stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk"

Transkript

1 stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

2 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring danskere dagligt sygemeldt på grund af stress. Stress er en belastningsreaktion, der rammer alle grupper på arbejdsmarkedet. Alle kan komme i en situation, hvor forholdet mellem krav og ressourcer ikke balancerer, og en sygemelding bliver nødvendig. I de allerfleste tilfælde er der tale om en begrænset periode, hvor den stressramte har behov for en pause. Med den rette støtte genvinder langt de fleste fuld arbejdsevne. Stress er en alvorlig belastning, både for den enkelte, for arbejdspladsen kollegaer som ledelse og for samfundet. DM har solid erfaring med at rådgive stressramte medlemmer og arbejder for at reducere deres belastninger i forbindelse med stress. Her i pjecen har vi samlet en række erfaringer, som I kan bruge på arbejdspladsen, når I planlægger den gode proces for en kollega eller medarbejder, der skal tilbage på arbejdspladsen efter overstået sygemelding. Pjecen kan både bruges af kolleger, ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og den stressramte selv. Medarbejdere, der rammes af stress, er ofte overansvarlige og har længe givet for meget af sig selv. De har knoklet i lang tid og gjort en kæmpe indsats. En stress ramt lider derfor ofte af skyldfølelse over for arbejds pladsen og kollegaerne. Annemarie Bergholt, psykolog

3 3 Tilbage på job efter en stresssygemelding Når en medarbejder har oplevet at blive så alvorligt stressramt, at vedkommende skal sygemeldes i en længere periode, knytter han eller hun negative erfaringer og tanker til arbejdspladsen. Det betyder, at det ofte er en krævende udfordring bare at være til stede på arbejdspladsen, når medarbejderen er på vej tilbage på arbejdet igen. Derfor kan han eller hun i begyndelsen ikke magte så meget andet end det at være på arbejdspladsen og orientere sig på ny. Der kan godt gå mellem en og tre uger, før medarbejderen kan begynde i mindre omfang at være produktiv. Den tilbagevendte medarbejder skal opleve, at vedkommende ikke kommer tilbage til akkurat den samme situation, som udløste stress. Han eller hun skal opleve, at der nu og på sigt sker en ændring af situationen som kollega og som medarbejder. Alle involverede, både den stressramte, kollegaer, ledelsen, tillidsog arbejdsmiljørepræsentanten, bør fra starten indstille sig på, at det tager længere tid end forventet at vende tilbage til fuld arbejdstid og fuld produktivitet. Det kan nemt tage op til fire måneder måske et halvt år. Undervejs i processen med at vende tilbage kan der ske tilbagefald for den tidligere stressramte. Hvis arbejdspladsen accepterer og håndterer det, behøver det ikke at være fatalt. Efterhånden vil tilbagefald blive sjældnere og være mindre betydningsfulde. Det kan nemt tage mellem fire måneder og et halvt år at vende tilbage til fuld tid. Lovgivning Når en medarbejder er sygemeldt, gælder de sædvanlige ansættelsesretlige regler. Desuden gælder sygedagpengeloven. Loven regulerer udbetalingen af sygedagpenge og samarbejdet mellem jobcentret, arbejdspladsen og den sygemeldte. DM ere har ret til løn under sygdom. Men når en medarbejder har været sygemeldt i 30 dage, kan arbejdsgiveren få udbetalt sygedagpengene fra jobcentret, hvis arbejdsgiveren betaler løn til medarbejderen. Et væsentligt fokus i sygedagpengeloven er, at få de sygemeldte medarbejdere tilbage på arbejde hurtigst muligt. Det betyder, at sygemeldinger på fuld tid er blevet kortere end tidligere. Omvendt er det blevet almindeligt at starte på arbejde efter en til to måneders sygemelding, men til gengæld starte med en delvis raskmelding. Ved en delvis raskmelding genoptager man arbejdet på deltid. Arbejdsgiveren og den sygemeldte aftaler, hvor mange timer arbejdet skal genoptages om ugen, og i hvilket tempo timetallet skal øges. Den sygemeldte har pligt til at deltage i samtaler på jobcentret og med arbejdsgiveren med henblik på at vende tilbage på arbejde. Samtaler på arbejdspladsen er kun pligtige, hvis arbejdsgiveren siger, at der skal udarbejdes en mulighedserklæring. I en mulighedserklæring aftaler arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen, hvilke tiltag der skal til for at den sygemeldte kan blive delvist raskmeldt. Mange arbejdspladser har formuleret en personalepolitik om håndtering af sygefravær og tilbagevenden. Læs mere på dm.dk/sygdom

4 4 Det kan du gøre som tidligere stressramt Du har været loyal over for arbejdspladsen, men dine grænser er ikke blevet respekteret af dig selv eller dine omgivelser. Din arbejdsevne er blevet presset ud over, hvad din fysik og din psyke kunne klare. Du blev syg, og nu skal du tilbage på arbejdet. Det betyder, at loyaliteten skal opbygges på et nyt grundlag og tilliden genskabes. Vær opmærksom på, hvilke opgaver der giver dig arbejdsglæde, og hvilke opgaver der dræner dig for energi. Jo tydeligere du kan vise, hvilke opgaver der giver dig energi, jo mere kan du hjælpe dig selv og andre til at fremme din trivsel. Gode råd Find en fast samtalepartner under processen med tilbagevenden til arbejdet. Det kan være din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, en erfaren kollega eller en konsulent fra DM. Det giver tryghed og nyt mod altid at kunne drøfte dine overvejelser og oplevelser. Respekter dine egne grænser. Stop når du bliver træt, når humøret går ned, eller når overblikket svigter. Hold pauser. Også selvom du arbejder på nedsat tid. Sig nej, når kravene er urealistiske for dig. Der skal være balance mellem dine egne og omverdenens krav og de ressourcer, du har på et givent tidspunkt. Gå langsomt fremad med nye opgaver, længere arbejdstid og flere kontakter på arbejdspladsen. Lyt til og respekter dit helbred og dine grænser. Men gå også i dialog, når omgivelserne observerer, at nu kan du måske klare mere. Vær ikke bange for at øge udfordringerne, men forvent, at dine bekymringer og ønsker bliver hørt. Vær imødekommende over for dine kollegaer. De er en del af processen. Forsøg at være konstruktiv og fremadrettet i dialogen. Men du behøver ikke forklare din stress-sygemelding eller forsvare din tilbagevenden på deltid. Charlotte Bak, karrierekonsulent i DM

5 5 Det kan du gøre som kollega Kollegaerne er en gruppe, der ofte bliver glemt, når en medarbejder bliver sygemeldt med stress og efterfølgende skal tilbage på arbejdspladsen. En stress-sygemelding påvirker som regel også dig som kollega følelsesmæssigt. Og sygemeldingen kan få direkte konsekvenser for dit arbejdsliv, når der sker ændringer i organiseringen og i varetagelsen af opgaverne. Når den stressramte skal tilbage efter en sygemelding, kan du som kollega let blive usikker på, hvordan du skal håndtere situationen. Hvordan kan du beskytte din kollega, så han eller hun ikke bliver sygemeldt igen? Hvad er din rolle? Kollegaerne opbygger ofte fantasier om, hvorfor en kollega er gået ned med stress og kan være forvirrede over, om de har presset kollegaen. Man kan også være frustreret over, at det er kollegaer, man har lænet sig op ad, der går ned. Defor er det vigtigt at vide, hvad sygemeldingen helt overordnet drejer sig om, og det kan fx være lederen, der orienterer jer om det. Annemarie Bergholt, psykolog Gode råd Du skal som kollega ikke have dårlig samvittighed over, at du ikke så sygemeldingen komme. Husk, at det, der stresser andre, ikke nødvendigvis stresser dig. Respekter andres oplevelser. Respekter, hvis den tidligere stressramte lægger op til at indtage en ny rolle på arbejdspladsen og fx siger mere fra over for opgaver og ansvar. Bliver du selv påvirket af det øgede arbejdspres, som en stressramt kollegas sygemelding og delvise raskmelding kan give, skal du gå til ledelsen. Lad dem, der har ansvaret for arbejdsmiljø og tilrettelæggelse af arbejdet, tage ansvaret. Forvent at blive informeret om processen med at få kollegaen tilbage, og respekter og efterlev de aftaler, der bliver lavet i forbindelse med kollegaens tilbagevenden. Hvis du bliver usikker på processen eller på, hvad der er aftalt, kan du også gå til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten. Lyt til den kollega, der vender tilbage, og undgå at give gode men generelle råd, som fx jeg har læst at Vis omsorg og interesse, når den tidligere stressramte kollega vender tilbage. Det opfatter de fleste positivt. Men de færreste kan håndtere alt for mange informationer om, hvad der er sket på arbejdspladsen, uskyldig sladder eller intim snak om stress, sygemelding og tilbagevenden.

6 6 Det kan du gøre som leder Årsagen til at stress opstår, er sjældent entydig. Når man som leder søger efter forklaringer på en stress-sygemelding, kommer man derfor ofte også til at overveje, om sygemeldingen kan skyldes medarbejderens måde at håndtere kravene i stillingen eller forhold i privatlivet. Uanset hvad årsagen til stress-sygemeldingen bunder i, er det væsentligt som leder at fokusere på at skabe en god proces og klare aftaler, når den tidligere stressramte medarbejder skal tilbage på jobbet. En veldefineret proces med en klar fordeling af ansvar og opgaver giver gode resultater for alle parter på arbejdspladsen. Gode råd Prioriter opgaven med at få en tidligere stressramt tilbage. Brug tid, reflekter og søg viden om stress. Mislykkes det første gang, er opgaven større og chancen for succes mindre anden gang. Vær opmærksom på, hvad der udløste stressen. Der skal formodentlig ske ændringer i stillingen. Arbejd bevidst med at skabe tillid mellem dig selv og medarbejderen. En tidligere stressramt kæmper ofte med følelsen af, at arbejdspladsen har svigtet. Tidligere stressramte er sårbare. Lav entydige aftaler og hold dem. Vi oplever, at med den rette støtte kommer vores medlemmer sig fuldt og helt igen. Nogle bliver endda endnu bedre medarbejdere måske fordi de bliver skarpere til at prioritere opgaverne. Det handler om rettidig omsorg og ikke mindst viljen eller evnen til at yde selvomsorg, når behovet opstår. Ole Grønne, arbejdsmiljøkonsulent i DM Klarhed og forudsigelighed er vigtige forudsætninger for, at en god proces med at vende tilbage til jobbet kan begynde. Brug ekstra tid på at sikre dig, at alle aftaler om fx opgaver og pauser står helt klart for den tidligere stressramte. Inddrag den tidligere stressramte medarbejder i de beslutninger, der vedrører tilbagevenden. Måske bestemmer du som leder, men forklar og begrund dine beslutninger. Det medvirker til at skabe klarhed. Husk at aftale med den tidligere stressramte, hvad der skal formidles til kollegaerne omkring forløbet af den delvise raskmelding. Og husk at formidle det til kollegaerne, som I har aftalt. I starten er den tidligere stressramte på stærkt reduceret tid. Medarbejderen skal primært øve sig i at være til stede på arbejdspladsen. Langsomt kan du begynde at bygge op med opgaver, der er klart definerede, ikke for komplicerede, ikke har for mange involverede, ikke for skarpe deadlines. Men det skal være opgaver af betydning for arbejdspladsen. Lav aftaler om pauser. Hold ugentlige møder om, hvordan det går, og hvad der skal ske.

7 7 Det kan du gøre som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan du tage en vigtig rolle som formidler mellem arbejdspladsen og den stress-sygemeldte, når tilliden skal genopbygges, og den stress-sygemeldte kollega skal tilbage og formodentlig indtage en lidt anden rolle på arbejdspladsen, end vedkommende hidtil har haft. Som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan du hjælpe den tidligere stressramte med at fokusere på de elementer i arbejdslivet, som I har mulighed for at påvirke. Det tydeliggør, hvilke kampe der ligger uden for jeres indflydelsessfære, og som derfor med fordel kan vente. Charlotte Bak, karrierekonsulent i DM. Gode råd Prøv at skabe kontakt til den stress-sygemeldte allerede under sygemeldingen. Hvis den stressramte ønsker det, så gå med til omsorgs- og sygefraværssamtaler. Deltag i dialogen om, hvornår og hvordan en tilbagevenden til arbejdspladsen skal ske. Hjælp med at fastholde både den tidligere stressramte og ledelsen i forhold til de aftaler, der bliver indgået. Den tidligere stressramte må ikke presse sig selv mere end aftalt. Ledelsen skal respektere aftalerne og ikke stille yderlige krav. Deltag i de løbende møder mellem den tilbagevendende kollega og ledelsen. Tag rollen som formidler mellem ledelsen og den tidligere stressramte. Du er formodentlig den, der forstår begge parters situation bedst, og den som kan understøtte dialogen og hjælpe med at genopbygge tilliden. Informer kollegaerne om tidshorisonten for den tidligere stressramtes fulde tilbagevenden. Gå i dialog med kollegaerne, hvis der opstår frustration over situationen. Informer om, hvad arbejdspladsen og den tidligere stressramte gør for at håndtere og normalisere situationen. Informer ledelsen, hvis kollegaerne bliver frustrerede, utrygge eller pressede, da de måske skal yde mere end tidligere på grund af den stressramtes sygemelding og efterfølgende, midlertidige nedsatte arbejdsevne. Vær lydhør og respekter den tidligere stressramtes tilkendegivelser om sin situation, egen formåen og ønsker til jobsituationen.

8 8 Alt tyder på, at antallet af personer med ople vede stressbelastninger, er ligeligt fordelt på begge køn. DM rådgiver årligt over 1000 medlemmer om stress, men kun 10 procent af dem er mænd. Det vil vi gerne ændre på, for erfaringen er, at mænd også har behov for støtte, men har vanskeligere ved at bede om den. Ole Grønne, arbejdsmiljøkonsulent i DM Brug DM DM s arbejdsmiljøkonsulenter har stor viden om stress og lang erfaring med at hjælpe stressramte. Som arbejdsplads kan I bruge DM til at støtte og vejlede under og efter en sygemelding. DM kan også indgå aktivt i dialogen om at vende tilbage. Arbejdspladsen kan hente hjælp hos DM til at forbedre og arbejde med arbejdsmiljø. Ring og få en snak med en af vores arbejdsmiljøkonsulenter eller book en aftale. Vi kommer gerne ud på arbejdspladsen og foreslår løsninger, der kan sætte gang i en debat eller proces til at forebygge stress. Som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan du komme på kursus om stress og arbejdsmiljø. Du bliver klædt på til at håndtere konkrete sager med stressramte kollegaer. Og du bliver klædt på til at indgå i det løbende forebyggende arbejde i forhold til stress og psykisk arbejdsmiljø. Som medlem kan du få individuel sparring på din konkrete situation og dine overvejelser i forbindelse med at vende tilbage til arbejdspladsen efter en stress-sygemelding. Når du kontakter os, hjælper vi med at finde ud af, hvilket tilbud der er relevant for dig. Du kan også blive klogere på tendenser og udfordringer i arbejdslivet ved DM s mange gratis medlemsmøder og workshopper. KONTAKT Skriv til DM s arbejdsmiljøkonsulenter Lisbeth Møller Minna Meldgaard Ole Grønne Eller ring på Skriv til DM s karrierevagt Eller ring på LÆS MERE På dm.dk/stress kan du læse mere om stress og arbejdsmiljø generelt. Her kan du også finde pjecen Er du stressramt? som giver gode råd om, hvordan du bedst kommer igennem en stress-sygemelding.

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere