Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Regionskontaktudvalget"

Transkript

1 Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar Brüsch (stedfortræder for Poul Erik Pedersen) Fra sekretariatet: Mads Ellegaard, Casper Lindemann, Johanne Leth Larsen og Nils Angus (ref.) Afbud: Egon Østergård, Nanna Ilmer Dagsorden godkendt Ad 1: Evaluering af den decentrale struktur. Jeppe Jørgensen På baggrund af evalueringens resultater og drøftelserne på temadagen ude på Amager, har sekretariatet udarbejdet vedhæftede bilag 1) som oplæg til drøftelse. Målet er at REKU enes om en række anbefalinger til Friluftsrådets bestyrelse ift. de 3 emneområder: A. Den fremtidige geografiske struktur B. Samarbejde i kredsene og mellem kredse-sekretariat C. Paraplyfunktionen/kredsrepræsentanter/ medlemsorganisation De samlede resultater fremgår af hjemmesiden (se under kredse/møder/fællesmøde 2011) Som det ses af programmet for kredsbestyrelsesseminaret, handler den ene workshop om kommunikationen mellem kredse og repræsentanter - baseret på resultaterne fra evalueringen. Til dette punkt er også vedhæftet en fil med eksempler på "kryds" A) Geografiske struktur De 3 kredse (Storkøbenhavn Vest, Storkøbenhavn Nord og Nordsjælland) synes alle, at der er for mange kommuner i kredsen. Problematikken er blevet drøftet i regionsudvalget for Hovedstaden den 24. februar og holdningen er, at når det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at få valgt komplette kredsbestyrelser (her opfattet som 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter) vil det blive svært at få valgt en potentiel 5. kredsbestyrelse i regionen. Der er derfor ikke pt. ønske om at ændre den geografiske struktur, men ønske om at emnet kan komme på dagsorden igen i fremtiden. Da det var så få besvarelser (3 stk.) der påpegede at der var for få kommuner i kredsen, var det REKU's holdning at ingen kredse skulle tillægges flere kommuner. Ligeledes var der enighed om, at selvom de fysiske afstande kan være store i en kreds, handler det først og fremmest om kontakten mellem kreds og kommune, det landskabelige sammenhæng (f.eks. kreds Sydvestjylland med Vadehavet). De store afstande tager tid at passere, men det bør ikke give anledning til ændring af den geografiske struktur. Indstilling til bestyrelsen: - Der ændres ikke i den geografiske struktur på nuværende tidspunkt Side 1

2 - Bestyrelsen vil fremover være åben for drøftelser vedr. ændringer af den geografiske struktur i region Hovedstaden - B) Mulighed for indflydelse på Friluftsrådets mål, midler og politik. 56,1 % svarer i evalueringen at de kun i nogen grad har mulighed for indflydelse. Dette genkendes i kredsene. Kredsmedlemmerne er langt fra den centrale struktur, især nye medlemmer der ikke er fortrolige med organiseringen har denne følelse. De fleste synes at have stor indflydelse på arbejdet i den enkelte kreds, men oplever også nogle gange følelsen af at få trukket ting ned over hoved fra København. Ét er at have mulighed for indflydelse, noget andet er at ønske eller have behov for det. Regionsudvalgsformændene var enige om, at kredsene skal brænde for det lokale, og at de hovedsageligt beskæftiger sig med lokale forhold. Derfor er det mindre vigtigt at have direkte indflydelse på rådets overordnede politik, som i øvrigt også i vid udstrækning bør fastlægges af Friluftsrådets bestyrelse. REKU opfattes pt. ikke som stedet hvor der drøftes eller skabes friluftspolitik, men der er i høj grad plads til at det kan lade sig gøre - hvis ellers der sættes politiske drøftelser i gang. Det handler også om at gøre en indsats selv i regionsudvalgene og kredsene. Der er enighed om at REKU skal fungere som kommunikation nedefra og op til bestyrelsen. REKU vil fremover være bedre til at udnytte både regionsudvalg og REKU som platforme for politiske drøftelse, gerne med udspil fra både kredse, sekretariat og bestyrelse Indstilling til bestyrelsen: - Overordnet friluftspolitik fastlægges i høj grad af Friluftsrådets bestyrelse - Den nuværende struktur med REKU og regionsudvalgene fastholdes, og udnyttes bedre som foraer til friluftspolitiske drøftelser - Mulighederne for indflydelse på Friluftsrådets mål, midler og politik inddrages som en del af den fremtidige strategiudvikling C) Har kredsen lokalpolitisk gennemslagskraft? Svarene på spørgsmålet fordelte sig således. Meget høj grad: 2,44% Høj grad: 17,89% Nogen grad: 55,28% Minde grad: 23,58% REKU er opmærksom på, at der i en række kredsbestyrelser ikke sidder repræsentanter for alle kredsens kommuner - det kan være en af årsagerne til ovenstående resultat. REKU var enige om at: - der i Friluftsrådet er udarbejdet en stor mængde materialer og tilbud, som kan styrke den politiske gennemslagskraft f.eks. Redskabsbog, kommunale friluftsoplæg, foldere med gode råd, inspirationskatalog (tilbud om inspiration til politisk lobbyarbejde), hæfte om friluftsstrategier, inspirationskataloger om byens blå/grønne områder og meget mere. Der kan dog gøres mere for at øge opmærksomheden på allerede eksisterende tilbud - det vil være interessant at se på, om der er sammenhæng mellem opfattelsen af politisk gen- Side 2

3 nemslagskraft og om kredsen har udarbejdet KFO'er. - de kommuner der har krav om, at medlemmer af Grønne Råd skal være bosiddende i kommunen, skal udfordres for at give plads til Friluftsrådet - kredsbestyrelserne kan med fordel mere aktivt formidle deres succeser - workshoppen på temadagen skal indeholde et spørgsmål om hvilke kommunikationskanaler kredsbestyrelsen har gode erfaringer med Indstilling til bestyrelsen: - Sekretariatet samler oplysninger og inspiration vedr. materialer der kan styrke den politiske gennemslagskraft - herunder at opfordre til at kredsene benytter sig af tilbud fra "Friluftsrådets inspirationskatalog" - Sekretariatet udarbejder notat om sammenhæng mellem KFO'er og politisk gennemslagskraft - Kredsbestyrelserne støttes i arbejdet på at få plads i alle grønne råd, arbejdet med at formidle deres succeser og kommunikationen mellem kredsbestyrelser og kreds repræsentanter. Ad 2: Nyt fra sekretariatet, herunder Vandscootere Med forslaget til den nye bekendtgørelse ændres det nuværende generelle forbud mod sejlads med vandscootere til en generel tilladelse til sejlads med vandscootere. Natura 2000 områder, vildtreservater og fredede arealer på søterritoriet er, som de eneste, undtaget fra den generelle tilladelse. Læs Friluftsrådets høringssvar her. Ændring af planloven FR's høringssvar ligger på hjemmesiden. FR's holdning er at planloven fungerer godt som den er. Læs Friluftsrådets høringssvar her. Ny hjemmeside, herunder opdatering af den nuværende Der arbejdes på en ny og mere brugervenlig hjemmeside. Hver kreds får en egen hjemmeside og hver kreds får mulighed for at sende op til 2 medlemmer på kursus i hjemmesiden. Muligheder for fælles kurser med DN/DOF Der vil være mulighed for at deltage på hinandens kurser og uddannelsesmuligheder. Mere om disse muligheder i forårsinformation til kredsene. Natura2000, deadlines og underskrift/indsendelse Deadline for høringssvar til sekretariatet d. 6 marts. Casper vil sende en reminder til kredsene om deadline. Ad 3: Større trafikale anlæg. Gunnar Brüsch REKU drøfter, med udgangspunkt i trafikkorridor Ring 5, som rækker ud over hovedstadsområdet, hvilken holdning skal/bør have vi i FR-regi i Region Hovedstaden og Region Sjælland, samt Friluftsrådet centralt omkring denne og andre lignende sager. Hvad er FR's høringsstrategi for store trafikanlæg? Skal rådet blande sig i debatten? Hvordan påvirkes vores interesser af anlægget? De to regionsudvalg (Hovedstaden og Sjælland) bør mødes og drøfte sagen. REKU bakker op om at regionsudvalgene/kredsene kan blande sig i debatten på nuværende tidspunkt. REKU udarbejder notat om indgangsvinkler til debat om større trafikale anlæg. Side 3

4 Ad 4: Samarbejde med landbrugsorganisationer. Hvor langt er Friluftsrådet. nået? Aksel Leck Larsen På fællesmødet på Amager blev der udmeldt en mere synlig linje i forhold til at markere Friluftsrådets synspunkter i samarbejdet med landbrugets organisationer. REKU drøfter denne linje. Godt at der forsøges at skabe kontakt. Send gerne kopi af korrespondance til sekretariatet. Vent med at kontakte foreningerne igen, og vent på en sag der kan være indgangsvinkel til et samarbejde. Lokale samarbejder i kredsene, er der succeshistorier? Ad 5: Færdsel, aktiviteter og friluftsliv på tilfrosne søer. Gunnar Brüsch Naturstyrelsen, Nordsjælland har på Kreds Nordsjællands repræsentantskabsmøde udtalt og godkendt følgende uddrag af mødereferatet: "NST, Nordsjælland ser gerne, at det igen bliver tilladt at færdes på isen på eget ansvar, men er ikke interesseret i at blive ansvarlige for at "styre" publikums færdsel, herunder at skulle måle istykkelser på alle deres søer og damme". REKU drøfter positive og negative tilbagemeldinger om dette spørgsmål i forhold til lokale politivedtægter. Er disse blevet revideret til det bedre for os? Hvilken holdning har de lokale enheder under naturstyrelsen? REKU vil bede om at færdselsregulering på is udlægges til kommunen og ikke i politivedtægterne, hvis det er et landsdækkende problem. Sekretariatet kontakter justitsministeriet. Ad 6: Turisme og samarbejde. Aksel Leck Larsen Ud over at være lidt synlig omkring Margueritruter, hvilke samarbejdsrelationer søger Friluftsrådet nu hvor Regionen som leder og kommunerne mere eller mindre har sat sig på udvikling af turismeerhvervet? Vækstforum for Region Sjælland har udsendt et høringsudkast til en turismestrategi for Region Sjælland, hvor Vækstforum vil være centrum for en vedholdende og langsitet uøvelse af lederskab for turismeudviklingen i Region Sjælland. Fra regionsudvalget for Sjælland har vi indsendt et høringssvar, hvor vi markerer et ønske om at Vækstforum indtænker og etablere et samarbejde med Friluftsrådet. Meget af grundlaget for turismen i et område er skabt af de frivillige organisationer, så som lokale museer, naturområder og - anlæg, sti, sociale miljøer i småhavne, osv. REKU drøfter kredsenes og regionernes ønske/behov for at arbejde med Friluftsliv/turisme Høringssvaret har givet et fingeraftryk på vækstforums turismestrategi. Positivt samarbejde i de andre regioner. Ad 7: Retningslinjer for aktiviteter på Naturstyrelsens arealer i Vendsyssel. Thyge Steffensen Naturstyrelsen Vendsyssel lukker for f.eks. O-løb omkring 15.maj og omkring 1.november (ialt 4 uger) a.h.t. bukkejagten. Naturstyrelsen Thy gør ligeså - og hævder i brugerrådsreferatet 8.dec. 2009, at " udkastet ligger indenfor den overordnede ramme/politik, som SNS har udarbejdet". REKU drøfter om og hvorledes Friluftsrådet bør protestere mod denne indskrænkning af brugen af statsejede arealer. Det skal undersøges hvorvidt forbuddet er af sikkerhedshensyn eller af økonomiske hensyn. Hvor store dele af distriktet drejer det sig om? Mads tager en snak med de nordjyske kredse om de faktiske forhold. Vil de private skovejere øge restriktionerne hvis statsskoven indfører restriktioner? Side 4

5 Ad 8: Nyt fra kredsene - kredsformænd Midtjylland: Regionsudvalgsmøde i februar. Åbning af Skjern Å med miljøministeren. På repræsentantskabsmødet mødte kun 1 op udover bestyrelsen. Syddanmark: Det tager for lang tid at lægge referater op på hjemmesiden. Trekantsområdet har fået 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Vejle, friluftskommune 2009, stolte af stiprojekt. Salg af kommunale skove i vejle kommune. Tinglysning på offentlig ejendom. Sydlig kyst til kyst sti. Havne lukker for adgang, terroristsikret. Kan rådet se på det? Generelt problem i havne. Sjælland: 2. maj møde i regionsudvalg. Præstøfjord ulykken skaber restriktioner. Mange private skove. Opkøbes og lukkes. Pløjer stier op. Søger samarbejde med kommunerne. Giv besked til sekretariatet. Hovedstaden: Repræsentantskabsmøder vellykket. Nordsjælland har ufuldstændig bestyrelse. Høringssvar på råstofplaner. Havneudbygninger på Øresundskysten. Sikre passage. Udbygning af Nordhavnen. Sikre passager. Opfyldning problemer for sejladsen. Hvad sker der med indflydelsen i forbindelse med omlæggelsen af Naturstyrelsen? Værløse flyveplads. Vigtigt område at få lukket op, dog stadig henlåst. Evt. bevare hegn og låse om natten a la Berlin. Problematik omkring skovråd i Nordsjælland. Nordjylland: Ridesti i Vendsyssel efter 18 år. Outdoormesse i Aalborghallen i februar. Tips og lotto midler populært. Natura 2000 udtalelser i kredsene. Indsigelse mod vindmølleplaner ved limfjorden. Lille Vildmose LIFE projekt ansøgning til naturgenopretning. Regionsudvalg, ingen udtalelse til råstofplan. Naturstyrelsen har planer om at sælge af statsskovene. Rådet skal på barrikaderne. Se mere på eller lersalg/ Langsom opdatering af hjemmesiden: referater. Kredsrep.møde d. 14. marts. Thyge stopper som formand, men stiller op til bestyrelsen. Ad 9: Nyt fra bestyrelsen - bestyrelsen, herunder Friluftsrådets strategiproces 2-årigt strategiudviklingsarbejde. Mere om dette på kredsseminaret. Side 5

6 Peder Rasmussen, jordbrugskommissionerne Friluftsrådet har modtaget et brev fra Peder Rasmussen, kreds Trekantområdet, hvori han udtrykker stor utilfredshed over ikke at være blive udpeget til jordbrugskommissionen igen. Det har både personlige og økonomiske konsekvenser for ham. Peder har samtidig trukket sig fra kredsbestyrelsen. Kopi af brevet til Peder Rasmussen er vedlagt referatet. REKU var enige om, at det er vigtigt at pointere, at det ikke er en udpegelse for evigt. Kun 4 år! Ad 10: Ad 11: Kommende møder og seminarer for kredsene og bestyrelsen Der var enighed om følgende datoer: REKU møde d. 24 maj. REKU møde d. 7. september Fællesmøde lørdag d. 29. oktober REKU møde d. 1. december 1 kvartal af 2012: Regionale kredsbestyrelsesseminarer REKU møde d. 1. marts 2012 Eventuelt Mads: Naturens Dag den 11. september Kredsbestyrelserne opfordres til at udbrede kendskabet til dagen, opfordre medlemsorganisationerne til at deltage og evt. gerne selv afholde arrangementer. Transport- og materialeudgifter til kredsenes arrangementer dækkes af Friluftsrådet Er der kommentarer til kredsbestyrelsesseminar programmet? Ser godt ud. Danmarksrejsen åbner 16. april Tak for indsatsen med at beskrive naturperler. Beskrivelser kommer ud d. 15. marts. Kommentarer modtages gerne. Casper: 14. maj møde for repræsentanter i skovbrugsrådene. Side 6

7 Peder Rasmussen Calvinsvej Fredericia 3. februar 2011 Kære Peder Rasmussen Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har modtaget dit mail af 13. januar 2011, hvor du meddeler, at du indstiller din deltagelse i kredsbestyrelsen i kreds Trekantområdet fra det førstkommende kredsrepræsentantskabsmøde. I dit brev nævner du, at det er bestyrelsens indstilling af kandidater til Jordbrugskommissionen, der ligger til grund for din beslutning. Du føler dig "fyret" og du savner en begrundelse for, hvorfor bestyrelsen ikke indstillede dig til jordbrugskommissionen. Først og fremmest vil jeg nævne, at jeg er ked af, at du føler dig "fyret". Vi er af Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri blevet bedt om at indstille nye kandidater til de regionale jordbrugskommissioner for den nye funktionsperiode. I den forbindelse har vi bedt alle kredsbestyrelser om at indstille kandidater. På den baggrund modtog vi to kandidater til Jordbrugskommissionen for Sydjylland; dig og Torben Ravn. Vi skulle således vælge, hvem af jer to, der skulle indstilles som medlem, og hvem der skulle indstilles som suppleant. Vores valg er truffet ud fra de indstillinger, som vi har modtaget samt de motivationer, udtalelser og CV er, som fulgte med kredsenes indstillinger. Vi valgte at indstille dig til posten som suppleant og Torben Ravn som medlem af Jordbrugskommissionen. Denne fordeling af posterne valgte vi, fordi vi synes, at Torben også har en række gode kvalifikationer, og fordi der med indstillingen fulgte en god motivation fra kredsbestyrelsen. Du har i den forudgående funktionsperiode været Friluftsrådets repræsentant i Jordbrugskommissionen, hvilket vi har været opmærksomme på i forbindelse med vores overvejelser om ny indstilling. Du skriver i dit brev, at du i den periode, du har siddet i Jordbrugskommissionen, er gået seriøst ind for at repræsentere Friluftsrådet på bedste vis. Det har vi ingen som helst grund til at betvivle. Alt i alt har bestyrelsen truffet sin beslutning om indstilling af medlemmer til jordbrugskommissionerne på baggrund af de oplysninger, som vi har haft til rådighed. Jeg er ked af, at du ikke er tilfreds med varetagelsen af suppleantposten, men bestyrelsen skulle foretage et valg. Til slut vil jeg gerne takke dig for dit mangeårige arbejde i Friluftsrådet. Friluftsrådets bestyrelse har værdsat det store engagement, som du har lagt i arbejdet med at gennemføre Friluftsrådets politik på lokalt niveau. Det er trist, at tingene har udviklet sig på en sådan måde, at du har truffet beslutningen om at indstille din deltagelse i kredsbestyrelsen. Jeg håber, at du forsat vil have et aktivt friluftsliv og være engageret i friluftspolitik på den ene eller anden måde. Side 7

8 Med venlig hilsen Lars Mortensen Kopi sendt til - Kredsbestyrelsen for Trekantområdet - Formand for Friluftsrådets Regionskontaktudvalg Side 8

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretning fra Friluftsrådet v. Merete Boe Daglidagen Kredsbestyrelsen har i perioden afholdt 10 kreds bestyrelsesmøder og 1 friluftspolitisk sommermøde

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere