Andelsboligforeningen Filipsgården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Filipsgården"

Transkript

1 Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie Kbenhvn Ø An Jnd ndtnt lflf'mkr firm øf Møøn $ttpltrns tntttntlnøl Lim1ttd MOORE STEPHENS ){CO RevisrGruppen Danmark

2 Indhldsfrtegnelse Påtegninger Administratr g bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisrs påtegning på årsregnskabet l 2 Lcdelsesberetning Freningsplysninger 4 Årsregnskab l. januar december 2014 Anvendt regnskabspraksis Resultatpgørelse Balance Nter s 9 JO 12 Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrappn fr 2014

3 Ad... hiistratr- g bestyrelsespåtegning Administratr g bestyrelse har dags dat aflagt årsrapprten fr fr Andelsbligfreningen Filipsgården. Arsrapprten er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A, andelsbliglvens S, stk. Il, g 6, stk. 2 g 8, g freningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis fr hensigtsmæssig, g efter vr pfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af andelsbligfreningens aktiver g passiver, finansielle stilling samt resultat. Ingen af andelsbligfreningens a"-1iver er pantsat eller behæftet med ejendmsfrbehld ud ver de anførte, g der påhviler ikke andelsbligfreningen eventualfrpligtelser, sm ikke fremgår af årsregnskabet. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af andelsbligfreningens finansielle stilling. Arsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. Sundbyøster, den 12. februar 20 IS Bestyrelse n l t eter Fred; k Arsrapprten er fremlagt g gdkendt på andelsbligfreningens rdinære generalfrsamling den 24. marts Di ri gem Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrappn fr 2014

4 Den ualbængigc revisrs påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i Andelsbligfreningen FilipsgArden Vi har revideret årsregnskabet fr Andelsbligfreningen Filipsgården fr regnskabsåret l. januar december 2014, der mfatter anvendt regnskabspraksis, resultatpgørelse, balance g nter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslvens bestemmelser, andelsbliglvens 5, stk. Il, g 6, stk. 2 g 8, g freningens vedtægter. Ledelsens ansvar fr årsregnskabet Andelsbligfreningens ledelse har ansvaret fr udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser, andelsbliglvens 5, stk. Il, g 6, stk. 2 g 8, g freningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm andelsbligfreningens Icdelse anser nødvendig fr at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisrs ansvar Vres ansvar er at udtrykke en knklusin m årsregnskabet på baggrund af vres revisin. Vi har udført revisinen i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g yderligere krav ifølge dansk revisrlvgivning. Dette kræver, at vi verhlder etiske krav samt planlægger g udfører revisinen fr at pnå høj grad af sikkerhed fr, m årsregnskabet er uden væsentlig fejlinfrmatin. En revisin mfatter udførelse af revisinshandlinger fr at pnå revisinsbevis fr beløb g plysninger i årsregnskabet. De valgte revisinshandlinger afhænger af revisrs vurdering, herunder vurdering af risici fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet., uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr intern kntrl, der er relevant fr andelsbligfreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Frmålet hermed er at udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke at udtrykke en knklusin m effektiviteten af andelsbligfreningens interne kntrl. En revisin mfatter endvidere vurdering af, m ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, m ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentatin af årsregnskabet. Det er vres pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld. Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

5 Den uafhængige revisrs påtegning på årsregnskabet Knklusin Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsbligfreningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af andelsbligfreningens ak.1iviteter fr regnskabsåret l. januar december 2014 i verensstemmelse med årsregnskabslven, andelsbliglvens 5, stk. Il, g 6, stk. 2 g 8, g freningens vedtægter. Supplerende plysninger vedrørende frstaelse af revisinen Andelsbligfreningen Filipsgården har sm sammenligningstal i resultatpgørelsen fr regnskabsåret l. januar december 2014 medtaget det af generalfrsamlingen gdkendte resultatbudget fr l. januar december 20 J 4. Resultatbudgettet har, sm det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revisin. København, den 12. februar 2015 DUUSJENSEN sl:ltsautriscrcl rcvtsr Andelsbligfreningen Filipsgården Årsrapprt fr

6 F ren ings [!lysnil.";er Andelsbligfreningen Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej m. fl Sundbyøster CVR nr.: Hjemsted: Regnskabsår: IO København Kmmune l. januar 31. december Bestyrelse Peter Fredskilde Dennis HtTensetz Kenneth Hffensetz Anette Skv Christiansen Lisa Barfd Mandsen Administratr Sven Westergaards Ejendmsadministratin AIS Revisr Buus Jensen, Statsautriserede revisrer, Lersø Parkalle 112, 2100 København Ø Generalfrsamling Ordinær generalfrsamling afhldes 24. marts 20 15, Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

7 Anvendt regnskabspraksis Arsrapprten fr Andelsbligfreningen Filipsgården er aflagt verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A, andelsbliglvens 5, stk. l l, 6, stk. 2 g 8, samt andelsbligfreningens vedtægter. Fnnålet med årsrapprten er at give et retvisende billede af andelsbligfreningens aktiviteter fr regnskabsperiden, g vise, m den budgetterede g hs medlemmerne pkrævede bligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er fnnålet at give de efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013, jf. andelsbligfre ningslvens 6, stk. 2, krævede nøgleplysninger g at give plysning m andelenes værdi, jf. lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber (andelsbligfreningslven), 6, stk. 8, samt at give de efter andelsbliglvens 5, stk. Il, krævede plysninger m tilbagebetalingspligt vedrørende mdtaget støtte. Arsrapprten er aflagt efter samme regnskabspraksis sm sidste år. Resultatpgørelsen Opstillingsfrm Resultatpgørelsen er pstillet, så denne bedst viser andelsbligfreningens aktivitet regnskabsår. det frløbne De i resultatpgørelsen anførte, ureviderede budgettal fr regnskabsåret er medtaget fr at vise afvigelser i frhld til realiserede tal, g denned hvrvidt de pkrævede bligafgifter i henhld til budget har været tilstrækkelige til at dække mkstningerne frbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Bligafgift g lejeindtægt vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Den del af de hs lejerne pkrævede beløb vedrørende Grundejernes Investeringsfnd, der repræsenterer en bindingspligt, er mdregnet i lejeindtægterne g indregnet under øvrig gæld. Indtægter fra vaskeri, ventelistegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med administratrs mdtagelse af plysninger m indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis peridiseret fuldt ud i regnskabs periden. Omkstninger Omkstninger vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Finansielle pster Finansielle indtægter g mkstninger indregnes regnskabs periden. resultatpgørelsen med de beløb, der vedrører Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

8 Anvendt regnskabspraksis Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle mkstninger består af regnskabsperidens rentemkstninger g bidrag vedrørende priritetsgæld, amrtiserede kurstab g lånemkstninger fra ptagelse af lån (priritetsgæld), indeksregulering af restgælden vedrørende indekslån samt renter af bankgæld. Herudver indregnes betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap). Skat af årets resultat Skat af årets resultat mfatter aktuel skat af årets frventede skattepligtige indkmst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesm der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendmsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Frslag til resultatdispnering Under resultatdispnering indgår bestyrelsens frslag til dispnering af regnskabsperidens resultat, herunder eventuelle frslag m verførsel til "Andre reserver", f.eks. reservatin af beløb til dækning af fremtidige vedligehldelsesmkstninger på andelsbligfreningens ejendm. Frslag m verførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvrvidt den pkrævede bligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte priritetsafdrag med fradrag af ikke likvide mkstninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amrtisering af kurstab, indeksregulering vedrørende indekslån m.v.). Balancen Materielle anlægsaktiver Andelsbligfreningens ejendm (grund g bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet g værdiansættes til kstpris. Kstprisen er det beløb, der prindeligt er betalt med tillæg af evt. betaling fr tilbygninger g frbedringer af ejendmmen. Vurderes det, at ejendmmens værdi på balancedagen er lavere end kstprisen, nedskrives ejendmmen til denne lavere værdi. Nedskrivningen indregnes i resultatpgørelsen. Der afskrives ikke på andelsbligfreningens ejendm. Andelsbligfreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kstpris på anskaffelsestidspunk tet, g der fretages derefter afskrivning baseret på aktivernes frventede brugstid efter følgende principper: Inventar, driftsmateriel m.v år Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrappn fr

9 Anvendt regnskabspraksis Tilgdehavender Tilgdehavender værdiansættes til nminel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Bindingspligt verfr Grundejernes Investeringsfnd består af indestående på særskilt knt hs Grundejernes Investeringsfnd med tillæg af årets indbetalingsfrpligtelse. Tilgdehavendet mdsvares af det under hensatte frpligtelser indregnede beløb, g virker derfr neutralt i relatin til andelsværdiberegningen. Rentetilskrivningen på indeståendet føres sm en særskilt pst på andelsbligfreningens egenkapital. Egenkapital Under andelsbligfreningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud. Der føres en separat knt fr pskrivningshenlæggelsen vedrørende pskrivning af andelsbligfreningens ejendm til dagsværdi ("reserve fr pskrivning af freningens ejendm"). "Overført resultat m.v." indehlder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter (renteswap) samt resterende verførsel af årets resultat. Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligehldelse samt reservatin til imødegåelse af værdifrringelse af andelsbligfreningens ejendm, kursreguleringer m.v. i verensstemmelse med generalfrsamlingsbeslutning. l henhld til vedtægterne indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdi en. Hensatte frpligtelser "Frpligtelse Grundejernes Investeringsfnd" vedrører andelsbligfreningens frpligtelse til at afhlde vedligehldelsesmkstninger i henhld til bligreguleringslvens bestemmelser. Beløbet mdsvarer den under aktiver indregnede bindingspligt. Priritetsgæld Priritetsgæld indregnes ved låneptagelsen til kstpris, svarende til det mdtagne prvenu efter fradrag af afhldte transaktinsmkstninger. l efterfølgende perider værdiansættes priritetsgælden til amrtiseret kstpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Frskellen mellem prvenuet g den nminelle værdi indregnes dermed i resultatpgørelsen ver lånets løbetid, Priritetsgælden er således værdiansat til amrtiseret kstpris, der fr kntantlån svarer til lånets restgæld. Fr bligatinslån svarer amrtiseret kstpris til en restgæld, der pgøres sm det prindeligt mdtagne prvenu ved låneptagelsen reduceret med betalte afdrag g krrigeret fr en ver afdragstiden fretagen afskrivning af lånets kurstab g lånemkstninger på ptagelsestidspunktet. Andelsbligfreningen Filipsgården- Arsrapprt fr 20\4 7

10 Anvendt regnskabspraksis Øvrige gældsfrpligtelser Øvrige gældsfrpligtelser værdiansættes til nminel værdi. Hensættelse til udskudt skat Andelsbligfreningens vedtægter bestemmer, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Denned prethldes den skattemæssige erhvervsak1ivitet, hvrfr det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendmsavancebeskatning. Der indregnes derfr ikke hensættelse til udskudt skat sm følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel. Øvrige nter N øgleplysninger De i nte 25 anførte nøgleplysninger har til fnnål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag fr at analysere andelsbligfreningens øknmiske situatin. l henhld til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 m plysningspligt ved salg af andelsbliger, skal der ifølge 3 afgives en række nøgleplysninger sm nter til andelsbligfreningens årsregnskab. De lvkrævede plysninger er indehldt i bilag l til bekendtgørelsen (Nøgleplysningsskema fr andelsbligfreningen), g er anført sm et særskilt afsnit i nte 25 under verskriften "Lvkrævede nøgleplysninger" med henvisning til plysningsskemaets referencenumre. Herudver indehlder nten supplerende nøgletal, der infnnerer yderligere m freningens øknmi. Andelsværdi Bestyrelsens frslag til andelsværdi fremgår af nte 26. Andelsværdien pgøres andelsbligfreningslven, samt vedtægternes 20. henhld til Vedtægterne bestemmer desuden, at selvm der lvligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalfrsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

11 Resultatpgørelse 1. januar- 31. december Nte 2014 Budget (ej revideret) Bligafgift Le j e indtægter Vaskeriindtægter Indtægter i alt Ejendmsskat g frsikringer s F rbrugsafgi fier Renhldelse Vedligehldelse, løbende Administratinsmkstninger Indvendig vedligehldelse fr lejere Afskrivninger Omkstninger i alt Resultat før finansielle pster Finansielle indtægter Finansielle mkstninger Finansielle pster nett Resultat før skat Årets resultat Årets resultat frdeles således: Overført til "Reserveret til vedligehldelse af ejendmmen" Overført til "Andre reserver'' Betalte priritetsafdrag Regnskabsmæssige afskrivninger af inventar Overført restandel af årets resultat Overført til "Overført resultat" lait Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

12 Balance 31. december Aktiver Nte Anlægsaktiver IO Ejendm li Andre anlæg, driftsmateriel g inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Indestående Grundejernes Investeringsfnd Restancer, andelshavere Antenneregnskab Andre tilgdehavender Perideafgrænsningspster Tilgdehavender i alt Likvide behldninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr 2014 IO

13 Balance 31. december Passiver Nte Egenkapital Andelsindskud 16 Overført resultat Egenkapital før generalfrsamlingsbestemte reserver Reserveret til vedligehldelse af ejendmmen Andre reserver Egenkapital i alt Hensatte frpligtelser Frpligtelse Grundejernes Investeringsfnd Hensatte frpligtelser i alt Gældsfrpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsfrpligtelser i alt Depsita Mellemregning med andelshavere 19 V anneregnskab 20 Vandregnskab 21 Indvendig vedligehldelse fr lejere 22 Anden gæld Krtfristede gældsfrpligtelser i alt Gældsfrpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger g sikkerhedsstillelser 24 Evcntualfrpligtclscr 25 Ngleplysninger 26 Beregning af andelsværdi Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr 2014 li

14 Nter t. Bligafgift Bligafgift, bebelse Bligafgi ft, erhverv Opkrævning til psparing til vedligehldelse Lejeindtægter Lejeindtægter, bebelseslejemål Heraf hensat, Grundejernes Investeringsfnd Lejeindtægter, erhvervslejemål Kælder- g lftsleje Vaskeriindtægter V aske ri indtægter Ejendmsskat g frsikringer Ej endmsskatter Bygningsfrsikring Glasfrsikring Arbejdsskadesfrsikring Falckabnnement S. Frbrugsafgifter Renvatin Elfrbrug fæljesarealer Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

15 Nter Vedligehldelse, løbende Drift af vaskeri l O stk. rttestp Ombygning, Kastrupvej 52, st. tv Maler Elektriker Glannester Murer Tømrer VVS Teknisk rådgivning Låseservice Småanskaffelser Reparatin af prt Klak Tag g tagrende Prttelefn Haveanlæg Mdregning 18 b-hensættelse Administratinsmkstninger Administratinshnrar Udarbejdelse g revisin af årsrapprt Bestyrelsesgdtgørelser Vand- g vannefrbrug V anneregnskabshnrar Gebyrer m.v Bestyrelsesmøder g andre møder General frsamling Kntrhld Småanskaffelser kntr Gaver g blmster Tab på tilgdehavender Øvrige Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr 2014

16 Nter Finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter Øvrige Finansielle mkstninger Priritetsrenter g bidrag Kurstab priritetslån Omkstninger lånemlægninger J. Ejendm AnskafTelsessum l. januar 2014 Anskaffelsessum 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Ejendmsvurdering l. ktber Andre anlæg, driftsmateriel g inventar AnskafTelsessum l. j an u ar 2014 Tilgang i årets løb Afgang i årets lb Anskaffelsessum 31. december Af- g nedskrivninger l. januar 2014 Årets af- g nedskrivninger Tilbageførsel af af- g nedskrivninger på afhændede aktiver Af- g nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Andelsbligfreningen Filipsgården Årsrapprt fr

17 Nter 31/ / Antenneregnskab Sald pr. l. januar 2014 Udgifter Indtægter Andre tilgdehavender Internetregnskab Vandregnskab 2011/12 Mellemregning andelshavere, verdragelser af andele Frsikringsskader Andre tilgdehavender Likvide behldninger Jyske Bank flieknt Jyske Bank, driftknt Jyske Bank, aftaleknt Nrdea, driftknt Kassebehldning, bestyrelse Kassebehldning, vicevært IS. Andelsindskud Andelsindskud l. januar 2014 Kntant indskud Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr 20 J 4 15

18 Nter 31/ Overført resultat Overført resultat l. januar 2014 Årets verførte verskud eller underskud Tilgangsværdi nye andele Regnskabsmæssige afskrivninger Betalte priritetsafdrag l Reserveret til vedligehldelse nf ejendmmen Reserveret l. januar 2014 Hensættelse j fr. general frsamlingsbeslutning Andre fremtidige renveringer Andelsbligfreningen Filipsgården Årsrapprt fr

19 Nter 18. Gæld til realkreditinstitutter Regnskabs- Restløbe- Renter g mæssig tid i år Afdrag bidrag Restgæld værdi Kursværdi RO % år 2024, indfriet NK % år 2024, indfriet NK % år 2025, indfriet Nrdeakredit, kntantlån, knvertibelt, nm. rente 2,00% p.a., effektiv rente 2,248316% p.a., pr. t.kr Il Mdtaget ydelsesstøtte byfrnyelsesll'm Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

20 Nter / Varmeregnskab Indbetalt a cnt F j emvannemkstning Vandregnskab Indbetalt a cnt Vandmkstninger Indvendig vedligehldelse fr lejere Sald l. januar 2014 Hensat i året Anvendt Anden gæld l ntemetregnskab A-skat g arbejdsmarkedsbidrag Mellemregning administratr Indbetalingsfrpligtelse Grundejernes Investeringsfnd El, gas g fjemvanne Renhldelse Vedligehldelse Vandregnskab Revisinhnrar Øvrige Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

21 Nter 23. Pantsætninger g sikkerhedsstillelser Andelsbligfreningen har depneret ejerpantebreve på kreditfacil iteter. alt t.kr. til sikkerhed fr 24. Eventualfrpligtelser Andelsbligfreningen har afgivet garanti i henhld til Lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber 5. l henhld til retspraksis vil verdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikke-medlemmer medføre ejendmsavancebeskatning af alle andelsbligfreningens lejemål vergået efter den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat sm følge heraf, idet andelsbligfreningen sm følge af en vedtægtsbestemmelse ikke kan afhænde den sidste ledige Jejelejlighed. Det er derfr ikke sandsynligt, at der vil blive udløst ejendmsavancebeskatning. Der er afhændet xx lejligheder siden den 19. maj 1994, g andelsbligfreningen udlejer frtsat yy lejligheder til ikkemedlemmer. 25. Ngleplysninger Lvkrævede ngleplysninger Bekendtgørelse nr. t539 af t6. december 20t3 angiver i bekendtgørelsens Bilag l en række lvkrævede nøgleplysninger m freningens øknmi. Oplysningerne er anført nedenfr. Der er anført et referencenummer fr hver plysning, der svarer til de i nøgleskemaet anvendte referencenumre. feltnr. Bligtype Bl Andelsbliger 82 Erhvervsandele B3 Bliglejemål B4 Erhvervslejemål 85 Øvrige lejemål, kældre, garager m.v. B6 l alt Antal 31/ Stk. t t2 t8 132 BBR Areal 31/ m l t t BUR Areal 31/ m l tl BBR Arenl 31/ m l t t2 t feltnr. Sæt kryds Bligernes areal (BBR) Bligernes areal (anden kilde) Det prindelige indskud Andet C l C2 Hvilket frdelingstal benyttes ved pgørelse af andelsværdien? Hvilket frdelingstal benyttes ved pgørelse af bligafgiften? x x Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

22 Nter 25. Nøgleplysninger (frtsat) Feltnr. Dl Freningens stiftelsesår D2 Ejendmmens pførelsesår År Feltnr. Sæt kryds Ja El Hæfter den enkelte andelshaver fr mere, end der er betalt fr andelen? Nej x Feltnr. F l Sæt kryds Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Anskaffe!- Valunr- Offentlig sesprisen vurdering vurdering x Feltnr. Frklaring pa udregning: F2 Ej endmmens værdi ved det anvendte vurderingsprincip Ejendmsværdi (F2) Anvendt værdi m1 ultim året i alt (B6) kr. kr. pr. m Feltnr. Frklaring på udregning: F3 Generalfrsamlingsbestemte reserver Andre reserver (F3) Anvendt værdi m1 ultim året i alt (B6) 31/ kr. kr. pr. m Feltnr. Frklaring pa\ udregning: F4 Reserver i prcent af ejendmsværdi (F3 * 100) l F2% 12 Feltnr. Sæt kryds G l G2 G3 Har freningen mdtaget ffentligt tilskud, sm skal tilbagebetales ved freningens pløsning? Er freningens ejendm pålagt tilskudsbestemmelser,jf. lv m frigørelse fr visse tilskudsbestemmelser m.v. (lvbekendtgørelse nr. 978 af 19. ktber 2009)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på freningens ejendm? Ja Nej x x x Frklaring pa udregning: Ultim manedens indtægt (uden fradrag fr tmgang, tab m.v.) 12 m1 pr. balancedagen fr andelsbliger(bl + B2) Feltnr. kr. pr. m1 Hl H2 H3 Bligafgift Erhvervslejeindtægter Bliglejeindtægter / 12/ 12/ Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

23 Nter 25. Nøgleplysninger {frtsat) Frklaring på udregning: Årets resultat m1 pr. balancedagen fr andelsbliger (Bl+ 82) Feltnr. J År 2012 År 2013 År2014 kr. pr. m1 kr. pr. m1 kr. pr. m1 Årets resultat pr. andels m2 de sidste 3 år Feltnr. K l K2 K3 Frklaring på udregning ar K l: Frklaring på udregning afk2: Andelsværdi "'-{Gæld- msætningsaktiver) Teknisk andelsværdi Andelsværdi pr. balancedagen m1 pr. balancedagen fr andelsbliger (Bl + B2) (Gældsfrpligtelse- msætningsaktiver) pr. balancedagen m1 pr. balancedagen fr andelsbliger (Bl + 82) kr. pr. m Frklaring pa udregning: Vedligehldelse pr. Ar m1 ultim året i alt (86) Feltnr. M l M2 M3 Vedligehldelse, løbende Vedligehldelse, genpretning g renvering Vedligehldelse i alt År Årl013 År 2014 kr. pr. m1 kr. pr. m1 kr. pr. m Frklaring pa udregning: (Regnskabsmæssig værdi af ejendm- Gældsfrpligtelser i alt) på balancedagen 100 Regnskabsmæssig værdi af ejendmmen på balancedagen Feltnr. p Friværdi (gældsfrpligtelser sammenhldt med ejendmmens regnskabsmæssige værdi) ;. 57 feltnr. R Frklaring pa udregning: Årets afdrag pr. andels ml de sidste 3 år Årets afdrag m1 pr. balancedagen fr andelsbliger (Bl+ B2) År2012 År2013 År2014 kr. pr. m1 kr. pr. m1 kr. pr. m Supplerende nøgletal i øvrigt Ud ver de lvkrævede nøgleplysninger venfr, er der beregnet følgende nøgletal, der medvirker til at skabe det frnødne verblik ver freningens øknmiske udvikling. Der er taget udgangspunkt i værdierne pr. balancedagen. Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

24 Nter 25. Nøgleplysninger (frtsat) Offentlig ejendmsvurdering Anskaffelsessum (kstpris) Gældsfrpligtelser fratrukket msætningsaktiver Freslået andelsværdi Henlæggelser (andre reserver) uden f r andelsværdien kr. pr. m2 andele (Bl+ 82) kr. pr. mi i alt (86) Bligafgift i gennemsnit pr. andelsbligm2 ultim (H l) Bliglejeindtægt pr. udlejede bligm2 ultim *12/64 kr. pr. mi Omkstninger m.v. i pct. ar (mkstninger+ linansielle pster nett+ ar drag): Vedligehldelsesmkstninger Øvrige mkstninger Finansielle pster, nett Afdrag Bligafgift i pct. af samlede ejendmsindtægter % Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

25 Nter 26. Beregning af andelsværdi Bestyrelsen freslår følgende værdiansættelse i henhld til andelsbligfreningslvens 5, stk. 2, litra c, (ffentlig ejendmsvurdering), samt vedtægternes 20: Andelsbligfreningens egenkapital før generalfrsamlingsbestemte reserver Ejendmmens ffentlig ejendmsvurdering Ejendmmens kstpris Priritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Priritetsgæld, kursværdi Ejendmmen er indregnet til kstpris pr. 31. december Frdelingstal er areal i henhld til bcberversigt Værdi pr. frdelingstal ,00 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalfrsamlingen den 20. marts 2014) ,08 Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND CVR-NR. 71 91 36 19 ÅRSRAPPORT 2014 København: Vester Vldgade 107 DK-1552 København V Amager: Amagerbrgade 253 DK-2300 København S Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-mail:

Læs mere

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport Årsrapprt --....,... A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Arsrapprt fr 01.04.2013-31.03.2014 Vest Administratinen A/S Gammel Vartv Vej 20 2900 Hellerup Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

AJB Gildhøjparken. r RIH-REYISION er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR ÅRSRAPPORT. l. januar 2010-31. december 2010

AJB Gildhøjparken. r RIH-REYISION er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR ÅRSRAPPORT. l. januar 2010-31. december 2010 RIH-REv:ISION Registreret Revisinsaktieselskab Hulk:enej 22 DK-2640 Hedehusene Telefn: Telefax: E-mai!: 4656 0461 4659 0415 rih@rih.dk l-net: www.rih.dk CVR-nr. 73 13 17 15 AJB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers CEWTfRHUSE(PERS I Ae Børnehjælp Århus PrieewaterliuseCpers Statsautriseret Revísinsaktieselskab Nbelparken Jens Clir. Skus Vej L 8000 Arlius C Telefn 89 32 00 00 Telefàx 89 32 00 L CVR nr. 11 72 44 93

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ejerforeningen Søllerød Park

Ejerforeningen Søllerød Park PricewaterhuscCpcrs Strandvejen 44 Pstbks 2709 2900 Hellerup Telefn 39 45 39 45 Telefax 39 45 39 87 Ejerfreningen Søllerød Park Årsregnskab fr 1999 PricewaterhuseCpers er et revisrinteressentskab bestående

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2013 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Nybrg Svgimmeklub Årsrapprt 2015 Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Indhld Bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisrs erklæring Ledelsesberetning Freningsplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for. o1.o1.20 L2-3t.L2,2012. Andelsbol i gforen i n gen Egegade L4-16

Årsrapport for. o1.o1.20 L2-3t.L2,2012. Andelsbol i gforen i n gen Egegade L4-16 + E Andelsbl i gfren i n gen Egegade L4-16 Årsrapprt fr 1.1.2 L2-3t.L2,212 v m UT z! UI Thyb Revisin ApS Registrerede revisrer: Email: Tlf: 33 15 86 15 ørre Vldgade 22, 1.w. Betina Kaltschmidt betina@thybrevisin.dk

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT

LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BOD Statsautriseret Sæbygårdvej 25 OK-9300 Sæby CVR-nr. 20222670 revisinsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapprten er fremlg gdkendt på selskabets rdinære

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Overdrevet

Andelsboligforeningen Overdrevet Andelsboligforeningen Overdrevet Overdrevet 10-24 og 9-15, 8654 Bryrup Årsrapport for 2015 Budget for 2016 (11. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

LÆSØ RENOVATION ÅRSRAPPORT

LÆSØ RENOVATION ÅRSRAPPORT Tlf.: 99891400 saeby@bd.dk www.bd.dk BOD Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 2022 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ RENOVATION APS ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapprten e fre selskabets rdi den I-t/,,_l(

Læs mere

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22 CVR-nr. 31 79 89 22 Årsrapport 2014 6. regnskabsår STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport

Andelsboligforeningen Toldgaarden Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Læs mere

Gaia Aid Foundation PRICWATEMOU$(OOPERS. Årsrapport for 2002. CVR-nr. 26 19 45 39

Gaia Aid Foundation PRICWATEMOU$(OOPERS. Årsrapport for 2002. CVR-nr. 26 19 45 39 PRICWATEMOU$(OOPERS PricewaterhuseCpers Østergade 40 Pstbks 160 6900 Skjern Telefn 96 80 10 00 Telefax 96 80 10 01 Gaia Aid Fundatin CVR-nr. 26 19 45 39 Årsrapprt fr 2002 PricewaterhuseCpers er et revisrinteressentskab

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2011 23. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE B lerholm VI SKABER BALANCE Boligforeningen CVR-nr. 13 09 24 19 Frederiksberg Årsrapportfor 2014 Årsrapportener godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent - STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Kildevæld Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår Andelsboligforeningen XXXX Årsrapport for 2013/14 25. regnskabsår I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT

Læs mere

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13 CVR-nr. 53 41 67 13 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ÅRSREGNSKAB 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Højdevej 38-52 m. fl., Sundbyøster

Højdevej 38-52 m. fl., Sundbyøster Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Højdevej 38-52 m. fl., Sundbyøster Årsrapport for perioden l. januar - 31. december 20 Il (3 3. regnskabsår) Administrator: Sven Westergaards Ejendomsadministration

Læs mere

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011 pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 211 Årsrapporten erfremlagtog godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Oplysmnger og påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2013. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2013 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

(Opstillet uden revision eller review)

(Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BD Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB SØNDERGADE 68, 9320 HJALLERUP PGØRELSE

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 6321 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 K-S700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FND ÅRSRAPPRT 2015 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHLDSFRTEGNELSE Side

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 5 ÅRSRAPPORT 214 12. regnskabsår Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens Beliggende: Violvej 14 B 87 Horsens matr. nr.

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget. Nørgaardsvej Storvorde CVR-nr

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget. Nørgaardsvej Storvorde CVR-nr Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget Nørgaardsvej 2-40 9280 Storvorde CVR-nr. 30 32 86 63 ÅRSRAPPORT 2015 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Andelsboligforeningen Lyshøj Aarestrupsvej 9, Postkassen, 2500 Valby. Årsrapport

Andelsboligforeningen Lyshøj Aarestrupsvej 9, Postkassen, 2500 Valby. Årsrapport Andelsboligforeningen Lyshøj Aarestrupsvej 9, Postkassen, 2500 Valby Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2013

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2013 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2013 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

V.T.S. BYG ApS. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013

V.T.S. BYG ApS. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013 V.T.S. BYG ApS Årsrapport 1. april 2012-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013 Bjarne Zepernick Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød cvr. ur.: 29 25 29 47 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2013-31.12.2013 8. regnskabsår DATAREVISION cvr.nr. 54 50 40 55 email: revisor@datarevision.dk Pile Allé 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83 Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30 Årsrapport 2013 CVR-nr. 29 47 92 83 Indhold Foreningsoplysninger 2 Administrator- og bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

ABF Havehuset. Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25, 8000 Århus C. Årsrapport for 2011

ABF Havehuset. Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25, 8000 Århus C. Årsrapport for 2011 ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25, 8000 Århus C Årsrapport for 2011 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for (33. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for (33. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2011 (33. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2014 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer:

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer: Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ CVR-nummer: 34 42 29 07 Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Årsrapport for perioden 1. juni - 31. december 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HJSM Ejendomme ApS Virkelyst 5, 9400 Nørresundby

HJSM Ejendomme ApS Virkelyst 5, 9400 Nørresundby HJSM Ejendomme ApS Virkelyst 5, 9400 Nørresundby CVR-nr. 32 30 53 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016.

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsboligforeningen Fridasholm. CVR-nr. 30 29 27 82

Andelsboligforeningen Fridasholm. CVR-nr. 30 29 27 82 Andelsboligforeningen Fridasholm CVR-nr. 30 29 27 82 Årsrapport for 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere