Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg

2 INDHOLD Side Bestyrelsens beretning 3 6 Anvendt regnskabspraksis 7 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter Administrators påtegning 16 Revisionspåtegning Side 2 af 18

3 BESTYRELSENS BERETNING Grundejerforeningens resultat for perioden fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013 udviser et overskud på kr mod et budgetteret underskud på kr I afsnittet Afvigelsesforklaring i forhold til budget og forbrug og realiseret forbrug er der redegjort nærmere for sammenhængen mellem budgettet og det regnskabsmæssige resultat. Årets resultat foreslås disponeret således: Disponibel kapital, primo overført overskud kr Årets overskud kr Overført overskud i alt kr *) Henlagt til træer, beplantning kr Henlagt til investeringer i maskiner 1997/98 kr Henlæggelser i alt kr DISPONERET I ALT kr *) Op-/nedrundingsdifferencer kan forekomme. I regnskabet resterer der afsatte poster til specifikke projekter med kr Henlæggelse til træer og beplantning samt investering i maskiner indgår i den overordnede planlægning. Grundejerforeningens egenkapital udgør på 31. maj 2013 kr (31. maj 2012 kr ). Den kortfristede likviditet (omsætningsaktiver kortfristet gæld) udgør den 31. maj 2013 kr imod en likviditet på kr den 31. maj Side 3 af 18

4 Figur 1. Illustration af den enkelte aktivitets andel af de samlede omkostninger på kr. Prioritetsydelse 3% Henlagt til vedligeh. af veje 11% Afskrivninger 7% Administrationshon. 10% Forsikringer 2% Vejbelysning 9% Bygningsdrift 6% Administrationt 3% Vedligeholdelse 13% Ejendomsfunktion 41% Figur 2. Illustration af hvad den enkelte beboers bidrag er gået til. Beregningen er foretaget udfra boliger, hvor bidraget forudsættes fordelt liniært. Figuren kan derfor kun give et indblik i hvad den enkeltes bidrag på kr pr. bolig er blevet anvendt til. Prioritetsydelse kr 61 Afskrivninger kr 129 kr 206 Administrationshon. Henlagt til vedligeh. af veje kr 205 Forsikringer kr 37 Bygningsdrift kr 102 Vejbelysning kr 164 kr 54 Administration Vedligeholdelse kr 247 kr 834 Ejendomsfunktion Side 4 af 18

5 AFVIGELSESFORKLARING I FORHOLD TIL BUDGET OG REALISERET FORBRUG. Renteindtægter Det lave renteniveau gør, at grundejerforeningen ikke har fået mange renteindtægter i regnskabsåret. Der er taget højde for det lave renteniveau i budgettet for 2013/14. Forsikringer (note 5) Der blev solgt maskinel fra i sidste regnskabsår, hvilket har medvirket at der har været færre forsikringer til motorkøretøjer i dette regnskabsår. Ejendomsfunktionærer (lønninger) (note 7) Lønninger til de ansatte følger overenskomsten der er indgået mellem Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Private Boligforeninger for med tilhørende lokalaftale. Lønningerne er i al væsentlighed identiske med satserne nævnt i Mønsteroverenskomsten. Overarbejde. Det er i fuld overensstemmelse med overenskomsten, at det så vidt muligt tilstræbes, at der ikke udbetales overarbejde, idet alt overarbejde så vidt mulig skal afspadseres. Udgifter til vagttillæg og overarbejde i forbindelse med snerydning beløber sig til kun kr. Vedligeholdelse (note 8) Generelt store besparelser på vedligeholdelsesposterne. Der er udført reparationer af veje, fortorv og stier for kr. mod budgetteret kr.. Derudover var der budgetteret med kr. til drift og vedligeholdelse af materiel hvor der kun blev brugt for ca kr. Der er indkøbt container for kr. Bygningsdrift (note 10) Der er brugt penge på nyt loft, varmepumper og belysning i materialegården. Korrektion til tidligere regnskab Regningen fra revisionen for regnskabet 2011/12 lød på kr. Der var afsat Korrektionen bliver derfor udgiftsført i dette regnskabsår. På bestyrelsens vegne Benny Gustavsen Side 5 af 18

6 BESTYRELSEN Årsregnskabet for perioden fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013 udvisende et overskud på kr., der er overført til egenkapitalen. Dette indstilles til godkendelse på Grundejerforeningens generalforsamling den 14. november Høje-Taastrup den Benny Gustavsen, formand T.A.B., afd. Sønderby Rolf G. Petersen AB Torstorp III Flemming Skov, næstformand AB Vesterhegnet Jan Schønemann-Paul T.A.B., afd. Vesterby Claus Petersen T.A.B., afd. Østerby Marianne Benjovitz T.A.B., afd. Nørreby Vakant Grundejerlauget Vesterby Jesper Kirkegaard Høje-Taastrup Kommune Asbjørn Vinther Grundejerlauget Sønderby Jørgen Eriksen Sørensen T.A.B., afd. Sønderby Michael Vegeberg T.A.B., afd. Nørreby Godkendt på generalforsamlingen den 14. november 2013 Dirigent Formand Næstformand Side 6 af 18

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsregnskabet er udarbejdet efter vedtægterne for Grundejerforeningen Torstorp. Vedtægterne er tinglyst første gang og senest ændret den 23. november Grundejerforeningens udgifter dækkes gennem bidrag fra medlemmerne. Ved fordelingen af udgifterne efter bestemmelserne nævnt i vedtægternes 8 dækker Høje Taastrup Kommune forlods 12,5 procent af det samlede medlemsbidrag. For de øvrige medlemmer fastsættes bidragene af generalforsamlingen. Udgifterne fordeles i forhold til det maksimale antal bruttoetagemeter, som efter de gældende lokalplaner (eller tilsvarende) lovligt kan opføres på det grundareal, som tilhører eller er dækket af afdelingen, andelsboliggrundejerforeningen eller ejerlauget. Fordelingen af udgifterne, jf. note 1 Grundejerforeningsbidrag er foretaget på baggrund af arealoversigten vedrørende Torstorpsområdet af den 12. august 1993, udarbejdet af Landinspektørfirmaet Erik H. Petersen og Jens Hallund. Ved indtræden af nye medlemmer, vil der - med tilbagevirkende kraft fra overtagelsesdagen i henhold til endeligt skøde blive foretaget reguleringer af grundejerforeningsbidraget, jf. bestemmelserne nævnt i vedtægtens 4 og 8. Aftale om dækning af udgifter påhvilende ejendommen matr. nr. 60 z, beliggende Sønderby Allé 4 afholdes efter bestemmelserne nævnt i lejekontrakten med tilhørende tillæg indgået med T.A.B., afdeling Sønderby, jf. note 10 Bygningsdrift. REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSE Grundejerforeningsbidrag Grundejerforeningsbidrag indtægtsføres i henhold til den af generalforsamlingen godkendte opkrævning hos Grundejerforeningens medlemmer. Øvrige driftsudgifter. Der er foretaget periodisering af øvrige driftsudgifter. Finansielle poster. Der er foretaget periodisering af renteudgifter og renteindtægter. Side 7 af 18

8 AKTIVER Ejendommen. Ejendommen (materialegården garage, kontor m.v.) er værdiansat til anskaffelsesprisen med tillæg af værdien af de forbedringer, der er udført efter anskaffelsen med fradrag af foretagne afskrivninger. Ejendommen afskrives over 30 år, svarende til afviklingen af prioritetsgælden. Ejendommen er beliggende på en lejet grund. Grundejerforeningen har med virkning fra 1. marts 1993 indgået en lejekontrakt med udlejer (T.A.B., afdeling Sønderby). Lejekontrakten er uopsigelig fra begge parters side i 50 år. Maskiner og inventar. Maskiner og inventar er optaget til anskaffelsesprisen med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne foretages over aktivernes forventede brugstid, som er fastsat til : Traktorer... Øvrige maskiner Inventar, løsøre o. lign år 1-8 år 1-5 år Småaktiver med en anskaffelsespris under kr og derunder udgiftsføres fuldt ud i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender. Tilgodehavender er optaget efter en individuel vurdering til den værdi, hvortil de forventes at indgå. PASSIVER Henlæggelse til vejfond. Beregningen af henlæggelsen til vedligeholdelse og renovering af veje er beregnet således: Jf. specifikation m 2 á kr. 250 / m 2 kr Heraf beregnes 4% af kr (svarende til 25 år) kr Prioritetsgæld. Lån til finansiering af materialegård er indfriet i regnskabsåret. Kreditorer. Kreditorer er optaget til pålydende værdi. Side 8 af 18

9 Budgetterne er ikke underlagt revision RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget Regnskab 1. juni maj 2012/ / / /12 INDTÆGTER Note Kr. kr. kr. kr. Grundejerforeningsbidrag Andre indtægter Ordinære indtægter Renteindtægter Finansielle poster i alt INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Administrationshonorar Revisionshonorar Forsikringer Vejbelysning Ejendomsfunktionærer Vedligeholdelse Administrationsudgifter m.v Bygningsdrift Henlagt til vedligeholdelse af veje Prioritetsydelser Afskrivninger på maskiner Korrektion tidl. år; for lidt afsat revision 2011/ UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT - OVERSKUD Årets resultat foreslås overført til grundejerforeningens egenkapital jf. note 14 Budgetterne er ikke underlagt revision RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget Regnskab 1. juni maj 2012/ / / /12 Kr. kr. kr. kr. Side 9 af 18

10 BALANCE PR. 31. MAJ AKTIVER Note Ejendom (materialegård, Sønderby) Maskiner og inventar Anlægsaktiver i alt Restancer grundejerforeningsbidrag Forudbetalte udgifter, ejendomsskat og vand Tilgodehavender Kassebeholdning Bankindestående Bankindestående, aftaleindskud Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt kr. kr. AKTIVER I ALT PASSIVER Henlæggelse til vejfond Overført overskud Henlæggelser Egenkapital i alt Realkreditlån Langfristet gæld i alt Gæld til administrator Kortfristet del af langfristet gæld Feriepengeforpligtelse funktionærer Diverse kreditorer A-skat, ATP m.v Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Side 10 af 18

11 Noter: Note 1. Grundejerforeningsbidrag: Side 11 af 18

12 Noter: 2012/ / /12 Regnskab Budget Regnskab kr. kr. kr. Note 2. Andre indtægter: Andre indtægter (Salg af maskiner) Note 3. Administrationshonorar: Dansk almennyttigt Boligselskab Note 4. Revisionshonorar: Deloitte Note 5. Forsikringer: Ejendomsforsikring Løsøreforsikring Motorkøretøjsforsikring og vægtafgift Øvrige forsikringer Note 6. Vejbelysning: Vejbelysning (install.nr ) Note 7. Ejendomsfunktionærer: Løn til funktionærer m.v. incl. sociale udgifter Regulering af feriepengeforpligtelse Lønrefusioner Arbejdsbeklædning Personaleudgifter m.v Kurser Side 12 af 18

13 Noter: 2012/ / /12 Regnskab Budget Regnskab kr. kr. kr. Note 8. Vedligeholdelse: Anskaffelser under 8000 kr., maskiner Anskaffelser under 8000 kr., inventar Indkøb af værktøj m.m Hegn, vedligeholdelse Miljøforanstaltninger/affaldsafhentning, renovation Vejbelægning, markeringer m.m Kloak, dæksler og brøndringe m.v Vejsalt og grus, kloak m.v Trafiksikring/afstribning Brændsel, olie, benzin og diesel Reparation/vedligeh.af redskaber og maskiner Planter, træer herunder følgearbejder Note 9. Administrationsudgifter m.v.: Bestyrelsens møder Beboeraktiviteter Kontorartikler Telefon Annonceudgifter Hjemmeside Honorarer og gebyrer Andet herunder gaver og repræsentation Side 13 af 18

14 Noter: Note 10. Bygningsdrift: Leje af grund Ejendomsskat og vandafgift Elektricitetsforbrug (install.nr ) mat.gård Rengøring af materialegården Vedligeholdelse af bygninger Øvrige bygningsdele og anlæg / /12 Regnskab Regnskab Note 11. Henlæggelse til vedligeholdelse af veje: Saldo 1. juni Årets henlæggelse: 4 % af kr Årets forbrug 0 0 Saldo 31. maj Note 12. Ejendom (materialegård, Sønderby): Anskaffelsessum Saldo pr. 1. juni Årets afskrivning Rente og bidrag incl. periodisering beløber sig til kr Indfrielse af lån Ekstraordinær afskrivning Saldo pr. 31. maj Regnskabsmæssig værdi pr. 31. maj kr. kr. Side 14 af 18

15 Noter: 2012/ /12 Regnskab Regnskab Note 13. Maskiner og inventar: Saldo pr. 1. juni Årets tilgang (indkøb) Årets afgang (salg) Årets afskrivninger jf. budget Saldo pr. 31. maj kr. kr. Note 14. Overført overskud: Saldo 1. juni Årets resultat jf. resultatopgørelsen Saldo pr. 31. maj Note 15. Henlæggelser (andel af overskudssaldoen) Saldo 1. juni Som består af: Henlagt til træer og beplantning Henlagt til investering i maskiner 1997/ Saldo pr. 31. maj Side 15 af 18

16 Som administrator Frederiksberg, den 4. juli 2013 DAB Niels Olsen adm. direktør / Nicholas Jespersen-Skree Side 16 af 18

17 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i Grundejerforeningen Torstorp Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Torstorp for regnskabsåret 1. juni 2012 til 31. maj 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og Grundejerforeningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik for Grundejerforeningen og Grundejerforeningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Grundejerforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Grundejerforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Grundejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2013 samt af resultatet af Grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni maj 2013 i overensstemmelse med god regnskabsskik og Grundejerforeningens vedtægter. Side 17 af 18

18 Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Grundejerforeningen har i overensstemmelse med god regnskabsskik som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har ikke været underlagt revision. København, den 4. juli 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab René Hattens Statsautoriseret revisor Side 18 af 18

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm CVR nr. 25311868 Matr. nr. 3bb Vallerød By, ejl. Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 9-333/TBL Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere