Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)"

Transkript

1 Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

2 KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING...6 KAPITEL 6: LANDSBESTYRELSEN...6 KAPITEL 7: REGIONSBESTYRELSER...8 KAPITEL 8: REPRÆSENTANTSKAB...10 KAPITEL 9: LANDS- OG REGIONSSEKRETARIATER...11 KAPITEL 10: REGNSKAB...11 KAPITEL 11: RETSLIGE OG ØKONOMISKE FORPLIGTELSER...12 KAPITEL 12: OPLØSNING

3 Kapitel 1: NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere). 1.2 Foreningens hjemsted er Odense. 1.3 Foreningen er stiftet 28. december Foreningen er landsdækkende og er repræsenteret af regionsledelser i hver af landets fem regioner. Kapitel 2: FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at udbrede forståelsen for og kendskabet til rytmisk musik over hele landet samt at fremme vilkårene for udfoldelse indenfor den rytmiske musiks område. 2.2 Foreningens formål søges opfyldt ved: - At styrke samarbejdet mellem personer og organisationer med interesse i rytmisk musik i bredeste forstand. - At fremme mulighederne for talentudvikling i det selvorganiserede musikliv. - At understøtte unge i, via deres arbejde med musik, at tage del i den demokratiske udvikling i samfundet. - At støtte opbygningen af egnede øvelokaler samt formidling af disse. - At udvikle og gennemføre landsdækkende aktiviteter såsom festivaler, koncerter, kurser, stævner, informationskampagner m.v.. - At udøve folkeoplysningsvirksomhed, herunder foredrag og kurser. - At varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, presse, andre organisationer og spillesteder. - At forestå kontakt og samarbejde med andre beslægtede organisationer, nationalt såvel som internationalt. 2.3 Regionerne og deres regionsledelser skal virke i overensstemmelse med nærværende vedtægters 2.2. Kapitel 3: MEDLEMSKAB 3.1 3

4 Som medlem kan optages enhver organisation eller forening med interesse og virke indenfor rytmisk musik. Det overlades til den til enhver tid siddende bestyrelse at fastsætte nærmere retningslinier for hvem, der kan optages. Dog skal foreninger og organisationer, der søger om optagelse, virke i overensstemmelse med nærværende vedtægters Det er ikke muligt for enkeltpersoner at blive medlem af ORA. Enkeltpersoner kan kun opnå medlemskab af ORA via medlemskab af en af ORAs medlemsforeninger/- organisationer. 3.3 Medlemskab tegnes for ét år ad gangen og følger kalenderåret. 3.4 Indmeldelse af organisationer og foreninger sker skriftligt til ORAs sekretariat ved hjælp af ORAs indmeldelsesblanket. Først når ORAs sekretariat skriftligt har bekræftet indmeldelsen, vil medlemskabet træde i kraft. 3.5 Udmeldelse af ORA sker skriftligt til ORAs sekretariat i Odense. 3.6 Kvittering for betalt årskontingent er gyldigt medlemsbevis. 3.7 Kontingentet fastsættes senest i oktober måned af ORAs bestyrelse for det kommende kalenderår. Kontingentet betales første gang ved medlemstegning. Herefter betales det én gang om året. Bestyrelsen fastsætter den årlige betalingsmåned. Betalingsfrist og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 3.8 Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter restancefrister. 3.9 Medlemskabet kan endvidere ophæves, hvis et medlem skader ORAs interesser eller anseelse. Bestyrelsen kan træffe beslutning om ophævelse af medlemskabet på et bestyrelsesmøde. Beslutningen kan dog efterprøves ved førstkommende generalforsamling, hvis dette af medlemmet skriftligt begæres Det er hver medlemsforenings/-organisations opgave at udpege en kontaktperson til kommunikationen med ORA. Indkaldelser til generalforsamlinger samt den generelle kontakt foregår mellem ORA og denne kontaktperson. 4

5 Kapitel 4: GENERALFORSAMLING 4.1 Generalforsamlingen er ORAs øverste myndighed. 4.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes skriftligt af landsbestyrelsen med mindst fire ugers varsel med angivelse af dagsorden. 4.3 Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende, faste punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning v. formanden 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 6. Orientering om budgettet for indeværende år. 7. Indkomne forslag 8. Orientering fra regionsledelserne 9. Valg af direkte valgte bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af bestyrelsessuppleanter for direkte valgte bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af landsbestyrelsesformand blandt samtlige bestyrelsens medlemmer. 12. Valg af registreret/statsautoriseret revisor. 13. Eventuelt 4.4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være landsbestyrelsen i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingens afholdelse. Senere indkomne forslag kan optages til behandling, hvis det godkendes af generalforsamlingen. 4.5 Enhver person fra en organisation eller forening, der er medlem jf. 3.1, har taleret ved generalforsamlingen. Alle medlemsforeninger og -organisationer jf. 3.1 har hver én stemme på generalforsamlingen. For hver medlemsforening/-organisation skal der meldes en repræsentant, der har medlemsforeningens/-organisationens stemme. Den stemmeberettigedes navn meldes til organisationslederen ved generalforsamlingens start. 4.6 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Dog kræver ændringer af foreningens vedtægter mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan forlanges skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

6 Kandidatforslag til personvalg jf. 4.3 kan stilles på generalforsamlingen. Opstillingsberettigede kan opstille til tillidsposter ved skriftligt at melde dette til sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen. 4.8 Gæster har med generalforsamlingens tilladelse taleret. Kapitel 5: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af landsbestyrelsen eller kan overfor landsbestyrelsen begæres indkaldt af mindst 1/4 af medlemmerne med angivelse af motiveret dagsorden. 5.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fem uger efter eventuel skriftlig begærings fremsættelse. 5.3 Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal medsendes det skriftlige krav om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan supplere den fremsendte dagsorden med yderligere forslag og kommentarer. 5.4 Proceduren for indkaldelse til og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling følger proceduren for indkaldelse til og afholdelse af ordinær generalforsamling. Dog fraviges de steder, der ikke er relevante i forhold til den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden. Kapitel 6: LANDSBESTYRELSEN 6.1 ORAs bestyrelse varetager den politiske og organisatoriske ledelse mellem generalforsamlingerne. Landsbestyrelsen repræsenterer ORA udadtil og tilrettelægger og gennemfører ORAs aktiviteter i henhold til ORAs vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 6.2 Landsbestyrelsen består af 7 til 9 medlemmer. Landsbestyrelsens medlemmer vælges på følgende måde: Hver af de 5 regionsledelser vælger direkte ét medlem af regionsledelsen, som skal repræsentere denne i landsbestyrelsen. Beslutningen meddeles ORAs sekretariat skriftligt senest 14 dage inden afholdelse af den ordinære generalforsamling. 6

7 Suppleanter for de udpegede medlemmer af landsbestyrelsen udpeges af de respektive regionsledelser selv. Landsbestyrelsens sidste to til fire bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges på generalforsamlingen blandt de opstillede kandidater. Genvalg til landsbestyrelsen kan finde sted. 6.3 For at sikre kontinuitet i landsbestyrelsesarbejdet sidder landsbestyrelsesmedlemmerne i to år ad gangen. Således udpeges to af de regionalt valgte landsbestyrelsesmedlemmer i lige år, mens tre udpeges i ulige år. De på generalforsamlingen direkte valgte landsbestyrelsesmedlemmer vælges skiftevis i lige og i ulige år. Hvilke landsbestyrelsesmedlemmer, der vælges hvornår, skal fremgå af generalforsamlingsreferatet. 6.4 Landsbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Landsbestyrelsesmedlemmerne skal alle være myndige. Skulle formanden gå af i utide, vælger bestyrelsen selv en ny formand, der skal fungere indtil næste ordinære generalforsamling. 6.5 Landsbestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere regler for eget og eventuelle udvalgs arbejde. Som tillæg til forretningsordenen fastsætter landsbestyrelsen regler for habilitet. 6.6 Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af landsbestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved større økonomiske dispositioner skal kassereren være til stede. 6.7 Tegningsret har formanden, kassereren og ORAs organisationsleder. Dog kan der ved større økonomiske dispositioner kun tegnes på foreningens vegne, når alle tre er skriftligt informeret. Landsbestyrelsen fastsætter selv i sin forretningsorden grænsen for større og mindre økonomiske dispositioner. 6.8 Landsbestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen vedrørende ORAs økonomi, dog hæfter alene ORAs formue overfor eventuelle gældsposter. 6.9 Landsbestyrelsen nedsætter de for ORAs drift nødvendige udvalg. Kompetence og reference for disse udvalg fastsættes af landsbestyrelsen. Formanden for et nedsat udvalg skal være landsbestyrelsesmedlem

8 Landsbestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst fire gange årligt. Formanden er ansvarlig for dagsordenen. Umiddelbart efter afholdelse af landsbestyrelsesmøder udarbejdes referater, der er tilgængelige på ORAs sekretariat samt på ORAs hjemmeside. Punkter behandlet på landsbestyrelsesmøder kan, såfremt mindst 2/3 af alle tilstedeværende landsbestyrelsesmedlemmer kræver det, udelades fra referaterne Udebliver et bestyrelsesmedlem i valgperioden uden afbud fra 3 landsbestyrelsesmøder, kan vedkommende ekskluderes fra landsbestyrelsen af landsbestyrelsen selv Bestyrelsesmedlemmerne kan i valgperioden ikke udføre lønnede opgaver for ORA. Dog kan der være et lønvederlag i formandsposten. Dette afgøres af landsbestyrelsen, der også fastsætter dets størrelse Landsbestyrelsen ansætter og aflønner eventuel sekretariatsfunktion. Kapitel 7: REGIONSBESTYRELSER 7.1 I alle landets fem regioner vælger de lokale foreninger og organisationer i regionen, der er medlemmer af ORA jf. 3.1, en regionsledelse bestående af fem medlemmer. Regionsledelsen udgør sammen med regionssekretariatet (se 7.12) en lokal afdeling af ORA. Regionsledelsen repræsenterer regionens medlemmer udadtil og tilrettelægger og gennemfører aktiviteter i henhold til ORAs vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 7.2 Regionsledelserne følger vedtægterne for ORA. Regionsledelsen fastsætter i samråd med og efter godkendelse af landsbestyrelsen egne driftsmetoder og formål, dog indenfor rammerne af ORAs og de øvrige regionsledelsers formål og driftsformer. 7.3 Valg til regionsledelserne foregår ved et regionalt årsmøde. Det regionale årsmøde foregår på følgende måde: Det regionale årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt af regionsledelsen med mindst fire ugers varsel med angivelse af dagsorden. Dagsorden skal mindst indeholde følgende, faste punkter: 1. Valg af dirigent 8

9 2. Valg af referent 3. Regionsledelsens beretning v/ regionsformanden 4. Orientering om og diskussion af regionens årsregnskab 5. Fremlæggelse og godkendelse af det regionale budget for det indeværende år 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af bestyrelsessuppleanter 9. Eventuelt Forslag til behandling på det regionale årsmøde skal være regionsledelsen i hænde senest fjorten dage før årsmødets afholdelse. Senere indkomne forslag kan optages til behandling, hvis det godkendes af årsmødet. Enhver lokal organisation eller forening i regionen, der kan fremvise gyldigt medlemsbevis, har tale- og stemmeret ved det regionale årsmøde. Alle regionens medlemsforeninger og -organisationer jf. 3.1 har hver én stemme på det regionale årsmøde. For hver medlemsforening/-organisation skal der meldes en repræsentant, der har medlemsforeningens/-organisationens stemme. Den stemmeberettigedes navn meldes til dirigenten ved årsmødets start Det regionale årsmødes beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan forlanges skriftlig afstemning. Kandidatforslag til personvalgene kan stilles på det regionale årsmøde. Fraværende opstillingsberettigede kan opstille til tillidsposter ved skriftligt at melde dette til sekretariatet senest en uge før årsmødet. 7.4 Regionsledelsens medlemmer vælges for ét år ad gangen. Undtaget er dog det udpegede medlem af landsbestyrelsen, som vælges for to år ad gangen, så landsbestyrelsens valgperiode følges. Suppleanterne indtræder efter stemmetal. Rækkefølgen afklares på det regionale årsmøde. 7.5 Regionsledelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Alle ledelsens medlemmer skal være myndige. 7.6 Regionsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede

10 Regionernes eventuelle konti tilhører og administreres af ORA jf. 6.7, men disponeres af regionsledelserne. Fuldmagt til regionernes konti har regionsformanden, regionskassereren, ORAs organisationsleder og en eventuel regionssekretariatsleder. 7.8 Regionsledelsen er ansvarlig overfor ORA vedrørende regionens økonomi, dog hæfter alene ORAs formue overfor eventuelle gældsposter. 7.9 Regionsledelsen kan nedsætte udvalg. Kompetence og reference for disse udvalg fastsættes af regionsledelsen. Dog skal formanden for et udvalg være medlem af regionsledelsen Regionsledelsens møder afholdes efter behov, dog mindst fire gange årligt. Regionsformanden er ansvarlig for dagsordenen. Umiddelbart efter afholdelse af disse møder udarbejdes referater, der er tilgængelige på ORAs sekretariat samt på ORAs hjemmeside. Punkter behandlet på møderne kan, såfremt mindst 2/3 af alle tilstedeværende regionsledelsens medlemmer kræver det, udelades fra referater. Dog skal landsbestyrelsen orienteres om disse punkter Udebliver et medlem af regionsledelsen i valgperioden uden afbud fra 3 af regionsledelsens møder, kan vedkommende ekskluderes fra regionsledelsen. Dette gøres af regionsledelsen i samråd med landsbestyrelsen Regionsledelsen udpeger i samråd med og efter godkendelse af ORAs bestyrelse én eller flere personer til at varetage eventuelle sekretariatsopgaver for regionen. Regionssekretariatet kan være lønnet. I så fald vil løn- og ansættelsesvilkår være bestemt af landsbestyrelsen, som også udbetaler løn til de regionsansatte. Kapitel 8: REPRÆSENTANTSKAB 8.1 Alle medlemmer af regionsledelserne samt de op til fire direkte valgte medlemmer af ORAs bestyrelse er medlemmer af ORAs repræsentantskab. 8.2 Landsbestyrelsen indkalder til mindst to repræsentantskabsmøder om året, ét i februar og ét i september. Der skal minimum afholdes ét repræsentantskabsmøde i Vestdanmark og ét repræsentantskabsmøde i Østdanmark årligt. 8.3 Repræsentantskabet har ingen formel myndighed, men kan vejlede landsbestyrelsen i dennes arbejde. 10

11 8.4 Repræsentantskabsmøderne fungerer som et fælles forum for regionerne. Det påhviler repræsentantskabet at udpege områder og tiltag for landsbestyrelsen, som anses for at være af særlig vigtighed for ORAs drift. Kapitel 9: LANDS- OG REGIONSSEKRETARIATER 9.1 ORAs daglige administration varetages af ORAs sekretariat. 9.2 Landsbestyrelsen ansætter, aflønner og afskediger ansatte i ORAs sekretariater. Arbejdsområder, -opgaver og -procedurer fastsættes af ORAs bestyrelse. 9.3 Organisationslederen har tegningsret for ORA. 9.4 I tilfælde af daglig leders eventuelle fravær udpeger bestyrelsen en repræsentant til at varetage den daglige leders opgaver. 9.5 Regionssekretariaterne fungerer efter nærværende vedtægters 9.2 og 9.3. Kapitel 10: REGNSKAB 10.1 ORAs regnskabsår følger kalenderåret ORAs regnskab føres efter almindelig, god regnskabsskik ORAs midler må kun anvendes til varetagelse af de i 2.1 og 2.2 nævnte formål. Finansieringen af ORAs aktiviteter udgøres af medlemskontingenter, offentlige kulturelle tilskud samt evt. privat sponsorering m.m Revisionspåtegnet endeligt regnskab for ORA skal ligge til gennemsyn på ORAs sekretariat senest otte dage inden generalforsamlingens afholdelse Den af landsbestyrelsen udpegede registrerede eller statsautoriserede revisor har til enhver tid fuldstændig adgang til ORAs regnskabsmateriale. 11

12 Kapitel 11: RETSLIGE OG ØKONOMISKE FORPLIGTELSER 11.1 ORA hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue 11.2 Landsbestyrelsesmedlemmer og regionsledelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for ORAs forpligtelser. Kapitel 12: OPLØSNING 12.1 Forslag om opløsning af ORA skal angives i ordinær eller ekstraordinær generalforsamlings dagsorden og skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst ¾ af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmers stemmer I tilfælde af opløsning skal ORAs eventuelle formue, efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser og med Kulturministeriets godkendelse, anvendes til fremme af formål, der er beslægtede med ORAs egne formål. Således vedtaget på ORAs generalforsamling søndag 20. april Dirigent: Jesper Krüger Referent: Morten Hedemann 12

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere