Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning"

Transkript

1 Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder både kommunale aktører og foreninger på at skabe de bedst mulige rammer for et aktivt og engageret fritids- og foreningsliv i Vollsmose med henblik på aktivt medborgerskab, folkeoplysning og udvikling af bydelen generelt. De mange aktører oplever en række behov for at kunne medvirke til udviklingen af Vollsmose i retning af ikke længere at være en ghetto i 2020: Behov for opsøgende indsats i forhold til foreningsløse, ikke mindst unge. Erfaringer viser, at den individuelle kontakt giver den bedste basis for engagement i fritids- og foreningslivet. Behov for opsøgende kontakt til foreninger og frivillige, som potentielt kan engagere sig i foreningsudvikling, foreningsdannelse, integration af etniske minoriteter og ungemålgrupper Behov for møde- og aktivitetslokaler, information og støtte til foreningsudvikling, rådgivning om frivillighed og folkeoplysning samt sparring på tværs af foreninger og offentlige aktører Behov for koordinering af indsatser, sparring, synergi, viden, ideer og samarbejde for at undgå at gå hver for sig og opfinde den dybe tallerken Børn- og Ungeforvaltningen Rising Ungdomsskole Fritidsbutikken Vollsmose Alle Odense NØ Tlf Fax DATO 22. december 2011 REF. dab JOURNALNR. 2. Indsatsens formål Formålet med arenaen er at skabe helhed og sammenhæng i indsatsen for aktivt medborgerskab for beboere i Vollsmose: Overordnet set som led i målet om, at Vollsmose i 2020 ikke længere er en ghetto Konkret set som led i at styrke det etablerede foreningsliv, nye foreningsdannelser, et aktivt fritidsliv ikke mindst blandt unge og etniske minoriteter med henblik på et aktivt deltagende civilsamfund 3. Målgruppe Der er fire overordnede målgrupper for arenaen: 1. Større børn og unge (de ca årige) med ustabil eller ingen tilknytning til det organiserede fritids- og foreningsliv i Vollsmose og omegn. 2. Foreningsaktive eller potentielt foreningsaktive etniske minoriteter i Vollsmose. 3. Etablerede foreninger, nye foreninger og potentielle foreninger i Vollsmose ca foreninger. 4. Foreninger uden for Vollsmose, som skaber eller potentielt kan skabe satellitafdelinger eller aktiviteter i Vollsmose eller for Vollsmoses beboere anslået 4-6 foreninger. 1/5

2 4. Indsatsens konkrete mål på brugerniveau Der er fire overordnede mål med arenaen: 1. At forøge antal af Vollsmoses børn og unge, der er engageret i det organiserede fritidsliv med 10% i projektperioden (med afsæt i Odense Kommunes Børn- og Ungepolitik om et aktivt fritids- og foreningsliv for kommunens børn og unge) 2. At etniske minoriteter i højere grad kender fritids- og foreningslivet generelt og dets muligheder samt selv aktivt informerer og rekrutterer nye engagerede blandt etniske minoriteter (med afsæt Odense Kommunes Integrationsstrategi med henblik på integration også i det civile samfund). 3. At forbedre service til det etablerede foreningsliv samt dannelse og udvikling af nye foreninger med henblik på øget antal foreningsmedlemmer og aktiviteter, der skaber engagement i og uden for Vollsmose (med afsæt i Strategisk samarbejde om Solbakken og Vollsmose med henblik på at vende Ghetto-forholdene). 4. At flere foreninger med afdelinger udenfor Vollsmose vælger at etablere satellitafdelinger eller aktiviteter i Vollsmose, og at de er forberedte på at modtage og inkludere nye medlemmer 4-6 etablerede foreninger uden for Vollsmose forventes at etablere afdeling eller aktiviteter i projektperioden 5. Beskrivelse af aktiviteter Opsøgende indsats over for børn og unge i Vollsmose med henblik på engagement i fritids- og foreningslivet. Dette sker i samarbejde med Fritidsbutikkens øvrige opsøgende arbejde over for børn og unge, etniske minoriteter og beboere i al almindelighed i Vollsmose Opsøgende indsats over for foreninger i Vollsmose og uden for Vollsmose med henblik på udvikling af fritids- og foreningstilbud i Vollsmose. Dette sker i samarbejde med Fritidsbutikkens opsøgende arbejde over for børn og unge, etniske minoriteter og beboere i al almindelighed i Vollsmose Indsatsen handler om at skabe kontakter i foreningslivet, udvikle samarbejdsflader og facilitere foreningerne i de aktiviteter, der kan styrke det civile samfund i Vollsmose Værksted i Foreningsarenaen med tilbud af aktiviteter på tværs af foreninger samt tilbud af aktiviteter ude i den enkelte forening Arbejdsformer: Kurser, uddannelse, fyraftensmøder, workshops og lignende skræddersyet til foreningslivet Mulige temaer: Samfundsengagement, frivillighed, bestyrelsesarbejde, folkeoplysning, demokrati, fundraising, foreningsdannelse, foreningers brug af sociale medier og hjemmesider, bogholderi, træner- og dommerudvikling Tilbud til foreningerne om: Layout, tryk, adgang til computere, pr-opgaver, udlåning af av-udstyr I Foreningsarenaen etableres møde- og aktivitetslokaler, som foreninger eller potentielle foreninger kan benytte efter aftale De konkrete behov vurderes og beskrives gennem projektperioden Facilitering af aktiviteter, projekter, events som rækker ud over den enkelte forening og kan tiltrække folk uden for Vollsmose til Vollsmose og omvendt 2/5

3 6. Forventet effekt af aktiviteter Den opsøgende indsats forventes at have den effekt, at foreningerne i højere grad ønsker at styrke og udvikle deres aktiviteter ved brug af Foreningsarenaen således foreningerne ikke isolerer sig omkring egne aktiviteter men også tænker i samarbejde og social udvikling i Vollsmose Det forventes at alle foreninger i Vollsmose og byens øvrige veletablerede foreninger kender til de muligheder Foreningsarenaen kan tilbyde i forhold til deres udvikling Det forventes at indsatsen har den effekt, at foreningsledere, bestyrelser og frivillige lader sig inspirere og opkvalificerer med henblik på udvikling af et mangfoldigt og levende foreningsliv som rækker ud mod alle borgere i og uden for Vollsmose Det forventes at foreningerne møder hinanden på tværs og også offentlige institutioner og derved får direkte adgang til netværk, sparring, input og samarbejdsmuligheder Det forventes at der afholdes værkstedsaktiviteter mindst en gang månedligt Det forventes at foreningerne oplever at få lettet nogle arbejdsopgaver og derved oplever større opbakning og overskud til at tænke i udvikling Det forventes af servicen benyttes dagligt Det forventes at foreninger vil anvende faciliteterne til møder og mindre aktiviteter, som styrker deres arbejde og udvikling, og at de bliver del af samme Foreningsarena, så de oplever en reel synergieffekt ved at møde andre foreninger og institutioner Det forventes at nye og potentielle foreninger oplever det er ukompliceret at afholde møder og bookingen af faciliteterne er let tilgængelig og gratis Det forventes af faciliteterne bruges dagligt Det forventes at der op til 2 gange halvårligt finder tværgående foreningsaktiviteter, projekter eller events sted, hvor Vollsmoses beboere enten kommer uden for Vollsmose eller at folk fra andre steder i byen kommer til Vollsmose for at have fælles oplevelse omkring den aktuelle begivenhed 7. Dokumentation af aktiviteter Den opsøgende indsats dokumenteres i en oversigt over alle foreninger, som er opsøgt eller aktive brugere af Foreningsarenaens tilbud. Oversigt opdateres løbende og minimum halvårligt I forbindelse med oversigten noteres også tendenser og behov blandt foreningerne Værkstedsaktiviteterne dokumenteres gennem en oversigt over afholdte arrangementer, som opdateres løbende og mindst en gang halvårligt 3/5

4 Oversigten suppleres med eventuelle undervisere, materialer og evalueringer, som alt arkiveres med henblik på senere brug, erfarings- og vidensopsamling samt evaluering Det registreres hvilke foreninger der anvender servicetilbuddet, hvor ofte og til hvad med henblik på tilbud af målrettet service fremadrettet. Registreringen sker løbende og med en oversigt mindst hvert halve år Det registreres hvilke foreninger, der anvender faciliteterne, til hvad og hvor ofte med henblik på at gøre faciliteterne mest muligt attraktive. Registreringen sker løbende og med en oversigt mindst hvert halve år Samarbejdsprojekter og aktiviteter, der rækker ud over den enkelte forenings aktiviteter og som samler folk både fra og uden for Vollsmose beskrives kort i en oversigt, som opdateres minimum halvårligt og suppleres med eventuelle erfaringer og evalueringer Al dokumentation tjener det formål at samle erfaring, viden, gode ideer og have mulighed for at genbruge, evaluere, udvikle og forankre, det som lykkes og skaber positive effekter jævnfør formål og mål. 8. Dokumentation af opnåelse af målene/resultaterne Inden for hver af aktiviteterne er der en række kvalitative vurderinger af, om målgrupperne oplever projektets effekt i form af fx om foreningerne oplever en øget service og sparring samt understøtning af aktiviteter og tiltag. Der er også en række konkrete metoder til at arbejde med konkret og målbar dokumentation: 2012: Kortlægning af foreningsaktiviteter i Vollsmose Kortlægning af antal foreningsaktive og foreningsløse unge mellem 10 og 25 år i Vollsmose, med henblik på udredning af, hvor mange børn og unge anvender foreningstilbud og eventuelt, hvilke forenings- og aktivitetsformer, der efterspørges Kortlægning af foreningernes udfordringer i forhold til at rekruttere, engagere og fastholde unge i fritids- og foreningstilbud Kortlægning af de lokale foreningers behov for i forbindelse med foreningsværksted, foreningsservice, møde- og aktivitetsfaciliteter og samarbejde på tværs Kortlægning af, hvilke foreningsstrukturer Vollsmose som bydel mangler og kan etablere ved hjælp af foreninger uden for Vollsmose Ved udgangen af 2012 et katalog over services og tilbud til foreninger i og uden for Vollsmose samt et markedsføringsmateriale, som tydeliggør tilbuddene : Etablerede aktiviteter og tilbud gennem foreningsarenaen justeres med henblik på at leve op til det evidensfundament, der opbygges i : Kortlægning af antal foreningsaktive børn og unge mellem 10 og 25 år i Vollsmose med henblik på sammenligning med resultaterne fra 2012 (i følge pkt. 4, forventet forøget med 10%) 4/5

5 9. Projektets organisation og ledelse Fritidsbutikken er tovholder på foreningsarenaen Der ansættes en fuldtidskoordinator til at oparbejde Foreningsarenaen i tæt samarbejde med fritidsbutikkens øvrige team 10. Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Under hele tilskudsperioden arbejder koordinatoren sammen med Fritidsbutikken om at forankre vellykkede tiltag og arbejdsmetoder i Fritidsbutikkens arbejdsform og organisation. 5/5

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere