ARBEJDSMILJØ OG TILLID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØ OG TILLID"

Transkript

1 ARBEJDSMILJØ OG TILLID

2

3 Arbejdsmiljø og tillid Med denne publikation ønsker vi i Socialpædagogerne Storkøbenhavn at sætte fokus på arbejdsmiljøet på de socialpædagogiske arbejdspladser. Socialpædagoger varetager udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver inden for et bredt arbejdsfelt og det er i mødet med børnene, de unge og voksne, at socialpædagogen skaber udvikling. Men det er også her, at det er helt afgørende, at der er fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Høje emotionelle krav er en del af den socialpædagogiske udfordring, som skal håndteres med faglighed og inddragelse af arbejdspladsens øvrige resurser. Det skal vi blive bedre til. Socialpædagoger arbejder i, hvad Arbejdstilsynet kalder en særligt nedslidningstruet branche, med høj forekomst af førtidspensionering og sygefravær. Den rolle skal vi ud af. Derfor denne publikation: Arbejdsmiljø og Tillid, som fokuserer på vores handlemuligheder: Forebyggelse ved anvendelse af arbejdsmiljøloven og samarbejde med Arbejdstilsynet Kompetenceudvikling og øget social kapital i samarbejde med Socialtilsyn Kvalificering af dokumentationen og begrænsning af den dokumentation der kan give stress Publikationen henvender sig primært til dig, som på arbejdspladsen har ansvar for at sikre arbejdsmiljøet. Med publikationen angiver vi handle- og udviklingsmuligheder overfor aktuelle arbejdsmiljøproblemer. Vi håber, at vi hermed kan inspirere SL s arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøorganisationen og MED-udvalg til at kvalificere indsatsen. Publikationen er tilgængelig på vores hjemmeside, hvor du også kan klikke ind til links på de dokumenter, vi henviser til. Hilsen og god arbejdslyst, Lars Petersen, Kredsformand, Socialpædagogerne Kreds Storkøbenhavn Juni 2015 Arbejdsmiljø og Tillid 3

4 Socialpædagogernes arbejdsmiljø De fleste socialpædagoger er glade for deres arbejde og synes godt om deres arbejdsplads. Men arbejdsmiljøet er mange steder hårdt. Socialpædagoger arbejder i hvad Arbejdstilsynet kalder: en nedslidningstruet branche med høj andel af førtidspensioneringer. Vi skal ud af positionen som nedslidningstruet branche. Det er derfor nødvendigt med et kritisk blik på vores arbejdsmiljø. Det kan gøres på mange måder, men ét er i sin enkelhed: Overhold arbejdsmiljøloven! Brug arbejdstilsynet aktivt som vejledende myndighed Sørg for at arbejdsskader anmeldes rettidig og hver gang Registrer nærved ulykker og analyser dem ARBEJDSTILSYNET OG SOCIALPÆDAGOGISKE ARBEJDSPLADSER Arbejdstilsynet gennemførte i 2011 en særlig indsats i forhold til døgninstitutioner for personer med fysiske eller psykiske handicaps. 183 tilbud blev besøgt, og Arbejdstilsynet afgav 121 påbud eller vejledninger. Arbejdstilsynet påtalte 89 gange det psykiske arbejdsmiljø. Det skete overvejende i form af vejledning. På tilbud for personer med psykiske handicap blev der navnlig givet vejledning og påbud om vold, trusler og traumatiske hændelser. Arbejdstilsynet: Døgninstitutioner og hjemmepleje. Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i Døgninstitutioner og hjemmepleje ARBEJDSPLADSEN OVERVURDERER DERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ LO Rapporten Har Arbejdstilsynet et godt øje til arbejdsmiljøet? viser, at ledelse og medarbejdere overvurderer arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. 99 procent af lederne vurderer det psykiske arbejdsmiljø som rigtigt godt eller godt. Det samme gør 95 procent af medarbejderne. Tilfredsheden med arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø falder, når arbejdstilsynet har været på besøg. Nu svarer 50 procent at arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø i høj grad, eller i nogen grad er tilfredsstillende. 40 procent svarer, at de slet ikke er tilfredse med arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Rapporten konkluderer: Vores samlede vurdering er, at virksomhederne ikke har en passende forståelse af, hvilke problemer der er knyttet til det psykiske arbejdsmiljø. Øje på arbejdsmiljøet. Har arbejdstilsynet et godt øje til arbejdsmiljøet? LO, august Side Arbejdsmiljø og Tillid

5 Brug Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet udfører tilsyn, giver bøder, påbud og smileys, men vejleder også. Deres vejledninger findes på Arbejdstilsynets hjemmeside. Her finder du også en særlig side for Døgninstitutioner og hjemmeplejen, herunder Arbejdsmiljøvejviser med de vigtigste regler. Se kilder og links bagerst. Arbejdsmiljølovgivningen er omfattende og kan virke uoverskuelig. Derfor: giver Arbejdstilsynets hjemmeside ikke hurtigt et klart svar, så ring til Arbejdstilsynets Call Center: Jeg bruger Arbejdstilsynets Call Center, når jeg har et spørgsmål eller er i tvivl om gældende regler. Jeg har altid fået et kvalificeret svar. Det kan ikke anbefales stærkt nok. Ib Flemming Hansen, Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdspladsen kan selv anmode om at få udført tilsyn, hvis den ikke har en smiley eller den grønne smiley er ved at løbe ud. Anmoder arbejdspladsen selv om tilsynsbesøg, gennemføres det inden 6 måneder. Arbejdstilsynet: RT-1: Risikobaseret tilsyn generelt. Som enkeltperson kan du henvende dig til Arbejdstilsynet, hvis du har mistanke om, at virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne. Arbejdstilsynet kalder det at klage og medfører et tilsynsbesøg. Muligheden for at klage omfatter også lederen, hvis vedkommende ikke kan løse opgaven arbejdsmiljømæssig forsvarligt indenfor den givne ramme. Forinden en klage bør arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, sammen med lederen, søge at løse problemet gennem samarbejde. Uenighed eller tvivl vil ofte kunne afklares ved kontakt til Arbejdstilsynets Call Center. Du kan også kontakte kredskontoret og her drøfte en eventuel klage. Kredskontoret har, som andre, også mulighed for at klage over arbejdsmiljøet på en arbejdsplads. HVORDAN KLAGER JEG? Udfyld digital klageformular Ring til Arbejdstilsynets Call Center på telefon: (mandag - torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15). Som klager har du ret til at være anonym og vil blive behandlet anonymt i forbindelse med tilsynsbesøg og den videre sagsbehandling. Arbejdsmiljø og Tillid 5

6 Tidspresset slider "Her i psykiatrien, har halvdelen af kollegerne indenfor det sidste år oplevet vold og trusler. Tallene lyver ikke. Vold er et problem. Men i dagligdagen er det tidspresset, der er det største problem. Det er det, kollegerne taler om. Når jeg mine opgaver? Vi måler på brugernes tilfredshed. Den ligger godt og ventetiderne er faldet, men brugerne er også glade for lidt. Som medarbejder oplever vi, at kvaliteten er faldet. Oplevelsen af ikke at gøre det godt nok, er det som slider." Michel Kikkenborg, Fællestillidsrepræsentant BRUG FOREBYGGELSESPAKKERNE Socialpædagogiske arbejdspladser kan anmode om en Forebyggelsespakke. Pakken består af: en drejebog, som skal følges frikøb for medarbejdere og ledelse Erfaringerne er gode. Pakkerne retter sig mod psykiske og fysiske arbejdsmiljøbelastninger. Arbejdspladsen fremsender oplysninger om antallet af medarbejdere og virksomhedens produktionsnummer. Herefter tildeles arbejdspladen en pakke indeholdende frikøb for mellem og kr. Ansøgning behandles efter først til mølle princippet. Navnligt i 2015 er der penge til Forebyggelsespakker. Fra 2016 og frem til 2019 kan man fortsat søge, men midlerne er færre. På det socialpædagogiske område vil midlerne primært være til forebyggelse af vold. Forebyggelsespakken giver arbejdspladsen mulighed for at udvikle en skræddersyet forebyggelse, som er integreret i den pædagogiske opgave. Se for nærmere oplysninger. 6 Arbejdsmiljø og Tillid

7

8 Registrering af arbejdsulykker Arbejdsulykker skal anmeldes til arbejdstilsynet. Arbejdsulykker - fysisk eller psykisk, der medfører fravær ud over den dag ulykken indtraf - skal anmeldes til arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal ske inden 9 dage. Arbejdstilsynet definerer en arbejdsulykke som en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet og som medfører personskade. UNDERRAPPORTERING AF ARBEJDSULYKKER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Undersøgelse gennemført af læger på Odense Universitetshospital, viser en underrapportering af arbejdsskader på det sociale område på 65 %. Skadestuen på Odense Universitetshospital spurgte i perioden patienter, om skaden var sket i arbejdstiden. Lægerne kontrollerede efterfølgende, om skaden var anmeldt til arbejdstilsynet. På det sociale område blev 34,4 % af ulykkerne, sket i arbejdstiden, anmeldt til arbejdstilsynet. Det sociale område er her: Dag og døgninstitutioner for børn og voksne, hjemmepleje og døgninstitutioner for voksne, plejehjem. Øje for arbejdsmiljøet LO. Underrapportering af arbejdsulykker maj ARBEJDSULYKKER SKAL ANMELDES SNAREST OG INDEN 9 DAGE 1. Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. 3. Arbejdsgiveren skal give virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (arbejdsmiljørepræsentanten) adgang til anmeldelsen. Arbejdsgiveren skal desuden give den tilskadekomne en kopi af anmeldelsen 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år, den der 1. overtræder 1, 3 eller 2. ikke efterkommer påbud eller afgørelse uden påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser. Stk. 2. For overtrædelse af 1, kan der pålægges arbejdsgiveren bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet. 8 Arbejdsmiljø og Tillid

9 Arbejdsulykke eller erhvervssygdom? En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. En erhvervssygdom anmeldes af skadelidtes læge. Denne har pligt til at anmelde, så snart vedkommende får mistanke om, at der foreligger en sygdom, der kan skyldes arbejdet. Arbejdsgiveren skal ikke anmelde en erhvervssygdom. Om forskellen mellem en arbejdsulykke og en erhvervssygdom, se Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: Tilløb til ulykker, kaldet nærved ulykker, skal registreres. En nærved ulykke kan være optræk til vold, fx en tilspidset konflikt mellem en medarbejder og bruger, der ikke munder ud i vold. Arbejdstilsynet har ikke retningslinjer for registrering af nærved ulykker, men arbejdspladsen skal registrerer disse og behandle dem i MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisation. Formålet med registrering af nærved ulykker er forebyggelse. Registreringen skal derfor kunne anvendes forbyggende, eksempelvis i forbindelse med arbejdspladsvurderingen. Registrering af nærved ulykker skal, som al anden dokumentation, give mening, og tiden brugt til registreringen skal stå mål med den forebyggende effekt. Det er derfor vigtigt, at MED-udvalget og arbejdsmiljøorganisation aftaler en registrering, som kan fungere i praksis. NÆRVED ULYKKER OG ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i undersøgelse af ulykke og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Arbejdsmiljøudvalget skal: Sørge for, at årsagerne til ulykker og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Bekendtgørelsen: Samarbejde om sikkerhed og sundhed. 17 og 18. TJEK: Anmeldes arbejdsulykker, der medfører fravær ud over en dag, til arbejdstilsynet? Sker det inden 9 dage? Registreres nærved ulykker? Analyserer MED-udvalget / arbejdsmiljøorganisationen arbejdsulykker og nærved ulykker? Arbejdsmiljø og Tillid 9

10 Arbejdsmiljø, udadreagerende adfærd og vold Socialpædagogerne er en faggruppe med mange førtidspensioneringer. Årsagerne er mange, og udadreagerende adfærd fra brugerne er én. For socialpædagoger er vold en vanskelig problemstilling, idet brugerne sjældent har det forsæt om at skade, som forbindes med vold. Dagligdagens brug af ordet vold dækker dermed ikke det socialpædagogiske perspektiv. For Arbejdstilsynet er udadreagerende adfærd imidlertid vold, og deres vejledning hedder derfor: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Socialpædagogernes egen arbejdsmiljøundersøgelse 2014, bruger også begreberne: fysisk og psykisk vold. Her oplyste 36 procent af medlemmerne, at de inden for det sidste år har været udsat for vold. 18 procent af disse havde, på det år, været udsat for vold mere end 20 gange. Denne kendsgerning er medvirkende til, at Socialpædagogerne på kongressen 2014 besluttede at: Vold, trusler og chikaner er ikke et acceptabelt vilkår i jobbet. Vold, trusler og chikaner skal forbygges med faglig udvikling. I perioden besøgte Arbejdstilsynet 505 Socialpædagogiske tilbud. Arbejdstilsynet traf her navnlig afgørelser om vold, høje følelsesmæssige krav og tidspres. Erfaringerne herfra indgår i Arbejdstilsynets vejledning, maj 2014: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. UBALANCE: 3 ÅRSAGER Overvurdering Vold over 20 gange per år For sen rapportering Nedslidningsbranche Under rapportering TJEK: Er der udadreagerende adfærd i form af fysisk eller psykisk vold på din arbejdsplads? Kender du Arbejdstilsynets vejledning: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse? Har vi på arbejdspladsen en fælles forståelse af, hvornår en nærved ulykke skal registreres? 10 Arbejdsmiljø og Tillid

11 ARBEJDSTILSYNET OM UDADREAGERENDE ADFÆRD: Fysisk vold er: Angreb mod kroppen i form af overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads og spyt. Psykisk vold er: Trusler om vold, der fremsættes over for medarbejdere, fx mundtlige trusler mod medarbejdernes sikkerhed, herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk mod arbejdspladsen. Trusler, der vedrører medarbejdernes familie, venner eller andre nærtstående personer eller medarbejdernes ejendele. Trusler kan også udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller i form af tegninger. Krænkende adfærd, fx ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn. Arbejdstilsynets vejledning, maj 2014:Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse: D ARBEJDSMILJØ OG FAGLIGHED Brug arbejdstilsynet Normal branche Registrer nærveds ulykker Nedsat sygefravær Anmeld arbejdsskader Bedre tilbud Forudsætningen for at arbejde med vold er, at der blandt ledelse og medarbejdere er en fælles forståelse af vold. Har vi på arbejdspladsen fysisk vold? Har vi psykisk vold, trusler eller krænkende adfærd? Socialpædagogerne Storkøbenhavn er enig i Arbejdstilsynets retningslinjer, som vi mener, kan reducere volden og dens følger. Vi ser det derfor som en fagpolitisk opgave at sikre, at Arbejdstilsynets vejledning omsættes til praksis på den enkelte arbejdsplads. Vi opfordrer ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til at læse vejledningen og inddrage Arbejdstilsynet, hvis der er spørgsmål. Arbejdsmiljø og Tillid 11

12 Socialtilsyn Hovedstaden, MED-udvalget og Social Kapital Det sociale tilsyn retter sig mod kvaliteten i det socialpædagogiske tilbud. Centralt er medarbejdernes kompetencer og tilbuddets investering i medarbejdernes kompetenceudvikling. Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. Bekendtgørelsen om Lov om socialt tilsyn. Tilsynet kræver således, at medarbejderne har kompetencer til at varetage tilbuddets aktuelle opgaver. Men tilsynet stiller også krav til tilbuddets fremtidige kompetencer: Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Bekendtgørelsen om Lov om socialt tilsyn. Det sociale tilsyn omfatter dermed både medarbejdernes aktuelle og fremtidig kompetencer. Alle medarbejdere skal kunne redegøre for tilbuddets metoder. Manglende kompetencer hos medarbejderne vil medføre påbud om kompetenceudvikling, eller at tilbuddets godkendelse inddrages. SOCIALTILSYNET MED UDVALG MEDARBEJDER KOMPETENCE 12 Arbejdsmiljø og Tillid

13 Medarbejdernes fælles forståelse af tilbuddets metoder og aktuelle opgaver er forudsætningen for løsning af den pædagogiske opgave. En sådan fælles forståelse letter samarbejdet om kerneopgaven, der samtidig er grundlaget for tilbuddets sociale kapital. Dialog om tilsynsrapporten styrker derfor også arbejdspladsens sociale kapital og psykiske arbejdsmiljø. En af de af Socialpædagogerne indgåede aftaler, handler om medindflydelse på kompetenceudvikling. I KTO aftalen om kompetenceudvikling hedder det i 6: SU/MED-udvalget skal med afsæt i arbejdspladsens mål og behov for kompetenceudvikling Drøfte de overordnede mål for kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen Drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling Drøfte hvorledes arbejdet med kompetenceudvikling evalueres MED-udvalget skal derfor, i forhold til kompetencer, inddrages i forberedelsen af det årlige driftstilsyn og efterfølgende behandling af tilsynsrapport. Lov om socialtilsyn omfatter også tilbuddets sygefravær. Sygefravær er, ligesom kompetenceudvikling, omfattet af overenskomstmæssige aftaler. KTO aftalen om Trivsel og sundhed 6, forudsætter således, at ledelsen en gang om året fremlægger statistik over tilbuddets sygefravær. Kompetenceudvikling er ofte forudsætning for at løfte arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Tilsvarende er arbejde med sygefravær og personalegennemstrømning en del af arbejdsmiljøarbejdet og en opgave for arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøorganisation. Socialpædagogerne, Kreds Storkøbenhavn opfordrer det enkelte MED-udvalg til at drøfte udvalgets opgaver i forhold til Socialtilsyn Hovedstaden. Kompetenceudvikling, sygefravær og personalegennemstrømning er tre eksempler, men MED-udvalget bør inddrages i tilbuddets samlede samspil med det sociale tilsyn. MED-udvalget bør også sikre, at tilsynsrapporten gøres tilgængelig for alle medarbejdere og drøftes i arbejdsmiljøorganisationen, på personalemøder og i teams. TJEK: Har MED-udvalget aftalt udvalgets opgaver i forhold til det årlige driftstilsyn og tilbuddets årsrapport, herunder: Tilbuddets aktuelle kompetencer Tilbuddets kompetencer på sigt Sygefravær Har MED-udvalget drøftet øvrige opgaver i forhold til Socialtilsyn Hovedstaden, eksempelvis: Personalegennemstrømning Magtanvendelse Tilbuddets økonomi Kravene til dokumentation og tilrettelæggelsen af denne Har MED-udvalget sikret at alle medarbejdere har adgang til tilsynsrapporten at arbejdsmiljøorganisation og personalemøde drøfter tilsynsrapporten Arbejdsmiljø og Tillid 13

14

15 Tilsyn på socialpædagogiske tilbud Sociale tilbud er omfattet af Socialtilsyn, Arbejdstilsyn og Socialpædagogernes tilsyn med overenskomster og aftaler. De tre tilsyn har hver deres opgave, metoder og magtmidler. Men også overlappende opgaver. Ved samarbejde med de tre tilsyn, er det derfor vigtigt at være opmærksom på forskellene de tre tilsyn imellem. Hvad kan de hver især, hvad kan de ikke, og hvor spiller de sammen? Overenskomsttilsynet varetages af Socialpædagogerne som faglig organisation, der håndhæver de overenskomster, Socialpædagogerne indgår med arbejdsgiverne og deres organisationer. Overenskomster vedtages hos Socialpædagogerne ved urafstemning. Uoverensstemmelser med arbejdsgiverne afgøres i det fagretlige system. En række tilbud er ikke omfattet af lov om Socialtilsyn, men af interne tilsyn fra Kommunen eller Regionen selv. Borger, lovgivning Medarbejder, lovgivning Socialtilsyn Arbejdstilsyn Overenskomst tilsyn Ansat, aftaler indgået af Socialpædagogerne Arbejdsmiljø og Tillid 15

16 Dokumentation, arbejdsmiljø og den pædagogiske opgave Dokumentationsarbejdet må ikke blive en stressfaktor, og som det opleves nu, en meget tidskrævende opgave, hvor det for nogle medarbejdere kan være svært at se formålet. Sådan konkluderer SL s arbejdsmiljøundersøgelse 2014, på interviewene med ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Navnligt lederne ønsker færre krav om dokumentation og en dokumentation, der i højere grad kan bruges til at udvikle kerneopgaven. Næsten to ud af tre ledere oplever, at der er arbejdsgange, som er unødigt bureaukratiske. En fjerdedel af lederne er uenig i, at den dokumentation, som lederen giver, bliver brugt til at forbedre kerneydelsen. Se kilder og links bagerst: De offentlige ledere og tillidsaftalen. Offentlig Ledelse Dokumentation, der giver mening og styrker løsningen af den faglige opgave, forbedrer også arbejdsmiljøet. Omvendt kan dokumentation, som opleves meningsløs eller som udtryk for mistillid, forringe det psykiske arbejdsmiljø. Men også en velbegrundet og meningsfuld dokumentation kan give stress, hvis værktøjet, som anvendes til dokumentationen, er unødigt tidskrævende eller ustabilt. Vanskelige IT-systemer med mange passwords tager urimelig meget tid, stjæler opmærksomhed og giver stress. Dokumentationen og udførelsen af denne, er derfor en væsentlig faktor i arbejdsmiljøet. "Vi skal være rigtig meget opmærksomme på, om dokumentationen skaber værdi for brugerne. Socialtilsyn ønsker effektmål og det er en god intension. Men når jeg som leder skal formidle det til medarbejderne, bliver det nemt til en løftet pegefinger, til kontrol. Retorikken fjerner sig nemt fra det centrale spørgsmål: Giver dokumentationen værdi for brugeren? En værdifuld dokumentation skal skabe mening. Den skal have blik for medarbejderne og brugerne og understøtte tilliden mellem leder og medarbejder. Det gælder også udførelsen af dokumentationen. For at kunne udfylde en dokumentation, skal du ind med dit personlige login. Skal det gentages for mange gange, og løber det ud, bliver det til: Åh, skal jeg nu i gang med det. Dokumentationen risikerer at tabe medarbejderen, så værdien for brugeren udebliver." Pia Enemark, Forstander 16 Arbejdsmiljø og Tillid

17 DOKUMENTATIONEN ØGES Der er indført flere dokumentationskrav. I den offentlige sektor svarer 75 % af de spurgte medarbejdere helt eller delvis ja til dette spørgsmål. Det viser rapporten: Fællesskab før Forskelle, udarbejdet for LO og FTF november En undersøgelse blandt Socialpædagogernes ledere viser, at lederne ønsker: færre krav til dokumentation en dokumentation, som i højere grad bruges til at udvikle kerneopgaven. På spørgsmålet: Jeg oplever, at kravene til dokumentation er for omfattende i forhold til vores udbytte, svarer 44 %, at de enten er Meget enig eller Enig. Kilde: Fællesskab før forskelle. LO og FTF november 2014 og Offentlig Ledelse De offentlige ledere og tillidsaftalen. Der er derfor brug for at kvalificere dokumentationen. Dokumentationen er en del af fagligheden og skal styrke denne. Den skal give mening og retning i det daglige arbejde. Nedbringer vi den tid, vi bruger på dokumentation, frigør vi samtidig tid til brugerne. Kredsens faglige mål er at: Sikre, at dokumentation styrker den pædagogiske opgave Sikre, at dokumentationen giver mening og styrker medarbejdernes motivation Sikre, at den gennemførte dokumentationen udføres med mindst muligt tidsforbrug Ligesom socialpædagogen skal kunne redegøre for sine handlinger, skal dokumentationen kunne begrundes. Dette gælder også tidsforbruget, som skal være proportionalt med det forventede resultat. Dokumentationen bør bygge på en forandringsteori, der knytter en sammenhæng mellem dokumentationen og de tilsigtede effekter. Kravene til dokumentation kommer fra: lovgivning, myndigheder, forvaltninger, indgåede kontrakter og arbejdspladsen selv. Socialpædagogerne udfører en stor del af dokumentationen og derfor en indsigt, vi er forpligtiget til at formidle. Det er os, der er nærmest til se, hvis samme forhold dokumenteres to gange. Ansvaret for den pædagogiske faglighed kræver, at vi som socialpædagoger bidrager til dialogen om kvaliteten i dokumentation. Motivation: Mening nedsat tidsforbrug Stress: Meningsløs unødig tidsforbrug Arbejdsmiljø og Tillid 17

18 Tillid er for mig en forpligtigende relation, og dermed en langt stærkere styring end kontrol. I en professionel kontekst er tillid altid baseret på ønsket om resultater i forhold til kerneopgaven, output. Forpligtiget tillid er dermed en kalkule, en give and take, leder og medarbejder imellem. Kontrol risikerer at fjerne fokus fra kerneopgaven. Navnlig på vores område, hvor den daglige kerneopgave kan være svær at dokumentere. Lederens opgave er at holde fokus på mål og resultater, og her er forpligtiget tillid afgørende. Derfor er jeg optaget af tillidsreformen." Vivi Lauritsen Forstander TILLIDSREFORMENS SYV PRINCIPPER: 1. Styring i den offentlige sektor fokuserer på mål og resultater 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation 5. Opgaveløsning skal baseres på viden om, hvad der virker 6. Ledelse og engagement skal fremme innovation 7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer Tillidsreformen er en aftale mellem Regeringen, de kommunale og regionale arbejdsgivere og OAO, FTF, AC. Socialpædagogerne er som medlem af OAO, med i aftalen, som blev indgået juni Se TJEK: Har vi dokumentation, som ikke bidrager til den pædagogiske opgave? Har vi dokumentation, som medarbejderne ikke oplever meningsfuld eller er demotiverende? Har dokumentationen til Socialtilsyn medført, at anden dokumentation er bortfaldet? Virker vores IT-værktøjer hensigtsmæssigt? Socialpædagogerne Storkøbenhavn foreslår kommunerne, at vi sammen kvalificerer dokumentationen. Det er et mål at nedbringe tiden, som bruges til administrative opgaver, og tilføre tid til den pædagogiske opgave. Midlet er tillid og dialog om resultater. Enkeltsager må ikke medføre nye tidskrævende procedurer. Processen skal involvere Socialudvalg, Forvaltninger, Socialtilsyn, ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og MED. Kontrol og dokumentation har stor betydning for arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentanterne har derfor en vigtig rolle i processen. Initiativet til en forbedret dokumentation kan begynde mange steder. Socialpædagogerne Storkøbenhavn opfordrer ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til at sætte dokumentation på dagsordenen i arbejdsmiljøorganisation og MED-udvalg. 18 Arbejdsmiljø og Tillid

19 Kilder og Links ARBEJDSTILSYNET Arbejdstilsynets Call Center telefon: (mandag - torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15). For kilder fra Arbejdstilsynet: Link på: og angiv kilden i søgefeltet øverst til højre eller kopier kilden ind i Google søgefeltet. Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Arbejdstilsynets vejledning, maj D Døgninstitutioner og Hjemmepleje - Arbejdsmiljøvejviser Risikobaseret tilsyn generelt. Arbejdstilsynet: RT-1 Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet Bekendtgørelsen om Samarbejde om sikkerhed og sundhed Døgninstitutioner og hjemmepleje. Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i Døgninstitutioner og hjemmepleje. Arbejdstilsynet VIDENCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Site om forebyggelse af vold og udad reagerende adfærd. Cases, vejledninger og regler ARBEJDSSKADESTYRELSEN Forskellen imellem en arbejdsulykke og en erhvervssygdom FOREBYGGELSESFONDEN / FOREBYGGELSESPAKKER SOCIALTILSYN HOVEDSTADEN Lov om socialt tilsyn LO / FTF /OAO: Har arbejdstilsynet et godt øje til arbejdsmiljøet? LO Øje på arbejdsmiljøet. August Center for Arbejdsmiljø og arbejdsliv. Side 71. Underrapportering af arbejdsulykker. Øje for arbejdsmiljøet LO. Maj Fællesskab før forskelle. LO og FTF november 2014 OAO om Tillidsreformen. Se øverste bjælke KTO / FORHANDLINGSFÆLLESSKABET KTO aftalen om kompetenceudvikling KTO aftalen om Trivsel og sundhed SOCIALPÆDAGOGERNE Socialpædagogernes arbejdsmiljøundersøgelse 2014, interview med ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Offentlig Ledelse De offentlige ledere og tillidsaftalen. SOCIALPÆDAGOGERNE STORKØBENHAVN Arbejdsmiljø og Tillid KOLOFON Arbejdsmiljø og Tillid. Socialpædagogerne Storkøbenhavn 2015 Tekst: Arbejdsmiljøkonsulent Christian Jensen i samarbejde med Karen Holte, Kredsformand for Socialpædagogerne Nordsjælland og Lars Petersen, Kredsformand for Socialpædagogerne Storkøbenhavn. Ledere, tillids og arbejdsmiljørepræsentanter fra de to kredse har bidraget med interviews, forslag til tekst og prioritering af stoffet. Foto side 2, 7, 14: Tom Ingvardsen Arbejdsmiljø og Tillid 19

20

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG TILLID

ARBEJDSMILJØ OG TILLID ARBEJDSMILJØ OG TILLID Hvad gør vi og hvordan Socialpædagogerne Storstrøm 2016 Socialpædagogerne varetager udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver inden for et bredt arbejdsfelt. Det er i mødet med brugerne,

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Forord. Udarbejdet: Maj Side 1

Forord. Udarbejdet: Maj Side 1 Forord I Fredensborg Kommune skal det være sikkert og trygt at arbejde. Fredensborg Kommune har nul-tolerance overfor vold og trusler om vold mod kommunens ansatte. Selvom statistikkerne over arbejdsulykker

Læs mere

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER.

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. TIL DIG, SOM ER TILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Brolæggerstræde 9 1211 København K 7248 6000 www.sl.dk 2 SÅDAN HÅNDTERER

Læs mere

Projekt styrket indsats i at skabe tryghed og sikkerhed for både borgere og medarbejdere

Projekt styrket indsats i at skabe tryghed og sikkerhed for både borgere og medarbejdere Projekt styrket indsats i at skabe tryghed og sikkerhed for både borgere og medarbejdere Temadag for AMR & TR SL d. 1.11.2018 Kristina B. Sørensen, Inger Petersen og Gitte Leve Clausen Projekt styrket

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole.

Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole. Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole. Vold og trusler rammer ikke blot den enkelte ansatte på skolen, men påvirker det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Derfor er forebyggelse

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant hvad så?

Arbejdsmiljørepræsentant hvad så? Marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljørepræsentant hvad så? Politisk ansvarlig Inger Bolwinkel Redaktion Erik Nygaard/FOA faglig Layout Joe Anderson Illustrator Rasmus Bregnhøi Tryk FOAs

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

- Kommer det til en voldelig episode, skal man forsøge at tale situationen ned og undgå fysisk indgriben.

- Kommer det til en voldelig episode, skal man forsøge at tale situationen ned og undgå fysisk indgriben. VOLDSPOLITIK Mål: - Vi skal i hele vores adfærd forebygge konflikter og vold. - De ansatte skal have den nødvendige støtte og hjælp, når de har været udsat for overgreb med henblik på at begrænse følgevirkningerne.

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Oplæg på arbejdsmiljødagene 2015 for Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner Torsdag d. 26. marts 2015 v. Tilsynschef i Arbejdstilsynet Thomas N.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

MTU Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse. Region Syddanmark. Inviterede: Antal svar: Svarprocent: 84

MTU Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse. Region Syddanmark. Inviterede: Antal svar: Svarprocent: 84 MTU 2018 Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse Region Syddanmark Inviterede: 24079 Antal svar: 20234 Svarprocent: 84 Indledning Kære Region Syddanmark På de følgende sider kan I se jeres resultater af

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Regeringen, EL og SF har den 27. februar 2015 indgået en aftale

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Indhold. Nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på bosteder for hjemløse. 20. april 2018

Indhold. Nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på bosteder for hjemløse. 20. april 2018 Nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på bosteder for hjemløse Konference den 19. april 2018, Odense Congress Center Indhold 1. Baggrund, politisk opdrag 2. Formål,

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus på psykisk arbejdsmiljø i undervisningsbranchen - metode og erfaringer. v/tilsynsførende Ane Kolstrup

Arbejdstilsynets fokus på psykisk arbejdsmiljø i undervisningsbranchen - metode og erfaringer. v/tilsynsførende Ane Kolstrup Arbejdstilsynets fokus på psykisk arbejdsmiljø i undervisningsbranchen - metode og erfaringer v/tilsynsførende Ane Kolstrup Arbejdstilsynet Tilsynscenter Øst den 19. januar 2018 Disposition 1 Fokus og

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus

Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus Indsatsplanen omhandler arbejdsrelateret fysisk og psykisk vold. Arbejdsrelateret vold omfatter både risiko for og episoder med fysisk

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd 1. Mål med politikken Delpolitik om forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd (herefter forebyggelsespolitikken) skal bidrage til at forebygge chikane,

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt.

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt. KØBENHAVNS KOMMUNE Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Revideret pr.

Læs mere

Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynets tilsynspraksis med psykisk arbejdsmiljø. Morten Hareskov-Jensen Tilsynsførende

Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynets tilsynspraksis med psykisk arbejdsmiljø. Morten Hareskov-Jensen Tilsynsførende Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets tilsynspraksis med psykisk arbejdsmiljø Morten Hareskov-Jensen Tilsynsførende Hvem er vi? Myndighed der regulerer efter arbejdsmiljøloven Ca. 700 medarbejdere på landsplan

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Løkkehus Børnehjem. Forebyggelse af vold og trusler om vold

Løkkehus Børnehjem. Forebyggelse af vold og trusler om vold Løkkehus Børnehjem Forebyggelse af vold og trusler om vold Velkomst og præsenta1on Baggrund Mål og udfordringer Metode/redskaber Hvordan er det gået! Anbefalinger Spørgsmål Program Baggrund Forandring

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation LYNKURSUS i Magtanvendelse 4 timer i mit selskab -Jeg ved at I er meget vigtige så husk at tænde telefonerne i Pauserne! -Kort præsentationsrunde -Navn, Sted, funktion og forventning til dagen. - Leder

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen Medlemsundersøgelse: Vold og trusler på arbejdspladsen November 2016 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel RAPPORT Vold og trusler på arbejdspladsen Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel November

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Personale / HR

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Personale / HR Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Personale / HR Udarbejdet af Daglig sikkerhedsleder på vegne af HovedMED Godkendt af HovedMED den Indledning Den årlige arbejdsmiljøredegørelse er en status på det forgangne

Læs mere

Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede. Professionelt nærvær

Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede. Professionelt nærvær Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede borgere Professionelt nærvær Kære læser Socialpædagogerne Nordjylland vil præsentere vores fag med dette hæfte. Det er et fag, som vi er stolte af, og

Læs mere