Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:"

Transkript

1 Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin. International forskning peger på, at en optimal sportspsykologisk indsats kræver en sammenhængende professionsmodel, der integrerer hele indsatsen fra konsulentens grundlæggende overbevisninger over interventionsmetoder til de konkrete redskaber. Denne tekst beskriver baggrunden for og sammenhængen i det sportspsykologiske arbejde igennem Team Danmarks professionsmodel for det sportspsykologiske ekspertområde. Formålene med modellen er: At synliggøre fagområdets professionalisme At skabe overordnede rammer for det sportspsykologiske arbejde i Team Danmark At skabe en ensartethed i konsulenternes arbejdsmetoder At skabe synlige forventninger til eventuelle eksterne samarbejdspartnere. Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Første niveau er ekspertteamets grundlæggende overbevisninger. Første niveau beskriver forståelsen af eliteatleter og af forandringsprocesser, hvilket fungerer som hele indsatsens fundament. Andet niveau beskriver de teoretiske paradigmer som indsatsen hviler på. Der er især tale om interventionsteorier, dvs. teorier om hvordan man som sportspsykologisk konsulent bedst kan hjælpe og udvikle eliteatleterne og trænere. Tredje niveau definerer visioner for indsatsen. Fjerde niveau beskriver selve indholdet, dvs. hvad atleterne skal lære. Dette er samlet i Team Danmarks sportspsykologiske model. Femte niveau beskriver de konkrete sportspsykologiske serviceydelser Ideen bag modellen er, at en god intervention kræver, at der er sammenhæng mellem alle disse fem niveauer. En redskabsorienteret sportspsykologisk konsulent vil gå direkte til niveau fire og beskrive en række konkrete færdigheder og redskaber som atleten skal lære. Det er Team Danmarks holdning, at indhold og redskaber først giver mening i sammenhæng med en grundlæggende professionel filosofi. 1

2 Niveau 1 - De grundlæggende overbevisninger Fundamentet i indsatsen er Team Danmarks Sportspsykologiske teams grundlæggende overbevisninger om eliteatleten, elitetræneren og deres præstationer fra et sportspsykologisk synspunkt. Dette niveau indeholder overbevisninger, som vi sjældent taler om i det daglige arbejde, men som styrer vores tilgang til feltet. Vi har defineret 10 grundlæggende overbevisninger, der danner rammen om vores arbejde. 1. Eliteatleter og trænere fungerer ud fra et samspil mellem tanker, følelser, fysiologi og handlinger. Dette samspil har afgørende betydning for præstationer og trivsel. 2. Eliteatleter og trænere har en personlighed og identitet (værdier, motiver, selvværd, typisk adfærd), der former deres liv og handlinger. Samtidig agerer man forskelligt i forskellige situationer, fordi man også påvirkes af omgivelserne og tilpasser sig situationen. 3. Eliteatleter er indlejret i et miljø. Man kan ikke forstå en atlet uden at forstå hans/hendes miljø og relationer til personer i miljøet. 4. Eliteatleter motiveres og lærer bedre, når de får lov at tænke med og tage del i ansvaret for egen udvikling. 2

3 5. En eliteatlet er eliteatlet 24 timer i døgnet. Det kræver engagement og commitment. Samtidig udvikles og præsterer eliteatleter bedst i det lange løb, når deres identitet er bredere defineret end sporten og når deres selvværd ikke kun afhænger af sportslige resultater. 6. En idrætskarriere forløber gennem en række naturlige faser, der har forskellige udfordringer (f.eks. ungdom til senior, skadesrehabilitering, karrierestop). Skiftene mellem disse faser er centrale udfordringer for atleten og indeholder potentiale for krise eller vækst. 7. Modgang er en del af idrætten. Atleter skal lære at se modgang som noget naturligt og udvikle strategier til at håndtere og integrere modgangen. 8. Vejen til topresultater går gennem fokus på processen. 9. Psyken spiller en stor rolle i både træning og konkurrence. Kvalitet i præstationen forudsætter kvalitet i træningen. En sportspsykologisk kerneopgave er at optimere kvaliteten i den daglige træning såvel som i konkurrence. 10. Mentale færdigheder skal fungere i den idrætslige praksis. Derfor skal udvikling af mentale færdigheder integreres i den daglige træning. Træneren har en væsentlig rolle i den mentale udvikling. Niveau 2 - Interventionsteorier Dette niveau beskriver de interventionsteorier, som det konkrete sportspsykologiske arbejde bygger på. Psykologien er i dag præget af en række forskellige teoretiske paradigmer, der både indeholder et beskrivende niveau (hvad er mennesket for en størrelse) og et anvendt niveau (hvad kan og bør man som sportspsykologisk konsulent kunne for at skabe udvikling og forandring hos mennesker). Selvom disse teorier og skoler i nogle sammenhænge konkurrerer og modsiger hinanden, tror vi på, at de på det praktiske niveau kan supplere hinanden på en frugtbar måde. I modsætning til at arbejde teoriløst eller alene ud fra én teori, henter vi inspiration i forskellige teorier og metoder ud fra en vurdering af teoriernes styrker og svagheder, og bruger dem med omtanke ud fra, hvad vi vurderer er bedst i den givne sammenhæng. Vi vil i det følgende kort beskrive, hvilke teorier vi henter vores inspiration fra og hvilke dele af teorierne, som vi lader os inspirere af. 3

4 Den Kognitive psykologi Den kognitive psykologi sætter spot på sammenhængen mellem tanker, følelser, fysiologi og adfærd. Atletens tankemønstre er helt centrale for deres præstationer. Ved at identificere, ændre og kontrollere tankerne, kan eliteatleten optimere hans eller hendes sportslige præstationer. En anden central anskuelse i den kognitive psykologi er, at vi ikke reagerer på virkeligheden, men på vores fortolkning af virkeligheden. Når en atlet bliver nervøs, er det altså ikke nødvendigvis fordi han virkelig er overmatchet og i risiko, men fordi han oplever at være det. En central del af konsulentens opgave bliver derfor at hjælpe atleterne med at skabe hensigtsmæssige fortolkninger. Det kræver blandt andet, at atleterne forstår hvordan de fortolker begivenheder og hvilken betydning det får for deres indsats og præstation. Den kognitive psykologi pointerer, at mennesker sjældent holder fast i en bestemt adfærd med mindre den har nogle gevinster. Selv uhensigtsmæssig adfærd kan have sekundære gevinster (hvis jeg bliver syg inden et stævne mindskes presset). Hvis man som atlet er fanget i adfærd uden helt at forstå hvorfor, kan det være vigtigt at undersøge eventuelle gevinster ved adfærden. Et af den kognitive psykologis centrale redskaber er psyko-edukation. Det betyder uddannelse i psykologiske problemstillinger. Kort fortalt handler det om, at en del af behandlingen er at forstå de sammenhænge, der ligger bag problemerne. Undervisning i centrale psykologiske forståelser (fx stress, selvværd mm.) er derfor en vigtig del af konsulentens arbejdsopgaver. Sidst, men ikke mindst sætter den kognitive psykologi spot på betydningen af træning. Når vi ønsker at ændre adfærd, må vi først forstå og dernæst træne, træne og træne. Hvis en atlet ønsker at blive bedre til at håndtere nervøsitet, må atleten træne, og denne træning skal integreres i den idrætslige træning. Denne tanke passer godt til idrætten, hvor atleterne er vant til, at snuptagsløsninger er sjældne, og al udvikling kræver en indsats. Den systemiske psykologi Den systemiske psykologi er en kompleks videnskabelig tradition, snarere end én skole. Vi henter inspiration både i traditionens fokus på hele systemet og i den systemiske samtalepraksis. En væsentlig inspiration er erkendelsen af, at en atlet er indlejret i et miljø. Som sportspsykologisk konsulent er man derfor nødt til at arbejde med hele miljøet, både inden for og udenfor idrætten, for at skabe optimale betingelser for atletens præstation. En atlet, der lige er flyttet hjemmefra og startet på ny uddannelse kan godt have svært ved at finde fokus i træningen. Hvis man alene fokuserer på atleten og alene på, hvad der foregår under træning og konkurrence, går man glip af centrale pointer. I praksis får dette en række konsekvenser. For det første vil den sportspsykologiske konsulent i visse tilfælde bruge en del energi på det, der ligger udenfor sporten. For det andet får træneren en central rolle i arbejdet med det mentale, fordi det er vigtigt at centrale nøglepersoner bakker op og hjælper atleten med den mentale udvikling. En af traditionerne indenfor den systemiske psykologi er arbejdet med gruppens kultur. I enhver træningsgruppe eller på ethvert hold opstår hen ad vejen en kultur, dvs. nogle grundlæggende værdier og måder at gøre tingene på. Kultur bliver en så naturlig del af vores dagligdag, at vi ikke længere ser den. En sådan træningskultur kan være mere eller mindre hensigtsmæssig. Når den sportspsykologiske konsulent kommer udefra og kender til flere forskellige sportsgrene, kan vedkommende ofte se kulturen. Via et målrettet arbejde med hele gruppen (atleter, trænere og andre nøglepersoner) er det muligt at ændre kulturen. Målet kunne typisk være at skabe en vinderkultur. 4

5 En sidste anskuelse i den systemiske psykologi er at problemer er cirkulære. Selvom mennesker gerne vil se simple lineære årsagssammenhænge og holde fast i, at andre er skyld i problemerne, er det vigtigt at, eliteatleter og trænere lærer at se deres egen rolle i at vedligeholde problemerne og se hvilke skridt som de selv kan tage for at låse op og løse problemet. Den Humanistiske psykologi Den humanistiske psykologi betragter mennesker som selvaktualiserende, dvs. grundlæggende målrettede og udviklingsorienterede. I praksis betyder det, at den sportspsykologiske konsulent som udgangspunkt tror på, at atleten er kompetent og motiveret, og er villig til at arbejde videre med problemstillingerne på egen hånd. Dermed bliver hjemmeopgaver og fokus på atletens ressourcer vigtige dele af indsatsen. Den humanistiske psykologi sætter også fokus på begreber som identitet og mening. I en sportspsykologisk sammenhæng kan man sige, at konkrete mentale færdigheder nok er vigtige, men at det er mindst lige så vigtigt at gå bagved og undersøge, hvordan atleten forstår sig selv, om han eller hun oplever mening i karrieren som eliteatlet, hvilke drømme og mål, der skaber motivation osv. Den humanistiske psykologi sætter også kraftigt fokus på relationen mellem terapeut og klient. En central anskuelse er, at relationen helbreder men ikke af sig selv. En relation præget af tillid, tryghed og anerkendelse, og som åbner mulighed for at arbejde med atletens adfærd i selve terapisammenhængen, skaber grobund for læring og udvikling. Personlighedspsykologi En sidste psykologisk teori, som vi henter inspiration i, er selve forskningen i sport personality. Selvom konteksten har stor betydning og vi agerer forskelligt i forskellige situationer, sætter denne sportspsykologiske retning fokus på, at alle mennesker har en kerne; en personlighed. Man har blandt andet undersøgt hvad Olympiske vindere har til fælles. Forskningen i personligheden indenfor sport har udviklet sig meget gennem de senere år. For det første er der i dag ikke samme fokus på en fastlåst personlighed, men mere på typisk adfærd. Mennesker har tendens til at tænke og handle relativt ens på tværs af situationer og indtager ofte de samme roller. For det andet anbefaler man ikke test i forbindelse med at udvælge talenter, fordi man ved, at de unge atleter og deres personlighed udvikler sig. Vi henter inspiration i tanken om, at atleterne har en personlighed. Atleter er i varierende grad ambitiøse, detailorienterede, risikovillige, kreative osv. Men vi tror ikke på at denne personlighed er hverken fastlåst eller gælder alle situationer. Vi bruger derfor tests, ikke for at få endegyldige svar, men for at skabe udvikling. For det første udfylder man testen som atlet, ikke generelt som menneske. For det andet fungerer testen som udgangspunkt for en dialog, ikke som et endeligt svar. For det tredje bruger vi testen til at identificere udviklingsområder ud fra devisen, at vi faktisk kan udvikle personligheden. 5

6 Niveau 3 Visioner for den sportspsykologiske indsats På et organisatorisk niveau ønsker Team Danmark at blive den førende videns organisation indenfor sportspsykologien i Danmark. Det sportspsykologiske team arbejder for Team Danmarks vision om at gøre Danmark til det bedste sted i verden at dyrke eliteidræt. Konkret betyder det at det sportspsykologiske teams visioner for arbejdet med Team Danmark støttede atleter og forbundstilknyttede trænere er: At atleter og trænere opnår de rette mentale redskaber til at præstere optimalt på højeste internationale niveau. At optimere kvaliteten i den daglige træning. At den enkelte eliteatlet oplever mening og værdi i livet som eliteatlet, og hermed at frafaldet mindskes. At skabe et fælles sprog for de sportspsykologiske aspekter i træning og konkurrence. Niveau 4 Indholdet: Team Danmarks sportspsykologiske model For at skabe overblik over den sportspsykologiske indsats har Team Danmarks sportspsykologiske team udviklet Den sportspsykologiske model. Modellen beskriver indholdet i det sportspsykologiske arbejde, dvs. hvilke niveauer, lag og temaer som vi arbejder med i samarbejde med atleter og trænere for at hjælpe atleten til at levere toppræstationer. Modellens centrum er en trekant, der repræsenterer atleten. Trekanten indeholder tre niveauer: personlighed & identitet, livet som eliteatlet og mentale færdigheder. Rundt om atleten er konteksten; både situationen her & nu, miljøet udenfor sporten og selve træningsmiljøet. Alle disse faktorer og niveauer skal spille sammen og fungere for at en atlet kan præstere optimalt. 6

7 Team Danmarks sportspsykologiske model 7

8 Personlighed og identitet Det nederste lag i modellen handler om atletens personlighed og identitet. Personlighed handler om, hvordan vi hver især grundlæggende er som person. Identitet handler om, hvordan vi definerer og forstår os selv. Identitet kan sidestilles med selvopfattelse. I vores personlighed og identitet ligger vores selvværd, vores motiver, vores værdier og vores typiske adfærd. Selvværd Selvværd handler om, hvorvidt en person værdsætter og accepterer sig selv, som den man er. En eliteatlets selvværd bør være uafhængig af præstationerne. Du er okay, som menneske, også selvom du taber nogle kampe eller laver fejl. Det er ikke alle atleter, der naturligt tænker sådan, hvorfor det er en vigtig rolle i sportspsykologien at lære atleter at adskille præstation og selvværd. Motiver Vi har som mennesker en række motiver, som vi er motiveret til at forfølge. Eliteatleter har et stærkt motiv for at dyrke deres elitekarriere og nå de mål, de har sat sig. Men der kan også være modstridende motiver i form af f.eks. venner, man gerne vil dyrke, familie eller et studie. Atleter bør kende sine egne motiver, og være bevidst om, hvordan man håndterer motiver, der peger i forskellige retninger. Værdier Værdier afspejler, hvad der er vigtigt og har værdi for os. Det kan være personlige værdier som målrettethed, beslutsomhed, ordentlighed og/eller variation eller mellemmenneskelige værdier som ledelse, støtte, anerkendelse og/eller uafhængighed. Det er en fordel, hvis eliteatleten er bevidst om egne værdier, så atleten kan blive afklaret med om hvorvidt en elitekarriere harmonerer med de værdier, eller om atleten har værdier som han må gå på kompromis med, og om hvorvidt han er villig til at foretage dette kompromis. Typisk adfærd Hvis vi kigger på en eliteatlets adfærd over tid, er der adfærdselementer, som går igen hos denne person, og der afspejler sig både i træning og kamp. Det er den adfærd, som vi kalder typisk adfærd, og som knytter sig til eliteatletens sportspersonlighed. Ved at blive bevidst om egne typiske adfærdsmønstre kan man finde styrker og udviklingsområder hos sig selv. Åbenhed og bevidsthed omkring sportspersonlighed og typisk adfærd er også en fordel, når man indgår i team for at opnå synergien og undgå eller bearbejde konflikterne. Livet som eliteatlet & life skills Det midterste lag i modellen handler om at håndtere livet som eliteatlet og mestre de life-skills, der er nødvendige for at kunne agere som eliteatlet. Det handler om atletens commitment, planlægning, karrierefaser, samarbejde og sport-life balance. 8

9 Commitment Commitment handler om, hvorvidt eliteatleten har hjertet med i elitetilværelsen; altså motivation og engagement, samt i hvilken grad eliteatleten føler sig forpligtet overfor sig selv og prioriterer elitekarrieren. Planlægning Planlægning handler om de grundlæggende planlægningsfærdigheder. Det er vigtigt at kunne planlægge sin hverdag med træning, spisning, hvile, studie, arbejde, familie og venner. Karrierefaser En idrætskarriere forløber gennem en række naturlige faser, der har sine udfordringer. Skiftene imellem disse faser er centrale udfordringer for atleten og indeholder potentiale for krise eller vækst. Eliteatleterne skal lære at håndtere overgangene mellem disse faser. Samarbejde En eliteatlet er afhængig af at samarbejde med andre personer. Atleten skal kunne samarbejde med trænere, holdkammerater, eksperter og andre samarbejdspartnere. Derfor er samarbejde og kommunikation et centralt indsatsområde i sportspsykologien. Sport-life balance En eliteatlet er eliteatlet 24 timer i døgnet. Det kræver engagement og commitment. Samtidig udvikles og præsterer eliteatleter bedst i det lange løb, når deres identitet er bredere defineret end sporten, og selvværd ikke kun afhænger af sportslige resultater. 9

10 Det mentale hjul I det øverste lag i den sportspsykologiske model ligger det mentale hjul. Det mentale hjul indeholder otte centrale mentale færdigheder, som er vigtige for en eliteatlet at beherske for at præstere optimalt. Træning af de otte mentale færdigheder er et vigtigt element i en eliteatlets daglige træning og karriere. Målsætning At arbejde målrettet vha. målsætninger i både træning og konkurrence er en central færdighed som eliteatleter skal mestre. Målsætninger giver retning, fokus og motivation. Typisk har eliteatleter en række resultatmål, men atleter der opnår succes finder ligeså stor motivation og mening i at arbejde hårdt med procesmål. Konstruktive evalueringer At evaluere sine mål og sine præstationer er en vigtigt forudsætning for at udvikle sig og skabe læring. Konstruktive evalueringer er en færdighed, atleterne skal lære. Konstruktiv betyder i denne sammenhæng at atleterne primært fokuserer på sig selv for herigennem at skabe læring og fornyet motivation. Negative evalueringer går ofte på ydre faktorer som modstandere, trænere, dommere, eller hvis det er indre faktorer, så sker det på en måde, så man nedgør sig selv, og kan derved blive ramt på selvtillid og motivation (og i værste fald selvværd, se tidligere om selvværd). 10

11 Koncentration Koncentration handler om at skabe fokus og rette sin opmærksomhed mod de relevante informationer med den rette intensitet. Det handler også om at have evnen til at refokusere, når noget uventet sker, eller hvis man oplever forstyrrelser. Indre dialog Den indre dialog er den dialog, der finder sted i vores tanker. Nogle gange lyder det som en enkelt stemme, andre gange sker det som en dialog mellem flere sider i personen. Det kan være en resultatorienteret side, der debatterer med en procesorienteret, eller en negativ side, der diskuterer med en positiv. At lære at styre denne indre dialog hen mod støttende og motiverende sider er en vigtig forudsætning for at præstere og lære. Selvtillid Evnen til at tro på sig selv i afgørende situationer i både træning og konkurrence påvirker vores præstationer og vores læring i en positiv retning. Selvtillid kan opbygges ved hjælp af en række metoder, som atleterne kan lære. Spændingsregulering At finde den rette balance i tænding, energi og anspændthed/afslappethed med de rette følelser, er afgørende for at præstere optimalt. Det er forskelligt, hvor højt en atlets spændingsniveau skal være, men gennem øget bevidsthed om sine bedste præstationer, kan atleten lære, hvad hans spændingsniveau optimalt set er, og hvordan han finder ind i denne optimale tilstand. Visualisering Visualisering er, hvor vi via vores sanser, skaber mentale forestillinger. Man bruger så mange sanser som muligt for at hjernen og kroppen oplever, at man er der i virkeligheden. Forskning har vist at nervebaner og muskler aktiveres gennem den mentale forestilling, som havde man foretager handlingerne i virkeligheden. Blot ikke med samme styrke. Derved kan man via sine mentale forestillinger træne og forberede sig selv på konkurrence- og træningssituationer. Konkurrencestrategier Konkurrencestrategier handler om at have nogle klare praktiske og mentale strategier og rutiner for tiden op til konkurrence, under konkurrence og efter konkurrence. Det skaber ro og fokus, og hjælper én til at finde det rette spændingsniveau. De ydre påvirkninger Uden om trekanten findes de forskellige faktorer, som påvirker atleten udefra. Det er ikke muligt at forstå en atlet uden at forstå hele hans/hendes miljø og relationer til personerne i miljøet. Miljøet i fokus er både sportsmiljøet og miljøet uden for sporten samt den specifikke situation, som atleten befinder sig i. I sportsmiljøet er det vigtigt at forholde sig til både trænings- og konkurrencemiljøet, hvor nøglepersonerne bl.a. er træneren, holdkammerater, konkurrenter. 11

12 Familie, kæreste, venner er nøglepersoner i miljøet udenfor sporten, hvor uddannelse, job og det sociale liv spiller en vigtig rolle. Alle indre og ydre påvirkninger formes i den specifikke situation og i høj grad hvordan situationen opleves af atleten. 12

13 Niveau 5 - Sportspsykologiske ydelser Indtil nu har vi beskrevet grundlaget for Team Danmarks sportspsykologiske arbejde samt selve indholdet i arbejdet. Afslutningsvis følger en kort oversigt over Team Danmarks ydelser indenfor sportspsykologien. Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Individuelle forløb Forbundsspecifikt koncept/forløb Løbende workshops Sportspsykologisk grundkursus for atleter Videregående kursus for trænere Grundkursus for trænere Det personlige lederskab Coachinguddannelse Atleter Trænere Kurser for trænere Som et led i ambitionen om at skabe et fælles sportspsykologisk sprog i dansk eliteidræt, og i anerkendelsen af trænerens store betydning i det daglige arbejde med at skabe en kultur der arbejder seriøst og målrettet med det sportspsykologiske område, er trænerkurser en vigtig del af den sportspsykologiske strategi. Team Danmarks sportspsykologiske ydelser indbefatter flere trænerkurser. Formålet med kursusrækken er, at trænerne skal introduceres til sportspsykologien og lære at integrere træningen af mentale færdigheder som et naturligt led i den daglige træning. Kurserne omfatter Grundkursus i sportspsykologi (16 timer): Træningsmiljøer Teampsykologi 13

14 Træning af mentale færdigheder Videregående kursus i sportspsykologi (16 timer) træningsværksted: Træning i at integrere træning af mentale færdigheder i den øvrige træning. Træning i at skabe træningsmiljøer med træningskvalitet og optimal gruppedynamik Coachinguddannelse Coachende udviklingssamtaler Coachende teamudviklingssamtaler Coaching af individ på gulvet Coaching af teams/grupper på gulvet Det personlige lederskab Personprofil, personlige værdier, styrker og udviklingsområder Om at skabe forandringer og arbejde med modstand Svære/motiverende samtaler Stresshåndtering og udbrændthed Løbende workshops Efter ønsker og behov Kurser for atleter Alle Team Danmark støttede atleter tilbydes et grundkursus i sportspsykologi (8 timer). Kurset introducerer centrale aspekter fra Team Danmarks sportspsykologiske model, herunder: Livet som eliteatlet & life skills. Identitet, commitment, planlægning, samarbejde, sport-life balance & karrierefaser Det Mentale Hjul; træning af mentale færdigheder. Kurset er praktisk anlagt. Atleterne vil dels lære simple redskaber til optimering af træning og konkurrence, ligesom kurset danner et godt fundament for senere individuelle forløb. Forbundsspecifikke forløb I samarbejde med de enkelte forbund kan der tilrettelægges sportsspecifikke forløb og udvikles disciplinspecifikke sportspsykologiske koncepter. Indsatserne kan involvere mentale udviklingsforløb med atleter, supervision af trænere, samt at den sportspsykologiske konsulent deltager i den daglige træning og et antal konkurrencer mm. Forløbene kan tage sit udgangspunkt i forskellige dele af den sportspsykologiske model. Formålene vil ofte inkludere at opkvalificere trænere indenfor det sportspsykologiske område samt at opkvalificere og øge brugen af planlagt mental træning hos Team Danmark støttede eliteatleter. 14

15 Individuelle udviklingsforløb Sportspsykologiske forløb med individuelle atleter kan både involvere længerevarende proaktive forløb og mere akutte indsatser i forbindelse med ikke-kliniske kriser eller overgange, som fx skader, motivationskriser, overgangen fra talent til elite mm. Forløbene kan involvere samtaler, observationer, testning mm. Forløbene vil tage deres udgangspunkt i forskellige områder indenfor Team Danmarks sportspsykologiske model, herunder identitet, livet som eliteatlet, mentale færdigheder og konteksten. Denne type af forløb er ikke begrænset til individuelle atleter, men kan også sættes i værk i forhold til både trænere og hold. Hvis atleter oplever kliniske problemstillinger, som fx spiseforstyrrelser og depression, samarbejder vi med et antal kliniske psykologer, som vi kan henvise til. 15

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud

Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud Eksamensopgave Diplomtræneruddannelsen DOF/DIF 2003-04 Spørgsmål 1 Beskriv de grundlæggende antagelser i coaching. Diskuter derudfra coaching i forhold til din idræt

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Artikel. Kompetenceudvikling

Artikel. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Artikel Kompetenceudvikling som flerdimensionelt ledelsessprog - når menneskebogholderiet, kærlighedssproget og fortællekunsten står på valg En empirisk analyse af kompetence-udviklingsstrategier

Læs mere

Erhvervspsykologi i praksis Metoder til fælles bevægelse

Erhvervspsykologi i praksis Metoder til fælles bevægelse Erhvervspsykologi i praksis Metoder til fælles bevægelse Gitte Haslebo & Kit Sanne Nielsen Fag: HRM Forord: Referatet skal læses som overordnede gengivelser af de enkelte kapitlers hovedteser og refleksioner.

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere