Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme"

Transkript

1 Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad konto på finansloven for finansåret 2019 fastsættes følgende efter bemyndigelse i henhold til 2, nr. 6 i bekendtgørelse nr af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser: Formål 1. Landbrugsstyrelsen kan inden for rammen af den på Finansloven for finansåret 2019 afsatte bevilling yde tilskud til dækning af transaktionsudgifter i forbindelse med gennemførelse af erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme (arronderingsjordfordelinger). Tilskuddets afgrænsning 2. Der gives tilskud til maksimalt 100% dækning af udgifter indtil kr. pr. omfordelt hektar i henhold til den afsagte jordfordelingskendelse til: 1) udgifter til annoncering i forbindelse med opstartsmøder til et jordfordelingsprojekt, 2) udgifter til udfærdigelse af ansøgning om tilsagn og ansøgning om ændring af tilsagn, 3) honorarer og rejseudgifter til planlægger og udgifter til landinspektør eller anden rådgivning, der er nødvendig for planlægningsprocessen, 4) udgifter til afholdelse af møder med lodsejere, 5) udgifter til indhentelse af tingbogsattester og aktudskrifter, 6) udgifter til annoncering og afholdelse af kendelsesmøde i Jordfordelingskommissionen, 7) tinglysningsafgifter, 8) gebyrer til Geodatastyrelsen, 9) udgifter til landinspektør vedrørende matrikulær og anden berigtigelse af jordfordelingskendelsen 10) honorarer for udarbejdelse af refusionsopgørelser vedrørende ejendomsskatter, bidrag til drift og vedligeholdelse af afvandingsanlæg og lignende samt opgørelse med henblik på fordeling af udgifter mellem tilskudsmodtagerne, 11) udgifter til udfærdigelse af anmodninger til udbetaling af tilskud og økonomiske redegørelser for udgiftsfordeling blandt de tilskudsberettigede lodsejere. Stk. 2. Der ydes ikke tilskud til andre udgifter, herunder lodsejerens egen rådgiver, advokat, revisor, bank eller kreditinstitutter eller udgifter til relaksation af pantehæftelser eller berigtigelse af BBR-oplysninger for den sælgende ejendom til brug ved den matrikulære berigtigelse. Stk. 5. Det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at der afsiges jordfordelingskendelse for det pågældende projekt. Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Tilsagnshaver: En sammenslutning af private lodsejere, der alle er deltagende i jordfordelingsprojektet, og som har til formål at gennemføre en erhvervsrettet jordfordeling i henhold til denne bekendtgørelse.

2 Sammenslutningen er ansvarlig for at indgive ansøgning om tilsagn om tilskud eller ansøgning om ændring af tilsagn om tilskud og efter modtagelse af tilsagnet at gennemføre jordfordelingen inden for de vilkår tilsagnet er givet under. 2) Tilsagn: En afgørelse om at et jordfordelingsprojekt er tilskudsberettiget, såfremt det gennemføres på nærmere fastsatte vilkår. 3) Planlægger: Den person, der forestår lodsejerforhandlingerne med henblik på indgåelse af overenskomster om køb og/eller salg af arealer i jordfordelingsprojektet. 4) Foreløbige lodsejere: Gruppen af lodsejere, som på tidspunktet for indgivelse af ansøgning om tilsagn har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i projektet. 5) Tilskudsmodtager: Den enkelte lodsejer som deltager i jordfordelingen. 6) Arronderingsmæssige forbedringer: Tilpasning af landbrugsejendommens arealer med henblik på forbedring af den erhvervsmæssige drift. 7) Arronderingsmæssige forbedringer som effekt angivet ved vægtet gennemsnit i kilometer: Effekten er givet ved en gennemsnitlig afstand på samtlige deltagende arealer før jordfordeling fratrukket gennemsnitlig afstand på samtlige arealer efter jordfordelingen. Afstanden måles fra det pågældende areal til nærmeste driftsbygning på den ejendom, som arealet matrikulært hører eller skal høre sammen med. Ved bygningsløse landbrugsejendomme måles afstanden fra nærmeste hjørne af arealet. Afstanden angives i køreafstand til nærmeste indkørsel til arealet ad vej, hvortil den pågældende lodsejer har vejret. Kriterier for støtteberettigelse 4. Ansøgningen om tilsagn om tilskud eller ansøgning om ændring af tilsagn om tilskud indgives som en samlet ansøgning til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der til formålet er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Der kan indgives ansøgning om tilsagn om tilskud fra den 1. juli 2019 og skal være Landbrugsstyrelsen i hænde senest den 31. oktober Stk. 3. Ansøgning om ændring af tilsagn om tilskud skal være Landbrugsstyrelsen i hænde senest 4 måneder før den af Landbrugsstyrelsen fastsatte skæringsdag i jordfordelingsprojektet. 5. Ansøgningen skal indeholde en sandsynliggørelse af potentialet for de arronderingsmæssige forbedringer i projektet, som minimum skal omfatte 10 foreløbige lodsejere med et samlet areal på minimum 100 hektar til omfordeling. Stk. 2. Den arronderingsmæssige forbedring opgøres som effekt angivet ved vægtet gennemsnit i kilometer, jf. 3, nr. 7. De samlede omfordelte arealer skal som minimum flyttes 1 kilometer nærmere den erhvervende ejendom i forhold til afstanden før jordfordelingen. Stk. 3. Stk. 2 kan fraviges, såfremt det godtgøres, at arealtilpasningen på anden vis har medført en væsentlig arronderingsmæssig forbedring på enten den sælgende eller erhvervende ejendom. De pågældende arealer medtages ikke i beregningen af effekten, jf. stk. 2. Stk. 4. Stk. 1 kan fraviges, såfremt der foreligger særlige geografiske omstændigheder, der er hindrende for opnåelse af tilstrækkelig deltagelse i projektet. Afvigelsen skal være lig med eller mindre end 20% for henholdsvis antal deltagende lodsejere og/eller arealangivelser.

3 Kommunikation 6. Alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, ansøgning om ændring af tilsagn om tilskud, overdragelser af tilsagn om tilskud og udbetalinger samt anden skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse kan indsendes med eller almindelig post. Sammenslutningens oprettelse og tilsagnshaverens pligter 7. Det er en forudsætning for at kunne opnå tilsagn om tilskud og senere udbetaling af tilskud, at de i jordfordelingen deltagende lodsejere lader sig registrere i som minimum en frivillig forening med eget cvr.nr. og Nemkonto. Stk. 2. Sammenslutningen indsender ansøgning om tilsagn om tilskud til Landbrugsstyrelsen. Stk. 3. Tilsagnshaveren kan selv forestå eller antage en planlægger til at forestå planlægningsopgaven, herunder afholde lodsejermøde og gennemføre forhandlinger mellem de enkelte lodsejere samt at tilvejebringe det nødvendige materiale til fremme af jordfordelingen med henblik på afsigelse af kendelse ved jordfordelingskommissionen. Stk. 4. Efter afsigelse af kendelse i jordfordelingskommissionen antager tilsagnshaveren en landinspektør med henblik på gennemførelse af den matrikulære og anden berigtigelse af jordfordelingskendelsen. Stk. 5. Under hele jordfordelingsprocessen er tilsagnshaveren kontaktperson mellem lodsejere, planlægger, landinspektør og Landbrugsstyrelsen. Stk. 6. Tilsagnshaver kan lade en privatpraktiserende landinspektør forestå alle opgaver som planlægger samt den matrikulære og anden berigtigelse af kendelsen. 8. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshaverens opgørelse over udgifter i det samlede projekt, der er dokumenteret afholdt af lodsejerne omfattet af den afsagte kendelse. Opgørelsen skal indeholde en individuel opgørelse for hver deltagende lodsejer. Ansøgning om tilsagn om tilskud 9. Ansøgning om tilsagn om tilskud samt ansøgning om ændring af tilsagn om tilskud skal indeholde: 1) fortegnelse med navne og adresser på de foreløbige deltagende lodsejere i jordfordelingen, jf. 5, 2) kopi af sammenslutningens gældende vedtægter og referater, 3) kortmateriale med angivelse af matrikelnumre visende indbyrdes placering af de foreløbigt deltagende ejendomme og arealer, som ønskes omfattet af jordfordelingen, 4) kortmateriale med angivelse af matrikelnumre visende forventet fremtidig indbyrdes placering af de foreløbigt deltagende ejendomme og arealer efter gennemført jordfordeling samt 5) beskrivelse af den forventede arronderingsmæssige forbedring i projektet, jf. 5

4 Afgørelse om tildeling af tilsagn og fordeling af midlerne 11. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse i sager vedrørende tilsagn om tilskud og udbetaling af tilskud efter denne bekendtgørelse inden for den bevillingsmæssige ramme. Stk. 2. Landbrugsstyrelsen meddeler afslag på ansøgning 1) hvis de påkrævede oplysninger, jf. 10, ikke er tilstrækkelige, eller 2) hvis betingelserne, jf. 4 og 5, ikke er opfyldt. 12. Ansøgerne meddeles tilsagn om tilskud i den rækkefølge Landbrugsstyrelsen modtager og godkender ansøgninger. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen i Landbrugsstyrelsen afgør ansøgningernes indbyrdes prioriterede placeringer. Stk. 2. En ansøgning, der kræver tilgang af supplerende oplysninger, bevarer sin prioriterede placering i 7 hverdage regnet fra datoen for afsendelse af Landbrugsstyrelsens anmodning om supplerende oplysninger. Overskrides denne frist fastsættes ny placeringsdato ved modtagelse af supplerende oplysninger. Stk. 3. Tilsagnshaver skal efter meddelelse af tilsagn om tilskud søge om ændring af tilsagnet, såfremt der sker ændring i projektet i form af identiteten og/eller antallet af lodsejere og/eller antal hektar til jordfordelingen, jf. 5, stk. 1. Stk. 4. Landbrugsstyrelsen meddeler afslag på forhøjelse af tilsagnet, såfremt forhøjelsen ikke kan indeholdes i Finanslovens tillægsbevilling for ordningen. 13. Ansøgning om overdragelse af et tilsagn om tilskud til en ny tilsagnshaver skal være godkendt af Landbrugsstyrelsen, inden overdragelse af tilsagnet om tilskud kan finde sted. Den erhvervende tilsagnshaver skal opfylde betingelserne, jf. 7 og 8. Til ansøgningen om overdragelse af tilsagn om tilskud skal der vedlægges en økonomisk opgørelse over projektets økonomi pr. overdragelsesdato. Udbetaling af tilskud 14. Tilskuddet kan gives til private ejere af landbrugsejendomme, som deltager i jordfordelingen. Stk. 2. Tilskuddet udbetales i to rater til tilsagnshaver på vegne af tilskudsmodtagerne. Tilskuddet udbetales med maksimalt kr. pr. omfordelt hektar pr. rate opgjort på baggrund af antal bruttoerhvervede hektar. Stk. 3. Anmodning om udbetaling af tilskuddets 1. rate kan først indsendes, når jordfordelingskendelsen for det pågældende projekt er tinglyst på samtlige deltagende ejendomme. Stk. 4. Anmodning om udbetaling af afsluttende rate kan først indsendes, når der er tinglyst endelig adkomst på samtlige erhvervende ejendomme. Anmodningen skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 3 år fra tidspunktet for meddelelse af tilsagn om tilskud. 15. Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særskilt skema, der er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Tilsagnshaver skal i forbindelse med fremsendelse af anmodning om udbetaling vedlægge dokumentation for, at projektet er gennemført i overensstemmelse med det materiale efter hvilket tilsagnet om tilskud er givet eller senest godkendte ændringer og herunder dokumentere den arronderingsmæssige effekt. Stk. 3. Til hver udbetalingsanmodning skal vedlægges en opgørelse over projektets samlede tilskudsberettigede udgifter, herunder udgifternes fordeling på den enkelte tilskudsmodtager. Fakturaer og anden dokumentation for afholdelse af de anførte udgifter skal vedlægges anmodningen om udbetalingen.

5 Stk. 4. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet ved førstkommende anmodning om udbetaling, at udgifterne i forbindelse med afholdelse af møde i jordfordelingskommissionen og afgift til tinglysning af kendelsen er afholdt af de deltagende lodsejere. 16. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshaverens Nemkonto. Kontrol, tilbagekaldelse af tilsagn om tilskud samt krav om tilbagebetaling af tilskud 17. Landbrugsstyrelsen kontrollerer forud for udbetalingen af tilskuddet, at de i 14 og 15 nævnte dokumenter og oplysninger er til stede, og at den arronderingsmæssige effekt er opnået i henhold til vilkår anført tilsagnet om tilskud. Stk. 2. Såfremt tilsagnshaver ikke fremsender tilstrækkelig dokumentation, jf. 14 og 15 eller projektet ikke opnår en tilstrækkelig grad af arronderingsmæssige effekt i forhold til de vilkår, som tilsagnet om tilskud eller senere ændringer er givet under, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om at nedsætte tilsagnet om tilskud forholdsmæssigt eller tilbagekaldelse af tilsagnet om tilskud samt krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud hos tilsagnshaveren eller den enkelte lodsejer. 18. Såfremt den af jordfordelingskommissionen afsagte kendelse ikke kan berigtiges matrikulært, således at der kan tinglyses endelig adkomst for de erhvervende lodsejere, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om at tilbagekalde tilsagnet om tilskud og kræve udbetalt tilskud tilbagebetalt hos tilsagnshaveren eller den enkelte lodsejer. Stk. 2. Hvis der for en del af det omfordelte areal ikke er tinglyst endelig adkomst for de erhvervende lodsejere inden udløbet af fristen, jf. 14, stk. 3, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om at nedsætte tilsagnet om tilskud forholdsmæssigt eller tilbagekalde tilsagnet om tilskud samt krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud hos tilsagnshaveren eller den enkelte lodsejer. 19. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om tilbagekaldelse af tilsagn om tilskud samt krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud hos tilsagnshaveren eller den enkelte lodsejer, hvis tilsagnshaveren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller hvis tilsagnshaveren ikke yder den fornødne bistand ved kontrollens gennemførelse, 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Ikrafttrædelse Landbrugsstyrelsen, den XXXX 2019 JETTE PETERSEN /(navn)

Erhvervsrettede jordfordelinger Jordfordelinger mellem landbrugsejendomme Vejledning om tilskud

Erhvervsrettede jordfordelinger Jordfordelinger mellem landbrugsejendomme Vejledning om tilskud Erhvervsrettede jordfordelinger Jordfordelinger mellem landbrugsejendomme Vejledning om tilskud Version 1 Maj 2019 Erhvervsrettede jordfordelinger Jordfordelinger mellem landbrugsejendomme Vejledning om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme. Vejledning om tilskud August 2019

Erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme. Vejledning om tilskud August 2019 Erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme Vejledning om tilskud August 2019 Erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme Vejledning om tilskud Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Notat om høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme.

Notat om høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme. NOTAT Bilag 4 Jordfordeling & Landbrugslov J.nr. 18-1520-000417 Ref. JOSROL Den 21. juni 2019 Notat om høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem

Læs mere

Høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme

Høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme Dato 15. maj 2019 Side 1 af 6 Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Pionér Allé 9 6270 Tønder j.nr.18-1520-000417 Fremsendt elektronisk til: jordfordeling@lbst.dk, med kopi til mekfug@lbst.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer BEK nr 893 af 17/07/2014 Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-32640-000012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Ekstern høring

Udkast til Ekstern høring Udkast til Ekstern høring Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter 1 I medfør af 1, stk. 1-5, 1 a, stk. 1-4, 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Regler og økonomiske rammevilkår for jordfordeling og statens jordfordelinger

Regler og økonomiske rammevilkår for jordfordeling og statens jordfordelinger Regler og økonomiske rammevilkår for jordfordeling og statens jordfordelinger DDL kursus i jordfordeling. Vejle 31.marts 2016 Teamleder i Natur og Jordfordeling Lars Grumstrup Dagsorden Regler Proces Rammevilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.56.04.10 til 28 på finanslov for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Formål

Læs mere

Vejledning om supplerende jordfordeling i tilknytning til vådområde- og lavbundsprojekter 2018

Vejledning om supplerende jordfordeling i tilknytning til vådområde- og lavbundsprojekter 2018 Vejledning om supplerende jordfordeling i tilknytning til vådområde- og lavbundsprojekter 2018 Marts 2018 Vejledning om supplerende jordfordeling i tilknytning til vådområde- og lavbundsprojekter. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Erfaringer med lodsejerforhandling og jordfordelinger

Erfaringer med lodsejerforhandling og jordfordelinger Erfaringer med lodsejerforhandling og jordfordelinger Limfjordsrådet. Temadag om Vådområder 10.06.16 Planlægger i Natur og Jordfordeling Hans Fink Emner Hvad er en Jordfordeling Praktisk eksempel Forudsætninger

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.51.07 på finansloven for finansåret 2017, fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1)

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1) BEK nr 519 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000011 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud Bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges I medfør af akt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter Jf. bekendtgørelse nr. 930 af 16. juli 2010 om tilskud til natur- og miljøprojekter Det

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje I medfør af 2, 3 og 19, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme fastsættes: Kapitel 1 Formål og tilskudsberettigede projekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger BEK nr 174 af 05/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j. nr. 1800133 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer BEK nr 252 af 21/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 1794 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, j.nr. AUB-01-02-000311192 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre BEK nr 97 af 07/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-11862 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

KENDELSE: Som bilag til brevet var vedlagt en redegørelse for sagsforløbet fra Jordfordelingskontoret ved fuldmægtig A. I redegørelsen står der bl.a.

KENDELSE: Som bilag til brevet var vedlagt en redegørelse for sagsforløbet fra Jordfordelingskontoret ved fuldmægtig A. I redegørelsen står der bl.a. Landinspektørnævnet fandt, at landinspektør L s ekspeditionstid i forbindelse med den matrikulære berigtigelse af en jordfordelingssag havde været uantagelig lang, ligesom det måtte anses for særdeles

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Til høringsparterne på vedlagte liste J.nr. 19-1224-000001 Ref. KBK Den 3. april 2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Hermed sender

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper. til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper. til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I medfør af aktstykke [Under behandling] Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2018 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2018 Toldboden 2, 2. sal 8800 Viborg Telefon: 33 92 33 34 CVR: 11 57 01 19 www.civilstyrelsen.dk civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Kapitel 1 Formål og anvendelse

Kapitel 1 Formål og anvendelse UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand I medfør af 10, stk. 4, 10, stk. 6, og 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 fastsættes: Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer Tilskudsåret 2014 Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2019 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2019 Toldboden 2, 2. sal 8800 Viborg Telefon: 33 92 33 34 CVR: 11 57 01 19 www.civilstyrelsen.dk civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018 NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1224-000002 Ref. KBK Den 3. oktober 2018 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2013 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2013 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Huskeliste vedr. ansøgning, etablering og udbetaling til minivådområder

Huskeliste vedr. ansøgning, etablering og udbetaling til minivådområder Huskeliste vedr. ansøgning, etablering og udbetaling til minivådområder Februar 218 8-2 Vi har lavet en huskeliste over de ting, du som ansøger til minivådområdeordningen skal huske i dit projekt. Læs

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere