CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER"

Transkript

1 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder, organisationer, institutioner og campingpladser m.fl. om alle relevante forhold af såvel driftsmæssig som lovmæssig art, - at formidle samarbejde på bredest muligt grundlag medlemsorganisationerne imellem i forbindelse med camping under skyldig hensyntagen til disses interesser og egenart, - at virke rådgivende for myndigheder, organisationer og personer, der ønsker at oprette eller drive campingpladser, - at samarbejde med internationale campingorganisationer, bl.a. om ensartede regler og bestemmelser for camping, - at virke for markedsføring af dansk camping i ind- og udland. 3. Arbejdsområde - at godkende campingpladser i henhold til Campingrådets til enhver tid gældende krav, - at udarbejde fortegnelse over godkendte campingpladser, - at virke som de godkendte campingpladsers administrative organ, herunder også med hensyn til vejledning og tilsyn, - gennem konsulentordningen rådgive og føre tilsyn med de godkendte campingpladser i henhold til klassificeringsbestemmelserne, - at forestå administrationen af Campingrådets campingpasordning og sikre, at de af rådet godkendte campingpladser iagttager ordningen, - at udvirke og fastholde et samarbejde med danske organisationer, der udsteder internationale campingpas, således at disse pas mod betaling af en afgift til Campingrådet kan anvendes på de godkendte campingpladser. - at afholde kurser for campingpladsernes ejere/forpagtere og lejrchefer, - at medvirke aktivt ved udformning og afholdelse af kurser/uddannelse inden for campingturisme, - at virke for ensartet skiltning og afmærkning af såvel tilkørselsveje, som pladser og bygninger, samt - at deltage i internationale udstillinger m.v. 4. Medlemmer Aktuel medlemsliste forefindes altid i sekretariatet. Revideret medlemsliste udsendes hvert år til medlemmerne sammen med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde. Nye medlemmer, som skal være landsdækkende organisationer/foreninger med relation til eller særlig interesse for camping, kan efter ansøgning optages af Campingrådets repræsentantskab. Til optagelse af nye medlemmer kræves mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer. Ansøgers gældende vedtægter skal være vedlagt ansøgningen. I forbindelse med optagelse træffes beslutning om, hvorvidt medlemmet skal henføres til gruppen af ejere/ejerrepræsentanter eller brugere/øvrige. Word/Repræsentantskabet/Vedtægter/crvedt.doc 1

2 Hvert medlem udpeger en repræsentant til Campingrådets repræsentantskab. I ulige år vælges på Campingrådets campingpladsmøde og -kursus (årsmødet) 3 personer til Campingrådets repræsentantskab. Heraf kan max. 2 vælges fra samme organisation/forening. Hver campingplads har en stemme, idet stemmeretten kan udøves af enten den i mødet tilmeldte og deltagende ejer, forpagter eller lejrchef. Valgbare er samtlige ejere, forpagtere og lejrchefer, som er tilmeldt og deltager i mødet. Deltagere, som i forvejen er udpeget til repræsentantskabet eller indvalgt i bestyrelsen, er hverken stemmeberettigede eller valgbare. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Valgene sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5. Repræsentantskabsmøder Campingrådets øverste myndighed er repræsentantskabet, som afholder ordinært repræsentantskabsmøde hvert år inden udløbet af april måned. Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel ved brev til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne til behandling på mødet, skal være Campingrådets sekretariat i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. Dagsorden for mødet tilsendes medlemmerne med bilag og rettidigt fremkomne forslag senest 8 dage før mødets afholdelse. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal altid mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag - herunder optagelse af nye medlemmer. 5. Forelæggelse af planer samt bestyrelsens reviderede budget for indeværende år samt planer og budgetforslag for det følgende år til drøftelse. 6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Evt. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes såfremt enten et flertal i bestyrelsen forlanger det, eller mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden og beslutningsforslag. Indkaldelse sker herefter til afholdelse med mindst 4 og højst 6 ugers varsel. Hvert medlem af repræsentantskabet har een stemme, og repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed bortset fra forslag om optagelse af nye medlemmer, vedtægtsændringer eller Campingrådets opløsning. Word/Repræsentantskabet/Vedtægter/crvedt.doc 2

3 6. Bestyrelse Campingrådets bestyrelse består af formanden og 10 øvrige medlemmer, der alle vælges på repræsentantskabsmødet for 2 år ad gangen, således at 5 bestyrelsesmedlemmer - herunder formanden - afgår i lige år, og 6 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år. Valgene finder sted i valggrupper, således at den samlede bestyrelse består af 6 repræsentanter fra ejergruppen - for tiden Camping Club Danmark, Dansk Camping Union, DK-Camp, Forenede Danske Motorejere, Foreningen af Bornholmske Campingpladser, Public Camp, TopCamp og årsmødevalgte - og 5 repræsentanter fra brugergruppen - for tiden Dansk AutoCamper Forening, Dansk Caravan Klub, Dansk Cyklist Forbund, DK-Camping Club, Foreningen af danske Turistchefer, Friluftsrådet, Dansk Vandrelaug og Samvirkende danske Turistforeninger - og øvrige - for tiden Amtsrådsforeningen, Camping Branchen, Danmarks Turistråd og Kommunernes Landsforening. Aktuel liste over valggrupperne forefindes altid i sekretariatet. Valg af formand sker først. Formanden fragår ved valget i den gruppe vedkommende repræsenterer. En stemmeseddel er kun gyldig, hvis den indeholder navne på det antal kandidater, der skal vælges inden for gruppen. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår inden udløbet af sin valgperiode, suppleres den pågældende i den resterende valgperiode af en repræsentant udpeget af samme organisation/forening, som det afgående bestyrelsesmedlem repræsenterer. Supplering finder ikke sted af et bestyrelsesmedlem valgt blandt de af campingpladsmødet og -kurset (årsmødet) valgte medlemmer af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan træffe beslutning om nedsættelse og ophævelse af udvalg til behandling af særlige forhold. Udvalgsmedlemmer behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder efter de af repræsentantskabet givne retningslinier. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 7. Sekretariat og konsulenter Bestyrelsen ansætter en direktør til at lede Campingrådets sekretariatsvirksomhed. Direktøren varetager den daglige ledelse og ansætter og afskediger Campingrådets personale - herunder er direktøren ansvarlig for den i 2 nævnte konsulentordning. Direktørens beføjelser og opgaver i øvrigt fremgår af de af bestyrelsen givne retningslinier og anvisninger samt den med direktøren indgåede kontrakt. Word/Repræsentantskabet/Vedtægter/crvedt.doc 3

4 8. Tegning og hæftelse Bestyrelsen er berettiget til at indgå aftaler om køb og salg af fast ejendom samt pantsætning heraf, indgå aftaler om lejemål og køb af nødvendigt driftsmateriel og driftsinventar samt nødvendige finansierings- og låneaftaler tilpasset Campingrådets daglige drift. Campingrådet tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. Hverken bestyrelsens medlemmer eller rådets medlemmer hæfter for Campingrådets forpligtelser. 9. Økonomi De til Campingrådets arbejde nødvendige midler tilvejebringes bl.a. ved kontingenter, gebyrer, afgifter på såvel danske som internationale campingpas, vederlag for udgivelse af fortegnelse over campingpladser, bidrag fra campingpladser samt eventuelle offentlige tilskud. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger, såvel med hensyn til vurdering af posterne i balancen, som vedrørende regnskabets specifikation, opstilling og posternes benævnelse. Bestyrelsen fastsætter de fornødne regler for regnskabsførelsen og påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på betryggende måde. Revision af Campingrådets regnskaber foretages af en på det ordinære repræsentantskabsmøde for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor, der til brug for bestyrelsen skal føre en revisionsprotokol. Efter hver protokoltilførsel skal protokollen fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde, ligesom den skal fremlægges på det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet underskrives. 10. Udmeldelse Udmeldelse kan finde sted med 6 måneders varsel til en første januar. 11. Eksklusion Såfremt et medlem modarbejder Campingrådets formål kan eksklusion finde sted. Umiddelbar eksklusion kan foretages af bestyrelsen, men er betinget af, at repræsentantskabet på førstkommende ordinære møde, eller på et særligt indkaldt ekstraordinært møde, bekræfter eksklusionen med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede. 12. Vedtægtsændringer Forslag til ændring af vedtægterne kan forelægges ethvert repræsentantskabsmøde, men skal være angivet på dagsordenen. Til vedtagelse kræves 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede. Ved afstemning om vedtægtsændringer, kan der ikke afgives stemme ved fuldmagt. Word/Repræsentantskabet/Vedtægter/crvedt.doc 4

5 13. Opløsning Beslutning om opløsning af Campingrådet træffes efter samme regler som vedtægtsændringer. Ved opløsning træffer repræsentantskabet bestemmelse om anvendelse af Campingrådets eventuelle midler og værdier, dog på en sådan måde, at de kommer dansk camping til gode i overensstemmelse med Campingrådets formål. Således vedtaget ved det stiftende møde den 24. oktober 1989, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 21. juni 1990, det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. oktober 1990, det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. oktober 1992, det ordinære repræsentantskabsmøde den 20. marts 1996 og det ordinære repræsentantskabsmøde den 28. november Jørn Rindum Formand Mogens Lund Dirigent /crvedt/bn Word/Repræsentantskabet/Vedtægter/crvedt.doc 5

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere