Overenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2005-2008"

Transkript

1 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse af journalistisk arbejde af mere end 1 måneds varighed på "Tidsskrift for Sygeplejersker", jf. protokollat nr. 1. Ved ansættelsen iagttages, at journalisterne opfylder betingelserne for at blive medlemmer af Dansk Journalistforbund. Ansættelsen af journalistiske medarbejdere sker i overensstemmelse med den mellem parterne aftalte funktionsbeskrivelse. For alle forhold gælder det, at bestående aftaler ikke kan forringes, så længe overenskomsten er løbende. 2. Arbejdstid Arbejdstiden er 36 timer pr. uge incl. spisepause. Årsnormen er således timer. Stk. 2. Overarbejde i henhold til stk. 1. kompenseres med fritid subsidiært med overtidsbetaling, jf. "Regler for fleksibel arbejdstid på TfS". 3. Lønforhold De af overenskomsten omfattede medarbejdere aflønnes i henhold til nedenstående lønramme.

2 Stk. 2. Indplacering sker, som følger: år Trin 1: Kr om året (kr pr. måned) 7. og følgende år Trin 2: Kr om året (kr pr. måned). Ved indplaceringen medregnes relevant, journalistisk erfaring. Den løn- og tillægsmæssige indplacering pr af allerede ansatte medarbejdere fremgår af forhandlingsprotokollen med tilhørende bilag. Stk. 3. Ud over den i stk. 2 nævnte løn ydes der pensionsgivende funktionstillæg, som følger: Journalisttillæg kr om året (kr pr. måned) til journalistiske medarbejdere, excl. redaktør og redaktionssekretærer. Redaktionssekretærtillæg kr om året (kr pr. måned) til redaktionssekretærer. Souscheftillæg kr om året (kr pr. måned) til den redaktionssekretær, der har ansvaret for den daglige ledelse i chefredaktørens fravær. Redaktørtillæg kr om året (kr pr. måned) til redaktøren. Lønninger og tillæg er anført i niveau, og alle tillæg er pensionsgivende. Derud over er der mulighed for at aftale personlige tillæg. Stk. 4. Pr forhøjes lønninger og tillæg med 1,8% af den pr gældende sats. Pr forhøjes lønninger og tillæg yderligere med 1,8% af den pr gældende sats. Stk. 5. Medarbejderen/tillidsrepræsentanten eller chefen rejser spørgsmålet om tildeling af tillæg på forhånd eller umiddelbart i forbindelse med, at en funktion eller kvalifikation pålægges/erhverves af medarbejderen. Tillidsrepræsentanten underrettes om sagen og om en eventuel afgørelse. Herudover har medarbejderen i overenskomstperioden ret til at kræve forhandling af sine løn- og ansættelsesvilkår. Medarbejderen har ret til at medbringe tillidsrepræsentanten ved en sådan forhandling. Stk. 6. Tidsbestemte funktionstillæg bortfalder ved funktionens ophør. Tidsubestemte funktionstillæg kan opsiges med funktionærlovens varsel. I ganske særlige tilfælde kan ledelse og medarbejder/tillidsrepræsentant drøfte arbejdsfunktionerne og aftale bortfald af et funktionstillæg med et kortere varsel. I særlige tilfælde kan kvalifikationstillæg bortfalde efter aftale mellem ledelse og tillidsrepræsentant.

3 4. Pension Pensionsbidraget betales af DSR og udgør pr : 13% pr : 14% pr : 15% af den i 3 nævnte løn og tillæg. Stk. 2. Pensionsbidraget indbetales af DSR til Københavnske Journalisters Pensionsfond eller efter anvisning af pensionsfonden til en under Forsikringsrådets tilsyn stående pensionskasse eller forsikringsmæssig pensionsordning, som kan godkendes af Finansministeriet, og som giver adgang til, at de indbetalte pensionsbidrag kan overføres til en offentlig eller en under tilsyn stående pensionsordning. Stk. 3. Fra og med det kalenderår, hvor medarbejderne fylder 50 år og har optjent 5 års anciennitet, er de berettiget til et ekstra 3% pensionsbidrag, der indbetales på den normale pensionsordning. Medarbejderne kan vælge i stedet at få udbetalt et tillæg af tilsvarende størrelse. 5. Ferie Aftale af 2005 om ferie for Sundhedskartellets personale ansat i kommuner og amter er gældende. Herud over er følgende aftalt: Alle ansatte har 6 ugers ferie årligt, jf. stk. 2 og 3, idet der optjenes 2½ arbejdsdages ferie med løn pr. måneds ansættelse til afholdelse i det efterfølgende ferieår. Ved nedsættelse af tjenestetiden i ferieåret ydes der lønmæssig kompensation i henhold til den optjente ferieret. Stk. 2. Medarbejdere, som den 1. juli har mindst 4 måneders anciennitet i DSR, har ret til fuld ferie med sædvanlig løn i det pågældende ferieår. Hvis den nyansatte har været i beskæftigelse i det forudgående optjeningsår, foretages dog fradrag for det antal feriedage, der svarer til beskæftigelsen, jf. stk. 3. Efter tilsvarende regler har nyansatte, som den 1. januar har mindst 4 måneders anciennitet i DSR, ret til 1 uges vinterferie med sædvanlig løn. Den nyansatte kan dog vælge fuldt ud at følge ferielovens almindelige regler. Stk. 3. Nyansatte, som ikke er omfattet af reglen i stk. 2, kan efter forevisning og attestation af feriebevis fra tidligere arbejdsgiver holde ferie i det omfang, der er nævnt i stk. 1, mod fradrag i lønnen svarende til de optjente feriepenge før skattetræk. Ved afholdelse af feriedage ud over det antal, der svarer til de optjente, fratrækkes 1/25 månedsløn pr. feriedag (arbejdsdag). For nyansatte, der ikke har optjent ret til ferie efter ferieloven, fratrækkes ligeledes 1/25 månedsløn pr. feriedag (arbejdsdag). Den nyansatte kan dog vælge fuldt ud at følge ferielovens almindelige regler.

4 Stk. 4. Ved fratræden i maj måned eller senere på året foretages der en forholdsmæssig modregning i feriegodtgørelsen af det ferietillæg på 1,5%, der er udbetalt i april måned for det foregående kalenderår. 6. Fridage 1. maj, Grundlovsdag, Jule- og Nytårsaftensdag er fridage. Derudover ydes der 2 fridage i forbindelse med eget bryllup og sølvbryllup. Stk. 2. Der ydes tjenestefrihed dagen før en eksamensdag (når denne er en arbejdsdag) og på eksamensdagen til en af DSR bevilget uddannelse. 7. Barsel, adoption og omsorgsdage Aftale af 2005 for Sundhedskartellets personale ansat i kommuner og amter om fravær af familiemæssige årsager er gældende. 8. Frihed til børns profylaktiske undersøgelser Medarbejdere har ret til ½ dags frihed med løn til deres børns 10 måneders og 4 års undersøgelse. Denne ret gælder ikke deltidsansatte. 9. Efteruddannelse Ved ansættelsen gøres det til en betingelse, at man er villig til fortsat at uddanne sig. Stk. 2. Det tilstræbes, at hver enkelt medarbejder får mulighed for en uges journalistisk efteruddannelse i hvert kalenderår. Når arbejdet på TfS tillader det, kan der træffes aftale om at opspare uddannelsestid, men maksimalt op til 2 ugers uddannelse i et kalenderår. Kurset skal godkendes af ledelsen efter indstilling af den ansvarshavende redaktør. Aflønning i forbindelse med kurser er: a) Normal løn for kursusdagene b) Kursusafgift og almindelige udgifter dækket c) I særlige tilfælde kan der derudover ydes dækning efter regning. Stk. 3. De journalistiske medarbejdere kan søge kurser af længere varighed, og DSR vil i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, om det er foreneligt med arbejdet på TfS, samt om der kan ydes nogen form for økonomisk støtte hertil.

5 10. Samarbejdsbestemmelser Når der i DSR er ansat mindst 5 medarbejdere organiseret i Dansk Journalistforbund, vælges en fælles tillidsrepræsentant fortrinsvis blandt de medlemmer, der har været mindst ½ år på TfS, dog undtages den ansvarshavende redaktør i optællingen af medarbejdere. Det er DSR's og tillidsrepræsentantens pligt at gøre deres bedste for at opretholde og fremme et godt samarbejde på redaktionen. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten har ret til at fremføre medarbejdernes fælles synspunkter over for DSR, ligesom DSR med tillidsrepræsentanten drøfter spørgsmål af interesse for den samlede medarbejderstab, herunder om forestående afskedigelser. Såfremt en afskedigelse er begrundet i forhold på TfS, bør orientering herom finde sted så tidligt som muligt, og senest 14 dage før opsigelsen agtes afgivet med henblik på, at DSR og tillidsrepræsentanten i fællesskab undersøger mulighederne for at undgå afskedigelser, begrænse disse eller afbøde følgerne af dem. Finder opsigelsen sted, kan undersøgelsen fortsættes i opsigelsesperioden. DSR skal til brug for undersøgelsen fremlægge det for denne nødvendige materiale. Tillidsrepræsentanten kan på Dansk Journalistforbunds vegne indtræde i forhandlinger om den enkelte medarbejders lønog ansættelsesforhold, når medarbejderen eller DSR ønsker det. Stk. 3. Valget af tillidsrepræsentant skal skriftligt meddeles DSR. Eventuel motiveret indsigelse fra DSR's side mod de foretagne valg skal være Dansk Journalistforbund i hænde senest 14 dage efter, at valget er meddelt DSR. Stk. 4. For tillidsrepræsentanten kan vælges en stedfortræder, som anmeldes og godkendes på samme måde som tillidsrepræsentanten, jf. stk. 3. Under tillidsrepræsentantens fravær fungerer stedfortræderen i dennes sted og nyder i valgperioden samme rettigheder som tillidsrepræsentanten. Stk. 5. En tillidsrepræsentant kan ikke afskediges, hvis ikke tvingende grunde taler herfor, og arbejdsforholdet kan normalt ikke afbrydes, før Dansk Journalistforbund har haft lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved det i 11 nævnte Faglige Fællesudvalg. Stk. 6. Tillidsrepræsentanten har ret til og skal sikres mulighed for at udføre fagligt arbejde i arbejdstiden. 11. Uoverensstemmelser Alle uoverensstemmelser vedrørende forståelse af og brud på overenskomsten forelægges et Fagligt Fællesudvalg bestående af to repræsentanter for hver af overenskomstens parter. I tilfælde af stemmelighed tilkaldes en upartisk opmand. Kan parterne ikke enes om valg af opmand, skal de i fællesskab anmode formanden for Arbejdsretten om et udpege en opmand. Opmanden kan i tilfælde af overenskomstbrud idømme den tabende part en bod. Møde i fællesudvalget skal så vidt muligt indkaldes senest syv dage efter, at en af parterne har begæret mødet afholdt. Parterne bærer hver sine udgifter, mens opmandshonoraret deles lige.

6 12. Tiltrædelsesaftale for praktikanter DSR tiltræder den mellem Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation og Dansk Journalistforbund gældende "Uddannelsesaftale". 13. Overenskomstens varighed Overenskomsten træder i kraft den 1.april 2005 og er gældende, indtil den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til ophør en 1. april, dog tidligst den 1.april Stk. 2. Fra det tidspunkt at regne, da en opsigelse af overenskomsten får gyldighed, og indtil ny overenskomst indgås, sker aflønning af journalister på grundlag af de på overenskomstens sidste gyldighedsdag gældende aftaler om lønninger. København, den for Dansk Sygeplejeråd for Dansk Journalistforbund NCJ/10. november 2005

7 Protokollat 1 Vedrørende 1 i overenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd: Jævnfør Dansk Sygeplejeråds love, 38, Sekretariatet, ansætter hovedbestyrelsen den ansvarshavende redaktør for tidsskriftet. Den ansvarshavende redaktør ansættes efter særlig kontrakt og har ret til at inddrage Dansk Journalistforbund i forhandlinger vedrørende kontraktforholdene. København, den for Dansk Sygeplejeråd for Dansk Journalistforbund NCJ/10. november 2005

8 Protokollat 2 Vedrørende overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd: ARBEJDSOMRÅDER Ingen journalistisk medarbejder, ansat i Dansk Sygeplejeråd, kan pålægges at udføre arbejdsopgaver, der strider mod almindelige journalist-etiske principper. I tilfælde af fortolkningstvivl har den ansattes vægring mod at udføre en konkret opgave opsættende virkning, indtil behandling i henhold til overenskomstens 11 har fundet sted. København, den for Dansk Sygeplejeråd for Dansk Journalistforbund NCJ/10. november 2005

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde..................... 3 2 Ansættelsesbreve...................................

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 COMPASS GROUP DK DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 COMPASS GROUP DK DANSK METALS MARITIME AFDELING MOBILE HAVANLÆG OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 MELLEM COMPASS GROUP DK OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (Mobile Havanlæg) 1/3-2012 - 28/2-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 2 -

Læs mere

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier.

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere