Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Silkeborg Vand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Silkeborg Vand A/S"

Transkript

1 Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Vand /S 1. Baggrund og formål Silkeborg Kommune (i det følgende benævnt "K") har etableret Silkeborg Vand /S (i det følgende benævnt "S") med virkning fra den 1. december 2008 i henhold til byrådets beslutning af 24. november S er 100 % ejet af Silkeborg Forsyning /S, som igen er 100 % ejet af K. Som et led i etableringen har K indskudt den af Silkeborg Kommunes forsyningsafdeling hidtil drevne driftsopgave forbundet mod forsyning af vand samt de hertil tilhørende aktiver og passiver. I forbindelse med stiftelsen af S indtrådte S i samtlige de af Silkeborg Kommunes forsyningsforvaltning indgåede aftaler og løbende mellemværender med tilknytning til vandforsyningen. Det er hovedformålet med denne aftale at fastlægge opgavefordelingen mellem henholdsvis K og S på vandforsyningsområdet i det tilknyttede forsyningsområde efter etableringen af den ovenfor beskrevne selskabsstruktur, idet der med aftalen sker en adskillelse af driftsopgaverne fra myndighedsopgaverne, som fortsat skal forblive hos K. Det er herunder hensigten at beskrive rammerne for det samarbejde, som skal finde sted mellem K og S. 2. Overtagne aktiver og passiver For en nærmere beskrivelse af de aktiver og passiver, som K i forbindelse med stiftelsen har apportindskudt i S, henvises til vurderingsberetning og åbningsba-

2 lance pr. 1. december Vurderingsberetning med åbningsbalance vedlægges aftalen som bilag 1. Overdragelsen af de til vandforsyningsaktiviteten tilknyttede anlægsaktiver til S medfører en berettiget adkomst for S i og på K s ejendom, hvilket indebærer en forpligtigelse for K til at tilrettelægge sine dispositioner over arealerne under respekt for S s begrænsede rådighed over ejendommen, idet gæsteprincippet dog gælder for vejarealer. 3. lmindelige bestemmelser om S s virksomhed S s hovedaktivitet består i at forestå driften af opgaver forbundet med forsyning af vand til husstande og virksomheder i det forsyningsområde der er angivet i Silkeborg Kommunes vandforsyningsplan. Overordnet er der tale om gennemførelse af: indvinding af vand driften af vandforsyningsanlæg vedligeholdelse af ledningsnet gennemførelse af anlægsopgaver i overensstemmelse med vandforsyningsplanen Evt. grundvandsbeskyttende tiltag Selskabet overtager desuden opgaven forbundet med vedligeholdelse af anlæg og driftsmidler, som overdrages S. Herudover udøver S en rådgivende funktion angående spørgsmål relateret til vandforsyning. 4. Drifts- og vedligeholdelsesopgaver S overtager med virkning fra den 1. december 2008 samtlige opgaver i relation til drift og vedligeholdelse af de vandforsyningsanlæg med tilhørende ledningsnet m.v., som K hidtil har drevet i forsyningsområdet. Dette medfører således, at S driver og vedligeholder samtlige de vandforsyningsanlæg, som i forbindelse med stiftelsen af selskabet er apportindskudt af K, jf. aftalens punkt 2 og bilag 1. Side 2

3 S s driftskapacitet skal dimensioneres med et omfang, som muliggør, at S under hensyn til faktiske og planlagte forhold i tilstrækkeligt omfang kan håndtere opgaverne forbundet med forsyning af vand. Drikkevandet skal til enhver tid opfylde de kvalitetskrav, som følger af lovgivningen og administrativt udstedte forskrifter på vandforsyningsområdet. S skal således til enhver tid overholde gældende grænseværdier og kvalitetskrav. S skal derfor drage omsorg for, at vandforsyningsanlæggene til enhver tid er i stand til at forsyne brugerne i vandforsyningens område i overensstemmelse med brugernes behov. S følger til enhver tid den planlægning på vandforsyningsområdet, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen, og som fremgår af den kommunale vandforsyningsplan. K fører tilsyn med indretning og driften af vandforsyningsanlæggene i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. S skal snarest muligt underrette kommunen om driftsforhold, forurening mv. der medfører en fare for brugerne af vandforsyningen. 5. Myndighedsopgaver K har ansvaret for løsningen af samtlige opgaver, som påhviler kommunalbestyrelsen i henhold til vandforsyningsloven og den til enhver tid gældende lovgivning på vandforsyningsområdet i øvrigt. S bistår efter anmodning fra K i relation til løsningen af myndighedsopgaver. S's bistand til K ved dennes varetagelse af myndighedsopgaver kan aldrig antage en sådan karakter, at der opstår en risiko for, at placeringen af det pågældende sagsforberedende skridt i S vil medføre, at forvaltningens endelige afgørelse påvirkes. 6. Rådgivende virksomhed bistand til myndighedsopgaver S skal etablere administrative funktioner, som gør S i stand til at yde K og tilsluttede forbrugere rådgivning i spørgsmål angående vandforsyningen. Dette gælder både rådgivning vedrørende problemstillinger af teknisk art og rådgivning om indholdet af den retlige regulering af vandforsyningsaktiviteten. S s funktion er i disse tilfælde i det hele underlagt den begrænsning, at bistanden til K alene kan have rådgivende karakter. Den konkrete sagsbehandling i forbin- Side 3

4 delse med myndighedsudøvelse forestås af K, og S s bistand kan ikke antage en sådan karakter, at der opstår risiko for, at S s bistand vil kunne påvirke K s endelige afgørelse i myndighedssager. Den nærmere fastlæggelse af afgrænsningen mellem S s bistand og K s sagsbehandling i myndighedssager fremgår af bilag 2 til nærværende aftale. 7. nlægsopgaver I forbindelse med den generelle vandforsyningsplanlægning foretager K en vurdering af forsyningsanlæggene samt hvilket vandforsyningsbehov, der forventes. På den baggrund udarbejder kommunalbestyrelsen en plan for vandforsyningen. I den forbindelse skal planen indeholde oplysninger om, hvilke udgifter, der forventes afholdt ved etablering af offentlige vandforsyningsanlæg. S kan opfordre K til at træffe beslutning om opførelse af nye vandforsyningsanlæg samt udvidelse eller udskiftning af eksisterende vandforsyningsanlæg i overensstemmelse med vandforsyningsplanens bestemmelser herom. K træffer beslutning om opførelse af nye vandforsyningsanlæg eller udvidelse/udskiftning af eksisterende vandforsyningsanlæg på baggrund af en opfordring fra S eller på eget initiativ. S forestår etablering af vandforsyning i det åbne land inden for eget forsyningsområde, som defineret i vandforsyningsplanen. S afholder således alle omkostninger ved etablering af ledninger i det ovennævnte område og modtager alle tilslutningsafgifter i forbindelse hermed. 8. Opkrævning og opgavens finansiering Opkrævning af udgifter forbundet med driften af vandforsyningen gennemføres som en afregning mellem den tilsluttede forbruger og S. I forhold til kommunalbestyrelsens godkendelse af takster bistår S med oplysninger om udgifterne forbundet med vandforsyningsopgaven, og S fremkommer i denne forbindelse med en indstilling til størrelsen af taksten. I denne funktion iagttager S de gældende prisregler for finansiering af vandforsyningsaktiviteten. Uafhængigt af takstfastsættelsen erlægger K særskilt vederlag for den bistand, S yder i rådgivningsfunktion forbundet med kommunale myndighedsopgaver. Side 4

5 9. Takstfastsættelse m.v. K udfærdiger - efter forudgående forhandling med S - et regulativ, som skal være i overensstemmelse med vandforsyningslovgivningen. K godkender anlægs- og driftsbidrag til det af S drevne, almene vandforsyningsanlæg efter indstilling fra S, jf. vandforsyningslovgivningen. 10. Regnskab - "hvile-i-sig-selv" princippet S forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende prisregler for finansiering af vandforsyningsaktiviteten. På tidspunktet for indgåelsen af nærværende aftale forpligter S sig således til at overholde hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at økonomien i S set over en længere periode skal hvile i sig selv. Det vil sige, at S ikke må opkræve større samlede bidrag end de samlede omkostninger ved anlæg og drift af S's vandforsyningsanlæg. S forpligter sig derfor hermed til at iagttage det beskrevne hvile-i-sig-selv princip i forbindelse med selskabets indstilling af taktsfastsættelsen over for kommunalbestyrelsen i K, jf. aftalens punkt 8 og 9. Den nærmere afgrænsning af, hvilke indtægter og udgifter S kan oppebære henholdsvis afholde i henhold til hvile-isig-selv princippet følger af de til enhver tid gældende fortolkningsbidrag i lovgivningen om drift af vandforsyningsvirksomhed. 11. Låneoptagelse I medfør af de gældende regler om kommuners låntagning har K ubegrænset adgang til låneoptagelse vedrørende investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand, hvilket blandt andet omfatter investeringsudgifter til vandforsyningsanlæg og ledningsnettet. S kan optage lån til finansiering af udgifter, hvortil K har ubegrænset adgang til låneoptagelse - "automatisk" låneadgang. Selskabets optagelse af sådanne lån kræver ikke samtykke fra K. S s beslutning om at optage lån til finansiering af udgifter, som ikke er omfattet af den automatiske låneadgang, forudsætter derimod forudgående samtykke fra K s side. Side 5

6 12. Dispositioner over anlægsaktiver Selskabets beslutninger om at disponere over hovedanlægsaktiverne forbundet med vandforsyningsaktivitet i form af aktivernes overdragelse til ejendom eller sikkerhed, samt beslutninger om at lade selskabet indgå i fusion, forudsætter K s godkendelse. Som hovedanlægsaktiver anses i denne sammenhæng: vandindvindingsanlæg, ledningsnet m.v., forsyningsanlæg, pumpestationer, rørledninger mv. 13. nsvars- og forsikringsforhold S har pligt til at holde de til vandforsyningsaktiviteten tilknyttede anlæg behørigt forsikret. 14. Informationspligt og samarbejde S er forpligtet til løbende at informere K om S' virksomhed, ligesom K er forpligtet til at informere S om alle relevante forhold, der relaterer sig til denne aftale, og som må antages at have S' interesse. Der forudsættes i denne forbindelse afholdt jævnlige informations- og koordineringsmøder parterne imellem, hvorunder især S's bistand med løsningen af myndighedsopgaverne tilrettelægges. I K s behandling af generelle eller konkrete sager med direkte eller indirekte konsekvens for S gives der altid S adgang til at fremkomme med en udtalelse om sagens genstand, forinden den endelige beslutning træffes. 15. Genforhandling K og S kan med ½ års skriftligt varsel til den 1. januar forlange en genforhandling af de vilkår, som følger af aftalen med tilhørende bilag. Enhver af parterne kan endvidere uden varsel forlange aftalen genforhandlet, såfremt der som følge af vedtagne ændringer i vandforsyningslovgivningen sker ændringer i de forudsætninger, som har ligget til grund for den opgavefordeling mellem K og S, som er fastlagt i denne aftale med tilhørende bilag. Der skal endelig ske genforhandling af aftalen, såfremt K etablerer et formaliseret samarbejde med en eller flere andre kommuner om myndighedsopgaverne i hen- Side 6

7 hold til vandforsyningslovgivningen - eller såfremt S overtager, indgår samarbejdsaftaler eller fusioneres med andre vandforsyningsvirksomheder. 16. Uoverensstemmelser Ved uoverensstemmelser om forhold omfattet af aftalen - eller om fortolkningen af aftalen - er parterne enige om at søge disse løst ved indbyrdes imødekommende forhandlinger under et møde indkaldt i henhold til aftalens punkt Ikrafttræden ftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter. Silkeborg, den Silkeborg, den f. Silkeborg Vand /S f. Silkeborg Kommune ftalen tiltrædes ligeledes af Silkeborg Forsyning /S som moderselskab i den i aftalen skitserede koncern. Silkeborg, den f. Silkeborg Forsyning /S Side 7

8 fgrænsning mellem Silkeborg Vand /S bistand til Silkeborg Kommunes sagsbehandling af myndighedssager Revisionsdato: 22. oktober 2008 Godkendt: Jan H. Pedersen Diverse forhold dministrationsgrundlag Opgaver Opgaven løses pt. af: Forsyning Miljø Vej og trafik Byggesag Opgaven løses fremover af: Vand /S Miljø Vej og trafik Byggesag VFL Vandforsyningsplanlægning - 29-planlægning - Godkende anlægs- og driftsbidrag (takster) for private vandforsyninger. - Udarbejde regulativer for private vandforsyninger - Boretilladelser < m³/år - Vandindvindingstilladelser < m³/år ekskl. markvanding - Beslutning om ekspropriation - Grundvandssænkning <6.000 m³/år - Tilsyn vedr. overholdelse af loven og regler fastsat med hjemmel i loven - (+miljøcenter) BEK (+miljøcenter) - (+miljøcenter) VFL Tilsyn vedr. overholdelse af påbud, forbud og vilkår i afgørelser Tilsyn med indretning og drift af vandforsyningsanlæg Tilsyn med drikkevandskvalitet og grundvandskvalitet i indvindingsboringer Tilsyn med indvundne vandmængder dministration af evt. vandmålere på enkeltanlæg Vandrammedirektiv Godkendelse af jordledning og indføringsarrangement med måler

9 fgrænsning mellem Silkeborg Vand /S bistand til Silkeborg Kommunes sagsbehandling af myndighedssager Revisionsdato: 22. oktober 2008 Godkendt: Jan H. Pedersen Byggelov, ut.lov Godkendelse af vandinstallationer i bygninger () VFL Gebyropkrævning Indsatsplanlægning i OSDområder Vandindvindingstilladelser m.v i h.t 20 Vandværksbog (register) fkrydsningsskema: - () = udføres ikke eller mangelfuldt i dag - = udføres i dag - = assisterer den ansvarlige - VFL= Vandforsyningsloven - BEK= Bekg. 871 af 21. sept (Tilsynsbekendtgørelsen) - Myndighedsopgaver skrevet med kursiv overføres fra amt til kommune ifm. kommunalreformen

10 Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Spildevand /S 1. Baggrund og formål Silkeborg Kommune (i det følgende benævnt "K") har etableret Silkeborg Spildevand /S (i det følgende benævnt "S") med virkning fra den 1. december 2008 i henhold til byrådets beslutning af 24. november S er 100 % ejet af Silkeborg Forsyning /S, som igen er 100 % ejet af K. Som et led i etableringen har K indskudt den af Silkeborg Kommunes Forsyningsafdeling hidtil drevne driftsopgave forbundet med afledning af spildevand samt de hertil tilhørende aktiver og passiver. I forbindelse med stiftelsen af S indtrådte S i samtlige de af Silkeborg Kommunes Forsyningsafdeling indgåede aftaler og løbende mellemværender med tilknytning til spildevandsaktiviteten. Det er hovedformålet med denne aftale at fastlægge opgavefordelingen mellem henholdsvis K og S på spildevandsområdet i det tilknyttede forsyningsområde efter etableringen af den ovenfor beskrevne selskabsstruktur, idet der med aftalen sker en adskillelse af driftsopgaverne fra myndighedsopgaverne, som fortsat skal forblive hos K. Det er herunder hensigten at beskrive rammerne for det samarbejde, som skal finde sted mellem K og S. 2. Overtagne aktiver og passiver For en nærmere beskrivelse af de aktiver og passiver, som K i forbindelse med stiftelsen har apportindskudt i S, henvises til vurderingsberetning og åbningsbalance pr. 1. december Vurderingsberetning med åbningsbalance vedlægges aftalen som bilag 1. København Århus Kolding

11 K vil dog efter ikrafttræden af nærværende aftale fortsat være interessent i det fælleskommunale ndelsselskabet Slamforbrænding, idet S ikke kan være andelshaver i et fælles kommunalt selskab. Overdragelsen af de til spildevandsaktiviteten tilknyttede anlægsaktiver til S medfører en berettiget adkomst for S i og på K s ejendom, hvilket indebærer en forpligtigelse for K til at tilrettelægge sine dispositioner over arealerne under respekt for S s begrænsede rådighed over ejendommen. 3. lmindelige bestemmelser om S s virksomhed. S s hovedaktivitet består i at forestå driften af opgaver forbundet med afledning af spildevand fra husstande og virksomheder i de kloakoplande, der er angivet i Silkeborg Kommunes spildevandsplan. Overordnet set er der tale om gennemførelse af: drift og vedligeholdelse af rensningsanlæg drift og vedligeholdelse af ledningsnet gennemførelse af anlægsopgaver i overensstemmelse med spildevandsplanen. Selskabet overtager desuden opgaven forbundet med vedligeholdelse af anlæg og driftsmidler, som overdrages S. Herudover udøver S en rådgivende funktion angående spørgsmål relateret til spildevandsafledning. 4. Drifts- og vedligeholdelsesopgaver S overtager med virkning fra 1. december 2008 samtlige opgaver i relation til drift og vedligeholdelse af de spildevandanlæg med tilhørende ledningsnet m.v., som K hidtil har drevet i forsyningsområdet. Dette medfører således, at S driver og vedligeholder samtlige de spildevandsanlæg, som i forbindelse med stiftelsen af selskabet er apportindskudt af K, jf. aftalens punkt 2 og bilag 1. S forpligter sig endvidere til at drive og vedligeholde samtlige nye spildevandsanlæg. Driften og vedligeholdelsen af sådanne anlæg sker efter samme principper som ved bestående anlæg. Side 2

12 S s driftskapacitet skal dimensioneres med et omfang, som muliggør, at S under hensyn til faktiske og planlagte forhold i tilstrækkeligt omfang kan håndtere opgaven forbundet med afledning af spildevand. Endvidere skal indretningen af anlæggene etableres således, at de fastsatte vilkår for udledningstilladelser i behørigt omfang sikres gennemført. S skal derfor drage omsorg for, at rensningsanlæggene til enhver tid er i stand til at modtage og behandle det spildevand, som tilføres anlægget gennem ledningsnettet fra forsyningens forbrugere. S skal til enhver tid overholde gældende udledningstilladelser og grænseværdier for udledning fra offentlige spildevandsanlæg samt øvrige tilladelser meddelt af den kompetente myndighed. S er til enhver tid underkastet den planlægning på spildevandsområdet, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen, og som fremgår af den kommunale spildevandsplan. S skal snarest muligt underrette miljøtilsynet om driftsforhold, der medfører fare for omgivelserne og brugerne, såsom utilsigtet udslip og lignende. 5. Myndighedsopgaver K har ansvaret for løsningen af samtlige opgaver, som påhviler kommunalbestyrelsen i henhold til miljøbeskyttelsesloven og den til enhver tid gældende lovgivning på spildevandsområdet i øvrigt. S bistår efter anmodning fra K i relation til løsningen af myndighedsopgaver. S's bistand til K ved dennes varetagelse af myndighedsopgaver kan aldrig antage en sådan karakter, at der opstår en risiko for, at placeringen af det pågældende sagsforberedende skridt i S vil medføre, at K s endelige afgørelse påvirkes. 6. Rådgivende virksomhed bistand til myndighedsopgaver S skal etablere administrative funktioner som gør S i stand til at yde K og tilsluttede forbrugere rådgivning i spørgsmål angående afledning af spildevand. Dette gælder både rådgivning vedrørende problemstillinger af teknisk art og rådgivning om indholdet af den retlige regulering af spildevandsaktiviteten. S s funktion er i disse tilfælde i det hele underlagt den begrænsning, at bistanden til K alene kan have rådgivende karakter. Den konkrete sagsbehandling i forbin- Side 3

13 delse med myndighedsudøvelse forestås af K, og S s bistand kan ikke antage en sådan karakter, at der opstår risiko for, at S s bistand vil kunne påvirke K s endelige afgørelse i myndighedssager. Dette gør sig navnlig gældende i forhold til kommunale kompetencer i sager om: udledningstilladelser tilslutningstilladelser påbud om afhjælpning af forurening miljøgodkendelser tilsyn og håndhævelse Den nærmere fastlæggelse af afgrænsningen mellem S s bistand og K s sagsbehandling i myndighedssager fremgår af bilag 2 til nærværende aftale. I forbindelse med K s gennemførelse af spildevandsplanlægningen efter miljøbeskyttelsesloven yder S en særlig indsats med hensyn til tilvejebringelse af oplysninger angående statusoversigt over kloaksystemets recipientbelastning, kloakkernes tilstand i kommunen, renoveringsplan med målsætning og en prioritering af indsatsen, økonomiplan mv. i kommunen. 7. nlægsopgaver I forbindelse med den generelle spildevandsplanlægning efter miljøbeskyttelsesloven foretager K en vurdering af, hvilke behandlingsanlæg, der forventes anvendt, samt hvor store mængder spildevand, der forventes tilført spildevandssystemerne. På den baggrund udarbejder kommunalbestyrelsen en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger som anført i miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser, herunder oplysninger vedrørende eksisterende og planlagte spildevandsanlæg. I den forbindelse skal planen indeholde oplysninger om, hvilke udgifter, der forventes afholdt ved etablering af offentlige spildevandsanlæg. S træffer beslutning om opførelse af nye spildevandsanlæg samt udvidelse eller udskiftning af eksisterende spildevandsanlæg i overensstemmelse med spildevandsplanens bestemmelser herom. 8. Opkrævning og opgavens finansiering Opkrævning af udgifter forbundet med driften af spildevandsforsyningen gennemføres som en afregning mellem den tilsluttede forbruger og S. Side 4

14 Selskabets opkrævning af tilslutningsbidrag samt faste bidrag og variable kubikmetertakster fastsættes i enhver henseende i henhold til den gældende betalingsvedtægt. I forhold til kommunalbestyrelsens godkendelse af bidrag og takster bistår S med oplysninger om udgifterne forbundet med spildevandsopgaven. Uafhængigt af brugernes betaling af afledningsbidrag mv. erlægger K særskilt vederlag for den bistand, S yder i rådgivningsfunktion forbundet med kommunale myndighedsopgaver. 9. Takstfastsættelse S fastsætter og K godkender én gang årligt størrelsen af tilslutningsbidrag, den variable kubikmetertakst samt størrelsen af det faste bidrag, såfremt et sådant er indført. S udarbejder de nærmere betalingsregler i betalingsvedtægten. 10. Regnskab - "hvile-i-sig-selv" princippet S forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende prisregler for finansiering af spildevandsaktiviteten. På tidspunktet for indgåelsen af nærværende aftale forpligter S sig således til at overholde hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at økonomien i S set over en længere periode skal hvile i sig selv. Det vil sige, at S ikke må opkræve større samlede vandafledningsbidrag end de samlede omkostninger ved anlæg og drift af S's spildevandsanlæg. S forpligter sig derfor hermed til at iagttage det beskrevne hvile-i-sig-selv princip i forbindelse med selskabets indstilling af takstfastsættelsen over for kommunalbestyrelsen i K, jf. aftalens punkt 8 og 9. Den nærmere afgrænsning af, hvilke indtægter og udgifter S kan oppebære henholdsvis afholde i henhold til hvile-isig-selv princippet, følger af de til enhver tid gældende fortolkningsbidrag i lovgivningen om drift af spildevandsvirksomhed. Side 5

15 11. Låneoptagelse I medfør af de gældende regler om kommuners låntagning har K ubegrænset adgang til låneoptagelse vedrørende investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg. S kan optage lån til finansiering af udgifter, hvortil K har ubegrænset adgang til låneoptagelse - "automatisk" låneadgang. Selskabets optagelse af sådanne lån kræver ikke samtykke fra K. S s beslutning om at optage lån til finansiering af udgifter, som ikke er omfattet af den automatiske låneadgang, forudsætter derimod forudgående samtykke fra K s side. 12. Dispositioner over anlægsaktiver Selskabets beslutninger om at disponere over hovedanlægsaktiverne forbundet med spildevandsforsyning i form af aktivernes overdragelse til ejendom eller sikkerhed, samt beslutninger om at lade selskabet indgå i fusion, forudsætter K s forudgående godkendelse. Som hovedanlægsaktiver anses i denne sammenhæng: rensningsanlæg, pumpestationer, ledningsnet mv. 13. nsvars- og forsikringsforhold S har pligt til at holde de til spildevandsaktiviteten tilknyttede anlæg behørigt forsikret. 14. Informationspligt og samarbejde S er forpligtet til løbende at informere K om S' virksomhed, ligesom K er forpligtet til at informere S om alle relevante forhold, der relaterer sig til denne aftale, og som må antages at have S's interesse. Der forudsættes i denne forbindelse afholdt jævnlige informations- og koordineringsmøder parterne imellem, hvorunder især S's bistand med løsningen af myndighedsopgaverne tilrettelægges. I K s behandling af generelle eller konkrete sager med direkte eller indirekte konsekvens for S gives der altid S adgang til at fremkomme med en udtalelse om sagens genstand, forinden den endelige beslutning træffes. Side 6

16 15. Genforhandling K og S kan med ½ års skriftligt varsel til den 1. januar forlange en genforhandling af de vilkår, som følger af aftalen med tilhørende bilag. Enhver af parterne kan endvidere uden varsel forlange aftalen genforhandlet, såfremt der som følge af vedtagne ændringer i miljøbeskyttelsesloven og anden lovgivning, som regulerer spildevandsaktiviteterne, sker ændringer i de forudsætninger, som har ligget til grund for den opgavefordeling mellem K og S, som er fastlagt i denne aftale med tilhørende bilag. Der skal endelig ske genforhandling af aftalen, såfremt K etablerer et formaliseret samarbejde med en eller flere andre kommuner om myndighedsopgaverne i henhold til miljøbeskyttelsesloven og anden lovgivning, som regulerer spildevandsrensningsaktiviteterne - eller såfremt S overtager, indgår samarbejdsaftaler eller fusioneres med andre spildevandsforsyningsvirksomheder. 16. Uoverensstemmelser Ved uoverensstemmelser om forhold omfattet af aftalen - eller om fortolkningen af aftalen - er parterne enige om at søge disse løst ved indbyrdes imødekommende forhandlinger under et møde indkaldt i henhold til aftalens punkt Ikrafttræden ftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter. Silkeborg, den Silkeborg, den f. Silkeborg Spildevand /S f. Silkeborg Kommune Side 7

17 ftalen tiltrædes ligeledes af Silkeborg Forsyning /S som moderselskab i den i aftalen skitserede koncern. Silkeborg, den f. Silkeborg Forsyning /S Side 8

18 fgrænsning mellem Silkeborg Spildevand /S bistand til Silkeborg Kommunes sagsbehandling af myndighedssager Revisionsdato: 23. oktober 2008 Godkendt: Jan Pedersen Spildevandsforhold dministrations -grundlag Opgaver Opgaven løses p.t. af: Forsyning Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Opgaven løses fremover af: Spildevand /S Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Tilslutning til off. kloak tilslutningsvilkår Grundlag for tilladelser: Miljøbeskyttelses -lovens 28, stk. 3 Tilslutningstilladelse til off. kloak: Boliger m.m. = byggetilladelsen Erhverv efter MBL kap. 4 = særskilt tilslutningstilladelse (bemærkning.: nødvendig med bedre procedure for at sikre, at byggetilladelse ikke gives uden skelen til om, der er kloakstik ført til grunden) Tilslutningstidspunkt til off. kloak Miljøbeskyttelses -lovens 28, stk. 3 Beslutning om hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført - nuværende lovgrundlag (= kommunalbestyre lsen) - nuværende administrationspr aksis - DNV s kommentar til forslag til ændringslov (= spildevandsforsyningen)

19 fgrænsning mellem Silkeborg Spildevand /S bistand til Silkeborg Kommunes sagsbehandling af myndighedssager Revisionsdato: 23. oktober 2008 Godkendt: Jan Pedersen Spildevandsforhold dministrations -grundlag Opgaver Opgaven løses p.t. af: Forsyning Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Opgaven løses fremover af: Spildevand /S Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Regnvand til nedsivning på grunden Spildevandsbekendtgørelsens 30 og 31 Ikke off. veje og befæstelser < 20 biler = kommunalbestyrelsen Off. veje og befæstelser > 20 biler = kommunalbestyrelsen Separering af fælleskloakerede ejendomme Grundlag for påbud: Miljøbeskyttelses lovens 30, stk. 4 (miljømæssig uforsvarlighed) Forvarsel (orientering om projekt og fastsættelse af ændrede tilslutningsvilkår) Påbud med tidsfrist Påmindelse ved overskreden tidsfrist Evt. politianmeldelse Grundlag for effektu-ering: byggesagslovgivning, autorisationslovgi vning Behandling af dispensationsansøgninger (fristforlængelse, undtagelse fra krav om separering) Grundejerkontakt om løsninger på privat grund Kontrol af om separering vitterlig er udført i tvivlstilfælde

20 fgrænsning mellem Silkeborg Spildevand /S bistand til Silkeborg Kommunes sagsbehandling af myndighedssager Revisionsdato: 23. oktober 2008 Godkendt: Jan Pedersen Spildevandsforhold dministrations -grundlag Opgaver Opgaven løses p.t. af: Forsyning Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Opgaven løses fremover af: Spildevand /S Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Vedligeholdelse af byggesagen m. dokumentation for udførte ændringer på privat grund Fejlkoblinger på privat grund Grundlag for undersøgelser på privat grund: Miljøbeskyttelses lovens 87 (miljømæssig uforsvarlighed) Spildevand i regnvandssystemet eller omvendt: Opsporing i hovedkloaksystemet Opsporing på privat grund Grundlag for påbud om udbedringer (funktionsdygtigh ed): byggesagslovgivningen - tilslutningsvilkår i tilslutningstillade lsen (=byggetilladelse n) ikke overholdt Påbud til grundejer om ændring af kloak på privat grund Vedligeholdelse af byggesagen m. dokumentation for udførte ændringer på privat grund Uvedkommende vand i kloaksystemet på privat grund Grundlag for påbud: Miljøbeskyttelses lovens 30, stk. 4 (miljømæs- Konstatering af indsivning af grundvand til off. kloak fra private stikledninger

21 fgrænsning mellem Silkeborg Spildevand /S bistand til Silkeborg Kommunes sagsbehandling af myndighedssager Revisionsdato: 23. oktober 2008 Godkendt: Jan Pedersen Spildevandsforhold dministrations -grundlag Opgaver Opgaven løses p.t. af: Forsyning Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Opgaven løses fremover af: Spildevand /S Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg sig uforsvarlighed) Påbud om fornyelse af privat kloak I områder med høj grundvandsstand: - systematisk kontrol i skelbrønde efter fornyelse af hoved-ledninger og stikledninger til skel () - efterfølgende påbud om fornyelse af privat kloak () Udsivning af vand fra kloaksystemet på privat grund - til grundvandsboringe r eller områder med påtænkt indvinding af grundvand Betalingsregler Grundlag for påbud: Miljøbeskyttelses lovens 30, stk. 4 (miljømæssig uforsvarlighed) Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Konstatering af udsivning, eks. ved vurdering af tilstand af privat kloak, når kommunal del fornyes Påbud om udbedring på privat grund Dispensation til kravet om betaling af standardtilslutningsbidrag, jf. 2, stk. 8: - nuværende lovgrundlag: = kommunalbesstyrelsen - forslag til ændringslov: = spildevandsforsyningen () () Nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for nærmere nævnte kategorier af vand, jf. 2

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke Kongeåen ved Skodborghus Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke - med virkning fra 1. marts 2013 Indhold 1. Lovgrundlag, formål og omfang... 2 2. Vejen Forsynings organisering... 2 3. Definition

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen Bilag 1 Standardkontrakt ved medlemskab af Kloakforsyningen Denne kontrakts ordlyd gælder for ejendomme der accepterer tilbuddet om medlemskab af Kloakforsyningen. Tilbuddet gælder for ejendomme der efter

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE [Regulativet omhandler en kommunal tømningsordning for individuel tømning af samletank på privat ejendom.] April 2008 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2008

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE GREVE SOLRØD FORSYNING A/S

SOLRØD KOMMUNE GREVE SOLRØD FORSYNING A/S SOLRØD KOMMUNE GREVE SOLRØD FORSYNING A/S Aftale om samarbejde mellem Greve Solrød Forsyning A/S og Solrød Kommune om drifts- og myndighedsopgaver på spildevandsområdet. 1. Baggrund 1.1 Aftalen redegør

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. december 2009 Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale Økonomiområdet Teknik

Læs mere

De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion

De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion DAKOFA den 24. august 2011 Advokat (L) Jacob Brandt De retlige aspekter Hvorfor er

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e))

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e)) Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 mellem og ejeren/ejerne, (navn(e)) af ejendommen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R DET VIL JEG TALE OM Dilemmaer Tilslutningstilladelse Lokalplanens betydning Landvæsenskommissions kendelses

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 19 Bilag 1 Myndigheds- og driftsopgaver 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Langeland forsyning A/S Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der er dannet den 9.11.2009 som en konsekvens af Vandsektorloven.

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Udkast til AFTALE OM SAMARBEJDE OM ADMINISTRATIONS- OG DRIFTSOPGAVER VEDRØRENDER FORSYNINGSSELSKABERNE EJET AF HALSNÆS KOMMUNE BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.1 Foreløbig ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 Indhold Indledning...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk SK Spildevand A/S 2011 Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere Indholdsfortegnelse 1 Regulativets område... 3 2 Benyttelsespligt... 3 3 Krav til dæksler og adgangsforhold... 3 4 Tømning....

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

2, stk , stk a, stk a, stk. 3 +

2, stk , stk a, stk a, stk. 3 + OVERSIGT OVER FORDELING AF KOMPETENCE MELLEM SPILDEVANDSSELSKAB OG KOMMUNE Emne Lovbestemmelse Forhold, der hører under kommunens kompetence Forhold, der hører under spildevandsselskabets kompetence Om

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 Bilag 1 Administrationspraksis Indholdsfortegnelse 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 2.1 Særbidrag for tilledning af særligt forurenet spildevand 2 2.2 Spildevand fra samletanke mm. 2 2.3

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse 1: Formål og grundlag... 3 2: Regulativets gyldighedsområde... 3 3: Tilslutningspligt.... 3 4: Tilmelding... 3 5: Afmelding...

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere