Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Silkeborg Vand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Silkeborg Vand A/S"

Transkript

1 Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Vand /S 1. Baggrund og formål Silkeborg Kommune (i det følgende benævnt "K") har etableret Silkeborg Vand /S (i det følgende benævnt "S") med virkning fra den 1. december 2008 i henhold til byrådets beslutning af 24. november S er 100 % ejet af Silkeborg Forsyning /S, som igen er 100 % ejet af K. Som et led i etableringen har K indskudt den af Silkeborg Kommunes forsyningsafdeling hidtil drevne driftsopgave forbundet mod forsyning af vand samt de hertil tilhørende aktiver og passiver. I forbindelse med stiftelsen af S indtrådte S i samtlige de af Silkeborg Kommunes forsyningsforvaltning indgåede aftaler og løbende mellemværender med tilknytning til vandforsyningen. Det er hovedformålet med denne aftale at fastlægge opgavefordelingen mellem henholdsvis K og S på vandforsyningsområdet i det tilknyttede forsyningsområde efter etableringen af den ovenfor beskrevne selskabsstruktur, idet der med aftalen sker en adskillelse af driftsopgaverne fra myndighedsopgaverne, som fortsat skal forblive hos K. Det er herunder hensigten at beskrive rammerne for det samarbejde, som skal finde sted mellem K og S. 2. Overtagne aktiver og passiver For en nærmere beskrivelse af de aktiver og passiver, som K i forbindelse med stiftelsen har apportindskudt i S, henvises til vurderingsberetning og åbningsba-

2 lance pr. 1. december Vurderingsberetning med åbningsbalance vedlægges aftalen som bilag 1. Overdragelsen af de til vandforsyningsaktiviteten tilknyttede anlægsaktiver til S medfører en berettiget adkomst for S i og på K s ejendom, hvilket indebærer en forpligtigelse for K til at tilrettelægge sine dispositioner over arealerne under respekt for S s begrænsede rådighed over ejendommen, idet gæsteprincippet dog gælder for vejarealer. 3. lmindelige bestemmelser om S s virksomhed S s hovedaktivitet består i at forestå driften af opgaver forbundet med forsyning af vand til husstande og virksomheder i det forsyningsområde der er angivet i Silkeborg Kommunes vandforsyningsplan. Overordnet er der tale om gennemførelse af: indvinding af vand driften af vandforsyningsanlæg vedligeholdelse af ledningsnet gennemførelse af anlægsopgaver i overensstemmelse med vandforsyningsplanen Evt. grundvandsbeskyttende tiltag Selskabet overtager desuden opgaven forbundet med vedligeholdelse af anlæg og driftsmidler, som overdrages S. Herudover udøver S en rådgivende funktion angående spørgsmål relateret til vandforsyning. 4. Drifts- og vedligeholdelsesopgaver S overtager med virkning fra den 1. december 2008 samtlige opgaver i relation til drift og vedligeholdelse af de vandforsyningsanlæg med tilhørende ledningsnet m.v., som K hidtil har drevet i forsyningsområdet. Dette medfører således, at S driver og vedligeholder samtlige de vandforsyningsanlæg, som i forbindelse med stiftelsen af selskabet er apportindskudt af K, jf. aftalens punkt 2 og bilag 1. Side 2

3 S s driftskapacitet skal dimensioneres med et omfang, som muliggør, at S under hensyn til faktiske og planlagte forhold i tilstrækkeligt omfang kan håndtere opgaverne forbundet med forsyning af vand. Drikkevandet skal til enhver tid opfylde de kvalitetskrav, som følger af lovgivningen og administrativt udstedte forskrifter på vandforsyningsområdet. S skal således til enhver tid overholde gældende grænseværdier og kvalitetskrav. S skal derfor drage omsorg for, at vandforsyningsanlæggene til enhver tid er i stand til at forsyne brugerne i vandforsyningens område i overensstemmelse med brugernes behov. S følger til enhver tid den planlægning på vandforsyningsområdet, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen, og som fremgår af den kommunale vandforsyningsplan. K fører tilsyn med indretning og driften af vandforsyningsanlæggene i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. S skal snarest muligt underrette kommunen om driftsforhold, forurening mv. der medfører en fare for brugerne af vandforsyningen. 5. Myndighedsopgaver K har ansvaret for løsningen af samtlige opgaver, som påhviler kommunalbestyrelsen i henhold til vandforsyningsloven og den til enhver tid gældende lovgivning på vandforsyningsområdet i øvrigt. S bistår efter anmodning fra K i relation til løsningen af myndighedsopgaver. S's bistand til K ved dennes varetagelse af myndighedsopgaver kan aldrig antage en sådan karakter, at der opstår en risiko for, at placeringen af det pågældende sagsforberedende skridt i S vil medføre, at forvaltningens endelige afgørelse påvirkes. 6. Rådgivende virksomhed bistand til myndighedsopgaver S skal etablere administrative funktioner, som gør S i stand til at yde K og tilsluttede forbrugere rådgivning i spørgsmål angående vandforsyningen. Dette gælder både rådgivning vedrørende problemstillinger af teknisk art og rådgivning om indholdet af den retlige regulering af vandforsyningsaktiviteten. S s funktion er i disse tilfælde i det hele underlagt den begrænsning, at bistanden til K alene kan have rådgivende karakter. Den konkrete sagsbehandling i forbin- Side 3

4 delse med myndighedsudøvelse forestås af K, og S s bistand kan ikke antage en sådan karakter, at der opstår risiko for, at S s bistand vil kunne påvirke K s endelige afgørelse i myndighedssager. Den nærmere fastlæggelse af afgrænsningen mellem S s bistand og K s sagsbehandling i myndighedssager fremgår af bilag 2 til nærværende aftale. 7. nlægsopgaver I forbindelse med den generelle vandforsyningsplanlægning foretager K en vurdering af forsyningsanlæggene samt hvilket vandforsyningsbehov, der forventes. På den baggrund udarbejder kommunalbestyrelsen en plan for vandforsyningen. I den forbindelse skal planen indeholde oplysninger om, hvilke udgifter, der forventes afholdt ved etablering af offentlige vandforsyningsanlæg. S kan opfordre K til at træffe beslutning om opførelse af nye vandforsyningsanlæg samt udvidelse eller udskiftning af eksisterende vandforsyningsanlæg i overensstemmelse med vandforsyningsplanens bestemmelser herom. K træffer beslutning om opførelse af nye vandforsyningsanlæg eller udvidelse/udskiftning af eksisterende vandforsyningsanlæg på baggrund af en opfordring fra S eller på eget initiativ. S forestår etablering af vandforsyning i det åbne land inden for eget forsyningsområde, som defineret i vandforsyningsplanen. S afholder således alle omkostninger ved etablering af ledninger i det ovennævnte område og modtager alle tilslutningsafgifter i forbindelse hermed. 8. Opkrævning og opgavens finansiering Opkrævning af udgifter forbundet med driften af vandforsyningen gennemføres som en afregning mellem den tilsluttede forbruger og S. I forhold til kommunalbestyrelsens godkendelse af takster bistår S med oplysninger om udgifterne forbundet med vandforsyningsopgaven, og S fremkommer i denne forbindelse med en indstilling til størrelsen af taksten. I denne funktion iagttager S de gældende prisregler for finansiering af vandforsyningsaktiviteten. Uafhængigt af takstfastsættelsen erlægger K særskilt vederlag for den bistand, S yder i rådgivningsfunktion forbundet med kommunale myndighedsopgaver. Side 4

5 9. Takstfastsættelse m.v. K udfærdiger - efter forudgående forhandling med S - et regulativ, som skal være i overensstemmelse med vandforsyningslovgivningen. K godkender anlægs- og driftsbidrag til det af S drevne, almene vandforsyningsanlæg efter indstilling fra S, jf. vandforsyningslovgivningen. 10. Regnskab - "hvile-i-sig-selv" princippet S forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende prisregler for finansiering af vandforsyningsaktiviteten. På tidspunktet for indgåelsen af nærværende aftale forpligter S sig således til at overholde hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at økonomien i S set over en længere periode skal hvile i sig selv. Det vil sige, at S ikke må opkræve større samlede bidrag end de samlede omkostninger ved anlæg og drift af S's vandforsyningsanlæg. S forpligter sig derfor hermed til at iagttage det beskrevne hvile-i-sig-selv princip i forbindelse med selskabets indstilling af taktsfastsættelsen over for kommunalbestyrelsen i K, jf. aftalens punkt 8 og 9. Den nærmere afgrænsning af, hvilke indtægter og udgifter S kan oppebære henholdsvis afholde i henhold til hvile-isig-selv princippet følger af de til enhver tid gældende fortolkningsbidrag i lovgivningen om drift af vandforsyningsvirksomhed. 11. Låneoptagelse I medfør af de gældende regler om kommuners låntagning har K ubegrænset adgang til låneoptagelse vedrørende investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand, hvilket blandt andet omfatter investeringsudgifter til vandforsyningsanlæg og ledningsnettet. S kan optage lån til finansiering af udgifter, hvortil K har ubegrænset adgang til låneoptagelse - "automatisk" låneadgang. Selskabets optagelse af sådanne lån kræver ikke samtykke fra K. S s beslutning om at optage lån til finansiering af udgifter, som ikke er omfattet af den automatiske låneadgang, forudsætter derimod forudgående samtykke fra K s side. Side 5

6 12. Dispositioner over anlægsaktiver Selskabets beslutninger om at disponere over hovedanlægsaktiverne forbundet med vandforsyningsaktivitet i form af aktivernes overdragelse til ejendom eller sikkerhed, samt beslutninger om at lade selskabet indgå i fusion, forudsætter K s godkendelse. Som hovedanlægsaktiver anses i denne sammenhæng: vandindvindingsanlæg, ledningsnet m.v., forsyningsanlæg, pumpestationer, rørledninger mv. 13. nsvars- og forsikringsforhold S har pligt til at holde de til vandforsyningsaktiviteten tilknyttede anlæg behørigt forsikret. 14. Informationspligt og samarbejde S er forpligtet til løbende at informere K om S' virksomhed, ligesom K er forpligtet til at informere S om alle relevante forhold, der relaterer sig til denne aftale, og som må antages at have S' interesse. Der forudsættes i denne forbindelse afholdt jævnlige informations- og koordineringsmøder parterne imellem, hvorunder især S's bistand med løsningen af myndighedsopgaverne tilrettelægges. I K s behandling af generelle eller konkrete sager med direkte eller indirekte konsekvens for S gives der altid S adgang til at fremkomme med en udtalelse om sagens genstand, forinden den endelige beslutning træffes. 15. Genforhandling K og S kan med ½ års skriftligt varsel til den 1. januar forlange en genforhandling af de vilkår, som følger af aftalen med tilhørende bilag. Enhver af parterne kan endvidere uden varsel forlange aftalen genforhandlet, såfremt der som følge af vedtagne ændringer i vandforsyningslovgivningen sker ændringer i de forudsætninger, som har ligget til grund for den opgavefordeling mellem K og S, som er fastlagt i denne aftale med tilhørende bilag. Der skal endelig ske genforhandling af aftalen, såfremt K etablerer et formaliseret samarbejde med en eller flere andre kommuner om myndighedsopgaverne i hen- Side 6

7 hold til vandforsyningslovgivningen - eller såfremt S overtager, indgår samarbejdsaftaler eller fusioneres med andre vandforsyningsvirksomheder. 16. Uoverensstemmelser Ved uoverensstemmelser om forhold omfattet af aftalen - eller om fortolkningen af aftalen - er parterne enige om at søge disse løst ved indbyrdes imødekommende forhandlinger under et møde indkaldt i henhold til aftalens punkt Ikrafttræden ftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter. Silkeborg, den Silkeborg, den f. Silkeborg Vand /S f. Silkeborg Kommune ftalen tiltrædes ligeledes af Silkeborg Forsyning /S som moderselskab i den i aftalen skitserede koncern. Silkeborg, den f. Silkeborg Forsyning /S Side 7

8 fgrænsning mellem Silkeborg Vand /S bistand til Silkeborg Kommunes sagsbehandling af myndighedssager Revisionsdato: 22. oktober 2008 Godkendt: Jan H. Pedersen Diverse forhold dministrationsgrundlag Opgaver Opgaven løses pt. af: Forsyning Miljø Vej og trafik Byggesag Opgaven løses fremover af: Vand /S Miljø Vej og trafik Byggesag VFL Vandforsyningsplanlægning - 29-planlægning - Godkende anlægs- og driftsbidrag (takster) for private vandforsyninger. - Udarbejde regulativer for private vandforsyninger - Boretilladelser < m³/år - Vandindvindingstilladelser < m³/år ekskl. markvanding - Beslutning om ekspropriation - Grundvandssænkning <6.000 m³/år - Tilsyn vedr. overholdelse af loven og regler fastsat med hjemmel i loven - (+miljøcenter) BEK (+miljøcenter) - (+miljøcenter) VFL Tilsyn vedr. overholdelse af påbud, forbud og vilkår i afgørelser Tilsyn med indretning og drift af vandforsyningsanlæg Tilsyn med drikkevandskvalitet og grundvandskvalitet i indvindingsboringer Tilsyn med indvundne vandmængder dministration af evt. vandmålere på enkeltanlæg Vandrammedirektiv Godkendelse af jordledning og indføringsarrangement med måler

9 fgrænsning mellem Silkeborg Vand /S bistand til Silkeborg Kommunes sagsbehandling af myndighedssager Revisionsdato: 22. oktober 2008 Godkendt: Jan H. Pedersen Byggelov, ut.lov Godkendelse af vandinstallationer i bygninger () VFL Gebyropkrævning Indsatsplanlægning i OSDområder Vandindvindingstilladelser m.v i h.t 20 Vandværksbog (register) fkrydsningsskema: - () = udføres ikke eller mangelfuldt i dag - = udføres i dag - = assisterer den ansvarlige - VFL= Vandforsyningsloven - BEK= Bekg. 871 af 21. sept (Tilsynsbekendtgørelsen) - Myndighedsopgaver skrevet med kursiv overføres fra amt til kommune ifm. kommunalreformen

10 Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Spildevand /S 1. Baggrund og formål Silkeborg Kommune (i det følgende benævnt "K") har etableret Silkeborg Spildevand /S (i det følgende benævnt "S") med virkning fra den 1. december 2008 i henhold til byrådets beslutning af 24. november S er 100 % ejet af Silkeborg Forsyning /S, som igen er 100 % ejet af K. Som et led i etableringen har K indskudt den af Silkeborg Kommunes Forsyningsafdeling hidtil drevne driftsopgave forbundet med afledning af spildevand samt de hertil tilhørende aktiver og passiver. I forbindelse med stiftelsen af S indtrådte S i samtlige de af Silkeborg Kommunes Forsyningsafdeling indgåede aftaler og løbende mellemværender med tilknytning til spildevandsaktiviteten. Det er hovedformålet med denne aftale at fastlægge opgavefordelingen mellem henholdsvis K og S på spildevandsområdet i det tilknyttede forsyningsområde efter etableringen af den ovenfor beskrevne selskabsstruktur, idet der med aftalen sker en adskillelse af driftsopgaverne fra myndighedsopgaverne, som fortsat skal forblive hos K. Det er herunder hensigten at beskrive rammerne for det samarbejde, som skal finde sted mellem K og S. 2. Overtagne aktiver og passiver For en nærmere beskrivelse af de aktiver og passiver, som K i forbindelse med stiftelsen har apportindskudt i S, henvises til vurderingsberetning og åbningsbalance pr. 1. december Vurderingsberetning med åbningsbalance vedlægges aftalen som bilag 1. København Århus Kolding

11 K vil dog efter ikrafttræden af nærværende aftale fortsat være interessent i det fælleskommunale ndelsselskabet Slamforbrænding, idet S ikke kan være andelshaver i et fælles kommunalt selskab. Overdragelsen af de til spildevandsaktiviteten tilknyttede anlægsaktiver til S medfører en berettiget adkomst for S i og på K s ejendom, hvilket indebærer en forpligtigelse for K til at tilrettelægge sine dispositioner over arealerne under respekt for S s begrænsede rådighed over ejendommen. 3. lmindelige bestemmelser om S s virksomhed. S s hovedaktivitet består i at forestå driften af opgaver forbundet med afledning af spildevand fra husstande og virksomheder i de kloakoplande, der er angivet i Silkeborg Kommunes spildevandsplan. Overordnet set er der tale om gennemførelse af: drift og vedligeholdelse af rensningsanlæg drift og vedligeholdelse af ledningsnet gennemførelse af anlægsopgaver i overensstemmelse med spildevandsplanen. Selskabet overtager desuden opgaven forbundet med vedligeholdelse af anlæg og driftsmidler, som overdrages S. Herudover udøver S en rådgivende funktion angående spørgsmål relateret til spildevandsafledning. 4. Drifts- og vedligeholdelsesopgaver S overtager med virkning fra 1. december 2008 samtlige opgaver i relation til drift og vedligeholdelse af de spildevandanlæg med tilhørende ledningsnet m.v., som K hidtil har drevet i forsyningsområdet. Dette medfører således, at S driver og vedligeholder samtlige de spildevandsanlæg, som i forbindelse med stiftelsen af selskabet er apportindskudt af K, jf. aftalens punkt 2 og bilag 1. S forpligter sig endvidere til at drive og vedligeholde samtlige nye spildevandsanlæg. Driften og vedligeholdelsen af sådanne anlæg sker efter samme principper som ved bestående anlæg. Side 2

12 S s driftskapacitet skal dimensioneres med et omfang, som muliggør, at S under hensyn til faktiske og planlagte forhold i tilstrækkeligt omfang kan håndtere opgaven forbundet med afledning af spildevand. Endvidere skal indretningen af anlæggene etableres således, at de fastsatte vilkår for udledningstilladelser i behørigt omfang sikres gennemført. S skal derfor drage omsorg for, at rensningsanlæggene til enhver tid er i stand til at modtage og behandle det spildevand, som tilføres anlægget gennem ledningsnettet fra forsyningens forbrugere. S skal til enhver tid overholde gældende udledningstilladelser og grænseværdier for udledning fra offentlige spildevandsanlæg samt øvrige tilladelser meddelt af den kompetente myndighed. S er til enhver tid underkastet den planlægning på spildevandsområdet, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen, og som fremgår af den kommunale spildevandsplan. S skal snarest muligt underrette miljøtilsynet om driftsforhold, der medfører fare for omgivelserne og brugerne, såsom utilsigtet udslip og lignende. 5. Myndighedsopgaver K har ansvaret for løsningen af samtlige opgaver, som påhviler kommunalbestyrelsen i henhold til miljøbeskyttelsesloven og den til enhver tid gældende lovgivning på spildevandsområdet i øvrigt. S bistår efter anmodning fra K i relation til løsningen af myndighedsopgaver. S's bistand til K ved dennes varetagelse af myndighedsopgaver kan aldrig antage en sådan karakter, at der opstår en risiko for, at placeringen af det pågældende sagsforberedende skridt i S vil medføre, at K s endelige afgørelse påvirkes. 6. Rådgivende virksomhed bistand til myndighedsopgaver S skal etablere administrative funktioner som gør S i stand til at yde K og tilsluttede forbrugere rådgivning i spørgsmål angående afledning af spildevand. Dette gælder både rådgivning vedrørende problemstillinger af teknisk art og rådgivning om indholdet af den retlige regulering af spildevandsaktiviteten. S s funktion er i disse tilfælde i det hele underlagt den begrænsning, at bistanden til K alene kan have rådgivende karakter. Den konkrete sagsbehandling i forbin- Side 3

13 delse med myndighedsudøvelse forestås af K, og S s bistand kan ikke antage en sådan karakter, at der opstår risiko for, at S s bistand vil kunne påvirke K s endelige afgørelse i myndighedssager. Dette gør sig navnlig gældende i forhold til kommunale kompetencer i sager om: udledningstilladelser tilslutningstilladelser påbud om afhjælpning af forurening miljøgodkendelser tilsyn og håndhævelse Den nærmere fastlæggelse af afgrænsningen mellem S s bistand og K s sagsbehandling i myndighedssager fremgår af bilag 2 til nærværende aftale. I forbindelse med K s gennemførelse af spildevandsplanlægningen efter miljøbeskyttelsesloven yder S en særlig indsats med hensyn til tilvejebringelse af oplysninger angående statusoversigt over kloaksystemets recipientbelastning, kloakkernes tilstand i kommunen, renoveringsplan med målsætning og en prioritering af indsatsen, økonomiplan mv. i kommunen. 7. nlægsopgaver I forbindelse med den generelle spildevandsplanlægning efter miljøbeskyttelsesloven foretager K en vurdering af, hvilke behandlingsanlæg, der forventes anvendt, samt hvor store mængder spildevand, der forventes tilført spildevandssystemerne. På den baggrund udarbejder kommunalbestyrelsen en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger som anført i miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser, herunder oplysninger vedrørende eksisterende og planlagte spildevandsanlæg. I den forbindelse skal planen indeholde oplysninger om, hvilke udgifter, der forventes afholdt ved etablering af offentlige spildevandsanlæg. S træffer beslutning om opførelse af nye spildevandsanlæg samt udvidelse eller udskiftning af eksisterende spildevandsanlæg i overensstemmelse med spildevandsplanens bestemmelser herom. 8. Opkrævning og opgavens finansiering Opkrævning af udgifter forbundet med driften af spildevandsforsyningen gennemføres som en afregning mellem den tilsluttede forbruger og S. Side 4

14 Selskabets opkrævning af tilslutningsbidrag samt faste bidrag og variable kubikmetertakster fastsættes i enhver henseende i henhold til den gældende betalingsvedtægt. I forhold til kommunalbestyrelsens godkendelse af bidrag og takster bistår S med oplysninger om udgifterne forbundet med spildevandsopgaven. Uafhængigt af brugernes betaling af afledningsbidrag mv. erlægger K særskilt vederlag for den bistand, S yder i rådgivningsfunktion forbundet med kommunale myndighedsopgaver. 9. Takstfastsættelse S fastsætter og K godkender én gang årligt størrelsen af tilslutningsbidrag, den variable kubikmetertakst samt størrelsen af det faste bidrag, såfremt et sådant er indført. S udarbejder de nærmere betalingsregler i betalingsvedtægten. 10. Regnskab - "hvile-i-sig-selv" princippet S forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende prisregler for finansiering af spildevandsaktiviteten. På tidspunktet for indgåelsen af nærværende aftale forpligter S sig således til at overholde hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at økonomien i S set over en længere periode skal hvile i sig selv. Det vil sige, at S ikke må opkræve større samlede vandafledningsbidrag end de samlede omkostninger ved anlæg og drift af S's spildevandsanlæg. S forpligter sig derfor hermed til at iagttage det beskrevne hvile-i-sig-selv princip i forbindelse med selskabets indstilling af takstfastsættelsen over for kommunalbestyrelsen i K, jf. aftalens punkt 8 og 9. Den nærmere afgrænsning af, hvilke indtægter og udgifter S kan oppebære henholdsvis afholde i henhold til hvile-isig-selv princippet, følger af de til enhver tid gældende fortolkningsbidrag i lovgivningen om drift af spildevandsvirksomhed. Side 5

15 11. Låneoptagelse I medfør af de gældende regler om kommuners låntagning har K ubegrænset adgang til låneoptagelse vedrørende investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg. S kan optage lån til finansiering af udgifter, hvortil K har ubegrænset adgang til låneoptagelse - "automatisk" låneadgang. Selskabets optagelse af sådanne lån kræver ikke samtykke fra K. S s beslutning om at optage lån til finansiering af udgifter, som ikke er omfattet af den automatiske låneadgang, forudsætter derimod forudgående samtykke fra K s side. 12. Dispositioner over anlægsaktiver Selskabets beslutninger om at disponere over hovedanlægsaktiverne forbundet med spildevandsforsyning i form af aktivernes overdragelse til ejendom eller sikkerhed, samt beslutninger om at lade selskabet indgå i fusion, forudsætter K s forudgående godkendelse. Som hovedanlægsaktiver anses i denne sammenhæng: rensningsanlæg, pumpestationer, ledningsnet mv. 13. nsvars- og forsikringsforhold S har pligt til at holde de til spildevandsaktiviteten tilknyttede anlæg behørigt forsikret. 14. Informationspligt og samarbejde S er forpligtet til løbende at informere K om S' virksomhed, ligesom K er forpligtet til at informere S om alle relevante forhold, der relaterer sig til denne aftale, og som må antages at have S's interesse. Der forudsættes i denne forbindelse afholdt jævnlige informations- og koordineringsmøder parterne imellem, hvorunder især S's bistand med løsningen af myndighedsopgaverne tilrettelægges. I K s behandling af generelle eller konkrete sager med direkte eller indirekte konsekvens for S gives der altid S adgang til at fremkomme med en udtalelse om sagens genstand, forinden den endelige beslutning træffes. Side 6

16 15. Genforhandling K og S kan med ½ års skriftligt varsel til den 1. januar forlange en genforhandling af de vilkår, som følger af aftalen med tilhørende bilag. Enhver af parterne kan endvidere uden varsel forlange aftalen genforhandlet, såfremt der som følge af vedtagne ændringer i miljøbeskyttelsesloven og anden lovgivning, som regulerer spildevandsaktiviteterne, sker ændringer i de forudsætninger, som har ligget til grund for den opgavefordeling mellem K og S, som er fastlagt i denne aftale med tilhørende bilag. Der skal endelig ske genforhandling af aftalen, såfremt K etablerer et formaliseret samarbejde med en eller flere andre kommuner om myndighedsopgaverne i henhold til miljøbeskyttelsesloven og anden lovgivning, som regulerer spildevandsrensningsaktiviteterne - eller såfremt S overtager, indgår samarbejdsaftaler eller fusioneres med andre spildevandsforsyningsvirksomheder. 16. Uoverensstemmelser Ved uoverensstemmelser om forhold omfattet af aftalen - eller om fortolkningen af aftalen - er parterne enige om at søge disse løst ved indbyrdes imødekommende forhandlinger under et møde indkaldt i henhold til aftalens punkt Ikrafttræden ftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter. Silkeborg, den Silkeborg, den f. Silkeborg Spildevand /S f. Silkeborg Kommune Side 7

17 ftalen tiltrædes ligeledes af Silkeborg Forsyning /S som moderselskab i den i aftalen skitserede koncern. Silkeborg, den f. Silkeborg Forsyning /S Side 8

18 fgrænsning mellem Silkeborg Spildevand /S bistand til Silkeborg Kommunes sagsbehandling af myndighedssager Revisionsdato: 23. oktober 2008 Godkendt: Jan Pedersen Spildevandsforhold dministrations -grundlag Opgaver Opgaven løses p.t. af: Forsyning Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Opgaven løses fremover af: Spildevand /S Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Tilslutning til off. kloak tilslutningsvilkår Grundlag for tilladelser: Miljøbeskyttelses -lovens 28, stk. 3 Tilslutningstilladelse til off. kloak: Boliger m.m. = byggetilladelsen Erhverv efter MBL kap. 4 = særskilt tilslutningstilladelse (bemærkning.: nødvendig med bedre procedure for at sikre, at byggetilladelse ikke gives uden skelen til om, der er kloakstik ført til grunden) Tilslutningstidspunkt til off. kloak Miljøbeskyttelses -lovens 28, stk. 3 Beslutning om hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført - nuværende lovgrundlag (= kommunalbestyre lsen) - nuværende administrationspr aksis - DNV s kommentar til forslag til ændringslov (= spildevandsforsyningen)

19 fgrænsning mellem Silkeborg Spildevand /S bistand til Silkeborg Kommunes sagsbehandling af myndighedssager Revisionsdato: 23. oktober 2008 Godkendt: Jan Pedersen Spildevandsforhold dministrations -grundlag Opgaver Opgaven løses p.t. af: Forsyning Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Opgaven løses fremover af: Spildevand /S Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Regnvand til nedsivning på grunden Spildevandsbekendtgørelsens 30 og 31 Ikke off. veje og befæstelser < 20 biler = kommunalbestyrelsen Off. veje og befæstelser > 20 biler = kommunalbestyrelsen Separering af fælleskloakerede ejendomme Grundlag for påbud: Miljøbeskyttelses lovens 30, stk. 4 (miljømæssig uforsvarlighed) Forvarsel (orientering om projekt og fastsættelse af ændrede tilslutningsvilkår) Påbud med tidsfrist Påmindelse ved overskreden tidsfrist Evt. politianmeldelse Grundlag for effektu-ering: byggesagslovgivning, autorisationslovgi vning Behandling af dispensationsansøgninger (fristforlængelse, undtagelse fra krav om separering) Grundejerkontakt om løsninger på privat grund Kontrol af om separering vitterlig er udført i tvivlstilfælde

20 fgrænsning mellem Silkeborg Spildevand /S bistand til Silkeborg Kommunes sagsbehandling af myndighedssager Revisionsdato: 23. oktober 2008 Godkendt: Jan Pedersen Spildevandsforhold dministrations -grundlag Opgaver Opgaven løses p.t. af: Forsyning Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Opgaven løses fremover af: Spildevand /S Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Vedligeholdelse af byggesagen m. dokumentation for udførte ændringer på privat grund Fejlkoblinger på privat grund Grundlag for undersøgelser på privat grund: Miljøbeskyttelses lovens 87 (miljømæssig uforsvarlighed) Spildevand i regnvandssystemet eller omvendt: Opsporing i hovedkloaksystemet Opsporing på privat grund Grundlag for påbud om udbedringer (funktionsdygtigh ed): byggesagslovgivningen - tilslutningsvilkår i tilslutningstillade lsen (=byggetilladelse n) ikke overholdt Påbud til grundejer om ændring af kloak på privat grund Vedligeholdelse af byggesagen m. dokumentation for udførte ændringer på privat grund Uvedkommende vand i kloaksystemet på privat grund Grundlag for påbud: Miljøbeskyttelses lovens 30, stk. 4 (miljømæs- Konstatering af indsivning af grundvand til off. kloak fra private stikledninger

21 fgrænsning mellem Silkeborg Spildevand /S bistand til Silkeborg Kommunes sagsbehandling af myndighedssager Revisionsdato: 23. oktober 2008 Godkendt: Jan Pedersen Spildevandsforhold dministrations -grundlag Opgaver Opgaven løses p.t. af: Forsyning Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg Opgaven løses fremover af: Spildevand /S Natur og Miljø Vej og Trafik Plan og Byg sig uforsvarlighed) Påbud om fornyelse af privat kloak I områder med høj grundvandsstand: - systematisk kontrol i skelbrønde efter fornyelse af hoved-ledninger og stikledninger til skel () - efterfølgende påbud om fornyelse af privat kloak () Udsivning af vand fra kloaksystemet på privat grund - til grundvandsboringe r eller områder med påtænkt indvinding af grundvand Betalingsregler Grundlag for påbud: Miljøbeskyttelses lovens 30, stk. 4 (miljømæssig uforsvarlighed) Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Konstatering af udsivning, eks. ved vurdering af tilstand af privat kloak, når kommunal del fornyes Påbud om udbedring på privat grund Dispensation til kravet om betaling af standardtilslutningsbidrag, jf. 2, stk. 8: - nuværende lovgrundlag: = kommunalbesstyrelsen - forslag til ændringslov: = spildevandsforsyningen () () Nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for nærmere nævnte kategorier af vand, jf. 2

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere