Andelsboligforeningen Filipsgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Filipsgården"

Transkript

1 Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie Kbenhvn Ø An Jnd ndtnt lflf'mkr firm øf Møøn $ttpltrns tntttntlnøl Lim1ttd MOORE STEPHENS ){CO RevisrGruppen Danmark

2 Indhldsfrtegnelse Påtegninger Administratr g bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisrs påtegning på årsregnskabet l 2 Lcdelsesberetning Freningsplysninger 4 Årsregnskab l. januar december 2014 Anvendt regnskabspraksis Resultatpgørelse Balance Nter s 9 JO 12 Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrappn fr 2014

3 Ad... hiistratr- g bestyrelsespåtegning Administratr g bestyrelse har dags dat aflagt årsrapprten fr fr Andelsbligfreningen Filipsgården. Arsrapprten er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A, andelsbliglvens S, stk. Il, g 6, stk. 2 g 8, g freningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis fr hensigtsmæssig, g efter vr pfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af andelsbligfreningens aktiver g passiver, finansielle stilling samt resultat. Ingen af andelsbligfreningens a"-1iver er pantsat eller behæftet med ejendmsfrbehld ud ver de anførte, g der påhviler ikke andelsbligfreningen eventualfrpligtelser, sm ikke fremgår af årsregnskabet. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af andelsbligfreningens finansielle stilling. Arsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. Sundbyøster, den 12. februar 20 IS Bestyrelse n l t eter Fred; k Arsrapprten er fremlagt g gdkendt på andelsbligfreningens rdinære generalfrsamling den 24. marts Di ri gem Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrappn fr 2014

4 Den ualbængigc revisrs påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i Andelsbligfreningen FilipsgArden Vi har revideret årsregnskabet fr Andelsbligfreningen Filipsgården fr regnskabsåret l. januar december 2014, der mfatter anvendt regnskabspraksis, resultatpgørelse, balance g nter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslvens bestemmelser, andelsbliglvens 5, stk. Il, g 6, stk. 2 g 8, g freningens vedtægter. Ledelsens ansvar fr årsregnskabet Andelsbligfreningens ledelse har ansvaret fr udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser, andelsbliglvens 5, stk. Il, g 6, stk. 2 g 8, g freningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm andelsbligfreningens Icdelse anser nødvendig fr at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisrs ansvar Vres ansvar er at udtrykke en knklusin m årsregnskabet på baggrund af vres revisin. Vi har udført revisinen i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g yderligere krav ifølge dansk revisrlvgivning. Dette kræver, at vi verhlder etiske krav samt planlægger g udfører revisinen fr at pnå høj grad af sikkerhed fr, m årsregnskabet er uden væsentlig fejlinfrmatin. En revisin mfatter udførelse af revisinshandlinger fr at pnå revisinsbevis fr beløb g plysninger i årsregnskabet. De valgte revisinshandlinger afhænger af revisrs vurdering, herunder vurdering af risici fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet., uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr intern kntrl, der er relevant fr andelsbligfreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Frmålet hermed er at udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke at udtrykke en knklusin m effektiviteten af andelsbligfreningens interne kntrl. En revisin mfatter endvidere vurdering af, m ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, m ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentatin af årsregnskabet. Det er vres pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld. Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

5 Den uafhængige revisrs påtegning på årsregnskabet Knklusin Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsbligfreningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af andelsbligfreningens ak.1iviteter fr regnskabsåret l. januar december 2014 i verensstemmelse med årsregnskabslven, andelsbliglvens 5, stk. Il, g 6, stk. 2 g 8, g freningens vedtægter. Supplerende plysninger vedrørende frstaelse af revisinen Andelsbligfreningen Filipsgården har sm sammenligningstal i resultatpgørelsen fr regnskabsåret l. januar december 2014 medtaget det af generalfrsamlingen gdkendte resultatbudget fr l. januar december 20 J 4. Resultatbudgettet har, sm det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revisin. København, den 12. februar 2015 DUUSJENSEN sl:ltsautriscrcl rcvtsr Andelsbligfreningen Filipsgården Årsrapprt fr

6 F ren ings [!lysnil.";er Andelsbligfreningen Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej m. fl Sundbyøster CVR nr.: Hjemsted: Regnskabsår: IO København Kmmune l. januar 31. december Bestyrelse Peter Fredskilde Dennis HtTensetz Kenneth Hffensetz Anette Skv Christiansen Lisa Barfd Mandsen Administratr Sven Westergaards Ejendmsadministratin AIS Revisr Buus Jensen, Statsautriserede revisrer, Lersø Parkalle 112, 2100 København Ø Generalfrsamling Ordinær generalfrsamling afhldes 24. marts 20 15, Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

7 Anvendt regnskabspraksis Arsrapprten fr Andelsbligfreningen Filipsgården er aflagt verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A, andelsbliglvens 5, stk. l l, 6, stk. 2 g 8, samt andelsbligfreningens vedtægter. Fnnålet med årsrapprten er at give et retvisende billede af andelsbligfreningens aktiviteter fr regnskabsperiden, g vise, m den budgetterede g hs medlemmerne pkrævede bligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er fnnålet at give de efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013, jf. andelsbligfre ningslvens 6, stk. 2, krævede nøgleplysninger g at give plysning m andelenes værdi, jf. lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber (andelsbligfreningslven), 6, stk. 8, samt at give de efter andelsbliglvens 5, stk. Il, krævede plysninger m tilbagebetalingspligt vedrørende mdtaget støtte. Arsrapprten er aflagt efter samme regnskabspraksis sm sidste år. Resultatpgørelsen Opstillingsfrm Resultatpgørelsen er pstillet, så denne bedst viser andelsbligfreningens aktivitet regnskabsår. det frløbne De i resultatpgørelsen anførte, ureviderede budgettal fr regnskabsåret er medtaget fr at vise afvigelser i frhld til realiserede tal, g denned hvrvidt de pkrævede bligafgifter i henhld til budget har været tilstrækkelige til at dække mkstningerne frbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Bligafgift g lejeindtægt vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Den del af de hs lejerne pkrævede beløb vedrørende Grundejernes Investeringsfnd, der repræsenterer en bindingspligt, er mdregnet i lejeindtægterne g indregnet under øvrig gæld. Indtægter fra vaskeri, ventelistegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med administratrs mdtagelse af plysninger m indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis peridiseret fuldt ud i regnskabs periden. Omkstninger Omkstninger vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Finansielle pster Finansielle indtægter g mkstninger indregnes regnskabs periden. resultatpgørelsen med de beløb, der vedrører Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

8 Anvendt regnskabspraksis Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle mkstninger består af regnskabsperidens rentemkstninger g bidrag vedrørende priritetsgæld, amrtiserede kurstab g lånemkstninger fra ptagelse af lån (priritetsgæld), indeksregulering af restgælden vedrørende indekslån samt renter af bankgæld. Herudver indregnes betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap). Skat af årets resultat Skat af årets resultat mfatter aktuel skat af årets frventede skattepligtige indkmst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesm der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendmsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Frslag til resultatdispnering Under resultatdispnering indgår bestyrelsens frslag til dispnering af regnskabsperidens resultat, herunder eventuelle frslag m verførsel til "Andre reserver", f.eks. reservatin af beløb til dækning af fremtidige vedligehldelsesmkstninger på andelsbligfreningens ejendm. Frslag m verførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvrvidt den pkrævede bligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte priritetsafdrag med fradrag af ikke likvide mkstninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amrtisering af kurstab, indeksregulering vedrørende indekslån m.v.). Balancen Materielle anlægsaktiver Andelsbligfreningens ejendm (grund g bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet g værdiansættes til kstpris. Kstprisen er det beløb, der prindeligt er betalt med tillæg af evt. betaling fr tilbygninger g frbedringer af ejendmmen. Vurderes det, at ejendmmens værdi på balancedagen er lavere end kstprisen, nedskrives ejendmmen til denne lavere værdi. Nedskrivningen indregnes i resultatpgørelsen. Der afskrives ikke på andelsbligfreningens ejendm. Andelsbligfreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kstpris på anskaffelsestidspunk tet, g der fretages derefter afskrivning baseret på aktivernes frventede brugstid efter følgende principper: Inventar, driftsmateriel m.v år Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrappn fr

9 Anvendt regnskabspraksis Tilgdehavender Tilgdehavender værdiansættes til nminel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Bindingspligt verfr Grundejernes Investeringsfnd består af indestående på særskilt knt hs Grundejernes Investeringsfnd med tillæg af årets indbetalingsfrpligtelse. Tilgdehavendet mdsvares af det under hensatte frpligtelser indregnede beløb, g virker derfr neutralt i relatin til andelsværdiberegningen. Rentetilskrivningen på indeståendet føres sm en særskilt pst på andelsbligfreningens egenkapital. Egenkapital Under andelsbligfreningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud. Der føres en separat knt fr pskrivningshenlæggelsen vedrørende pskrivning af andelsbligfreningens ejendm til dagsværdi ("reserve fr pskrivning af freningens ejendm"). "Overført resultat m.v." indehlder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter (renteswap) samt resterende verførsel af årets resultat. Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligehldelse samt reservatin til imødegåelse af værdifrringelse af andelsbligfreningens ejendm, kursreguleringer m.v. i verensstemmelse med generalfrsamlingsbeslutning. l henhld til vedtægterne indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdi en. Hensatte frpligtelser "Frpligtelse Grundejernes Investeringsfnd" vedrører andelsbligfreningens frpligtelse til at afhlde vedligehldelsesmkstninger i henhld til bligreguleringslvens bestemmelser. Beløbet mdsvarer den under aktiver indregnede bindingspligt. Priritetsgæld Priritetsgæld indregnes ved låneptagelsen til kstpris, svarende til det mdtagne prvenu efter fradrag af afhldte transaktinsmkstninger. l efterfølgende perider værdiansættes priritetsgælden til amrtiseret kstpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Frskellen mellem prvenuet g den nminelle værdi indregnes dermed i resultatpgørelsen ver lånets løbetid, Priritetsgælden er således værdiansat til amrtiseret kstpris, der fr kntantlån svarer til lånets restgæld. Fr bligatinslån svarer amrtiseret kstpris til en restgæld, der pgøres sm det prindeligt mdtagne prvenu ved låneptagelsen reduceret med betalte afdrag g krrigeret fr en ver afdragstiden fretagen afskrivning af lånets kurstab g lånemkstninger på ptagelsestidspunktet. Andelsbligfreningen Filipsgården- Arsrapprt fr 20\4 7

10 Anvendt regnskabspraksis Øvrige gældsfrpligtelser Øvrige gældsfrpligtelser værdiansættes til nminel værdi. Hensættelse til udskudt skat Andelsbligfreningens vedtægter bestemmer, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Denned prethldes den skattemæssige erhvervsak1ivitet, hvrfr det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendmsavancebeskatning. Der indregnes derfr ikke hensættelse til udskudt skat sm følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel. Øvrige nter N øgleplysninger De i nte 25 anførte nøgleplysninger har til fnnål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag fr at analysere andelsbligfreningens øknmiske situatin. l henhld til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 m plysningspligt ved salg af andelsbliger, skal der ifølge 3 afgives en række nøgleplysninger sm nter til andelsbligfreningens årsregnskab. De lvkrævede plysninger er indehldt i bilag l til bekendtgørelsen (Nøgleplysningsskema fr andelsbligfreningen), g er anført sm et særskilt afsnit i nte 25 under verskriften "Lvkrævede nøgleplysninger" med henvisning til plysningsskemaets referencenumre. Herudver indehlder nten supplerende nøgletal, der infnnerer yderligere m freningens øknmi. Andelsværdi Bestyrelsens frslag til andelsværdi fremgår af nte 26. Andelsværdien pgøres andelsbligfreningslven, samt vedtægternes 20. henhld til Vedtægterne bestemmer desuden, at selvm der lvligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalfrsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

11 Resultatpgørelse 1. januar- 31. december Nte 2014 Budget (ej revideret) Bligafgift Le j e indtægter Vaskeriindtægter Indtægter i alt Ejendmsskat g frsikringer s F rbrugsafgi fier Renhldelse Vedligehldelse, løbende Administratinsmkstninger Indvendig vedligehldelse fr lejere Afskrivninger Omkstninger i alt Resultat før finansielle pster Finansielle indtægter Finansielle mkstninger Finansielle pster nett Resultat før skat Årets resultat Årets resultat frdeles således: Overført til "Reserveret til vedligehldelse af ejendmmen" Overført til "Andre reserver'' Betalte priritetsafdrag Regnskabsmæssige afskrivninger af inventar Overført restandel af årets resultat Overført til "Overført resultat" lait Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

12 Balance 31. december Aktiver Nte Anlægsaktiver IO Ejendm li Andre anlæg, driftsmateriel g inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Indestående Grundejernes Investeringsfnd Restancer, andelshavere Antenneregnskab Andre tilgdehavender Perideafgrænsningspster Tilgdehavender i alt Likvide behldninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr 2014 IO

13 Balance 31. december Passiver Nte Egenkapital Andelsindskud 16 Overført resultat Egenkapital før generalfrsamlingsbestemte reserver Reserveret til vedligehldelse af ejendmmen Andre reserver Egenkapital i alt Hensatte frpligtelser Frpligtelse Grundejernes Investeringsfnd Hensatte frpligtelser i alt Gældsfrpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsfrpligtelser i alt Depsita Mellemregning med andelshavere 19 V anneregnskab 20 Vandregnskab 21 Indvendig vedligehldelse fr lejere 22 Anden gæld Krtfristede gældsfrpligtelser i alt Gældsfrpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger g sikkerhedsstillelser 24 Evcntualfrpligtclscr 25 Ngleplysninger 26 Beregning af andelsværdi Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr 2014 li

14 Nter t. Bligafgift Bligafgift, bebelse Bligafgi ft, erhverv Opkrævning til psparing til vedligehldelse Lejeindtægter Lejeindtægter, bebelseslejemål Heraf hensat, Grundejernes Investeringsfnd Lejeindtægter, erhvervslejemål Kælder- g lftsleje Vaskeriindtægter V aske ri indtægter Ejendmsskat g frsikringer Ej endmsskatter Bygningsfrsikring Glasfrsikring Arbejdsskadesfrsikring Falckabnnement S. Frbrugsafgifter Renvatin Elfrbrug fæljesarealer Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

15 Nter Vedligehldelse, løbende Drift af vaskeri l O stk. rttestp Ombygning, Kastrupvej 52, st. tv Maler Elektriker Glannester Murer Tømrer VVS Teknisk rådgivning Låseservice Småanskaffelser Reparatin af prt Klak Tag g tagrende Prttelefn Haveanlæg Mdregning 18 b-hensættelse Administratinsmkstninger Administratinshnrar Udarbejdelse g revisin af årsrapprt Bestyrelsesgdtgørelser Vand- g vannefrbrug V anneregnskabshnrar Gebyrer m.v Bestyrelsesmøder g andre møder General frsamling Kntrhld Småanskaffelser kntr Gaver g blmster Tab på tilgdehavender Øvrige Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr 2014

16 Nter Finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter Øvrige Finansielle mkstninger Priritetsrenter g bidrag Kurstab priritetslån Omkstninger lånemlægninger J. Ejendm AnskafTelsessum l. januar 2014 Anskaffelsessum 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Ejendmsvurdering l. ktber Andre anlæg, driftsmateriel g inventar AnskafTelsessum l. j an u ar 2014 Tilgang i årets løb Afgang i årets lb Anskaffelsessum 31. december Af- g nedskrivninger l. januar 2014 Årets af- g nedskrivninger Tilbageførsel af af- g nedskrivninger på afhændede aktiver Af- g nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Andelsbligfreningen Filipsgården Årsrapprt fr

17 Nter 31/ / Antenneregnskab Sald pr. l. januar 2014 Udgifter Indtægter Andre tilgdehavender Internetregnskab Vandregnskab 2011/12 Mellemregning andelshavere, verdragelser af andele Frsikringsskader Andre tilgdehavender Likvide behldninger Jyske Bank flieknt Jyske Bank, driftknt Jyske Bank, aftaleknt Nrdea, driftknt Kassebehldning, bestyrelse Kassebehldning, vicevært IS. Andelsindskud Andelsindskud l. januar 2014 Kntant indskud Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr 20 J 4 15

18 Nter 31/ Overført resultat Overført resultat l. januar 2014 Årets verførte verskud eller underskud Tilgangsværdi nye andele Regnskabsmæssige afskrivninger Betalte priritetsafdrag l Reserveret til vedligehldelse nf ejendmmen Reserveret l. januar 2014 Hensættelse j fr. general frsamlingsbeslutning Andre fremtidige renveringer Andelsbligfreningen Filipsgården Årsrapprt fr

19 Nter 18. Gæld til realkreditinstitutter Regnskabs- Restløbe- Renter g mæssig tid i år Afdrag bidrag Restgæld værdi Kursværdi RO % år 2024, indfriet NK % år 2024, indfriet NK % år 2025, indfriet Nrdeakredit, kntantlån, knvertibelt, nm. rente 2,00% p.a., effektiv rente 2,248316% p.a., pr. t.kr Il Mdtaget ydelsesstøtte byfrnyelsesll'm Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

20 Nter / Varmeregnskab Indbetalt a cnt F j emvannemkstning Vandregnskab Indbetalt a cnt Vandmkstninger Indvendig vedligehldelse fr lejere Sald l. januar 2014 Hensat i året Anvendt Anden gæld l ntemetregnskab A-skat g arbejdsmarkedsbidrag Mellemregning administratr Indbetalingsfrpligtelse Grundejernes Investeringsfnd El, gas g fjemvanne Renhldelse Vedligehldelse Vandregnskab Revisinhnrar Øvrige Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

21 Nter 23. Pantsætninger g sikkerhedsstillelser Andelsbligfreningen har depneret ejerpantebreve på kreditfacil iteter. alt t.kr. til sikkerhed fr 24. Eventualfrpligtelser Andelsbligfreningen har afgivet garanti i henhld til Lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber 5. l henhld til retspraksis vil verdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikke-medlemmer medføre ejendmsavancebeskatning af alle andelsbligfreningens lejemål vergået efter den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat sm følge heraf, idet andelsbligfreningen sm følge af en vedtægtsbestemmelse ikke kan afhænde den sidste ledige Jejelejlighed. Det er derfr ikke sandsynligt, at der vil blive udløst ejendmsavancebeskatning. Der er afhændet xx lejligheder siden den 19. maj 1994, g andelsbligfreningen udlejer frtsat yy lejligheder til ikkemedlemmer. 25. Ngleplysninger Lvkrævede ngleplysninger Bekendtgørelse nr. t539 af t6. december 20t3 angiver i bekendtgørelsens Bilag l en række lvkrævede nøgleplysninger m freningens øknmi. Oplysningerne er anført nedenfr. Der er anført et referencenummer fr hver plysning, der svarer til de i nøgleskemaet anvendte referencenumre. feltnr. Bligtype Bl Andelsbliger 82 Erhvervsandele B3 Bliglejemål B4 Erhvervslejemål 85 Øvrige lejemål, kældre, garager m.v. B6 l alt Antal 31/ Stk. t t2 t8 132 BBR Areal 31/ m l t t BUR Areal 31/ m l tl BBR Arenl 31/ m l t t2 t feltnr. Sæt kryds Bligernes areal (BBR) Bligernes areal (anden kilde) Det prindelige indskud Andet C l C2 Hvilket frdelingstal benyttes ved pgørelse af andelsværdien? Hvilket frdelingstal benyttes ved pgørelse af bligafgiften? x x Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

22 Nter 25. Nøgleplysninger (frtsat) Feltnr. Dl Freningens stiftelsesår D2 Ejendmmens pførelsesår År Feltnr. Sæt kryds Ja El Hæfter den enkelte andelshaver fr mere, end der er betalt fr andelen? Nej x Feltnr. F l Sæt kryds Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Anskaffe!- Valunr- Offentlig sesprisen vurdering vurdering x Feltnr. Frklaring pa udregning: F2 Ej endmmens værdi ved det anvendte vurderingsprincip Ejendmsværdi (F2) Anvendt værdi m1 ultim året i alt (B6) kr. kr. pr. m Feltnr. Frklaring på udregning: F3 Generalfrsamlingsbestemte reserver Andre reserver (F3) Anvendt værdi m1 ultim året i alt (B6) 31/ kr. kr. pr. m Feltnr. Frklaring pa\ udregning: F4 Reserver i prcent af ejendmsværdi (F3 * 100) l F2% 12 Feltnr. Sæt kryds G l G2 G3 Har freningen mdtaget ffentligt tilskud, sm skal tilbagebetales ved freningens pløsning? Er freningens ejendm pålagt tilskudsbestemmelser,jf. lv m frigørelse fr visse tilskudsbestemmelser m.v. (lvbekendtgørelse nr. 978 af 19. ktber 2009)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på freningens ejendm? Ja Nej x x x Frklaring pa udregning: Ultim manedens indtægt (uden fradrag fr tmgang, tab m.v.) 12 m1 pr. balancedagen fr andelsbliger(bl + B2) Feltnr. kr. pr. m1 Hl H2 H3 Bligafgift Erhvervslejeindtægter Bliglejeindtægter / 12/ 12/ Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

23 Nter 25. Nøgleplysninger {frtsat) Frklaring på udregning: Årets resultat m1 pr. balancedagen fr andelsbliger (Bl+ 82) Feltnr. J År 2012 År 2013 År2014 kr. pr. m1 kr. pr. m1 kr. pr. m1 Årets resultat pr. andels m2 de sidste 3 år Feltnr. K l K2 K3 Frklaring på udregning ar K l: Frklaring på udregning afk2: Andelsværdi "'-{Gæld- msætningsaktiver) Teknisk andelsværdi Andelsværdi pr. balancedagen m1 pr. balancedagen fr andelsbliger (Bl + B2) (Gældsfrpligtelse- msætningsaktiver) pr. balancedagen m1 pr. balancedagen fr andelsbliger (Bl + 82) kr. pr. m Frklaring pa udregning: Vedligehldelse pr. Ar m1 ultim året i alt (86) Feltnr. M l M2 M3 Vedligehldelse, løbende Vedligehldelse, genpretning g renvering Vedligehldelse i alt År Årl013 År 2014 kr. pr. m1 kr. pr. m1 kr. pr. m Frklaring pa udregning: (Regnskabsmæssig værdi af ejendm- Gældsfrpligtelser i alt) på balancedagen 100 Regnskabsmæssig værdi af ejendmmen på balancedagen Feltnr. p Friværdi (gældsfrpligtelser sammenhldt med ejendmmens regnskabsmæssige værdi) ;. 57 feltnr. R Frklaring pa udregning: Årets afdrag pr. andels ml de sidste 3 år Årets afdrag m1 pr. balancedagen fr andelsbliger (Bl+ B2) År2012 År2013 År2014 kr. pr. m1 kr. pr. m1 kr. pr. m Supplerende nøgletal i øvrigt Ud ver de lvkrævede nøgleplysninger venfr, er der beregnet følgende nøgletal, der medvirker til at skabe det frnødne verblik ver freningens øknmiske udvikling. Der er taget udgangspunkt i værdierne pr. balancedagen. Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

24 Nter 25. Nøgleplysninger (frtsat) Offentlig ejendmsvurdering Anskaffelsessum (kstpris) Gældsfrpligtelser fratrukket msætningsaktiver Freslået andelsværdi Henlæggelser (andre reserver) uden f r andelsværdien kr. pr. m2 andele (Bl+ 82) kr. pr. mi i alt (86) Bligafgift i gennemsnit pr. andelsbligm2 ultim (H l) Bliglejeindtægt pr. udlejede bligm2 ultim *12/64 kr. pr. mi Omkstninger m.v. i pct. ar (mkstninger+ linansielle pster nett+ ar drag): Vedligehldelsesmkstninger Øvrige mkstninger Finansielle pster, nett Afdrag Bligafgift i pct. af samlede ejendmsindtægter % Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

25 Nter 26. Beregning af andelsværdi Bestyrelsen freslår følgende værdiansættelse i henhld til andelsbligfreningslvens 5, stk. 2, litra c, (ffentlig ejendmsvurdering), samt vedtægternes 20: Andelsbligfreningens egenkapital før generalfrsamlingsbestemte reserver Ejendmmens ffentlig ejendmsvurdering Ejendmmens kstpris Priritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Priritetsgæld, kursværdi Ejendmmen er indregnet til kstpris pr. 31. december Frdelingstal er areal i henhld til bcberversigt Værdi pr. frdelingstal ,00 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalfrsamlingen den 20. marts 2014) ,08 Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND CVR-NR. 71 91 36 19 ÅRSRAPPORT 2014 København: Vester Vldgade 107 DK-1552 København V Amager: Amagerbrgade 253 DK-2300 København S Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-mail:

Læs mere

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport Årsrapprt --....,... A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Arsrapprt fr 01.04.2013-31.03.2014 Vest Administratinen A/S Gammel Vartv Vej 20 2900 Hellerup Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Kildevæld Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår Andelsboligforeningen XXXX Årsrapport for 2013/14 25. regnskabsår I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011 pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 211 Årsrapporten erfremlagtog godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Oplysmnger og påtegninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 5 ÅRSRAPPORT 214 12. regnskabsår Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens Beliggende: Violvej 14 B 87 Horsens matr. nr.

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2014 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Opstillet uden revision eller review)

(Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BD Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB SØNDERGADE 68, 9320 HJALLERUP PGØRELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

~< ibenh21v[!ls. Plan & Arkitektur. 1550 København V l-elefon 33 66 290 Telefax 33 6670 pian}9arkiteklurcgj tmf.kk.dk. fljs.

~< ibenh21v[!ls. Plan & Arkitektur. 1550 København V l-elefon 33 66 290 Telefax 33 6670 pian}9arkiteklurcgj tmf.kk.dk. fljs. ~< ibenh21v[!ls Plan & Arkitektur 1550 København V l-elefn 33 66 290 Telefax 33 6670 pian}9arkiteklurcgj tmf.kk.dk fljs Beberfaciliteter Frefindes ikke 05 106 Ejendmsskatter 452.503 107 2 Vandafgift 194.074

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2014

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2014 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

HOVEDOPLYSNINGER: ANDELSBOLIGFORENINGEN DIGTERHAVEN, 9800 HJØRRING CVR NR.: 28172699. Sparekassen Vendsyssel Bredgade 7 9490 Pandrup

HOVEDOPLYSNINGER: ANDELSBOLIGFORENINGEN DIGTERHAVEN, 9800 HJØRRING CVR NR.: 28172699. Sparekassen Vendsyssel Bredgade 7 9490 Pandrup HOVEDOPLYSNINGER: ANDELSBOLIGFORENINGEN DIGTERHAVEN, 9800 HJØRRING CVR NR.: 28172699 ADMINISTRATOR: Sparekassen Vendsyssel Bredgade 7 9490 Pandrup PENGEINSTITUT: Kontaktpersoner: Boligchef: Kim Søndergaard

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010 EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

- JULI 2005 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (26. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Å rsrapport for 2004

- JULI 2005 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (26. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Å rsrapport for 2004 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' MODTAGET - JULI 2005 Sven. West ergaards EJendomsadministration AIS Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Å rsrapport for 2004 (26. regnskabsår) LERSØ

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Møllevænget Holme Møllevej 11-29 8260 Viby J

Andelsboligforeningen Møllevænget Holme Møllevej 11-29 8260 Viby J Holme Møllevej 11-29 8260 Viby J Årsrapport for 2008 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009 EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2006 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling Århus, den / 2007 dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (30. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr.

Læs mere

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015 Ejerforeningen Hjørnet Årsrapport for 2014 Budget for 2015 Administrator: Administrationshuset A/S Gammel Køge Landevej 55, 3. 2500 Valby Telefon 70 22 22 15 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere