Indholdsfortegnelse Dialogdel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Dialogdel"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling 9 Samordnet indskoling 9 Team 10 P-fagsordning 10 Temafag 10 Specialundervisning 10 Erhvervs- og uddannelsesorientering 12 Tosprogede elever 12 Modtagelsesklasser 14 Funktionsbeskrivelser for særlige opgaver 14 Klassedannelse 17 Terminsprøver/årsprøver 18 Integrationsprocedure MK-klasser 18 Skole og hjem samarbejde 18 Underretning af hjemmene 19 Fagfordeling 19 Modulordning 19 Skemalægning 19 Ekskursion og lejrskoler 20 Emnedage 21 Vikarbetjening 21 Årskalender 21 Centerklasserne Pædagogisk målsætning 22 Særlige krav til undervisningen 22 Timefordeling 22 P-fagsordning 22 Fagfordeling 23 Skemalægning 23 Side 1

2 Klassedannelse/-skift 23 Forældresamarbejde 23 Personlig udviklings- og læringsplan 24 Konferencer 24 Integrationsprocedure 24 Konsultationsteam 25 Pædagogisk/psykologisk team 25 Overflytningskonferencer 25 Funktionslærere 26 Skolevejledning 26 Arbejdsgang vedr. praktik i center-udskoling 26 Eksterne samarbejdspartnere 26 Lejrskoler 27 Ekskursioner 27 Emnedage 27 Vikarbetjening 27 Uddannelse af nye medarbejdere 28 Årskalender Skolens fastlagte kvalitetsmål 29 Undervisning mv 29 EDB 34 Inventar Skolens pædagogiske udviklingsplan 35 Udviklingsplan Værdigrundlag indskolingen 36 Værdigrundlag mellemtrinnet 37 Værdigrundlag udskolingen 38 Comenius-projekter 38 Samarbejde med daginstitutioner i skoledistriktet 39 Partnerskabsaftale 39 Fælles mål for arbejdet med integration 39 Værdigrundlag Center udskoling 42 Helhedsskole Center 42 Skolebestyrelsen 42 Efter- og videreuddannelse Planer/tiltag vedrørende skolens fysiske rammer 44 Side 2

3 8. Økonomi & budgetter 45 Budgetprocedure - distriktsskolen 45 Budgetprocedure - centret Årsberetning Underskrifter 50 Statusdel 1. Struktur og organisation Skolebestyrelsen Ledelse og ledelsesform Telefonregister Personalefortegnelse Klasserækker, elevtal mv Særlige funktioner 58 PPR på skolen 58 Modtagelsesklasser 58 Skolebibliotek 58 Uddannelsesvejledning 58 SSP-organisation undervisning Andre servicefunktioner Ugeplan og ringetider Ferieplan Årsplan for særlige aktiviteter Forældremøder og forældresamtaler mv Ordensregler Mælkesalg, frugtboder mv Transport, køreplaner mv MED-udvalg, sikkerheds- og tillidsrepræsentant Pædagogisk råd Elevråd Personalepolitik Bygningsmæssige faciliteter og udearealer Andre forhold 81 Side 3

4 Dialogdel 1 Institutionens navn og adresse MV. SØNDERAGERSKOLEN Tjaikofskisvej Herning Telefon: Faxnummer: Overordnet politisk vision og målsætning Vision - Det vil vi ud fra en 12-årig tidshorisont: Herning Kommunes Skolevæsen fremstår som et dynamisk, udviklingsorienteret og visionært skolevæsen med et højt fagligt niveau, hvor både det pædagogiske indhold, de fysiske rammer og efteruddannelse af personalet lever op til intentionerne i folkeskoleloven. A. Overordnet mål - Fælles for hovedområderne: Folkeskole, Fritidsundervisning / Ungdomsskoler og Børn og Unge - Det vil vi i perioden : Børn og unge med særlige behov på grund af handicap, sociale, emotionelle og faglige problemer skal i videst muligt omfang rummes i dagtilbudenes og skolernes normaltilbud. En rummelig indsats Dagtilbud og skolers muligheder for at rumme børn og unge med særlige behov i normaltilbuddene skal understøttes ved bl.a. organisering, kompetenceudvikling, lokaleindretning og ved ressourcefordeling. En tidlig og lokalt forankret indsats Indsatsen over for barnet og den unge skal sættes ind tidligst muligt i tilknytning til, at et problem bliver konstateret i hjemmet, dagtilbud eller skolen. Den nære professionelle har et ansvar og skal i samarbejde med forældrene - som har ansvaret for Side 4

5 barnet - bidrage til at opbygge gode relationer omkring barnet og den unge. Indsatsen skal tage udgangspunkt i lokalmiljøet og i barnet / den unges daginstitution og skole. En forebyggende, tværfaglig og koordineret indsats Indsatsen i forhold til børn og unge med særlige behov skal være forebyggende og koordineres lokalt i områdegrupper. De professionelle, der omgiver familien, barnet og den unge, skal efter behov koordinere indsatsen i tværfaglige grupper. Samarbejde mellem daginstitutioner og skoler Samarbejdet mellem daginstitutioner og skoler skal formaliseres gennem samarbejdsaftaler. Samarbejdet udmøntes konkret omkring indskolingen, omkring børn med særlige behov, gennem fælles pædagogiske målsætninger, fælles udviklingsprojekter og samarbejde omkring rummelighed. Udvikling af kompetencer og metoder Kompetenceudvikling skal understøtte mulighederne for rummelighed, tværfaglighed og lokal forankring. Der skal gennem uddannelse og projekter udvikles nye arbejdsmetoder, programmer og lokale samarbejdsformer. Ændret ansvars- og ressourcefordeling I takt med at ansvaret for den specialpædagogiske indsats over for børn og unge med særlige behov i højere grad forankres lokalt i daginstitutioner og skoler, skal der tilføres nødvendige ressourcer i form af penge og viden. Det skal sikres, at opgaven varetages på et kvalitativt højt niveau. Synlighed i indsatsen Indsatsen overfor børn og unge skal dokumenteres ved en geografisk områdeopdelt statistisk belysning af indsatsens kvantitative omfang. Den kvalitative effekt skal måles ved, at der opstilles operationelle mål for indsatsen gennem evaluerbare programmer og handleplaner. Indsatsområder Det søges sikret ved: Koordineringen af indsatsen mellem forvaltningen, daginstitutioner og skoler sker overordnet i Børnesamrådet, lokalt i områdegrupper og omkring det enkelte barn i tværfaglige grupper. Der skal udvikles en ressourcefordelingsmodel, eventuelt gennem etablering af udviklingspuljer, som understøtter de lokale muligheder for rummelighed. Der skal udarbejdes en årlig områdeopdelt statistik, som på udvalgte parametre viser udviklingen i anvendelsen af specialpædagogiske og sociale tiltag. Side 5

6 B. Overordnet mål - for folkeskolerne - Det vil vi i perioden : Tage initiativ til fortsat kvalitetsudvikling af vore skoler. For at skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag tages der initiativer til at tilbyde en helhedsorienteret skolestart. Dialogen mellem hjem og skole inddrager forældre og elever i medvirken og fælles ansvar for et godt skolemiljø samt for den enkelte elevs trivsel og udvikling. Der lægges vægt på, at eleverne får gensidig forståelse og respekt for hinandens kulturelle, religiøse eller sproglige baggrund til fremme af både almen menneskelig og international forståelse. Gennem oprettelsen af center for Ungdommens Uddannelsesvejledning intensiveres samarbejdet med ungdomsuddannelserne med henblik på at koordinere det samlede uddannelsestilbud til styrkelse af elevernes muligheder, samt med henblik på den mest hensigtsmæssige udnyttelse af ressourcerne. Der arbejdes fortsat med at skabe fysiske rammer for skolernes undervisning, der imødekommer folkeskolens krav og tilgodeser skolevæsenets målsætning. Skolerne inddrager gennem hele skoleforløbet Herning Kommunes kostpolitik og det grønne islæt i undervisningen. Der arbejdes frem mod en pædagogisk praksis, hvor IT bliver et centralt redskab for elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder. 3 Delmål Det vil vi i 2006: Der arbejdes fortsat med evaluering / kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljøer. Det søges sikret ved: At der skabes rammer for udviklingen af skolernes evalueringskultur i form af handleplaner. Der tages initiativer til, at eleverne ved brugen af IT får nye muligheder for at udvikle kundskaber og tidssvarende arbejdsvaner herunder IT- og mediekompetencer. Det søges sikret ved: Der udvikles/anskaffes relevant digitalt læringsmateriale og udarbejdes digitale vejledninger. Medievejlederfunktionen på skolerne styrkes. Der tilbydes relevante kurser til undervisningspersonalet. IT driftsorganisationen udbygges og de lokale servere afvikles. Den omfattende IT-satsning på skoleområdet evalueres og justeres løbende. Side 6

7 Skolernes lokaleprogram søges fortsat tilpasset intentionerne for folkeskolelovens læringsbegreb. Det søges sikret ved: Med bygningsrapporten som inspirationskilde ved kommende ombygninger, tilbygninger og renoveringer. Der sigtes mod at skabe gode indvendige og udvendige rammer på skolerne, så der vil være indbygget udfordrende læringsmæssige og gode fysiske udfoldelsesmuligheder for eleverne, samtidig med at æstetiske oplevelser bør blive en del af skolehverdagen. Der er fortsat fokus på udviklingen af den indholdsmæssige tilrettelæggelse af arbejdet i og omkring skolestarten med baggrund i både skole- og fritidspædagogikken. Det søges sikret ved: Initiativer til kurser og studiekredse og gennem erfaringsudveksling mellem de implicerede pædagoger og lærere. Der arbejdes fortsat frem mod en rummelig folkeskole. Servicemål - Det vil vi følge op på i 2006 At der i skolerne sættes fokus på evalueringsprocessen med det mål at videreudvikle en evalueringskultur ved: at der udarbejdes handlingsplaner på den enkelte skole I forhold til hvordan man evaluerer hvad man evaluerer hvem der skal evalueres hvilke fora der skal have kendskab til evalueringsresultaterne ledelsens opgaver i forhold til udviklingen af evalueringskulturen. at evalueringen bruges løbende I forhold til: de enkelte elevers faglige udvikling de enkelte elevers personlige udvikling at test kan indgå som dokumentationsform at porteføljemetoden anvendes som dokumentationsværktøj. At der sættes fokus på IT-satsningen på folkeskoleområdet med det mål: at IT bliver et naturligt redskab i skolernes læringspraksis at skolerne intensiverer arbejdet frem mod, at alle elever kan erhverve Junior PC kørekortet Side 7

8 at skolerne anvender IT i forbindelse med undervisningen af elever med læse-staveproblemer at skolerne arbejder med elektronisk kommunikation og vidensdeling at undervisningspersonalet anvender IT i forbindelse med planlægning, udførelse og evaluering af undervisningen at IT-udstyret virker og er velintegreret i skolernes fysiske rammer At der med udgangspunkt I intentionerne I folkeskoleloven og overenskomstens "En skole på vej" tages fortsat initiativ til udarbejdelse af helhedsløsninger på bygningsområdet. Side 8

9 4 Skolens overordnede målsætning Sønderagerskolen - Distriktsskolen Pædagogisk målsætning Vi vil skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor børn og voksne trives, udvikler sig og fungerer i et trygt fællesskab uanset forskelligheder i religiøs, kulturel og social baggrund. Elever, forældre og medarbejdere arbejder i fællesskab på at gøre skolen overskuelig og skabe sammenhænge i samarbejdet omkring den enkelte elev, den enkelte klasse, det enkelte fag og hele livet i skolen. Vi vil gennem skolens aktiviteter arbejde for at - forældrene aktivt inddrages i hele skolens liv - eleverne får mulighed for at forbedre deres faglige standpunkt ud fra egne forudsætninger - øge elevernes selvstændighed, kreativitet og ansvarsbevidsthed - udvikle elevernes personlighed og deres forståelse for almen menneskelighed - eleverne bevidstgøres om eget ansvar over for egen udvikling gennem en aktiv indsats i undervisningen - eleverne lærer AT LÆRE. Vi lægger vægt på, at den demokratiske proces, menneskets samspil med naturen samt praktiskmusiske aktiviteter indgår i undervisningsforløbene og i aktiviteterne på skolen. Målsætningen søges opfyldt gennem nedenstående delmål/principper/retningslinier for undervisningens ordning. Timefordeling Fordelingsplan udarbejdes således, at min./max. timetallet i folkeskolelovens bestemmelser opfyldes. Det tilstræbes, at eleverne tildeles flest mulige undervisningstimer. Der er samordnet indskoling mellem bhkl., 1. og 2. klasse. Håndarbejde er obligatorisk på 4. årgang, sløjd og hjemkundskab på 5. årgang. Der er P-fagsordning på 6. og 7. årgang. Eleverne vælger temafag på 8. og 9. årgang. Samordnet indskoling Eleverne har fælles emneundervisning på tværs af årgangene svarende til et omfang af mindst 200 lektioner pr. år, hvilket igen svarer til gennemsnitlig 5 lektioner pr. uge. Den daglige undervisning tilrettelægges således, at såvel den enkelte elevs udvikling som indholdet af folkeskolens fag tilgodeses gennem - basistimer - tværfaglige emner - niveaudeling på "langs" i dansk - d.v.s. at der parallellægges min. 3 dansktimer i klasse således, at holddannelse kan forekomme vertikalt. Der koordineres i samarbejde med støttecentret (specialundervisning) - fælles temadage (fastlægges før udarbejdelse af arbejdsfordelingsplan) - emneuger. Side 9

10 Team Hvert team udarbejder i fællesskab årsplan for klassen/årgangen. Teamet er ansvarlig for koordinationen af den aktivitetskalender, der afleveres efter planlægningsmøde i forbindelse med skoleårets planlægning. Teamet afholder jævnlige møder, hvor den enkelte elevs mål og handleplaner justeres. P-fagsordning Eleverne på 6. og 7. årgang tilbydes valgfrihed mellem fagene billedværksted, drama, Mad gør glad!, maskeværksted, musik, skoleavisen, skoleskak, sløjd, smykkeværksted, tekstilværksted, First Lego League** Undervisningen tilbydes i to semestre pr. skoleår. Valgene foretages af eleverne i foråret forud for skoleårets begyndelse. Eleverne kan ikke fravælge fagene, dvs. at alle skal have 2 P-fagstimer i hvert semester. Eleverne må gerne vælge samme fag i begge semestre. Temafag Eleverne på 8. og 9. årgang tilbydes temafag i 10 ugers, 20 ugers og 30 ugers moduler. Alle elever skal vælge 30 ugers undervisning. 10 ugers tilbud 20 ugers tilbud 30 ugers tilbud Friluftsliv og miljø * Spændende mad for unge Fransk Værktøjskassen Sløjd Drama Billedværksted Elektronik Kom i form Filosofi Tekstil og design Psykologi Medier First Lego League ** * Faget afvikles ikke over 10 uger, men som en overnatningstur i efteråret. ** Faget afvikles ikke over 20 uger, men som et koncentreret forløb frem til medio november Specialundervisning Efter aftale med hjemmet og på baggrund af en pædagogisk - psykologisk vurdering tilbydes specialundervisning til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Specialundervisningens omfang er afhængig af elevens behov og de muligheder, skolens resssourcer giver. Specialundervisningen gives af det lærerteam, der er tilknyttet skolens støttecenter. Specialcenter Specialcentret er et udvalg bestående af skoleleder, skolepsykolog, koordinatoren for specialundervisningen og tosprogskoordinatoren. Henvisning til specialundervisning For at sikre det bedste grundlag for iværksættelse af specialundervisning følges følgende procedure: 1. Skønner læreren i dansk eller matematik, at eleven har problemer med at følge med i under- Side 10

11 visningen, udarbejdes en elevbeskrivelse, der afleveres til skolelederen. 2. Der afholdes et specialcentermøde, hvor eleven drøftes på baggrund af den foreliggende beskrivelse. Klasselæreren/teamlæreren deltager i mødet. Det er klasse-/teamlærerens ansvar, at hjemmet er orienteret om, at denne drøftelse finder sted. 3. Specialcentret vurderer, hvilken indsats der skal til. 4. Hvis der indstilles til PPR, udfyldes indstillingsskema og beskrivelse vedlægges. Indstillingen og beskrivelsen videresendes til PPR, når de er underskrevet af hjemmet. med og 5. Hvis der skal foretages en pædagogisk/psykologisk vurdering, afholdes et opstartsmøde deltagelse af relevante parter. 6. Når resultatet af vurderingen foreligger afholdes status-møde med deltagelse af forældre lærere. Bemærk: Det er første gang, der ønskes specialundervisning til en elev, der kræves udfyldt et indstillingsskema. Ved evt. senere behov for faglig støtte, er eleven berettiget til at trække på de ressourcer, skolen råder over. Ønske om støtte rettes da til skolens støttecenter/koordinator/specialcenter. Specialundervisningens organisering Støttecentret er så vidt muligt åbent hver dag 8-14, fredag 8-13 Specialundervisning gives som enkeltmandsundervisning eller på hold med 2-4 elever. Undervisningen foregår i støttecenterets lokaler - bortset fra 1. klasse, hvor vi kommer ud i klassen indtil jul. Specialundervisningen kan placeres på faste timer 2/3 pr. uge gennem længere tid eller som et kursus, hvor der gives ca. 8 timer pr. uge i 4-5 uger. Samme elev kan max. forvente 2 kursusperioder samme skoleår. Støtten tilbydes inden for elevens normale skoletid og som hovedregel i de timer, klassen har det pågældende fag. Dansk/matematiklærer aftaler med støttelæreren, hvad der skal undervises i. Ligeledes aftales, om der skal undervises parallelt med klasseundervisningen, eller det er noget helt andet, der skal tages fat på. I forbindelse med skoleårets planlægning placeres 3 kursusperioder, hvor de faste elever må vige pladsen for evt. kursuselever. 1. kursusperiode starter efter efterårsferien 2. kursusperiode starter efter vinterferien 3. kursusperiode starter omkring påskeferien. Teamet i støttecenteret udarbejder skemaer ved skoleårets start, før og efter kursusperioder. "Nye" elever kan komme i betragtning straks, hvis der er plads - ellers ved førstkommende skemaændring. Der tages løbende stilling til, hvor der er størst behov for at modtage specialundervisning, og hvor der evt. ikke mere er brug for det. Læse- og staveprøver i klasserne Som en hjælp til dansklærernes vurdering af klassens elever, tilbyder støttecentret at medvirke ved læse- og staveprøver ude i klasserne. Følgende læseprøver tilbydes 1. kl. - Instruktion m.m. til klasselæreren angående brug af IL-basis prøver. 2. kl. - Os kl. - Os 120 / SL 60 Side 11

12 4. kl. - SL 40 Støttecenteret foreslår læseprøverne afholdt ca. 4 uger før et evt. læsekursus i klasserne. Prøveresultaterne vil pege på de elever, der kræver ekstra opmærksomhed og være vejledende ved gruppedannelse. Følgende staveprøver tilbydes 4. kl. (aug) - ST 3 5. kl. (aug) - ST 4/staveprøve fra "Jeg vil stave" 6. kl. (aug) - ST 5/staveprøve fra "Jeg vil stave" 7. kl. (aug) - ST 6 Støttecentret foreslår ST-prøverne afholdt i 2. uge efter sommerferien. De valgte prøver vil afklare, om foregående års stof er indlært og evt. mangler kan indlægges i en målrettet staveundervisning. Peger enkelte elevers prøveresultat på store problemer, er der mulighed for at tage individuelle læseprøver. IL-basis og IL-læseprøver er en retestning med OS /SL prøverne. Erhvervs- og uddannelsesorientering Skolens målsætning, principper og udmøntning Mål Det er skolens mål gennem undervisning og vejledning på klassetrin at kvalificere eleven til at begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Principper - at bevidstgøre eleven om egne muligheder og begrænsninger og derved sætte ham/hende i stand til at træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse - at give eleven kendskab til ungdomsuddannelserne samt mulighed for selv at opleve krav og kulturer på ungdomsuddannelsesinstitutionerne - at give eleven kendskab til iværksætteri, arbejdsmarkedsforhold og vilkår på forskellige arbejdspladser - at give eleven kendskab til forskellige livsformer samt indsigt i værdier og holdninger til arbejde, arbejdsløshed samt arbejdsfri perioder - at give eleven færdigheder i informationssøgning - at give eleven færdigheder i jobsøgning - at give eleven kendskab til job og uddannelse i udlandet - at give eleven kendskab til ungdomsvejledning og andre vejledningsordninger. og vejledning på Sønderagerskolen. Udmøntning Klasselærermappen er fundamentet for UEA-undervisning To-sprogede elever Organisering af dansk som andetsprog Indskoling I klasse varetages undervisningen af en gruppe lærere, som har kompetence og erfaring inden for dansk som andetsprog og medtænker dansk som andetsprog i undervisningen Organisation Individuelt Individuelle undervisningsforløb for 1-2 elever Der arbejdes med elevens sproglige og faglige læring inden for bestemte områder. Side 12

13 Hold Holdundervisning af vekslende varighed med en gruppe elever i tæt tilknytning til et eller flere undervisningsforløb samt ord- og begrebsindlæring. Kursus Ord og begreber På klassen Støtte de tosprogede lever i klasseundervisningen Fra klasse varetages dansk som andetsprogsundervisningen i sprogcenterregi: Mellemtrin Organisation Individuelt Individuelle undervisningsforløb for 1-2 elever Der arbejdes med elevens sproglige og faglige læring inden for bestemte områder. Hold Holdundervisning af vekslende varighed af en gruppe elever i tæt tilknytning til et eller flere undervisningsforløb. Kursus På klassen Støtte de tosprogede i klasseundervisningen. Udskoling Organisation Individuelt Individuelle undervisningsforløb for 1-2 elever Der arbejdes med elevens sproglige og faglige læring inden for bestemte områder. Hold Holdundervisning af vekslende varighed med en gruppe elever i tæt tilknytning til et eller flere undervisningsforløb. Kursus Projektopgaven Fysik ord og begreer Matematik ord og begreber Biologi ord og begreber Eksamenskursus Skriftlig fremstilling På klassen Støtte de tosprogede elever i klasseundervisningen I arbejdet med to-sprogede elever formidles ligeværd og ligestilling mellem kønnene. Side 13

14 Der arbejdes med temaer vedr. seksualoplysning, demokratisk tankegang m.v Fuldt integrerede to-sprogede elever tilbydes støtteundervisning i dansk som andetsprog med baggrund i faghæftet dansk som andetsprog. Støttebehovet revurderes flere gange årlig. Der udleveres en informationsfolder, hvis muligt på elevens modersmål. Elever og forældre tilbydes relevant tolkebistand. Eleverne deltager I hytteture og lejrskoler. Der tages hensyn til kost, og der foretages kønsopdeling ved overnatning. Hytteture og lejrskoler placeres ikke under Ramadanen. Eleverne deltager i idrætsundervisningen. Eleverne bader efter idræt, evt. iført badetøj. Eleverne opfordres til at deltage i faget kristendomskundskab. Modtagelsesklasser I MK-klasserne undervises to-sprogede elever i folkeskolens almindelige fag med henblik på: - at de opnår så gode færdigheder i dansk, at integration i normalklasser kan finde sted. - at de opnår så gode færdigheder i dansk som muligt og evt. afslutter skoleforløbet med afgangsprøve i et eller flere fag fra en normalklasse. Delvist integrerede elever deltager I integrationsklassen ved opbrudt skema. Funktionsbeskrivelser for særlige opgaver Specialundervisningskoordinator Skal sikre at ressourcerne i støttecenteret udnyttes optimalt. Overordnet koordinering af støttecenterets tilbud. Forestå den nødvendige skemalægning i samarbejde med teamet. Forestå løbende revision af støtteskemaer. Kontaktperson for lærerne ved ønske om specialundervisning i løbet af skoleåret. Kontakt til Gullestrup skole angående behovet hos specialundervisningselever i 6. klasse, som skal gå på Sønderagerskolen i 7. klasse. Orientere om specialundervisning på forældremøde i 1. klasse. Orientere om specialundervisning på orienteringsmøde i 6. klasse på Gullestrup skole. Forestå indkøb. Ansvarlig for dagsorden til møder i specialundervisningscenteret. Deltage i revisitation sammen med skoleleder og psykolog. MK-vejleder Overordnet koordination af undervisningen i modtagelsesklasserne. Kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere (Socialforvaltning, konsulent mv.). Vejledning af lærere i forbindelse med skole/hjemsamarbejdet. Formidling af viden og erfaring til øvrige lærere. Deltagelse i revisitation (dvs. indhente information omkring tosprogede elever og deres fremtidige støttebehov). Modtagelse af nye elever. Visitere nye elever sammen med konsulenten. Side 14

15 Samarbejde med skolelederen omkring udarbejdelse af timetalsplaner og skemaer. Samarbejde med skolevejlederen i forbindelse med tosprogede elevers praktik og udskoling. To-sprogskoordinator Deltage i månedlige møder sammen med skoleleder, specialundervisningskoordinator og psykolog. Deltage i månedlige møder med de andre tosprogskoordinatorer I kommunen samt konsulenten. Deltage i møder med specialundervisningskoordinator ang. fælles elever. Deltage i klassedannelsesmøde vedr. 6. årgang. Kontakt til fødeskolen angående behovet for dansk som andetsprog hos tosprogede elever i 6. klasse. Deltage i møde med UC-10 vedr. overleverede elever. Modtage besøg fra andre skoler/uddannelsessteder vedr. undervisning i dansk som andetsprog. Samarbejde med modtageklassernes lærere. Kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere. Løbende kontakt til ledelsen og bistå ledelsen. Sørge for ansøgninger om støtte til tosprogede elever. Rådgivende og initiativtagende i forhold til kolleger. Vejlede lærere i forbindelse med skole/hjem-samarbejde. Skabe sig overblik ved løbende at holde sig informeret om sprogstøttecentrets ressourcers anvendelse og elevgrundlag. Sikre at ressourcerne I sprogstøttecentret udnyttes optimalt. Ansvarlig for materialesamlingen i sprogstøttecentret. Budgetansvarlig i sprogstøtecentret. Forestå indkøb til sprogstøttecentret. Er ved fagfordelingen og skemalægningen opmærksom på indgivne ønsker I relation til placering af timerne i dansk som andetsprog. Samarbejde med skemalæggerne. Lave skemaer til elever ud fra behov og tildelte ressourcer. Varetage diverse uforudsete opgaver. Stå for kontakten til modersmålsbaserede lektiehjælpere. Vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning Ansvarsområde Vejlederen har ansvaret for, at der sker en koordinering af vejledningsindsatsen på den skole, vedkommende er tilknyttet. Koordineringen sker i et samarbejde med skolen. Vejlederen har ansvaret for, at der tages initiativ til at vedligeholde en konstruktiv og positiv dialog med skoleledelsen og relevante lærerteam eller den enkelte lærer inden for vedkommendes arbejdsområde. Vejlederen er ansvarlig for at udfærdige og registrere data, der kan bruges i kvalitetssikringen af vejledningsindsatsen. Vejlederen er ansvarlig for at holde sig fagligt ajour samt være orienteret om samfundsudviklinger, der har betydning for vejledningen af unge om valg af uddannelse og erhverv. Vejlederen er i samarbejde med centerlederen og teammedlemmer/andre kolleger ansvarlig for, at der udvikles en positiv ånd samt en holdning til, at man yder sit bedste. Dette gøres primært i en positiv dialog med forbedringer som mål. Vejledningsopgaver Vejlederen sørger for, at der sker en koordinering af arbejdet med individuel uddannelsesplanlægning i klasse. Vejlederen sørger for at udføre vejledning i det omfang, der er fastlagt inden for rammerne for løsning af opgaven. Vejlederen koordinerer vejledningsopgaven i forhold til andre vejledningsordninger. I relation til faget UEA bistår vejlederen lærerteam i forhold til at knytte kontakter til erhvervslivet. Side 15

16 Vejlederen koordinerer og tilrettelægger vejledningsaktiviteter i forhold til præsentationskurser, informationsmøder, virksomhedsbesøg, praktikforløb og brobygningsforløb. Vejlederen orienterer forældre eller andre, der har forældremyndigheden, om elevens valg af vejledningsaktiviteter. Vejlederen bistår lærerteam i forhold til tilrettelæggelsen af faget uddannelsel-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Vejlederen koordinerer arbejdet med uddannelsesbog fra 6. klasse i samarbejde med skolen. Vejlederen informerer elever, skolen og forældre/indehavere af forældremyndigheden omkring arbejdet med uddannelsesbogen. Vejlederen har en special forpligtelse til at informere om valg af 2. fremmedsprog i 6. klasse. Vejlederen gennemfører kollektive og individuelle vejledningssamtaler for elever i 9. klasse vedrørende udarbejdelse af uddannelsesplan. Vejlederen vurderer i samarbejde med skolen, hvorvidt der er behov for en eller to/flere samtaler, ligesom det vurderes, hvorvidt deltagelse i kollektive samtaler kan erstatte individuelle samtaler for den enkelte elev. Vejlederen vurderer behovet for kollektive og/eller individuelle samtaler i 8. klasse. Omfanget kan være fra ingen individuelle samtaler til flere samtaler. Vejlederen forestår eventuelle samtaler. Vejlederen deltager i møder med lærerteam/lærere og ledelse. Vejlederen tilrettelægger særlige vejledningsaktiviteter for elever med særlige behov, herunder tosprogede elever, i et tæt samarbejde med skolen, hjemmet, arbejdsgiveren/praktikvært eller andre ressourcepersoner i forvaltningen. Vejlederen deltager i nødvendigt omfang i kollektiv forældreorientering. Administrative opgaver Registrere og foretage opfølgning i forhold til elevens deltagelse i vejledningsaktiviteter. Administrative opgaver i forbindelse med færdiggørelse og opbevaring af kopi af udannelsesplan for de elever, der ikke har valgt en ungdomsuddannelse. Vejlederen samarbejder med skolens administration i forbindelse med tilmelding til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Vejlederen forestår supplerende vejledning/indstilling til optagelsesprøve for elever på 9. klassetrin ved valg af gymnasial uddannelse - i et samarbejde med skolen. Samarbejde og mødeaktivitet Vejlederen deltager i møder med samarbejdspartnere, herunder andre institutioner, møder med ressourcepersoner i forhold til elever med særlige behov, forældre eller andre relevante personer i forhold til unges valg af ungdomsuddannelse eller andre vejledningsaktiviteter vurderes af vejlederen. Skolebibliotekarer Yder pædagogisk rådgivning og vejledning til elever og medarbejdere om benyttelse af skolebibliotekets materialer til undervisning og fritid. Formidler udlån til elever og medarbejdere af skolebibliotekets materialer og materialer fra eksterne samlinger. Holder sig til stadighed orienteret om undervisningsmaterialer, der findes på markedet. Holder sig til stadighed orienteret om materialerne i eksterne samlinger. Erhverver sig fortsat indgående kendskab til materialerne i skolebibliotekets samlinger. Formidler informationer, som er relevante for udviklingen af vedkommende skole. Orienterer om nye materialer på skolebiblioteket. Informerer om udbuddet af undervisningsmaterialer. Forestår løbende indkøb til skolebibliotekets samlinger. Vedligeholder skolebibliotekets samlinger, herunder supplering og kassation, samt andet ordningsog tilsynsarbejde. Varetager de administrative funktioner i forbindelse med skolebiblioteks udlånsvirksomhed. Er ansvarlig for materialepleje og indkøbsprocedurer. Er ansvarlig for vedligeholdelsen af skolebibliotekets beholdningsregistrering. Tilrettelægger de administrative rutiner i forbindelse med hjemlån af materialer fra eksterne samlinger. Orienterer skolen om kurser og pædagogiske initiativer i området. Er daglig leder af skolebiblioteket. Side 16

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere