Kommunal redegørelse vedr. socialområdet Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune

2 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale tilbud omfattet af rammeaftalen. Kommunen skal besvare skemaet som myndighed, det vil sige som handlekommune i forhold til de borgere, kommunen er ansvarlig for. Hvilke typer tilbud, der lovgivningsmæssigt er en del af rammeaftalen, fremgår af vejledning til udfyldelse af skabelonen. Skabelonen er opbygget med udgangspunkt i kravene til indholdet i de kommunale redegørelser i Bekendtgørelsen om rammeaftaler (BEK nr. 36 af 23/01/06). Hver målgruppe er som udgangspunkt på et overordnet målgruppeniveau. Skabelonen for 2010 giver mulighed for at udbyde svarene i forhold til en mere specifik målgruppeinddeling, som er nærmere beskrevet i målgruppernes tekstfelter. Dette for at kvalificere kommunernes tilbagemeldinger til Region Nordjylland, der senere skal samle kommunernes tilbagemeldinger. Kommunerne kan med fordel ligeledes tænke 3 overordnede temaer for hver (del-) målgruppe: rådgivning/vejledning, dagtilbud eller døgntilbud. Systematiseringen i de tekstmæssige besvarelser vil ligeledes bidrage til at kvalificere de samlede tilbagemeldinger til Region Nordjylland. Skabelonen er opdelt i følgende overordnede målgrupper: Side 1. Handicappede børn og unge (helårspladser) 4 2. Psykisk handicappede voksne (helårspladser) 9 3. Fysisk handicappede voksne (helårspladser) Sindslidende (helårspladser) Beskyttet beskæftigelse (helårspladser) Stofmisbrugere - omfatter kun den del af behandlingen, der tilbydes efter Serviceloven Alkohol- og metadonmisbrugere Voldsramte kvinder/krisecentre (antal personer) Hjemløse/forsorgsområdet (antal personer) 43 OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 2

3 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Lands- og landsdelsdækkende institutioner (antal helårspladser) Sikrede institutioner til børn og unge (helårspladser) Forventninger til institutter og rådgivningsydelser 56 OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 3

4 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Handicappede børn og unge (helårspladser) Målgruppen omfatter børn og unge i alderen 0-17 år indenfor autismespektret, multihandicappede, døveblinde og døve samt sindslidende. Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen Navn: Lone Funder Stilling: Teamleder af Børne- og Familieafdelingen Direkte telefon: Mail: 1.1 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 Forbrug af sociale tilbud I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. Forventet ændring Total for målgruppen Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Relevante temaer systematiseres så vidt muligt i følgende emner: rådgivning/vejledning, dagtilbud ( 32) eller døgntilbud ( 67.2). Særligt skal kommunen jf. 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Jammerbugt Kommune forventer ingen afvigelser p.t. 1 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 4

5 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _X_ I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgrupper beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Tekstfelt 1.3 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 4 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, som er omfattet af rammeaftalen? Ja: Nej: _ X_ Hvis ja, besvar venligst punkt 1.3.2: Beskriv ovenstående ændringer i punkt 1.3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Beskrivelse af tiltag: OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 5

6 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på planerne. Tekstfelt 1.4 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v. Ja: Nej: _X_ Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. I Jammerbugt Kommune har vi oplevet et stigende behov for aflastningspladser på institutioner, hvilket er grundet i mangel på aflastningsfamilier til børn med handicap. I ventetiden på aflastningspladser kompenseres i form af aflastning til familien i familien/hjemmet, eksempelvis i form af en kontaktperson eller ekstra rådgivning til forældrene. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 6

7 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. 2 stk. 1 punkt 5. VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen. Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. Tilbuds navn Tilbudstype Driftsherre Forventet ændring Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Total for målgruppen Det er naturligvis svært at forudsige, men p.t. forventes ingen ændring i det samlede behov for pladser i andre regioner. Forbruget af pladser på de enkelte institutioner afhænger af udbud og efterspørgsel. I forhold til tidligere, tages der i dag mere udgangspunkt i den pågældende persons behov, således at tilbudet matches behovet hos det enkelte barn/unge, hvilket er godt. Endvidere må der tages hensyn til, hvor det er muligt at få en ledig plads. Med baggrund heri er det ikke muligt at forudsige, hvilke tilbud, og hvor mange pladser, på de enkelte institutioner i andre regioner Jammerbugt Kommune vil gøre brug af den næste årrække. Det betyder, at om et år er det måske nogle andre institutioner vi vil gøre brug af end i dag. 1.6 Enkeltmandsprojekter OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 7

8 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt. Ja: Nej: _X_ Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og antal projekter. Jammerbugt Kommune har ingen enkeltmandsprojekter for handicappede børn og unge. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 8

9 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Psykisk handicappede voksne (helårspladser) Målgruppen omfatter voksne udviklingshæmmede, voksne udviklingshæmmede med dom og voksne indenfor autismespektret. Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen Navn: Preben Gram Stilling: Leder af Handicapafdelingen Direkte telefon: Mail: 2.1 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 Forbrug af sociale tilbud I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. Forventet ændring Total for målgruppen Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Relevante temaer systematiseres så vidt muligt i følgende emner: rådgivning/vejledning, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og Aktiverings- og samværstilbud 104) eller døgntilbud (Midlertidige 107 og Varige 108). Særligt skal kommunen jf. 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 2 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). 3 Beskyttet beskæftigelse, der er placeret på revalideringsinstitutioner, skal besvares under selvstændig målgruppe senere i skabelonen. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 9

10 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Tekstfelt 2.2 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på det sociale område Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _X_ I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Tekstfelt 2.3 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 4 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, som er omfattet af rammeaftalen? OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 10

11 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Ja: _X_ Nej: Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Beskrivelse af tiltag: Botilbudet Krabben for psykisk og fysisk handicappede, med døgndækning, som er et længerevarende botilbud er taget i brug i nybyggede lokaler den 1. april I samme forbindelse blev pladsantallet udvidet fra 8-14 boliger, og da boligerne er opført efter ABL 185b kan botilbudet ikke længere være omfattet af SEL 108. Tilbudet er ikke omfattet af rammeaftalen Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på planerne. Tekstfelt 2.4 Bekendtgørelsens 2 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning Rammeaftalen Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v. Ja: _X_ Nej: Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune savner tilbud til unge ADHD-ramte og personlighedsforstyrrede, såvel botilbud som aktivitets- og samværstilbud. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 11

12 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. 2 stk. 1 punkt 5. VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen. Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. Tilbuds navn Tilbudstype Driftsherre Forventet ændringer Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Total for målgruppen Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 12

13 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt. Ja: Nej: _X_ Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og antal projekter. Enkeltmandsprojekter iværksættes i reglen kun, når alle andre muligheder er udtømte, og iværksættes således fordi det er nødvendigt, evt. som en overgangsløsning. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 13

14 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Fysisk handicappede voksne (helårspladser) Målgruppen omfatter fødselshjerneskadede (spastikere), senhjerneskadede, døve med yderligere funktionsnedsættelser, døvblinde og øvrige 4 Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen Navn: Preben Gram Stilling: Leder af Handicapafdelingen Direkte telefon: Mail: 3.1 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 Forbrug af sociale tilbud I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. Forventet ændring Total for målgruppen Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Relevante temaer systematiseres så vidt muligt i følgende emner: rådgivning/vejledning, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og Aktiverings- og samværstilbud 104) eller døgntilbud (Midlertidige 107 og Varige 108). Særligt skal kommunen jf. 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 4 Del-målgruppen øvrige skal nærmere defineres, hvis kommunen beskriver forventninger indenfor gruppen 5 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). 6 Beskyttet beskæftigelse, der er placeret på revalideringsinstitutioner, skal besvares under selvstændig målgruppe senere i skabelonen. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 14

15 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 I Jammerbugt Kommune har vi ikke så stort et overblik, men det forventes at blive meget bedre med implementeringen af KMD Børn og voksne. Håbet er at kunne anvende KMD Børn og voksne som et planlægningsredskab til at kunne forudse kommende ændringer, med undtagelse af eksempelvis de senhjerneskadede og psykisk syge. 3.2 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på det sociale område. Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _X_ I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 15

16 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 4 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, som er omfattet af rammeaftalen? Ja: Nej: _X_ Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Beskrivelse af tiltag: Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på planerne. Tekstfelt 3.4 Bekendtgørelsens 2 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 16

17 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v. Ja: Nej: _X_ Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt 3.5 Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. 2 stk. 1 punkt 5. VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen. Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. Tilbuds navn Tilbudstype Driftsherre Forventet ændringer Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Total for målgruppen Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 17

18 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt. Ja: Nej: _X_ Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og antal projekter. Jammerbugt Kommune har ingen enkeltmandsprojekter for fysisk handicappede. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 18

19 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Sindslidende (helårspladser) Målgruppen defineres som personer med langvarige sindslidelser, der tillige har enten andre sideproblemer (f.eks. misbrug, demens, hjerneskade og/el. somatiske lidelser), en dom eller har en udadreagerende adfærd. Herudover kan der være et miks mellem de, der har sideproblemer og udadreagerende adfærd. Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen Navn: Preben Gram Stilling: Lederen af Handicapafdelingen Direkte telefon: Mail: 4.1 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 Forbrug af sociale tilbud I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. Forventet ændring Total for målgruppen Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Relevante temaer systematiseres så vidt muligt i følgende emner: rådgivning/vejledning, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og Aktiverings- og samværstilbud 104) eller døgntilbud (Midlertidige 107 og Varige 108). Særligt skal kommunen jf. 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 7 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). 8 Beskyttet beskæftigelse, der er placeret på revalideringsinstitutioner, skal besvares under selvstændig målgruppe senere i skabelonen. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 19

20 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 4.2 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på det sociale område. Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: _X Nej: I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Boformen Toftehøj igangsættes ombygget 1. september 2009, til tidssvarende boliger efter ABL 185b, og ændrer dermed status fra at have været et botilbud efter SEL 108. Dette resulterer, i at det nuværende boligantal på 36 ændres til 32 boliger. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 20

21 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 4 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, som er omfattet af rammeaftalen? Ja: _X_ Nej: Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Beskrivelse af tiltag: Pr. 1. januar 2009 udvides støtte- og kontaktpersonordningen, i henhold til SEL 99, til også at omfatte et tilbud til misbrugere og hjemløse. Det skal understreges, at tilbudet i Jammerbugt Kommune er uvisiteret åbent tilbud. Udvidelsen har ikke medført en øget personalenormering til området Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på planerne. Tekstfelt 4.4 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 21

22 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v. Ja: Nej: _X_ Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt 4.5 Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. 2 stk. 1 punkt 5. VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen. Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes røget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 22

23 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Tilbuds navn Tilbudstype Driftsherre Forventet ændringer Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Total for målgruppen Tekstfelt 4.6 Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt. Ja: _X_ Nej: Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og antal projekter. Jammerbugt Kommune kunne godt ønske et regionstilbud, der kan rumme alle domfældte. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 23

24 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Beskyttet beskæftigelse (helårspladser) Målgruppen omfatter tilbud om beskyttet beskæftigelse efter 103, der er placeret på revalideringsinstitutioner. Øvrige oplysninger efter 103 besvares under de respektive målgrupper. Ydermere skal tilbud efter arbejdsmarkedslovgivningen IKKE medtages, da de ikke er omfattet af KAN-området og rammeaftalen. Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen Navn: Preben Gram Stilling: Leder af Handicapafdelingen Direkte telefon: Mail: 5.1 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 Forbrug af sociale tilbud I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. Forventet ændring Total for målgruppen Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 9 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 24

25 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Tekstfelt 5.2 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: _X_ Nej: I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Jammerbugt kommune ønsker regionale tilbud, der kan rumme alle domfældte. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 25

26 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 4 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, som er omfattet af rammeaftalen? Ja: Nej: _X_ Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Beskrivelse af tiltag: Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på planerne. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 26

27 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v. Ja: Nej: _X_ Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt 5.5 Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. 2 stk. 1 punkt 5. VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen. Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 27

28 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Tilbuds navn Tilbudstype Driftsherre Forventet ændringer Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Total for målgruppen Tekstfelt 5.6 Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt. Ja: Nej: _X_ Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og antal projekter. Jammerbugt Kommune har ingen enkeltmandsprojekter for personer i beskyttet beskæftigelse. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 28

29 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Stofmisbrugere - omfatter kun den del af behandlingen, der tilbydes efter Serviceloven Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen Navn: Peter Weng og Lone Funder Stilling: Hhv. teamleder for Ydelseskontoret og øvrige sociale opgaver og teamleder af Børne- og Familieafdelingen Direkte telefon: Hhv og Mail: Hhv. og 6.1 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 Forbrug af sociale tilbud Kommunen skal sætte kryds i nedenstående skema ud fra forventninger til ændringer til det faktiske forbrug i 2008 for årene i forhold til kommunens forventninger til henholdsvis udredning, ambulant behandling, dagbehandling og efterbehandling i døgnregi. Forventet ændring Flere mindre uændret flere Mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret Udredning Ambulant behandling Dagbehandling Efterbehandling i døgnregi Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 29

30 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Jammerbugt Kommune forventer et fortsat og uændret forbrug af tilbud på Misbrugscentret, som i dag er de eneste tilbud, der i Kommunen gøres brug af til voksne stofmisbrugere. På ungeområdet gøres også brug af tilbudene på Misbrugscentret, men problemet er, at den unge forbliver i hjemmet under behandlingen, og dermed også i den samme omgangskreds, hvor misbruget foregår. Dette kan betyde et nødvendigt behov for at benytte private opholdssteder til afrusning og viderebehandling. 6.2 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _X_ I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 30

31 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 4 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, som er omfattet af rammeaftalen? Ja: _ X_ Nej: Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Beskrivelse af tiltag: Jf. spørgsmål 4.3 udvides støtte- og kontaktpersonordningen, i henhold til SEL 99, til pr. 1. januar 2009 også at omfatte et tilbud til voksne misbrugere og hjemløse. Det skal understreges, at tilbudet i Jammerbugt Kommune er et uvisiteret åbent tilbud. Udvidelsen har ikke medført en øget personalenormering til området Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på planerne. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 31

32 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v. Ja: Nej: _X_ Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt 6.5 Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. 2 stk. 1 punkt 5. VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen. Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 32

33 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Tilbuds navn Tilbudstype Driftsherre Forventet ændringer Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Total for målgruppen Blandt voksne stofmisbrugere er der i Jammerbugt Kommune pt. ingen placeret i tilbud i andre regioner. Hvis unge placeres i tilbud i andre regioner, er det på private opholdssteder. 6.6 Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt. Ja: Nej: _X_ Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og antal projekter. Jammerbugt Kommune har ingen enkeltmandsprojekter for stofmisbrugere. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 33

34 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Alkohol- og metadonmisbrugere Alkohol- og metadonområdet, der er en del af sundhedsområdet, vil i forbindelse med rammeaftalen blive indarbejdet som et bilag, idet de er tæt forbundet med ydelserne på misbrugsområdet. Det vil dog kun gælde for de alkohol- og metadontilbud, der drives af Region Nordjylland, da Aalborg kommune har overtaget tilbudene i forhold til egne borgere. Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen Navn: Peter Weng og Lone Funder Stilling: Hhv. teamleder for Ydelseskontoret og øvrige sociale opgaver og teamleder af Børne- og Familieafdelingen Direkte telefon: Hhv og Mail: Hhv. og 7.1 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 Forbrug af sociale tilbud Kommunen skal sætte kryds i nedenstående skema ud fra forventninger til ændringer i forhold til det faktiske forbrug i 2008 for årene i forhold til kommunens forventninger til de angivende tilbud. Forventet ændring Flere mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere Mindre uændret Udredning Udredning i døgnregi Ambulant behandling Dagbehandling Døgnbehandling i Vrå Substitutionsbehandling (Apotekerforeningen) Substitutionsbehandling (Med værested) Substitutionsbehandling (uden værested) Familiekurser OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 34

35 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Jammerbugt Kommune forventer et fortsat og uændret forbrug af tilbud på Misbrugscentret, som i dag er de eneste tilbud, der i kommunen gøres brug af til voksne alkohol- og metadonmisbrugere. På ungeområdet gøres også brug af tilbudene på Misbrugscentret, men problemet er, at den unge forbliver i hjemmet under behandlingen, og dermed også i den samme omgangskreds, hvor misbruget foregår. Dette kan betyde et nødvendigt behov for at benytte private opholdssteder til afrusning og viderebehandling. 7.2 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _X_ I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 35

36 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 4 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, som er omfattet af rammeaftalen? Ja: Nej: _X_ Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Beskrivelse af tiltag: Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på planerne. Tekstfelt 7.4 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 36

37 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Ja: Nej: _ X_ Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt 7.5 Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. 2 stk. 1 punkt 5. VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen. Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. Tilbuds navn Total for målgruppen Tilbudstype Driftsherre Forventet ændringer Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens P.t. har Jammerbugt Kommune ingen voksne alkohol- og metadonmisbrugere placeret i tilbud i andre regioner. Hvis unge placeres i tilbud i andre regioner, er det på private opholdssteder. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 37

38 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt. Ja: Nej: _X_ Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og antal projekter. Jammerbugt Kommune har ingen enkeltmandsprojekter for alkohol- og metadonmisbrugere. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 38

39 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Voldsramte kvinder/krisecentre (antal personer) Målgruppen omfatter 109 Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen Navn: Peter Weng Stilling: Teamleder for Ydelseskontoret og øvrige sociale opgaver Direkte telefon: Mail: 8.1 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 Forbrug af sociale tilbud Visitationen til krisecentrerne sker bl.a. via selvhenvendelse fra brugerne. På den baggrund kan det være vanskeligt for kommunen at vurdere præcist hvor mange pladser, der forventes anvendt på disse tilbud. Kommunen skal derfor lægge særlig vægt på i tekstfeltet at beskrive, om man forventer ændringer i forhold til kommunens hidtidige anvendelse af disse tilbud. Hvis der forventes ændringer, skal disse begrundes. Kommunen bedes sætte kryds i nedenstående skema på baggrund af deres forventninger til fremtidige forbrug. Total for målgruppen Forventet ændring Flere Mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Det er meget svært at forudsige ændringer, specielt vedrørende denne målgruppe. Der er tale om anonym registrering. Jammerbugt Kommune modtager oplysning om betalingen, men ikke hvilken person betalingen vedrører, heller ikke om der er tale om en genganger. Principielt set er der således ingen garanti for, at det er vores egne borgere, vi betaler for. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 39

40 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _X_ I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Det er et svært område at styre, specielt med hensyn til belægningstid og hvem der involveres. 8.3 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 4 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, som er omfattet af rammeaftalen? Ja: Nej: _X_ Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 40

41 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Jammerbugt Kommune er for lille til selv at kunne håndtere denne type tilbud Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på planerne. Tekstfelt 8.4 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v. Ja: Nej: _X_ Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 41

42 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt. Ja: Nej: _X_ Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og antal projekter. F.eks. Jammerbugt Kommune har ingen enkeltmandsprojekter vedrørende denne målgruppe. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 42

43 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Hjemløse/forsorgsområdet (antal personer) Målgruppen omfatter forsorg/herberg ( 110), alternativ plejehjem ( 107 og 108) samt misbrugere med sindslidelse ( 104, 107 og 110) Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen Navn: Peter Weng og Preben Gram Stilling: Hhv. teamleder for Ydelseskontoret og øvrige sociale opgaver og leder af Handicapafdelingen Direkte telefon: Hhv og Mail: og 9.1 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 Forbrug af sociale tilbud Visitationen til forsorgsområdet sker bl.a. via selvhenvendelse fra brugerne. På den baggrund kan det være vanskeligt for kommunen at vurdere præcist hvor mange pladser, der forventes anvendt på disse tilbud. Kommunen skal derfor lægge særlig vægt på i tekstfeltet at beskrive, om man forventer ændringer i forhold til kommunens hidtidige anvendelse af disse tilbud. Hvis der forventes ændringer, skal disse begrundes i tekstfeltet under skemaet. Kommunen bedes sætte kryds i nedenstående skema på baggrund af deres forventninger til fremtidige forbrug. Total for målgruppen Forventet ændring Flere mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre Uændret Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Også for denne målgruppe er det svært at forudsige ændringer for det samlede forbrug af pladser. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 43

44 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _X_ I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Tekstfelt 9.3 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 4 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning inden for Serviceloven Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, som er omfattet af rammeaftalen? Ja: _X_ Nej: Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 44

45 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Beskrivelse af tiltag: Jf. spørgsmål 4.3 udvides støtte- og kontaktpersonordningen, i henhold til SEL 99, til pr. 1. januar 2009 også at omfatte et tilbud til voksne misbrugere og hjemløse. Det skal understreges, at tilbudet i Jammerbugt Kommune er uvisiteret åbent tilbud. Udvidelsen har ikke medført en øget personalenormering til området Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på planerne. Tekstfelt 9.4 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v. Ja: Nej: _X_ Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 45

46 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt. Ja: Nej: _X_ Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og antal projekter. Jammerbugt Kommune har ingen enkeltmandsprojekter inden for hjemløse- og forsorgsområdet. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 46

47 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Lands- og landsdelsdækkende institutioner (antal helårspladser) Målgruppen omfatter børn og unge hvor kommunen er både handle- og betalingskommune 10, voksne i tilbud udenfor Region Nordjylland og voksne i tilbud indenfor Region Nordjylland. Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen Navn: Lone Funder og Preben Gram Stilling: Teamleder af Børne- og Familieafdelingen og Leder af Handicapafdelingen Direkte telefon: Hhv og Mail: Hhv. og 10.1 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 Forbrug af sociale tilbud Regionerne skal i henhold til lovgivningen sikre en koordinering af efterspørgslen efter tilbud på de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Opgørelsen over de lands- og landsdelsdækkende institutioner udarbejdes derfor særskilt i redegørelsen. En liste over de lands- og landsdelsdækkende institutioner er vedlagt vejledningen til skabelonen. I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. Særligt skal kommunen være opmærksom på følgende systematik i besvarelsen: - For tilbud til børn og unge, hvor kommunen både er handle- og betalingskommunen, skal beskrives begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser på de lands- og landsdelsdækkende institutioner. - For tilbud til voksne på institutioner UDENFOR region Nordjylland skal begrundelser beskrives, såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af pladser på en institution. VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring (øget eller reduceret anvendelse), i forhold til kommunens hidtidige anvendelse af denne institution i en anden region. Såfremt dette er uændret, vil det nuværende forbrug blive indberettet af brugerens handlekommune i den anden region. - For tilbud til voksne på institutioner INDENFOR region Nordjylland skal beskrives begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser på disse tilbud. 10 Målgruppen omfatter ikke børn og unge under 18 år, der er anbragt på en sikret institution; jf Denne målgruppe har selvstændigt punkt i det efterfølgende. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 47

48 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Forventet ændring Flere mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret Kolonien Filadelfia Aalborgskolen Døvblindecentret XX tilbud XX tilbud XX tilbud Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Tekstfelt 10.2 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _X_ OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 48

49 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Tekstfelt 10.3 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 4 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, som er omfattet af rammeaftalen? Ja: Nej: _X_ Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Beskrivelse af tiltag: OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 49

50 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på planerne. Tekstfelt 10.4 Bekendtgørelsens 2 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v. Ja: Nej: _X_ Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 50

51 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt. Ja: Nej: Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og antal projekter. Jammerbugt Kommune har ingen enkeltmandsprojekter på lands- og landsdelsdækkende institutioner. Jammerbugt Kommune har ingen enkeltmandsprojekter for inden for hjemløse- og forsorgsområdet. Jammerbugt Kommune har ingen enkeltmandsprojekter for inden for hjemløse- og forsorgsområdet. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 51

52 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Sikrede institutioner til børn og unge (helårspladser) Målgruppen omfatter børn og unge under 18 år, som placeres i sikrede afdelinger efter Lov om Social Service 67 stk. 3 og som opfylder betingelserne herfor i Socialministeriets bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen Navn: Lone Funder Stilling: Teamleder af Børne- og Familieafdelingen Direkte telefon: Mail: 11.1 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 Forbrug af sociale tilbud Regionerne skal i henhold til lovgivningen sikre en koordinering af efterspørgslen efter tilbud på sikrede institutioner til børn og unge. Opgørelsen over forventningerne til det fremtidige behov opgøres derfor særskilt i redegørelsen. I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet, jf. 2 stk. 2. Særligt skal kommunen være opmærksom på at beskrive: - Begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. - Såfremt kommunen forventer ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen, skal dette beskrives og begrundes (også selv om der ikke er afvigelse i den samlede anvendelse af tilbud til målgruppen). Total for målgruppen Forventet ændringer Flere mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 52

53 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Jammerbugt Kommune har p.t. ingen unge under 18 år anbragt på sikrede institutioner Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 1 og 2 De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _X_ I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Tekstfelt 11.3 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 4 Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor Serviceloven Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, som er omfattet af rammeaftalen? Ja: Nej: _X_ Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 53

54 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. Beskrivelse af tiltag: Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på planerne. Tekstfelt 11.4 Bekendtgørelsens 2 stk. 1 punkt 5 øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v. Ja: Nej: _X_ Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 54

55 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Enkeltmandsprojekter Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stordriftsfordele. Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt. Ja: Nej: _X_ Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og antal projekter. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 55

56 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar Forventninger til institutter og rådgivningsydelser I nedenstående skema bedes kommunen sætte kryds ud for de tilbud/ydelser, som kommunen forventer at anvende i 2010 og frem. Der er alene tale om en tilkendegivelse af, om kommunen ønsker at anvende tilbudet 11. Der sættes kryds ved ønsket anvendelse. Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsh erre Finansierin g 2010 Forventes 2011 i Døvblindecentret Aalborgskolen Høreinstituttet Vejledning børn 11 og bek. Nr.781 af 6. juli 2006 Specialrådgivning/ konsulentbistand til voksne 12. Småbørnsvejledning og rådgivning 11 1.a. Generel rådgivning og information og 12. Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Objektiv Takst Objektiv X X X X X X X X X X X X Trækningsr et X X X X 2.a. Udredning af høreproblemer 10, 12, 112 og 113. Region Nordjyl land Takst X X X X 11 En bindende aftale mellem kommunen og Region Nordjylland vil ske på et særskilt aftale-ark for de ydelser, der er omfattet af trækningsret og abonnementsordning. 12 Nummereringen angiver ydelsespakkens nummer i bilag 2 i rammeaftalen for På Høreinstituttet, Institut for Syn og Teknologi og Taleinstituttet kan mange ydelsespakker tilbydes både efter serviceloven og undervisningslovgivning. Derfor vil mange af de nævnte ydelsespakker også indgå den kommunale redegørelse for specialundervisningsområdet. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 56

57 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar b. Løsning af høreproblemer omkring aktivitet og deltagelse i samfundslivet 10, 12, 112 og 113. Region Nordjyl land Takst X X X X 2.c. Udredning afhøreproblemer i fht. arbejdsmarked og uddannelse 10, 12, 112 og d. Socialfaglig specialrådgivning i forbindelse med arbejdsmarkedsrelaterede problemer afledt af høreproblemer 10, 12, 112 og g. Cochlea implanterede 10, 12, 112 og 113. Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Takst + Abonnemen t Takst + Abonnemen t Takst X X X X X X X X X X X X Institut for Syn og Teknologi 2.h. Tinnitus 10, 12, 112 og a. Generel rådgivning og information 10, 11 og a. Småbørnsområdet (0-6 år) 10, 11, 112 og b. Skoleelever (6-18 år) 10, 11, 112 og c. Unge (18-23 år) 10, 12, 112 og 113. Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Takst X X X X Trækningsr et X X X X Takst + Abonnemen t Takst + Abonnemen t Takst + Abonnemen t X X X X X X X X X X X X OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 57

58 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Taleinstituttet - Hjerneskadecentret Taleinstituttet 2.d. Voksne (18-65 år) integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet 10, 12, 112 og e. Voksne (18 - år) 10, 12, 112 og f. Personer med medicinskoptisk definerede, varige øjenlidelser 10, 12 og a, 1.b og 2.a. Generel rådgivning og information og 1. udredning 10, 12 85, 86 og b. Tværfaglige optrænings- /rehabiliteringstilbud i gruppe 85, 86 og c. Individuelle tværfaglige optrænings- /rehabiliteringstilbud 85, 86 og d. Pårørendetilbud 10 og e. Supervision til professionelle 10 og f.1 og 2.f.2. Børn og unge med erhvervet hjerneskade 11. Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Takst + Abonnemen t Takst Takst Trækningsr et 2a Takst + Abonnemen t Takst Takst Takst Takst Takst + Abonnemen t X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 58

59 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Misbrugsområdet Baggrundsteamet til gravide misbrugere Gravide kvinder med nuværende eller tidligere misbrugsproblemer Forebyggende indsats på ungdomsuddannelserne Elever på tekniske skoler, produktionsskoler, handelsskoler og gymnasier Forældrerådgivning Forældre og pårørende Kursusvirksomhed og undervisning Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Region Nordjyl land Trækningsr et X X X X Trækningsr et X X X X Trækningsr et X X X X Trækningsr et X X X X Nøglepersonkorps i nordjyske kommuner Kommunerne i Nordjylland (minus Aalborg kommune) Region Nordjyl land Trækningsr et X X X X OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 59

60 Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar 2009 Nøglepersonkorps på nordjyske ungdomsuddannelser Lærere, vejledere og ledere på ungdomsuddannelserne (gymnasium, handelsskoler, tekniske skoler og produktionsskoler) i Nordjylland Anonym rådgivning, vejledning, udredning og alkoholbehandling Rådgivning og vejledning om stofmisbrug Region Nordjyl land Region Nordjyl land Trækningsr et X X X X Trækningsr et X X X X Trækningsr et X X X X OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 60

61 Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune

62 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger til ændring af forbrug af regionale specialundervisningstilbud. Kommunen skal besvare skemaet som myndighed, det vil sige som handlekommune i forhold til de borgere, kommunen er ansvarlig for. Skabelonen er opbygget med udgangspunkt i kravene til indhold i de kommunale redegørelser i Bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet (BEK nr. 354 af 24/04/2006). Skabelonen er opdelt i henholdsvis Aalborgskolen, Døvblindecentret og Kommunikationsinstitutterne. Vedrørende Aalborgskolen og Døvblindecentret er der en nærmere opdeling i børn, der ikke er påbegyndt skolegangen, elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse samt personer, der modtager specialundervisning for voksne. Inddelingen er i overensstemmelse med inddelingen i bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1. Vedrørende kommunikationsinstitutterne: Taleinstituttet, Høreinstituttet og Institut for Syn og Teknologi er der ikke opdelt i målgrupper som ved Aalborgskolen og Døvblindecentret, idet der er fokus på tilbudene på det enkelte institut. Endelig indeholder skabelonen nogle spørgsmål vedrørende kommunens forventede ændringer af institutioner udenfor Region Nordjylland, jf. 3 stk. 1 punkt 3. Disse oplysninger skal anvendes til at koordinerer efterspørgsel og udbud af tilbud på tværs af regionerne. 1. Aalborgskolen Pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. BEK 3. stk. 1 punkt 1a Elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse; jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1b Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb, jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1c Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 4 Forventet forbrug af rådgivning og vejledning samt produktion af undervisningsmidler Døvblindecentret Pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang, jf. BEK 3. stk. 1 punkt 1a Elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse; jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1b Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (helårspladser), jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1c 16 OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 2

63 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December 2.4 Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 4 Forventet forbrug af rådgivning og vejledning Kommunikationsinstitutter Forventet forbrug af tilbud i andre Regioner, jf. BEK 3 stk. 1 punkt 3 herunder forventet forbrug af lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i andre regioner, jf. BEK 9 stk OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 3

64 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December 1. Aalborgskolen Målgruppen omfatter pladser på Aalborgskolen til børn, der ikke er påbegyndt skolegangen, elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse samt personer, der modtager specialundervisning for voksne; jf. 3 stk. 1 punkt Pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. BEK 3. stk. 1 punkt 1a Region Nordjylland driver ikke tilbud efter undervisningslovgivningen til denne gruppe på Aalborgskolen. Der gives tilbud efter Lov om Social Service 32 omfattet af Rammeaftalen. 1.2 Elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse; jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1b Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: Navn:Jesper Lykke Christensen Stilling:Leder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Telefon: Mail:jlcammerbugt.dk Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventet 2011 ændring OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 4

65 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Aalborgskolen Skoleafdeling - børn med høretab FSL 2 20 Region Nordjylland objektiv + takst Skoleafdeling - børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser FSL 20, 3 Region Nordjylland objektiv + takst Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Tekstfelt: Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). 2 FSL = Folkeskoleloven Bekendtgørelsens 3 stk. 1 punkt 2 Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 5

66 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye målgrupper m.v. Tekstfelt Bekendtgørelsens 3 stk. 1. punkt 5 Fremtidig opgavevaretagelse Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? Ja: Nej: _x Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud. Tekstfelt Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som Region Nordjylland tilbyder i henhold til rammeaftalen? Ja: Nej: _x Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 6

67 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Tekstfelt Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 6 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger. Ja: Nej: x_ Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 7

68 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December 1.3 Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb, jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1c Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: Navn: Gitte Olsen Stilling: Teamleder Telefon: Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventet 2011 ændring Aalborgskolen Undervisning af voksne med Høretab/tegnsprogsbrug ere. LSV 4 1, stk. 2 Region Nordjylland Takst Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). 4 LSV = Lov om Specialundervisning for Voksne OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 8

69 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Tekstfelt: Bekendtgørelsens 3 stk. 1 punkt 2 Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. Beskrivelserne kan fås ved henvendelse til Døvblindecentret. Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _x Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye målgrupper m.v. Tekstfelt Bekendtgørelsens 3 stk. 1. punkt 5 Fremtidig opgavevaretagelse OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 9

70 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? Ja: Nej: x_ Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud. Tekstfelt Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som Region Nordjylland tilbyder i henhold til rammeaftalen? Ja: Nej: x Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat. Tekstfelt Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 6 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger. Ja: Nej: x Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 10

71 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December 1.4 Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 4 Forventet forbrug af rådgivning og vejledning samt produktion af undervisningsmidler. Ifølge Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 4 skal kommunerne oplyse forventet forbrug af den rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud og som ikke er tilknyttet til pladser på undervisningstilbudene. I nedenstående skemaer angives kommunens forventninger til brug af Aalborgskolens rådgivnings- og vejledningstilbud i årene Endvidere omfatter skemaerne spørgsmål vedr. produktion af undervisningsmaterialer. Skemaerne omfatter alle ovenstående målgrupper og der angives mere eller mindre forventet antal brugere indenfor målgruppen i forhold til Tilbudet Tilbudstype og lovgrundlag Driftsherre Finansiering Forventet ændring 5 Aalborgskolen Konsulentbistand i lokale skoler FSL 20, 3 Småbørnsvejledning og rådgivning FSL 20,3 Region Nordjylland Region Nordjylland Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens objektiv x x x x objektiv x x x x Angiv antal forventede brugere i målgruppen: Tilbud Tilbudstype og lovgivning Driftsherre Finansiering Forventede antal brugere 5 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 11

72 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Aalborgskolen Materialecentret Bekendtgørelse nr. 447 Region Nordjylland objektiv (materialer til personer ikke omfattet af målgruppen betales med en takst = produktionspris ) OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 12

73 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December 2. Døvblindecentret Målgruppen omfatter pladser på Døvblindecentret til børn, der ikke er påbegyndt skolegangen, elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse samt personer, der modtager specialundervisning for voksne, jf. 3. stk. 1 punkt Pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang, jf. BEK 3. stk. 1 punkt 1a Region Nordjylland driver ikke tilbud til denne målgruppe på Døvblindecentret. 2.2 Elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse; jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1b Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: Navn:Jesper Lykke Christensen Stilling:Leder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Telefon: Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 13

74 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventet 2011 ændring Døvblindecentret Undervisning Børn FSL 7 20, stk. 3 Region Nordjylland Takst Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Tekstfelt: Bekendtgørelsens 3 stk. 1 punkt 2 Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _x Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye målgrupper m.v. 6 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). 7 FSL = Folkeskoleloven OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 14

75 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Tekstfelt Bekendtgørelsens 3 stk. 1. punkt 5 Fremtidig opgavevaretagelse Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? Ja: Nej: x_ Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud. Tekstfelt Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som Region Nordjylland tilbyder i henhold til rammeaftalen? Ja: Nej: x_ Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat. Tekstfelt Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 6 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 15

76 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger. Ja: Nej: _x Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt 2.3 Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (helårspladser), jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1c Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: Navn: Gitte Olsen Stilling:Teamleder Telefon: Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 16

77 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventet 2011 ændring Døvblindecentret Undervisning unge, LSV 9 1, stk 2 Region Nordjylland Takst 0 O 0 0 Undervisning Voksne, LSV 1,stk.2 Region Nordjylland Takst Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Tekstfelt: Bekendtgørelsens 3 stk. 1 punkt 2 Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i 8 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). 9 LSV = Lov om Specialundervisning for Voksne OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 17

78 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: x Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye målgrupper m.v. Tekstfelt Bekendtgørelsens 3 stk. 1. punkt 5 Fremtidig opgavevaretagelse Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? Ja: Nej: _x Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud. Tekstfelt Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som Region Nordjylland tilbyder i henhold til rammeaftalen? Ja: Nej: _x Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 18

79 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 6 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger. Ja: Nej: _x Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt 2.4 Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 4 Forventet forbrug af rådgivning og vejledning Region Nordjylland driver ikke tilbud efter denne paragraf. Råd og vejledning visiteres efter Lov om Social Service og besvares i den kommunale redegørelse for socialområdet. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 19

80 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December 3. Kommunikationsinstitutter Målgruppen omfatter brugere af tilbud på Taleinstituttet, Taleinstituttet Hjerneskadecentret, Institut for Syn og Teknologi og Høreinstituttet. Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: Navn:Gitte Olsen vedr. voksendelen Stilling:Teamleder Telefon: Mail: Navn: Jesper Lykke Christensen vedr. børn og ungedelen. Stilling:Leder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Telefon: Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1 og 4 Undervisningstilbud på Kommunikationsinstitutterne og Forventet forbrug af rådgivning og vejledning Ifølge Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1 skal kommunerne oplyse det forventede forbrug vedr. undervisning samt efter 3 stk. 1 punkt 4 oplyse forventet forbrug af rådgivning og vejledning i forhold til målgruppen, der ydes af de regionale undervisningstilbud og som ikke er tilknyttet til pladser på undervisningstilbudene. I nedenstående skema angives kommunens forventninger til brug af rådgivnings- og vejledningstilbud i årene , jf. Bekendtgørelsen. Endvidere er der i skemaet indarbejdet spørgsmål om forventninger til forbrug af undervisningstilbud på Kommunikationsinstitutterne. Der er alene tale om en tilkendegivelse af, om kommunen ønsker at anvende tilbudet. Angivelserne vedr. rådgivning, vejledning og undervisningstilbud er en tilkendegivelse om forventet anvendelse 10. Der sættes kryds ved ønsket 10 En bindende aftale mellem kommunen og Region Nordjylland vil ske på et særskilt aftale-ark for de ydelser, der er omfattet af trækningsret og abonnementsordning. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 20

81 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December anvendelse. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 21

82 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i Høreinstituttet 1.a. Generel rådgivning og information 11. LSV 12 1 stk a. Udredning af høreproblemer. LSV 1 stk b. Løsning af høreproblemer omkring aktivitet og deltagelse i samfundslivet. LSV 1 stk c. Udredning af høreproblemer i forhold til arbejdsmarked og uddannelse. LSV 1 stk d. Socialfaglig specialrådgivning i forbindelse med arbejdsmarkedsrelatered e problemer afledt af høreproblemer. LSV 1 stk. 3. Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Trækningsret X X X x Takst Takst Takst + Abonnement Takst + Abonnement X X X X 11 Nummereringen angiver ydelsespakkens nummer i bilag 2 i rammeaftalen for LSV = Lov om Specialundervisning for Voksne 13 På Høreinstituttet, Institut for Syn og Teknologi og Taleinstituttet kan mange ydelsespakker tilbydes både efter serviceloven og undervisningslovgivning. Derfor vil mange af de nævnte ydelsespakker også indgå i den kommunale redegørelse for socialområdet. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 22

83 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December 2.e. Nye høreapparatbrugere. LSV 1 stk. 3. Region Nordjylland Takst 2.f. Kommunikationsundervisning. LSV 1 stk. 3. Region Nordjylland Takst 2.g. Cochlea implanterede. LSV 1 stk. 3. Region Nordjylland Takst 2.h. Tinnitus. LSV 1 stk. 3. Region Nordjylland Takst Institut for Syn og Teknologi 1.a. Generel rådgivning og information. LSV 1 stk. 3. FSL 20 stk a. Småbørnsområdet (0-6 år). FSL stk b. Skoleelever (6-18 år). FSL 20 stk c. Unge (18-23 år). LSV 1 stk d. Voksne (18-65 år) integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. LSV 1 stk e. Voksne (18 - år). LSV 1 stk. 3. Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Trækningsret Takst + Abonnement Takst + Abonnement Takst + Abonnement Takst + Abonnement Takst X X X X X X X x 14 FSL = Folkeskoleloven OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 23

84 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Taleinstituttet Hjerneskadecentret 1. a, 1.b. og 2.a. Generel rådgivning og information og 1. udredning. LSV 1 stk b. Tværfaglige optrænings- /rehabiliteringstilbud i gruppe. LSV 1 stk c. Individuelle tværfaglige optrænings- /rehabiliteringstilbud. LSV 1 stk d. Pårørendetilbud. LSV 1 stk. 3. Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland 1.a og 1.b Trækningsret 2.a Takst + Abonnement Takst Takst Takst X X X X Taleinstituttet 2.e. Supervision til professionelle. LSV 1 stk a. Generel rådgivning og information. LSV 1 stk. 3, FL 20 stk 3. 2.a. og 2.b. Voksne med erhvervet hjerneskade - udredning og individuel undervisning. LSV 1 stk c. Voksne med erhvervet hjerneskade gruppeundervisning. LSV 1 stk d. Pårørendekurser. LSV 1 stk. 3. Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Takst Trækningsret X X X X Takst + Abonnement Takst Takst OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 24

85 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December 2.e. Undervisning / vejledning / psykologsamtale med børn og unge af afasiramte forældre. LSV 1 stk f.1 og 2.f.2 Børn og unge med erhvervet hjerneskade. FSL 20 stk g 2.h.3. Personer med stemmevanskeligheder og personer med stammen og løbsk tale. LSV 1 stk. 3, FL 20 stk i. Laryngectomerede og mundhuleopererede LSV 1 stk j.1 Voksne med skriftsproglige vanskeligheder 1. udredning. LSV 1 stk j.2 Voksne med skriftsproglige vanskeligheder 2. udredning. LSV 1 stk k. Voksne med skriftsproglige vanskeligheder individuel undervisning 3. udredning. LSV 1 stk. 3. Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Takst + Abonnement Takst + Abonnement Takst + Abonnement 2.h.1 Takst Takst + Abonnement Takst Takst Takst OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 25

86 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December 2.l. Voksne med skriftsproglige vanskeligheder holdundervisning inkl. 3. udredning. LSV 1 stk m.1. Voksne med matematikvanskeligheder - 1. udredning. LSV 1 stk m.2. Voksne med matematikvanskeligheder - 2. udredning. LSV 1 stk n. Voksne med matematikvanskeligheder individuel undervisning inkl. 3. udredning. LSV 1 stk o og 2.p. Neuropsykologisk undersøgelse af børn, unge og voksne. LSV 1 stk. 3, FL 20 stk q.1. Børn med dysfasi eller dysleksi udredning. FSL 20 stk. 3. Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Takst Takst Takst Takst Takst Takst *) *) *) *) OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 26

87 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December 2.q.2. Børn med dysfasi eller dysleksi TTIundersøgelse, observationsgruppe, læseobservation. FSL 20 stk r. Undervisning af dysfatiske og dyslektiske børn. FSL 20 stk s. Børn med multiple funktionsnedsættelser FSL 20 stk t. Børn med dysfonologi. FSL 20 stk u-2.v. Børn med læbegane spalte (fra 3 år) og børn med oralmotoriske vanskeligheder. FSL 20 stk. 3. Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Takst *) *) *) *) Takst *) *) *) Takst *) *) *) *) Takst *) *) *) *) Takst + Abonnement Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige brug af pladser. Tekstfelt: *) Jammerbugt Kommune overvejer hjemtagelse af opgaven. 3.2 Bekendtgørelsens 3 stk. 1 punkt 2 Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 27

88 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. Beskrivelserne kan fås ved henvendelse til det enkelte institut. Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: x_ Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye målgrupper m.v. Tekstfelt 3.3 Bekendtgørelsens 3 stk. 1. punkt 5 Fremtidig opgavevaretagelse Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? Ja: Nej: x_ Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 28

89 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som Region Nordjylland tilbyder i henhold til rammeaftalen? Ja: _x Nej: Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat. Det overvejes at hjemtage opgaverne 2q1, 2q2, 2r, 2s og 2t. 3.4 Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 6 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger. Ja: Nej: _x Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. Tekstfelt OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 29

90 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December 4. Forventet forbrug af tilbud i andre Regioner, jf. BEK 3 stk. 1 punkt 3 herunder forventet forbrug af lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i andre regioner, jf. BEK 9 stk. 2 Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. 3 stk. 1 punkt 3. VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen. Vedlagt er liste over lands- og landsdelsdækkende institutioner. Målgruppe, jf. 3 stk. 1 punkt 1 Børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegang Tilbudets navn Tilbudstype Driftsherre Forventet forbrug Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Elever i børnehaveklasse, grundskole el. 10. klasse OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 30

91 2008 Jammerbugt kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 December Personer, der modtager specialundervisning for voksne X X x x Tekstfelt: OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 31

92 UDVIKLING AF DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I JAMMERBUGT KOMMUNALE SKOLEVÆSEN - anbefalinger i henhold til kommissorium vedtaget af Børne- & Kulturudvalget d januar 2009 PPR (JLC) / Undervisning & Fritid (LPI)

93 Indeks: Forord...3 Opgaven...3 Nye muligheder ved udlægning af ressourcer...3 Kompetenceforum er det bærende element i en inkluderende skole...3 Hjemskolen medfinansierer specialklassetilbuddet...4 Organiseringen af egne specialklassetilbud...4 Udlægning af ressourcer...5 Fase 1: Beslutning om at udlægge ressourcerne...5 Udmøntning i hjemskolens perspektiv...5 Udmøntning på distriktsniveau...5 Udmøntning i specialklassens perspektiv...5 Central pulje...6 Kompetenceudvikling...6 Fase 2: Socioøkonomiske faktorer...7 Side 2

94 Forord Opgaven Hermed forligger styregruppens 1 anbefalinger vedrørende udvikling af den specialpædagogiske indsats i Jammerbugt Kommune. Anbefalingerne ligger inden for rammerne af det kommissorium, som 7. maj 2007 blev vedtaget af Børne- og Kultur-udvalget. Endvidere har Kommunalbestyrelsen godkendt, at det fortsatte arbejde kunne gå i den retning, som oplægget er udtryk for. Nye muligheder ved udlægning af ressourcer Hensigten med omorganiseringen af den specialpædagogiske indsats er at understøtte hjemskolens 2 inkluderende indsats, således at børn i højere grad gives mulighed for at gennemføre deres skoleforløb på hjemskolen og færre vil blive overflyttet til specialklasse. Samtidig er der en klar forventning om at børn, som overflyttes til specialklasse, i mindre grad flyttes til andre kommuner (f.eks. Aalborg). Indstillingen har tre centrale elementer: Omlægning af specialundervisningsressourcerne til skolerne over en 6-årig periode. Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere i folkeskolen samt PPR s personale. Kommunale specialtilbud. Kompetenceforum er det bærende element i en inkluderende skole Den enkelte skoles kompetenceforum er nu og fremover et vigtig forum for at reflektere skolens arbejde med dokumentation og evaluering. Det er i kompetenceforum, at skolens arbejde med opgavehåndteringen gøres til genstand for refleksion. På hver skole er der mindst én ressourceperson, som i kraft af interesse, kvalifikationer og kompetencer sammen med skolens ledelse og PPRmedarbejderen kan understøtte skolens kompetence i arbejdet både inden for det almenpædagogiske felt og i det specialpædagogiske område. Kompetenceforum har følgende faste deltagere: Repræsentanter 3 fra skoleledelsen Koordinator for skolens specialpædagogiske opgave Repræsentant(er) fra PPR. Ad hoc deltager repræsentanter fra sundhedsplejen, familieafdelingen, UU 4, SSP 5 Det vil være nødvendigt at understøtte udviklingen af arbejdet i kompetenceforum, hvor kvaliteten i og udviklingen af opgavehåndteringen i langt større udstrækning skal have opmærksomhed. Denne proces kan understøttes gennem hjælp udefra med en hensigt om at udvikle den lokalforankrede kompetence på skolen og i PPR. 1 Styregruppens medlemmer: Birgitte Ahrenfeldt, Bodil Bjørn Thomsen, Elo Nielsen, Inge Anette Larsen, Jesper Lykke Christensen, Klaus Larsen, Kristen Henriksen, Lars Pilgaard, Lene Hare, Margit Pilgaard Carstensen, Marianne Nielsen, Michael Stilling, Mogens Johansen, Susanne Madsen, Søren Dybdal Møller. 2 Begrebet skole refererer til såvel undervisnings- som fritidsdelen. 3 Ledelsesrepræsentanter fra undervisnings- og fritidsdelen er fast repræsenterede. 4 Ungdommens Uddannelsesvejledning. 5 Samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Side 3

95 Hjemskolen medfinansierer specialklassetilbuddet Der vil, trods en udvidet forebyggende indsats, være situationer, hvor hjemskolens opgavehåndtering og elevens behov ikke er samstemmende. Her vil eleven ofte være bedst tjent med overflytning til specialklasse. I disse situationer bliver hjemskolen medfinansierende på udgiften hertil. Det indebærer overordnet set, at økonomien, som ligger til grund for driften af specialklasser (jvf. figur 1) stilles til rådighed af de visiterende hjemskoler. Den økonomiske konstruktion forudsætter overførselsret af under/overskud. Organiseringen af egne specialklassetilbud Styregruppen anbefaler følgende fremtidige organisering af specialklasser i Jammerbugt kommunale Skolevæsen. Figur 1 Ved følgende Skoler Primær udfordring Generelle indlærings- vanskeligheder Sprog/læsevanskeligheder ASF 6 ADHD 7 Trivselsramte 8 Tosprogede i modtageklasser Brovst Skole Fjerritslev Skole Jetsmark Centralskole Saltum Centralskole Skovsgård Skole Ved en over - bygningsskole x x x x x x x x x x x Aabybro Skole Af hensyn til mulighed for tvillingeklasse placeres klasserækker for ASF, ADHD samt trivselsramte elever på en overbygningsskole. Alle specialklasserækker er således placeret ved en overbygningsskole. 6 ASF: Elever med tilknytningsforstyrrelser - AutismeSpektrumForstyrrelser (ledelse og placering skal afklares hurtigst muligt så tilbuddet kan være en realitet pr. 1. august 2009). 7 ADHD: Elever med opmærksomhedsforstyrrelser (ledelse og placering skal afklares hurtigst muligt). 8 Trivselsramte elever (elever der tidligere har anvendt Skole/familie-centret, erhvervsklasse, projektklasse, aktivklasse, interne skoler). Ledelse og placering skal afklares hurtigst muligt så tilbuddet kan være en realitet pr. 1. august Side 4

96 Udlægning af ressourcer Styregruppen anbefaler, at størstedelen af ressourcerne til specialundervisning udlægges til skolerne. De budgetterede ressourcer arbejder inde i et lukket system. Udlægningen giver større mulighed for en kvalificeret, tidlig og inkluderende indsats med henblik på at flest mulige elever kan gennemføre deres skolegang i deres naturlige nærmiljø. Fase 1: Beslutning om at udlægge ressourcerne Størstedelen 9 af ressourcerne til indgribende specialundervisning lægges ud på distriktsskolerne. Udlægningen sker over en indkøringsperiode på seks år, med virkning pr. 1. august 2009: Figur 2 Skoleår Kompensation for takstbeløb Objektiv tildeling 1. år 2009/ % 0 % 2. år 2010/11 80 % 20 % 3. år 2011/12 60 % 40 % 4. år 2012/13 40 % 60 % 5. år 2013/14 20 % 80 % 6. år 2014/15 0 % 100 % Udmøntning i hjemskolens perspektiv Hensigten er at understøtte skolens inkluderende indsats, hvor børn i højere grad gives mulighed for at gennemføre et skoleforløb på hjemskolen. Den enkelte skole tillægges såvel kvalitative 10 som kvantitative 11 ressourcer. Udmøntning på distriktsniveau Grundskole(r) og tilhørende overbygningsskole har et tæt formaliseret samarbejde om specialundervisningen i nærmiljøet. Det er vigtigt, at det er de samme fagpersoner 12 fra PPR, der betjener alle skoler i distriktsteamet. Udmøntning i specialklassens perspektiv Specialklasserne i Jammerbugt Kommune tillægges ressourcer til undervisning, ledelse mm. i forhold til den enkelte visiterede elev. 9 Beløbets størrelse skal udregnes på baggrund af takstbeløbets (den pris hjemskolen skal betale for at afgive en elev til en specialklasse) størrelse samt omfanget af elever, som den centrale pulje afregner 100 % for (se side 6). 10 Det vil være nødvendigt at understøtte udviklingen af arbejdet i kompetenceforum, med henblik på, at kvaliteten i og udviklingen af den specialpædagogiske indsats i langt større udstrækning skal have opmærksomhed. 11 Udlægning af central pulje; den økonomiske ramme for specialklasser i Jammerbugt Kommune, specialklasser i andre kommuner, interne skoler samt puljen til enkeltintegrering. 12 Psykologer og konsulenter. Side 5

97 Central pulje En række børn i dagtilbud fremtræder med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Disse børn har haft deres børnehaveliv i en specialgruppe (tidligere amtstilbud). I Jammerbugt Kommune drejer det sig om Blå stue i Anlægsvejens Børnehave. En række andre børn er anbragt i andre kommuner og har en skolegang, som er defineret af opholdskommunen. Fælles for disse 2 kategorier er, at hjemskolen ikke har haft mulighed for at arbejde med opgaven og have et valg i forhold til evt. visitering til specialkasse. I disse sager opkræves hjemskolen ikke egenbetaling (takstbeløb). Kompetenceudvikling Styregruppen anbefaler, at der skal være en centralt organiseret støtte til kompetenceudviklingen på hjemskolerne. Fra den samlede pulje på specialundervisningsområdet afsættes kr til kompetenceudvikling på skolerne med et særligt fokus på kompetenceforumets 13 organisering og varetagelse af den specialpædagogiske opgave. Figur 3 Kompetenceforumets organisering af den specialpædagogiske opgave KOMPETENCEFORUM Afdeling Afdeling Afdeling PPR og Skoleforvaltningen 6 13 Dette gælder både for kompetenceforumet på den enkelte skole samt for distriktets (grundskole(r) og overbygningsskole) overordnede kompetenceforum. Side 6

98 Fase 2: Socioøkonomiske faktorer Der skal træffes beslutning om, hvorvidt udlægningen af ressourcer skal ske under hensyn til socioøkonomiske forhold 14 i det enkelte skoledistrikt. Styregruppen anbefaler, at Udviklingsafdelingen giver et bud på, hvorledes det kunne 15 gribes an. 14 Tanken er, at en skole beliggende i et område med særlige udfordringer tildeles midler, der står mål med udfordringen. 15 Udviklingsafdelingen har allerede sat sig ind i hvorledes en tilsvarende konstruktion administreres i Århus Kommune. Side 7

99

100

101 Overslag over udgifter til etablering af K-klasser på Langholt Skole 5 arbejdspladser: 5 borde 5 stole 5 sæt reoler 5 magnettavler I alt borde (ekstra arbejdsborde) skabe på hjul (til rumdeling) Vela kontorstole med trepunktsindstilling fællesborde + 10 justerbare stole ( ) dobbeltsofaer sofaborde dobbeltskab med lås bærbare computere + 1 farveprinter stk arbejdslamper rullegardiner mindre TV med DVD trådløs twinfone Skostativer/garderober tavle Lamineringsmaskine kaffemaskine ghettoblaster Boardmaker I alt Kaj Andersen Skoleleder Langholt Skole C:\Documents and Settings\lpi\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK6\Etableringsu

102 Bilag 1 Grundlagsbeskrivelse for Skole og Familiecentret Målgruppen SFC Pandrup er et specialpædagogisk heldagsskoletilbud til elever med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer (AKT), der ikke kan løses på elevens hjemskole ved iværksættelse af specialpædagogiske foranstaltninger på skolen. Det er målet, at visiterede elever efter en intensiv indsats på heldagsskolen, samt en indsats på hjemskolen og eventuelt også i familien kan vende tilbage til hjemskolen, inden for 2 til 2½ år. SFC Pandrup betjener elever fra 0. til 7. klassetrin på skolerne i Jammerbugt Kommune, med hvem heldagsskolen har et tæt samarbejde, bl.a. ved at yde konsulentbistand til skolerne vedr. elever med AKT vanskeligheder, både forud for en eventuel indskrivning samt under og efter udskrivning. Heldagsskoletilbudet indeholder en intensiv special- og socialpædagogisk indsats individuelt tilrettelagt ift. hver enkelt elev samt et meget tæt samarbejde med elevens forældre. Formål SFC Pandrup udøver sin virksomhed i overensstemmelse med Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om specialundervisning samt Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune, her under grundlagsforståelsen: I Jammerbugt Kommune har vi både fagligt og menneskeligt en forståelse af, at de nære voksne er de centrale aktører i opgaveløsningen. De nære voksne er barnets forældre og de nære professionelle (f.eks. lærere og pædagoger), som barnet møder i det lokalmiljø, hvor det lever sit liv. Hvor forældrene ikke i tilstrækkeligt omfang kan påtage sig ansvaret i forhold til barnet, kan det nære netværk (familie m.fl.) omkring barnet udgøre en vigtig ressource og forudsætning for opgaveløsningen. Denne forståelse er grundlaget i en opgaveløsning, som tager udgangspunkt i, at forældre er en ressource og de nære professionelle betydningsfulde i relationen til børn, unge og familier med behov for særlig støtte og hensyntagen. Rådgiverne (f.eks. PPR og støttekorps) er sekundære i forhold til forståelsen af opgaven men betydningsfulde i relation til at understøtte de nære professionelle i deres løsning af opgaven og i forhold til forældrenes og netværkets aktive medvirken. samt de udarbejdede standarder for god praksis. Visitationen Visitationen til SFC Pandrup foretages jf. Bekendtgørelsen om specialundervisning og jf. Jammerbugt Kommune, Børn, unge og familier: Det tværfaglige samarbejde og styring af den tværgående visitation, 19. april Udover den pædagogisk psykologiske vurdering forudsættes det, at der socialfagligt er taget en begrundet stillingtagen til, om der i den konkrete sag er behov for foranstaltninger jf. Serviceloven, her under om der skal foretages en 50 undersøgelse. Denne del af visitationen foretages i Kompetenceforum på barnets hjemskole. SFC Pandrup kan deltage konsultativt i dette forum mhp. 1

103 Bilag 1 overvejelser om yderligere indsats på hjemskolen. Der etableres et Kompetenceforum på SFC Pandrup, hvor PPR er fast repræsenteret. Kompetenceforum: bærer den fælles kommunale grundlagsforståelse, hvor forældre er en ressource og de nære professionelle er betydningsfulde i relationen til børn med behov for særlig støtte og hensyntagen. er en integreret del af SFC Pandrup og har en væsentlig funktion i at være det forum, hvor refleksionerne over undervisningen formål, metode og materialer omsættes til konkrete pædagogiske handleplaner ift. den enkelte elev. sikrer kontinuiteten i opgaveforståelsen ift. det enkelte barn, både i indslusnings- og udslusningsfasen. planlægger, visiterer og koordinerer skolens samlede indsats i forhold til såvel sociale kompetencer (AKT) som skolefaglighed. Indsatsen kan fokusere på enkeltelever, på grupper af elever eller på den samlede skole. indgår i netværket med kommunes øvrige specialcentre. er, via PPR, repræsenteret i kommunens distriktsgrupper. PPR vil sikre, at SFC Pandrups personale er repræsenteret, når Kompetenceforum vurderer, at det er relevant. Hjemskolen kan deltage i dette forum, eventuelt først i forløbet efter elevens optagelse og sidst i forløbet forud for elevens udskrivning til hjemskolen. På SFC Pandrup etableres der Netværksgrupper omkring hver enkelt sag. Som baggrund for ovennævnte, udover de i teksten anførte henvisninger, er anvendt dokumenter fra et tidligere evalueringsforløb. Af dokumenter drejer det sig om (er vedhæftet): Skole- og Familiecentret evalueringsdrøftelse doc Skole- og Familiecentret evalueringsdrøftelse doc SFC Opfølgning af evaluerinsforløbet FA pdf SFC udkast til virksomhedsplan december 2006.doc SFC udkast til virksomhedsplan december 2006 MB bemærkninger.doc PPR's opgave ift Skole- og Familecenter JLC.doc Der er anvendt: Adfærd, kontakt og trivsel, synspunkter på undervisningen af børn og unge med særlige behov, Undervisningsministeriet, Kursussektionen, I fase 2 rapporten, som ligger til grund for kommissoriet for arbejdsgruppen for Specialundervisning står nævnt: Den kommunale specialklasse for et givet handicapområde ligger alene på én overbygningsskole i kommunen. Særlig indsats uden for distriktsskolen (f.eks. kommunale specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller AKT) ligger på overbygningsskoler. SFC Pandrup er et specialklassetilbud AKT for elever I Jammerbugt Kommune ift. elever fra 0. til 7. klasse. 2

104 Bilag 2 Beskrivelse af arbejdet med ændringen af grundlagsbeskrivelse for Skole- og Familiecentret Nedenfor beskrives baggrunden for at ændre det grundlag, som Skole- og Familiecentret i gl. Pandrup Kommune har udført sit virksomhed ud fra, da centret blev etableret i Historien bag processen med ændringen af grundlaget for Skole- og Familiecentrets virksomhed Byrådet i gl. Pandrup Kommune vedtog i 2003 en servicestrategi vedr. den specialpædagogiske indsats. Fokuspunkterne i servicestrategien var: at minimere tilgangen til specialundervisning at udnytte ressourcerne til specialundervisning optimalt at give lokale tilbud i så mange tilfælde som muligt I denne sammenhæng vedtog Børne- og Kulturudvalget i gl. Pandrup Kommune en strategi og handlingsplan som bl.a. omfattede specialafdelingen ved Jetsmark Centralskole og Skole- og Familiecentret(status behandlet i Børne- og Kulturudvalget oktober 2005): Specialafdelingen på Jetsmark Centralskole har i foråret været igennem et forløb med CVU med det formål at kvalificere speciallærernes specialpædagogiske kompetence i relation til deres arbejde med børn med særlige behov. Denne udvikling sætter endvidere fokus på teamsamarbejde. I forhold til Skole- og Familiecentret er der iværksat et udviklingsforløb med henblik på at afdække perspektiver i relation udviklingen af centret. Det oprindelige grundlag for Skole- og Familiecentrets virksomhed Da Skole- og familiecentret blev oprettet i 1998, skete dette på baggrund af en projektbeskrivelse, som var udarbejdet af eksterne konsulenter forud for opstarten. Da denne beskrivelse efter 8 år må anses for at være forældet bl.a. grundet Centrets udvikling i perioden - har bestyrelsen besluttet, at evaluere og omskrive denne. Centret er defineret som et integreret undervisnings- og behandlingstilbud for børn fra 1. til 7. klassetrin. Centret er et dagbehandlingstilbud i.h.t. Lov om Social Service. Pr gives undervisningstilbudet i.h.t. Lov om Folkeskolen, 20 stk. 2 og stk. 5, samt i.h.t. bekendtgørelse Nr af om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 1

105 Bilag 2 I henhold til folkeskolelovens 20, stk. 2 påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til kommunens børn og unge under 18 år, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. I henhold til folkeskolelovens 20, stk. 5 kan specialundervisning indrettes i dagbehandlingstilbud eller i et efter Lov om Social Service oprettet eller godkendt anbringelsessted, jfr. 22. Evaluerings- og udviklingsprocessen med Skole- og Familiecentret På baggrund af den vedtagne Servicestrategi indledtes bl.a. en evaluerings- og udviklingsproces i forhold til Skole- og Familiecentret, som påbegyndtes i Evaluerings- og udviklingsprocessen på Skole- og Familiecentret blev foretaget med hjælp fra ekstern konsulent, Mogens Blæhr. I denne proces udpegedes følgende temaer, som værende af særlig betydning i.f.t. den videre udvikling: Hvordan kan vi omskrive pædagogisk indhold, så det ikke bliver misforstået? Målgruppen Personalets kompetencer og ressourcer Ind- og udslusning Hvordan fremmer vi samarbejdet med socialforvaltningen? Familiearbejde Psykolog Er der konkrete planer om at anvende vore ressourcer og vores viden mere bredt? Oaseovervejelser 2

106 Bilag 2 Nedenstående begrundelser for de udvalgte temaer er beskrevet af konsulent og medarbejderne på Skole- og Familiecentret: Ad. Hvordan kan vi omskrive pædagogisk indhold, så det ikke bliver misforstået? Det er vores egen opfattelse, at de anvendte metoder er hensigtsmæssige, set i forhold til såvel opgaveløsningen, som de lovmæssige rammer. Metoderne bygger på anerkendte teoretiske betragtninger, praktiske erfaringer, sund fornuft og ikke mindst troen på udvikling. Giver en fælles rød tråd og fælles forståelse for opgaveløsningen. Vi har imidlertid oplevet, at vi er blevet misforstået, hvilket vi selv tror kan hænge sammen med den måde, vi har beskrevet det på. Målgruppen Det er indenfor flere områder vanskeligt for os, at finde frem til det fremtidige behov for ændringer, når vi ikke ved, hvordan målgruppen kommer til at se ud. Skal Centrets målgruppeformulering ændres? Vil dette påvirke den maximale indskrivningstid? Personalets kompetencer og ressourcer Er kompetencerne i forhold til fremtidens opgaveløsning til stede eller er der behov for opkvalificering af medarbejderne? Er ressourcerne til stede? Ind- og udslusning Hvordan skal vi i fremtiden praktisere ind- og udslusninger af børn/ familier? Skal der ske praktiske ændringer/justeringer i.f.t. samarbejdet med folkeskolen? Specielt vedrørende den nye indskrivningsprocedure viser erfaringerne, at barnet og forældrene ved opstarten nu er blevet dårligere informeret og har mindre viden om centrets funktion end under den tidligere visitationsprocedure. Hvordan fremmer vi samarbejdet med socialforvaltningen? Sagskoordinering og opfølgning: Siden ca har der manglet kontinuitet og stabilitet i forvaltningens deltagelse i vore opfølgningsmøder. Lederen har trukket sig ud. Og ofte møder der ikke en sagsbehandler til alle sagerne. Uerfarne medarbejdere: Flertallet af sagsbehandlere har meget begrænset erfaring, hvilket gør det vanskeligt, at opbygge et samarbejde, hvor den fælles opgaveforståelse sikrer den ukomplicerede opgaveløsning og den ofte heraf følgende gode kvalitet. Tilsyn med Centret omkring generelle forhold: Det er vores opfattelse, at forvaltningen ser sig selv som tilsynsmyndighed i.f.t. Centret, også hvad angår generelle forhold. 3

107 Bilag 2 Familiearbejde Det er en stor fordel for opgaveløsningen, at der kan iværksættes en familieorienteret indsats i et nært samarbejde mellem to medarbejdere, som begge er ansat på Centret. Indsatsen kan herved evt. ske via værkstedslignende aktiviteter, hvor også barnet indgår. Erfaringsmæssigt er det alt for tungt og ineffektivt, hvis denne indsats skal komme udefra. Psykolog Der har været stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor Centret skulle have egen psykolog. Da det set herfra er af stor vigtighed, ønskes dette medtaget som et tema. Er der konkrete planer om at anvende vore ressourcer og vores viden mere bredt? Flere andre steder anvender man lignende specialinstitutioner som konsulenter i den forebyggende indsats. Mogens Blæhr har tidligere ventileret den mulighed, at et ophold kunne ses som en del af en 38-undersøgelse. Oaseovervejelser Drøfte hvorvidt barnet på SFC opholder sig i en fremmed kultur el. i en lokal kultur. Tillægger vi for lidt betydning i forhold til kontinuitet i kontakt og tilknytning mht. lokalmiljøet? Hvad kan /skal vi ændre? Ovenstående temaer har efterfølgende været gjort til genstand for drøftelser i bestyrelsen for Skole- og Familiecentret med henblik på at få tilrettet og omskrevet projektbeskrivelse fra Bestyrelsen for Skole- og Familiecentret har behandlet dette i følgende møder: den 30. maj 2006 den 26. september 2006 den 11. december

108 Bilag 2 Behandling i Bestyrelsen for Skole- og Familiecentret den 30. maj 2006: Deltagere: Henrik C. Pedersen, Frits Pedersen, Michael Stilling, Karina Jakobsen & Henning Deleuran. Øvrige deltagere: Bitten Bolund, Tove Krog, Jonna Werner, Jesper Lykke Christensen, Mogens Blæhr og Finn Andersen. Pkt. 1: Evaluering af Skole- og familiecentret. Konsulent Mogens Blæhr vil gennemgå evalueringen m.h.p. at fremlægge temaer i relation til: - temaer der angår Skole- og familiecentrets indre liv - temaer der angår samarbejdsrelationerne til Skole- og familiecentret med et særligt fokus på samarbejdet med Familieafdelingen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Bilag: - Evaluering af Skole- og Familiecentret - Servicestrategi for Pandrup Kommune - Status på Servicestrategien oktober Temamøde i byrådet chefgruppens indstilling - Oplæg til evaluering af Skole- og Familiecentret - Evalueringstemaer - PPRs fremtidige opgaver i forhold til Skole- og Familiecentret - Opsamling fra møde den Oplæg til den videre udvikling af samarbejdsrelationerne mellem SFC og PPR og SFC og Familieafdelingen. Beslutning: Skole- og Familiecentret arbejder på baggrund af evalueringsprocessen videre med udviklingen af det interne liv på SFC jævnfør de af konsulenten belyste temaer, som har dannet udgangspunktet for dialog og refleksioner mellem konsulent og SFC`s medarbejdere og ledelse. I forhold til udviklingen af samarbejdsrelationerne mellem SFC, PPR og Familieafdelingen danner det af Børne- og Kulturchefen foranledigede oplæg udarbejdet af Jesper Lykke Christensen vedrørende PPR`s fremtidige rolle grundlag for udviklingen af samarbejdsrelationerne mellem PPR og SFC. PPR`s rolle og ansvar i forhold til den specialpædagogiske indsats på SFC skal tydeliggøres i overensstemmelse med det lovgivningsmæssige grundlag. Angående Familieafdelingens og SFC samarbejdsmæssige relationer præciseres det, at den forestående anbringelsesreform tydeliggør Familieafdelingens rolle som bestiller af en opgave. Dette må endvidere give anledning til udvikling af den konkrete samarbejdsmæssige praksis, så den ikke alene udmøntes i form af en kontrakt mellem SFC og Familieafdelingen, men således at samarbejdsrelationen også sikre en faglige og udviklende dialog mellem samarbejdsparter i den samme organisation. 5

109 Bilag 2 Den videre faglige udvikling af SFC forudsætter ikke en godkendelse i bestyrelsen, men må betragtes som et ledelsesmæssigt ansvar i relationen til medarbejdere og samarbejdsparter. Det betyder, at lederen af SFC varetager den interne faglige udvikling af Skole- og Familiecentret samtidigt med at de relevante samarbejdsparter lederen af PPR og lederen af Familieafdelingen i samarbejde med lederen af SFC må sikre udviklingen af samarbejdsrelationerne. Der videre arbejde med at færdiggøre en nye beskrivelse af grundlaget for Skole- og Familiecentrets virksomhed I bestyrelsesmødet i Skole- og Familiecentret den 11. december 2006 besluttedes: M.h.p.en færdiggørelse af projektbeskrivelsen som grundlag for skole- og familiecentret besluttede bestyrelsen, at forvaltningen overlades opgaven. Forvaltningen udarbejder oplæg til færdiggørelse m.h.p. politisk behandling i det nye børne- og kulturudvalg i Jammerbugt kommune. Centerlederen og børne- og kulturchefen foreslår, at projektbeskrivelsen færdiggøres med konsulentbistand fra Mogens Blæhr. Væsentlige overvejelser vedr. første udkast til revideret grundlagsbeskrivelse for Skole- og Familiecentret I januar 2007 udarbejdes det først udkast til revideret beskrivelse af Skole- og Familiecentrets grundlag. Nedenstående er i historiens sammenhæng fremtrukket som væsentlige i forhold til de temaer, der har indgået i evalueringsprocessen. Disse forhold blev drøftet i møde mellem Finn Andersen, Mogens Blæhr, Jesper Lykke Christensen og Michael Stilling. (Udkast januar 2007) Det formelle grundlag. Uanset om tilbudet fortsat skal være med udgangspunkt i et dagbehandlingstilbud i.h.t. Lov om Social Service, eller det skal omformuleres til at være et heldagsskoletilbud jf. Folkeskoleloven, skal det bærende pædagogiske fundament være undervisning/specialundervisning jf. Folkeskoleloven. Dette begrundet i hhv. Anbringelsesreformens understregning af, at en god skolegang er helt central for, hvordan pågældende børn klarer sig senere i livet. Og begrundet i seneste vejledning om Manual for tilsyn med undervisning i dagbehandlingstilbud samt på opholdssteder og døgninstitutioner af 28. maj 2003, der understreger samme synspunkt: Bryde den negative sociale arv Alt for mange børn er i tilgift til en vanskelig social baggrund belastet af følgerne af en utilstrækkelig undervisning, som har måttet vige for en vægtning af den socialpædagogiske indsats. Megen viden og erfaring tyder på, at undervisningsmæssig kompetence er en væsentlig faktor for at bryde sociale barrierer og for at skabe et rimeligt selvstændigt livsgrundlag, selv om den sociale ballast er tung. 6

110 Bilag 2 Undervisningen i dagbehandlingstilbud samt på opholdssteder og døgninstitutioner skal derfor have en kvalitet og et omfang, der sikrer, at børnene ikke ud over et socialt handicap får et unødvendigt undervisningsmæssigt handicap. Det fremgår af udkast til Virksomhedsplanen at Indholdet i indsatsen er sammensat af tre dele, som i det daglige vægtes lige højt: undervisning, socialpædagogiske aktiviteter og et udvidet familiesamarbejde. Under henvisning til ovennævnte er der ikke tale om lige vægtning. Den socialpædagogiske indsats skal være en støtte til at kvalificere den overordnede specialpædagogiske indsats. Den specialpædagogiske indsats er udmøntet i en Individuel Undervisningsplan for elevens faglige, sociale og personlige udvikling. Det er i denne sammenhæng den socialpædagogiske indsats skal tilrettelægges og gennemføres. Det kunne se ud som om, at udvidet familiesamarbejde også kan omhandle familiebehandling? Drøftelserne ifm. evalueringen af SFC har afgrænset denne opgave til alene at omhandle et udvidet samarbejde med forældrene om at løse den pædagogiske opgave på SFC. Målgruppen. Ovennævnte får betydning ift. målgruppen. Det skal således ved visitationen kunne sandsynliggøres, at eleven via dagbehandlingstilbudet vil kunne vende tilbage til et tilbud på en folkeskole eventuelt fortsat indeholdende et specialpædagogisk tilbud inden for de 2½ år. Således vil elever med svære kontaktvanskeligheder/sociale vanskeligheder være uden for målgruppen. Hvor visitationen undtagelsesvis ikke har kunnet differentiere så klart inden optagelse på SFC, og det under opholdet viser sig, at eleven har sådanne vanskeligheder, skal eleven snarest muligt visiteres videre til det relevante tilbud. Andet udkast til grundlagsbeskrivelse På baggrund af den på daværende tidspunkt tiltagende opmærksomhed målrettet kommunesammenlægningen blev der i forhold til udarbejdelse at et revideret grundlag for Skole- og Familiecentrets virksomhed først taget fornyet initiativ i foråret Mogens Blæhr blev bedt om, på baggrund af den tidligere evalueringsproces og drøftelserne i den daværende bestyrelse for Skole- og Familiecentret, at udarbejde en revideret grundlagsbeskrivelse for SFC`s fremadrettede virksomhed. Dette forslag blev udarbejdet med henblik på behandling i Det centrale Visitationsudvalg i juni Dette blev ændret til september

111 Bilag 2 Visitationsudvalgets behandling den 25. september 2008 af oplæg til revideret grundlagsbeskrivelse for Skole- og Familiecentret Oplægget fra Mogens Blæhr godkendes som grundlag for SFC' s arbejde med præcisering på enkelte områder. * Hvordan tænker vi AKT * Præcisering af visitationsgrundlaget * Tydeliggørelse af den individuelle undervisningsplan. Det endelige grundlag med eventuelle bilag forelægges Visitationsudvalget. Finn Andersen har efter møde givet egen og medarbejdernes tilbagemelding vedr. udkastet til den fremtidige grundlagsbeskrivelse for Skole- og Familiecentret. Disse bemærkninger er medtaget i oplægget til behandling i Børne- og Kulturudvalget. Ledelsen af Skole- og Familiecentret pr Finn Andersen stoppede som leder af Skole- og Familiecentret med udgangen af september Marianne Nielsen, afdelingsleder for aktivklasserne på Aabybro Skole er konstitueret som leder af Skole- og Familiecentret frem til der træffes beslutning om den fremtidige organisering af centret. Det vil være relevant, at se på Skole- og Familiecentrets fremtidige ledelse herunder en eventuel placering i tilknytning til en eksisterende skole. Da man i gl. Pandrup Kommune besluttede fælles ledelse for henholdsvis Ingstrup Skole, Saltum Centralskole og Vester Hjermitslev Skole samt Jetsmark Centralskole og Moseby Skole besluttede det daværende Børne- og Kulturudvalg og Byråd udskyde en beslutning om Skole- og Familiecentrets ledelsesmæssige placering til senere. Møde den 21. oktober 2008 på Skole- og Familiecentret Børne- og Kulturudvalgets formand og næstformand samt Børne- og Kulturdirektør samt skolechef har endvidere deltaget i møde med personalet på Skole- og Familiecentret bl.a. vedr. drøftelse af oplægget til grundlagsbeskrivelse. 8

112 Bilag 2 Den Michael Stilling 9

113 Bilag 3 Januar 2007 UDKAST Skole & Familiecentret Pandrup Oplæg til projektskrivelse som kan danne baggrund for: 1) En drøftelse mellem Finn Andersen, Jesper Lykke Christensen, Jonna Werner, Mogens Blæhr og Michael Stilling. 2) En fremlæggelse til politisk behandling i Børne- og Kulturudvalget. Dette oplæg er udarbejdet på baggrund af mit engagement som konsulent konkret ift. SFC og mere bredt ift. Pandrup Kommunes indsats overfor børn og unge med særlige vanskeligheder. Endvidere har jeg inddraget de overvejelser om en sammenhængende børnepolitik, jeg har fået indblik i som konsulent for Jammerbugt Kommune. Jeg har fået forelagt udkast til Virksomhedsplan for Skole & Familiecentret (Finn Andersen) samt kommentarer til samme (Michael Stilling). SFC eksistensberettigelse/virksomhedsgrundlag Jeg finder det væsentligt, at projektbeskrivelsen for SFC tilpasses Den sammenhængende børnepolitik for Jammerbugt Kommune. Den sammenhængende børnepolitik omhandler både værdigrundlaget for den særlige indsats, målgruppeovervejelserne, det tværfaglige samarbejde, standarder for sagsbehandlingen samt mål og evaluering. Jeg finder det samtidig væsentligt, at projektbeskrivelsen tager udgangspunkt i, hvor SFC før og aktuelt har sine kompetencer/er lykkedes, både set internt på SFC og set i sammenhæng med den organisation, SFC betjener. Evalueringsforløbet og drøftelserne, hvor Familieafdelingen ved Jonna Werner samt PPR ved Jesper Lykke Christensen samt den politisk og administrative ledelse ved Michael Stilling har fokus på sådanne spørgsmål. Følgende bemærkninger fra MS til aktuelle udkast til virksomhedsplan for SFC sammenfatter for mig at se meget præcist nogle essentielle forhold, der skal være bærende for projektbeskrivelsen. Det formelle grundlag. Uanset om tilbudet fortsat skal være med udgangspunkt i et dagbehandlingstilbud i.h.t. Lov om Social Service, eller det skal omformuleres til at være et heldagsskoletilbud jf. Folkeskoleloven, skal det bærende pædagogiske fundament være undervisning/specialundervisning jf. Folkeskoleloven. Dette begrundet i hhv. Anbringelsesreformens understregning af, at en god skolegang er helt central for, hvordan pågældende børn klarer sig senere i livet. Og begrundet i seneste vejledning om Manual for tilsyn med undervisning i dagbehandlingstilbud samt på opholdssteder og døgninstitutioner af 28. maj 2003, der understreger samme synspunkt: Bryde den negative sociale arv Alt for mange børn er i tilgift til en vanskelig social baggrund belastet af følgerne af en utilstrækkelig undervisning, som har måttet vige for en vægtning af den socialpædagogiske indsats. Megen viden og erfaring tyder på, at undervisningsmæssig kompetence Mogens Blæhr 1

114 Bilag 3 Januar 2007 er en væsentlig faktor for at bryde sociale barrierer og for at skabe et rimeligt selvstændigt livsgrundlag, selv om den sociale ballast er tung. Undervisningen i dagbehandlingstilbud samt på opholdssteder og døgninstitutioner skal derfor have en kvalitet og et omfang, der sikrer, at børnene ikke ud over et socialt handicap får et unødvendigt undervisningsmæssigt handicap. Det fremgår af udkast til Virksomhedsplanen at Indholdet i indsatsen er sammensat af tre dele, som i det daglige vægtes lige højt: undervisning, socialpædagogiske aktiviteter og et udvidet familiesamarbejde. Under henvisning til ovennævnte er der ikke tale om lige vægtning. Den socialpædagogiske indsats skal være en støtte til at kvalificere den overordnede specialpædagogiske indsats. Den specialpædagogiske indsats er udmøntet i en Individuel Undervisningsplan for elevens faglige, sociale og personlige udvikling. Det er i denne sammenhæng den socialpædagogiske indsats skal tilrettelægges og gennemføres. Det kunne se ud som om, at udvidet familiesamarbejde også kan omhandle familiebehandling? Drøftelserne ifm. evalueringen af SFC har afgrænset denne opgave til alene at omhandle et udvidet samarbejde med forældrene om at løse den pædagogiske opgave på SFC. Målgruppen. Ovennævnte får betydning ift. målgruppen. Det skal således ved visitationen kunne sandsynliggøres, at eleven via dagbehandlingstilbudet vil kunne vende tilbage til et tilbud på en folkeskole eventuelt fortsat indeholdende et specialpædagogisk tilbud inden for de 2½ år. Således vil elever med svære kontaktvanskeligheder/sociale vanskeligheder være uden for målgruppen. Hvor visitationen undtagelsesvis ikke har kunnet differentiere så klart inden optagelse på SFC, og det under opholdet viser sig, at eleven har sådanne vanskeligheder, skal eleven snarest muligt visiteres videre til det relevante tilbud. Konsekvenser for det formelle grundlag Hidtil har SFC været legaliseret som et dagbehandlingstilbud jf. Serviceloven med intern undervisning jf. Folkeskoleloven, bekendtgørelsen om specialundervisning. Det overordnede formelle grundlag er således funderet på Servicelovens bestemmelser. Af samme grund er visitationsgrundlaget legitimeret via en 38 undersøgelse, hvor konklusion og forslag er et dagbehandlingstilbud og legitimeret via en vurdering ved PPR, hvor konklusion og forslag er specialundervisning som intern undervisning. Begge forudsætninger forudsættes værende til stede inden beslutning om henvisning til SFC træffes. Er der en forventning om, at det fremover vil være behovet for dagbehandling/familiebehandling som et integreret og institutionaliseret tilbud på SFC, der primært skal være visitationsgrundlaget? Under evalueringsdrøftelserne har Jonna Werner givet udtryk for, at fremtiden meget vel kan blive, at familiebehandlingsopgaven i sagerne kan tænkes løst ad anden vej. Hvis det går sådan, så vil SFC fremover alene skulle tilbyde en dagbehandlingsopgave (et socialpædagogisk tilbud), der retter sig mod barnet Er der en forventning om, at det fremover vil være behovet for et heldagstilbud (specialundervisning Mogens Blæhr 2

115 Bilag 3 Januar 2007 og særligt dagtilbud), der primært skal være visitationsgrundlaget? I de evaluerede sager har det været karakteristisk, at elevernes hjemskole har oplevet sig magtesløse både hvad angår undervisningen af eleven og samarbejdet med forældrene, måske mere end forældrene har oplevet sig magtesløse? Det har været skolens magtesløshed overfor problemerne, der i udgangspunktet har motiveret visitationen til SFC. De senere års udvikling inden for specialundervisningsområdet har vist et stigende behov for særlig hjælp til den gruppe af elever, der primært har adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. Det er her folkeskolen ofte kommer til kort, også overfor elever, der ikke har et vidtgående behov for særlig hensyntagen og støtte under hele deres skoleforløb. Denne gruppe af elever kan ofte ikke rummes inden for den almindelige skoles rammer og ofte ikke inden for det almindelige dagtilbuds rammer. SFC har selv aktuelt givet udtryk for, at de på det seneste har fået henvist elever, de ikke har kunnet magte. Spørgsmålet har været rejst under evalueringsforløbet. Bemærkning: En del af de børn, som aktuelt indskrives på Centret, ligger udenfor den oprindelige målgruppebeskrivelse. Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem formålsbeskrivelsen og målgruppen, hvorfor dette afsnit først kan justeres, når målgruppeafsnittet er færdiggjort. Vi har siden sidste bestyrelsesmøde oplevet en meget voldsom episode med et barn, som hører til gruppen af børn, der kræver en anderledes indsats, end AKT børn. Oplevelsen har skabt såvel frustration som usikkerhed blandt personalet. For selv om vi via supervision har ydet en skræddersyet indsats overfor dette barn, har dette vist sig ikke at slå til. Hvis formålet for SFC fortsat skal være, at eleverne inden for 2½ år skal kunne vende tilbage til hjemskolen, så var det værd at overveje, at det formelle grundlag for SFC ændres til at være funderet i Folkeskoleloven, bekendtgørelsen om specialundervisning, rettet mod elever med AKT vanskeligheder; elever der for en periode har behov for et heldagsskoletilbud. Ift. Serviceloven kunne det med god grund være et krav, at der ved visitationen fortsat skulle være en vurdering af eventuelt behov for hjælp jf. Servicelovens bestemmelser, men med en større bredde for tilbud, end nu. Dette forstået således, at tilbudet kunne være rådgivning og vejledning uden særlige foranstaltninger og alt efter behov videre til forebyggende foranstaltninger jf. børneparagrafferne som nu. Formål Formålsbeskrivelsen skal være direkte forankret i gældende lovgivning og kommunens politikker. Der skal således ikke være en særlig formålsbeskrivelse for SFC. Målgruppen Målgruppeovervejelserne vil, uanset om nuværende eller ovennævnte ændrede formelle grundlag følges, være præciseret ved at følge ovennævnte bemærkninger fra MS, eventuelt ved mindre ændringer: Tilbudet retter sig mod elever, hvor det ved visitationen skal kunne sandsynliggøres, at eleven via tilbudet og andre foranstaltninger, vil kunne vende tilbage til et tilbud på hjemskolen eller en af Mogens Blæhr 3

116 Bilag 3 Januar 2007 kommunens øvrige folkeskoler inden for en periode på 2-3 år. De andre foranstaltninger kan være rettet mod familien, hjemskolen og andre arenaer af betydning for elevens hverdagsliv og udvikling. Således vil elever med sværere kontakt- og tilknytningsvanskeligheder, der kræver en mere intensiv og/eller langvarig indsats, være uden for målgruppen. Visitation, sagsopfølgning og udskrivning Denne skal følge de formelle krav, der er fastsat i lovgivningen. Det er således ikke SFC, der skal formulere kravene, men Jammerbugt Kommune (eventuelt Visitationsudvalget). SFC indgår så, som enhver anden institution inden for området, i opfyldelsen af sådanne krav. Den sammenhængende børnepolitik skal indeholde standarder for sagsbehandlingen i overensstemmelse med Serviceloven. Det kunne være udmærket på samme måde at udarbejde standarder for PPR s sagsbehandling i overensstemmelse med Folkeskoleloven. AKT vejledningen kan være god at lade sig inspirere af. Psykologens og socialrådgiverens arbejdsopgaver Jeg går ud fra, at der her er tale om den superviserende psykologs arbejdsopgaver og den på institutionen ansatte socialrådgivers arbejdsopgaver. Jeg har ved drøftelserne fået det indtryk, at begrundelsen for at have en fast tilknyttede psykolog er begrundet i, at PPR ikke hidtil har kunnet bidrage med en medarbejder, med den fornødne faglige og personlige ekspertise. Og fået det indtryk, at begrundelsen for at have en fast tilknyttet socialrådgiver er begrundet i behovet for familiebehandling samt arbejdsopgaver ifm. støttepædagogkorpset. Der bør foretages en revurdering af begrundelserne set i lyset af både kommende arbejdsopgaver på SFC og tilgængelig ekspertise efter gennemførelsen af kommunalreformen i Jammerbugt Kommune. Tværfagligt samarbejde mellem lærere og pædagoger Det bør tilstræbes, at de har ansvar overfor den samme fælles opgave (de individuelle undervisningsog handleplaner), og at det alene er deres forskellige kompetencer, der konstituerer praksis. Inden for AKT området giver det ingen mening at forsøge afgrænsninger mellem specialpædagogiske og socialpædagogiske opgaver. Centrets værdigrundlag, og Behandlingsarbejdet og pædagogiske målsætninger herfor, og Indholdet i indsatsen Jeg finder der er en markant ubalance indeholdt i ovennævnte afsnit hvad angår temaerne Adfærd Kontakt og Trivsel, samt ubalance mellem den professionelles betydning som ramme, regel og kravsættende kontra som udviklingsstøttende via den følelsesmæssige, den udviklingsstøttende og den regulerende dialog. Det er ubalancen jeg påpeger. Kapitel 4 i AKT vejledningen giver en udmærket fremstilling af hvad jeg mener, er vigtigt at overveje. Det udvidede forældresamarbejde Beskrivelsen rækker langt ind i Servicelovens område og således også socialrådgiverens kompetenceog ansvarsområde hvad angår vurderinger, beslutninger og opfølgning. Under henvisning til hvad jeg har skrevet ovenfor som bemærkninger til socialrådgiverens arbejdsopgaver, men også visitationsopgaven. Forældrene skal vide, hvad det er de indgår aftale med kommunen om, med Mogens Blæhr 4

117 Bilag 3 Januar 2007 hvilke begrundelser, målsætninger og hvilket indhold. Evalueringens påpegning af uklarhed i samarbejdet på dette område og dermed manglende retssikkerhed for familierne bør fjernes. Mogens Blæhr Mogens Blæhr 5

118 Bilag til Grundlagsbeskrivelsen for Skole- og Familiecentret Godkendt på Visitationsudvalgsmøde den 25. september På Visitationsudvalgsmødet var der uklarhed over, hvad begrebet AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel) dækker over, hvorfor det blev aftalt, at herværende bilag vedlægges projektbeskrivelsen. AKT er i publikationen: Adfærd, kontakt og trivsel, synspunkter på undervisningen af børn og unge med særlige behov, Undervisningsministeriet, Kursussektionen, 2000 anvendt som overbegreb for elever, der tidligere er blevet betegnet som samspilsramte, adfærdsvanskelige, socialt belastede eller præget af tilpasningsvanskeligheder, personlighedsvanskeligheder, psykiske problemer, socioemotionelle problemer (side 9). Og det tilføjes, at på adfærds-, kontakt-, og trivselsområdet er specialundervisningen særegen derved, at den ikke tager udgangspunkt i specifikke faglige vanskeligheder. Det er primært relationen mellem den professionelle (læreren) og eleven, der er specialundervisningens substans. Sekundært drejer det sig om at formidle et fagligt indhold. Optimalt er der tale om samtidighed i dette forhold (side 10). Børn og unge med vanskeligheder på adfærds-, kontakt- og trivselsområdet bliver i daglig tale inden for fagkredse hyppigst omtalt som børn med personlighedsmæssige og socio-emotionelle vanskeligheder (side 20). Det pointeres endvidere, at også børn og unge med diagnoser som f.eks. DAMP (ADHD) og Aspergers Syndrom tilhører AKT området (side 27). Jf. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, der er lovgrundlaget for iværksættelse af specialundervisning også hvad angår AKT området er der ikke grupper eller kategorier (diagnoser) af børn med behov for særlig hensyntagen og støtte, der ikke er omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.

119 Bilag 1 Grundlagsbeskrivelse for Skole og Familiecentret Målgruppen SFC Pandrup er et specialpædagogisk heldagsskoletilbud til elever med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer (AKT), der ikke kan løses på elevens hjemskole ved iværksættelse af specialpædagogiske foranstaltninger på skolen. Det er målet, at visiterede elever efter en intensiv indsats på heldagsskolen, samt en indsats på hjemskolen og eventuelt også i familien kan vende tilbage til hjemskolen, inden for 2 til 2½ år. SFC Pandrup betjener elever fra 0. til 7. klassetrin på skolerne i Jammerbugt Kommune, med hvem heldagsskolen har et tæt samarbejde, bl.a. ved at yde konsulentbistand til skolerne vedr. elever med AKT vanskeligheder, både forud for en eventuel indskrivning samt under og efter udskrivning. Heldagsskoletilbudet indeholder en intensiv special- og socialpædagogisk indsats individuelt tilrettelagt ift. hver enkelt elev samt et meget tæt samarbejde med elevens forældre. Formål SFC Pandrup udøver sin virksomhed i overensstemmelse med Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om specialundervisning samt Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune, her under grundlagsforståelsen: I Jammerbugt Kommune har vi både fagligt og menneskeligt en forståelse af, at de nære voksne er de centrale aktører i opgaveløsningen. De nære voksne er barnets forældre og de nære professionelle (f.eks. lærere og pædagoger), som barnet møder i det lokalmiljø, hvor det lever sit liv. Hvor forældrene ikke i tilstrækkeligt omfang kan påtage sig ansvaret i forhold til barnet, kan det nære netværk (familie m.fl.) omkring barnet udgøre en vigtig ressource og forudsætning for opgaveløsningen. Denne forståelse er grundlaget i en opgaveløsning, som tager udgangspunkt i, at forældre er en ressource og de nære professionelle betydningsfulde i relationen til børn, unge og familier med behov for særlig støtte og hensyntagen. Rådgiverne (f.eks. PPR og støttekorps) er sekundære i forhold til forståelsen af opgaven men betydningsfulde i relation til at understøtte de nære professionelle i deres løsning af opgaven og i forhold til forældrenes og netværkets aktive medvirken. samt de udarbejdede standarder for god praksis. Visitationen Visitationen til SFC Pandrup foretages jf. Bekendtgørelsen om specialundervisning og jf. Jammerbugt Kommune, Børn, unge og familier: Det tværfaglige samarbejde og styring af den tværgående visitation, 19. april Udover den pædagogisk psykologiske vurdering forudsættes det, at der socialfagligt er taget en begrundet stillingtagen til, om der i den konkrete sag er behov for foranstaltninger jf. Serviceloven, her under om der skal foretages en 50 undersøgelse. Denne del af visitationen foretages i Kompetenceforum på barnets hjemskole. SFC Pandrup kan deltage konsultativt i dette forum mhp. 1

120 Bilag 1 overvejelser om yderligere indsats på hjemskolen. Der etableres et Kompetenceforum på SFC Pandrup, hvor PPR er fast repræsenteret. Kompetenceforum: bærer den fælles kommunale grundlagsforståelse, hvor forældre er en ressource og de nære professionelle er betydningsfulde i relationen til børn med behov for særlig støtte og hensyntagen. er en integreret del af SFC Pandrup og har en væsentlig funktion i at være det forum, hvor refleksionerne over undervisningen formål, metode og materialer omsættes til konkrete pædagogiske handleplaner ift. den enkelte elev. sikrer kontinuiteten i opgaveforståelsen ift. det enkelte barn, både i indslusnings- og udslusningsfasen. planlægger, visiterer og koordinerer skolens samlede indsats i forhold til såvel sociale kompetencer (AKT) som skolefaglighed. Indsatsen kan fokusere på enkeltelever, på grupper af elever eller på den samlede skole. indgår i netværket med kommunes øvrige specialcentre. er, via PPR, repræsenteret i kommunens distriktsgrupper. PPR vil sikre, at SFC Pandrups personale er repræsenteret, når Kompetenceforum vurderer, at det er relevant. Hjemskolen kan deltage i dette forum, eventuelt først i forløbet efter elevens optagelse og sidst i forløbet forud for elevens udskrivning til hjemskolen. På SFC Pandrup etableres der Netværksgrupper omkring hver enkelt sag. Som baggrund for ovennævnte, udover de i teksten anførte henvisninger, er anvendt dokumenter fra et tidligere evalueringsforløb. Af dokumenter drejer det sig om (er vedhæftet): Skole- og Familiecentret evalueringsdrøftelse doc Skole- og Familiecentret evalueringsdrøftelse doc SFC Opfølgning af evaluerinsforløbet FA pdf SFC udkast til virksomhedsplan december 2006.doc SFC udkast til virksomhedsplan december 2006 MB bemærkninger.doc PPR's opgave ift Skole- og Familecenter JLC.doc Der er anvendt: Adfærd, kontakt og trivsel, synspunkter på undervisningen af børn og unge med særlige behov, Undervisningsministeriet, Kursussektionen, I fase 2 rapporten, som ligger til grund for kommissoriet for arbejdsgruppen for Specialundervisning står nævnt: Den kommunale specialklasse for et givet handicapområde ligger alene på én overbygningsskole i kommunen. Særlig indsats uden for distriktsskolen (f.eks. kommunale specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller AKT) ligger på overbygningsskoler. SFC Pandrup er et specialklassetilbud AKT for elever I Jammerbugt Kommune ift. elever fra 0. til 7. klasse. 2

121 AABYBRO SKOLE JAMMERBUGT KOMMUNE Aabybro, den 5. februar 2009 Høringssvar vedr. ressourcetildeling i SFO erne i urimelige konsekvenser for SFO erne! Skolebestyrelsen på Aabybro Skole har været samlet den 17/1-09, hvor forslaget til ressourcetildeling i SFO erne i 2009 er blevet drøftet. Det er en krafttig reduktion af timer, der er lagt op til i bl.a. Aabybro. Ikke nok med, at der skal ske en generel reduktion af det ugentlige timetal pr. barn fra 2,97 til 2,83, men samtidig lægges der op til en yderligere reduktion til 2,51 for at kunne tilgodese mindre SFO er på de mindre kommuneskoler, så de får en minimumsnormering på 125 timer og 75 timer, hvis der er tale om en landsbyordning. Ændringerne betyder, at personalet på de mindre SFO er får gode og tålelige arbejdsvilkår. Til gengæld betyder det store omkostninger for de store SFO er, hvor der vil blive færre ansatte og dermed mere pressede arbejdsvilkår til flere børn. Forældrebetalingen til en SFO-plads i Jammerbugt Kommune er den samme uanset SFO-størrelse, men hvis forslaget om ressourcetildelingen bliver besluttet i kommunalbestyrelsen, har den samtidig besluttet at produktet ikke skal svare til betalingen. Forældre til børn i store SFO er får et dårligere tilbud end på de mindre. Vi vil derfor fraråde at vedtage tildelingsmodellen. Som forældre i en by med en stor skole og stor SFO er det uforståeligt, at den eneste løsning man kan komme frem til for at skaffe rimelige arbejdsbetingelser på de mindre skoler/mindre SFO er er ved at tage midler fra de større. Som vi kan forstå det, har kommunens politikere et ønske om at bibeholde et skolevæsen med 21 skoler. Det koster naturligvis. Men det er en for nem, for visionsløs og for kortsigtet løsning blot at skabe bedre vilkår for de mindre ved at tage fra de store. Det må kunne lade sig gøre i Jammerbugt Kommune at diskutere og finde frem til visionære løsninger, som alle borgere kan se fornuften i uanset skolestruktur. Skolebestyrelsen på Aabybro Skole er parate til at medvirke i sådan et arbejde. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Aabybro Skole Aabybro Skole Kattedamsvej Aabybro Tlf Fax Mail.

122 Side 2 5. februar 2009

123 Biersted Skole Jammerbugt Kommune 27. januar 2009 Jammerbugt Kommune Børne- og kulturforvaltningen Att.: Lars Pilgaard Høringssvar vedr. ressourcetildeling i SFO erne i 2009 ny model. Skolebestyrelsen ved Biersted Skole anbefaler en minimumsnormering på 125 timer om ugen. Samtidig anbefaler vi, at der gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr., således at de større institutioner ikke skal aflevere penge til de mindre. Når man i Jammerbugt Kommune har valgt en skolestruktur med 21 skoler og dertil hørende sfo er må man også tage konsekvensen og betale hvad det koster. Med venlig hilsen Gitte Robenhagen Skolebestyrelsesformand Birgitte Johansen Skoleleder. Biersted Skole Idrætsvej 11 Biersted 9440 Aabybro FAX

124 Bilag: Budgetterede børnetal for 2009 i SFO og LBO i Jammerbugt kommunale Skolevæsen Indeks: SFO i ren SFO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer...2 SFO i LBO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer...3 Budgetterede børnetal for 2009 i institutionerne januar 2009, LPI, Undervisning & Fritid

125 SFO i ren SFO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer Faktor 2,51 muliggør en minimumsnormering på 125 timer (svarende til 50 børn) til SFO-børnene i en ren SFO. SFO i ren SFO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 Antal stillinger 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Faktor 2,97 Faktor 2,83 Faktor 2, Antal børn 2

126 SFO i LBO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer Faktor 2,51 muliggør en minimumsnormering på 75 timer (svarende til 30 børn) til SFO-børnene i en LBO. SFO i LBO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 Antal stillinger 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Faktor 2,97 Faktor 2,83 Faktor 2, Antal børn 3

127 Budgetterede børnetal for 2009 i institutionerne LBO: TOTAL V. Hjermitslev - LBO Ingstrup - LBO Moseby - LBO Tranum - LBO Trekroner - LBO Hjortdal - LBO Ørebro - LBO Klim - LBO Børnenormering: Børnehave 27,00 43,00 15,00 60,00 38,00 21,00 28,00 24,00 256,00 SFO 30,00 40,00 13,00 57,00 27,00 20,00 16,00 16,00 219,00 I alt 57,00 83,00 28,00 117,00 65,00 41,00 44,00 40,00 475,00 SFO: Total Saltum Kaas Pandrup Nørhalne Biersted 2 Biersted 1 Ulveskov Gjøl Aabybro Øland-Langeslund Halvrimmen Skovsgård Brovst Fjerritslev Børnenormering: SFO 94,00 65,00 56,00 25,00 32,00 192,00 50,00 38,00 40,00 41,00 59,00 126,00 60,00 33,00 911,00 4

128

129 Følgebrev til vores høringssvar. Vi sender dette høringssvar til dig personligt, da vi har udformet vores svar som en pjece, med de gode historier fra SFO/LBO området Vi har sendt dette til alle medlemmer fra Børn og kulturudvalget, Jytte Roselund, Michael Stilling og Lars Pilgaard. Der er ligeledes sendt en elektronisk udgave til Lars Pilgaard, som kan vedlægges sagsfremstillingen. Håber at denne fremgangsmåde er ok, rigtig god læselyst. Med Venlig hilsen Dorthe Jønsson Fællestillidsrepræsentant for BUPL's område Følgebrev til vores høringssvar. Vi sender dette høringssvar til dig personligt, da vi har udformet vores svar som en pjece, med de gode historier fra SFO/LBO området Vi har sendt dette til alle medlemmer fra Børn og kulturudvalget, Jytte Roselund, Michael Stilling og Lars Pilgaard. Der er ligeledes sendt en elektronisk udgave til Lars Pilgaard, som kan vedlægges sagsfremstillingen. Håber at denne fremgangsmåde er ok, rigtig god læselyst. Med Venlig hilsen Dorthe Jønsson Fællestillidsrepræsentant for BUPL's område

130

131 Høringssvar til ressourcetildelingsmodellen På vegne af BUPL tillidsrepræsentanterne På SFO og LBO området Dorthe Godiksen og Dorthe Jønsson Indledning I Jammerbugt Kommune vil man uanset størrelse kunne tilbyde ens åbningstid og samme pædagogiske tilbud. Der skal arbejdes i Jammerbugt Kommunes LBO er og SFO er så der er muligt at, opfylde både lovmæssige og kommunale målsætninger og krav. Ligeledes skal der være et arbejdsmiljø, der kan rekruttere både ledere og medarbejdere. Det er vi helt enige i! Vi har samlet nogle af de gode historier der foregik rundt om i SFO erne og LBO erne i

132 Svømmetur I vores LBO er der en gruppe BH børn til svømning hver onsdag. Denne onsdag var der sygdom blandt børnene. Nogle kom ikke og andre måtte ikke komme i vandet. Fordi vi har personale fra fritidsdelen, var der mulighed for, at éen pædagog tog afsted i svømmehallen med de 5 børn der kunne. Dejligt!! Hygge i køkkenet Vi har mulighed for, at låne skolekøkkenet. Og da fastelavn nærmer sig, vælger vi denne gang 8 børn fra 1. klasse. Børnene bliver delt ved 2 borde og går, sammen med pædagogen, i gang med at bage til 70 børn. Én voksen til 4 børn giver ro og mulighed for, at snakke om ingredienser, metode og hygiejne. En god oplevelse der gav 110 velduftende fastelavnsboller til en gang eftermiddagshygge. Helhed i barnets liv I vores LBO har vi et godt samarbejde med dagplejen. Så har børnene mulighed for, at lære både bh og de voksne at kende inden de begynder i bh. Hos os kommer dagplejen én gang om ugen. Så er der en pædagog fra bh der laver musik med dagplejen og de børn fra bh der har lyst. En dag på toilettet Et nyt barn i bh skal på toilettet. Han er noget skeptisk ved de store toiletter og er bange for at falde ned. Jeg viser ham de små toiletter, hjælper ham med at sætte sig og han holder godt fast i min arm. Vi tager os god tid og efterhånden bliver han både tryg og stolt ved at benytte toiletterne i bh. 2

133 3. klasses center i SFO I et 3. klasses center skal aktiviteterne være tilpasset aldersgruppe og bære præg af, at der er forskel på, hvilket alderstrin man er på. Vi laver en fritter avis. De opgaver der følger med at lave denne avis er: Interwievs Skrive på computer Tage billeder Bruge diktafon Lave opgaver til avisen Forfatte små historier Børnene udviser stor engagement i arbejdet og dem der ikke har være med endnu glæder sig til det er deres tur. Vi forsøger at udvælge børnene på tværs af klasserne for at give mulighed for at skabe nye relationer. Det er en af vores projektere der er med til at fastholde 3. klasse hos os hvor op til 60 % af 3. klasse er i SFO. Fordybelse Det er dejligt når man kan gå i malerkrogen med 6-8 børn og så bare være der for dem uden afbrydelser fra andre. Vi er bekymrede for, at med det forslag der er fremlagt, hvor normeringen, som allerede er sat ned, og nu skal yderligere sænkes til 2.51 for at holde den økonomiske ramme vil få de konsekvenser, at der vil være langt mellem de gode historier i Et barns sorg En Tilbud dag til fortæller 3. kl en dreng fra 0. kl at hans farmor er I et meget forsøg syg. på at hun holde har en på sygdom 3. klasse, man har kan vi indrettet dø af et fortæller specielt rum, han. kun Nogen for dem. tid efter Her ser kan jeg, de at bl.a han spille ser meget playstation trist ud. med Han Eye-Toy, fortæller, et spil at hans der kræver farmor er kommet bevægelse. på hospice Og selvom og farfar de er er blevet ked af de det. store, er noget Heldigvis af det bedste er der alligevel, mulighed når for, en at voksen jeg kan har tale tid videre til at med være ham. i rummet Drengen sammen får fortalt med dem. at han ved, at farmor ikke kommer hjem igen. Vi taler længe om, at det er hospice, der er det bedste sted for farmor at være. Han siger, at når han tænker på det bliver han helt kold indeni. Vi aftaler, at han altid skal komme til en voksen, når det bliver for svært for ham, så vi kan snakke om det. Han siger, at det allerede har hjulpet at snakke med mig. Og jeg sidder tilbage med en fornemmelse af, at det er godt at have tid til den enkelte. Som pædagoger ønsker vi: Anerkendelse af vores arbejde Vi ved at vi gør en forskel 3

134 Tid til arbejdet giver os mulighed for, at arbejde professionelt til gavn for børn, forældre og Jammerbugt Kommunes ømdømme. Og det giver endda en sidegevinst Arbejdsglæde!!! Når vi har tiden og ressourcerne kan børnene få det nærværd og den tryghed der giver oplevelsen af at være betydningsfulde. 4

135 Høringssvar til ressourcetildelingsmodellen Jeg mener at der skal laves en ny ressource tildelingsmodel end den der er beskrevet i forslaget. Derfor vil jeg gerne tilbyde min hjælp til at kigge på en tildelingsmodel der tager udgangspunkt i, at uanset hvilken skole SFO/LBO en er tilknyttet, så skal der kunne tilbydes et pædagogisk tilbud, der kan leve op til både lovmæssige krav, Jammerbugt Kommunes Børne og Ungepolitik, Jammerbugt Kommunes Skolepolitik og ligeledes se på hvad der skal være af tildeling for at medarbejderne kan have et forsvarligt arbejdsmiljø. Det forslag der er sendt i høring, mener jeg vil fordele ressorucerne, så tilbuddene bliver alt for forskellige til at borgerne skal betale samme pris. F.eks vil en stor LBO have en normering på 3,45 time pr. barn pr.uge uanset barnets alder. og en lille LBO vil have 7,4 time pr barn pr. uge uanset barnets alder. Jeg mener at man ved at kigge på hver af de små SFO er og LBO er der idag har svært ved at få det hele til at hænge sammen, kan finde en fordeling der økonomisk er langt billigere end i forslaget. Jeg mener at der skal kigges på andre parameter end kun en minimumstildeling, det kan være hvor meget ledelsestid skal der bruges. Hvormange ansatte skal der være for at man kan holde en åbningstid o.s.v. Jeg tror at der kan findes en løsning, der ved at kigge på forskelligheden og tilføre uens ressorcer, efter faste aftaler, kan gives et mere ens tilbud. Et fritidstilbud som alle kan være tilfredse med, og som alle kan se meningen af. Det er da værd at forsøge synes jeg. Det foreslag hvor de store SFO/LBO'er skal betale for de mindres minimumstildeling, vil koste ca.2,5 mill. De penge skal findes ved at der på alle fritidstilbud skal skæres på den allerede besparede normeringstildeling. Jeg tror, at der med en anden tilgang til en fordeling vil kunne tilføres "et eksistensgrundlag "for de små SFO'er og LBO'er for omkring 1,5 mill. Når det så er sagt, så mener jeg at de midler der skal til for at have 21 fritidstilbud, ikke kan findes indenfor den tildelte ramme. Vores SFO børn er allerede blevet ramt af besparelsen på 1,4 mill hvor forældrebetalingen oveni købet også blev sat op. Med venlig hilsen Dorthe Jønsson Fællestillidsrepræsentant for BUPL s område.

136 Fjerritslev Skole Skolebestyrelsen 10. februar 2009 Børne- og kulturudvalget Jammerbugt Kommune Ressourcetildeling i SFO erne i 2009 ny model Skolebestyrelsen på Fjerritslev Skole har på sit møde 27/ forholdt sig det udsendte høringsmateriale vedrørende Ressourcetildeling i SFO. I forbindelse med behandlingen af budget 09 har Kommunalbestyrelsen besluttet at forøge forældrebetalingen og samtidig reducere i tildelingen til SFO. Skolebestyrelsen har tidligere påpeget det problematiske i at forældrene skal betale mere for en ringere service. Skolebestyrelsens forundring øges dog med det udsendte forslag. Skolebestyrelsen erkender at der skal et minimumstimetal til for at en SFO / LBO kan fungere. Vi har således stor forståelse for at små institutioner nødvendigvis må tilgodeses med en særlig grundtildeling. Den besluttede konsekvens, der indebærer, at de store institutioner skal bøde for dette, kan vi derimod ikke anerkende. I Fjerritslev Skoles SFO vil den foreslåede udmøntning betyde en reduktion i personalet på 1½ stilling eller ca. 15% af normeringen. Det svarer i øvrigt i økonomi til ca. kr ,- alt incl. Denne konsekvens finder vi ganske urimelig, da de pædagogiske handlemuligheder i forlængelse heraf naturligvis vil forringes væsentligt. Konsekvensen problematiseres yderligere af den besluttede forøgelse af forældrebetalingen. På Fjerritslev Skole arbejder vi pt. meget målrettet med fokus på Det hele barn. I denne proces samarbejder lærere og pædagoger, og vi forsøger bevidst at flytte fokus fra pasning til udvikling. Vi forholder os i den forbindelse til den netop besluttede Skolepolitik, der tilsiger at Skole i Jammerbugt Kommune handler om såvel undervisning som fritid! Skolebestyrelsen skal sluttelig ikke undlade, endnu engang at gøre opmærksom på det nødvendige i at afpasse budgetterne til det skolevæsen, man ønsker. Vi har stor respekt for den politisk besluttede skolestruktur med mange små skoler men skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at vi finder det utilstedeligt, når børn og unge på store skoler vedholdende må betale regningen herfor. Venlig hilsen Finn Ebdrup Skolebestyrelsesformand Elo Nielsen Skoleinspektør

137

138 Halvrimmen Til Børne- & kulturudvalget Jammerbugt Kommune Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Halvrimmen Skole vedr. Ressourcetildeling i SFO erne i 2009 ny model Skolebestyrelsen ved Halvrimmen Skole er som udgangspunkt imod yderligere nedskæringer på skoleområdet, da vi mener der allerede er skåret helt ind til benet i de tidligere nedskæringer. Vi anerkender dog det stykke arbejde der er gjort og kan kun bifalde at man er nået frem til at der er behov for en minimumsnormering for at sikre de mindste institutioners arbejdsvilkår. Dette er specielt set i lyset af at Jammerbugt kommune ønsker at give et pædagogisk tilbud hvor der sker en pædagogisk udvikling, samt at der lægges vægt på at der både sker læring og dannelse i de tilbud man som borger kan vælge. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen Halvrimmen Skole

139 Hjortdal, d. 9. februar 2009 Høringssvar fra Hjortdal skole og LBO på forslag til Ressourcetildelig i SFOerne i 2009 ny model. Skolebestyrelsen ved Hjortdal skole lægger vægt på, at politikerne med den foreslåede ressoucetildelingsmodel sikre det pædagogiske tilbud i de små LBO-er og SFO-er. Skolebestyrelsen finder det kritisabelt, at det skal finansieres ved besparelser i større og store LBO-er og SFO-er. På vegne af skolebestyrelsen ved Hjortdal skole Bettina Brøndum Andersen Formand for skolebestyrelsen Hjortdal skole Side 1 af 1 Ressourcetildelig i SFO-erne i 2009 ny model

140

141

142 Februar Høringssvar vedrørende Ressourcetildeling i SFO erne i 2009 ny model Ressourcetildelingen til SFO er i budget 2009 reduceret med 1,4 mio. Normeringen nedsættes fra 2,96 til 2,83 timer om ugen pr. fuldtidsbarn, dog nedsat til 2,51 timer om ugen pr. barn i de store og mellemstore institutioner, for at de små institutioner fortsat kan leve op til gældende lovgivning og overenskomster, samt sikre personale i hele åbningstiden, som ønskes bevaret uændret. Ifølge sagsfremstillingen (nr ) betyder dette en serviceforringelse på 75% for de store og mellemstore institutioner. Den fremsatte model for minimumsnormering for de rene SFO udgør 125 timer om ugen, og 75 timer om ugen for SFO delen i landsbyordningerne. Ved besparelse til 2,83 timer pr uge betød det f.eks. i Jetsmark SFO en reducering på 8 timer, og den yderligere besparelse til 2,51 timer om ugen vil betyde en yderligere reducering med 19 timer. Der er i SFO en 36 fuldtidsbørn, 2 morgen-, og 30 eftermiddagsbørn. Selv om der omregnes til fuldtidsbørn (60,4), er der stadig, uanset hvilken procentsats barnet tæller, det dobbelte antal forældre at forholde sig til ikke mindst, når der er tale om helhedssyn på barnet. Der er ikke indlagt ledelsestid, og den yderligere reducering vil gøre det endnu sværere som leder at arbejde med og sikre de målsætninger, som der er lagt op til. Der vil også, når lederen går til møder, være mindre tid til det enkelte barn samtidig med, at der betales en dyrere pris for at have barnet i institutionen. Jammerbugt Kommune vil være den bedste bosætningskommune bl.a. i forhold til børneområdet, dette hænger ikke sammen med den ringere normering og den stigende pris for mindre ydelse. Skolebestyrelsen er enig med skolelederne i, at minimumsnormeringen ikke skal finansieres af de store og mellemstore institutioner. Dette er ikke acceptabelt, dels som beskrevet af skolelederne, at arbejdsbetingelserne vil blive markant forringet, såvel som det forringer mulighederne for arbejdet med de 6 nævnte indsatsområder. Jammerbugt Kommune har udarbejdet en sammenhængende børnepolitik, hvor 9 grundlæggende principper danner rammen for målsætning af den sammenhængende børnepolitik. Med en reducering til 2,51 timer om ugen for de store og mellemstore institutioner, anses det som en væsentlig forringelse af muligheden for at leve op til denne målsætning. Helhedstænkningen fordrer fokus på hele familien og ikke kun på barnet, for så vidt at helhed skal forstås ud fra barnet og familiens perspektiv. Dette kræver en god kontakt til forældrene og barnet, hvilket kræver ro og tid fra personalets side, såvel som ønsket om det høje informationsniveau. Kommunen ønsker, at så få børn som muligt får brug for indgribende foranstaltninger netop ved at have fokus på generel forebyggelse. Der ønskes en kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere for at sikre tidlig indsats, men stadig kræver det ro og tid at opnå den gode kontakt med både barn og forældre, idet der også fordres tillid til personalet. De nære professionelle har stor betydning for barnet, men kontakten opstår ikke uden tid til involvering. En tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats, i forhold til børn og familier med særlige behov, kræver, at der samarbejdes på tværs af forvaltninger, med familien, udarbejdes handleplaner, evalueres osv. For disse børn og forældre er det yderst vigtigt, at der er mulighed for den støtte og opbakning, som de evt. har brug for. Dette bør samtidig kunne finde sted uden, at der slækkes på andre krav i institutionen som f.eks. medvirken til sund levevis med fokus på fysisk og psykisk velvære m.v. SFO indgår i skolens undervisningsmiljøvurdering, idet de er omfattet af undervisningsmiljøloven, jf.. folkeskolelovens 1 af 9. juni En vurdering af miljøet i SFO kan bidrage til større viden og forståelse af, hvad SFO betyder for skolebørns trivsel, udvikling og læring. Her kan der udbygges nære relationer til andre børn, leg, samvær og tryghed i et afslappet miljø med tilknytning til skolen, hvor tilstedeværelsen af de nære professionelle dels kan medvirke til at reducere mobning, dels medvirke til fokus på barnets ressourcer og dermed følelse af tryghed og lysten til læring. Konklusion: Skolebestyrelsen kan derfor ikke acceptere en nednormering udover de beskrevne fra

143 2,96 til 2,83 timer om ugen pr. fuldtidsbarn i SFO på de store og mellemstore institutioner. De store og mellemstore institutioner ønsker, såvel som de små institutioner, at arbejde ud fra den givne målsætning i kommunen og leve op til den vedtagne grundlagsforståelse, hvilket muligheden for, ved yderligere nedskæring, vil forringes betydeligt. Jetsmark er i forvejen et område, hvor der er al mulig grund til forebyggende arbejde, tidlig indsats, tværfagligt samarbejde m.m., derfor må midlerne til de små institutioner finansieres andetsteds fra. Skolebestyrelsen henstiller derfor til lige vilkår for samtlige institutioner uanset størrelse, ellers bør politikerne tage stilling til serviceudbuddet på skole- fritidsområdet, idet yderligere nedskæring medfører så stor forringelse af servicen, at det ikke længere er acceptabelt. På vegne af skolebestyrelsen for Moseby Skole og Jetsmark Centralskole Formand for skolebestyrelsen Anni Andersen

144 Brønderslev den 20. januar 2009 Jammerbugt Kommune Att. pædagogisk konsulent Lars Pilgaard Høringssvar fra Midtvendsyssels Lærerkreds vedr. ressourcetildeling i SFO erne i 2009 ny model. Kredsen kan fuldt ud tilslutte sig FTR for BUPL, Dorthe Jønssons, bekymringer for indhold, arbejdsmiljø, tiltrækning og rekruttering. Temapunkterne vedr. Inklusion, Trivsel og Læring, Skolens udvikling, Forældresamarbejde og Oplevelse af Sammenhænge i Skolepolitikken, som netop er tiltrådt af Børne og Kulturudvalget, vil ligeledes være vanskelige at op/udfylde med den foreslåede nye tildelingsmodel. Kredsen er også fuldstændig enig i Dorthes udgangsreplik: Vil man have 21 folkeskoler med tilhørende velfungerende SFO/LBO er, så må økonomien også være til det. Venlig hilsen Elly Christensen fællestillidsrepræsentant 1

145 Ingstrup, Saltum og Vester Hjermitslev Skoler Nolsvej 1, 9493 Saltum Tlf januar 2009 Børne- og kulturudvalget Høringssvar vedr. resursetildeling til SFO erne i 2009 Ny model Emnet har været behandlet på skolebestyrelsesmøde 21. januar Skolebestyrelsen kan anbefale de nævnte minimumnormeringer på 75 og 125 timer i modellen. Skolebestyrelsen forholder sig imidlertid meget kritisk i forhold til, at der sammen med modellen udmøntes en besparelse på kr. 1,4 millioner. Besparelsen medfører, at de ordninger, der ikke er med i minimumsnormeringen, vil blive ramt dobbelt hårdt. Først skal de afgive resurser til modellen og efterfølgende bære hele den foreslåede besparelse. Skolebestyrelsen Nordriget Skolebestyrelsesformand Sven Aksel Svenningsen

146 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Notat til det fælles skoleledermøde torsdag den skal drøftes under punktet økonomi. Notatet er udarbejdet på baggrund af arbejde i arbejdsgruppe med deltagelse af: o Dorthe Koldkjær Godiksen, Trekroner o Dorthe Jønsson, FTR, BUPL o Peter Sørensen, Vester Hjermitslev o Birgitte Glyø, Pandrup o Jonna Pedersen, Biersted o Kim Eriksen, Tranum o Mie Jensen, Langeslund o Bente Bech, Trekroner o Laila Wael Hansen, Brovst o Ruben Nielsen, Økonomi o Lars Pilgaard, Undervisning & Fritid Indeks: Om opgaven... 2 Grafisk fremstilling af ændringer i normering på baggrund af den forslåede ressourcetildelingsmodel... 3 SFO i ren SFO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer... 3 SFO i LBO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer... 4 Argumentation for hvorfor 125 timer om ugen er minimum i rene SFO... 5 Argumentation for hvorfor 75 timer om ugen er minimum i SFO-delen i LBO... 7 Øvrige argumenter for minimumsnormering til fritidsdelen i såvel rene SFO som LBO... 8 Konsekvenser af reduktionen og minimumsnormeringen... 9 Ny opgave? Undervisning & Fritid LPI

147 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO jf. budget 2009 Om opgaven I budget 2009 er ressourcetildelingen til SFO reduceret med ca. 1,4 mio. Som konsekvens heraf nedsættes normeringen fra 2,96 til 2,83. Struktur og åbningstider skal være uændrede. En nednormering fra 2,96 (gældende i 2008) timer til 2,83 (jævn fordeling af reduktionen på de 1,4 mio.) timer om ugen pr. barn lyder umiddelbart ikke voldsomt. Det vil naturligvis betyde, at der vil blive reduktioner og nedprioriteringer i de enkelte SFO er. Men for at sikre, at de små institutioner forsat kan drives inden for gældende lovgivning og overenskomster, forslår SFO/LBO-lederne en minimumsnormering på 125 timer om ugen i de rene SFO. 75 timer om ugen i SFO-delen i landsbyordningerne. Disse minimumsnormeringer betyder imidlertid, at normeringen for de mellemstore og store institutioner sænkes yderligere til 2,51 timer om ugen pr. barn i SFO, og denne reduktion vil medføre en serviceforringelse for 75 % af kommunens børn i SFO/LBO. Der er således på baggrund af budgetreduktionen behov for at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel. Ovenstående foldes ud i dette notat. Sagens kerne: På baggrund af reduktionen i budget 2009 på SFO-området har SFO/LBO-lederne belyst hvilken timetildeling, der er nødvendig for at kunne drive de mindste institutioner. Der er enighed om, at der er brug for de beskrevne minimumstildelinger, 125 om ugen i rene SFO er 75 timer om ugen til fritidsdelen i LBO erne. Der er imidlertid lige så stor enighed om, at det resterende budget ikke harmonerer med gældende krav til de mellemstore og store institutioner. SFO/LBO-lederne mener således, at ovenstående må sagsfremstilles til politisk behandling i Børneog Kulturudvalget. Side 2

148 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO jf. budget 2009 Grafisk fremstilling af ændringer i normering på baggrund af den forslåede ressourcetildelingsmodel SFO i ren SFO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer Faktor 2,51 muliggør en minimumsnormering på 125 timer (svarende til 50 børn) til SFO-børnene i en ren SFO. SFO i ren SFO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 Antal stillinger 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Faktor 2,97 Faktor 2,83 Faktor 2, Antal børn Side 3

149 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO jf. budget 2009 SFO i LBO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer Faktor 2,51 muliggør en minimumsnormering på 75 timer (svarende til 30 børn) til SFO-børnene i en LBO. SFO i LBO: Timetildeling ved tre forskellige faktorer 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 Antal stillinger 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Faktor 2,97 Faktor 2,83 Faktor 2, Antal børn Side 4

150 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO jf. budget 2009 Argumentation for hvorfor 125 timer om ugen er minimum i rene SFO 125 timer ugentligt er minimum for at dække 52 ¾ åbningstimer om ugen med op til 50 fuldtidsbørn. Følgende institutioner tildeles minimumsnormering: - Halvrimmen SFO: (25 fuldtids børn) - Øland/Langeslund SFO: (32 fuldtids børn) - Ulveskov SFO: (38 fuldtidsbørn) - Saltum SFO: (33 fuldtidsbørn) 125 timer ugentlig, - svarende til: 1 leder 37 timer 1 souschef 37 timer 1 pædagog 13 timer 1 pædagogmedhjælper 37 timer Pædagoger er ansat efter skolepædagogoverenskomst. Egentlige tilsynsopgaver med børnene Ferie og søgnehelligdage Øvrige opgaver I alt timer 289 timer 218 timer timer I denne mødeplan er der indlagt 2 timers personalemøde torsdag formiddag, - dvs. 2 timer til øvrigt arbejde er skemalagt. Der er i denne plan ikke taget højde for omsorgsdage, feriedage og sygdom. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Leder Souschef Pæd. 13 t Pmf. 37 t Side 5

151 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO jf. budget 2009 Side 6

152 Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO jf. budget 2009 Argumentation for hvorfor 75 timer om ugen er minimum i SFOdelen i LBO Der er en synergieffekt ved at have SFO i en LBO. Der er derfor ikke behov for en minimumsnormering i SFO på 125 timer om ugen. Men SFO/LBO-lederne anbefaler efter at have konsekvensberegnet på tallene en minimumsnormering på 75 timer til SFO-delen i LBO. 75 timer ugentligt er minimum for at dække 52 ¾ åbningstimer om ugen. Der skal passe op til 30 fuldtidsbørn efter denne normering. Følgende institutioner vil med nuværende børnetal få hjælp af minimumsnormering til SFO i LBO: Hjortdal LBO Ingstrup LBO Moseby LBO Tranum LBO Vester Hjermitslev LBO Side 7

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Denne skabelon omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Notat - Kommunale redegørelser vedr. socialområdet. Tilbud omfattet af Rammeaftale

Notat - Kommunale redegørelser vedr. socialområdet. Tilbud omfattet af Rammeaftale Notat Kommunale redegørelser vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Indholdsfortegnelse 1. Handicappede børn og unge (helårspladser)... 7 1.1 Forbrug af sociale tilbud... 7 1.2 De indholdsmæssige

Læs mere

Langeland kommunes redegørelse 2007

Langeland kommunes redegørelse 2007 Langeland kommunes redegørelse 2007 - til brug for rammeaftalen for specialundervisning i Region Syddanmark OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 1

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland INDLEDENDE OPLYSNINGER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 19.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Socialt indeks Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Kommunen bør sikre, at borgerne altid får det specialiserede tilbud, der bedst matcher den enkelte borgers udfordring.

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2012

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2012 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2012 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach BØRN OG UNGE Dato: 5. Marts 2008 NOTAT Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet Sagsbehandler: Birgitte Bach Sagsnummer: 2007120306E Børn og Unge Rådhuset Torvet, Afd. B1 7400

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. BELÆGNING. 56921272 michael.mogensen@brk.dk

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. BELÆGNING. 56921272 michael.mogensen@brk.dk Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. Skema sæt til kommunens oplysniner om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Bornholm Kontaktperson: Tlf.

Læs mere

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011 1 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011 med supplerende bidrag fra Regionen Syddanmark Det sociale område og specialundervisningsområdet 2 Indhold Indledning...1 Kommunernes

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Indhold Social pædagogisk center Pædagogisk Assistentuddannelse... 2

Indhold Social pædagogisk center Pædagogisk Assistentuddannelse... 2 Udvidelsesforslag for Omsorgsudvalget Politikområde Handicappede Indhold Social pædagogisk center Pædagogisk Assistentuddannelse... 2 Koordinerende senhjerneskade enhed... 4 Aflastningspladser 2 3 pladser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Psykiatrivirksomheden, Region Hovedstaden. Tilbuddets navn: I Helårspladser Rammeaftale

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Psykiatrivirksomheden, Region Hovedstaden. Tilbuddets navn: I Helårspladser Rammeaftale Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2007 Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. ovedstaden Kontaktperson: Katrine Nørtoft Magelund Tlf: 45112081

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/7739 Dato: 2. maj 2011 Udarbejdet af: Peter Schøning E mail: peter schoening@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631006 Forslag til:

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på specialundervisningsområdet i region Syddanmark

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på specialundervisningsområdet i region Syddanmark Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på specialundervisningsområdet i region Syddanmark Dette skema omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de specialundervisningstilbud,

Læs mere

8. HANDICAP- OG PSYKIATRI

8. HANDICAP- OG PSYKIATRI 8. HANDICAP- OG PSYKIATRI Politikområdet Handicap og Psykiatri omfatter tilbud som fx støtte i eget hjem, botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud til voksne med betydelig nedsat

Læs mere

Skibbyhøj 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.08 sindslidelse Dag 31.12.06 31.12.07 30.06.08 31.12.08

Skibbyhøj 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.08 sindslidelse Dag 31.12.06 31.12.07 30.06.08 31.12.08 Indledning Side 1. Skema sæt til oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Katrine Nørtoft Magelund Tlf: 45112081 Mail: katrine.magelund@psv.regionh.dk

Læs mere

Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016

Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016 Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016 Automatisk godkendelse Automatisk godkendelse af oplysninger Hvad skal tilsynskonsulenten gøre? Når man tilføjer eller opdaterer

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Hjørring Kommune. Servicedeklarationer Handicapområdet og Pensionsområdet

Hjørring Kommune. Servicedeklarationer Handicapområdet og Pensionsområdet Hjørring Kommune Handicapområdet og Pensionsområdet Vedtaget i Byrådet d. 27.01.2009 Indholdsfortegnelse 1. for handicapområdet 1 1.1 16 - Brugerinddragelse 1 1.2 85 Praktisk/pædagogisk støtte 2 1.3 96

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

RAPPORT MAJ 2011 FRA ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE ORGANISATIONSMODELLER FOR DYRE SÆRFORANSTALTNINGER

RAPPORT MAJ 2011 FRA ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE ORGANISATIONSMODELLER FOR DYRE SÆRFORANSTALTNINGER RAPPORT MAJ 2011 FRA ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE ORGANISATIONSMODELLER FOR DYRE SÆRFORANSTALTNINGER Udarbejdet i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Egedal Kommune, Glostrup Kommune

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1648 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6171 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme

Arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme Handicapafdelingen Kontaktperson: Jesper Dan Jensen Jesper.Dan.Jensen@regionsyddanmark.dk Sikker epost: Direkte tlf. 76631073 16. april 2007 Journal nr. 07/1977 Side 0 / 13 Arbejdsgruppe vedrørende personer

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Målgruppe: Hovedvægt på 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Målgruppe: Hovedvægt på 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Kontaktperson: Henrik F. Søtorp Tlf. nr. 43 59 17 05 Mail: henriksoe@htk.dk Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Din oplevelse af handicappolitikken er vigtig.

Din oplevelse af handicappolitikken er vigtig. Danske Handicaporganisationer Faaborg-Midtfyn v/ formand Pia Pedersen, Boltingevej 7, 5750 Ringe. Telefon: 62 62 33 17. E-mail: piabpedersen@gmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/faaborg-midtfyn

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Center For Job og Oplevelse 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.08 psykisk udviklingshæmning Dag 31.12.06 31.12.07 30.06.08 31.12.08

Center For Job og Oplevelse 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.08 psykisk udviklingshæmning Dag 31.12.06 31.12.07 30.06.08 31.12.08 Indledning Side 1. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Elsa Undén Hende tlf. nr. 49283258 Mail: euh43@helsingor.dk

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. BELÆGNING. kommunen@taarnby.dk

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. BELÆGNING. kommunen@taarnby.dk Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Camilla

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Bilag til møde i DAS 14. december

Bilag til møde i DAS 14. december Bilag til møde i DAS 14. december Bilag 1. pkt. 4: Udkast til retningslinjer for overtagelse af regionalt drevet tilbud. Bilag 2. pkt. 5: Notat vedrørende strategisk samarbejde Bilag 3. pkt. 5: Juridisk

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet

Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. VURDERING AF FREMTIDIGE BEHOV... 4 SOCIALT TRUEDE BØRN OG UNGE... 4 HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE...

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere