batteriniveau 7 TRIP nulstilling 7 Fejlkode

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Brugervejledning E-Fly Nova II

Brugervejledning E-Fly Nova II Brugervejledning Dansk Nova II 1 Indhold Oversigt over dele på el-cyklen...3 Display E-Fly Nova...4 Batteripakken...5 Vedligeholdelse af batteripakken...5 Garantibestemmelser......6 10 års reklamationsret...6

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning E-Fly Nova Dansk Version Brugervejledning DANSK KM 5.1

Brugervejledning E-Fly Nova Dansk Version Brugervejledning DANSK KM 5.1 Brugervejledning DANSK KM 5.1 Indhold Oversigt over dele på el-cyklen... 3 Display E-Fly Nova... 4 Batteripakken... 5 Vedligeholdelse af batteripakken... 5 Garantibestemmelser... 6 10 års reklamationsret...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L4B+

BRUGERVEJLEDNING L4B+ BRUGERVEJLEDNING L4B+ EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 21) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHED..... 5 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 3. OVERSIGT OVER ALLE

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium M25C Series 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Superbe Comfort

Instruktionsbog. RALEIGH Superbe Comfort Instruktionsbog RALEIGH Superbe Comfort Side 2 af 20 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Produktbeskrivelse... 5 2.1 Sådan kommer du i gang... 5 3. Indstillinger før brug... 6 3.1 Styret... 6 3.2

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

RisePorto450 RisePorto300

RisePorto450 RisePorto300 RisePorto450 RisePorto300 SystemRoMedic TM Manual - Dansk Maks: RisePorto450: 205 kg/450 lbs RisePorto300: 140 kg/300 lbs Den flytbare løftemotor RisePorto er udviklet for at, sammen med det korrekte løftetilbehør,

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- TIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- TIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L Krone X4 RL L = med lithium batteri, R = remote (fjernbetjening) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- TIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

PD 6A Hjælpemotor Spar hjælperens kræfter, og lad PD 6A skubbe kørestolen.

PD 6A Hjælpemotor Spar hjælperens kræfter, og lad PD 6A skubbe kørestolen. PD 6A Hjælpemotor Spar hjælperens kræfter, og lad PD 6A skubbe kørestolen. Der monteres beslag på den manuelle kørestol, således PD 6A nemt kan af- og påmonteres efter behov. Enkel betjening Kan monteres

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 18) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED..... 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 4 3. OVERSIGT OVER

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 03-08

Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 03-08 Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 03-08 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere