_ Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen."

Transkript

1 le Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sjællands Odde e Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet I,Fredningsnævnet , , , , _-- Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 U D S K R I F T af OVERFREDNrNGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL I År 1962, den 5. februar, afsagde overfredningsnævnet på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende kendelse i sagen nr. 1359/59 vedrørende fredning af forskellige lokaliteter på Sjællands Odde. r den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den,10. ok - tober 1959 afsagte kendelse hedder det: "Ved skrivelse af 28. januar 1958 har Danmar~{8 naturfredningsforeming nnmodet nævnet om at rejse fredningssag angående 4 forskellige lokaliteter på Sjællands Odde. l. Kattegatskrænten ved Yderbv: Området udgør en del af ejendommene matr. nr. 19~, 15[, l5~, 37, 39, 38~, 38Q, 30, l3~, l3q, l2bc, l2ax Yderby by, Odden sogn. Forslaget gik ud på en bevaring af den nuværende tilstand. 2. Skrænter og Gtrandområder ved 3ejrø bugt: Området udgør en del af ejcndoqidene matr. nr. 7~, 8~, 8e Yderby by, Odden sogn, l5q, l5g, l5 : l6~, l6q, l7~ Overby by, Odden sogn, l7~, 7Q, 7g, 7f, 7~ smst. Forslaget gik ud på en bevaring af den nuværende tilstand og på, at området ikke må udnyttes industrielt. 3a. Ebbelykkeområdet. Nordskrænten: Fredningsforslaget vedrører matr. nr. l~, 4~ og 4! Ebbelykke by, Højby sogn. 3b. Ebbelykkeområdet. Solåsen: Fredningsforslaget vedrører matr. nr. 3 og 4 Ebbelykke by, Højby sogn.

4 2. I, I 4. Lumsåsområdet: Fredningsforslaget vedrører ejendommene matr. nr. 2~, 16g, 16Q, 17Q, 7~, 7Q, 6Q, 6~, 2~, 21 Lumsås by, Højby sogn, og 7a, 3~ Holmstrup by, Højby sogn. Fredningsforslaget går for de lmder 3a, 3b og 4 nævnte områder ud på bevaring af status quo. N~vnet har holdt møde den 30. juni f'\,.,. Vb l -1-. juli 1958, til hvilke møder alle lodsejere samt panthavere var tilvarslede. Danmarks naturfreælingsforening var repræsenteret ved magister Knudsen og magister Jakobsen. Holbæk amtsråd Vffi' ligeldes tilvarsletv Nævnet drøftede forslaget og besigtigede sammen med de mødte arealerne. Nævnet var enig om at søge fredningen gennemført. Ved forhandling Ded lodsejerne ornåedes forlig om fredning vedrørende følgende matr. nr"e, og der oprettedes og underskreves straks ad fredningsdeklarationer: l: Kat tegatskrænten: ad 2: Skrænter og strandområder Sa Se, 15c, 15g 15a 16a 16b 17e 7c ad 3a: Ebbelykke området: la tilhørende gdr. Jacob Jacobsen. For følgende ejendomme blev spørgsmålet særskilt kendelse d erefter udfærdiget ~ ad matr. 19a 15f 15a l3a 12ax l: Kattegatskrænten: 30,37, 3Se 3Sb, 39 12bc nr.: og l3c ejer: gdr. Johs. Larsen parcellist Knud Johan Larsen. gdr. Freddy Jensen gdr. Holger Bergstrøm Hansen Sjællands Oddes Fiskerøgeri A/S ved Sejrø bugt: gdr. Viggo Ludvig Jensen gdr. Peter Axel Hansen gdr. Poul Eriksen gdr. Henning Vo Larsen boelsmand Ingvard Nielsen gdr. Chr. Jensen fru Carla Niels en Kasper Madsen straks optaget og vicevært Leo Jeppesen parcellist Knud Nielsen

5 "., t&,' ~e ad Jt) '. I og det 500 2: Skrænter ved Sejrø bugt: matr. nr. 7a tilhørende Helge Godtfred Larsen. Farcellist Knud Nielsen har indbragt kendelsen vedr. 12bc l3c for overfredningsnævnet. Der er ydet ejeren af matr. nr. 7c Overbyen erstatning af offentlige, stor 500 kre, der er udbetalt, og fra privat side kr.,medeus der iøvrigt ikke er ydet nogen erstatning. Resten af fredningssagerne blev udsat til nærmere undersøgelse og forhandling, Danmarks naturfredningsforening har på nye under den 10. og ll. august 1959 afholdte møder frafrldet begæringen fsv. ang. ejendommen matr. nr. 38d Yderby, Odden sogn, idet denne ejendom ikke går ned til stranden og matr. nr. 17b Lumsås Højby sogn, samt jordrentebrugene matr. nr. 6c og 6ac srnst. og matr. nr. l6c smst., der er noteret som husmandsbrug sarnnen ned rra tr. nr. 6c. Fsv. ang. matr. nr. 17a Overbyer fredningsbegæringen indskrænket til at angå en 25 m dyb bræmme langs stranden indtil en kommunal grusgrav. Odden kommune har frafaldet gravningsret på nævnte areal, 08 der er oprettet en frivillig deklaration. Ejeren af matr. nr. 7g Overby, parcellist Gunnar Nielsen og ejeren af matr. nr. 7a og 7f smst., gdr. Kaj Carlo Hansen har begge erklæret, at de ikke kunne indgå på nogen fredning, idet de har indgået kontrakt med et stenfirma om udnyttelse af stenene på de ommeldte arealer. Nævnet er enig om, at de ocrmeldte arealer er af en sådan botanisk og landskabelig værdi, at en bev~relse er af væsentlig interesse, men under hensyn til de økonomiske konsekvenser og til, at der er fredet tilstødende arealer af tilsvarende karakter, kan begæringen fsv. ang. natr. nr. 7g, 7a og 7f Overby ikke tages til følge. På mødet den 10. august 1959 afgav ejeren af matr. nr. 4a Ebbelykke tilbud om at frede en nærmere angivet del af Nordskrænten af ejendæ~1en mod en erstatning stor kr., og nævnet har modtaget tilbudet. Lrsf. le C. Bang, København, erklærede, at han under forudsætning af ejernes godkendelse tiltrådte, at der blev pålagt ejendommen matr. nr. 4f SillSt.en ganske tilsvarende servitut dog uden erstatning til ejerne. Højby komrnune har som ejer af matr. nr. 7u Lumsås erklæret sig villig til vederlagsfrit at underskrive en fredningsdoklara- 3

6 4... I tion på denne ejendo~, hvilket tilbud nævnet 8~ter at modtage. ad 3b: Solåsen: Ved forhnndlingerne på mødet den 10. august 1959 ~ed ejerne af matr. nr. 3a og 4a gdr. Hans Petersen og gdr. Hagelund Jensen erklærede disse sig villige til at frede de omilleldtearealer mod en erstatning stor kr. til hver. Nævnet hc',vdei forvejen anlllou"d, skovrider E. Bentzen, Mantzhøj, Nykøbing Sjæll. om at vurdere, hvor meget de pågældende ejendomme vil blive forringet ved gennemførelse af den foreslåede fredning, og skovrideren har i en erklæring af 31/ anslået værdiforringelsen af skovarealet til ialt kr. Ved ansættelsen er skovrideren fejlagtig gået ud fra, at skoven på matr. nr. 3a var fredskov. Nævnet var enig om at frede de ommeldte områder således, at der pålægges følgende s e r v i t u t : l. Der ~å ikke foretages afgravming, opfyldning eller planering. Der må således heller ikke henkastes affald indenfor fredningso~rådet. 2. Skoven skal opretholdes so~ løvskov, og hugst skal være plukhugst og kun til eget brug under tilsyn af naturfredningsrådet. Indplantning såvel som andre indgreb, der vil kunne ændre don nuværende vegetations sammensætning må ikke finde sted, og ingen form for bebyggelse Då placeres i skoven. 3. Det åbne areal rundt o~ skoven må ikke tilplantes, og der må ikke placeres nogen form for bebyggelse, heller ikke Skure, boder og andre skæmmende indretninger. 4. For servitutpålægget ydes der ejerne en erstatning stor kr. til hver. ad 4: Lumsåsområdet: Under forh~dlingerne har ejerne Rf matr. nr. 21 Lunsås, 3a og 7a Hol~strup by, Højby sogn, ikke været villige til at indgå på nogen fredning. Ejerne af matr. nr. 2a, 16a, 7d og 2d har alle erklæret sig villige til at indgå på den foreslåede fredning mod en erstatning stor 50 øre pr. kvadratalen. Nævnet var enig m.h.t. matr. nr. 21 Lumsås, 3a og 7a HolDstrup, at disse arealer ikke har en sådan skønhed, beliggenhed eller ejendommelighed, at de har væsentlig betydning for almen-

7 5., heden, hvorved er taget i betragtning, at tilstødende arealer af større betydning er fredede. M.h.t. matr. nr. 21 bemærkes tillige, at dette matr. nr. sammen med matr. nr. 3bl, der er jordrenteparcel, er noteret som landbrug. følge. Don fremsatte begæring vil derfor ikke være at tage til Der var ligeldes enlghed om, at nedennævnte del af de resterende ejendomme på grund af deres landskabelige skønhed har væsentlig betydning for almenheden, hvorfor der lægges følgende servitut derpå: l. Der må ikke foretages væsentlige ændringer af det nuværende terræn. Yderligere afgravning, opfyldning eller planering må således ikke finde sted, fraset en sådan som er nødvendig for vejes vedligeholdelse eller udvidelse. 2. Området må ikke tilplantes og ikke yderligere bebygges. Skure, boder og andre skæillflendeindretninger må ikke placeres på arealet. Erstatningerne fandtes passende at kunne sættes til: kr. for matr kr. " " kr. " " kr. " " " 2d. Arealet bliver afsat i marken af en landinspektør. Erstatningerne betales med halvdelen af statskassen og halvdelen af Holbæk amtsfond " Konklusionen er sålydende: "Den del af ejendommen8 matr. nr. 3a og 4a Ebbelykke by, Højby sogn, der ligger indenfor en linie trukket i en afstand af 50 m fra skov8n og hele v8jen rundt pålægges følgende s e r v i t u t : l. Der må ikke foret8.ges afgravning, opfyldning eller planering. Der må således heller ikke henkastes nffald indenfor frednings området. nr. 2a " 16a " 7d og 2. Skov8n skal opretholdes som løvskvv, og hugst skal være plukhugst og kun til eget forbrug under tilsyn af naturfredningsrådet. Indplantning såvel som andre indgreb, der vil kunne ændre den nuværende vegotations sammensætning må ikke finde stod og ingen form for -bebyggels8 må placeres i skoven.

8 , 6" 3. Det åbne areal rundt om skoven må ikke tilplantes, og der må ikke placeres nogen form for bebyggelse, heller ikke skure, boder og andre skænti~endeindretninger, 4. For servitutpålægget ydes der ejerne en erstatning stor kr. til hver. 5. Servitutten vil være at tinglyse på matr. nr. 3a og 4<1 Ebbelykke by, Højby 8ogn, I:wd prioritet forud for al pantegæld, idet naturfrodningsnævnet, oftor nt panthaverne har haft lejlighed til at udtnle sig, har resolver8t, Rt c:rstatningo:cne kan udbetales til ejerne, da panthaverncs sikkerhed ikke skøn~ nos forringet ved sorvitutten. M.h.t. ejendomn1gnes servitutter og andre byrder hemvises til folierne i tingbogen Påtaleretten tilkommer naturfrodningsnævnet for Holbæk a~t og Danmarks naturfrcdningsfbrening hver for sig eller i forening. Et areal af matr. nr. 2a Luns ås, der ligger syd for Lumsås- Stenstrupvej8n og begrænses af vejen samt mod syd af oatrikelsskellet og mod øst af bakkens overkant, og et areal umiddelbart nord for vejen mod vest begrænset af matrikelsskellet og mod nord af en linie trukket mod øst fra den første telefonpæl i nævnte skel ca. 40 m fra vejen til det punkt, hvor nævnte vej stcde~ sammen med en markvej - pålægges nedennævnt8 servitut: Et areal af mntr. nr Lumsås, der p.1odvest og nord be grænses af matrikelsskellet, mod øst af bakkens overknnt og nod syd af en linie trukket :ra det punkt ca. 75 Q fra skellet,hvor markvejen møder skræntens overkant til det punkt i vest, hvor matr. nr. l6c møder landevejen, pålægges ligeledes nedennævnte servitut: Den del af matr. nr. 70. LUTIsås, der ligger nord for landevoj8n og helo don 0.01 af matr. nr. 20.smst., der ligger nord for en linie trukket parallelt med landevejen 75 m nord for denne pålægges ligeledes følgende servitut l. Der Då ikke foretages væsentlit,8 ændringer af dut nuværende terræn. Yderligere afgravning, opfyldning eller planering må således ikke find8 sted, fraset en sådan som er nødvendig for vejes vedligeholdelse ellor udvidelse. 2. Området må ikke tilplant8s og ikke yderligere bebygges. Skure, boder og 8ndre skæmmeno.e indretninger må ikke placeres på arenletn

9 II II Y ~,I På matr. nr. 16a og 2a skal stendiget bevares og henligge som hidtil. Der tillægges følgende erstatninger: kr. til ejeren af matr. nr 2a Lumsås, gdr. Alfred Henning Nielsen kr. " " " " " 16a smst., gdr. Niels Peter Larsetl kr. " " " " " 7d smst., parcellist Viggo Lauri ts Jensen kr. " " " " " 2d smst., skovarbejder Søren Petersen Skovshoved kr. " " " " " 4a Ebbolykke, gdr. Hr-lgelund kr. " " " " " 4a Ebbulykke, samme Jensen kr. " " " " " 3a SIDst., tilhørende gdr. Hans Petersen Endelig er der af det offentlige udbetalt ejeren af matr. nr. 7c Overby fru Carla Nielsen en orstatning på 500 kr. Alle erstatninger udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen af amtsf anden. " Den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds afsagte kendelse af 8. juli 1958 vedrørende matr. nr. 12bc og 13Q Yderby by, Odden sogn, har folgende ordlyd: "Da nævnet finder, at den del af den parcellist Knud Nielsen tilhørende ejendom matr. nr. 12bc og 13c Yderby by, Odden sogn: der er beliggende mellem stranden og skræntens overkant på grund af sin skønhed, beliggenhed og ejendommelighed bør fredes b e s t e ID m c s : Den del af ejcndomnen matr. nr. 12bc og 13c Yderby by, Odden sogn, der er beliggende mellem havet og skræntens overkant pålægges følgende s e r v le i t u t Området må kun undergives sait~e brug og benyttelse som hidtil. Arealet må ikke beplantes. Udyrkede områder må ikke opdyrkes, pløjes, gødes eller gøres til genstand for anden bohandling - fraset græsning - hvorved det vilde plante- og dyreliv kan lide sknde. 1""41 2. Der må ikke foretageb afgravning, opfyldning eller planering. 7n

10 r,-., '.', I Store sten må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes. 3. Der nå ikke på området placeres nogen art af bebyggelse, ej heller skure, boder, master, skilte, transformatorstationer eller andre skæwmende indretninger. 4. For ovennæ'm.te Gcrvitutpålæg tillægges der lkke ejeren nogen erstatning, idet servitutpålægget under hensyn til arealets anvendelsesmåde ikke skønnes at medføre væsentlige ulemper eller at hindre en hensigtsmæssig udnyttelse af det. Nærværende forpligtelse vil være at tinglyse på ejendommen med pant forud for pantegæld. løvrigt henvises til 8jendomoons blad i tingbogen m.h.t. de ejendommen påhvilonde s8rvitutter og byrder. Påtaleretten tillcor::lmer naturfredningsnævnet for Holbæk amt og Danmarks naturfredningsforening hver for sig eller i forening." Kendelsen af 10. oktober 1959 er forelagt overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 19, stk. 3, hvorhos den er indanket af følgende lodsejere: gårdejer Alfred Henning Nielsen, gårdojer Niels Peter Larsen, parcellist Viggo Jensen, skovarbejder Søren Petersen Skovshoved, gårdejer Hans Petersen og gårdejer Ebbe Hagelund Jensen. NielSEm. Kendelsen af 8. juli 1958 er indanket af parcellist Knud Overfredningsnævnet har don 19. august 1960 besigtiget de af de to kendelser omfattede arealer og for~~ndlet med de mødte ankende lodsejere og andre i sagen interesserede. Vedr. fredningsnævnets kendelse af 10. oktober Under overfredningsnævnets besigtigelse opnåede mon en mindelig overenskomst ned gårdejer A. H. Nielsen og p~rcellist Viggo Jensen, idet erstatningsbeløbene blev forhøjet til henholdsvis kr. og kr., medens fredningsservitutten forblev uændret. Endvidere opnåedes mindelig overenskomst med gårdejerne Hans Petersen og Ebbe Hagelund Jensen, idet erstatningsbeløbene blev forhøjet til henholdsvis kr. og kr., medens fredningsservitutten for de to ejendomme (Solåsen) ændres således, at grænsen nod syd vil følge vejskellet i den nye vej, når denne til sin tid er blevet anlagt. Endvidere tillades opførelse 8

11 L,,, af eet hus på hver af ejendommene matr. nr. 3Q og 4Q inden for den udenom skoven ved kendelsen lagte bræmme mod fredningsnævnets forudgående godkendelse af husenes beliggenhed og udseende. Det tillades tillige at anlægge en trappe op ad åsen uden for den beplantede del på hver ejendom. Vedrørende ejendommen matr. nr. l6~ af Lumsås, tilhørende gårdejer N. p. Larsen, har sp0rgsmålet om fredningen s grænser været optaget til forhandling med statsministeriets konsulent i naturfredningsspørgsmål og fredningsnævnet. Overfredningsnævnet har herefter tilbudt ejeren gårdejer N. p. Larsen at forhøje erstatningen til kr. samt at udtage en trekant på 0,8 ha af fredningen, således at det fredede areal skal afgrænses således: Mod nord og mod øst matrikelskellet, mod vest af det punkt i matrikelskellet til matr. nr. 2Q, hvortil sidste matr. nr. er fredet,og endelig mod syd af en linie trukket fra det nævnte vestlige punkt til det nordvestlige punkt af matr. nr. 16,9.. Da den pågældende imidlertid ikke har kunnet nkcepture dette tilbud, har man i henhold til naturfredningslovens 20 forelagt erstatningsspørgsmålet for den i loven omhandlede taksationskommission til fastsættelse af erstatning på grundlag af de i kendelsen angivne bester:lmelser samt ovennævnte ændring nf grænserne for det fredede areal. Ved en den 13. juli 1961 afholdt taksationsforretning har koill1."1issionen fastsat erst:ltningen til kr. Overfredningsnævnet har endvidere efter yderligere forhandling opnået mindelig overenslwtilst med ejeren af ejendommen mtr. nr. 2~ af Lumsås, skovarbejder Søren Petersen Skovshoved, idet erstatningen forhøjes til kr., og den sydlige grænse for det fredede areal fastsættes til 100 m fra nordskellet. Det tillades tillige ejeren at foretage mindre udvidelser og opføre udhuse i forbindelse med den bestående ejendom mod forudgående godkendelse af fredningsnævnet. Under sagens behandling for overfredningsnævnet har fredningsnævnet oplyst, at man har opnået en frivillig og erstatningsfri overenskomst med ejerne af ejendocrmene matr. nr, l7 af Overby by, Odden sogn, og matr. nr. 4f af Ebbelykke by, Højby sogn. Det er oplyst, at den erstatning på 500 kr., som er udbetalt 9.

12 10., I ejeren af oatr. nr. 7c Overby, fru Carla Nielsen, af det offentlige, er udlagt af fredningsnævnet, således at beløbet vil være at refundere dette. Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen anførte, vil denne være at stadfæste med de af det foranstående følgende ændringer. Det bemærkes dog, at overfredningsnævnet har vedtaget, at orstatningsudgiften skal afholdes oed i af statskassen og + af Holbæk amtsfond og de i Holbæk ~Jtsrådskreds beliggende købstadskoillfluner. Vedr. fl~dningsnævnets kendelse af 8. juli Da overfredningsnævnet ikke har opnået en mindelig overenskomst med ejeren af matr. nr. 12bc og 13Q Yderby, parcellist Knud Nielsen, har erstatningsspørgsmålet også for denne ejendons vedko~ende været forelagt taksationskommissionen til fastsættelse dels på grundlag af den i kendelsen fastsatte fredningsservitut og dels således, at der gives tilladelse til at opsamle kildevand i to betonbassiner på stranden med tilhørende trappe af jord og brædder og de fornødne vnnd- og el-ledninger, der skal nedgraves. i jorden. Ved en den 13. juli 1961 ~fholdt taksationsforretning har kommissionen fastsat erstatningen til kr. i første til~ælde, medens der i sidste tilfælde ikke vil være at yde nogen erstatning. Overfredningsnævnet har herefter vedtaget ~t stadfæste kendelsens besteitælelser,så10des at der ydes ejeren en erstatning på kr., der fordeles med t til statskassen og t til Holbæk amtsfond og de i Holbæk nmtsrådskrods beliggende købstadskoitælu- ner. 5 kort nr. Ho 117A, 117B, 117C, 117D og l17e over fredningsområderne er vedhæftet nærværende kendelse. T h i b e s t e m ID e s : De af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 10. oktober 1959 og den 8. juli 1958 afsagte kendelser vedrørende fredning af forskellige lokaliteter på Sjællands Odde stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer. I erstatning udbetales til: gårdejer Alfred Henning Nielsen kr. parcellist Viggo Jensen ~000 " gårdejer Hans Petersen "

13 I, ll. gårdejer Ebbe Hagelund Jensen kr. gårdejer Niels Peter Lnrsen " skovarbejder Søren Petersen-Skovshoved " alt med rente 5% fra 10. oktober 1959 at regne,og til betaling sker, og til p~rcellist ~rqd Nielsen kr. med 5% rente fra 8. juli 1958, og til betaling sker. Endvidere udbetales dt,t fru C3rla Nielsen tilkommende erstatningsbeløb fra det offentlige,500 kr.,til fredningsnævnet for Holbæk amt, der har udlagt beløbet. Erstatningsudgiften ialt kr. med renter af kr. udredes med t af statskassen og + af Holbæk amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskommuner efter folketql i henhold til dan senest offentliggjorte folketælling. ",.--.,r Udskriftons bekxæ-ftes... '--"'-'l"..~...- ~"'''Ir rigtighed I'... -","~' '~,/. 2~.L.\',...:).' l'?' ~- ~ F.Grage,/' / Overfredningsnævnets sekretær.

14 FREDNINGSNÆVNET>

15 Mtr.nr. 3a Ebbelykke by, Højby sof-n m.fl. A 11 m e l d 8.c: Naturfrpdningsnævnet for Holbæk emt. Stempol- Of- grbyrfri i m00før af Naturfr~dnincslov8n. KENDELS"E Ved skrivelso anmodet nævnet om af?8. januar 19t:;Rhar Danmarks at rejse frpdninf-ssag angåen(l(~ 4 NaturfT'pdningsfo:t(lnin[ for:::.;krlj ige J.olwll"Gc-- I ter på Sjællands Odde. I l.taattegatskræntp.n ved Yderby: Om r åd et ud gør e n cl e l af eje n domm e n E' m tr.n r" 19 a. 15:fl 15 a; 37, :5 9) YJ:: 38:2, 30, 13~, 13.2.,l2bc, l?~ Yderby by, Oddoll--SOp'l1": - ' Forslaget gik ud pren b(lvarinf. af den nuvær8ndn tilstando 2. Skrænter og strand områder V(ld SP,1rø buf-~~ Området udgør en dal af ejendommenr. mtr.nr, 7~" 8~: Re Yde~by by, Od0011 sogn, P;,2, 15,g, l5, :,l6, :,16E, l7~ Ovp,rby by, Oddc'l1sogn, l7. :.' /~> 7f, 7a smst. - Forslaget gik ud p 1 8n bevaring af den nuværende tll.star:;uof! pu, at området ikke må udnyttrs industri(llt. I 3a. Ebbelykkeområdet, Nordskræntpn: Fredningsforslaget v0drører mtr.nr. sogn. l~? 4~ Of 4f Ebbp1ykkc by, Ho~by 3b. Ebbr1ykkeområdet, Solåsen: FredningsforslagRt vpdrører rotr.nr. 3~ og 4. : Ebbrlykk8 by, Høj1JY ';;O~}J 4. Lumsåsområdp,t: ~ mtr.nr,?..0, 16.::::, 16.,9.,17,E.) '/.2., og 7~, 3~ Holmstrup by. Højby sogn. Fredningsforslaget går for de under 3a, 3b og 4 nævnte områder UG I på bevaring af status quo. a1frcdningsforslaget "'~, 6.2.,6~, 2Q, v p drør8r 21 Lumsås ej(mdommene by, Højby sogn ~, Nævnet har holdt møde dan 30.juni og 1. juli 1958 til hvil:(e m(?,der allp. lodsejere samt panthavere var tilvarslede. Danmarks Naturfredn inp.sforening var repræsen"crrwc v0d magistoi' ~(1llja-. sen og magistpr Jakobsen. Holbæk amtsråd var ligelrdps tilvarslet. Nævnet drøftede forslaget og besigtigade sammen m(ld d(l mødte arealarne. Nævnpt var enig om at søge frpdninp.sn gpnnemførto Ved forhayldli1"l~med lndsejprne opnåedes forlig om frc'dnin~ vodror('[l. de følgande mtr.nr.e, op der oprettedes of' underskrev s straks frrdninpsdeklarationar: 0 ad l: Kattegatskræntrn: Mtr.nl'. : 19a 15f a 12ax Ejer: gdr. Johs. Larsen, parcellist Knuu Johan Larsen, gdr. Freddy Jensen, gdr. Holger BArgstrøm Hansen j Sjællands Odd88 Fiskercgeri Alt

16 ~\ ad 2: Skrænter og strandområder ved Mtr.nr. 8a 8e, 15e, 15g 15a 16a 16b 17e 70 ad 3a: Ebbelykkp områdpt: Mtr.nr. la tilhørende gdr. For følgpnde ej0.ncomme blev kendelse dereftpr udfærdiget. ttj l: Kattegatskrænten: Mtr.nr. 30,37,38p. 38b, 39 12bc og 13e Sejrø bugt: "Ejer: gdr. Viggo Ludvig Jonsen; gdr. Petpr pxel Hansen, gdr. Poul Briksen, gdr. Henninf V. Larsen: boelsmand Ingvard Nielsen, gdr. Chr. Jensen, fru Carla Nielsen. Jacob Jacobsen. spørgsmålet straks optaf-et o~ særskilt Ejnr: Kasper Mad snn, vicevært Leo Jrppesen, parcellist Knud Nielsen. ~d 2: Skrænter vpd Sejrø bugt: Mtr.nr. 7a tilhørendp. Helge Godtfrpd Larsen. Parcellist Knud Nielsen har indbragt kendelsen vrdr. l?bc og 13c for Overfrndn ingsnæ.,rleil. Der e~ vdet ejerrn af mtr.nr. 7c Overbyen erstatning af det offpntlige stol 500 ':<r.,der er udbetalt, og fra privat side 500 kr.) mednns der iøvrig~ ikk pr ydet nogpn erstatning. Resten af frrdnings~sgerne blev udsat til nærmere und8rsøgels8 cg forhandling. Danmarks Naturfrpdningsforening har på nye under den 10. 0} 11. august 1959 afholdte møder frafaldet begæringen fsv. ang. ejendorr,mel] mtr.nr. 38d Yderby, Odden sogn, idet denne ejendom ikke går ned til strg.(]- den Of! mtr.nr. 17b Lumsås, Højby sogn samt jordrentebrugene mtr.nr. 6c C,no "ac smst. O? mtr.nr. l6c smst., der er noternt som husmandsbrug sa~jon ~ed mtr.nr. 6c. Fsv.ang. mtr.nr. l7a Overbyer frednjngsbegæringen indskrænket tll at angå en 25 m dyb bræmme lan,2'sstranden indt il en kommunal grusgra-{, Odden kommune har frafaldet gravningsret på nævnte areal, og dor er opr()"~-- tet en frivillig deklaration. Ejerrn af mtr.nr. 7g OVRrby, parcellist Gunnar Nielsen og ejrrnn af mtr.nr. 7a or 7f smst., gdr. Kaj Carlo Hansen har begg0 erklæret, at de ikke kunne inogå på nogpn frp.dnin~, idet de har indgået kontrakt med et stenfirma om udnyttnlsp af st~nene på de ommeldte ar~aler. Nævnet er enip. om, at dl" omt!1eldtearealer er af en sådan botanisl( og landskabelig værdi, at en bevarelse er af væsentlig interessg, men under hensyn til de økonomiske konsekvenser og til, at der er fredet tilstødende arealer af tilsvarende karakter, kan begæringen fsv,ang, mtr.nr. 7g, 7a og 7f Ovprby ikke tages til følge. På mødet den 10. august 1959 afgav ejeren af mtr.nr. 4a Ebbolykku tilbud om at fredp en nærmpra angivat del af Nordskrænten af ejrndomincm mod en erstatnin,2'stor 1.~OO kr., Of- nævnet har modtaget tilbudet. 1rsf, I.C. Bang, København, erklærede, at han under forudsætning af ejernes,_godkendelse tiltrådte, at der blev pålagt ejendommen mtr.nr. 4f smst. en ganske tilsvarende servitut dog uden Arstatning til ejerne. Højby kommun p har som ej ni' af mtr. nr. 7u Lum sås erklære t sig vilj.l.? til vedp.rlagsfrit at underskrivp en fredningsdeklaration på denne ej 011 dom, hvilket tilbud nævnet agter at modtage.

17 ~ I l I I ad ;b: Solåsen: Ved forhandlingprne på mødet den 10. august 1959 med ejerne af mtr. nr. 3a og 4a gdr. Hans PetF!rsen Of! gdr. Hagelund Jenspn erklærede disse) sig villigp til at frpde de ommeldte arealer mod en erstatning stor kr. til hver. Nævnet havde. i forvejen anmodet skovridp.r E. Bentzen, Mantzhøj, Nykøbing Sjæll. om at vurdere, hvor m8?et de påpældende ejnndomme vil blive forringet VAd gennemførelse af den foreslåede fredning, og skovriderf!n har i en erklæring af 31/ anslået værdiforringelsen af skovare:'ale~ til ialt kr. Ved ansættelsp.n er skovrideren fejlagtig gået ud fra, at skov('n på mtr.nr. 3a var fredskov. Nævnet var enig om at frede de ommaldte områder såled0s, at der pålægges følgende _." s e r v i t u t: l. Der må ikke f~retages afgravning, opfyldning eller planering. Der må s81edes hpllpr ikke henkastes affald indenfor fredningsområdp,t. 2, Skoven skal opretholdes som løvskov og hugst skal være plukhugst og kun til eget brug under tilsyn af naturfrpdningsrådet. Indplantning såvel som andre indgreb, dar vil kunne ændre den nuværende vegetations sammensætning må ikkp. finde sted o~ inf-f!nform for bebyggelse må placp,~ res i skoven. 3. Det åbne areal rundt om skoven må ikke tilplantes, og der må ikke placeres nogrn form for bebyggelse, hpller ikke skure, boder og andre skæmmen de indretn inger. 4. For servitutpålægget ydes der ej~rne en erstatning stor kr. til hver. ad 4: LumsåsområdAt: Under forhandlingerne har ejerne af mtr.nr. 21 Lumsås, 3a og 7a Holmstrup by, Højby sogn ikke været villige til at indgå på nogen frod- _ing... Ejerne af mtr.nr. 2a, l6a, 7d og 2d har alle erklæret sig villige til at indgå på den foreslåede fredning rrod en erstatning stor 50 øre ~ru kvadratalen. Nævnet var enig om m.h.t. mtr.nr. 21 Lumsås, 3a og 7a Holmstrup, at d isse arealer ikke" har en sådan skønhrd, bel iggenhed ell er ej flndommel ig - hed, at de har væsf'ntli~ bptydning for almenheden, hvorv0d er taget i betragtning, at tilstødende arealpr af større betydning pr fredede. M.h.t. mtr,nr.?1 bemærk~s tillige, at dette mtr.nr. sammen med mtr.nr. 3 bi, der er jordrentpparcpl, Ar noteret som landbrug. Den fremsatte begærjng vil derfor ikke være at tage til følge. Der var li~plf'df!senighed om, at nedpnnævnte del af de resterende ejendommf! på grund af deres landskabelige skønhf!d har væsentlig betydning for almenheden, hvorfor der lægges følgende servitut derpå: l. Der må ikke foretages væsentlige ændring8r af dat nuværende terræn. Yderligere afgravning, opfyldning eller planering må således ikke finde sted, fraset en sådan so~ er nødvendig for vejps vpdligeholdelse ellnr udvidelse. ~. Områdnt må ikke tilplantes og ikke yderligere bebygges. Skure, boder ",. og andre skæmmende indretningpr må ikke placerf!s på arealet. )

18 i ~' Erst~tning8rne fandtes passend8 at kunn 0 sættes til: kr. for mtr.nr. 2a, kr." " 16a, L 000 kr." " 7 d of- L 500 kr." "?d Arealet bliver afsat i markpn af en landinspoktør. Erstatningprnp betales med halvdelen af Statsk2SS0.n Of- halvdelen af Holbæk amtsfnnd. T h i b A S t e m m e S: Den dpl af ejendommene mtr.nr. 3a og 4a Rbbrlykk n by, HøJby sopn. der liggpr indenfor en linie trukket i en afstand af 50 ro fra skoven og hele vejnn rundt pålæf-f-ps følg~nde: s e r v i t u t: _ Der må ikkn foretagas afgravning, opfyldning rllpr planroring. Dor mt s lrdps hpllpr ikkp hnnkastes affald indenfor frndningsomr~dpt. 2. Skoven skal opretholdes som løvskov Of- hugst skal være plukhuf-st og kun til såvel 8f-pt forbrug undpr tilsyn som andrp indgrpb, drr vil af naturfrpdn inf-srådet. IrJdplantn inr kunne ændrf' c1,,'n nuværand0 v('f-8ta~:lonfj sammpnsætninf må ikkp finde sted Op' ingen form for b0bygp!olsc; mb-p::"acp-- res i skov8n. 3. Det åbne arpal rundt om skoven må ikke tilplantas, og der mel.j~kp plaeerrs nogp.n form fol' bp.byf-f-plse, heller ikke skur8, bode~r op: andrn skæmmpnde indretningnr. 4. For servitutpålæppet ydes der ej0rno en erstatning stor?,500 kr. til hvor. 5 Servitutten vil være at t inf-ly se på mtr. nr. 3a af! 4a Ebb ('ly kkc b:,r! Højby sof-n med prioritet forud for al pantegæld, idat naturfrudnlngsnævnet, f'ftpr at panthavernp har haft lejlif!hc"d til at uchalc si,zl llei~ resolveret, at erstatningerne kan udbntales til ejerne, da panthav8tnas sikkerhed ikke skønnes forringpt vpd servitutten. M.h.t. ejflndommpnes servitutter og andre byrder hi"nvises til foli(,l'., e ne i tinfbogpn.! Påtaleretten tilkommer NaturfrRdningsnævnet for Holbæk amt og D~nmarks Nat urfrndn ingsforan ing hver for s ig ellr'r i fore n in?," Et arg al af mtr. nr. 2a Lumsås, d er l igger syd for IJums3.s-SteYlstrup- vejen og begrænses af vejnn samt mod syd af matriknlsskellot o~ mod øst af bakkens overkant og et areal umiddelbart nord for vajon mod vest begrænset af matrikp.lsskellet og mod nord af en linie trukkrt mod ØDt fra den første talefonpæl i nævnte skel ea, 40 m fra vejen til det punkt; hvor nævnte vej støder sammen mpd en markvej - p~lægges nedennævnte servitut: Et areal af mtr.nr. 16a Lumsås, dor mod vest og nord bngrænses af matrikelsskellet, mod øst af bakkens overkant og mod syd af en linie ~rukket fra det punkt ca. 75 m fra skellet, hvor markvoje1n -!HJ(~d:~ skræntens overkant til dtlt punkt i v('st, hvor mtr.nr. 16c m0d8r land0vc'jnn på.læ~g(ls ligeledes npdp.nnævnte servit~t. Den dal af mtr.nr. 7d L1jmsås, der ligger nord for landevr'jon og hf,lr, dp,n del af mtr.nr. 2d smst., der ligger nord for rn linie -Grukket parnl.. lait med landrvejen 75 m nord for denne pålæggrs ligelndos følgonde ii') S e r v i t u t: 1. Der må ikke foretage s væsentl ige ændringer af d et nuvbjrend(' te rn)':lj. Yderl igere afgravn ing, opfyldn ing eller plan pring m;').sålc"de s lkke fj.n de sted, fras8t fin sådan som er nødvendig for vej('s vedligeh'l111elsu cl.. ler udvid 81se.

19 ~, 2. Omr~det må ikke tilplantps og ikke yderligere b8bygg~s. Skure, boder og andre skæmmende indretningpr må ikke placeres på arealot. På rntr.nr. 16a og 2a skal stendiget bevares og henligge som hidtil. Der tillægges følgende erstatningpr: kr. til ejerpn af rntr.nr. 2a Lums~s, gdr. Alfred H8nnin~ Ni~ls0n; kr." "" " l6a smst., gdr. Ni01s Pe'tor Larson 1 1.(')00kr." "" " 7d srnst., parcellist Vig{Io Lautits Jensen kr." "" " 2d srnst., skovarb0jd0r Sørc?n Pet0Tsen kr. "? 500 kr. " kr. " End pl ig._ fru Carla Skovshoved, "" " 4a Fbbelykke, gdr. HagAlund Jensen, "" " 4a Ebbplykkc, sarome, "" " 3a srnst., tilhørrndo gdr, Hans P0tl'"'TSCY1. er der af det offentlige udbptalt ejeren af rntr.nr. 7c Ov~r- NielsRn en erstatnin~ på 500 kr. Bære ntsr:>n. Osvald Nir:lsc?n, Chr. Herm ans en. Hans Chr, Hans0n. I l 1l', I I r - "I 1 ~ /1 " ~

20 FREDNINGSNÆVNET>

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a ================================================================================ SERVITUT ================================================================================ Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

02086.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02086.00. Fredningen vedrører: Ludvigslyst. Domme. la ksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet

02086.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02086.00. Fredningen vedrører: Ludvigslyst. Domme. la ksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet 02086.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02086.00 Fredningen vedrører: Ludvigslyst Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1955 Fredningsnævnet 28-11-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00 Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje Domme Taksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-10-1966 Fredningsnævnet 15-06-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

04911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04911.00. Fredningen vedrører: Ovstrup Hede. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04911.00. Fredningen vedrører: Ovstrup Hede. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04911.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 04911.00 Fredningen vedrører: Ovstrup Hede Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-12-1968 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

02107.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02107.00. Fredningen vedrører: Skyum Bjerge. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet

02107.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02107.00. Fredningen vedrører: Skyum Bjerge. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet ' I e 02107.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02107.00 Fredningen vedrører: Skyum Bjerge Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-08-1955 Fredningsnævnet 26-01-1954 I Kendelser

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet 00050.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00 Fredningen vedrører: Bregninge Kirke Domme Taksationskommissionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1965, 13-05-1963, 03-11-1951 Fredningsnævnet 30-11-1963

Læs mere

REG.NR. Anmelderen. navn og bopæl (kontor):

REG.NR. Anmelderen. navn og bopæl (kontor): 01599.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01599.01 Fredningen vedrører: GI. Estrup Alleer e Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-07 -1950, 19-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> . REG.Nl FRS 39/03 Råmosen Den 21. oktober

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Stempelafgift: 50,00 kr.

Stempelafgift: 50,00 kr. Stempelafgift: 50,00 kr. Tinglysningsafgift: 500,00 kr. Ejendom: Matr. nr.e 13 r og 13 u, BALLERUP BY, Pederstrup. Anmelder: Sommerbyen Brøndgården v/tom Hansen Magleparken l98 2750 Ballerup D E K L A

Læs mere

REG. NR. o \77 o.o 2..0

REG. NR. o \77 o.o 2..0 01770.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01770.02 Fredningen vedrører: Sejlflod Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1951, 19-10-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Sjølundsparkens deklarationer

Sjølundsparkens deklarationer Sjølundsparkens deklarationer (herunder om- og tilbygningsbestemmelse & tegltage) Deklaration (1977). 1. Områdefastsættelse 1. Undertegnede ejer af det på vedlagte kortbilag 1 viste område, omfattende

Læs mere