Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud udenfor kommunen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud udenfor kommunen"

Transkript

1 Indstilling Til Rådmanden og Socialudvalget Fra Socialforvaltningen Dato 15. oktober Redegørelse for magtanvendelser i ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud udenfor kommunen Indledning Denne redegørelse indeholder en opgørelse over indberettede magtanvendelser i over for anbragte børn og unge samt magtanvendelser eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Der skelnes i redegørelsen mellem opgørelse af magtanvendelse på tilbud, hvor Aarhus Kommune er driftsherre eller hvor der er indgået aftale om driftsoverenskomst og opgørelse af magtanvendelser over for Aarhus Kommunes borgere på private tilbud i Aarhus kommune samt på tilbud uden for Aarhus kommune. Indberetningerne sammenholdes med tallene for Det er Aarhus Kommunes ansvar at behandle indberetninger om magtanvendelser, der vedrører Aarhus-borgere. Herudover er Aarhus Kommune forpligtet til regelmæssigt at informere Socialtilsyn Midt om indberetningerne, således at magtanvendelserne indgår som en del af Socialtilsyn Midts tilsynsopgave. Tabel 1: Samlet oversigt over magtanvendelser på Socialforvaltningens tilbud, 1. halvår 2014 og Tilbud Pladsantal* 2014 Magtanvendelser 2014 Antal unikke personer 2014 FBU VH SUV I alt * Alle pladser ikke kun antallet af Aarhus borgere 1

2 Tabel 2: Oversigt over magtanvendelser over for Aarhus borgere på tilbud udenfor kommunen, (2. halvår) 2014 og Tilbud Antal magtanvendelser på private tilbud og tilbud udenfor Aarhus Kommune (2. halvår) 2014 FBU * 52 VH SUV 2** 1 * Indberetninger på FBU s område blev ikke opgjort for (2. halvår) 2014 ** Én akut samt én forhåndsgodkendt magtanvendelse På Socialforvaltningens tilbud blev der i registreret 144 indberetninger om magtanvendelse. I 2014 blev der registreret 134 indberetninger om magtanvendelse. Alle registrerede magtanvendelser er vurderet til at være tilladte. Der har været et fald i antallet af magtanvendelser på Familier, Børn og Unges (FBU) område. Samtidigt har der været en stigning på Voksenhandicaps (VH) område. Antallet af magtanvendelser på Socialpsykiatri og Udsatte Voksnes (SUV) område er uændret. Årsagerne til såvel fald som stigning vil blive gennemgået nærmere nedenfor i de afsnit, der vedrører de pågældende driftsområder. Den halvårlige redegørelse () fremlægges for rådmanden samt for Socialudvalget. Redegørelsen for hele året fremlægges for ovennævnte og for Magistraten og Byrådet. Reglerne om magtanvendelser over for anbragte børn og unge fremgår af Bekendtgørelse nr. 186 af 20. februar om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Reglerne om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne fremgår af Bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven. 2

3 1. Magtanvendelser ved tilbud i Familier, Børn og Unge Det fremgår af bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet, at magtanvendelse kun må anvendes, hvis der er hjemmel til det. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal i øvrigt stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået hermed. Legemlig afstraffelse er ikke tilladt. Fiksering er ikke tilladt. Ved fiksering forstås anvendelse af mekanisk tvangsmiddel i form af bælte, håndremme, fodremme, eller livstykke, samt anden form for mekanisk fastspænding. Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt. Fysisk magtanvendelse, i form af at barnet eller den unge fastholdes eller føres til et andet opholdsrum, er kun tilladt, hvis: 1. Barnet/den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller 2. At barnet den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre Det er Socialforvaltningen, der vurderer, om retningslinjerne for håndtering af magtanvendelser er overholdt, og om der er tale om tilladte magtanvendelser for så vidt angår magtanvendelser over for Aarhus borgere. På Familie, Børn og Ungeområdet er der i alt registreret 74 antal magtanvendelser i af. Der er tale om et fald ift. af 2014, hvor der blev registreret 112 magtanvendelser. 3

4 Tilbud* Tabel 3: Oversigt over antal magtanvendelser og personer, 2014 samt på Socialforvaltningens tilbud under Familier, Børn og Unges område. Plads antal 1. halvår 2014 **** Plads antal 1. halv år **** Magtanvendelser 2014 Magtanvendelser 4 Magtanvendelse, Tilladt Ikke tilladt Antal personer 1. halvår 2014 Antal personer 1. halvår Børnecentret - Socialudsatte (døgninstitutioner) Dalgaarden Døgncenteret (Bethes da og Chr IX s børnehjem) Børnecentret Handicapområdet (døgninstitutioner) Bøgholt Heimdal Birkebak ken*** Stensagergården Børnecentret andet (døgninstitutioner) Miniinstitutionen Toften Miniinstitutionen Solbrinken Miniinstitutionen Sølyst Ungdomscent ***** ***** ret** (døgninstitutioner) 53 Nordhøj Turbo Katrinebjerg I alt * Tabellen kun overblik over de tilbud, som har indberettet magtanvendelser i 2014 og/eller ** Ungdomscentret (døgninstitutioner) omfatter også hybler, hvor der ikke er registreret magtanvendelse. *** Birkebakken overgår til Voksenhandicap i løbet af

5 **** Alle officielle pladser ikke kun pladser tildelt Aarhus-borgere ***** Dækker også over Miniinstitutionen Solbrinken og Miniinstitutionen Sølyst Den selvejende institution Dalgaarden Dalgaarden er en selvejende institution for børn og unge i alderen 5-12 år med sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder. Som det fremgår af tabellen, er der sket et stort fald i både antal af magtanvendelser og antal personer, der er udøvet magtanvendelse overfor. Der var 27 indberetninger om magtanvendelse i 2014, og der har været otte indberetninger om magtanvendelser i. Dalgaarden har haft opmærksomhed på, at brug af magtanvendelse ikke er et pædagogisk middel eller en del af den daglige pædagogik. Dalgaarden har arbejdet målrettet med at nedbringe antallet af magtanvendelser ved at styrke det pædagogiske personales konflikthåndteringskompetencer samt via supervision og efteruddannelse. En indsats, der blev iværksat i 1. halvdel af 2014, og hvor effekten nu viser sig. Birkebakken Birkebakken er en selvejende døgninstitution til børn, unge og voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Birkebakken er pr. 1. januar overgået til driftsområdet for Voksen Handicap. Der er fortsat børnepladser på Birkebakken. På Birkebakken er antallet af magtanvendelser steget fra 14 i 1. halvår 2014 til 17 i 2. halvår. 11 af magtanvendelserne fordeler sig på to børn/unge, hvor der over for den ene er anvendt magt fem gange, og overfor den anden anvendt magt seks gange. Tre tilfælde af magtanvendelse over for et tredje barn medvirkede til, at tilbuddet fik bevilget et VISO-forløb. VISO tilbyder gratis rådgivning fra specialister inden for det sociale område. VISO er et tilbud om sparring, supplerende viden og rådgivning. Det kan kort oplyses, at antallet af magtanvendelser stort set er uændret. Der har været og er fortsat fokus på at tilpasse og differentiere pædagogikken til beboerne. Heimdal Heimdal er Aarhus Kommunes døgn- og aflastningstilbud til børn og unge i alderen 6-18 år med autismespektrum-forstyrrelser og/eller svær ADHD. På Heimdal er antallet af magtanvendelser faldet fra 30 i 2014 til 15 i. Den største årsag til faldet er, at der har været fokus på magtanvendelser, samt at der er blevet arbejdet systematisk med at undgå magtanvendelser. Den største enkeltfaktor til, at det er lykkedes at nedbringe antallet er anvendelse af ATLASS- 5

6 metoden. ATLASS står for Autism Training Low Arousal Support Service. ATLASS er en helhedsorienteret tilgang til stressreduktion og coping. Metoden tager udgangspunkt i såvel børnenes men også det pædagogiske personales stresshåndtering, hvorfor det beskrives som en helhedsorienteret tilgang. Alle medarbejdere er nu uddannet i at anvende denne metode. Stensagergården Stensagergårdens målgruppe er børn og unge i alderen 6-18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stensagergården tilbyder aflastning for familier med hjemmeboende børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er tale om et dagtilbud såvel som døgntilbud. På Stensagergården er antallet af magtanvendelser steget fra fire i 2014 til ti i. Årsagen til stigningen skal ses i lyset af, at der på Stensagergården er indskrevet børn med sværere vanskeligheder. Særligt i forhold til børn med udviklingsforstyrrelser og mental retardering er der en stigning. Særligt et barn er udfordret og udadreagerende. Derudover har der været skærpet opmærksomhed på magtanvendelser og indberetninger deraf, hvilket kan have medvirket til at øge antallet af indberetninger om magtanvendelse. Bøgholt Bøgholt er et specialpædagogisk tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år med udviklingsforstyrrelser, ADHD, autisme og lignende vanskeligheder. På Bøgholt er der sket i fald i magtanvendelserne fra 28 magtanvendelser i 2014 til 19 i. Den største årsag er, som det gælder for Heimdal, at der har været fokus på arbejdet med magtanvendelser. Der er blevet arbejdet systematisk med magtanvendelser og forebyggelse heraf. Den største enkeltfaktor er anvendelsen af ATLASSmetoden. (Se ovenfor under Heimdal). Ligesom på Heimdal er alle medarbejdere nu uddannet i at anvende denne metode. Nordhøj Nordhøj tilbyder ophold for unge fra 15 år. Tilbuddet er rettet mod unge, der har behov for struktur og støtte til at skabe form og indhold i en meningsfuld hverdag. Der har i været tre indberetninger om magtanvendelser. Alle fandt sted i januar. 6

7 Miniinstitutionerne Miniinstitutionerne tilbyder ophold til børn og unge i alderen 0-14 år, som på grund af problemer i familien har behov for at bo uden for hjemmet i en længere periode. Opholdet foregår i små familielignende enheder, hvor børnene kan bo hele deres barndom. Ofte bliver de anbragt sammen med deres søskende. Antallet af magtanvendelser er faldet fra fire i 2014 til én indberetning for. Det antages at være resultatet af arbejdet med KRAP-metoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Samlet set vurderes det, at faldet fra 112 magtanvendelser i 1. halvår 2014 til 74 magtanvendelser i på Familier, Børn og Unge-området skyldes, at det pædagogiske personale har modtaget efteruddannelse i specialpædagogiske metoder. 1.1 Aarhus borgere (børn og unge) på andre tilbud i og udenfor Aarhus Kommune Tabel 4: Oversigt over antal magtanvendelser og personer, Magtanvendelser 1. Antal personer halvår Tilladt Ikke tilladt Andre tilbud i Aarhus Kommune 23-4 * Alle tilbud udenfor Aarhus Kommune I alt * Alle andre tilbud i Aarhus Kommune (private, regionale etc.) Der er i registreret 23 indberetninger om magtanvendelse over for fire Aarhus borgere på private/regionale tilbud i Aarhus Kommune, der ikke hører under Socialforvaltningen. Der er på tilbud udenfor Aarhus Kommune registreret 29 indberetninger om magtanvendelse over for 15 Aarhus borgere. 2. Magtanvendelser i forhold til Voksne med handicap Magtanvendelser på voksenområdet kan inddeles i seks kategorier: Servicelovens 126 stk. 1 giver mulighed for at fastholde eller føre en person til et andet sted. Servicelovens 125 stk. 1 giver mulighed for brug af alarm og pejle-systemer. Servicelovens 126a giver mulighed for fastholdelse i personlig hygiejnesituationer. 7

8 Servicelovens 127 giver mulighed for fastholdelse af person med det formål at forhindre personen i at forlade boligen eller føre personen tilbage til boligen. Servicelovens 128 stk. 1 giver mulighed for fastspænding til kørestol med stofsele for at forhindre fald. Magtanvendelse i henhold til straffelovens regler om nødværge, 13, stk. 1 og 2. Ved indberetning af forhåndsgodkendt magtanvendelse anvendes et skema, der omtales som Skema 1 og ved indberetning af akut magtanvendelse anvendes det skema, der omtales som Skema 2. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal begrænses til det absolut nødvendige. Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Der skal altid foretages, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Bestemmelserne i servicelovens gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får hjælp og bistand m.v. efter servicelovens 83-87, behandling efter eller aktiverende tilbud efter , og som ikke samtykker i en foranstaltning efter servicelovens I praksis arbejdes der med akut magtanvendelse ( 126), forhåndsgodkendte og ikke-forhåndsgodkendte magtanvendelser. Akut magtanvendelse kan finde sted i form af fastholdelse i situationer, hvor der er nærliggende risiko for, at borgeren skader sig selv eller andre personer væsentligt. En forhåndsgodkendt magtanvendelse giver tilladelse til at anvende fysisk magt (fastholdelse, tilbageholdelse, hygiejnesituation) eller fastspænding, anvendelse af alarm- eller pejlesystemer, døråbnere eller døralarm. Tilladelsen er givet på baggrund af en ansøgning fra tilbuddet, som redegør for behovet for brug af en forhåndsgodkendt magtanvendelse. Tilladelsen er som udgangspunkt kun gældende i en afgrænset periode. Det bør løbende vurderes, hvorvidt og hvorledes en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. For så vidt angår personlig hygiejne-situationer, skal det søges sikret, at en magtanvendelse i fremtiden kan undgås. Benyttes tilladelsen aktivt skal tilbuddet indberette magtanvendelsen. En ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse betyder, at der ikke er givet tilladelse til anvendelse af magt efter i serviceloven. Her kan der være tale om en akut magtanvendelse, der efterfølgende giver anledning til, at tilbuddet ansøger om tilladelse til at anvende fysisk magt i en begrænset periode. 8

9 Straffelovens 13, stk. 1 og 2 anvendes primært i tilbud og på centre i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, hvorfor bestemmelserne behandles nedenfor under punkt Voksen Handicap - Magtanvendelser, Tilbud Tabel 5a: Oversigt over antal magtanvendelser og personer på Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune, 2014 samt Plads antal 2014 * * 1.halvår 2014 Pladsantal Magtanvendelser Magtan- vendel- ser 1. halvår 1.halvår Ikke tilladt Antal personer 2014 Antal personer Bocenter Syd Bocenter Syd/Vest Bocenter Nord Center for Voksne med Autisme og ADHD (CVAA) Kompetence- og udd.center Aarhus ** Birkebakken Magtanvendelser Tilladt Stefanshjemmet *** Solbakken I alt Note 1: Tabellen viser kun de tilbud, der har indberettet magtanvendelser i 2014 og/eller * alle pladser antallet omfatter også pladser, der er tildelt borgere fra andre kommuner (dvs. det officielle pladsantal)dvs. alle magtanvendelser ikke kun overfor Aarhus borgere ** inklusiv én skema 1 indberetning *** alle skema 1 indberetninger Der er i alt i første halvår indberettet 66 magtanvendelser fordelt på 23 personer. I første halvår 2014 blev der indberettet 18 magtanvendelser. Alle indberetningerne er vurderet til at være tilladte i henhold til Serviceloven. Indberetninger som er underlagt anden lovgivning herunder sundhedsloven er således ikke inkluderet i disse tabeller. Stigningen på de enkelte tilbud vil blive behandlet nærmere nedenfor. 9

10 Ud af de 66 registrerede indberetninger om magtanvendelse har der i størstedelen af tilfældene (59) været talt om 126 magtanvendelse (føren og fastholdelse). 28 af disse magtanvendelser er foregået på botilbud under Bocenter Nord. 19 er foregået på botilbud under Kompetence- og udd.center. Derudover er det foregået på botilbud under Bocenter Syd, CVAA, Birkebakken og Solbakken. Derudover er der registreret én 125 magtanvendelse, én 126 a og fem 128 magtanvendelser. I 2014 blev der indberettet 18 magtanvendelser fordelt på 14 personer. Antallet af magtanvendelser er således mere end tredoblet fra 2014 til. Der er sket en mindre stigning i antallet af personer som er steget til 21 personer i fra 14 personer i I afsnittene om de enkelte tilbud vil der blive redegjort for årsagerne til stigningen i antal magtanvendelser på de tilbud der drives af Aarhus Kommune samt de institutioner, Aarhus Kommune har driftsoverenskomst med. Bocenter Syd Bocenter Syd tilbyder bo- og aktivitetstilbud samt bydækkende bostøtte til voksne med udviklingshæmning. Bocenter Syd har i haft tre magtanvendelser fordelt på tre personer. Dette skal sammenlignes med 2014, hvor der blev indberettet to magtanvendelser fordelt på to personer. Bocenter Syd/Vest Bocenter Syd/Vest tilbyder botilbud til voksne med udviklingshæmning. Hverken i 2014 eller har der været indberettet magtanvendelser fra Bocenter Syd/Vest. Bocenter Nord Bocenter Nord tilbyder bo- og dagtilbud til voksne med udviklingshæmning. I har der været 29 indberetninger om magtanvendelse fordelt på seks personer. Dette skal sammenlignes med seks indberetninger om magtanvendelse fordelt på fire personer i Stigningen skyldes særligt en enkelt borger, som har været udsat for 11 magtanvendelser i. Én af indberetningerne er en skema 1 indberetning, hvor tilbuddet benyttede magt, som de på forhånd havde fået tilladelse til. Borgeren har en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som giver sig udslag i en pludselig og udadreagerende adfærd. Magtanvendelse er derfor nødvendig for at beskytte både borgeren og medarbejdere mod fysisk skade. På baggrund af hændelserne gennemfører Bocenter Nord i samarbejde med VISO en udredning af borgeren med henblik på at forebygge episoder, hvor magtanvendelse er nødvendig. VISO er den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på socialområdet. 10

11 Bocenter Nord har også enkelte andre borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, hvor der er indberettet fire til fem magtanvendelser på hver borger i forbindelse med udadreagerende eller selvskadende adfærd. Antallet af magtanvendelser på Bocenter Nord afspejler, at centret har et specialtilbud, som er stærkt afhængig af struktur og genkendelighed på individ niveau. På trods af fokus på strategi og struktur er der tale om en beboergruppe, hvor denne afhængighed af struktur og genkendelighed kan blive udfordret af selv små justeringer i hverdagen samt ved udskiftning i medarbejdergruppen. Center for Voksne med Autisme og ADHD Center for Voksne med Autisme og ADHD (CVAA) tilbyder forskellige former for pleje og omsorg samt socialpædagogisk støtte og rådgivning til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller ADHD, samt voksne med dom til anbringelse. Voksne med udviklingsforstyrrelser i CVAA kan også have en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Der har været fire indberetninger fordelt på tre personer i 1. halvår, som skal sammenlignes med fem indberetninger fordelt på tre personer i Kompetence- og Uddannelsescenter Aarhus Kompetence- og Uddannelsescenter Aarhus (KUCA) står for beskæftigelses- og aktivitetstilbud for voksne med udviklingshæmning. I første halvår har der været 19 indberetninger om magtanvendelse på én person. Til sammenligning var der i første halvår 2014 tre indberetninger fordelt på tre personer. Borgeren, der er blevet udsat for et større antal magtanvendelser, har en struktureret hverdag, hvor indsatsen løbende tilpasses borgerens funktionsniveau og humørsvingninger. Borgerens hjerneskade betyder imidlertid, at han pludselig og uden varsel bliver udadreagerende i voldsom grad. Borgeren kan finde på at angribe personer og smide rundt med ting. KUCA har derfor fået bevilliget en støtteperson som en form for medarbejder-backup. Det drejer sig om specialuddannede folk fra et vagtselskab, som er specialister i konflikthåndtering og magtanvendelser ud fra mindsteindgrebsprincippet. Socialtilsyn Midt har indledt en dialog med Socialstyrelsen samt Social- og indenrigsministeriet, da tilsynet ikke mener, at der er hjemmel i den sociale lovgivning til at andre udfører opgaverne. Det er VH s vurdering, at da der alene i perioder er behov for ekstern assistance i form af vagtværn, vil det ikke være relevant at oprettet et kommunalt vagtværn. Tilbuddet har derudover inddraget VISO med henblik på rådgivning og udredning af borgerens handicap. VISO har foretaget en helhedsvurdering af borgeren, herunder en funktionsevnevurde- 11

12 ring. Derudover har VISO vurderet, hvorvidt den pædagogiske tilgang og de pædagogiske tiltag på tilbuddet under KUCA har været forkerte. VISO konsulenterne har, på den baggrund og på baggrund af borgerens hjerneskade, vurderet, at den udadrettede og pludselige adfærd ikke kan undgås. VISO har ikke kunnet give et bud på, hvordan det pædagogisk kan håndteres, da borgerens adfærd ikke kan forudses/forebygges med pædagogiske tiltag. Birkebakken Birkebakken er en selvejende døgninstitution, der udbyder et specialiseret tilbud for børn, unge og voksne med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne. I har der været fire magtanvendelser fordelt på to personer, hvilket skal sammenlignes med to magtanvendelser fordelt på to personer i Der har været tre indberetninger på samme borger. Magtanvendelser er sket i forbindelse med, at borgeren er blevet frustreret over f.eks. at blive vækket for at få skiftet en ble med afføring. Disse frustrationer har resulteret i selvskadende adfærd, som er blevet forhindret med magtanvendelse. Borgeren bærer blandt andet armskinner for at forhindre selvskadende adfærd. Stefanshjemmet Stefanshjemmets målgruppe er voksne med erhvervet hjerneskade og fysisk handicap med betydeligt behov for pædagogisk støtte samt pleje og omsorg i hverdagen. I første halvår har der været seks indberetninger om magtanvendelse fordelt på seks personer, hvilket skal sammenlignes med ingen indberetninger om magtanvendelse i Disse seks indberetninger er skema 1 indberetninger, hvor tilbuddet har indberettet, at de har anvendt magt, som de på forhånd har fået tilladelse til. Det skal her nævnes, at Voksenhandicap har indskærpet, at tilbuddene skal indberette, når tilladelse til magtanvendelse benyttes. 2.2 Magtanvendelser Aarhus borgere bosat i andre kommuner eller regionale tilbud Der er i alt indberettet 22 magtanvendelser fordelt på 12 personer for Aarhus borgere, som er bosat i en anden kommune eller i et regionalt tilbud. For så vidt angår de 22 registrerede magtanvendelser over for Aarhus borgere bosat i andre kommuner og regioner, har der primært været tale om 126 magtanvendelse. Der er således registreret 19 tilfælde af 126 magtanvendelse. Derudover er der tre indberetninger om magtanvendelse i henhold til

13 Tabel 5b: Oversigt over antal magtanvendelser over for Aarhus borgere bosat i andre kommuner og regioner, 2014 samt Kommune / Region Magtanvendelser Magtanvendelser 1.halvår Tilladt Ikke tilladt Antal personer 1. halvår Silkeborg Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Region Nordjylland Favrskov Kommune Vejle Kommune Region Midtjylland Skanderborg Kommune Aarhus Kommune, Børn og Unge 1 I alt Aarhus borgere med handicap på tilbud i og udenfor Aarhus Kommune Ikke forhåndsgodkendte Tabel 6 viser, at der i alt har været 78 indberetninger om ikke forhåndsgodkendt magtanvendelse fordelt på 29 personer for Aarhus borgere med handicap på tilbud i og udenfor Aarhus Kommune i. Tabel 6: Oversigt over antal og former for magtanvendelser, Magtanvendelser Tilladt Ikke tilladt 125 Antal magtanvendelser opgjort efter a Antal personer 1.halvår Aarhus Kommunes tilbud * Andre tilbud beliggende i Aarhus Kommune ** Alle botilbud udenfor kommunen I alt *Tilbud hvor Aarhus Kommune er driftsherre eller hvor der er indgået driftsoverenskomst med tilbuddet (eksempelvis selvejende institution) ** Alle andre tilbud i Aarhus Kommune (private, regionale etc.) Indberetningerne er fordelt således: 54 indberetninger fordelt på 15 personer fra Aarhus Kommunes tilbud, To indberetninger fordelt på to personer fra tilbud beliggende i Aarhus Kommune, hvor Aarhus Kommune ikke er driftsherre, og 22 indberetninger fordelt på 12 personer fra botilbud uden for Aarhus Kommune. 13

14 Forhåndsgodkendte magtanvendelser En forhåndsgodkendt magtanvendelse giver tilladelse til at anvende fysisk magt (fastholdelse, tilbageholdelse, hygiejnesituation) eller fastspænding, anvendelse af alarm- eller pejlesystemer, døråbnere eller døralarm. Tilladelsen er givet på baggrund af en ansøgning fra tilbuddet, som redegør for behovet for brug af en forhåndsgodkendt magtanvendelse. Tilladelsen er som udgangspunkt kun gældende i en afgrænset periode. I er der i alt givet 31 tidsbegrænsede tilladelser til forskellige former for magt i forhold til Aarhus borgere bosat i Aarhus Kommune. Dette skal sammenlignes med, at der blev givet 16 tilladelser til magtanvendelse i første halvår Voksenhandicap har i givet i alt otte tilladelser til at anvende forskellige former for magt i en tidsbegrænset periode overfor Aarhus borgere bosat uden for Aarhus Kommunes tilbud. Stigningen i antal tilladelser kan forklares med, at Voksenhandicap har indskærpet at brugen af bløde stofseler kræver en tilladelse, selvom borgeren ikke modsætter sig, og selvom stofselen kun anvendes til at sikre en korrekt siddestilling. Der er således givet 26 tilladelser til at anvende bløde stofseler ( 128). Der er også sket en stigning i antallet af tilladelser til at anvende personlig alarm og pejlemærke ( 125). Disse tilladelser gives til borgere, der ikke er trafiksikre, som går ture uden ledsagelse. Alarm- og pejlesystemer skal sikre, at borgeren ikke bliver indskrænket i sin bevægelsesfrihed, men heller ikke udsættes for potentiel personskade. Der har i været syv skema 1 indberetninger (forhåndsgodkendt magtanvendelse) hvor tilladelse til at anvende forskellige former for magt er blevet benyttet overfor syv personer, som alle har været Aarhus borgere bosat på et af Aarhus Kommunes tilbud. Her skal bemærkes, at flere tilbud i andre kommuner og regioner har ansøgt om og fået tilladelse til at anvende forskellige former for magt i en tidsbegrænset periode. Disse tilbud har imidlertid ikke fremsendt indberetninger, der viser, at tilladelsen er benyttet. 3. Magtanvendelser i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Se ovenfor under punkt 2 for nærmere redegørelse for magtanvendelse i medfør af serviceloven. 14

15 De fleste af tilbuddene i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne henvender sig til borgere, der får sociale og behandlingsmæssige ydelser, som ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Magtanvendelse på eksempelvis Center for Alkoholbehandling, Center for Misbrugsbehandling og Center for Forsorg og Specialiserede indsatser kan derimod forekomme i henhold til straffelovens bestemmelser om nødværge og nødret. Der er tale om nødværge, jf. Straffelovens 13, stk. 1 og 2, når en person vil afværge et aktuelt retsstridigt angreb mod sig selv eller en anden ved en handling over for angriberen, der ellers ville være strafbar. Handlinger begået i nødværge er straffrie. Enhver, herunder medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner, kan afværge et retsstridigt angreb. Der er tale om nødret, jf. Straffelovens 14, hvor en ellers strafbar handling er nødvendig for at afværge truende skade på person eller gods. Nødret er i praksis kun aktuelt, når nødværge ikke finder anvendelse. Nødretshandlinger er straffrie. Enhver, herunder medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner, kan afværge et retsstridigt angreb. 15

16 Tabel 7: Oversigt over antal magtanvendelser og personer på Socialforvaltningens tilbud, 2014 og Tilbud Plads antal 2014* * 1.halvår 2014 ** Pladsantal Magtanvendelser Magtan- vendel- ser 1.halvår ** Antal personer 2014 Antal personer 1.halvår Center for Boområdet Tuesten Huse Haslekollegiet Korsagergården Center for bostøtte i eget hjem, nord Center for bostøtte i eget hjem, syd Center for Alkoholbehandling Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Østervang Tre Ege I alt: Note 1: Pladsantal på Center for Boområdet dækker udover Tuesten Huse, Haslekollegiet, Korsagergården og Windsor også over pladsantal ved Kragelund og Grøfthøj Note 2: Tabellen viser kun de tilbud, som har indberettet magtanvendelser i 2014 og/eller * alle pladser antallet omfatter også pladser, der er tildelt borgere fra andre kommuner (dvs. det officielle pladsantal) ** alle magtanvendelser ikke kun over for Aarhus borgere I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er der i registreret fire magtanvendelser fordelt på tre personer. Derudover er der i et tilfælde givet tilladelse til brug af beskyttelsesmiddel i form af stofseler jævnfør SEL 128. Omfanget af magtanvendelse i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er uændret i forhold til Det generelle lave antal magtanvendelser i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne skal ses i sammenhæng med, at den overvejende del af tilbuddene henvender sig til borgere, der får serviceydelser, som ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Indberetninger om magtanvendelser finder stort set udelukkende sted fra enkelte afdelinger under Center for Boområdet. Antallet af magtanvendelse i fordeler sig med to magtanvendelse i henhold til Servicelovens 126 (føren og fastholdelse) og to magtanvendelser i henhold til Straffelovens bestemmelser om nødværge og nødret. Til sammenligning var 16

17 der i 2014 fire 126 magtanvendelser, og ingen anvendelse af nødværge eller nødret. 126 magtanvendelserne fandt såvel i 2014 som i sted på botilbud under Center for Boområdet. De to tilfælde af henholdsvis nødværge og nødret i fandt sted på forsorgshjemmet Østervang. Anvendelsen af magt i de forekomne tilfælde har ikke givet anledning til klager fra de pågældende borgere. I forbindelse med opfølgning af situationen med de pågældende borgere, viser det sig som oftest, at borgerne giver udtryk for tilfredshed med, at medarbejderne har grebet ind i situationen. Der er i registreret en anmodning om tilladelse til anvendelse af stofsele i forbindelse med en Aarhus borgers ophold i en anden kommune. Botilbuddet indberetter ikke hver gang, stofselen anvendes i den periode, hvor der er givet tilladelse hertil. Magtanvendelse i henhold til Serviceloven og i form af nødværge og nødret forekommer sjældent i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Det hænger sammen med, at tilbuddene anvender en bevidst pædagogisk arbejdsform, og tilrettelægger arbejdet på en måde der minimerer forekomsten af vold og trusler. Det betyder at personalet generelt undgår at komme i situationer, hvor det er nødvendigt at anvende magt, nødværge eller nødret. Anvendelsen af nødværge og nødret forekommer som regel udelukkende overfor personer, der er påvirket af rusmidler. 4. Konklusion Samlet set er der på de kommunale botilbud og institutioner i Aarhus Kommune i indberettet 144 magtanvendelser, mens der i 2014 blev indberettet 134 magtanvendelser. Således er niveauet ikke væsentligt ændret. Faldet på institutionerne under FBU vurderes primært at hænge sammen med, at pædagogiske tiltag og metoder er blevet implementeret. Som udgangspunkt kan stigninger på nogle af centrene under VH henføres til beslutningen om at prioritere at Aarhus borgere placeres på et tilbud i kommunen, frem for uden for kommunen, ved at pladsantallet udvides. Der er på baggrund deraf oprettet specialpladser til borgere, der har et særligt behov for afskærmning og struktur grundet deres betydelig nedsatte funktionsevne. Beboere, der er flyttet til et nyt tilbud, og som har et særligt behov for struktur og genkendelighed, kan i en opstartsperiode reagere udadtil grundet de ændringer, der er sket. Fælles for alle driftsområder er det, at der kontinuerligt er et fokus på at følge op på indberetninger om og mindske anvendelse af magt. 17

18 Socialforvaltningen har registreret, at der i i alt er indberettet 77 magtanvendelser over for Aarhus borgere, der har ophold på private tilbud/institutioner i Aarhus Kommune eller på tilbud/institutioner udenfor Aarhus Kommune. Tidligere beslutningspunkter: 1) 23. april 2014: Rådmandsbeslutning om, at Socialforvaltningen fortsat udarbejder en magtanvendelsesredegørelse 2) 24. april : Rådmandsbeslutning om, at redegørelsen også indeholder en opgørelse af antallet af magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt på institutioner uden for kommunen. Sagsnummer: 15/ Socialforvaltningen Tlf.: Lix: 35 Sagsbehandler: Anne Hvelplund E-post: 18

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens Notat Emne Til Kopi til Redegørelse for om magtanvendelse ved s tilbud i Århus Kommune Rådmanden Byrådet, Socialudvalget, Handicaprådet, Det Sociale Forbrugerråd, s chefgruppe, Anne Marie Thyrring og Helene

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud uden for kommunen

Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud uden for kommunen Bilag 1 Til Magistraten og Byrådet via Rådmanden og Socialudvalget Fra Socialforvaltningen i MSB Dato 18. april 2016 Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 1. halvår 2016 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt for magtanvendelser over for Aarhus borgere

Redegørelse for magtanvendelser i 1. halvår 2016 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt for magtanvendelser over for Aarhus borgere Redegørelse for magtanvendelser i 1. halvår 2016 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt for magtanvendelser over for Aarhus borgere Side 1 af 18 Indledning Denne redegørelse indeholder en

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser på Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune i 2016 samt for magtanvendelser over for borgere, hvis handlekommune

Redegørelse for magtanvendelser på Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune i 2016 samt for magtanvendelser over for borgere, hvis handlekommune Redegørelse for magtanvendelser på Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune i 2016 samt for magtanvendelser over for borgere, hvis handlekommune er Aarhus Kommune. Indledning Denne redegørelse indeholder

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Redegørelse af magtanvendelser i 2013 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune Rådmanden og Socialudvalget. 1.

Notat. Redegørelse af magtanvendelser i 2013 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune Rådmanden og Socialudvalget. 1. Notat Emne: Til: Redegørelse af magtanvendelser i ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune Rådmanden og Socialudvalget Den 31. marts 2014 Indledning Denne redegørelse indeholder en opgørelse over

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering og drøftelse Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 På byrådsmødet den 10. maj 2017 blev Socialforvaltningen anmodet om at besvare en række

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet Punkt 5. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2019-074554 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i 2018.

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012.

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Regelgrundlaget Serviceloven indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 Magtanvendelse er et komplekst område. På den ene side ønsker Socialforvaltningen

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation LYNKURSUS i Magtanvendelse 4 timer i mit selskab -Jeg ved at I er meget vigtige så husk at tænde telefonerne i Pauserne! -Kort præsentationsrunde -Navn, Sted, funktion og forventning til dagen. - Leder

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Årsredegørelse magtanvendelser 2017 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218 Foto: 2/16 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2016

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2016 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nævnes følgende bestemmelser i Serviceloven: 125 pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere akut føren og fastholdelse

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nævnes følgende bestemmelser i Serviceloven: 125 pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere 127 tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2017

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2017 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nedenfor nævnes forskellige er henhørende under Serviceloven. 125 - Pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere 127 - Tilbageholdelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Årsredegørelse magtanvendelser 2018 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219 Foto: 2/15 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere