Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby"

Transkript

1 Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Temadrøftelse om introduktion til Økonomiudvalgets områder ØU - Emner for Kommunalbestyrelsens temaseminarer i første halvår af ØU - Opdeling af myndighed og drift som følge af Vandsektorloven ØU - Idéoplæg til eget bud på lønadministrationen ØU - Forlængelse af Leasingaftaler på hjemmeplejens biler pr. 31. marts ØU - Udmøntning af effektiviseringer i budget ØU - Dispensation fra lånerammen for 2010 til ekstraordinære anlægsprojekter ØU - Tidsplan for budgetopfølgning SSÆ - Repræsentation i bestyrelsen for Roskildehjemmet SSÆ - Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd for JA - Ændring af fællesskabsoverenskomst for Ungdommens Uddannelsesvejledning - Roskilde KF - Delegering af kompetence fra Kommunalbestyrelsen til Udvalget for Kultur & Fritid TM - Forslag til udbud af ny affaldskontrakt TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig høring Lukket - ØU - Administrationslokaler til Lejre Service A/S Lukket - ØU - Udbud af kapitalforvaltning og daglige bankforretning...36

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/8 Resumé: Sagsfremstilling: Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den Dagsordenen blev godkendt.

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 10/10 Resumé: 1. På baggrund af et forslag fra Venstres gruppe er administrationen påbegyndt forberedelsen af en sag om åbne postlister, der forventes at blive forelagt til politisk behandling på Økonomiudvalgets møde den 16. marts På Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 anmodede udvalget om, at der fremover forelægges en oversigt over kommende sager. Administrationen arbejder på sagen og forventer at oversigten vil blive forelagt i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 16. marts Økonomiudvalget besluttede den 23. november 2009 at administrationen bemyndiges til at forhandle om udskydelse eller opsigelse af rammeaftale med Kommunedata. Lejre Kommune har nu opsagt rammeaftalen og har indgået en betalingsaftale med Kommunedata, dvs. en betaling efter forbrug. Administrationen forbereder en sag til økonomiudvalget om udbud af økonomisystemet samt en budgetsag om digitalisering af ledelsesinformation. 4. Økonomiudvalget skal have samtaler med ansøgere til direktøren for vandselskaberne. Det foreslås, at samtalerne med Økonomiudvalget afholdes fredag den 19. februar 2010, kl på Rådhuset i Lyndby. Julie Hermind deltager i samtalerne i egenskab af kommende bestyrelsesmedlem. På Politiker Portalen er følgende publiceret: Statusredegørelse på Kommunen og civilsamfundet af 14. december 2009 (under Kommunalbestyrelsen) Kassekreditreglen 365 dage - 1. januar til 31. december 2009 (under Økonomiudvalget) Kassekreditreglen 365 dage pr. 31. december 2009 (under Økonomiudvalget) Dag til dag oversigt december 2009 (under Økonomiudvalget) Leasing af kopiudstyr (under Økonomiudvalget) Kapitalforvaltning af deponerede midler (under Økonomiudvalget) Afkast 4. kvartal 2009 (under Økonomiudvalget) Referat af konstituerende møde i KKR den 25. januar 2010 (under Kommunalbestyrelsen) Borgmesterbrev af 27. januar 2010 fra KL s formand om lånepulje og anlægsinvesteringer (under Økonomiudvalget) Sagsfremstilling: Udtalelser:

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den Orientering blev taget til efterretning. Jan Vedel Heine og Grethe N. Saabye meddeler afbud til samtaler med ansøgere til direktør for vandselskaberne.

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 3. ØU - Temadrøftelse om introduktion til Økonomiudvalgets områder Sagsnr.: 10/590 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 20. januar 2010, at der afsættes 1½ time til en temadrøftelse om introduktion til Økonomiudvalgets fagområder på mødet den 9. februar Sagsfremstilling: I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 20. januar 2010 afsættes der 1½ time til en temadrøftelse, hvor de enkelte afdelingers opgaver og aktuelle udfordringer vil blive præsenteret på mødet, som introduktion til Økonomiudvalgets fagområder. Præsentationen vil endvidere lægge op til en drøftelse af mødeform i udvalget. Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalgets mødeform drøftes. Beslutning Økonomiudvalget den Udsat til ekstraordinørt møde den 17. marts 2010, kl Flemming Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 7 4. ØU - Emner for Kommunalbestyrelsens temaseminarer i første halvår af 2010 Sagsnr.: 10/2449 Resumé: Der er udarbejdet forslag til emner for Kommunalbestyrelsens temaseminarer for første halvår af 2010, der forelægges til politisk behandling. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. januar 2010 mødeplan for herunder at der afholdes 11 temamøder. Det foreslås, at administrationen successivt udarbejder konkrete forslag til programmer for temamøderne med afsæt i nedenstående valg af emner: - Torsdag den 14. januar: Kollektiv Trafik (er afholdt) - Torsdag den 21. januar: Præsentation af de kommunal ansvarsområder (er afholdt) - Torsdag den 18. februar: Udtalelse til Region Sjællands sygehusplan: "Fremtidens sygehuse i Region Sjælland" og ny politisk kultur og arbejdsform (Del I) - Fredag den lørdag den 27. marts: Budget Torsdag den 22. april: Klima- og energistrategi - Torsdag den 20. maj: Ny politisk kultur og arbejdsform (Del II) - Mandag den 21. juni: Budget 2011 Derudover er der i anden halvår 2010 følgende temamøder. - Fredag den lørdag den 28. august: Budget Torsdag den 23. september: - Torsdag den 18. november: - Torsdag den 16. december: Det foreslås at emnerne fastlægges og forelægges til politisk behandling senest i august Administrationen vil på baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget successivt udarbejde program for de enkelte temamøder, som vil blive udsendt og publiceret på Politikerportalen forud for afholdelsen af temamøderne. Det skal bemærkes, at med ovenstående forslag til emner for temamøderne vil energiog klimastrategi blive forelagt til april og ikke i første kvartal 2010, som tidligere udmeldt til Kommunalbestyrelsen. Emnet for temamødet den 18. februar Ny politisk kultur og arbejdsform (Del I) foreslås tilrettelagt ud fra følgende programpunkter - Udfordringer for Kommunalbestyrelser (jf. KLs demokratiprogram) - Formål og ramme for arbejdet med og i det nye fællesskab - Præsentation og drøftelse af forløbet Hensigten er, at temadrøftelsen derved kan danne afsæt for en fortsat temadrøftelse den 20. maj omkring følgende overskrifter: - Afstemning af forventninger til borgerne - Godt kommunalbestyrelsesskab - Sådan arbejder vi politisk. Udtalelser:

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 8 Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at emner for Kommunalbestyrelsens temamøder i første halvår af 2010 godkendes, 2. at der udarbejdes program for temamødet den 18. februar 2010 med afsæt i Ny politisk kultur og arbejdsform. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen tiltrådt, idet der afholdes et ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 18. februar 2010 kl for at behandle høringssvar på Region Sjællands forslag til "Fremtidens sygehuse i Region Sjælland".

9 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 9 5. ØU - Opdeling af myndighed og drift som følge af Vandsektorloven Sagsnr.: 10/1624 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2009 valg af selskabsform og struktur for de kommende forsyningsselskaber. Vandsektorloven af 1. juli 2009 kræver en klar adskillelse af myndigheds- og driftsopgaver i relation til vand- og spildevandsområdet. Administrationen har beskrevet konsekvenserne for administrationen for følge af selskabsgørelsen og har samtidig vurderet behovet i den fremtidige organisation i Lejre Service A/S og de budgetmæssige overvejelser, der følger heraf. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2009 den kommende selskabsstruktur for forsyningsområdet i Lejre Kommune indeholdende etablering af tre driftsselskaber, henholdsvis vand, spildevand og service, som ejes af et holdingselskab. Alle i form af aktieselskaber. Serviceselskabet vil indeholde alle medarbejdere og løse opgaver for vand- og spildevandsforsyningen. I bilag 1 "Notat om myndigheds og driftsopgaver i Lejre Kommune" beskrives den fremtidige opgavefordeling mellem myndighed, der er en kommunal opgave, og drift, der er forsyningsvirksomhedens opgave. I notatet opstilles: Fremtidige myndighedsopgaver i den kommunale forvaltning Fremtidige opgaver som placeres i det kommende serviceselskab I forlængelse af de kommende driftsopgaver i serviceselskabet har administrationen i samarbejde med de eksterne rådgivere vurderet på den fremtidige organisation (antal funktioner/medarbejdere) samt hvilke kompetencer, forsyningen har behov for med henblik på at kunne varetage driftsopgaven på forsyningsområdet. Varetagelsen af myndighedsopgaverne i kommunen vil formodentligt kunne medføre behov for omstrukturering/øget ressourceforbrug af medarbejdere til at varetage myndighedsopgaverne. Af bilag 2 "Administrative konsekvenser ved udskillelse af forsyningen" fremgår de administrative konsekvenser og vurderingen af det fremtidige selskabs behov for medarbejderfunktioner. I henhold til Vandsektorloven må Lejre Kommune efter udskilning af forsyningsområdet ikke sælge nogen form for administrative ydelser til de stiftede forsyningsselskaber. Lejre Kommune er i kraft af omfanget af sin spildevandsproduktion ikke omfattet af kriterierne om at kunne sælge ydelser i en begrænset periode. En anden konsekvens af Vandsektorloven er, at det eksisterende administrationsbidrag bortfalder - jf. også bilag 2. Der ligger en udfordring i at opgøre/opdele administrationsbidraget i forhold til antal årsværk og andre udgifter (inventar, systemer, licenser, udstyr), som benyttes til at løse de forsyningsmæssige opgaver. Denne

10 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 10 opgørelse vanskeliggøres af, at selve tidspunktet for stiftelsen ligger midt i budgetåret I bilag 2 er nævnt, at det skønnede antal årsværk i administrationen, der udfører forsyningsrelaterede opgaver, er otte. De fem af de otte årsværk kan findes i Teknik & Miljø, hvor årsværkene er fordelt på flere medarbejdere. Med en mindre omplacering af arbejdsopgaver kan de fem årsværk opgøres til fem navngivne administrative medarbejdere fra Teknik & Miljø. Disse fem medarbejdere er involveret i selve udskilningsprojektet og deltager aktivt i klargøringen af stiftelsen. Foruden disse er de 14 medarbejdere fra driften, hvor driftsledelsen aktivt indgår i udskilningsprojektet. I stabene varetages en række opgaver i relation til forsyningsområdet. Opgaverne er spredt på en række stillinger bredt i hele stabsområdet svarende til ca. tre årsværk. Det vil være vanskeligt at reducere antallet af medarbejdere i stabene på denne baggrund. I de enkelte stillinger er der tale om et marginalt tidsforbrug i forhold til de opgaver, der i øvrigt varetages. Opgaverne kan løftes inden for de eksisterende rammer som stordriftsfordele. Det, at der ikke kan realiseres en reduktion i stabene i kr. og øre, kan beskrives som transaktionsomkostninger. Udtalelser: Administrationens vurdering: Som følge af Vandsektorlovens vedtagelse er der krav om klar adskillelse af myndighed og driftsopgaver, således at myndighedsopgaver forbliver i Lejre Kommune, mens driftsopgaver fremover løses af forsyningsvirksomhederne. Administrationen vurderer på baggrund heraf, at den foretagne beskrivelse af opdeling af myndighed og driftsopgaver - jf. bilag 1 - er foretaget i overensstemmelse med kravene i Vandsektorloven. Administrationen vurderer for så vidt angår de administrative driftsopgaver, som administrationen skal ophøre med at udføre, at de fem direkte berørte medarbejdere virksomhedsoverdrages ved tidspunktet for stiftelse af serviceselskabet. Da der på nuværende tidspunkt ikke kan gennemføres en klar opdeling af administrationsbidraget i henhold til såvel årsværk som andre udgifter (inventar, systemer, udstyr), vurderer administrationen, at det bør undersøges, hvorvidt en fastholdelse af administrationsbidraget for 2010 vil være en mulighed. Derved kan de nævnte medarbejdere virksomhedsoverdrages til Lejre Service A/S ved dettes stiftelse, og aflønningen vil kunne foretages af Lejre Kommune for resten af Da de omtalte medarbejdere ved ovenstående løsning vil være ansat i Lejre Service A/S, men lønnes af Lejre Kommune, bør der ikke herske tvivl om, at medarbejderne rent ansættelsesretligt er ansat i Lejre Service A/S. Det er således sidstnævnte, der har forpligtelser overfor medarbejderne og ikke Lejre Kommune. Administrationen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der skal være vandtætte skodder mellem opgaveløsning og myndighedsudøvelse. Administrationen vurderer, at løsningen er mulig, såfremt der foruden de opgaverelaterede snitflader etableres vandtætte skodder mellem skattefinansierede og brugerfinansierede udgifter. Således skal der kontinuerligt, fra tidspunktet for stiftelsen indtil ophør af administrationsbidrag med udgangen af 2010, kunne dokumenteres, hvad der bruges af skattefinansierede midler (myndighedsarbejde) og brugerfinansierede (planlægning, drift).

11 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 11 I forhold til den fremtidige organisation i Lejre Service A/S vurderer administrationen, at den beskrevne organisering af serviceselskabet - jf. bilag 2 - vil muliggøre varetagelsen af de anlægs-, drifts- og administrative opgaver, der vedrører forsyningsområdet, og som pt. er administrationen bekendt. Hertil kommer, at organisationens størrelse er på niveau med sammenlignelige vand- og spildevandsforsyninger. Organisationen i serviceselskabet kan om nødvendigt fremover tilpasses, således den matcher de fremtidige arbejdsopgaver. Økonomi og finansiering: Med bortfald af administrationsbidraget mister kommunen en indtægt, der dækker såvel løn som administrative udgifter. Administrationsbidraget udgør for så vidt angår vandog spildevandsadministration kr p.a. (i 2009-kr) jf. også bilag 2. De fem nævnte medarbejderes lønsum udgør estimeret ca. 2 mio. kr. (5 x p.a.), som medfører en tilsvarende reduktion af konto 6. Et øget behov for medarbejdere til varetagelse af myndighedsopgaven i administrationen vil ikke kunne finansieres af de brugerfinansierede midler, men skal finansieres af de skattefinansierede midler. Behovet hertil er pt. ukendt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at de fem navngivne medarbejdere i administrationen i Teknik & Miljø virksomhedsoverdrages til det Lejre Service A/S ved dettes stiftelse i henhold til gældende regler og procedurer, 2. at reduktionen på resterende tre årsværk omfattet af konto 6 indgår i arbejdet med budget 2011, 3. driftsmedarbejdere beskæftiget inden for vand- og spildevandsområdet virksomhedsoverdrages til det Lejre Service A/S ved dettes stiftelse i henhold til gældende regler og procedurer, 4. at det undersøges hvorvidt det i henhold til gældende lovgivning vil være muligt at fastholde administrationsbidraget for resten af budgetåret 2010, 5. at såfremt punkt 3 kan besvares bekræftende, at de fem virksomhedsoverdragne medarbejdere aflønnes af kommunen via administrationsbidraget i resten af Bilag: Notat om myndigheds- og driftsopgaver i Lejre Kommune Notat - Administrative konsekvenser ved udskillelse af forsyningen Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales.

12 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Idéoplæg til eget bud på lønadministrationen Sagsnr.: 10/2493 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 25, januar, at det hidtige arbejde med konkurrenceudsætning af kommunens lønadministration i stedet blev tilrettelagt som et eget bud i form af et effektiviserings- og organisationsudviklingsprojekt. I forlængelse heraf forelægges ideoplæg til eget bud til politisk behandling. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på mødet den 25. januar 2010, at der i lyset af de ændrede forudsætninger og hensynet til personalet, som alternativ til konkurrenceudsætning igangsættes et internt organisationsudviklingsprojekt som et eget tilbud, der eventuelt suppleret med et udbud af lønsystemet får som formål at effektivisere opgaveløsningen svarende til minimum kr., som forudsat i budget Endvidere blev det besluttet, at grundlaget for eget tilbud på lønadministrationen og evt. udbud af lønsystemet skulle forelægges til politisk behandling i februar Som afsæt til administrationens videre arbejde med eget bud foreslås følgende ideoplæg, som efterfølgende konkretiseres i dialog med afdelingen og Lokaludvalget for rådhusene: Det overordnede formål med projektet er at udarbejde et eget bud på lønadministration, der tilvejebringer en effektivisering af opgaveløsningen på minimum kr., og fastholder målsætningen om bedst og billigst, men uden de omfattende form- og proceskrav, der er kendetegnet ved EU udbud. Derudover skal et eget bud udformes som et egentligt tilbud med forslag til effektiviseringer af lønadministrationen, og det skal udarbejdes så det udgør et supplement eller alternativ til gennemførelsen af en konkurrenceudsætningsproces. Mere specifikt inddrages medarbejdere og RLU i en dialog om de konkrete forslag, der skal omfatte: - muligheder for benchmarking med andre lønadministrationer - herunder formulering af måltal på kort og længere sigt. - muligheder for øget digitalisering - herunder muligheder ved udbud af lønsystem, snitflader til lønsystemet og forbedret IT-understøttede skabeloner til indberetning - muligheder for ændrede krav til indberetning fra afdelinger og institutioner - muligheder for forenklinger og optimering af udvalgte arbejdsgange - muligheder for ændret organisering i Personale - herunder øget specialisering - muligheder for administrative fællesskaber. Processen med analyse, dialog og udarbejdelse af eget bud foreslås - så vidt muligt - gennemført i første halvår Projektet gennemføres ved brug af intern konsulentbistand, ved nedsættelse af arbejdsgrupper og ved inddragelse ad hoc af interne ressourcepersoner i organisationen. Den øvrige organisation foreslås inddraget gennem nedsættelse af en referencegruppe bestående af lederrepræsentanter fra de forskellige direktørområder, der skal udgøre et dialogforum til drøftelse af muligheder for effektiviseringstiltag af lønadministrationen. Den nærmere projektplanlægning, tidsplan og kommissorium for projektet udarbejdes efter dialog med medarbejderne i Personale og Lokaludvalget for rådhusene.

13 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 13 Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at forslag til ideoplæg godkendes som grundlag for det videre arbejde, 2. at det konkrete projektkommissorium udarbejdes i dialog med medarbejderne i Personale og Lokaludvalget for rådhusene. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen tiltrådt.

14 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Forlængelse af Leasingaftaler på hjemmeplejens biler pr. 31. marts 2010 Sagsnr.: 09/19126 Resumé: Det foreslås at forlænge aftalen på hjemmeplejens biler i 2 år. Det vil give tid til at få undersøgt mulighederne for valg af mere klimavenlige løsninger og de økonomiske konsekvenser heraf. Forlængelsen medfører en reduktion i leasingafgiften i kontraktperioden, som Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i forbindelse med udvalgsbehandling af anden sag om behov for budget til ITvedligeholdelse på ældreområdet har anbefalet anvendt til udskiftning og vedligeholdelse af PDA er på ældreområdet. Direktionen indstiller, at beløbet tilfalder kassen. Sagsfremstilling: De nuværende leasingaftaler på hjemmeplejens biler ophører den 31. marts og 30. april Blandt hjemmeplejens personale og ledelse har der været stor tilfredshed med aftalen og den tilhørende leverandørservice. Derudover skønnes det, at såfremt der skulle afholdes et nyt udbud, ville det resultere i en højere pris, end det modtagne tilbud på en forlængelse. Endelig ville afholdelse af et nyt udbud også kræve betydelige ressourcer i organisationen. Blandt andet med prøvekørsel af flere biler. Der er ligeledes et ønske om at undersøge mulighederne for mere miljøvenlige biler. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttede derfor på mødet den 5. oktober 2009, at der skulle arbejdes videre med at indhente tilbud på forlængelsen. Der er efterfølgende indhentet tilbud fra Kommuneleasing på forlængelsen. Tilbuddene viser, at der kan spares ca kr. i 2010 og kr. i 2011 i forhold til de nuværende priser. De nuværende biler, Hyundai Gets, er operationelt leaset igennem SKI - aftaler. De 52 biler har blandt andet grundet strejken i foråret 2008 og en mere effektiv kørselsplanlægning ikke kørt det antal kilometer, der var aftalt. De sidste 2 biler er der tidligere lavet nye aftaler på, idet disse er blevet totalskadede. Såfremt aftalerne skal forlænges skal dette meddeles senest 1. marts I forbindelse med udvalgsbehandling af økonomien til IT-vedligeholdelse inden for ældreområdet anbefalede Udvalget for Social, Sundhed & Ældre at mindreudgifterne til leasing anvendtes til at udskifte og vedligeholde PDA er. Udtalelser: Ingen

15 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 15 Administrationens vurdering: Der er i alt 54 biler, hvoraf hjemmeplejen har 38 biler. Derudover har Forebyggende besøg, Visitationen, Træning og Hjælpemiddelsagsbehandling biler til deres daglige besøg hos brugerne. Administrationen vurderer, at mindreudgiften kunne anvendes til løbende vedligeholdelse og udskiftning af IT og PDA på ældreområdet, men set i lyset af den økonomiske udfordring i 2010 indstilles, at mindreudgiften tilfalder kassen. Økonomi og finansiering: Som nævnt i sagsfremstillingen vil en forlængelse af aftalen reducere udgifterne i forhold til det nuværende niveau med ca kr. i 2010 og kr. i Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at de nuværende leasingaftaler forlænges yderligere 2 år, med ophør den 31. marts 2012, 2. at mindreudgiften tilfalder kassen, 3. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre orienteres om beslutning i pkt 2. Bilag: Tilbud på forlængelse 2 år af kontrakt på leasing af biler i ældreplejen Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen tiltrådt.

16 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Udmøntning af effektiviseringer i budget 2010 Sagsnr.: 10/2473 Resumé: I budgetlægningen for 2010 indgik effektiviseringer for 3,8 mio. kr. i 2010 og frem. 2,4 mio. kr. er effektiviseringer som staten har "tilvejebragt" og Lejre Kommune skal selv effektivisere for 1,4 mio. kr. Der vil indgå nye effektiviseringskrav for 2011 og frem i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Effektiviseringerne er indtil videre placeret i en reduktionspulje under Økonomiudvalget men skal fordeles til de rette bevillinger. Forslagene til den konkrete udmøntning bringes op gennem fagudvalgene, således at fagudvalgsbehandlingen skal kvalificere, om der er tale om rene effektiviseringer, eller om initiativerne vil påvirke serviceniveauet. Sagsfremstilling: Administrationen har foretaget en vurdering af de statslige effektiviseringsinitiativer og udarbejdet et forslag til fordeling af reduktionerne i Lejre Kommune. Endvidere er der udarbejdet forslag til udmøntning af de 1,4 mio. kr. som kommunen skal tilvejebringe på egen hånd. Oversigt fordelt på udvalgsområder: I kr Effektiviseringspulje ØU Afbureaukratisering (stat) Beskæftigelsesministeriet ØU (jobcenter) Fødevareministeriet BU Indenrigs- og BU Socialministeriet SSÆ ØU Integrationsministeriet SSÆ Undervisningsministeriet BU Digitalisering (stat) ØU Mere effektivt indkøb (stat) Udmøntes ved konkrete ØU aftaler Mindre sygefravær Reduktion af central pulje ØU (lavere refusion til virksomheder) Kommunale initiativer Indkøb, Sundhedsfaglige SSÆ vikarydelser Indkøb, Leasing af biler i SSÆ ældreplejen Sparet leasingydelse ved køb ØU af pavilloner I alt

17 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 17 Fagudvalgene og Økonomiudvalget vil blive præsenteret for forslag til udmøntning af effektiviseringerne på de enkelte udvalgsområder. Herunder vil indgå de administrative effektiviseringer, som kan henføres til det enkelte fagudvalg selv om det er Økonomiudvalget, der er ansvarlig for administration. Udtalelser: Der skal arbejdes videre med initiativerne i de enkelte direktørområder med henblik på at sikre at nå i mål med realiseringen af effektiviseringerne. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at effektiviseringerne vil blive realiseret fuldt ud i Konsekvenserne for overslagsårene vil blive indarbejdet i det teknisk administrative budget for Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget sender udmøntning af effektiviseringer til behandling i fagudvalgene. Bilag: Effektiviseringer - skema - Handlingsplan for frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i 2010 Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen tiltrådt, idet det i forbindelse med udvalgsbehandlingen tydeliggøres om de enkelte forslag indebærer effektiviseringer eller serviceforringelser.

18 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Dispensation fra lånerammen for 2010 til ekstraordinære anlægsprojekter Sagsnr.: 09/13269 Resumé: Lejre Kommune har modtaget tilsagn om dispensation fra lånerammen til anlægsprojekter for i alt 16,5 mio. kr. samt mulighed for at anvende 1,5 mio. kr. fra kvalitetsfonden. Administrationen indstiller, at forberedelsen af de enkelte anlægsprojekter igangsættes og forelægges til godkendelse som selvstændige anlægsbevillinger. Direktør Lene Jensen deltager under behandlingen af sagen, herunder vil der blive redegjort for tidsfølgeplanen i anlægsprojekterne. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har modtaget tilsagn fra Indenrigs- og Socialministeriet om dispensation fra lånerammen for 2010 på 15 mio. kr. til renovering af veje og cykelstier, etablering af bassin og køb af pavilloner til rådhusbrug, samt på 1,5 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne. Lånetilsagnet giver desuden mulighed for at anvende 1,5 mio. kr. af de hensatte midlerne fra kvalitetsfonden. Lejre Kommune har dermed fået mulighed for at realisere alle de anlægsprojekter, som indgik i den ansøgning om dispensation fra lånerammen, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 14. december Dispensationen vedrører lån til anlægsudgifter afholdt i Såfremt et anlægsprojekt, hvortil der er meddelt lånedispensation, grundet uforudsete forsinkelser kommer til at strække sig ind i 2011, er der mulighed for at indsende ansøgning til ministeriet om dispensation om overførsel af tilsvarende meddelt låneadgang til 2011, hvori der redegøres for de konkrete uforudsete forhold, som har givet anledning til forsinkelsen. Det bemærkes, at ved en reduktion af de anlægsudgifter, der er meddelt dispensation til, sker der en tilsvarende reduktion af kommunens låneadgang. Ministeriet vil evt. udbede en status på udnyttede lånedispensationer senere på året. Udtalelser: Administrationens vurdering: De meddelte lånetilsagn kan alene anvendes til de anlægsprojekter, som fremgår af ansøgningen af 14. december De enkelte anlægsprojekter skal forberedes og godkendes politisk efter de normale bevillingsregler. Ingen af anlægsprojekterne er igangsat, da det var en forudsætning for ansøgningen, at der var tale om nye anlægsprojekter. I forbindelse med ansøgningerne fremsendt den 14. december 2009 er der gjort opmærksom på, at de fleste af projekterne ikke kan færdiggøres i 2010, hvorfor det må forventes, at der skal ansøges om overførsel af en del af lånene til Økonomi og finansiering: Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

19 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 19 Et låneoptag på 16,5 mio. kr. medfører årlige udgifter for ca. 1,1 mio. kr. i renter og afdrag ved optagelse af et 4 % obligationslån med en løbetid på 25 år. I budget 2010 er der i forvejen budgetteret med afdrag på 14,9 mio. kr. svarende til 558 kr. pr. indbygger. Det konkrete låneoptag forventes gennemført i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret Betaling af renter og afdrag vil således begynde i Udgifterne vil blive indarbejdet i budgetlægningen for Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at indholdet af de enkelte anlægsprojekterne beskrives og forelægges de respektive fagudvalg, 2. at hvert af anlægsprojekterne forelægges som selvstændige anlægsbevillinger i Kommunalbestyrelsen, 3. at de enkelte anlægsprojekter finansieres ved optagelse af lån i henhold til de meddelte lånetilsagn samt anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne. Bilag: Lejre øvrige områder Lejre kvalitetsfondspulje borgmesterbrev fra KL Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen tiltrådt.

20 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Tidsplan for budgetopfølgning 2010 Sagsnr.: 10/2492 Resumé: Administrationen har udarbejdet forslag til tidsplan for budgetopfølgning i 2010, som i henhold til kommunens økonomistyringsprincipper forelægges til politisk behandling. Sagsfremstilling: Tidsplanen for budgetopfølgning for 2010, består af 3 Forventet Regnskab og 3 månedsopfølgninger. De tre månedsopfølgninger lægges på politiker portalen som orienteringssager, i henhold til tidsplanen, og Forventet Regnskab udsendes som en beslutningssag til de pågældende Økonomiudvalgsmøder. Samtidig med de i alt 6 budgetopfølgninger, fremlægges som noget nyt i 2010, ledelsesinformationsmateriale fra alle direktørområder. Derudover vil forbrugsrapporter og likviditetsoversigter blive publiceret på Politikerportalen, i starten af hver måned. Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at tidsplanen godkendes. Bilag: Tidsplan budgetopfølgning 2010 Beslutning Økonomiudvalget den Der udarbejdes en ny tidsplan for budgetopfølgninger og forventet regnskab i Flemming Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

21 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side SSÆ - Repræsentation i bestyrelsen for Roskildehjemmet Sagsnr.: 09/25632 Resumé: Sagen fremsendes til fornyet behandling, idet det på mødet den 8. januar 2010 blev besluttet at tilbagesende sagen til administrationen til yderligere belysning. Der henvises til vedlagte notat samt vedtægter. Roskildehjemmet er en selvejende institution og en del af Landsforeningen Arbejde Adler, som er grundlagt ved Stefansforeningens møde i Herning den 27. oktober 1910 og stiftet i København den 3. februar 1911 med det formål "at fremme Hjælp for Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved Arbejde". Boformen er 110, jf. Serviceloven om midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, og som deler formål med landsforeningen og skal på et folkekirkeligt grundlag skabe hjem for personer, der er hjemløse og for personer, der ikke kan tilpasse sig det almindelige samfundsliv. I perioden 1. januar december 2009 har chefen for Social Drift og Social Behandling været Lejre Kommunes repræsentant i Roskildehjemmets bestyrelse. Dette samarbejde har fungeret til alles tilfredshed. Roskildehjemmet ledes af en bestyrelse, som består af 7 medlemmer. 4 medlemmer udpeges af Landsforeningen Arbejde. 3 medlemmer udpeges lokalt, og kan f.eks. repræsentere Lejre Kommune, Region Sjælland og/eller Roskildehjemmets naboer. Sagsfremstilling: Før kommunesammenlægningen har Kommuneforeningen i Roskilde Amt haft sæde i bestyrelsen på embedsmandsniveau. Roskildehjemmet har den 16. november 2006 afholdt møde, hvor sammensætningen af en ændret bestyrelse i Roskildehjemmets placering i Region Sjælland blev drøftet. Roskildehjemmet pegede på, at Lejre Kommune kunne være repræsenteret i bestyrelsen på embedsmandsniveau fordi Lejre Kommune bliver hjemmets hjemkommune. Roskildehjemmets daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat forstander. Der afholdes 4 bestyrelsesmøder om året. For de kommende 4 år (1. januar december 2013), skal der udpeges 1 repræsentant fra Lejre Kommune til Roskildehjemmets bestyrelse. Jorun Bech er udpeget fra Region Sjælland. Torben B.B. Hansen er udpeget fra Roskildehjemmets naboer. Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen udpeger 1 repræsentant til Roskildehjemmets bestyrelse. Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune fortsat skal være repræsenteret i Roskildehjemmets bestyrelse. Begrundelsen er, at Lejre Kommune som hjemmets handlekommune har et tæt samarbejde med Roskildehjemmet om de beboere, der flytter ind. Administrationen peger på, at chefen for Social Drift og Social Behandling fortsætter som kommunens repræsentant.

22 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 22 Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. At chefen for Social Drift og Social Behandling fortsætter som Lejre Kommunes repræsentant i Roskildehjemmets bestyrelse. 2. At dagsordner og referater fra bestyrelsesmøderne bliver lagt på Politikerportalen. Bilag: Vedtægter for den selvejende institution Roskildehjemmet Notat - Belysning af sagen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Ad 1. Indstillingen blev ikke godkendt. Ad 2. Godkendt Udvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Lejre Kommune repræsenteres på politisk niveau i Roskildehjemmets bestyrelse og at der udpeges et kommunalbestyrelsesmedlem Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales.

23 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side SSÆ - Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd for 2009 Sagsnr.: 10/1299 Resumé: Sagen omhandler Lejre Kommunes årlige redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland vedrørende tilbud til børn og unge, tilbud til voksne samt specialundervisning. Kommunens redegørelse skal være indsendt til udviklingsrådet inden den 1. marts Sagsfremstilling: Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden fra den 1. januar 2007 til udgangen af Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland skal bl.a. med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet inden 1. maj De fem regionale redegørelser vil blive sammenskrevet til én landsdækkende redegørelse, som vil blive forelagt Folketinget. Redegørelsen skal bidrage til Folketingets drøftelse af udviklingen samt evt. give inspiration til nye lovforslag. Kommunen skal inden 1. marts 2010 indsende sin redegørelse vedrørende udviklingen i 2008 til udviklingsrådet, jf. 188 i Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om Social Service. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Statsforvaltningerne er sekretariat for udviklingsrådene og har på tværs af de fem statsforvaltninger udarbejdet fælles webbaserede spørgeskemaer til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Spørgeskemaerne er med få ændringer opbygget og formuleret på samme måde som sidste år. Formålet med de fælles spørgeskemaer er primært at sikre, at det bliver muligt at sammenligne redegørelserne såvel inden for regionerne som på landsplan. Dette er en forudsætning for, at udviklingsrådene kan leve op til kravene om ensartethed i de redegørelser, som rådene skal udarbejde til ministerierne, jf. Bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen. Kommunens og Regionens forpligtelse til at afgive redegørelse til udviklingsrådet opfyldes ved indberetning i de af sekretariaterne udarbejdede spørgeskemaer. Vejledning nr. 106 af 12. december 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen indeholder en grundig beskrivelse af de forhold, som kommunerne og Regionen skal lægge til grund for udarbejdelse af redegørelsen. Spørgeskemaerne for kommunernes redegørelse indeholder tre særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne: Tilbud til børn og unge Tilbud til voksne Specialundervisning. Spørgsmålene i skemaerne afspejler de områder, der i løbet af 2008 har været debatteret i de fem udviklingsråd, ligesom der indgår en række mere generelle

24 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 24 spørgsmål med mulighed for at beskrive udviklingsområderne, politikker og tendenser mv. For så vidt angår generelle og brede spørgsmål er det op til kommunerne at vurdere, hvilke svar der vil være relevante at fremhæve. Der er mulighed for at redegøre mere frit i forhold til udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet, herunder beskrive eventuelle strukturafledte konsekvenser. Særlige temaer Indenrigs- og Socialministeriet samt Undervisningsministeriet har udpeget særlige temaer, der skal indgå i redegørelsen. På det sociale område er udpeget specialrådgivning - specialiseret rådgivning til borgere med særlige behov. På specialundervisningsområdet er afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer udpeget som særligt tema. Herudover har Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland besluttet at lade kommunernes og regionsrådets tilsyn med botilbud indgå i redegørelsen som et særligt tema. De særlige temaer behandles sidst i de tre spørgeskemaer. Besvarelserne af spørgeskemaerne er vedlagt som bilag. Udtalelser: Senest samtidig med, at kommunerne sender redegørelsen til udviklingsrådet, skal den sendes i høring hos Handicapråd og brugerorganisationer. Høringssvar skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelser. Kommunerne sender høringssvar til udviklingsrådet med eventuelle bemærkninger. Lejre Kommune sender redegørelsen til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og DH-Lejre (Danske Handicaporganisationers Lejreafdeling). Administrationens vurdering: På børne- og ungeområdet ligner den generelle udvikling den i 2008, og der er overordnet samme praksis som sidste år. Der er dog sket en stigning i forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge jf. SEL 52, stk. 3 nr. 5 (aflastningsordning). Vedrørende anbringelsesområdet udtrykkes behov for særligt fokus på unge misbrugere samt unge med alvorlige opmærksomheds- eller udviklingsforstyrrelser. På specialundervisningsområdet beskrives en uændret efterspørgsel efter lands- og landdelsdækkende tilbud i forhold til tidligere år. Vedrørende den vidtgående specialundervisning bemærkes en ændring af visitationen, således at der fokuseres på en højere grad af enkeltintegration i nærmiljøet. Vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov beskriver redegørelsen, at der i 2009 er nedsat et visitationsudvalg på tværs af Jobcenter, Social Drift & Behandling, og Børn og Ungdom, der vurderer alle indstillinger fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og træffer en beslutning ud fra en helhedsvurdering. På voksenområdet er der overordnet en uændret praksis på området. Der beskrives en stigende efterspørgsel efter pladser på midlertidige botilbud for voksne på baggrund af flere unge med forskellige komplekse problemstillinger. Kommunens brug af længerevarende botilbud er uændret. Der beskrives en stigning i efterspørgslen på socialpædagogisk støtte, behandlingstilbud og misbrugsområdet, navnlig på baggund af unge med mange forskelligartede problemer. I forbindelse med socialpædagogisk støtte samt behandlingstilbud fremhæves et særligt behov for at have fokus på borgere med ADHD og dobbeltdiagnoser.

25 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 25 Vedrørende hjælpemiddelområdet beskrives en stigning i antallet af ansøgninger, idet borgerne samt plejen er blevet mere opmærksomme på, hvilke produkter der er på markedet. Vedrørende særligt tema omhandlende specialrådgivningstilbud beskrives blandt andet, at Lejre Kommune har indgået samarbejdsaftale med specialrådgivningstilbud i Holbæk, Center for specialrådgivning i Roskilde og Center for døve og blinde. Kommunen har ingen bemærkninger til særligt tema omhandlende afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer. Vedrørende særligt tema udmeldt af Det Regionale Udviklingsråd omhandlende tilsyn med botilbud er det blandt andet beskrevet, at Lejre Kommune gennemfører to årlige tilsyn på børne- og ungeområdet - et anmeldt og et uanmeldt - samt at der på voksenområdet gennemføres et anmeldt tilsyn årligt og at der gennemføres uanmeldte tilsyn efter behov. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at redegørelsen godkendes. Bilag: Indenrigs- og socialminsterens og undervisningsministerens særlige temaer for 2009 Redegørelse vedr. specialundervisningsområdet Redegørelse vedr. voksenområdet Redegørelse vedr. børn- og ungeområdet Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den Indstillingen anbefales ved formandsbeslutning. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales.

26 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side JA - Ændring af fællesskabsoverenskomst for Ungdommens Uddannelsesvejledning - Roskilde Sagsnr.: 10/987 Resumé: Bestyrelsen for Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde (UU-Roskilde) har den 23. november 2009 godkendt forslag til ændring i Fællesskabsoverenskomsten for UU- Roskilde, således at der fremover kun udpeges et medlem af kommunalbestyrelsen til bestyrelsen i stedet for som hidtil to. Ændringen kræver politisk godkendelse i Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde (UU-Roskilde) er et tværkommunalt samarbejde mellem Roskilde og Lejre kommuner, der hviler på en Fællesskabsoverenskomst. Der henvises til medsendte bilag. UU-Roskilde har ca. 25 ansatte, hovedparten er uddannelsesvejledere, der varetager vejledningen i folkeskolen og for unge mellem år, der ikke har en ungdomsuddannelse. Der henvises til medsendte organisationsdiagram. UU-Roskilde løser vejledningsopgaven på grundlag af Lov om vejledning om uddannelse og erhverv af 1. juli 2009 med tilhørende bekendtgørelse. Det økonomiske grundlag for driften af UU-Roskilde er de to kommuners bidrag, der hvert år fastsættes i de to kommuners budget på baggrund af budgetforslag fra UU s bestyrelse. Bestyrelsen for UU-Roskilde består af politisk valgte repræsentanter - for tiden to - fra hver af de to kommuner samt repræsentanter for UU s interessenter. Derudover deltager en medarbejder fra administrationen i hver af de to kommuner samt UU-lederen uden stemmeret. Fra Lejre Kommune er der i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2009 foretaget udpegning af to kommunalbestyrelsesmedlemmer til UU s bestyrelse: Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Fra Roskilde Kommune er der stillet forslag til UU s bestyrelse om ændring i 1 i Fællesskabsoverenskomsten, således at der kun udpeges et medlem fra hver af de to kommunalbestyrelser. UU s bestyrelse har på sit møde den 23. november 2009 godkendt forslaget, der efterfølgende også kræver politisk godkendelse i Lejre Kommune for at kunne træde i kraft. Roskilde Kommune oplyser, at forslaget er begrundet i et ønske om at minimere arbejdsbyrden for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ændringsforslaget har ingen afledte økonomisk virkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen.

27 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 27 Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at forslag til ændring af Fællesskabsoverenskomst for UU-Roskilde godkendes. 2. at der, såfremt ændringen godkendes, udpeges et medlem af kommunalbestyrelsen til UU s bestyrelse. Bilag: Forslag til ændring af Fællesskabsoverenskomst for UU-Roskilde af 5. januar 2010 Organisationsplan UU-Roskilde Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den Indstillingens pkt. 1 anbefales ikke. Udvalget anbefaler, at det fastholdes med 2 medlemmer. Beslutning Økonomiudvalget den Sagen afslutte på det foreliggende grundlag.

28 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side KF - Delegering af kompetence fra Kommunalbestyrelsen til Udvalget for Kultur & Fritid Sagsnr.: 07/1079 Resumé: 23. februar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen Lejremodel for organisering af kommunale idrætshaller. Af beslutningen følger, at Kommunalbestyrelsen godkender drifts- og samarbejdsaftaler mellem Lejre Kommune og halbestyrelserne samt vedtægter. Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen vedrørende godkendelse af kommende drifts- og samarbejdsaftaler samt vedtægter til Udvalget for Kultur & Fritid. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har fået forelagt og godkendt drifts- og samarbejdsaftaler samt vedtægter for Osted- og Glimhallerne og Trælleruphallen. De første erfaringer med udmøntning af Lejremodellen er således gjort. De kommende drifts- og samarbejdsaftaler samt vedtægter for Bramsnæsvighallen, Lejrehallen og Hvalsøhallerne forventes at blive forlagt i de kommende måneder. Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller : 1. at kompetencen vedrørende godkendelse af kommende drifts- og samarbejdsaftaler samt vedtægter i henhold til Lejremodellen for organisering af idrætshaller delegeres til Udvalget for Kultur & Fritid Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Indstillingen anbefales. Afbud: Connie B. Jensen (A) Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales.

29 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 29 Flemming Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

30 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side TM - Forslag til udbud af ny affaldskontrakt Sagsnr.: 10/423 Resumé: Lejre Kommunes kontrakt for affaldsindsamling med entreprenør Axel Hansen A/S udløber 31/ og der skal derfor udarbejdes forslag til et nyt udbud. Dette arbejde udfører administrationen for tiden i samarbejde med Cowi Consult, som har stor kompetence inden for affaldsområdet. Der er tale om et EU-udbud pga. kontraktens økonomiske størrelse. Den nye kontrakt vil gælde for perioden fra 1/ til 31/ med en option på op til 2 års forlængelse. Der indsendes lukkede bud og kontrakten vil blive tildelt efter den billigste pris. Sagsfremstilling: I følge Kap. 6 i Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 21/ om affald) er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere indsamling eller anvisningsordninger for alle typer af lokalt produceret affald. Det foreliggende forslag til udbud opfylder den gældende lovgivning og afspejler den Affaldsplan for , som det tidligere Udvalg for Teknik & Miljø godkendte sidste år. Det nye udbud adskiller sig fra den gamle kontrakt på flere punkter. Et af disse er, at alle indsamlingsordningerne udbydes samlet i en enkelt kontrakt, hvor den gamle var opdelt i to. Dagrenovation, papir, storskrald og haveaffald var samlet i en pakke, mens glas var for sig selv. Dette skyldes at alle fraktionerne var udbudt enkeltvis, men de fire blev vundet af den samme entreprenør, og kun glas gik til anden side. Administrationen har valgt at lægge alle ordningerne sammen i et enkelt udbud, da det vil give den bydende entreprenør (eller entreprenørgruppe) en bedre udnyttelse af materiellet - og dermed en mulighed for et lavere bud, således at kommunen opnår en bedre indsamlingspris. Som følge af den nye affaldsplan er der desuden foreslået flere ændringer i de enkelte ordninger: Husstandsindsamlingen af glas er opgivet til fordel for en optimeret indsamling vha. glaskuber placeret på strategiske steder i hele kommunen. Indsamlingen af storskrald reduceres fra 6 til 2 gange om året, og der bliver tale om en tilmeldeordning. Indsamlingen af haveaffald fortsætter med fire årlige afhentninger, ligeledes som tilmeldeordning. Der indføres indsamling af småt elektronik sammen med indsamlingen af batterier på papircontaineren. Indsamlingsordningerne for dagrenovation og papir er uændrede i forhold til den eksisterende kontrakt. Der har været et ophør i ugeindsamlingen af dagrenovation i sommerperioden, men denne genindføres i uge efter opfordringer på dialogmødet om affaldsplanen og indkomne ønsker fra kommunens borgere til affaldsordningen. Dette er indskrevet i den nyligt vedtagne affaldsplan. Der arbejdes med at indføre bedre borgerservice i form af et netbaseret kontaktforum, hvor renovatøren, kommunen og borgerne kan udveksle spørgsmål, meddelelser og bestillinger, også et ønske som er indføjet i affaldsplanen. Udtalelser: Administrationens vurdering:

31 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 31 Det er administrationens vurdering at den eksisterende lovgivning er overholdt med det her forelagte udkast, og at den afspejler de idéer og forslag der er blevet vedtaget i den nye affaldsplan, der er drøftet med repræsentanter for kommunens grundejer- og boligforeninger og politikere. Det er ligeledes sikret, at både selve udbuddet o og tidsplanen (se bilag) er i overensstemmelse med EU-udbudsreglerne (Udbudsdirektivet - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004). Økonomi og finansiering: Administrationen forventer, at prisen på kontrakten vil stige væsentligt i forhold til den gamle kontrakt. Dette skyldes bl.a. genindførelsen af ugetømninger i sommerperioden (minimum 1 mio. kr./år), indførelse af et netbaseret informationssystem mellem borgerne, administrationen og renovatøren, ny indsamlingsordning af småt elektronik og andre ændringer i ordningerne. Der forventes indsamlet større mængder af haveaffald som følge af den nye lov om forbud mod privat afbrænding af haveaffald, hvilket vil fordyre indsamlingen. Vurderingen af øvrige affaldsmængder er uhyre vanskelig, bl.a. på grund af de svingende konjunkturer. Da husstandsindsamlingen af glas erstattes med offentligt tilgængelige glaskuber skal der udarbejdes en plan for opstilling af flere kuber i kommunen. Den billigste langsigtede løsning er at kommunen selv anskaffer sig kuber, hvilket vil medføre en engangsudgift i starten af kontraktperioden. En del af dette ventes at kunne finansieres gennem overskud fra tidligere regnskabsår. Hele affaldsordningen finansieres via affaldsgebyret, som opkræves hos borgerne, og skal hvile i sig selv. Den endelige økonomi for denne kontrakt - og dermed affaldsindsamlingen - vil indgå i budgetprocessen for Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslaget til udbud af ny renovationskontrakt godkendes 2. at kompetencen til selve underskrivelsen af den kommende kontrakt overlades til administrationen når udbudsprocessen har afsløret billigste bud, og dermed kommunens fremtidige renovatør. Bilag: Tidsplan Ydelsesbeskrivelse - endelig Den færdige tilbudsliste Udbud - HELT endelige Ydelsesbeskrivelse 20. jan. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den Udsættes, idet administrationen undersøger om indsamling af storskrald kan ændres fra ringe-ordning til faste indsamlingsdage uden fornyet høring af affaldsplanen. Afbud: Birger Prahl (F) Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den

32 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 32 Indstilling anbefales, idet udbudsmaterialet tilrettes således at der indhentes priser på både faste indsamlingsruter og ringeordning vedr. storskrald. Afbud: Thomas Stokholm Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales.

33 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig høring Sagsnr.: 10/644 Resumé: Der fremlægges et strategioplæg for kollektiv trafik, der giver et forslag til, hvordan det fremtidige busnet kan se ud efter køreplanskifte i december Strategioplægget foreslås sendt i fire ugers offentlig høring i perioden tirsdag/onsdag d. 23/24. februar til og med søndag d. 21. marts. Desuden foreslås det overvejet, om der bør afholdes et borgermøde om strategioplægget. Sagsfremstilling: På mødet i oktober 2009 tilsluttede kommunalbestyrelsen sig en proces- og tidsplan for arbejdet med den kollektive trafik. Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig også på mødet i oktober 2009 en økonomisk ramme på 25 mio. kr. i nutidspriser som udgangspunkt for opbygningen af et nyt busnet. Jævnfør tidsplanen fremlægger administrationen et strategioplæg for den kollektive trafik i kommunen. Oplægget bygger på drøftelserne fra kommunalbestyrelsens temamøde om kollektiv trafik den 14. januar 2010, og indeholder principper for busplanlægningen samt skitser til fremtidige buslinjer. Strategioplægget er vedlagt som bilag. Det kørselsomfang, der præsenteres i strategioplægget, vurderes at kunne rummes inden for en økonomisk ramme på ca mio. kr. Der er endnu stor usikkerhed på det detaljeringsniveau, som strategiforslaget er på. Der er blandt andet usikkerhed for, hvor optimalt busmateriellet kan benyttes og i vurderingen af passagerindtægterne. Der er også endnu usikkerhed for, hvor store dele af skolebefordringen, og den kørsel til træning og ældrecentre, der i dag køres med telebusserne, der er indeholdt forslaget. I løbet af de næste uger vil Movia gennemregnet strategiforslaget, så det direkte kan sammenholdes med budgettet for Det betyder, at inden den endelige trafikbestilling er der klarhed over udgiftsniveauet for strategioplægget og hvilken kørsel der ikke kan dækkes i strategioplægget og skal tilkøbes. Strategioplægget foreslås sendt i 4 ugers offentlig høring fra vinterferien tirsdag/onsdag d. 23/24. februar til og med søndag. d. 21. marts. Sideløbende med Lejre Kommunes arbejde med strategioplæg og trafikbestilling, arbejder Movia med et udbud af hovedparten af de faste buslinjer i kommunen (udbud A6). Movia har i brev af 22. januar 2010 til Lejre Kommune skrevet, at de til brug for afslutningen af A6-udbuddet inden 1. marts har behov for en melding om det kørselsomfang, som forventes politisk behandlet i maj Brevet fra Movia er vedlagt som bilag. Udtalelser: Administrationens vurdering: Den offentlige høring skal være med til at kvalificere Lejre Kommunes bestilling af bustrafik for 2011, som skal sendes til Movia ultimo maj 2010.

34 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 34 Strategioplægget danner også udgangspunkt for en egentlig kollektiv trafikplan, som forventes udarbejdet i perioden juni - august Set i lyset af borgernes store engagement i bustrafikken bør det overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at holde et borgermøde med præsentation og diskussion af strategioplægget. Et borgermøde vil mest hensigtsmæssigt kunne ligge i uge 10. Administrationen foreslår at meddele Movia, at kørselsomfanget præsenteret i strategioplægget er det kørselsbehov, der skal danne rammen for afslutningen af A6- udbuddet. Hvis kørselsomfanget ved trafikbestillingen i maj 2010 viser sig at blive højere end omfanget i strategioplægget, er det stadig muligt at bestille ekstra kørsel ved trafikbestillingen i maj. Økonomi og finansiering: Administrationen vurderer, at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser af at sende strategioplæg for kollektiv trafik i offentlig høring. Forventede økonomiske konsekvenser af busbestillingen for 2011 vil blive fremlagt i maj måned sammen med forslaget til busbestilling. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller 1. at strategioplæg for kollektiv trafik godkendes, 2. at høring af strategien annonceres tirsdag/onsdag d. 23/24. februar i Midtsjællands Folkeblad og løber frem til og med søndag d. 21. marts, 3. at det drøftes, om der bør afholdes et borgermøde om strategioplægget i uge at Lejre Kommune meddeleler Movia, at kørselsomfanget præsenteret i strategioplægget er det kørselsbehov, der skal danne rammen for afslutningen af A6-udbuddet Bilag: Strategi for Kollektiv Trafik 2011 Brev om kørselsomfang i A6-udbud Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den Udvalget anbefaler ad 4, samt; - at strategioplægget godkendes til udsendelse i offentlig høring, idet rutenettet (219/230/232) om aften før køreplanændring 13. december 2009 skal fremgå af statusoplysningerne. - at høring af strategien annonceres 23/24. februar og løber frem til og med søndag den 21. marts - at der afholdes borgermøde tirsdag den 9. marts 2010, kl Afbud: Birger Prahl (F) Beslutning Økonomiudvalget den Sagen tilbagesendes til Udvalgt for Teknik og Miljø med henblik på, at sagen behandles på et ekstraordinært møde mandag den 15. februar 2010 i Udvalget for Teknik og Miljø kl og i Økonomiudvalget kl med henblik på yderligere belysning af sammenhængen til skolebuskørslen, omkostninger ved linje 229 og mulighed for to borgermøder.

35 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Administrationslokaler til Lejre Service A/S Sagsnr.: 10/1867 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling:

36 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Udbud af kapitalforvaltning og daglige bankforretning Sagsnr.: 09/24145 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling:

37 Bilag: 5.1. Notat om myndigheds- og driftsopgaver i Lejre Kommune Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10109/10

38 Horten Advokat «Sagsbeh_navn» Philip Heymans Allé 7 Box Hellerup Tlf Fax J.nr. «Sagsnr» NOTAT OM MYNDIGHEDS- OG DRIFTSOPGAVER I LEJRE KOMMUNE 1. ADSKILLELSE AF MYNDIGHEDS- OG DRIFTSOPGAVER Vedtagelsen af vandsektorloven i juni 2009 indebærer, at kommunen med virkning pr. den 1. januar 2010 som udgangspunkt kun kan deltage i aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyningsvirksomhed, hvis aktiviteterne udøves i et eller flere selvstændige aktie- eller anpartsselskaber. Lejre Kommune vedtog i august 2009 at udskille forsyningen i en forsyningskoncern bestående af fire selskaber. Den faktiske udskillelse vil ske i første halvår 2010 med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar Et af formålene med den nye vandsektorlov har været at sikre en adskillelse af myndigheds- og driftsopgaver. For de kommunalt ejede vandforsyninger har der hidtil i en række tilfælde været sammenfald mellem disse roller, idet kommunen har været såvel myndighed som driftsherre, dvs. har varetaget både myndigheds- og driftsopgaver. Efter Lejre Kommune har udskilt den kommunale vand- og spildevandsforsyning til selvstændige aktieselskaber kan myndighedsopgaverne alene varetages af kommunen, mens driftsopgaverne skal varetages af vandselskaberne. Myndighedsudøvelse kan defineres som handlinger, der ensidigt og bindende fastlægger den enkelte borgers rettigheder og pligter på grundlag af offentligretlige regler. Myndighedsopgaverne omfatter traditionelt kommunalbestyrelsens kompetence til at meddele tilladelser/påbud/dispensationer, udarbejde planer, føre tilsyn, godkende takster og lignende. I modsætning til myndighedsopgaver, har driftsopgaver karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, som typisk er de fysiske og praktiske handlinger, der er forbundet med at producere en ydelse til borgerne. Driftsopgaver for et kommunalt vandselskab er f.eks. vandindvinding og rensning af spildevand, etablering, drift og vedligeholdelse af forsyningsvirksomheden, miljø- og naturplejeopgaver mv. Spørgsmålet om, hvorvidt en opgave har karakter af myndighedsudøvelse, og dermed skal varetages af Lejre Kommune, eller opgaven må anses for en driftsopgave, der skal varetages af vandselskabet, vil ofte afhænge af en konkret vurdering. Det er for visse opgaver på vand- og spildevandsområdet muligt generelt at fastslå, om opgaven har karakter af myndigheds- eller driftsopgave. Nedenfor i afsnit 2 er der udarbejdet en oversigt over typiske myndigheds- eller driftsopgaver. Det bemærkes, at selskabernes bestyrelser har pligt til at påse, at selskabet ikke varetager opgaver, som har karakter af myndighedsudøvelse, ligesom kommunen er for- C:\Documents and Settings\chos\Local Settings\Temp\ (2).doc Advokataktieselskabet Horten CVR

39 pligtet til at påse, at opgaverne varetages i det rette regi. Såfremt der er tvivl om, hvorvidt en opgave har karakter af myndighedsudøvelse eller driftsopgave må bestyrelsen og/eller Lejre Kommune derfor søge en sådan tvivl afklaret forud for, at opgaven varetages. Tvivlsspørgsmål vil eventuelt kunne afklares ved forelæggelse for rådgivere eller de myndigheder, der administrerer den pågældende lovgivning. Side 2 2. OVERSIGT OVER TYPISKE MYNDIGHEDS- OG DRIFTSOPGAVER PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET 1. Myndighedsopgaver (Kommunen har ansvaret og finansierer opgaverne) Tilsynsaktiviteter Påbud og forbud Ekspropriationer Tilladelser og godkendelser Godkendelse af takster herunder eventuelt særbidrag Godkendelse af regulativer/betalingsvedtægter Sagsbehandling ved sager af overvejende myndighedsmæssig karakter Handleplaner (Miljømålsloven) Vandforsynings-planlægning Indsatsplanlægning (vandforsyning)* Tiltag til beskyttelse af grund-vandsressourcen eksempelvis skovrejsning, dyrkningsaftaler mv. (vandforsyning)* 2. Driftsopgaver (Forsyningen har ansvaret og finansierer opgaverne) Vandindvinding/ udledning af renset spildevand Vandbehandling og rensning af spildevand Distribution/indsamling af vand/spildevand Alle aktiviteter i forbindelse med anlæggelse og vedligeholdelse af ledningsnet, kloaknet, vandværk og spildevandsanlæg (indbefattet anlæg ved kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen) Indstille takster til kommunen Fastsætte betalingsvedtægter Indberetning af oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for benchmarking Administration med relation til driften (personale, IT med mere 1 ) Opkrævning af alle indtægtsformer fra forbrugerne og opkrævning af statslige afgifter Sagsbehandling ved sager af overvejende driftsmæssig karakter 1 For små forsyninger vil administrationsopgaver for vandselskaberne i en overgangsperiode kunne varetages af kommunerne, jf. bekendtgørelse nr af 16. december For serviceselskaber gælder det, at disse selskaber er 'ikke-regulerede' selskaber i vandsektorlovens forstand, hvorfor administrationsopgaver inden for rammerne af kommunalfuldmagten vil kunne sælges fra kommunen til serviceselskaberne.

40 Forberedende sagsbehandling i forbindelse med myndigheds-opgaver, dog kun i det omfang, sagsbehandlingen ikke indeholder elementer af en afgørelse i forhold til borgeren. Tømningsordninger Information og vejledning af forsyningens forbrugere (ud over krav i gældende regelgrundlag) Vandforsynings-samarbejder Indsatsplanlægning (vandforsyning)* Tiltag til beskyttelse af grundvandsressourcen eksempelvis skovrejsning, dyrkningsaftaler mv. (vandforsyning)* Side 3 3. Grænseopgaver (Placering af ansvar og/eller finansiering er uklar/mangelfuld) Spildevandsplanlægning 2 * For disse aktiviteter gælder det, at både myndighed og vandforsyning har lovhjemmel til at påtage sig ansvar for og finansiering af opgaven 3. FINANSIERING Myndighedsudøvelse skal finansieres af kommunens skatteborgere, mens vandselskabernes driftsopgaver er brugerfinansierede. Dette indebærer, at vandselskabets udgifter eksempelvis til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne (takstopkrævning mv.). Udarbejdelse af kommunale vandforsyningsplaner og spildevandsplaner er som udgangspunkt myndighedsudøvelse og dermed også skattefinansieret. I det omfang udgifter til udarbejdelse af sådanne planer imidlertid kan henføres til etablering, drift og vedligeholdelse af de kommunale vand- henholdsvis spildevandsforsyningsvirksomheders anlæg (driftsopgaver), skal udgifterne dog dækkes af forbrugerne via taksterne. Som anført ovenfor i note 2 er selve udarbejdelsen af spildevandsplanen myndighedsudøvelse, mens de mere praktiske opgaver i form af eksempelvis anlægsrenoveringer af driftsmæssige årsager anses for driftsopgaver, der skal finansieres af forbrugerne. Såfremt Lejre Kommune i forbindelse med sin opgavevaretagelse ønsker serviceselskabets bistand, vil kommunen, i det omfang udgifterne ikke skal dækkes via vandpriserne/taksterne, skulle betale for vandselskabernes bistand. 4. KONKLUSION Vandsektorloven, der med få undtagelser trådte i kraft den 1. juli 2009, indebærer, at kommunen fremadrettet som udgangspunkt alene kan varetage aktiviteter tilknyttet vand- og spildevandsforsyning, såfremt dette sker i selskabsform. 2 For Spildevandsplaners vedkommende er ansvaret for tilvejebringelse af planerne kommunens, mens forsyningen i praksis finansielt bidrager til udarbejdelse af planerne.

41 I forbindelse med Lejre Kommunes udskillelse af den kommunale vand- og spildevandsforsyning til aktieselskaber ejet af kommunen, skal der derfor sondres mellem myndighedsopgaver, der skal varetages af kommunen og finansieres af skatteborgerne, og driftsopgaver, der skal varetages af vandselskaberne og er brugerfinansierede. Side 4

42 Bilag: 5.2. Notat - Administrative konsekvenser ved udskillelse af forsyningen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 11352/10

43 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Christian Østeraas Sekretariat D E Administrative konsekvenser ved udskillelse af forsyningen Dato: 21. januar 2010 J.nr.: 10/1624 Indledning Formålet med dette notat er at beskrive konsekvenserne for administrationen i Lejre Kommune som følge af den fremtidige organisation i det kommende serviceselskab i forsyningskoncernen i Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune vedtog i august 2009 den kommende selskabsstruktur for forsyningsområdet i Lejre Kommune indeholdende etablering af fire selskaber, henholdsvis Lejre Vand A/S, Lejre Spildevand A/S og Lejre Service A/S, som ejes af holdingselskabet Lejre Holding A/S. 1 Koncernstrukturen ser således ud: 1 Alle navne er arbejdstitler

44 Lejre Vand A/S og Lejre Spildevand A/S er forsyningsselskaber, der alene ejer anlægsaktiver i form af ledninger, renseanlæg og vandværker mv. (anlægsselskaber). Alle medarbejdere, køretøjer, inventar, administrative opgaver mv. er placeret i Lejre Service A/S, der således varetager alle drifts- og administrationsopgaver samt øvrige serviceopgaver for Lejre Vand A/S og Lejre Spildevand A/S. Vandsektorloven, der trådte i kraft den 1. juli 2009 indebærer primært, at Lejre Kommune fremover kun kan deltage i aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning, hvis aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie eller anpartsselskabsform. Dette medfører, at Lejre Kommune fremover ikke må sælge ydelser til forsyningsområdet. Indtil vandsektorloven er fuldt ud implementeret skal ydelser, der sælges fra Lejre Kommune til forsyningen foregå til kostpriser. Som følge af de vandtætte skodder mellem det skatte- og brugerfinansierede område skal der forud for selskabsdannelsen foretages en klar adskillelse af myndighed og driftsopgaver jf. notat om myndigheds- og driftsopgaver i Lejre Kommune. Opgaver der flyttes fra den kommunale administration til forsyningsområdet Opgaver som indtil 2010 har været løst og afregnet via administrationsbidraget, men som fremadrettet skal udføres af forsyningsvirksomheden kan bl.a. nævnes: Planlægning og etablering af anlægsprojekter (jf. spildevandsplanen). Budgetlægning, økonomistyring (drift og anlæg), benchmarking Ledningsregistrering, forbrugerafregning (FAS), bogholderimæssige opgaver, IT-assistance, telefonomstilling, lønadministration samt øvrige administrative opgaver. I alt bidrager ca. otte årsværk i Lejre Kommune til direkte eller indirekte at løse opgaver for forsyningsområdet. Hertil kommer 14 driftsmedarbejdere, som er direkte lønnet i forsyningen. Organiseringsbehov i Lejre Service A/S (serviceselskabet) Som konsekvens af ovenstående skal det fastlægges, hvilke medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages til Lejre Service A/S. Ud fra en betragtning om at kunne etablere et fra stiftelsen selvstændigt og velfungerende serviceselskab, ligger nedenstående betragtninger til grund. Side 2 af 5

45 De fremtidige opgaver i Lejre Service A/S er primært følgende: Anlægsprojekter: Planlægning og etablering af anlægsprojekter, herunder bl.a. renovering og byggemodninger samt opdatering af ledningsregistreringsdatabase (GIS) Driftsopgaver: Drift og vedligeholdelse af ledninger, renseanlæg, vandværker og pumpestationer, bassiner, forbrugerinstallationer, GIS m.v. Administration af de fire selskaber, Lejre Forsyning, Lejre Vand A/S og Lejre Spildevand A/S og Lejre Service A/S herunder primært: - bogholderimæssige opgaver, herunder særligt daglige bogføringer af ind- og udbetalinger, forbrugerafregning (FAS), lønadministration m.v. - indgåelse og styring af samarbejdsaftaler, forsikringer, - udarbejdelse af takster, budgetter, perioderapporteringer, årsrapporter m.v. - diverse rapporteringer til forsyningssekretariatet vedrørende takster, benchmarking, interne aftaler m.v. - IT Evt. assistancer til det myndighedsforberedende arbejde (salg af ydelser til Lejre Kommune). Ovenstående bør betragtes som minimumsbehovet i forsyningskoncernen ud fra den foreliggende viden om bl.a. igangværende og umiddelbart planlagte anlægsog driftsopgaver og administrative opgaver m.m.. Ændringer i størrelsen af anlægsarbejder, arbejdet på renseanlæg/vandværker/pumpestationer, administrationer opgaver m.v. kan medføre ændrede behov for personale i Lejre Service A/S. Den umiddelbare vurdering er, at ovenstående opgaver i serviceselskabet kan varetages af ca. 22 medarbejdere organiseret med - foruden direktøren - anlægsog projektmedarbejdere, administrative medarbejdere samt driftsledelse og - medarbejdere. De administrative medarbejdere og anlægsmedarbejdere vurderes at udgøre ca. otte årsværk, mens driften (ledelse og medarbejdere) vil være tilsvarende d.d., dvs. 14 medarbejdere. Budgetmæssige overvejelser Omkostninger til aflønning af administrativt personale, som udfører opgaver for forsyningerne, har frem til 2010 været en del af administrationsbidraget, som forsyningsområdet har betalt til den kommunale forvaltning. Som beskrevet ovenfor må kommunen ikke længere varetage drifts- og administrative opgaver for vand- og spildevandsområdet, når disse selskabsgøres. Side 3 af 5

46 Selskabsgørelsen skal ske inden den 1. juli 2010 og med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar Dette medfører, at kommunen mister en indtægt i form af administrationsbidrag på 5,141 mio. kr. (2009 kr.) for arbejde udført på vand- og spildevandsområdet. Dog nedbringes kommunens omkostninger samtidig, idet omkostning til aflønning af de medarbejdere, der arbejder på forsyningen samt omkostninger til de systemer, der anvendes, forsvinder. Når administrationsbidraget erstattes af direkte henførebare omkostninger kan det foreløbige budget vises således for de nye selskaber (samlet): Administrationsbidrag 2008 Administrationsbidrag 2009 Budgetterede driftsomkostninger 2010 Lønomkostninger Omkostninger til systemer Nye omkostninger efter selskabsgørelsen, anslået Engangsinvestering i systemer i 2010, anslået Omkostninger i alt Som det fremgår af budgettet for 2010 forventes lønomkostningerne ud fra en tilsvarende medarbejdersammensætning at være på niveau med 2008 og 2009 (fremskrevet beløb), mens omkostninger til administrative systemer forventes at blive væsentligt forøget som følge af øgede omkostninger til licenser til nye systemer indenfor afregning, økonomi og journalisering m.v. Hertil kommer nye omkostningstyper som følge af selskabsgørelsen såsom bestyrelseshonorar, revision, ejendomsskatter, IT, porto, husleje, forsyningssekretariat, evt. lønadministration m.v. I 2010 skal der anskaffes flere nye systemer for, at forsyningsvirksomheden kan fungere som en selvstændig enhed og dermed opfylde kravene i den nye lovgivning. Dette medfører, at der bl.a. skal anskaffes eget IT, GIS, afregnings-, økonomi- og journaliseringssystem. Dette vil naturligvis også påvirke selskabets likviditet i Kommunalbestyrelsens vil fremover udelukkende blive bedt om Side 4 af 5

47 at tage stilling til en takst foreslået af selskabets bestyrelse og godkendt af det kommende forsyningssekretariat under Konkurrencestyrelsen. For 2011 og fremover vil Konkurrencestyrelsen fastlægge en prisloftmodel til beregning af fremtidige priser. Til beregningen af prisloftet vil forsyningsvirksomhedernes indtægter, omkostninger og investeringer indgå. Prisloftmodellen er endnu ikke udmeldt. Konklusion I det ovenstående er opgjort, hvilke opgaver Lejre Kommune med selskabsgørelsen af forsyningen ophører med at varetage, samtidig med at det fremtidige funktions- og medarbejdermæssige behov i Lejre Service A/S er vurderet. Medarbejderstaben vil kunne variere alt efter, om der sker væsentlige ændringer i størrelsen af anlægsarbejder, arbejdet på renseanlæg/vandværker/pumpestationer, administrationer opgaver m.v. Selskabsgørelsen, og den nye lovgivning forsyningsselskaberne skal følge, forventes at medføre øgede administrative omkostninger for forsyningskoncernen som helhed. De foreløbige beregninger medfører flere ekstraomkostninger i 2010 som følge af anskaffelse af nye systemer m.v. Hertil kommer de nye omkostningstyper, såsom bestyrelseshonorar, revision, ejendomsskatter, IT, porto, husleje, forsyningssekretariat m.v. De budgetterede øgede omkostningerne er medtaget i 2010-budgetterne for Lejre Vand A/S, Lejre Spildevand A/S og Lejre Service A/S, der er under udarbejdelse. Det er den umiddelbare vurdering, at de øgede omkostninger kan indeholdes i den nuværende takst for vand- og spildevandsområdet. Det må dog forventes, at omkostningen til anskaffelse af nye systemer vil indgå i den samlede anlægsbevilling for For 2011 og fremover vil Konkurrencestyrelsen fastlægge en prisloftmodel til beregning af fremtidige priser. Side 5 af 5

48 Bilag: 7.1. Tilbud på forlængelse 2 år af kontrakt på leasing af biler i ældrepleje n Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15170/10

49 TILLÆG Lejre Kommune Att.: Finn Jørgensen Sundhed & Ældre Bøgebakken Lejre Leasingaftale nr. K-350 A07891, 25 Hyundai Getz 1,4-5 dørs. Tilbud på forlængelse 24 måneder. Som ønsket fremsendes hermed tilbud på forlængelse 24 måneder. Ved forlængelse vil ovennævnte leasingaftales betingelser ændres som følger: januar oktober Sagsbehandler. Rolf Larsen Ditte direkte Søbrink nr: Direkte nr Restværdi pr Leasingydelse på senest fremsendte faktura Ny leasingydelse pr Ny restværdi pr.: Ny rente Ny løbetid ,00 kr. inkl. Moms ,38 kr. ekskl. moms ,62 kr. ekskl. moms ,00 kr. inkl. moms ModelA 1 måneders plus aftalte tillæg 12 leasingydelser, Månedlig betaling Forventet km-stand ved udløb: Leasingydelsen reguleres i takt med ændringer i KommuneLeasings 1 måneds funding plus aftalte tillæg. Øvrige betingelser forbliver uændret gældende. De bedes senest meddele, om ovenstående tilbud ønskes benyttet. Med venlig hilsen Ditte Søbrink Side 1 af 1

50 Bilag: 8.1. Effektiviseringer - skema - Handlingsplan for frigørelse af ressource r til service i kommunerne i 2010 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13787/10

51 Finansministeriet, september 2009 Handlingsplan for frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i 2010 Denne handlingsplan indeholder en redegørelse for de statslige initiativer, som i henhold til regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2010 vil frigøre ca. 500 mio. kr. i kommunerne i 2010 til service til borgerne. Baggrund Regeringen og KL indgik i 2008 en flerårsaftale om frigørelse af ressourcer til den borgernære service i kommunerne i Aftalen indebærer, at der i kommunerne skal omstilles ressourcer svarende til et råderum på 1 mia. kr. i 2009 voksende til 5 mia. kr. i Figur 1 Frigjorte ressourcer skal anvendes til øget service i kommunerne Vækst Kommunal service Frigjorte ressourcer Med flerårsaftalen har kommunerne og regeringen påtaget sig en gensidig forpligtelse. Regeringen skal fremsætte statslige initiativer, der på sigt kan frigøre halvdelen af de aftalte ressourcer i kommunerne - ½ mia. kr. i 2010 stigende til 2½ mia. kr. i 2013, jf. tabel 1. Tabel 1 Flerårsaftale om frigørelse af ressourcer til service i kommunerne Mia. kr. Kommunernes egen indsats 1,0 1,5 1,9 2,2 2,5 Statslige initiativer - 0,5 1,1 1,8 2,5 Frigørelse af ressourcer i kommunerne i alt 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Flerårsaftalen blev bekræftet i aftalen i juni i år mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for

52 I økonomiaftalen for 2010 var der samtidigt enighed om, at regeringen i overensstemmelse med flerårsaftalen har fremlagt konkrete statslige initiativer, som i alt frigør ½ mia. kr. i kommunerne i For så vidt angår kommunernes egen indsats anerkendes det i økonomiaftalen, at kommunerne har ydet en stor indsats for at indhøste nogle af effektiviseringsgevinsterne ved kommunalreformen bl.a. via forenklinger af de politiske og administrative organiseringer og strukturtilpasninger på serviceområderne. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne er i gang med at omstille aktiviteter i en størrelsesorden som forudsat i flerårsaftalen, men at der samtidig er et potentiale for yderligere effektiviserings- og synergigevinster særligt på det administrative område, men også på serviceområderne generelt. Kommunerne kan således ved egen indsats frigøre ressourcer på ½ mia. kr. ekstra i 2010 i forhold til Økonomiaftalen for 2010 betyder således, at der i alt frigøres 1 mia. kr. i 2010 til borgernær service i kommunerne, jf. tabel 2. Tabel 2 Frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i 2010 i forhold til 2009 Mio. kr. Kommunernes egen indsats 500 Statslige initiativer 500 Frigørelse af ressourcer i alt Statslige initiativer til frigørelse af ressourcer i 2010 I forlængelse af økonomiaftalen for 2010 er regeringen og KL enige om, at regeringen har fremlagt initiativer, som i alt frigør 507 mio. kr. i kommunerne i 2010, jf. tabel 3. Alle beløb vedrørende initiativerne er angivet i 2010-pris- og lønniveau. Det drejer sig om 95 statslige initiativer under fire hovedoverskrifter: Afbureaukratisering: Mindre administration og større råderum til lokal prioritering via forenkling af statslige regler. Digitalisering: Bedre muligheder for at opnå gevinster ved anvendelse af it. Mere effektivt indkøb: Flere muligheder for at købe varer og tjenesteydelser til favorable priser. Mindre sygefravær: Bedre rammer for at nedbringe sygefraværet. 2

53 Tabel 3 Statslige initiativer til frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i 2010 Mio. kr. 1. Afbureaukratisering (jf. tabel 5) 205 Fx - Forenkling af regler om ledige og kontanthjælpsmodtagere - Forenkling af regler om sygefravær - Enstrenget beskæftigelsessystem - Forenkling af regler om plejeplaner på ældreområdet - Forenkling af regler på handicapområdet 2. Digitalisering 58 - Digital refusion af syge- og barselsdagpenge - NemSMS - Digital dokumentboks - Digitalisering af VEU-administration - Genbrug af tekster fra borger.dk på kommunernes hjemmesider 3. Mere effektivt indkøb 63 - Afledte muligheder af statslige indkøbsaftaler (tredje og fjerde udbudsrunde) 4. Mindre sygefravær - Aftale om reduktion af sygefravær 180 Statslige initiativer i alt i Anm.: Afrundinger medfører, at tallene ikke summer til totalen. De statslige initiativer er nærmere beskrevet i bilag 1. Mange af initiativerne er enten allerede gennemført eller klar til at blive gennemført. Andre initiativer vil blive gennemført i løbet af 2009 eller primo 2010, så de kan få virkning i kommunerne fra En række af initiativerne forudsætter lovændring. Regeringen vil fremsætte de nødvendige lovforslag hertil i folketingssamlingen 2009/2010. Regeringen og KL er enige om, at de 95 statslige initiativer vil frigøre 616 mio. kr. i 2011 stigende til 646 mio. kr. i 2013, jf. tabel 4. Den stigende profil skyldes, at en række af initiativerne først vil få virkning i løbet af 2010 og således først have helårsvirkning i Hertil kommer, at nogle initiativer vil have stigende effekt over årene. Det gælder bl.a. initiativerne til øget digitalisering. Tabel 4 De statslige initiativers frigørelse af ressourcer til service i kommunerne Mio. kr. 1. Afbureaukratisering Digitalisering Mere effektivt indkøb Mindre sygefravær Statslige initiativer i alt Målsætning for statslige initiativer Anm.: Afrundinger kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. Regeringen vil i de kommende år tage en række yderligere initiativer for at nå de aftalte mål om frigørelse af i alt 1,1, 1,8 og 2,5 mia. kr. i hhv. 2011, 2012 og

54 1. Afbureaukratisering Langt hovedparten af de statslige initiativer 87 af de 95 initiativer er afbureaukratiseringer, som frigør ressourcer i kommunerne. Næsten alle disse initiativer er identificeret i de indledende faser af regeringens afbureaukratiseringsprogram, som gennemføres som led i kvalitetsreformen. En lang række yderligere initiativer vil blive præsenteret i regeringens samlede afbureaukratiseringsplan i dette efterår. Heri vil også indgå forenklinger, som kan få virkning i kommunerne allerede i Afbureaukratiseringsprogrammet gennemføres i henhold til regeringens aftale fra marts 2008 med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2008 og regeringens aftaler med kommuner og regioner fra foråret 2008 om deres økonomi i Regelforenkling indgik også i de trepartsaftaler, som i forbindelse med kvalitetsreformen blev indgået i 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF. Programmet skal give kommuner og regioner bedre muligheder for at prioritere ressourcerne lokalt, og bidrage til, at frontmedarbejderne på de centrale serviceområder kan bruge mindre tid på administration og mere tid på omsorg og service. Det skal ske ved, at unødvendige og forældede regler og dokumentationskrav fjernes. Regler, som ikke kan fjernes, skal forenkles. Regeringen har derfor iværksat en omfattende proces, hvor ledere og medarbejdere i institutioner og kommuner og regioner bliver inddraget i at identificere konkrete forslag til afbureaukratisering. Det er fx sket via interviews, fokusgruppemøder og besøg på institutioner. Herudover foretages der en kortlægning og måling af medarbejdernes administrative opgaver og tidsforbrug. Denne proces gennemføres på en række udvalgte serviceområder: Folkeskolen, ungdommens uddannelsesvejledning, dagtilbud, ældreområdet, handicapområdet, området for udsatte børn og unge, integrations- og udlændingeområdet, jobcentre og det regionale sundhedsområde. Arbejdet på beskæftigelsesområdet er allerede afsluttet, og regeringen har i forlængelse heraf fremsat konkrete forenklingsforslag, hvoraf en række forslag allerede er gennemført. Også på Undervisningsministeriets område er flere initiativer gennemført. Regeringen vil i efteråret 2009 fremlægge en samlet plan for afbureaukratisering. Samtidig har kommuner som led i regeringens afbureaukratiseringsprogram fået en udfordringsret, som betyder, at de løbende har mulighed for at søge om dispensation fra gældende statslige regler for at afprøve nye måder at gøre tingene på. De første resultater af afbureaukratiseringsarbejdet indgår i denne handlingsplan for frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i De bidrager med i alt 205 mio. kr. i 2010, jf. tabel 5. 4

55 Tabel 5 Initiativer til afbureaukratisering, der frigør ressourcer til service i kommunerne i 2010 Beskæftigelsesministeriet - Forenkling af it, registreringer, blanketter, sagsgange mv. (64 initiativer) - Forenkling af ungereglerne på beskæftigelsesområdet - Forenkling af jobcentrenes modtagelse af ledige - Forenkling af sanktionsregler for kontanthjælpsmodtagere - Forenkling af regler om sygefravær - Enstrenget beskæftigelsessystem Fødevareministeriet - Egenkontrol i fødevarevirksomheder, samt autorisation og registrering Indenrigs- og Socialministeriet - Forenkling af reglerne for støtte til handicapbiler - Forenkling af regler om markedsføring af private leverandører af personlig og praktisk hjælp - Reduktion af indberetningskravene til Ankestyrelsens årsstatistik - Forenkling af procedure for fastlæggelse om lukkedage i daginstitutioner - Forenkling af regler for anvendelse af funktionsevnemetoden - Forenkling af reglerne for genvurdering af merudgiftsydelser - Forenkling af reglerne om klageråd på ældreområdet - Forenkling af reglerne om plejeplaner på ældreområdet - Udvidelse og optimering af Tilbudsportalen - Offentliggørelse af kommunale oplysninger på Internettet - Forenkling af indberetninger på stofmisbrugsområdet Integrationsministeriet - Forenkling vedr. finansiering af danskuddannelserne for voksne udlændinge - Forenkling af regler om opfølgning på integrationskontrakter Undervisningsministeriet - Samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan - Forenkling af proceduren for fritagelse for test og prøver mv. i folkeskolen - Forenkling af proceduren for henvisning til specialundervisning i folkeskolen - Obligatorisk anvendelse af digital ansøgning om overgang fra grundskolen til Ungdomsuddannelserne mv. Mio. kr Afbureaukratisering i alt i Digitalisering Regeringen, KL og Danske Regioner samarbejder om at styrke digitaliseringen af den offentlige sektor og har fastlagt en digitaliseringsstrategi for perioden Der er afsat 268 mio. kr. til at gennemføre strategien. Udgangspunktet for strategien er at se den offentlige sektor som en helhed, så der foretages fælles digitale løsninger på tværs af den offentlige sektor og etableres en fælles digital infrastruktur. Et af målene med digitaliseringsstrategien er at gennemføre digitaliseringsprojekter, der skal flytte ressourcer fra administration til borgernær service. Som led heri gennemføres bl.a. Digital refusion af syge- og barselsdagpenge NemSMS Digital dokumentboks. Som led i forhandlingerne omkring kommunernes økonomi for 2009 blev staten og kommunerne enige om at gennemføre en fuld digitalisering af kommunernes administration af syge- og barselsdagpenge. Fra 1. halvår 2010 forventes indført en NemSMSløsning, hvor borgere og virksomheder kan vælge at modtage servicebeskeder fra det offentlige på SMS. Og staten, regioner og kommuner er ved at etablere en digital doku- 5

56 mentboks, hvor borgere og virksomheder fra 1. halvår 2010 skal kunne vælge at modtage al post fra det offentlige digitalt. Med henblik på at lette administrationen gennemføres der herudover en række andre digitaliseringsprojekter, bl.a. digitalisering af VEU-administrationen. Initiativerne vil frigøre ca. 60 mio. kr. i kommunerne i 2010 stigende til mindst ca. 160 mio. kr. i Mere effektivt indkøb Kommunerne har mulighed for at effektivisere sine indkøb ved at tilslutte sig de indkøbsaftaler, som staten har indgået i anden fase af det statslige indkøbsprogram. Det kan således være et supplement til den indsats, som kommunerne gør som led i de tværkommunale indkøbssamarbejder. Det fremgår af den aftale om kommunernes økonomi for 2009, som regeringen og kommunerne indgik i foråret 2008, at det skal sikres, at kommunerne også fremover efter konkret aftale mellem KL og Finansministeriet om hver enkelt indkøbsaftale får mulighed for at tilslutte sig de statslige indkøbsaftaler på de områder, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hensigtsmæssigt. I februar 2009 afsluttede staten sit udbud i tredje fase af Statens Indkøbsprogram. I tilknytning hertil har kommunerne fået mulighed for frivilligt at tilslutte sig de nye statslige indkøbsaftaler for bl.a. netværkskomponenter og kontormøbler. Staten vil gennemføre sin fjerde fase af indkøbsprogrammet i løbet af Aftalerne forventes at få virkning fra 1. januar Det vil være muligt for kommunerne at tilslutte sig aftalerne om bl.a. kontormaskiner og AV-udstyr. Det skønnes, at initiativerne vil frigøre ca. 60 mio. kr. i kommunerne i Mindre sygefravær Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 29. september 2008 en aftale om nedbringelse af sygefraværet. Aftalen blev den 5. november 2008 godkendt af et bredt flertal i Folketinget (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance). Aftalen indeholdt 39 nye initiativer, som bl.a. omfatter: Forebyggelse af sygefravær. Fremme af en tidlig indsats. Fokus på, at syge skal være aktive under sygemeldingen. Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen skal spille bedre sammen. Der er afsat i alt ca. 673 mio. kr. til gennemførelsen af initiativerne i perioden De varige udgifter skønnes at udgøre godt 170 mio. kr. årligt. Det skønnes, at aftalens initiativer i 2010 vil kunne reducere det samlede sygefravær med sygedagpenge i den private og den offentlige sektor svarende til ca årsværk fra En fjerdedel af aftalens samlede effekt på sygefraværet ca årsværk skønnes at ske på det kommunale område. En sådan reduktion i sygefraværet vil øge råde- 6

57 rummet i kommunerne med ca. 360 mio. kr. om året. I regeringens aftale med KL om frigørelse af ressourcer indgår dette potentiale med halvdelen 180 mio. kr. idet reduktionen i sygefraværet forudsætter en betydelig kommunal indsats, jf. tabel 3. 7

58

59 Bilag 1 Beskrivelse af de statslige initiativer til frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i Afbureaukratisering 1.1 Forenkling af it, registreringer, blanketter, sagsgange mv. (64 initiativer) Som led i Beskæftigelsesministeriets første fase i afbureaukratiseringsprogram er der gennemført en scanningsproces, hvor medarbejdere ledere og medarbejdere i institutioner og kommuner har været inddraget i at identificere konkrete forslag til afbureaukratisering. Scanningsprocessen resulterede i 76 forslag, der kan implementeres administrativt, dvs. uden lovændringer. Forslagene spænder vidt og vedrører eksempelvis it, registreringer, blanketter og sagsgange. De væsentligste elementer omfatter: Justeringer af Jobnet og Arbejdsmarkedsportalen, fx synliggørelse af ledige job fra Jobnet i Arbejdsmarkedsportalen. Reduktion i antal registreringer, fx en klar beskrivelse af minimumsregler for udfyldelse af dialogguiden. Forenkling af blanketter, fx forslag om færre blanketter ved iværksættelse af løntilskudsforløb. Effektivisering af sagsgange, fx automatisk besked ved manglende fornyelse af CV er. Af de 76 forslag er 64 allerede gennemført. De øvrige forslag forventes gennemført i Ansvarligt ministerium: Beskæftigelsesministeriet. 1.2 Forenkling af ungereglerne på beskæftigelsesområdet De særlige ungeregler var udarbejdet med henblik på at hjælpe ledige dagpenge-, kontantog starthjælpsmodtagere under 30 år til at få et varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Det komplicerede regelsæt krævede mange ressourcer at administrere for jobcentrene. Der var 10 forskellige målgrupper, og der var specifikke regler for hver gruppe med hensyn til, hvilket tilbud der gives, hvornår tilbuddet gives, og hvor længe tilbuddet skal vare. Derudover understøttede indholdet i de specifikke tilbud ikke konsekvent formålet med indsatsen at bringe unge tættere på arbejdsmarkedet. Initiativet til forenkling af ungereglerne indeholder fire elementer: Antallet af målgrupper reduceres fra 10 til fire. Første jobsamtale rykkes frem til senest efter én måned. Aktivering rykkes frem til senest efter tre måneder. Redskabsvalget gøres frit. Ændringerne betyder en gennemgribende forenkling af rammerne for den kommunale indsats for ledige under 30 år. Kommunerne får større frihed til at tilrettelægge indsatsen, som de finder det mest hensigtsmæssigt. Derudover bliver reglerne til at overskue for 9

60 jobcentrene og til at forklare for de unge. Reglerne understøtter dermed det overordnede mål om at gøre vejen fra offentlig forsørgelse til varig beskæftigelse kortere for unge. Initiativet indgår i den aftale, som regeringen den 24. februar 2009 indgik om at forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet. Lovændringerne blev vedtaget i Folketinget den 28. maj 2009 og er trådt i kraft 1. august Ansvarligt ministerium: Beskæftigelsesministeriet. 1.3 Forenkling af jobcentrenes modtagelse af ledige Jobcentrenes modtagelse af borgere i de første tre måneder af et ledighedsforløb skal strømlines og målrettes mod at hjælpe ledige hurtigt i job. Ressourcerne skal ikke bruges på overflødigt papirarbejde og uhensigtsmæssige arbejdsgange. I afbureaukratiseringsprogrammet på beskæftigelsesområdet blev chefer og medarbejdere i jobcentrene spurgt om de største hindringer for at kunne levere en effektiv og målrettet jobindsats. Det kom frem, at modtagelsen i særlig grad er plaget af unødvendige og uhensigtsmæssige arbejdsgange. Mange af anbefalingerne til forbedring af modtagelsen angår den lokale organisering af arbejdet i jobcentrene. Men der er også områder, hvor statslig administration og regulering hindrer en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. På en række punkter kan en omlægning af Arbejdsmarkedsstyrelsens administration og IT-systemer lette arbejdsdagen for medarbejderne i jobcentrene. Punkterne omfatter bl.a.: Registrering af arbejds- og opholdstilladelse. Adgang til CPR-oplysninger for alle medarbejdere. Lettere adgang til relevante oplysninger om borgeren. Forbedret driftsstabilitet på Arbejdsmarkedsportalen. Ud over de administrative tiltag er der to forslag til regelforenkling, som har forudsat lovgivning.: Afskaffelse af helhedsvurderingen efter lov om den aktive beskæftigelsesindsats (LAB) 20. Mulighed for at stille krav om udarbejdelse af CV tidligere end én måned fra tilmelding til jobcentret. Initiativet indgår i den aftale, som regeringen den 24. februar 2009 indgik om at forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet. Lovændringerne blev vedtaget i Folketinget den 28. maj 2009 og er trådt i kraft 1. august Ansvarligt ministerium: Beskæftigelsesministeriet. 1.4 Forenkling af sanktionsregler for kontanthjælpsmodtagere Igennem de seneste år har sanktionsreglerne for modtagere af kontant- og starthjælp været genstand for en række ændringer, som hver især har haft et klart formål, men som samlet set er for svære at forstå for borgerne og for svære at anvende for jobcentrene. Regeringen har indgået aftale om en forenkling af sanktionsreglerne, så reglerne bliver nemmere at forstå og anvende for sagsbehandlerne. Det forbedrer sammenhængen mellem det politiske mål med sanktionsreglerne at de ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet og den praktiske opgaveløsning i jobcentrene. 10

61 Hovedtrækkene i de nye sanktionsregler består i, at: Antallet af sanktionstyper reduceres til tre: Periodesanktion, punktsanktion og tilbagebetalingssanktion. Opgørelsen af periodesanktioner ved udeblivelse fra tilbud forenkles. Forseelser giver den samme sanktion hver gang. Alle målgrupper bliver sanktioneret efter ens principper. Kommunen kun giver én sanktion pr. overtrædelse af rådighedspligten. Forenklingen gør det lettere for sagsbehandleren at vurdere, hvilken sanktion der skal anvendes i en konkret situation. Samtidig bliver sammenhængen mellem forseelse og sanktion mere tydeligt for borgeren, så sanktionerne bliver mere adfærdsregulerende. Initiativet indgår i den aftale, som regeringen den 24. februar 2009 indgik om at forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet. Lovændringerne blev vedtaget i Folketinget den 28. maj 2009 og træder i kraft 1. oktober Ansvarligt ministerium: Beskæftigelsesministeriet. 1.5 Forenkling af reglerne om sygefravær På baggrund af anbefalingerne fra afbureaukratiseringsprogrammet på beskæftigelsesområdet er der udarbejdet en række forenklinger af regler og administration i forbindelse med kommunernes sygeopfølgning, herunder bl.a. Harmonisering af kommunernes kontakt med sygemeldte. Forenkling af refusionsbestemmelsen i sygedagpengeloven. Mulighed for at give aktive tilbud til alle sygemeldte. Harmonisering og omlægning af statens refusion, så anvendelsen af aktive tilbud tilskyndes. Større mulighed for at anvende andre aktører. Forenklingen af refusionsbestemmelsen omfatter bl.a. en toårig suspension af reglen om, at der ikke ydes statsrefusion, så længe kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op på en sygedagpengesag. Samlet set vil initiativerne reducere antallet af samtaler med syge i det første år. Derudover ansporer de til en tidlig og effektiv indsats, som medvirker til, at syge borgere hurtigst muligt vender tilbage til arbejdet. Initiativerne indgår i den aftale om reduktion af sygefraværet, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter den 29. september Aftalen blev den 5. november 2008 godkendt af et bredt flertal i Folketinget (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance). De dele af aftalen, der kræver lovgivning, er fremsat i lovforslag til Folketinget den 12. marts Lovændringerne blev vedtaget i Folketinget den 28. maj 2009 og træder i perioden medio primo Ansvarligt ministerium: Beskæftigelsesministeriet. 11

62 1.6 Enstrenget beskæftigelsessystem Jobcentrene var tidligere opdelt i to systemer en kommunal del og en statslig del. Derfor var der to administrative sagsbehandlingssystemer i forhold til borgerne, delt ledelse og forskellige it-systemer. Beskæftigelsessystemet består fremover af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Omlægningen er trådt i kraft 1. august Kommunerne kan frigøre betydelige ressourcer som følge af overgangen fra to administrative systemer til ét. Et enstrenget beskæftigelsessystem gør det muligt at fokusere indsatsen og udnytte ressourcerne mere optimalt. Et enstrenget beskæftigelsessystem skaber et klart og entydigt ledelsesfokus og fjerner dobbeltadministration. Der var tidligere to forskellige administrative sagsbehandlingssystemer, to regnskabssystemer samt to forskellige faglige og personalemæssige ledelsesopgaver. Lovændringen blev vedtaget i Folketinget den 29. maj Ansvarligt ministerium: Beskæftigelsesministeriet. 1.7 Egenkontrol i fødevarevirksomheder, samt autorisation og registrering Fødevareministeriet har på to områder forenklet kravet om, at alle virksomheder eller institutioner, der håndterer eller sælger fødevarer, skal udarbejde et egenkontrolprogram: Fra 1. januar 2009 skal virksomheder og institutioner, der udelukkende sælger ikkelet-fordærvelige fødevarer, fx kiosker og tankstationer, og som blot sælger emballerede fødevarer uden køl og frys, fx chokoladebarrer og sodavand, ikke længere føre skriftlig egenkontrol. Ændringen er en lettelse af en administrativt omkostningsfuld kontrol med en meget lav risiko. Lavrisikovirksomheder, heraf også kommunale institutioner som skolekiosker, fritidsordninger etc., skal derfor fremover ikke udarbejde og gennemføre et egentligt egenkontrolprogram. De skal dog fortsat leve op til diverse regler for hygiejne. Fra 1. marts 2009 er kravet om skriftlig egenkontrol ud over det fødevaresikkerhedsmæssige ophævet. Den skriftlige egenkontrol gælder fremover kun det fødevaresikkerhedsmæssige og ikke arbejdsgange som fx rengøring. Virksomheder, herunder kommunale institutioner som skolekiosker, fritidsordninger etc., som sælger mad, fx pølser og toast, skal fremover kun udarbejde et egenkontrolprogram og dokumentere det fødevaresikkerhedsmæssige, fx temperatur ved opbevaring, nedkøling, opvarmning o. lign. Det bemærkes dog, at der mundtligt skal kunne gøres rede for de gode arbejdsgange, som fx rengøring, skadedyrsbekæmpelse, håndtering affald og uddannelse. Herudover vil Fødevareministeriet i løbet af gennemføre en forenkling af autorisation og registrering af fødevarevirksomheder: Ved en forenklet digital ansøgningsblanket og bedre vejledning bliver ansøgningsprocessen fremover mindre tidskrævende for virksomheders opstart af fødevarefremstilling og salg. Forenklingen har også betydning for kommunerne, idet lettelsen vil omfatte såvel kantiner i rådhuse som institutionskøkkener i skoler, fritidshjem, børnehaver og ældrecentre samt andre kommunale institutioner som fx bosteder etc. Ansvarligt ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 12

63 1.8 Forenkling af reglerne for støtte til handicapbiler Personer med varig og betydelig funktionsnedsættelse har mulighed for at få støtte til at købe en bil. Støtten gives fx, hvis bilen har betydning for, om den handicappede kan uddanne sig eller passe et arbejde. Reglerne om støtte til køb af en handicapbil er komplicerede og sagsbehandlingstiden er ofte meget lang. Som led i aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen mv. fra april 2007 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. modernisering og afbureaukratisering af reglerne om støtte til køb af handicapbil. På baggrund af arbejdsgruppens arbejde foreslår regeringen at forenkle reglerne for bevilling af støtte til handicapbiler: Kriterierne for tildeling af støtte til køb af handicapbil gøres mere præcise og gennemskuelige for både borgere og kommunale sagsbehandlere. Det gøres muligt at genbevilge en handicapbil alene ved en tro- og love-erklæring fra borgeren. Forslaget til forenkling forventes fremsat i efteråret 2009 med forventet ikrafttrædelse den 1. januar Ansvarligt ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet. 1.9 Forenkling af regler om markedsføring af private leverandører af personlig og praktisk hjælp Initiativet ophæver kommunalbestyrelsens forpligtelse til i forbindelse med frit valg af leverandør at udarbejde et ensartet informationsmateriale vedrørende de af kommunen godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp. Som led i at oplyse modtageren af personlig og praktisk hjælp om de valgmuligheder, modtageren har, forpligtes den kommunale myndighed i stedet til (a) at oplyse, hvilke leverandører der er godkendt og (b) at formidle leverandørernes eventuelle informationsmateriale til de borgere, der visiteres til personlig og praktisk hjælp. Det vil herefter være op til den enkelte leverandør, hvordan materialet skal udformes, og hvilke oplysninger materialet skal indeholde (inden for markedsføringslovens regler mv.). Ændringen letter leverandørernes adgang til at markedsføre deres ydelser over for modtagerne af personlig og praktisk hjælp og imødekommer dermed flere virksomheder og erhvervsorganisationers ønske herom. Endvidere sikres det, at den enkelte modtager har det bedst mulige grundlag for at vurdere, hvilken af de af kommunen godkendte leverandører der kan levere hjælpen, så den bedst passer til modtagerens ønsker og forventninger til hjælpen. Initiativet indgår som en del af kvalitetsreformen. Ændringen er gennemført ved lovforslag vedtaget den 14. april Ansvarligt ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Reduktion af indberetningskravene til Ankestyrelsens årsstatistik (anbringelsesstatistikken) Staten og kommunerne drøfter som led i det fælles dokumentationsprojekt på det sociale område, hvilke krav til indberetninger der kan fjernes. Det er allerede nu aftalt, at otte af 13

64 kommunernes indberetninger til Ankestyrelsens anbringelsesstatistik udgår fra 1. januar Ansvarligt ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Forenkling af procedure for fastlæggelse af lukkedage i daginstitutioner Forældre skal ikke opleve, at deres barns daginstitution holder lukkedage på tilfældige hverdage. Regeringen har derfor indgået en aftale med kommunerne om og givet dem penge til at afskaffe de løsrevne lukkedage. Aftalen betyder, at lukkedage alene kan placeres på dage, hvor der er lavt fremmøde, dvs. når kun få forældre har et pasningsbehov. Det kan fx være i ferieperioder, hvis der er meget få børn i daginstitutionerne. I tilfælde af lukkedage skal kommunen stille et reelt alternativt pasningstilbud til rådighed. Der er i dag regler for, hvordan forældrene skal inddrages og høres, når kommunen fastlægger lukkedagene. Der er nu en klar aftale med kommunerne om, at den enkelte kommune skal fastsætte kriterier for lavt fremmøde i kommunen, som skal afspejle den situation, hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt at holde åbent. Det er samtidig kommunalbestyrelsens ansvar, at den konkrete vurdering af, om der er lavt fremmøde på de ønskede lukkedage, er saglig og afspejler forældrenes reelle pasningsbehov. Regeringen vil derfor ændre reglerne om lukkedage, så der ikke fremover vil være specifikke krav til forældrenes inddragelse ved fastlæggelsen af lukkedagene. Initiativet gennemføres inden for gældende lovgivning ved en ændring af vejledningen. Ansvarligt ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Forenkling af regler for anvendelse af funktionsevnemetoden Borgere med handicap kan få støtte til merudgifter, der følger af deres handicap. Det kan fx være støtte til transport, tøj eller særlig kost. Reglerne for, hvordan merudgifter dækkes, stiller en række krav til sagsbehandlingen. Kommunerne skal fx anvende en bestemt metode til at fastlægge borgerens nedsatte funktionsevne i alle sager. Regeringen foreslår en forenkling af reglerne, så kommunerne ikke skal bruge funktionsevnemetoden til at fastlægge borgerens nedsatte funktionsevne i sager, hvor kompensationsbehovet er åbenbart, eller hvor funktionsnedsættelsen er ubetydelig. Regelændringen forventes gennemført med henblik på at kunne træde i kraft den 1. juli Ansvarligt ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Forenkling af reglerne for genvurdering af merudgiftsydelser Kommunerne skal i dag genvurdere tildelte merudgiftsydelser til handicappede én gang årligt. Kravet gælder uanset, om borgerens handicap ændrer sig. Det medfører unødig administration for både borgere og kommuner. 14

65 Det foreslås, at den årlige genvurdering kan ske ved, at modtagere af merudgiftsydelsen kan erklære på tro-og-love, at der ikke er sket ændringer i funktionsevnen eller i sandsynliggjorte merudgifter. Regelændringen forventes gennemført med henblik på at kunne træde i kraft den 1. juli Ansvarligt ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Forenkling af reglerne om klageråd på ældreområdet Når en borger klager i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje, skal klagen i dag først behandles af kommunens klageråd. Klager borgeren derimod over andre ydelser, skal klagen sendes direkte til Det Sociale Nævn og ikke først til klagerådet. Det kan virke forvirrende for borgerne. Samtidig kan klagerådene kun komme med anbefalinger og medvirker derfor i de fleste tilfælde blot til en forlængelse af klagebehandlingstiden for borgeren. Alle klager på ældreområdet bør behandles ens. Det foreslås derfor, at klagerådene nedlægges, således at klager vedrørende personlig og praktisk hjælp fremover skal sendes direkte til Det Sociale Nævn efter kommunens behandling. Et forslag til ændring af retssikkerhedsloven forventes fremsat i januar 2010 med henblik på at kunne træde i kraft medio Ansvarligt ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Forenkling af reglerne om plejeplaner på ældreområdet Som led i Indenrigs- og Socialministeriets afbureaukratiseringsprogram er der foretaget en scanningsproces, hvor ledere og medarbejderne har kunnet fremsætte forslag til forenklinger af statslige regler. Det er her fremkommet et forslag om, at arbejdet med plejeplaner bør gøres nemmere og hurtigere. Ønsket er ligeledes rejst i forbindelse med kortlægning og måling af administrative opgaver i ældreplejen. Siden 2002 har det været et krav, at alle beboere i plejehjem og plejeboliger skal have en plejeplan. Plejeplanen beskriver den samlede pleje for den enkelte beboer. Det kan for eksempel være oplysninger om aktiviteter, der udføres med den ældre, spisetider, måltidernes sammensætning og rutiner ved sengetid. I dag bruger især sygeplejersker en del tid på plejeplanerne. Ved siden af har de pligt til at foretage sygeplejefaglige optegnelser, hvor de også dokumenterer plejen af den ældre. Det gør, at der i mange tilfælde går tid med overlappende dokumentation. Den tid kan i stedet bruges på pleje af de ældre. Regeringen foreslår, at forpligtelsen til at udarbejde plejeplaner ophæves, hvorved det bliver frivilligt for kommunerne - og dermed op til en lokalpolitisk beslutning - om der skal udarbejdes en plejeplan for den enkelte beboer. Det vil samlet set gøre det muligt for kommunerne og de enkelte plejeboliger at tilrettelægge dokumentationsopgaverne mere smidigt og tilpasset de lokale forhold. 15

66 Et forslag til ændring af serviceloven forventes fremsat i januar 2010 med henblik på at kunne træde i kraft 1. juli Ansvarligt ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Udvidelse og optimering af Tilbudsportalen Tilbudsportalen indeholder en oversigt over alle tilbud på det sociale område, fx opholdssteder og døgninstitutioner. Tilbudsportalen skal sikre, at den enkelte sagsbehandler kan finde præcist det tilbud, der er behov for i den enkelte sag. Undersøgelser har imidlertid vist, at det kan være vanskeligt for sagsbehandlerne at bruge Tilbudsportalen og besværligt for fx opholdsteder at indberette til Tilbudsportalen. Der skal derfor gennemføres en omfattende forbedring af Tilbudsportalen. Der skal være bedre mulighed for at søge oplysninger, og der skal være flere automatiske indberetninger. Projektet forventes iværksat i løbet af efteråret 2009 og vil have delvis virkning fra Ansvarligt ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Offentliggørelse af kommunale oplysninger på Internettet Lov om kommunernes styrelse indeholder en række regler, hvorefter kommunen skal bekendtgøre oplysninger i den lokale presse, fremlægge oplysninger forskellige steder i kommunen eller udsende dem til kommunens beboere. De omhandlede oplysninger omfatter bl.a. kommunalbestyrelsens mødeplaner, sagsfortegnelser og beslutningsprotokoller samt årsbudget og budgetoverslag. Offentliggørelseskravene kan efter loven i dag ikke opfyldes alene ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Det foreslås at indføre mulighed for, at kommunalbestyrelsen selv kan vælge offentliggørelsesform, herunder opfylde krav efter lov om kommunernes styrelse om offentliggørelse af oplysninger over for kommunens beboere alene ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Lovforslag vil blive fremsat i efteråret 2009 med henblik på at kunne træde i kraft 1. januar Ansvarligt ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Forenkling af indberetninger på stofmisbrugsområdet I forbindelse med arbejdet med stofmisbrugere skal kommunerne i dag indberette overlappende data til fem forskellige registre. Det medfører unødvendigt tidsforbrug. Regeringen har indgået en aftale med kommunerne om at samle indberetningerne til fire af registrene, så der kun skal indberettes til ét register. Det femte register afskaffes. Det nye system betyder også, at kommunerne i videst muligt omfang vil have onlineadgang til både egne data og data fra resten af landet ét sted. Dermed vil indberetningerne også kunne bruges i kommunernes eget arbejde. 16

67 Udviklings- og implementeringsprocessen iværksættes i efteråret 2009 med henblik på at forenklingen kan have virkning i løbet af Ansvarligt ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Forenkling vedr. finansiering af danskuddannelserne for voksne udlændinge Regeringen nedsatte den 30. april 2008 en arbejdsgruppe under Integrationsministeriet, der skal komme med et oplæg til tilpasning af danskuddannelserne for voksne udlændinge. Arbejdsgruppen har fremlagt forslag til initiativer, der på en gang effektiviserer og målretter de eksisterende danskuddannelser, herunder bl.a. ved forenkling af finansieringsmodellen for danskuddannelserne og harmonisering af den nuværende gebyrmodel. En gennemførelse af initiativerne vil bidrage til en reduktion af kommunernes ressourceforbrug i forbindelse med administration af lov om danskuddannelse for voksne udlændinge. Et forslag om ændring af lov om danskuddannelse for voksne udlændinge ventes fremsat i efteråret 2009 med henblik på at træde i kraft primo Ansvarligt ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Forenkling af regler om opfølgning på integrationskontrakter I dag er der krav om, at kommunerne følger op på borgernes integrationskontrakt hvert kvartal. Det gælder også, selv om de er i arbejde og gør fremskridt på danskuddannelsen. Flere kommuner oplever den obligatoriske opfølgning på kontrakterne som ufleksibel og i nogle tilfælde tidsspilde for både borgere og kommunale medarbejdere. Regeringen vil ændre kravet om obligatorisk opfølgning på integrationskontrakten hvert kvartal, så der fremover kun skal ske opfølgning én gang om året for borgere, der er i ustøttet arbejde, og som ikke modtager offentlige ydelser. I forbindelse med barselsorlov og lignende skal der kun følges op hvert halve år. Kommunerne vil fortsat skulle vurdere, om der i det konkrete tilfælde er behov for hyppigere opfølgning. Ændringen vil betyde, at kommunerne skal bruge mindre tid på at følge op på integrationskontrakter for borgere, som ikke har behov for det. Forslag om ændring af integrationsloven ventes fremsat primo 2010 med henblik på at træde i kraft medio Ansvarligt ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan Som opfølgning på et forslag fra Afbureaukratiseringsudvalget på folkeskoleområdet er elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan pr. 1. august 2009 blevet samordnet til ét dokument på 8. og 9. klassetrin, som er de klassetrin, hvor elev, forældre, lærere og vejledere tidligere skulle forholde sig til alle tre dokumenter. 17

68 Ændringen indebærer, at der fra børnehaveklassen og frem til og med 7. klassetrin alene er krav om en skriftlig elevplan. På 8. og 9. klassetrin er der nu en elev- og uddannelsesplan, der dels indeholder en evalueringsdel, dels en vejlednings- og uddannelsesdel, og på 10. klassetrin er der som hidtil alene krav om udarbejdelse af en uddannelsesplan. Den skriftlige uddannelsesbog er afskaffet. Ændringerne er gennemført ved lov nr. 354 af 6. maj Ansvarligt ministerium: Undervisningsministeriet Forenkling af proceduren for fritagelse for test og prøver mv. i folkeskolen Som opfølgning på et forslag fra Afbureaukratiseringsudvalget på folkeskoleområdet er proceduren for aflæggelse af prøver på særlige vilkår samt fritagelse for prøver blevet forenklet, således at det ikke længere er et krav, at der skal indhentes en pædagogiskpsykologisk vurdering, hvis skole og forældre er enige om, at der er behov for at fritage eleven eller lade eleven aflægge prøve på særlige vilkår. Den ændrede procedure trådte i kraft 1. august 2009 med bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen). En tilsvarende forenkling vil ske ved fritagelse for aflæggelse af test, når de obligatoriske, nationale test træder i kraft i foråret Ansvarligt ministerium: Undervisningsministeriet Forenkling af proceduren for henvisning til specialundervisning i folkeskolen Som opfølgning på et forslag fra Afbureaukratiseringsudvalget på folkeskoleområdet er proceduren for henvisning til specialundervisning i enkelte fag inden for skolens rammer blevet forenklet. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan nu undlades i de tilfælde, hvor skolens leder vurderer, at en pædagogisk-psykologisk vurdering af eleven ikke er nødvendig for iværksættelse af specialundervisning i enkelte fag, og hvor forældrene er enige heri. Som konsekvens heraf skal der nu heller ikke indhentes en pædagogisk-psykologisk vurdering ved fortsættelse, ændring eller ophør af specialundervisning i enkelte fag, medmindre skolens leder eller forældrene finder vurderingen nødvendig. Ændringen vedrører kun elever, der går på en almindelig folkeskole og modtager ekstra timer i et enkelt eller flere fag. Ændringen er gennemført ved lov nr. 353 af 6. maj Ansvarligt ministerium: Undervisningsministeriet Obligatorisk anvendelse af digital ansøgning om overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne mv. Anvendelsen af den fulde digitale løsning i optagelse.dk er blevet gjort obligatorisk for så vidt angår overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne fra optagelsesrunden Kravet om den obligatoriske anvendelse af den elektroniske udgave af optagelse.dk 18

69 retter sig således mod grundskolerne og ungdomsuddannelsesinstitutionerne, og ikke mod den enkelte unge og dennes forældre. Med den digitale løsning ved ansøgning fra grundskolerne til ungdomsuddannelserne vil alle aktører kunne påregne administrative lettelser, og Ungdommens Uddannelsesvejledning vil samtidig på en enkel måde få information om de unges placering, således at de bedre er i stand til at gennemføre den opsøgende indsats, de er forpligtet til over for unge, der ikke er i en betryggende uddannelses-, beskæftigelses- eller vejledningsmæssig situation. Administrativt vil det i grundskolerne betyde en mere sikker og enklere sagsgang. I de områder, hvor man har satset på at gennemføre processen digitalt, er erfaringerne, at det efter en tilpasning giver betydelige lettelser i skolernes administration. Den digitale løsning er implementeret med virkning fra marts Ansvarligt ministerium: Undervisningsministeriet. 2. Digitalisering 2.1 Digital refusion af syge- og barselsdagpenge Som led i forhandlingerne omkring kommunernes økonomi 2009 blev staten og kommunerne enige om at gennemføre en fuld digitalisering af kommunernes administration af syge- og barselsdagpenge. Kommunerne håndterer i dag ca. 1,8 mio. indberetninger om refusion af syge- og barselsdagpenge., hvoraf ca. halvdelen sendes pr. post fra virksomhederne, mens resten sendes via den digitale sygedagpengeløsning på virk.dk. Op mod 50 pct. af papir indberetningerne indeholder fejl og mangler, som medfører en forsinkende og ressourcekrævende dialog - både for virksomhederne og kommunerne. Hertil kommer tidsforbrug i forbindelse med kommunernes manuelle indtastning af blanketoplysningerne i egne systemer, svarende til ca. 2 min. pr. indberetning. Der kan derfor frigøres væsentlige ressourcer ved at afskaffe de papirbaserede arbejdsgange og i stedet gøre det obligatorisk for virksomheder, a-kasser og selvstændige erhvervsdrivende at foretage indberetningerne digitalt. Det er aftalt, at kommunerne har ansvaret for at etablere, drive, udrulle, videreudvikle og finansiere en ny og teknisk robust sygedagpengeløsning, der kan håndtere op til 1,8 mio. indberetninger. Den nye sygedagpengeløsning forventes at kunne idriftsættes medio Folketinget vedtog den 26. marts 2009 lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven. Loven danner det juridiske grundlag for den nye sygedagpengeløsning, herunder at løsningen vil blive obligatorisk for virksomheder. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunkt for, hvornår løsningen gøres obligatorisk, og det forventes at blive primo Ansvarligt ministerium: Beskæftigelsesministeriet. 19

70 2.2 NemSMS Stat, regioner og kommuner er som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ved at etablere en NemSMS-løsning, hvor borgere og virksomheder fra 2010 skal kunne vælge at modtage servicebeskeder fra det offentlige på SMS. Løsningen skal gøre det nemmere, billigere og mere effektivt for kommuner, regioner og statslige myndigheder, at bruge SMS til at huske borgere og virksomheder på en forestående aftale eller deadline hos biblioteket, sygehuset, jobcentret eller kommunen. Der er gennemført et udbud af løsningen i sammenhæng med den digitale dokumentboksløsning. Løsningen forventes at blive taget i brug i 1. halvår af 2010 i de første kommuner og kommunale institutioner. Ansvarligt ministerium: Finansministeriet. 2.3 Digital dokumentboks Staten, regioner og kommuner er som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ved at etablere en digital dokumentboks, hvor borgere og virksomheder fra 2010 skal kunne vælge at modtage al post fra det offentlige digitalt. Kommunerne udsender årligt mindst 35 mio. breve, hvoraf langt størstedelen pakkes i kuverter og fremsendes som papirpost. Alene i form af udgifter til løn koster det op til 10 kr. hver gang, der skal sendes et normalt brev. Hertil kommer udgifter til papir, porto og kuvert svarende til op til 7 kr. pr. forsendelse. Der kan derfor frigøres væsentlige ressourcer ved, at dokumenterne kan sendes direkte fra sagsbehandlerens computer til borgernes personlige elektroniske dokumentboks. Der er gennemført et udbud af dokumentboksens tekniske løsning. Dokumentboksen forventes at blive taget i brug i 1. halvår af 2010 i de første kommuner og kommunale institutioner. Ansvarligt ministerium: Finansministeriet. 2.4 Digitalisering af VEU-administration I analysen af VEU-administrationen, som er udarbejdet af Deloitte Business Consulting i efteråret 2008, vurderes det, at der er gode forudsætninger for yderligere digitalisering af administrationen. Løsningskonceptet baserer sig på en portal, hvor borgere/virksomheder elektronisk kan tilmelde sig kurser, søge om VEU-godtgørelse mv. Oplysningerne overføres herfra elektronisk til institutioner, a-kasser eller Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Digitalisering af VEU-administrationen indgår i aftalen om finansloven for Den første del af løsningen skal være implementeret inden 1. januar 2010, mens den anden og tredje del først vil være indfaset i Ansvarligt ministerium: Undervisningsministeriet. 2.5 Genbrug af tekster fra borger.dk på kommunernes hjemmesider I 4. kvartal 2009 får andre myndigheder, i første omgang kommunerne og evt. regionerne, mulighed for at tilføje lokalt indhold til tekster på borger.dk og derefter overføre både 20

71 den generelle tekst og den lokale tekst til myndighedens egen hjemmeside. De vil herved spare ressourcer til opdatering af de tekster, der vedligeholdes centralt af IT- og Telestyrelsen. IT- og Telestyrelsen fortsætter sideløbende arbejdet med løbende at opdatere og kvalificere teksterne, bl.a. via indsatsen omkring borgertemaerne. Det forventes, at funktionen er færdigudviklet i løbet af efteråret 2009 og at den kan tages i anvendelse i januar Derefter vil IT- og Telestyrelsen iværksætte en indsats for udbredelse af funktionen blandt de lokale myndigheder. Ansvarligt ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 3. Mere effektivt indkøb 3.1 Tredje udbudsrunde i statens effektivisering af indkøb Kommunerne har hidtil haft mulighed for at tilslutte sig de statslige indkøbsaftaler på de områder, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering har været hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. Det fremgår af aftale om kommunernes økonomi for 2009, at regeringen og KL er enige om for yderligere at styrke den enkelte kommunes mulighed for at effektivisere indkøbet at sikre, at kommunerne også fremover får denne mulighed efter konkret aftale mellem KL og Finansministeriet om hver enkelt indkøbsaftale. Staten afsluttede i februar 2009 udbud af aftalerne i tredje fase af Statens Indkøbsprogram med indgåelse af den sidste kontrakt i fasen. Kommunerne har fået mulighed for frivilligt at tilslutte sig de nye statslige indkøbsaftaler på følgende områder: Flyrejser Netværkskomponenter IT-konsulenter Kontormøbler (i genudbud fra første fase). Kommunerne skulle inden kontraktindgåelsen tilkendegive ønske om at indtræde som oprindelige parter i aftalerne for at få mulighed for at benytte disse. Ansvarligt ministerium: Finansministeriet. 3.2 Fjerde udbudsrunde i statens effektivisering af indkøb Fjerde fase af statens indkøbsprogram omfatter indkøbskategorierne software (herunder antivirus), kontormaskiner, AV-udstyr, videokonferencer, konferencefaciliteter/hoteller samt hjemmearbejdspladser. Kategorierne kontormaskiner og hjemmearbejdspladser er genudbud af eksisterende aftaler i indkøbsprogrammet. Det vil være muligt for kommunerne at tilslutte sig aftalerne om bl.a. kontormaskiner og AV-udstyr. Aftalerne i fjerde fase vil træde i kraft 1. januar 2010, hvorefter kommunerne vil have mulighed for at tilmelde sig. Ansvarligt ministerium: Finansministeriet. 21

72 4. Mindre sygefravær 4.1 Aftale om reduktion af sygefravær Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 29. september 2008 en aftale om nedbringelse af sygefraværet. Aftalen blev den 5. november 2008 godkendt af et bredt flertal i Folketinget (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance). Aftalen indeholdt 39 nye initiativer, som til sammen skønnes inden for en kortere årrække at ville reducere sygefraværet svarende til en øgning af arbejdsudbuddet med ca fuldtidspersoner i den private og den offentlige sektor. Initiativerne omfatter bl.a.: Forebyggelse af sygefravær. Der skal bl.a. tilvejebringes bedre viden om sygefravær og Arbejdstilsynets vejledning af virksomheder og offentlige institutioner skal styrkes. Fremme af en tidlig indsats. Blandt initiativerne kan nævnes: (a) Arbejdsgiverne skal inden for fire uger holde samtale med medarbejdere, der er syge, og efter behov udarbejde en fastholdelsesplan; (b) Beskæftigelsesministeriet vil udarbejde en guide til jobcentrene om, hvordan de bedst kan håndtere indsatsen for at nedbringe sygefraværet, og (c) Beskæftigelsesministeriet vil tage initiativ til, at der udvikles og afholdes kompetenceudviklingsprojekter for kommunale jobcentermedarbejdere, som arbejder med sygeopfølgning. Fokus på, at syge skal være aktive under sygemeldingen. Jobcentrene skal bl.a. vurdere mulighed for gradvis tilbagevenden efter otte ugers sygdom og de kan give aktive tilbud til alle sygemeldte. Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen skal spille bedre sammen. Der etableres et større forsøg med en tidlig, målrettet og tværfaglig indsats, der kan afklare den enkelte sygemeldtes situation og bevare hans eller hendes kontakt til arbejdsmarkedet. Og Beskæftigelsesministeriet udarbejder en guide til jobcentrene og de praktiserende læger (almen praksis) om, hvordan samarbejdet om sygefravær kan tilrettelægges. Der er afsat i alt ca. 673 mio. kr. til gennemførelsen af initiativerne i perioden De varige udgifter skønnes at udgøre godt 170 mio. kr. årligt. Ansvarligt ministerium: Beskæftigelsesministeriet. 22

73 Bilag: 9.1. Lejre øvrige områder Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15378/10

74 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf , Fax , J.nr Lejre Kommune januar 2010 Vedr. ansøgning om dispensation fra den særlige lånepulje til investeringer i øvrige områder, herunder veje for Lejre Kommune har den 14. december 2009 ansøgt om dispensation fra lånerammen for 2010 på 15 mio. kr. til renovering af veje og cykelstier, etablering af bassin og køb af pavillioner til rådhusbrug. Indenrigs- og Socialministeriet skal meddele Lejre Kommune dispensation fra lånerammen for 2010 på 15 mio. kr. til renovering af veje og cykelstier, etablering af bassin og køb af pavillioner til rådhusbrug. Dispensationen vedrører lån til anlægsudgifter afholdt i Såfremt et anlægsprojekt, hvortil der er meddelt lånedispensation, grundet uforudsete forsinkelser kommer til at strække sig ind i 2011, er der mulighed for at indsende ansøgning til ministeriet om dispensation om overførsel af tilsvarende meddelt låneadgang til 2011, hvori der redegøres for de konkrete uforudsete forhold, som har givet anledning til forsinkelsen. Det bemærkes, at ved en reduktion af de anlægsudgifter, der er meddelt dispensation til, sker der en tilsvarende reduktion af kommunens låneadgang. Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Ministeriet vil evt. udbede en status på udnyttede lånedispensationer senere på året. Den tilsynsførende statsforvaltning er underrettet om ovenstående. Med venlig hilsen Lise Beirne Chapman Pedersen

75 Bilag: 9.2. Lejre kvalitetsfondspulje Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15377/10

76 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf , Fax , J.nr Lejre Kommune 21. januar 2010 Vedr. ansøgning om dispensation fra den særlige lånepulje på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfondsområderne i Lejre Kommune har den 14. dcember 2009 ansøgt om dispensation fra lånerammen for 2010 fra den særlige lånepulje på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfondsområderne i Indenrigs- og Socialministeriet skal hermed meddele Lejre Kommune dispensation fra lånerammen for 2010 på 1,5 mio. kr. til anlægsudgifter på 1,5 mio. kr. Dispensationen kan udelukkende anvendes til de investeringer på kvalitetsfondsområderne, som Lejre Kommune afholder i 2010, og som nævnes i ansøgningen af 14. dcember Med investeringer på kvalitetsfondsområderne forstås i denne forbindelse anlægsudgifter på følgende områder, hvor udgifterne efter de gældende regler i det kommunale budget- og regnskabssystem konteres på de nævnte funktioner: Folkeskoleområdet (funktionerne , , og ) Idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn og unge (funktioner ) Dagtilbudsområdet (funktionerne samt ) Ældreområdet (funktionerne samt , gr. 003) Såfremt et anlægsprojekt, hvortil der er meddelt lånedispensation, grundet uforudsete forsinkelser kommer til at strække sig ind i 2011, er der mulighed for at indsende ansøgning til ministeriet om dispensation om overførsel af tilsvarende meddelt låneadgang til 2011, hvori der redegøres for de konkrete uforudsete forhold, som har givet anledning til forsinkelsen.

77 2 Det bemærkes, at der ved en reduktion af de anlægsudgifter, der er meddelt dispensation til, sker en tilsvarende reduktion af kommunens låneadgang. Det skal yderligere bemærkes, at lånedispensationen kun kan anvendes til finansiering af anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet udover den statslige medfinansiering. Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 19. november 2008 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. med senere ændringer. Ministeriet vil evt. udbede en status på udnyttede lånedispensationer senere på året. Med venlig hilsen Lise Beirne Chapman Pedersen

78 Bilag: 9.3. borgmesterbrev fra KL Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16059/10

79 Til borgmesteren L (> Kære borgmester Indenrigs- og Socialministeriet meddelte i sidste uge i alt 89 kommuner, at de havde fået imødekommet deres ansøgning om lånedispensation i forlængelse af finanslovsaftalen for Finansloven indeholdt to lånepuljer på henholdsvis 2 mia. kr. til anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområderne og 1 mia. kr. til investeringer på øvrige områder. På grund af større ansøgning til sidstnævnte pulje end afsat besluttede regeringen imidlertid at forhøje den samlede låneadgang til 4,3 mia. kr., således at stort set samtlige ansøgninger er fuldt im.ødekommet Baggrunden for lånepuljerne er som bekendt, at de kommunale budgetter for 2010 indeholder et anlægsniveau på 17,1 mia. kr., hvilket er betydeligt under måltallet på 20 mia. kr. fra økonomiaftalen for Tilsvarende ligger det budgetterede anlægsniveau på kvalitetsfondsområderne på 7,4 mia. kr. i modsætni.ng til de 9 mia. kr., der blev forudsat i aftalen. Den 27. januar 2010 Jnr Sagsid Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /2 Kommunerne og KL udarbejdede i foråret 2009 i fællesskab en anlægsinvesteringsplan, "Fundament for fremtiden", der dokumenterede et betydeligt investeringsefterslæb i den kommunale bygningsmasse. Med henblik på at bringe rammerne for den kommunale service op til et nutidigt niveau, vurderede kommunerne et anlægsbehov i perioden 2010 til 2013 på ca. 21 mia. kr. årligt. Det kommunale anlægsniveau var på den baggrund et hovedtema i økonomiforhan.dlingerne for 2010, hvor parterne blev enige om at skabe finansiering til et investeringsniveau på de 20 mia. kr. Når det budgetlagte niveau efterfølgende endte på godt 17 mia. kr., skyldes det finansieringsmæssige begrænsninger i mange kommuner. De budgetlagte anlægsindtægter ligger således betydeligt under aftaleforudsætningerne, ligesom den kommunale lik-viditet er skævt fordelt.

80 I umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelserne gennemførte KL derfor en spørgeskemaundersøgelse af, hvorvidt anlægsniveauet kunne løftes til aftaleniveau, såfremt regeringen skabte den nødvendige finansiering. Kommunerne svarede i den forbindelse, at anlægsniveauet kunne hæves med 4-5 mia. kr., såfremt der blev givet låneadgang hertil. Regeringen har på grund af konjunktursituadonen og den stigende ledighed stor opmærksomhed på det kommunale anlægsniveau, og besluttede derfor at oprette lånepuljerne som en del af finanslovsaftalen for Regeringen vil have en betydelig in.teresse i, at kommunerne realiserer det forventede anlægsniveau i 2010, og lever op til målsætningerne i økonomiaftalen med de forbedrede finansieringsmuligheder. KL vil på den baggrund opfordre alle kommuner til at realisere de anlægsprojekter, som det er muligt at finansiere og gennemføre i løbet af KL vil i den forbindelse snarligt gennemføre en spørgeskemaundersøgelse af kommunernes forventede anlægsniveau i

81 Bilag: Tidsplan budgetopfølgning 2010 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16377/10

82 Tidsplan for budgetopfølgning 2010 Forbrug ultimo Rapport type Udsendes til direktion og bevillingsansvarlige Svarfrist for bevillings ansvarlige Sag i Direktionen Politiker portal Behandles i Fagudvalg Februar Månedsopfølgning 2. marts 8. marts 16. marts 18. marts *) Marts Månedsopfølgning 7. april 13. april 20. april 22. april *) April FR maj 11. maj 1. juni 15. juni august Juli FR august 10. august 7. september 21. september 4.-6 oktober September Månedsopfølgning 4. oktober 11. oktober 19. oktober 21. oktober *) Oktober FR november 9. november 30. november 14. december Januar 2011 *) Månedsopfølgningen lægges på politikerportalen så snart den er færdigbehandlet.

83 Bilag: Vedtægter for den selvejende institution Roskildehjemmet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 11028/10

84 Vedtægt for den selvejende institution Roskildehjemmet : Indledning. Roskildehjemmet er en del af Landsforeningen Arbejde Adler, som er grundlagt ved Stefansforeningens møde i Herning d. 27. okt og stiftet i København d. 3. feb med det formål at fremme Hjælp for Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved Arbejde. 1 Boformen deler formål med Landsforeningen og skal på et folkekirkeligt grundlag skabe hjem for personer, der er hjemløse og for personer, der ikke kan tilpasse sig det almindelige samfundsliv. Bestyrelse 2 Boformen ledes af en bestyrelse, som består af syv medlemmer. Fire medlemmer udpeges af Landsforeningen Arbejde Adler. Tre medlemmer udpeges lokalt, og kan f.eks. repræsentere Lejre kommune, Region Sjælland og/eller Roskildehjemmets naboer. stk. 2 Til at deltage i bestyrelsesmøderne på Roskildehjemmet skal én af medarbejdergruppen af sin midte valgt repræsentant for de ansatte afgive møde. Til denne post er institutionens leder og souschef ikke valgbare. stk. 3 Til at deltage i bestyrelsesmøderne kan Roskildehjemmet derudover invitere en af boformens beboere af sin midte valgt repræsentant for beboerne. stk. 4 I bestyrelsesmøderne deltager såvel Roskildehjemmets forstander som souschef uden stemmeret. stk. 5. Samtlige deltagere i bestyrelsesmøderne kan kræve mindretals- eller særstandpunkter protokolleret. 3 Bestyrelsesmedlemmer herunder medarbejder- og beboerrepræsentanter - vælges for 4 år ad gangen. Valgperioden følger kommunevalgene. stk. 2 De af Landsforeningen udpegede medlemmer vælges af Landsforeningen i henhold til dennes vedtægt. Ledelse 4 Roskildehjemmets daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat forstander. stk. 2 Lederansættelser skal godkendes af driftsoverenskomstpartneren (kommune eller region). stk. 3 Øvrige ansættelser varetages af lederen. stk. 4 For normerede stillinger gælder, at lederen nedsætter et ansættelsesudvalg, hvortil repræsentanter for medarbejderne inviteres til at indtræde.

85 Økonomi 5 Forstanderen drager omsorg for, at Roskildehjemmets budget- og regnskabsfunktion til enhver tid følger de i den pågældende driftsoverenskomst aftalte retningslinier. Regnskabsåret følger kalenderåret. 6 Roskildehjemmets drift varetages i øvrigt i henhold til den til en hver tid gældende lovgivning på området, aktuelt Lov om Social Service I tilfælde af Roskildehjemmets ophør overgår den evt. formue til Landsforeningen Arbejde Adler til anvendelse til beslægtede formål i samråd med driftsoverenskomstpartneren (kommunen/regionen). 8 Ændring af Roskildehjemmets vedtægt kræver, at fire ud af syv bestyrelsesmedlemmer stemmer for vedtægtsændringen 9 Efter godkendelse af driftsoverenskomstpartnerne, aktuelt Region Sjælland og landsforeningen Arbejde Adler, er denne vedtægt gældende fra 1. januar Underskrifter:

86 Bilag: Notat - Belysning af sagen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 11808/10

87 NOTAT På udvalgsmødet for Social, Sundhed og Ældre den 8. januar 2010 blev punktet vedrørende repræsentation i Roskildehjemmets bestyrelse behandlet. Administrationens indstilling var, at det fortsat skal være et embedsmand der sidder i bestyrelsen på Roskildehjemmet. Sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på yderligere at belyse sagen. Til yderligere belysning af sagen kan administrationen oplyse følgende. Der afholdes 4 bestyrelsesmøder om året. Møderne afvikles altid formiddage, af hensyn til repræsentationen fra Arbejdet Adler, som kommer rejsende fra Jylland, og som altid planlægger at afvikle bestyrelsesmøde i Glim Refugiet samme dag. Bestyrelsesmøderne har typisk karakter af at være borgernære og lavpraktiske. Lejre Kommune har et tæt samarbejde med Roskildehjemmet om de beboere der flytter ind, og administrationen får således på bestyrelsesmøderne orienteret bestyrelsen om relevante tiltag fra Lejre Kommunes samt afklaret snitfladeproblematikker m.v. Det kræver en del indsigt i daglig praksis, da det er meget driftsorienterede emner der drøftes. Derudover orienterer forstanderen om belægningsprocenten, er der beboerne der er blevet smidt ud osv. Roskildehjemmets medarbejderrepræsentant orienterer om de tiltag og problematikker medarbejdergruppen på Roskildehjemmet kan have i forhold til beboerne.

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 15. februar 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 15. februar 2010 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 15. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat fra møde i mandag den 01. februar 2010 Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...3 2. JA - Tema: Beskæftigelsesplan 2010 og Udvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Tilsyn med undervisningen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 9. februar 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 9. februar 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 9. februar 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse om introduktion

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt.

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt. Beslutningsprotokol Forum: Furesø Handicapråd Tid: Mandag den 16.02.2009 kl. 16.30 19.00 Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2010. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2010. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat fra møde i mandag den 11. januar 2010 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...3 2. SSÆ - Orienteringssager...4 3. ØU - Udvalgets

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011 Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af nyt medlem

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere