Indholdsfortegnelse Dialogdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Dialogdel"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling 9 Samordnet indskoling 9 Team 10 P-fagsordning 10 Temafag 10 Specialundervisning 10 Erhvervs- og uddannelsesorientering 12 Tosprogede elever 12 Modtagelsesklasser 14 Funktionsbeskrivelser for særlige opgaver 14 Klassedannelse 17 Terminsprøver/årsprøver 18 Integrationsprocedure MK-klasser 18 Skole og hjem samarbejde 18 Underretning af hjemmene 19 Fagfordeling 19 Modulordning 19 Skemalægning 19 Ekskursion og lejrskoler 20 Emnedage 21 Vikarbetjening 21 Årskalender 21 Centerklasserne Pædagogisk målsætning 22 Særlige krav til undervisningen 22 Timefordeling 22 P-fagsordning 22 Fagfordeling 23 Skemalægning 23 Side 1

2 Klassedannelse/-skift 23 Forældresamarbejde 23 Personlig udviklings- og læringsplan 24 Konferencer 24 Integrationsprocedure 24 Konsultationsteam 25 Pædagogisk/psykologisk team 25 Overflytningskonferencer 25 Funktionslærere 26 Skolevejledning 26 Arbejdsgang vedr. praktik i center-udskoling 26 Eksterne samarbejdspartnere 26 Lejrskoler 27 Ekskursioner 27 Emnedage 27 Vikarbetjening 27 Uddannelse af nye medarbejdere 28 Årskalender Skolens fastlagte kvalitetsmål 29 Undervisning mv 29 EDB 34 Inventar Skolens pædagogiske udviklingsplan 35 Udviklingsplan Værdigrundlag indskolingen 36 Værdigrundlag mellemtrinnet 37 Værdigrundlag udskolingen 38 Comenius-projekter 38 Samarbejde med daginstitutioner i skoledistriktet 39 Partnerskabsaftale 39 Fælles mål for arbejdet med integration 39 Værdigrundlag Center udskoling 42 Helhedsskole Center 42 Skolebestyrelsen 42 Efter- og videreuddannelse Planer/tiltag vedrørende skolens fysiske rammer 44 Side 2

3 8. Økonomi & budgetter 45 Budgetprocedure - distriktsskolen 45 Budgetprocedure - centret Årsberetning Underskrifter 50 Statusdel 1. Struktur og organisation Skolebestyrelsen Ledelse og ledelsesform Telefonregister Personalefortegnelse Klasserækker, elevtal mv Særlige funktioner 58 PPR på skolen 58 Modtagelsesklasser 58 Skolebibliotek 58 Uddannelsesvejledning 58 SSP-organisation undervisning Andre servicefunktioner Ugeplan og ringetider Ferieplan Årsplan for særlige aktiviteter Forældremøder og forældresamtaler mv Ordensregler Mælkesalg, frugtboder mv Transport, køreplaner mv MED-udvalg, sikkerheds- og tillidsrepræsentant Pædagogisk råd Elevråd Personalepolitik Bygningsmæssige faciliteter og udearealer Andre forhold 81 Side 3

4 Dialogdel 1 Institutionens navn og adresse MV. SØNDERAGERSKOLEN Tjaikofskisvej Herning Telefon: Faxnummer: Overordnet politisk vision og målsætning Vision - Det vil vi ud fra en 12-årig tidshorisont: Herning Kommunes Skolevæsen fremstår som et dynamisk, udviklingsorienteret og visionært skolevæsen med et højt fagligt niveau, hvor både det pædagogiske indhold, de fysiske rammer og efteruddannelse af personalet lever op til intentionerne i folkeskoleloven. A. Overordnet mål - Fælles for hovedområderne: Folkeskole, Fritidsundervisning / Ungdomsskoler og Børn og Unge - Det vil vi i perioden : Børn og unge med særlige behov på grund af handicap, sociale, emotionelle og faglige problemer skal i videst muligt omfang rummes i dagtilbudenes og skolernes normaltilbud. En rummelig indsats Dagtilbud og skolers muligheder for at rumme børn og unge med særlige behov i normaltilbuddene skal understøttes ved bl.a. organisering, kompetenceudvikling, lokaleindretning og ved ressourcefordeling. En tidlig og lokalt forankret indsats Indsatsen over for barnet og den unge skal sættes ind tidligst muligt i tilknytning til, at et problem bliver konstateret i hjemmet, dagtilbud eller skolen. Den nære professionelle har et ansvar og skal i samarbejde med forældrene - som har ansvaret for Side 4

5 barnet - bidrage til at opbygge gode relationer omkring barnet og den unge. Indsatsen skal tage udgangspunkt i lokalmiljøet og i barnet / den unges daginstitution og skole. En forebyggende, tværfaglig og koordineret indsats Indsatsen i forhold til børn og unge med særlige behov skal være forebyggende og koordineres lokalt i områdegrupper. De professionelle, der omgiver familien, barnet og den unge, skal efter behov koordinere indsatsen i tværfaglige grupper. Samarbejde mellem daginstitutioner og skoler Samarbejdet mellem daginstitutioner og skoler skal formaliseres gennem samarbejdsaftaler. Samarbejdet udmøntes konkret omkring indskolingen, omkring børn med særlige behov, gennem fælles pædagogiske målsætninger, fælles udviklingsprojekter og samarbejde omkring rummelighed. Udvikling af kompetencer og metoder Kompetenceudvikling skal understøtte mulighederne for rummelighed, tværfaglighed og lokal forankring. Der skal gennem uddannelse og projekter udvikles nye arbejdsmetoder, programmer og lokale samarbejdsformer. Ændret ansvars- og ressourcefordeling I takt med at ansvaret for den specialpædagogiske indsats over for børn og unge med særlige behov i højere grad forankres lokalt i daginstitutioner og skoler, skal der tilføres nødvendige ressourcer i form af penge og viden. Det skal sikres, at opgaven varetages på et kvalitativt højt niveau. Synlighed i indsatsen Indsatsen overfor børn og unge skal dokumenteres ved en geografisk områdeopdelt statistisk belysning af indsatsens kvantitative omfang. Den kvalitative effekt skal måles ved, at der opstilles operationelle mål for indsatsen gennem evaluerbare programmer og handleplaner. Indsatsområder Det søges sikret ved: Koordineringen af indsatsen mellem forvaltningen, daginstitutioner og skoler sker overordnet i Børnesamrådet, lokalt i områdegrupper og omkring det enkelte barn i tværfaglige grupper. Der skal udvikles en ressourcefordelingsmodel, eventuelt gennem etablering af udviklingspuljer, som understøtter de lokale muligheder for rummelighed. Der skal udarbejdes en årlig områdeopdelt statistik, som på udvalgte parametre viser udviklingen i anvendelsen af specialpædagogiske og sociale tiltag. Side 5

6 B. Overordnet mål - for folkeskolerne - Det vil vi i perioden : Tage initiativ til fortsat kvalitetsudvikling af vore skoler. For at skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag tages der initiativer til at tilbyde en helhedsorienteret skolestart. Dialogen mellem hjem og skole inddrager forældre og elever i medvirken og fælles ansvar for et godt skolemiljø samt for den enkelte elevs trivsel og udvikling. Der lægges vægt på, at eleverne får gensidig forståelse og respekt for hinandens kulturelle, religiøse eller sproglige baggrund til fremme af både almen menneskelig og international forståelse. Gennem oprettelsen af center for Ungdommens Uddannelsesvejledning intensiveres samarbejdet med ungdomsuddannelserne med henblik på at koordinere det samlede uddannelsestilbud til styrkelse af elevernes muligheder, samt med henblik på den mest hensigtsmæssige udnyttelse af ressourcerne. Der arbejdes fortsat med at skabe fysiske rammer for skolernes undervisning, der imødekommer folkeskolens krav og tilgodeser skolevæsenets målsætning. Skolerne inddrager gennem hele skoleforløbet Herning Kommunes kostpolitik og det grønne islæt i undervisningen. Der arbejdes frem mod en pædagogisk praksis, hvor IT bliver et centralt redskab for elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder. 3 Delmål Det vil vi i 2006: Der arbejdes fortsat med evaluering / kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljøer. Det søges sikret ved: At der skabes rammer for udviklingen af skolernes evalueringskultur i form af handleplaner. Der tages initiativer til, at eleverne ved brugen af IT får nye muligheder for at udvikle kundskaber og tidssvarende arbejdsvaner herunder IT- og mediekompetencer. Det søges sikret ved: Der udvikles/anskaffes relevant digitalt læringsmateriale og udarbejdes digitale vejledninger. Medievejlederfunktionen på skolerne styrkes. Der tilbydes relevante kurser til undervisningspersonalet. IT driftsorganisationen udbygges og de lokale servere afvikles. Den omfattende IT-satsning på skoleområdet evalueres og justeres løbende. Side 6

7 Skolernes lokaleprogram søges fortsat tilpasset intentionerne for folkeskolelovens læringsbegreb. Det søges sikret ved: Med bygningsrapporten som inspirationskilde ved kommende ombygninger, tilbygninger og renoveringer. Der sigtes mod at skabe gode indvendige og udvendige rammer på skolerne, så der vil være indbygget udfordrende læringsmæssige og gode fysiske udfoldelsesmuligheder for eleverne, samtidig med at æstetiske oplevelser bør blive en del af skolehverdagen. Der er fortsat fokus på udviklingen af den indholdsmæssige tilrettelæggelse af arbejdet i og omkring skolestarten med baggrund i både skole- og fritidspædagogikken. Det søges sikret ved: Initiativer til kurser og studiekredse og gennem erfaringsudveksling mellem de implicerede pædagoger og lærere. Der arbejdes fortsat frem mod en rummelig folkeskole. Servicemål - Det vil vi følge op på i 2006 At der i skolerne sættes fokus på evalueringsprocessen med det mål at videreudvikle en evalueringskultur ved: at der udarbejdes handlingsplaner på den enkelte skole I forhold til hvordan man evaluerer hvad man evaluerer hvem der skal evalueres hvilke fora der skal have kendskab til evalueringsresultaterne ledelsens opgaver i forhold til udviklingen af evalueringskulturen. at evalueringen bruges løbende I forhold til: de enkelte elevers faglige udvikling de enkelte elevers personlige udvikling at test kan indgå som dokumentationsform at porteføljemetoden anvendes som dokumentationsværktøj. At der sættes fokus på IT-satsningen på folkeskoleområdet med det mål: at IT bliver et naturligt redskab i skolernes læringspraksis at skolerne intensiverer arbejdet frem mod, at alle elever kan erhverve Junior PC kørekortet Side 7

8 at skolerne anvender IT i forbindelse med undervisningen af elever med læse-staveproblemer at skolerne arbejder med elektronisk kommunikation og vidensdeling at undervisningspersonalet anvender IT i forbindelse med planlægning, udførelse og evaluering af undervisningen at IT-udstyret virker og er velintegreret i skolernes fysiske rammer At der med udgangspunkt I intentionerne I folkeskoleloven og overenskomstens "En skole på vej" tages fortsat initiativ til udarbejdelse af helhedsløsninger på bygningsområdet. Side 8

9 4 Skolens overordnede målsætning Sønderagerskolen - Distriktsskolen Pædagogisk målsætning Vi vil skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor børn og voksne trives, udvikler sig og fungerer i et trygt fællesskab uanset forskelligheder i religiøs, kulturel og social baggrund. Elever, forældre og medarbejdere arbejder i fællesskab på at gøre skolen overskuelig og skabe sammenhænge i samarbejdet omkring den enkelte elev, den enkelte klasse, det enkelte fag og hele livet i skolen. Vi vil gennem skolens aktiviteter arbejde for at - forældrene aktivt inddrages i hele skolens liv - eleverne får mulighed for at forbedre deres faglige standpunkt ud fra egne forudsætninger - øge elevernes selvstændighed, kreativitet og ansvarsbevidsthed - udvikle elevernes personlighed og deres forståelse for almen menneskelighed - eleverne bevidstgøres om eget ansvar over for egen udvikling gennem en aktiv indsats i undervisningen - eleverne lærer AT LÆRE. Vi lægger vægt på, at den demokratiske proces, menneskets samspil med naturen samt praktiskmusiske aktiviteter indgår i undervisningsforløbene og i aktiviteterne på skolen. Målsætningen søges opfyldt gennem nedenstående delmål/principper/retningslinier for undervisningens ordning. Timefordeling Fordelingsplan udarbejdes således, at min./max. timetallet i folkeskolelovens bestemmelser opfyldes. Det tilstræbes, at eleverne tildeles flest mulige undervisningstimer. Der er samordnet indskoling mellem bhkl., 1. og 2. klasse. Håndarbejde er obligatorisk på 4. årgang, sløjd og hjemkundskab på 5. årgang. Der er P-fagsordning på 6. og 7. årgang. Eleverne vælger temafag på 8. og 9. årgang. Samordnet indskoling Eleverne har fælles emneundervisning på tværs af årgangene svarende til et omfang af mindst 200 lektioner pr. år, hvilket igen svarer til gennemsnitlig 5 lektioner pr. uge. Den daglige undervisning tilrettelægges således, at såvel den enkelte elevs udvikling som indholdet af folkeskolens fag tilgodeses gennem - basistimer - tværfaglige emner - niveaudeling på "langs" i dansk - d.v.s. at der parallellægges min. 3 dansktimer i klasse således, at holddannelse kan forekomme vertikalt. Der koordineres i samarbejde med støttecentret (specialundervisning) - fælles temadage (fastlægges før udarbejdelse af arbejdsfordelingsplan) - emneuger. Side 9

10 Team Hvert team udarbejder i fællesskab årsplan for klassen/årgangen. Teamet er ansvarlig for koordinationen af den aktivitetskalender, der afleveres efter planlægningsmøde i forbindelse med skoleårets planlægning. Teamet afholder jævnlige møder, hvor den enkelte elevs mål og handleplaner justeres. P-fagsordning Eleverne på 6. og 7. årgang tilbydes valgfrihed mellem fagene billedværksted, drama, Mad gør glad!, maskeværksted, musik, skoleavisen, skoleskak, sløjd, smykkeværksted, tekstilværksted, First Lego League** Undervisningen tilbydes i to semestre pr. skoleår. Valgene foretages af eleverne i foråret forud for skoleårets begyndelse. Eleverne kan ikke fravælge fagene, dvs. at alle skal have 2 P-fagstimer i hvert semester. Eleverne må gerne vælge samme fag i begge semestre. Temafag Eleverne på 8. og 9. årgang tilbydes temafag i 10 ugers, 20 ugers og 30 ugers moduler. Alle elever skal vælge 30 ugers undervisning. 10 ugers tilbud 20 ugers tilbud 30 ugers tilbud Friluftsliv og miljø * Spændende mad for unge Fransk Værktøjskassen Sløjd Drama Billedværksted Elektronik Kom i form Filosofi Tekstil og design Psykologi Medier First Lego League ** * Faget afvikles ikke over 10 uger, men som en overnatningstur i efteråret. ** Faget afvikles ikke over 20 uger, men som et koncentreret forløb frem til medio november Specialundervisning Efter aftale med hjemmet og på baggrund af en pædagogisk - psykologisk vurdering tilbydes specialundervisning til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Specialundervisningens omfang er afhængig af elevens behov og de muligheder, skolens resssourcer giver. Specialundervisningen gives af det lærerteam, der er tilknyttet skolens støttecenter. Specialcenter Specialcentret er et udvalg bestående af skoleleder, skolepsykolog, koordinatoren for specialundervisningen og tosprogskoordinatoren. Henvisning til specialundervisning For at sikre det bedste grundlag for iværksættelse af specialundervisning følges følgende procedure: 1. Skønner læreren i dansk eller matematik, at eleven har problemer med at følge med i under- Side 10

11 visningen, udarbejdes en elevbeskrivelse, der afleveres til skolelederen. 2. Der afholdes et specialcentermøde, hvor eleven drøftes på baggrund af den foreliggende beskrivelse. Klasselæreren/teamlæreren deltager i mødet. Det er klasse-/teamlærerens ansvar, at hjemmet er orienteret om, at denne drøftelse finder sted. 3. Specialcentret vurderer, hvilken indsats der skal til. 4. Hvis der indstilles til PPR, udfyldes indstillingsskema og beskrivelse vedlægges. Indstillingen og beskrivelsen videresendes til PPR, når de er underskrevet af hjemmet. med og 5. Hvis der skal foretages en pædagogisk/psykologisk vurdering, afholdes et opstartsmøde deltagelse af relevante parter. 6. Når resultatet af vurderingen foreligger afholdes status-møde med deltagelse af forældre lærere. Bemærk: Det er første gang, der ønskes specialundervisning til en elev, der kræves udfyldt et indstillingsskema. Ved evt. senere behov for faglig støtte, er eleven berettiget til at trække på de ressourcer, skolen råder over. Ønske om støtte rettes da til skolens støttecenter/koordinator/specialcenter. Specialundervisningens organisering Støttecentret er så vidt muligt åbent hver dag 8-14, fredag 8-13 Specialundervisning gives som enkeltmandsundervisning eller på hold med 2-4 elever. Undervisningen foregår i støttecenterets lokaler - bortset fra 1. klasse, hvor vi kommer ud i klassen indtil jul. Specialundervisningen kan placeres på faste timer 2/3 pr. uge gennem længere tid eller som et kursus, hvor der gives ca. 8 timer pr. uge i 4-5 uger. Samme elev kan max. forvente 2 kursusperioder samme skoleår. Støtten tilbydes inden for elevens normale skoletid og som hovedregel i de timer, klassen har det pågældende fag. Dansk/matematiklærer aftaler med støttelæreren, hvad der skal undervises i. Ligeledes aftales, om der skal undervises parallelt med klasseundervisningen, eller det er noget helt andet, der skal tages fat på. I forbindelse med skoleårets planlægning placeres 3 kursusperioder, hvor de faste elever må vige pladsen for evt. kursuselever. 1. kursusperiode starter efter efterårsferien 2. kursusperiode starter efter vinterferien 3. kursusperiode starter omkring påskeferien. Teamet i støttecenteret udarbejder skemaer ved skoleårets start, før og efter kursusperioder. "Nye" elever kan komme i betragtning straks, hvis der er plads - ellers ved førstkommende skemaændring. Der tages løbende stilling til, hvor der er størst behov for at modtage specialundervisning, og hvor der evt. ikke mere er brug for det. Læse- og staveprøver i klasserne Som en hjælp til dansklærernes vurdering af klassens elever, tilbyder støttecentret at medvirke ved læse- og staveprøver ude i klasserne. Følgende læseprøver tilbydes 1. kl. - Instruktion m.m. til klasselæreren angående brug af IL-basis prøver. 2. kl. - Os kl. - Os 120 / SL 60 Side 11

12 4. kl. - SL 40 Støttecenteret foreslår læseprøverne afholdt ca. 4 uger før et evt. læsekursus i klasserne. Prøveresultaterne vil pege på de elever, der kræver ekstra opmærksomhed og være vejledende ved gruppedannelse. Følgende staveprøver tilbydes 4. kl. (aug) - ST 3 5. kl. (aug) - ST 4/staveprøve fra "Jeg vil stave" 6. kl. (aug) - ST 5/staveprøve fra "Jeg vil stave" 7. kl. (aug) - ST 6 Støttecentret foreslår ST-prøverne afholdt i 2. uge efter sommerferien. De valgte prøver vil afklare, om foregående års stof er indlært og evt. mangler kan indlægges i en målrettet staveundervisning. Peger enkelte elevers prøveresultat på store problemer, er der mulighed for at tage individuelle læseprøver. IL-basis og IL-læseprøver er en retestning med OS /SL prøverne. Erhvervs- og uddannelsesorientering Skolens målsætning, principper og udmøntning Mål Det er skolens mål gennem undervisning og vejledning på klassetrin at kvalificere eleven til at begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Principper - at bevidstgøre eleven om egne muligheder og begrænsninger og derved sætte ham/hende i stand til at træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse - at give eleven kendskab til ungdomsuddannelserne samt mulighed for selv at opleve krav og kulturer på ungdomsuddannelsesinstitutionerne - at give eleven kendskab til iværksætteri, arbejdsmarkedsforhold og vilkår på forskellige arbejdspladser - at give eleven kendskab til forskellige livsformer samt indsigt i værdier og holdninger til arbejde, arbejdsløshed samt arbejdsfri perioder - at give eleven færdigheder i informationssøgning - at give eleven færdigheder i jobsøgning - at give eleven kendskab til job og uddannelse i udlandet - at give eleven kendskab til ungdomsvejledning og andre vejledningsordninger. og vejledning på Sønderagerskolen. Udmøntning Klasselærermappen er fundamentet for UEA-undervisning To-sprogede elever Organisering af dansk som andetsprog Indskoling I klasse varetages undervisningen af en gruppe lærere, som har kompetence og erfaring inden for dansk som andetsprog og medtænker dansk som andetsprog i undervisningen Organisation Individuelt Individuelle undervisningsforløb for 1-2 elever Der arbejdes med elevens sproglige og faglige læring inden for bestemte områder. Side 12

13 Hold Holdundervisning af vekslende varighed med en gruppe elever i tæt tilknytning til et eller flere undervisningsforløb samt ord- og begrebsindlæring. Kursus Ord og begreber På klassen Støtte de tosprogede lever i klasseundervisningen Fra klasse varetages dansk som andetsprogsundervisningen i sprogcenterregi: Mellemtrin Organisation Individuelt Individuelle undervisningsforløb for 1-2 elever Der arbejdes med elevens sproglige og faglige læring inden for bestemte områder. Hold Holdundervisning af vekslende varighed af en gruppe elever i tæt tilknytning til et eller flere undervisningsforløb. Kursus På klassen Støtte de tosprogede i klasseundervisningen. Udskoling Organisation Individuelt Individuelle undervisningsforløb for 1-2 elever Der arbejdes med elevens sproglige og faglige læring inden for bestemte områder. Hold Holdundervisning af vekslende varighed med en gruppe elever i tæt tilknytning til et eller flere undervisningsforløb. Kursus Projektopgaven Fysik ord og begreer Matematik ord og begreber Biologi ord og begreber Eksamenskursus Skriftlig fremstilling På klassen Støtte de tosprogede elever i klasseundervisningen I arbejdet med to-sprogede elever formidles ligeværd og ligestilling mellem kønnene. Side 13

14 Der arbejdes med temaer vedr. seksualoplysning, demokratisk tankegang m.v Fuldt integrerede to-sprogede elever tilbydes støtteundervisning i dansk som andetsprog med baggrund i faghæftet dansk som andetsprog. Støttebehovet revurderes flere gange årlig. Der udleveres en informationsfolder, hvis muligt på elevens modersmål. Elever og forældre tilbydes relevant tolkebistand. Eleverne deltager I hytteture og lejrskoler. Der tages hensyn til kost, og der foretages kønsopdeling ved overnatning. Hytteture og lejrskoler placeres ikke under Ramadanen. Eleverne deltager i idrætsundervisningen. Eleverne bader efter idræt, evt. iført badetøj. Eleverne opfordres til at deltage i faget kristendomskundskab. Modtagelsesklasser I MK-klasserne undervises to-sprogede elever i folkeskolens almindelige fag med henblik på: - at de opnår så gode færdigheder i dansk, at integration i normalklasser kan finde sted. - at de opnår så gode færdigheder i dansk som muligt og evt. afslutter skoleforløbet med afgangsprøve i et eller flere fag fra en normalklasse. Delvist integrerede elever deltager I integrationsklassen ved opbrudt skema. Funktionsbeskrivelser for særlige opgaver Specialundervisningskoordinator Skal sikre at ressourcerne i støttecenteret udnyttes optimalt. Overordnet koordinering af støttecenterets tilbud. Forestå den nødvendige skemalægning i samarbejde med teamet. Forestå løbende revision af støtteskemaer. Kontaktperson for lærerne ved ønske om specialundervisning i løbet af skoleåret. Kontakt til Gullestrup skole angående behovet hos specialundervisningselever i 6. klasse, som skal gå på Sønderagerskolen i 7. klasse. Orientere om specialundervisning på forældremøde i 1. klasse. Orientere om specialundervisning på orienteringsmøde i 6. klasse på Gullestrup skole. Forestå indkøb. Ansvarlig for dagsorden til møder i specialundervisningscenteret. Deltage i revisitation sammen med skoleleder og psykolog. MK-vejleder Overordnet koordination af undervisningen i modtagelsesklasserne. Kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere (Socialforvaltning, konsulent mv.). Vejledning af lærere i forbindelse med skole/hjemsamarbejdet. Formidling af viden og erfaring til øvrige lærere. Deltagelse i revisitation (dvs. indhente information omkring tosprogede elever og deres fremtidige støttebehov). Modtagelse af nye elever. Visitere nye elever sammen med konsulenten. Side 14

15 Samarbejde med skolelederen omkring udarbejdelse af timetalsplaner og skemaer. Samarbejde med skolevejlederen i forbindelse med tosprogede elevers praktik og udskoling. To-sprogskoordinator Deltage i månedlige møder sammen med skoleleder, specialundervisningskoordinator og psykolog. Deltage i månedlige møder med de andre tosprogskoordinatorer I kommunen samt konsulenten. Deltage i møder med specialundervisningskoordinator ang. fælles elever. Deltage i klassedannelsesmøde vedr. 6. årgang. Kontakt til fødeskolen angående behovet for dansk som andetsprog hos tosprogede elever i 6. klasse. Deltage i møde med UC-10 vedr. overleverede elever. Modtage besøg fra andre skoler/uddannelsessteder vedr. undervisning i dansk som andetsprog. Samarbejde med modtageklassernes lærere. Kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere. Løbende kontakt til ledelsen og bistå ledelsen. Sørge for ansøgninger om støtte til tosprogede elever. Rådgivende og initiativtagende i forhold til kolleger. Vejlede lærere i forbindelse med skole/hjem-samarbejde. Skabe sig overblik ved løbende at holde sig informeret om sprogstøttecentrets ressourcers anvendelse og elevgrundlag. Sikre at ressourcerne I sprogstøttecentret udnyttes optimalt. Ansvarlig for materialesamlingen i sprogstøttecentret. Budgetansvarlig i sprogstøtecentret. Forestå indkøb til sprogstøttecentret. Er ved fagfordelingen og skemalægningen opmærksom på indgivne ønsker I relation til placering af timerne i dansk som andetsprog. Samarbejde med skemalæggerne. Lave skemaer til elever ud fra behov og tildelte ressourcer. Varetage diverse uforudsete opgaver. Stå for kontakten til modersmålsbaserede lektiehjælpere. Vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning Ansvarsområde Vejlederen har ansvaret for, at der sker en koordinering af vejledningsindsatsen på den skole, vedkommende er tilknyttet. Koordineringen sker i et samarbejde med skolen. Vejlederen har ansvaret for, at der tages initiativ til at vedligeholde en konstruktiv og positiv dialog med skoleledelsen og relevante lærerteam eller den enkelte lærer inden for vedkommendes arbejdsområde. Vejlederen er ansvarlig for at udfærdige og registrere data, der kan bruges i kvalitetssikringen af vejledningsindsatsen. Vejlederen er ansvarlig for at holde sig fagligt ajour samt være orienteret om samfundsudviklinger, der har betydning for vejledningen af unge om valg af uddannelse og erhverv. Vejlederen er i samarbejde med centerlederen og teammedlemmer/andre kolleger ansvarlig for, at der udvikles en positiv ånd samt en holdning til, at man yder sit bedste. Dette gøres primært i en positiv dialog med forbedringer som mål. Vejledningsopgaver Vejlederen sørger for, at der sker en koordinering af arbejdet med individuel uddannelsesplanlægning i klasse. Vejlederen sørger for at udføre vejledning i det omfang, der er fastlagt inden for rammerne for løsning af opgaven. Vejlederen koordinerer vejledningsopgaven i forhold til andre vejledningsordninger. I relation til faget UEA bistår vejlederen lærerteam i forhold til at knytte kontakter til erhvervslivet. Side 15

16 Vejlederen koordinerer og tilrettelægger vejledningsaktiviteter i forhold til præsentationskurser, informationsmøder, virksomhedsbesøg, praktikforløb og brobygningsforløb. Vejlederen orienterer forældre eller andre, der har forældremyndigheden, om elevens valg af vejledningsaktiviteter. Vejlederen bistår lærerteam i forhold til tilrettelæggelsen af faget uddannelsel-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Vejlederen koordinerer arbejdet med uddannelsesbog fra 6. klasse i samarbejde med skolen. Vejlederen informerer elever, skolen og forældre/indehavere af forældremyndigheden omkring arbejdet med uddannelsesbogen. Vejlederen har en special forpligtelse til at informere om valg af 2. fremmedsprog i 6. klasse. Vejlederen gennemfører kollektive og individuelle vejledningssamtaler for elever i 9. klasse vedrørende udarbejdelse af uddannelsesplan. Vejlederen vurderer i samarbejde med skolen, hvorvidt der er behov for en eller to/flere samtaler, ligesom det vurderes, hvorvidt deltagelse i kollektive samtaler kan erstatte individuelle samtaler for den enkelte elev. Vejlederen vurderer behovet for kollektive og/eller individuelle samtaler i 8. klasse. Omfanget kan være fra ingen individuelle samtaler til flere samtaler. Vejlederen forestår eventuelle samtaler. Vejlederen deltager i møder med lærerteam/lærere og ledelse. Vejlederen tilrettelægger særlige vejledningsaktiviteter for elever med særlige behov, herunder tosprogede elever, i et tæt samarbejde med skolen, hjemmet, arbejdsgiveren/praktikvært eller andre ressourcepersoner i forvaltningen. Vejlederen deltager i nødvendigt omfang i kollektiv forældreorientering. Administrative opgaver Registrere og foretage opfølgning i forhold til elevens deltagelse i vejledningsaktiviteter. Administrative opgaver i forbindelse med færdiggørelse og opbevaring af kopi af udannelsesplan for de elever, der ikke har valgt en ungdomsuddannelse. Vejlederen samarbejder med skolens administration i forbindelse med tilmelding til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Vejlederen forestår supplerende vejledning/indstilling til optagelsesprøve for elever på 9. klassetrin ved valg af gymnasial uddannelse - i et samarbejde med skolen. Samarbejde og mødeaktivitet Vejlederen deltager i møder med samarbejdspartnere, herunder andre institutioner, møder med ressourcepersoner i forhold til elever med særlige behov, forældre eller andre relevante personer i forhold til unges valg af ungdomsuddannelse eller andre vejledningsaktiviteter vurderes af vejlederen. Skolebibliotekarer Yder pædagogisk rådgivning og vejledning til elever og medarbejdere om benyttelse af skolebibliotekets materialer til undervisning og fritid. Formidler udlån til elever og medarbejdere af skolebibliotekets materialer og materialer fra eksterne samlinger. Holder sig til stadighed orienteret om undervisningsmaterialer, der findes på markedet. Holder sig til stadighed orienteret om materialerne i eksterne samlinger. Erhverver sig fortsat indgående kendskab til materialerne i skolebibliotekets samlinger. Formidler informationer, som er relevante for udviklingen af vedkommende skole. Orienterer om nye materialer på skolebiblioteket. Informerer om udbuddet af undervisningsmaterialer. Forestår løbende indkøb til skolebibliotekets samlinger. Vedligeholder skolebibliotekets samlinger, herunder supplering og kassation, samt andet ordningsog tilsynsarbejde. Varetager de administrative funktioner i forbindelse med skolebiblioteks udlånsvirksomhed. Er ansvarlig for materialepleje og indkøbsprocedurer. Er ansvarlig for vedligeholdelsen af skolebibliotekets beholdningsregistrering. Tilrettelægger de administrative rutiner i forbindelse med hjemlån af materialer fra eksterne samlinger. Orienterer skolen om kurser og pædagogiske initiativer i området. Er daglig leder af skolebiblioteket. Side 16

17 Tilrettelægger de administrative og organisatoriske funktioner i forbindelse med skolebibliotekets daglige drift. Vurderer behovet for udvikling af skolebiblioteket. Koordinerer arbejdet mellem skolebibliotekar og assisterende skolebibliotekarer. Yder medarbejdere og elever vejledning og teknisk bistand til fremstilling af undervisningsmaterialer, bearbejdning af indsamlede informationer, brug af ny informationsteknologi og til gennemførelse af undervisningsprojekter, herunder projektopgaver. Orienterer sig i anvendelse og funktion af udstyr, apparatur, materialer og arbejdsprocesser i medieværkstedet. Herunder funktion og anvendelse af interne og eksterne databaser og EDB-værktøjsprogrammer. Indgår i samarbejde med lærerteams omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Specielt omkring tværfaglige projekter og undervisningsdifferentiering. Varetager registrering og formidling af alle skolens undervisningsmidler, herunder lærerbøger og andre materialer (laborative materialer, kort, AV-materialer o.l.). Samarbejder med ledelse og fagudvalg omkring det enstrengede undervisningsmiddelforsyningssystem (DES). Deltager i kommunens rådgivende materialeudvalg på skolens vegne. Medvirker ved undervisningen i biblioteks- og materialekundskab. EDB-superbrugere Fører tilsyn med skolens samlede EDB-udstyr, undtagen installering og vedligehold af specialudstyr og specielle programmer i centerklasserne, etablering af net til og vedligeholdelse af specielle administrationsprogrammer på administrationsmaskinerne og biblioteksmaskinerne. Forestår klargøring, konfigurering og tilpasning af udstyr. Foretager eftersyn af udstyret og sikring af nødvendigt vedligehold af maskiner og programmel. Foretager installation af programmer. Foretager registrering af hardware i samarbejde med skoleledelsen. Varetager den daglige kontakt til skolens EDB-leverandør med henblik på information om leverandørernes produkter og ydelser, servicering og vejledning i brug af disse produkter, anskaffelse af udstyr og programmer efter beslutning i relevante organer. Introducerer i samarbejde med skolebiblioteket skolens EDB-anskaffelser og vejleder medarbejderne i brugen heraf. Vejledningen omfatter generelle funktioner vedr. anvendelse af standardudstyr, generelle funktioner vedr. anvendelse af standardprogrammel og tekniske spørgsmål vedr. undervisningsprogrammer. Samarbejder med skolebibliotekaren, faggrupper, konsulenter, IT-medarbejderen, AU m.v. ved vurdering af programmel, der foreslås anskaffet til undervisningsbrug. Holder sig orienteret og ajour med såvel den tekniske som den pædagogiske udvikling på området og virker som inspirator og idéformidler med hensyn til EDB s anvendelsesmuligheder i undervisningen. Indgår i et spontant samarbejde med de øvrige superbrugere inden for skolevæsenet med henblik på erfaringsudveksling og teknisk og pædagogisk udvikling. SSP-vejleder Er koordinator, mødeindkalder og referent i den lokale SSP-skolekontaktgruppe. Tager temperaturen på lokalområdet og sætter evt. aktiviteter, undervisning eller andre forebyggende tiltag i gang. Orienterer løbende kolleger og forældre om sidste nyt på området. Klassedannelse Der dannes børnehaveklasser således, - at klasserne bliver lige store, - at piger og drenge fordeles ligeligt, - at der tages hensyn til, hvilken daginstitution eleven kommer fra. Side 17

18 På 7. årgang dannes der ved modtagelsen af elever fra Gullestrup skole klasser efter følgende retningslinier: 1. INDLEDNING Skolebestyrelserne ved Sønderagerskolen og Gullestrup skole har i fællesskab fastsat følgende retningslinier for overflytningen af elever fra Gullestrup skole til Sønderagerskolen. 2. FORMÅL Formålet er at sammensætte eleverne fra Gullestrup skoles og Sønderagerskolens skoledistrikter således: - at vi får dannet så homogene klasser som muligt - med hensyntagen til antal drenge/piger, fagligt niveau m.v. - at eleverne får lige vilkår og muligheder for at skabe nye kontakter. 3. PRINCIP Der dannes nye klasser hvert år til 7. årgang på Sønderagerskolen. Dette sker ved, at eleverne fra de to skoledistrikter blandes ligeligt i de nye klasser under skyldig hensyntagen til formålet. 4. PROCEDURE - I jan./febr. afholdes forældremøde og elevorientering om valg af fag og plan for overflytning m.m. - Elevønsker til brug ved klassesammensætningen opgøres på skolerne. Fremgangsmåden udarbejdes i fællesskab på de to skoler. - På forældresamtalerne i tilslutning til klassesammensætningen opgøres særlige hensyn og behov. - Skolelederne og 6. klasses lærere fra Gullestrup skole og Sønderagerskolen drøfter eleverne, og skolelederen på Sønderagerskolen danner nye 7. klasser. - Klasselærerne udpeges. Det tilstræbes, at det er nye klasselærere for alle elever. - Forældre/elever informeres om klassedannelserne i slutningen af april/begyndelsen af maj. - På et forældremøde før sommerferien præsenteres de nye forældregrupper for hinanden og for klassernes nye lærere. Terminsprøver/årsprøver 8. årgang Der afholdes skriftlig årsprøve i dansk og matematik samt mundtlig årsprøve i ét fag ved afslutningen af skoleåret. 9. årgang Der afholdes terminsprøve i januar måned i de fag, hvor der kan aflægges skriftlig prøve. Integrationsprocedure MK-klasser Der integreres efter følgende procedure: - modtagende klasse udpeges af ledelsen - klasselæreren orienteres - MK-klasselæreren kontakter modtagende faglærer - teamet omkring modtagende klasse orienteres - der afholdes integrationsmøde med deltagelse af relevante parter - eleverne i modtagende klasse orienteres Side 18

19 - integrationen iværksættes - forældrene holdes løbende orienteret af MK-klasselæreren - der foretages løbende evaluering af integrationen. Skole og hjem samarbejde Der afholdes forældremøde i alle klasser mindst én gang om året, og første møde afholdes inden efterårsferien. Der oprettes klasseforældreråd i alle klasser. Klasselæreren og teamlæreren er medlemmer af klasseforældrerådet og forestår valg til rådet på det obligatoriske årlige forældremøde. Umiddelbart efter forældremødet afleveres klasseforældrerådets sammensætning til skolens ledelse. 1. Klasseforældrerådene afholder/afvikler 2 arrangementer pr. skoleår. 2. Klasselæreren og årgangens teamlærere deltager i klasseforældrerådenes arrangementer. 3. Skolebestyrelsen afholder et årligt møde med forældrekredsen. 4. Skolen afholder forældre-indskolingskursus for forældre i børnehaveklassen ved skoleårets start. Underretning af hjemmene På årgang afholdes der forældresamtaler mindst 2 gange om året. På årgang sker samtalerne med udgangspunkt i elevhandleplanerne. På årgang gives der standpunktskarakterer 3 gange årligt i november, februar og maj/juni. Datoer fremgår af aktivitetskalenderen. Fagfordeling Fagfordelingen udarbejdes med udgangspunkt i lærernes ønsker om klasser og fag efter følgende principper: - Der tilstræbes færrest mulige lærerskift i skoleforløbet. - Der kan udpeges ny klasselærer efter 3. klasse - Der udpeges dog klasselærere til de nydannede 7. klasser - Det tilstræbes, at der er så få lærere som muligt pr. klasse. - Det tilstræbes, at der tages m/k hensyn ved udpegningen af lærere til indskolingen. - Det tilstræbes at hver lærer kun er tilknyttet et team - man er faglærer i øvrige sammenhænge. - Man bør kun varetage én klasselærerfunktion. - Lærere der tildeles timer i børnehaveklassen overtager klasselærerfunktionen i 1. klasse året efter. - Lærere der underviser i støttecenteret bør have ca. 10 timer. Modulordning Der gennemføres modulordning i størst muligt omfang. Den gældende modulordning ser således ud: 1. modul: modul modul Der ligger en enkeltlektion fra Side 19

20 Skemalægning Ved skemalægningen foretages normalt følgende prioriteringer: - alle elever møder så vidt muligt kl hver dag - alle elever i bhkl klasse møder fra mandag - torsdag og om fredagen - 3. årgang har sine 5 lektioners dage på mandage - torsdage - lærertimerne organiseres i modulordning i videst muligt omfang - fagene placeres så vidt muligt jævnt over ugens dage - der parallellægges på bhkl årgang under hensyn til samordnet indskoling - der parallellægges min 3 dansktimer på årgang - der parallellægges 2 dansktimer på 4. årgang sammen med IT-timen - der parallellægges mindst 1 klasselærertime pr. uge på årgang - der parallellægges mindst 1 tysktime om ugen på årgang - der parallellægges 1-2 dansktimer sammen med IT-timer på 7. årgang - der parallellægges 1-2 matematiktimer sammen med IT-timer på 8. årgang - skolebiblioteket skemalægges så der er åbent i videst muligt omfang på skoledagen - supplerende støtte til to-sprogede elever skemalægges så samme lærer så vidt muligt følger de samme klasser fra klasse - der placeres aldrig centeridræt og centersvømning i samme gruppe på samme dag - der skemalægges i faglokaler efter følgende kriterier: - fag med faglokaler skemalægges som hovedregel altid i lokalet - hvis der opstår sammenfald, aftaler de involverede parter fordelingen af lokaler året igennem - centergrupper, der kan anvende faglokaler i fællesskab, tilkendegiver dette før skemalægningen - hvis man efter skemalægningen flytter et fag, der er placeret i faglokale, afgiver man retten til lokalet i tilfælde af sammenfald med andre -der skemalægges uden elevmellemtimer bortset fra fravalg af kristendom og tysk. Ekskursioner og lejrskoler Der afholdes lejrskoler på 6. og 8./9. årgang. Der afholdes hytteture på 2., 4. og 7. årgang samt modtagelsesklasser. For 2. årgangs og modtagelsesklassernes vedkommende anvendes Ørre Naturskole. Der gælder følgende kriterier for arrangementer, der kræver skolebestyrelsens godkendelse: - ved en ekskursion forstås en ekstern aktivitet med et veldefineret undervisningsmæssigt formål af indtil én dags varighed. Alle klassens elever deltager. - ved en hyttetur forstås en ekstern aktivitet med op til 2 overnatninger. Aktiviteten skal have et veldefineret undervisningsmæssigt indhold. Alle klassens elever deltager. - ved en lejrskole forstås at undervisningen henlægges til en lokalitet uden for skolen med mere end 2 overnatninger under andre forhold end det daglige skolearbejde kan give. - Det faglige indhold i en lejrskole har relation til den daglige undervisning hjemme på skolen. - For at tilgodese det sociale indhold i lejrskoler vælger den enkelte klasselærer i samarbejde med elever og forældre selv, hvorvidt klassen rejser alene eller sammen med årgangen. - Lejrskoler påbegyndes tidligst en mandag og afsluttes senest en fredag kl Alle klassens elever deltager. - ved en skolerejse forstås et fællesarrangement, hvor elever tilknyttet skolen foretager en rejse med et specielt formål. En skolerejse vil være henlagt til en af skolens ferier eller fridage, og eleverne deltager frivilligt. Økonomi - På skolens budget vil der blive afsat midler til lejrskoler, ekskursioner og hytteture, hvorimod skolerejser finansieres ved fuld elevbetaling. Beløbets størrelse vil blive fastlagt ved vedtagelsen af skolens budget. Side 20

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog

Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog Praktisk og pædagogisk Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog Udarbejdet af Pædagogik og Integration Århus Kommune 2011 3. udgave 1 Forord Byrådet i Århus Kommune vedtog den 18.

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 28. januar 2015 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Specialundervisningen på Abildhøjskolen

Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen er samlet i specialcentret, som består af skolens ledelse, skolens psykolog, specialundervisningskoordinator, læsevejleder, og et antal specialundervisningslærere.

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X Skolebestyrelsen Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00 Sted: NSS, lærerværelset Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Daugaard, Per

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Når vi taler om inklusion, skelnes der mellem delvis inklusion fra eget center og fuld inklusion fra ekstern/egen skole.

Når vi taler om inklusion, skelnes der mellem delvis inklusion fra eget center og fuld inklusion fra ekstern/egen skole. Inklusion Når vi taler om inklusion, skelnes der mellem delvis inklusion fra eget center og fuld inklusion fra ekstern/egen skole. Delvis inklusion: Specialklasseteamet aftaler præmisser med modtagende

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på har læring i sigte. Vi er optagede af skabe det bedst mulige læringsmiljø, hvor eleverne lærer så meget de kan, og hvor den enkelte

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Vision og principper for Bække Skole

Vision og principper for Bække Skole VEJEN KOMMUNE Vision og principper for Bække Skole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bække Skoles vision 4 Principper for undervisningen og undervisningens organisering. 5 Principper for samarbejde mellem

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere