Andelsboligforeningen Filipsgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Filipsgården"

Transkript

1 Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie Kbenhvn Ø An Jnd ndtnt lflf'mkr firm øf Møøn $ttpltrns tntttntlnøl Lim1ttd MOORE STEPHENS ){CO RevisrGruppen Danmark

2 Indhldsfrtegnelse Påtegninger Administratr g bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisrs påtegning på årsregnskabet l 2 Lcdelsesberetning Freningsplysninger 4 Årsregnskab l. januar december 2014 Anvendt regnskabspraksis Resultatpgørelse Balance Nter s 9 JO 12 Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrappn fr 2014

3 Ad... hiistratr- g bestyrelsespåtegning Administratr g bestyrelse har dags dat aflagt årsrapprten fr fr Andelsbligfreningen Filipsgården. Arsrapprten er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A, andelsbliglvens S, stk. Il, g 6, stk. 2 g 8, g freningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis fr hensigtsmæssig, g efter vr pfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af andelsbligfreningens aktiver g passiver, finansielle stilling samt resultat. Ingen af andelsbligfreningens a"-1iver er pantsat eller behæftet med ejendmsfrbehld ud ver de anførte, g der påhviler ikke andelsbligfreningen eventualfrpligtelser, sm ikke fremgår af årsregnskabet. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af andelsbligfreningens finansielle stilling. Arsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. Sundbyøster, den 12. februar 20 IS Bestyrelse n l t eter Fred; k Arsrapprten er fremlagt g gdkendt på andelsbligfreningens rdinære generalfrsamling den 24. marts Di ri gem Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrappn fr 2014

4 Den ualbængigc revisrs påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i Andelsbligfreningen FilipsgArden Vi har revideret årsregnskabet fr Andelsbligfreningen Filipsgården fr regnskabsåret l. januar december 2014, der mfatter anvendt regnskabspraksis, resultatpgørelse, balance g nter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslvens bestemmelser, andelsbliglvens 5, stk. Il, g 6, stk. 2 g 8, g freningens vedtægter. Ledelsens ansvar fr årsregnskabet Andelsbligfreningens ledelse har ansvaret fr udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser, andelsbliglvens 5, stk. Il, g 6, stk. 2 g 8, g freningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm andelsbligfreningens Icdelse anser nødvendig fr at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisrs ansvar Vres ansvar er at udtrykke en knklusin m årsregnskabet på baggrund af vres revisin. Vi har udført revisinen i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g yderligere krav ifølge dansk revisrlvgivning. Dette kræver, at vi verhlder etiske krav samt planlægger g udfører revisinen fr at pnå høj grad af sikkerhed fr, m årsregnskabet er uden væsentlig fejlinfrmatin. En revisin mfatter udførelse af revisinshandlinger fr at pnå revisinsbevis fr beløb g plysninger i årsregnskabet. De valgte revisinshandlinger afhænger af revisrs vurdering, herunder vurdering af risici fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet., uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr intern kntrl, der er relevant fr andelsbligfreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Frmålet hermed er at udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke at udtrykke en knklusin m effektiviteten af andelsbligfreningens interne kntrl. En revisin mfatter endvidere vurdering af, m ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, m ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentatin af årsregnskabet. Det er vres pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld. Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

5 Den uafhængige revisrs påtegning på årsregnskabet Knklusin Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsbligfreningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af andelsbligfreningens ak.1iviteter fr regnskabsåret l. januar december 2014 i verensstemmelse med årsregnskabslven, andelsbliglvens 5, stk. Il, g 6, stk. 2 g 8, g freningens vedtægter. Supplerende plysninger vedrørende frstaelse af revisinen Andelsbligfreningen Filipsgården har sm sammenligningstal i resultatpgørelsen fr regnskabsåret l. januar december 2014 medtaget det af generalfrsamlingen gdkendte resultatbudget fr l. januar december 20 J 4. Resultatbudgettet har, sm det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revisin. København, den 12. februar 2015 DUUSJENSEN sl:ltsautriscrcl rcvtsr Andelsbligfreningen Filipsgården Årsrapprt fr

6 F ren ings [!lysnil.";er Andelsbligfreningen Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej m. fl Sundbyøster CVR nr.: Hjemsted: Regnskabsår: IO København Kmmune l. januar 31. december Bestyrelse Peter Fredskilde Dennis HtTensetz Kenneth Hffensetz Anette Skv Christiansen Lisa Barfd Mandsen Administratr Sven Westergaards Ejendmsadministratin AIS Revisr Buus Jensen, Statsautriserede revisrer, Lersø Parkalle 112, 2100 København Ø Generalfrsamling Ordinær generalfrsamling afhldes 24. marts 20 15, Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

7 Anvendt regnskabspraksis Arsrapprten fr Andelsbligfreningen Filipsgården er aflagt verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A, andelsbliglvens 5, stk. l l, 6, stk. 2 g 8, samt andelsbligfreningens vedtægter. Fnnålet med årsrapprten er at give et retvisende billede af andelsbligfreningens aktiviteter fr regnskabsperiden, g vise, m den budgetterede g hs medlemmerne pkrævede bligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er fnnålet at give de efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013, jf. andelsbligfre ningslvens 6, stk. 2, krævede nøgleplysninger g at give plysning m andelenes værdi, jf. lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber (andelsbligfreningslven), 6, stk. 8, samt at give de efter andelsbliglvens 5, stk. Il, krævede plysninger m tilbagebetalingspligt vedrørende mdtaget støtte. Arsrapprten er aflagt efter samme regnskabspraksis sm sidste år. Resultatpgørelsen Opstillingsfrm Resultatpgørelsen er pstillet, så denne bedst viser andelsbligfreningens aktivitet regnskabsår. det frløbne De i resultatpgørelsen anførte, ureviderede budgettal fr regnskabsåret er medtaget fr at vise afvigelser i frhld til realiserede tal, g denned hvrvidt de pkrævede bligafgifter i henhld til budget har været tilstrækkelige til at dække mkstningerne frbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Bligafgift g lejeindtægt vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Den del af de hs lejerne pkrævede beløb vedrørende Grundejernes Investeringsfnd, der repræsenterer en bindingspligt, er mdregnet i lejeindtægterne g indregnet under øvrig gæld. Indtægter fra vaskeri, ventelistegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med administratrs mdtagelse af plysninger m indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis peridiseret fuldt ud i regnskabs periden. Omkstninger Omkstninger vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Finansielle pster Finansielle indtægter g mkstninger indregnes regnskabs periden. resultatpgørelsen med de beløb, der vedrører Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

8 Anvendt regnskabspraksis Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle mkstninger består af regnskabsperidens rentemkstninger g bidrag vedrørende priritetsgæld, amrtiserede kurstab g lånemkstninger fra ptagelse af lån (priritetsgæld), indeksregulering af restgælden vedrørende indekslån samt renter af bankgæld. Herudver indregnes betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap). Skat af årets resultat Skat af årets resultat mfatter aktuel skat af årets frventede skattepligtige indkmst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesm der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendmsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Frslag til resultatdispnering Under resultatdispnering indgår bestyrelsens frslag til dispnering af regnskabsperidens resultat, herunder eventuelle frslag m verførsel til "Andre reserver", f.eks. reservatin af beløb til dækning af fremtidige vedligehldelsesmkstninger på andelsbligfreningens ejendm. Frslag m verførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvrvidt den pkrævede bligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte priritetsafdrag med fradrag af ikke likvide mkstninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amrtisering af kurstab, indeksregulering vedrørende indekslån m.v.). Balancen Materielle anlægsaktiver Andelsbligfreningens ejendm (grund g bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet g værdiansættes til kstpris. Kstprisen er det beløb, der prindeligt er betalt med tillæg af evt. betaling fr tilbygninger g frbedringer af ejendmmen. Vurderes det, at ejendmmens værdi på balancedagen er lavere end kstprisen, nedskrives ejendmmen til denne lavere værdi. Nedskrivningen indregnes i resultatpgørelsen. Der afskrives ikke på andelsbligfreningens ejendm. Andelsbligfreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kstpris på anskaffelsestidspunk tet, g der fretages derefter afskrivning baseret på aktivernes frventede brugstid efter følgende principper: Inventar, driftsmateriel m.v år Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrappn fr

9 Anvendt regnskabspraksis Tilgdehavender Tilgdehavender værdiansættes til nminel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Bindingspligt verfr Grundejernes Investeringsfnd består af indestående på særskilt knt hs Grundejernes Investeringsfnd med tillæg af årets indbetalingsfrpligtelse. Tilgdehavendet mdsvares af det under hensatte frpligtelser indregnede beløb, g virker derfr neutralt i relatin til andelsværdiberegningen. Rentetilskrivningen på indeståendet føres sm en særskilt pst på andelsbligfreningens egenkapital. Egenkapital Under andelsbligfreningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud. Der føres en separat knt fr pskrivningshenlæggelsen vedrørende pskrivning af andelsbligfreningens ejendm til dagsværdi ("reserve fr pskrivning af freningens ejendm"). "Overført resultat m.v." indehlder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter (renteswap) samt resterende verførsel af årets resultat. Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligehldelse samt reservatin til imødegåelse af værdifrringelse af andelsbligfreningens ejendm, kursreguleringer m.v. i verensstemmelse med generalfrsamlingsbeslutning. l henhld til vedtægterne indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdi en. Hensatte frpligtelser "Frpligtelse Grundejernes Investeringsfnd" vedrører andelsbligfreningens frpligtelse til at afhlde vedligehldelsesmkstninger i henhld til bligreguleringslvens bestemmelser. Beløbet mdsvarer den under aktiver indregnede bindingspligt. Priritetsgæld Priritetsgæld indregnes ved låneptagelsen til kstpris, svarende til det mdtagne prvenu efter fradrag af afhldte transaktinsmkstninger. l efterfølgende perider værdiansættes priritetsgælden til amrtiseret kstpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Frskellen mellem prvenuet g den nminelle værdi indregnes dermed i resultatpgørelsen ver lånets løbetid, Priritetsgælden er således værdiansat til amrtiseret kstpris, der fr kntantlån svarer til lånets restgæld. Fr bligatinslån svarer amrtiseret kstpris til en restgæld, der pgøres sm det prindeligt mdtagne prvenu ved låneptagelsen reduceret med betalte afdrag g krrigeret fr en ver afdragstiden fretagen afskrivning af lånets kurstab g lånemkstninger på ptagelsestidspunktet. Andelsbligfreningen Filipsgården- Arsrapprt fr 20\4 7

10 Anvendt regnskabspraksis Øvrige gældsfrpligtelser Øvrige gældsfrpligtelser værdiansættes til nminel værdi. Hensættelse til udskudt skat Andelsbligfreningens vedtægter bestemmer, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Denned prethldes den skattemæssige erhvervsak1ivitet, hvrfr det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendmsavancebeskatning. Der indregnes derfr ikke hensættelse til udskudt skat sm følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel. Øvrige nter N øgleplysninger De i nte 25 anførte nøgleplysninger har til fnnål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag fr at analysere andelsbligfreningens øknmiske situatin. l henhld til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 m plysningspligt ved salg af andelsbliger, skal der ifølge 3 afgives en række nøgleplysninger sm nter til andelsbligfreningens årsregnskab. De lvkrævede plysninger er indehldt i bilag l til bekendtgørelsen (Nøgleplysningsskema fr andelsbligfreningen), g er anført sm et særskilt afsnit i nte 25 under verskriften "Lvkrævede nøgleplysninger" med henvisning til plysningsskemaets referencenumre. Herudver indehlder nten supplerende nøgletal, der infnnerer yderligere m freningens øknmi. Andelsværdi Bestyrelsens frslag til andelsværdi fremgår af nte 26. Andelsværdien pgøres andelsbligfreningslven, samt vedtægternes 20. henhld til Vedtægterne bestemmer desuden, at selvm der lvligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalfrsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

11 Resultatpgørelse 1. januar- 31. december Nte 2014 Budget (ej revideret) Bligafgift Le j e indtægter Vaskeriindtægter Indtægter i alt Ejendmsskat g frsikringer s F rbrugsafgi fier Renhldelse Vedligehldelse, løbende Administratinsmkstninger Indvendig vedligehldelse fr lejere Afskrivninger Omkstninger i alt Resultat før finansielle pster Finansielle indtægter Finansielle mkstninger Finansielle pster nett Resultat før skat Årets resultat Årets resultat frdeles således: Overført til "Reserveret til vedligehldelse af ejendmmen" Overført til "Andre reserver'' Betalte priritetsafdrag Regnskabsmæssige afskrivninger af inventar Overført restandel af årets resultat Overført til "Overført resultat" lait Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

12 Balance 31. december Aktiver Nte Anlægsaktiver IO Ejendm li Andre anlæg, driftsmateriel g inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Indestående Grundejernes Investeringsfnd Restancer, andelshavere Antenneregnskab Andre tilgdehavender Perideafgrænsningspster Tilgdehavender i alt Likvide behldninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr 2014 IO

13 Balance 31. december Passiver Nte Egenkapital Andelsindskud 16 Overført resultat Egenkapital før generalfrsamlingsbestemte reserver Reserveret til vedligehldelse af ejendmmen Andre reserver Egenkapital i alt Hensatte frpligtelser Frpligtelse Grundejernes Investeringsfnd Hensatte frpligtelser i alt Gældsfrpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsfrpligtelser i alt Depsita Mellemregning med andelshavere 19 V anneregnskab 20 Vandregnskab 21 Indvendig vedligehldelse fr lejere 22 Anden gæld Krtfristede gældsfrpligtelser i alt Gældsfrpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger g sikkerhedsstillelser 24 Evcntualfrpligtclscr 25 Ngleplysninger 26 Beregning af andelsværdi Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr 2014 li

14 Nter t. Bligafgift Bligafgift, bebelse Bligafgi ft, erhverv Opkrævning til psparing til vedligehldelse Lejeindtægter Lejeindtægter, bebelseslejemål Heraf hensat, Grundejernes Investeringsfnd Lejeindtægter, erhvervslejemål Kælder- g lftsleje Vaskeriindtægter V aske ri indtægter Ejendmsskat g frsikringer Ej endmsskatter Bygningsfrsikring Glasfrsikring Arbejdsskadesfrsikring Falckabnnement S. Frbrugsafgifter Renvatin Elfrbrug fæljesarealer Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

15 Nter Vedligehldelse, løbende Drift af vaskeri l O stk. rttestp Ombygning, Kastrupvej 52, st. tv Maler Elektriker Glannester Murer Tømrer VVS Teknisk rådgivning Låseservice Småanskaffelser Reparatin af prt Klak Tag g tagrende Prttelefn Haveanlæg Mdregning 18 b-hensættelse Administratinsmkstninger Administratinshnrar Udarbejdelse g revisin af årsrapprt Bestyrelsesgdtgørelser Vand- g vannefrbrug V anneregnskabshnrar Gebyrer m.v Bestyrelsesmøder g andre møder General frsamling Kntrhld Småanskaffelser kntr Gaver g blmster Tab på tilgdehavender Øvrige Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr 2014

16 Nter Finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter Øvrige Finansielle mkstninger Priritetsrenter g bidrag Kurstab priritetslån Omkstninger lånemlægninger J. Ejendm AnskafTelsessum l. januar 2014 Anskaffelsessum 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Ejendmsvurdering l. ktber Andre anlæg, driftsmateriel g inventar AnskafTelsessum l. j an u ar 2014 Tilgang i årets løb Afgang i årets lb Anskaffelsessum 31. december Af- g nedskrivninger l. januar 2014 Årets af- g nedskrivninger Tilbageførsel af af- g nedskrivninger på afhændede aktiver Af- g nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Andelsbligfreningen Filipsgården Årsrapprt fr

17 Nter 31/ / Antenneregnskab Sald pr. l. januar 2014 Udgifter Indtægter Andre tilgdehavender Internetregnskab Vandregnskab 2011/12 Mellemregning andelshavere, verdragelser af andele Frsikringsskader Andre tilgdehavender Likvide behldninger Jyske Bank flieknt Jyske Bank, driftknt Jyske Bank, aftaleknt Nrdea, driftknt Kassebehldning, bestyrelse Kassebehldning, vicevært IS. Andelsindskud Andelsindskud l. januar 2014 Kntant indskud Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr 20 J 4 15

18 Nter 31/ Overført resultat Overført resultat l. januar 2014 Årets verførte verskud eller underskud Tilgangsværdi nye andele Regnskabsmæssige afskrivninger Betalte priritetsafdrag l Reserveret til vedligehldelse nf ejendmmen Reserveret l. januar 2014 Hensættelse j fr. general frsamlingsbeslutning Andre fremtidige renveringer Andelsbligfreningen Filipsgården Årsrapprt fr

19 Nter 18. Gæld til realkreditinstitutter Regnskabs- Restløbe- Renter g mæssig tid i år Afdrag bidrag Restgæld værdi Kursværdi RO % år 2024, indfriet NK % år 2024, indfriet NK % år 2025, indfriet Nrdeakredit, kntantlån, knvertibelt, nm. rente 2,00% p.a., effektiv rente 2,248316% p.a., pr. t.kr Il Mdtaget ydelsesstøtte byfrnyelsesll'm Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

20 Nter / Varmeregnskab Indbetalt a cnt F j emvannemkstning Vandregnskab Indbetalt a cnt Vandmkstninger Indvendig vedligehldelse fr lejere Sald l. januar 2014 Hensat i året Anvendt Anden gæld l ntemetregnskab A-skat g arbejdsmarkedsbidrag Mellemregning administratr Indbetalingsfrpligtelse Grundejernes Investeringsfnd El, gas g fjemvanne Renhldelse Vedligehldelse Vandregnskab Revisinhnrar Øvrige Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

21 Nter 23. Pantsætninger g sikkerhedsstillelser Andelsbligfreningen har depneret ejerpantebreve på kreditfacil iteter. alt t.kr. til sikkerhed fr 24. Eventualfrpligtelser Andelsbligfreningen har afgivet garanti i henhld til Lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber 5. l henhld til retspraksis vil verdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikke-medlemmer medføre ejendmsavancebeskatning af alle andelsbligfreningens lejemål vergået efter den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat sm følge heraf, idet andelsbligfreningen sm følge af en vedtægtsbestemmelse ikke kan afhænde den sidste ledige Jejelejlighed. Det er derfr ikke sandsynligt, at der vil blive udløst ejendmsavancebeskatning. Der er afhændet xx lejligheder siden den 19. maj 1994, g andelsbligfreningen udlejer frtsat yy lejligheder til ikkemedlemmer. 25. Ngleplysninger Lvkrævede ngleplysninger Bekendtgørelse nr. t539 af t6. december 20t3 angiver i bekendtgørelsens Bilag l en række lvkrævede nøgleplysninger m freningens øknmi. Oplysningerne er anført nedenfr. Der er anført et referencenummer fr hver plysning, der svarer til de i nøgleskemaet anvendte referencenumre. feltnr. Bligtype Bl Andelsbliger 82 Erhvervsandele B3 Bliglejemål B4 Erhvervslejemål 85 Øvrige lejemål, kældre, garager m.v. B6 l alt Antal 31/ Stk. t t2 t8 132 BBR Areal 31/ m l t t BUR Areal 31/ m l tl BBR Arenl 31/ m l t t2 t feltnr. Sæt kryds Bligernes areal (BBR) Bligernes areal (anden kilde) Det prindelige indskud Andet C l C2 Hvilket frdelingstal benyttes ved pgørelse af andelsværdien? Hvilket frdelingstal benyttes ved pgørelse af bligafgiften? x x Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

22 Nter 25. Nøgleplysninger (frtsat) Feltnr. Dl Freningens stiftelsesår D2 Ejendmmens pførelsesår År Feltnr. Sæt kryds Ja El Hæfter den enkelte andelshaver fr mere, end der er betalt fr andelen? Nej x Feltnr. F l Sæt kryds Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Anskaffe!- Valunr- Offentlig sesprisen vurdering vurdering x Feltnr. Frklaring pa udregning: F2 Ej endmmens værdi ved det anvendte vurderingsprincip Ejendmsværdi (F2) Anvendt værdi m1 ultim året i alt (B6) kr. kr. pr. m Feltnr. Frklaring på udregning: F3 Generalfrsamlingsbestemte reserver Andre reserver (F3) Anvendt værdi m1 ultim året i alt (B6) 31/ kr. kr. pr. m Feltnr. Frklaring pa\ udregning: F4 Reserver i prcent af ejendmsværdi (F3 * 100) l F2% 12 Feltnr. Sæt kryds G l G2 G3 Har freningen mdtaget ffentligt tilskud, sm skal tilbagebetales ved freningens pløsning? Er freningens ejendm pålagt tilskudsbestemmelser,jf. lv m frigørelse fr visse tilskudsbestemmelser m.v. (lvbekendtgørelse nr. 978 af 19. ktber 2009)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på freningens ejendm? Ja Nej x x x Frklaring pa udregning: Ultim manedens indtægt (uden fradrag fr tmgang, tab m.v.) 12 m1 pr. balancedagen fr andelsbliger(bl + B2) Feltnr. kr. pr. m1 Hl H2 H3 Bligafgift Erhvervslejeindtægter Bliglejeindtægter / 12/ 12/ Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

23 Nter 25. Nøgleplysninger {frtsat) Frklaring på udregning: Årets resultat m1 pr. balancedagen fr andelsbliger (Bl+ 82) Feltnr. J År 2012 År 2013 År2014 kr. pr. m1 kr. pr. m1 kr. pr. m1 Årets resultat pr. andels m2 de sidste 3 år Feltnr. K l K2 K3 Frklaring på udregning ar K l: Frklaring på udregning afk2: Andelsværdi "'-{Gæld- msætningsaktiver) Teknisk andelsværdi Andelsværdi pr. balancedagen m1 pr. balancedagen fr andelsbliger (Bl + B2) (Gældsfrpligtelse- msætningsaktiver) pr. balancedagen m1 pr. balancedagen fr andelsbliger (Bl + 82) kr. pr. m Frklaring pa udregning: Vedligehldelse pr. Ar m1 ultim året i alt (86) Feltnr. M l M2 M3 Vedligehldelse, løbende Vedligehldelse, genpretning g renvering Vedligehldelse i alt År Årl013 År 2014 kr. pr. m1 kr. pr. m1 kr. pr. m Frklaring pa udregning: (Regnskabsmæssig værdi af ejendm- Gældsfrpligtelser i alt) på balancedagen 100 Regnskabsmæssig værdi af ejendmmen på balancedagen Feltnr. p Friværdi (gældsfrpligtelser sammenhldt med ejendmmens regnskabsmæssige værdi) ;. 57 feltnr. R Frklaring pa udregning: Årets afdrag pr. andels ml de sidste 3 år Årets afdrag m1 pr. balancedagen fr andelsbliger (Bl+ B2) År2012 År2013 År2014 kr. pr. m1 kr. pr. m1 kr. pr. m Supplerende nøgletal i øvrigt Ud ver de lvkrævede nøgleplysninger venfr, er der beregnet følgende nøgletal, der medvirker til at skabe det frnødne verblik ver freningens øknmiske udvikling. Der er taget udgangspunkt i værdierne pr. balancedagen. Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

24 Nter 25. Nøgleplysninger (frtsat) Offentlig ejendmsvurdering Anskaffelsessum (kstpris) Gældsfrpligtelser fratrukket msætningsaktiver Freslået andelsværdi Henlæggelser (andre reserver) uden f r andelsværdien kr. pr. m2 andele (Bl+ 82) kr. pr. mi i alt (86) Bligafgift i gennemsnit pr. andelsbligm2 ultim (H l) Bliglejeindtægt pr. udlejede bligm2 ultim *12/64 kr. pr. mi Omkstninger m.v. i pct. ar (mkstninger+ linansielle pster nett+ ar drag): Vedligehldelsesmkstninger Øvrige mkstninger Finansielle pster, nett Afdrag Bligafgift i pct. af samlede ejendmsindtægter % Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

25 Nter 26. Beregning af andelsværdi Bestyrelsen freslår følgende værdiansættelse i henhld til andelsbligfreningslvens 5, stk. 2, litra c, (ffentlig ejendmsvurdering), samt vedtægternes 20: Andelsbligfreningens egenkapital før generalfrsamlingsbestemte reserver Ejendmmens ffentlig ejendmsvurdering Ejendmmens kstpris Priritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Priritetsgæld, kursværdi Ejendmmen er indregnet til kstpris pr. 31. december Frdelingstal er areal i henhld til bcberversigt Værdi pr. frdelingstal ,00 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalfrsamlingen den 20. marts 2014) ,08 Andelsbligfreningen Filipsgården Arsrapprt fr

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir ATRVV RnneVarmeArS SandemandweJ 1A 37 Rnne Tlt 569144 Fax ti691 14 E-mall: rwrw.dk lt,lvw: Www.ilv.dk CVR: 3294588 Danske Bank: 472-472.4525n Rnne Varme AJS CVR nr.32 94 58 8 Arsrapp rt 2A1-{ 1 2. regnskabsir

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere