Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011""

Transkript

1 Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011" Effektiviseringsforslagene i denne rapport er udvalgt blandt de i alt 581 ideer til effektivisering, KREVI har samlet i kataloget Inspiration til effektiviseringer De 581 ideer er et koncentrat af godt to tusinde effektiviseringsforslag, som KREVI fandt blandt spareforslag fra 73 kommuners sparekataloger. Sparekatalogerne vedrører Budget 2011 (nogle få procent vedrører genåbning af Budget 2010) og rummer altså forslag, som er fremsendt til politisk behandling i Nogle er vedtaget, andre ikke. KREVI har ikke evalueret ideerne. Det er op til læseren selv at undersøge og vurdere, om en idé kan gennemføres andre steder. Kommunen bag det oprindelige forslag er nævnt, så man selv kan hente mere information. page 1 / 17

2 Indholdsfortegnelse 1. Konkurrenceudsættelse 1.1. Administration Udbud af økonomi, løn- og debitorsystemer Udlicitere kommunens lønadministration Udbud af drift af blanketløsning Nedlægge central omstillingsfunktion Udbud af vagtordning i borgerservice Udbud af kantinedrift Udbud af lokal erhvervsservice 1.2. Beskæftigelse Myndighedsarbejde til anden aktør Retningslinjer for brug af anden aktør Udbud af udbetaling af overførselsydelser Udlicitere en udvalgt del af sygedagpengesager Udlicitere opgaver (den beskæftigelsesrettede indsats) Udbud af aktivering af unge misbrugere Gøre beskæftigelses- og revalideringscenter selvejende Konkurrenceudsætte danskundervisning og tolkebistand 1.3. Dagtilbud Udbud af vedligeholdelse af legepladser 1.4. Det specialiserede socialområde Udbud af tilsyn på det specialiserede socialområde Støtte-Kontakt-Personer benytte private leverandører Udbud af kørsel for specialinstitutioner 1.5. Kultur og Fritid Udbud af pasning og pleje af baneanlæg 1.6. Sundhed Konkurrenceudsætte tandpleje Fornyet udbud af ambulant genoptræning Forhandling af prisaftale på fodpleje 1.7. Teknik og Miljø Udbud af vedligehold af ejendomme Udbud af driften af grønne områder Konkurrenceudsættelse af vejdrift Gadebelysning udbud af drift og vedligehold Udbud af alle opgaver inden for vej og park Udbud af drift af vandløb Udbud af rottebekæmpelse 1.8. Tværgående forslag Handleplan for konkurrenceudsættelse Udlicitere rengøring Konkurrenceudsætte af personbefordring Systematisk udbud af it-systemer page 2 / 17

3 Udbud af it-infrastruktur 1.9. Ældre Udlicitere tøjvask Udlicitering af rengøring hos borgere Udbud af lettere personlig pleje Udbud af drift af plejecenter Håndklæder og sengelinned på ældrecenter Udbud af køkkendrift på ældrecentre Konkurrenceudsættelse af madservice Udlicitere drift af hjælpemiddeldepot Udbud af intern it-administration Nødkald skifte leverandør page 3 / 17

4 1. Konkurrenceudsættelse 1.1 Administration Udbud af økonomi, løn- og debitorsystemer Forslag om at gennemføre udbud af it-systemer, mere specifikt udbud af økonomi, løn- og debitorsystemer. Kolding Kommune Forslag om at gennemføre udbud af kommunens lønsystem. I dag betaler kommunen for et lønsystem, personaleadministrationssystem, vagtplansystem til hjemmeplejen, fraværssystem og en række mindre systemer/moduler i forbindelse med løn- og personaleadministration. Ved at skifte til et moderne lønsystem forventer kommunen at kunne undvære et til to moduler, og at institutions- og afdelingsledere herved vil få bedre systemadgang. Besparelsen begrundes med færre udgifter ved reduktion i moduler. Jammerbugt Kommune Forslag om budgetmæssig implementering af kontraktforbedring vedrørende nyt lønsystem. Det fremgår af forslaget, at der er gennemført EU-udbud af lønsystemet. Det nye lønsystem understøtter digitale arbejdsgange og decentral indberetning bedre end det nuværende lønsystem. Derudover har lønsystemet integration til kommunens ESDH-system og økonomisystem. Besparelsen begrundes med, at det nye lønsystem giver mulighed for effektivisering af lønadministrationen. Odense Kommune Udlicitere kommunens lønadministration Forslag om at gennemføre udbud af kommunens lønadministration i stedet for en kommunal opgaveløsning. Udbud af lønadministrationen er et afprøvet og afgrænset område. Efter en eventuel outsourcing af opgaven vil der være grænseflader i forhold til institutioner, overenskomster, Ny Løn m.m., som vil stille krav til dialog og samarbejde. Svendborg Kommune Forslag om at udlicitere kommunens lønadministration, hvormed der bl.a. kan indføres decentral datafangst direkte i lønsystemet. I dag foregår datafangsten i en kombination af decentrale og centrale registreringer, hvor arbejdspladserne udfylder blanketter, som efterfølgende registreres i lønsystemet af lønkonsulenter. I forbindelse med en udlicitering vil der være behov for centrale lønkonsulenter til løsning af de løn- og personaleopgaver, der ikke udliciteres. Ligeledes vil der være behov for at have en løbende controlling af de udliciterede opgaver. Besparelsen begrundes med færre udgifter på grund af en reduktion i lønkonsulenternes tidsforbrug. page 4 / 17

5 1.1.3 Udbud af drift af blanketløsning Forslag om at gennemføre et udbud af drift af kommunens blanketløsning. Udbuddet forventes at medføre en besparelse på baggrund af erfaringer fra andre kommuner. Randers Kommune Nedlægge central omstillingsfunktion Forslag om at nedlægge kommunens centrale omstillingsfunktion og overdrage opgaven til privat virksomhed. Besparelsen begrundes med færre lønudgifter. Skanderborg Kommune Udbud af vagtordning i borgerservice Forslag om at gennemføre udbud af vagtordning i borgerservice, hvormed kommunen også forventer at forbedre det administrative personales tryghed i forbindelse med konflikthåndtering af borgere. Besparelsen begrundes med, at man ved ansættelse af ny dagvagt vil nedlægge den nuværende betjentstilling. Køge Kommune Udbud af kantinedrift Forslag om at lade driften af kantinen på rådhuset overgå til privat drift. Besparelsen begrundes med færre lønomkostninger og øvrige driftsbesparelser. Vallensbæk Kommune Forslag om at gennemføre fælles udbud af kantinedriften i en given forvaltning med henblik på at gøre udgiften til kantinedrift pr. medarbejderens for alle forvaltningens kantiner. Besparelsen begrundes med, at kantinerne vil kunne drives billigere gennem et fælles udbud. Københavns Kommune Udbud af lokal erhvervsservice Forslag om at gennemføre udbud af den lokale erhvervsservice. Opgaven håndteres for nuværende af en privat aktør. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være flere kvalificerede tilbudsgivere. page 5 / 17

6 Randers Kommune 1.2 Beskæftigelse Myndighedsarbejde til anden aktør Forslag om i øget grad at udlægge myndighedsarbejde til anden aktør dvs. andre udbydere af opkvalificering, afklaring og uddannelse m.v. end job-centret selv. Det fremgår af forslaget, at tiltaget understøttes incita-mentsmæssigt i lovgivningen af ekstra statsrefusion til kommunen. Endvi-dere fremgår det, at en højere grad af sammentækning af myndighedsop-gaven og aktive indsatser hos anden aktør vil kunne understøtte de be-skæftigelsesmæssige effekter af den aktive indsats. Odense Kommune Retningslinjer for brug af anden aktør Forslag om at lave udbud af opgaver inden for arbejdsmarkeds- og socialområdet og i den forbindelse udarbejde retningslinjer for arbejdet omkring brugen af anden aktør/leverandør. Besparelsen begrundes med færre udgifter til ydelser ved udbud til anden aktør. Aabenraa Kommune Udbud af udbetaling af overførselsydelser Forslag om at gennemføre udbud af udbetalingsdelen af sygedagpenge, kontanthjælp og løntilskud til private arbejdsgivere. Besparelsen begrundes med færre lønomkostninger. Aabenraa Kommune Udlicitere en udvalgt del af sygedagpengesager Forslag om at udlicitere en udvalgt del af sygedagpengesager med myndighedsudøvelse for bl.a. at opnå vidensdeling under inddragelse af ekstern erfaring og ekspertise ud fra forventning om at kunne opnå større kvalitet i opgaveløsningen. Derudover forventes en udlicitering også at afhjælpe rekrutteringsvanskeligheder. Besparelsen begrundes dels med at opgaven vil kunne løses til en lavere pris, og dels at en bedre opgaveløsning på sigt vil medvirke til at nedsætte sygedagpengeperiodens gennemsnitlige varighed. page 6 / 17

7 1.2.5 Udlicitere opgaver (den beskæftigelsesrettede indsats) Forslag om at udlicitere opgaver inden for den beskæftigelsesrettede indsats herunder bl.a. basistilbud for arbejdsmarkedsparate ledige, aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse, køb af jobsøgning til ledige hos eksterne leverandører, jobklub til forsikrede ledige samt et specialiseret tilbud til sygemeldte. Udlicitering af opgaven kan sikre større kvalitet i opgaveløsningen og medføre en større fleksibilitet i forbindelse med at indgå/opsige kontrakter frem for at skulle ansætte/afvikle personale og bygninger. Besparelsen begrundes med, at en høj konkurrence på markedet kan medføre en lavere pris på opgaveløsningen Udbud af aktivering af unge misbrugere Forslag om at gennemføre udbud af aktivering af unge misbrugere. I dag sker aktiveringen af unge misbrugere i et samarbejde mellem Social & Sundhedsforvaltningen og Jobcentret. Konkurrenceudsættelsen af projektet kan opnås gennem annoncering af aktiveringstilbud. Besparelsen begrundes med, at man ville kunne opnå øget kapacitet for samme pris hos en anden leverandør. Svendborg Kommune Gøre beskæftigelses- og revalideringscenter selvejende Forslag om at omdanne kommunalt beskæftigelses- og revalideringscenter til selvejende institution og lade denne generere sine egne indtægter, således at centret kun skal varetage de opgaver, som det selv vinder. Besparelsen begrundes med lavere omkostninger som følge af konkurrenceudsættelse. Randers Kommune Konkurrenceudsætte danskundervisning og tolkebistand Forslag om genudbud af kontrakt for danskundervisning af voksne udlændinge. Endvidere forslag om at konkurrenceudsætte køb af tolkebistand ved ekstern leverandør. Greve Kommune 1.3 Dagtilbud Udbud af vedligeholdelse af legepladser page 7 / 17

8 Forslag om at gennemføre udbud af vedligeholdelse af legepladser på skoler og daginstitutioner på en langvarig kontrakt over 10 eller 20 år. Udbuddet vil føre til en ensartet standard på legepladserne. 1.4 Det specialiserede socialområde Udbud af tilsyn på det specialiserede socialområde Forslag om at gennemføre udbud af tilsynet på handicap-, psykiatri, udsatte- og ældreområdet. Det forventes, at en ekstern uafhængig leverandør med stor erfaring vil kunne forbedre kvaliteten i opgaveløsningen ved de uanmeldte tilsyn, som i højere grad end de anmeldte tilsyn har karakter af kontrolbesøg Støtte-Kontakt-Personer benytte private leverandører Forslag om i højere grad at benytte private leverandører til Støtte-Kontakt-Personer (SKP) og hjemmevejledning. Besparelsen begrundes med billigere takster ved private leverandører. Holbæk Kommune Udbud af kørsel for specialinstitutioner Forslag om at gennemføre udbud af transport for specialinstitutioner. I dag løses opgaven af flere private leverandører, og kommunen ønsker i stedet at samle hele opgaven hos én leverandør gennem et udbud. Besparelsen begrundes med, at der vil kunne opnås stordriftsfordele. Svendborg Kommune 1.5 Kultur og Fritid Udbud af pasning og pleje af baneanlæg Forslag om at gennemføre udbud af pasning og pleje af kommunens baneanlæg, da private leverandører på området har større ekspertise og det nødvendige udstyr. Besparelsen begrundes med, at opgaven vil kunne løses billigere gennem et udbud. page 8 / 17

9 1.6 Sundhed Konkurrenceudsætte tandpleje Forslag om udlicitering af nogle distrikter indenfor børne- og ungdomstandpleje for at opnå mere ensartet tandplejetilbud. Forslaget indeholder to muligheder for licitationen - en fri licitation, hvor udbyderen tilbyder tandpleje efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer til en bestemt pris pr. deltager - eller ud fra princippet om, at udgiften følger barnet, hvor udbyder kan byde ind på at yde tandpleje til en bestemt pris, der beregnes med afsæt i Vejledning om omkostningskalkulation Budget og Regnskabssystemer for kommuner. Forslag om at opsige de dyreste privatpraktiserende tandlæger og lade børnene skifte til en anden og dermed billigere tandlæge. Dette vil medføre en opsigelse af tandlæger med en gennemsnitspris, der ligger højere end kr. årligt pr. barn. Lejre Kommune Forslag om at gennemføre udbud af den forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) jf. Sundhedslovens 131. I dag har kommunen en aftale med regionen, og det foreslås, at denne opsiges, og kommunen i stedet indgår en aftale med en privat leverandør. Besparelsen begrundes med, at en anden kommune har erfaring med lavere priser og god patienthåndtering hos privat leverandør. Køge Kommune Forslag om at udlicitere omsorgstandplejen til privat aktør. Da private aktører kan have bedre redskaber og udstyr, kan en udlicitering føre til en bedre service på området. Besparelsen begrundes med reduktion i de administrative udgifter. Varde Kommune Fornyet udbud af ambulant genoptræning Forslag om at gennemføre et fornyet udbud af den ambulante genoptræning, hvormed genoptræningen vil kunne foregå i den private leverandørs nye og velegnede lokaler og tilhørende støttefaciliteter. Besparelsen begrundes med, at kommunen tidligere har erfaring med besparelser ved brug af privat aktør på området. Varde Kommune Forhandling af prisaftale på fodpleje Forslag om at genforhandle prisaftale på fodpleje på voksen- og handicapområdet for at nedsætte kommunens udgifter til personlige tillæg til fodpleje. Kommunen giver nu max. 85 % page 9 / 17

10 tilskud til borgeres behandling uafhængigt af prisen hos den enkelte fodterapeut, og en prisaftale ville medføre, at der blev sat et loft for tilskuddet i forhold til en aftalt pris. Besparelsen begrundes med, at en aftale tilsvarende andre kommuners prisaftaler ville føre til en mindre udgift for kommunen. Besparelsen vil dog være afhængig af, hvilken specifik aftale kommunen opnår. Hillerød Kommune 1.7 Teknik og Miljø Udbud af vedligehold af ejendomme Forslag om at overdrage en større del af den løbende vedligeholdelse af kommunale ejendomme til allerede anvendt entreprenør. Besparelsen begrundes med færre lønomkostninger. Rudersdal Kommune Forslag om at gennemføre udbud af udvendig bygningsvedligehold og vedligehold af tekniske installationer ved samlede, større fagentrepriser, som dækker flere ejendomme. Besparelsen begrundes med, at et samlet udbud på tværs i kommunen forventes at give bedre priser Vordingborg Kommune Forslag om at udbyde driftspartnerskab i form af en langvarig kontrakt med en entreprenør vedrørende vedligeholdelsesarbejde på kommunens ejendomme. Denne model skal afløse den nuværende vedligeholdelsesmodel, hvor kommunen udelukkende styrer efter akut vedligehold. Kerteminde Kommune Udbud af driften af grønne områder Forslag om at gennemføre udbud af driften af kommunens parker. Der forventes en besparelse på udgiften til standardpleje og en besparelse på supplerende pleje. Randers Kommune Forslag om øget konkurrenceudsættelse af driften af grønne områder (bl.a. institutioners udearelaer, idrætsanlæg, parker og åbent land). I dag varetages den største del af opgaverne af det kommunale Vej og Park Center på driftskontrakt, herunder opgaver som har været konkurrenceudsat, hvor Vej og Park Centeret vandt opgaven. Nogle opgaver varetages af en privat entreprenør på driftskontrakt. Forslaget indebærer, at opgavemængden, der udbydes i konkurrence, øges. Ballerup Kommune page 10 / 17

11 Forslag om budgetmæssig implementering af tidligere beslutning om udlicitering af driften af grønne områder og veje. Driften af de grønne områder og veje i vejklasse 3 og 4 varetages p.t. af den kommunale Entreprenørgård. Byrådet har tidligere godkendt ændret organisering, herunder bl.a. at vejene i vejklasse 3 og 4 og de grønne områder deles op i tre områder med hver sin kontrakt. Kontrakterne udbydes løbende med mulighed for kontrolbud af Entreprenørgården. Aabenraa Kommune Forslag om udlicitering af dele af driften af parker og grønne områder. Opgaven købes i dag ved Park og Vejservice, hvor markpersonalet plejer parker og grønne områder i henhold til plejeplaner og løbende aftaler. Det fremgår af forslaget, at en delvis udlicitering kan udmøntes ved en opdeling af driftsområderne ud fra enten geografi (fx alle grønne områder inden for et defineret geografisk område), eller arealkarakter (fx alle mindre plejekrævende grønne områder), eller arbejdsopgaver (fx alle større græsflader, al hækkeklipning eller renhold/affaldstømning) Konkurrenceudsættelse af vejdrift Forslag om at øge andelen af opgaver inden for trafik og infrastruktur, der konkurrenceudsættes, herunder autoværn, vejbelysning, signalanlæg, renholdelse og vintertjeneste - særligt fokus på de to store områder, vejbelysning og vintertjeneste. Ligeledes foreslås det, at andre vareindkøb og tjenester, som for tiden hovedsageligt leveres privat, men ikke efter udbud, også konkurrenceudsættes. Ballerup Kommune Forslag om at gennemføre udbud af 40 % af kommunens opgaver ifm. vejdrift, som for tiden løses af kommunalt selskab. Sideløbende med udbuddet stilles der krav om årlige effektiviseringer på de ikke-udbudte områder. Køge Kommune Forslag om at gennemføre udbud af de væsentligste driftsopgaver inden for vejvæsenet, således at kun de letteste opgaver forbliver i kommunalt regi. Norddjurs Kommune Forslag om at indgå driftspartnerskab på vejområdet, hvor et privat firma ved en mangeårig kontrakt forpligter sig til at aflevere vejene i kommunen i en bestemt standard ved kontraktens udløb. For indeværende løses opgaven ved udbud på udvalgte strækninger ud fra kommunens kendskab til den aktuelle status på vejnettet. Kerteminde Kommune Gadebelysning udbud af drift og vedligehold page 11 / 17

12 Forslag om at gennemføre udbud af driften og vedligeholdelsen af gadebelysningen. Opgaven løses på nuværende tidspunkt af et kommunalt ejet selskab, men grundet bortfald af afgiftsrefusion for energiafgiften på strømforbruget, er denne løsning ikke længere optimal Udbud af alle opgaver inden for vej og park Forslag om at samle alle opgaver inden for de sorte og grønne områder (asfalt, træbeskæring, m.m.) i ét udbud. I øjeblikket er en del skoler selv ansvarlige for at få udført opgaverne, hvorfor mange opgaver ikke kommer i udbud. Odense Kommune Forslag om at gennemføre udbud af alle kommunens opgaver inden for Vej & Park. På nuværende tidspunkt udføres cirka 40 % af opgaverne af andre aktører end kommunen. Skive Kommune Udbud af drift af vandløb Forslag om at gennemføre udbud af driften af kommunens vandløb. Ballerup Kommune Udbud af rottebekæmpelse Forslag om at gennemføre udbud af kommunens rottebekæmpelse. Forslaget ligger i forlængelse af harmonisering af området. I øjeblikket løses opgaven af såvel privat firma som kommunen på baggrund af forskellig praksis i de sammenlagte kommuner. 1.8 Tværgående forslag Handleplan for konkurrenceudsættelse Frederiksberg Kommune har i kommunens effektiviseringskatalog en handlingsplan, som omhandler udbud, konkurrenceudsættelse og kapacitetsudnyttelse. I handleplanen oplistes og beskrives f.eks. en række understøttende aktiviteter i forhold til fuld effekt af udbud. Disse aktiviteter er: Standardisering og indsnævring af sortiment i forhold til behov, større page 12 / 17

13 indtænkning af distribution og logistik, eventuel centralisering af bestilling/retningslinjer for køb, grundig implementering af aftaler i forhold til relevant målgruppe, øget aftaleloyalitet (compliance) og ledelsesmæssigt fokus og løbende opfølgning på faktisk anvendelse af kontrakter fordelt på relevante institutioner. I handleplanen findes ligeledes en oversigt over de områder, som kommunen for indeværende har sendt i udbud. Oversigten inkluderer den årlige omkostning samt de budgetlagte effektiviseringer frem til Derudover findes der i planen også en oversigt over mulige emner for konkurrenceudsættelse. Frederiksberg Kommune Udlicitere rengøring Forslag om at udlicitere rengøringen på samtlige kommunens skoler. I dag udføres rengøringen af eget personale på ca. halvdelen af kommunes skoler, mens det er et eksternt firma, som udfører rengøringen på de resterende skoler. Besparelsen begrundes med forskelle i den arbejdstakt, der er aftalt i den offentlige overenskomst (arbejdstakt 100) og i den private overenskomst (arbejdstakt 130). Randers Kommune Forslag om udbud af rengøringen på skoler og i daginstitutioner. Rengøringen er harmoniseret i skoler og på daginstitutioner, og der er udarbejdet forslag til udlicitering. Vordingborg Kommune Forslag om hel eller delvis (geografisk udskillelse eller sektorudskillelse) konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven. Det fremgår af forslaget, at de private udbydere har en stor konkurrencefordel, idet arbejdstakten dvs. rengjort areal pr. time er 30 % større i den private overenskomst i forhold til den offentlige overenskomst. Alternativt forslag om, at den kommunale rengøringsvirksomhed forsat varetager opgaven, og at forskellen mellem overenskomsterne udfordres, samt at yderligere effektiviseringer implementeres. Halsnæs Kommune Forslag om et samlet udbud på rengøringsområdet. I dag løses kommunes rengøring under tre rengøringskontrakter dækkende tre geografiske områder med to private firmaer som leverandører. Endvidere håndteres en del af rengøringsopgaven i kommunalt regi. Forslaget indebærer, at hele rengøringsområdet samles i et udbud, og at institutionerne ikke fremover får mulighed for selv at varetage rengøringsopgaven. Kerteminde Kommune Forslag om at udlicitere den kommunale rengøringsopgave til en privat virksomhed. Rengøringsopgaven kan udbydes delvis, så den enten opdeles efter geografiske områder eller efter funktioner fx daginstitutioner, skoler etc. I forbindelse med en udlicitering vil kommunen oprette en kontrolenhed med henblik på at skabe en systematisk og vedvarende indsats samt for at sikre levering af de aftalte ydelser. page 13 / 17

14 Forslag om, at al rengøring udbydes samlet til en privat leverandør. Der er gennemført en foranalyse af rengøringsfunktionen. Der skitseres på den baggrund fire muligheder: - gennemgang og justering af rengøringsprofilerne - gennemgang af profilerne samt reduceret programvalg, da kommunens rengøringsprogram i dag har en generelt højere profil end sammenlignelige kommuner - udbud af rengøringsopgaven, hvor al rengøring udbydes samlet - reduktion af programvalget og udbud af opgaver. Køge Kommune Der er også fremsendt forslag om ét samlet udbud af rengøringsområdet i andre kommuner bl.a. med henblik på at få så stort volumen i opgaven som muligt. Ballerup, Roskilde og Faaborg-Midtfyn kommuner Konkurrenceudsætte af personbefordring Forslag om styrket koordinering og konkurrenceudsættelse af kørselsopgaver, fx befordring til specialundervisning, sociale institutioner, genoptræning og lægebesøg. Det forventes, at man via et samlet udbud (i dag administreres efter en række forskellige udbud, kontrakter og ordninger) kan opnå bedre priser og især en højere grad af koordineret kørsel (dvs. bedre opfyldning af biler og færre kørsler). Der er igangsat en evaluering af kommunens kørselsordninger, og kommunen indgår i en national undersøgelse af kørselsordninger og administration. Begge undersøgelser har fokus på intern organisering (fx oprettelse af kørselskontor), udmøntning af love og regler, eksternt samarbejde, udbudsstrategi m.v. Randers Kommune Forslag om konkurrenceudsættelse af personbefordring. Det forventes, at der ved udbud opnås lavere enhedsomkostninger. Dels som følge af selve konkurrenceudsættelsen, og dels fordi leverandøren sikres en række faste kørsler og bedre udnyttelse af vognene i løbet af dagen. Endvidere forslag om optimering af den kommunale organisering for at fremme en kommende udlicitering. Ansvaret for udbud og kontraktstyring kan samles ét sted, der kan ændres på visitationspraksis og serviceniveau og ansvaret for bestilling og budget kan evt. samles. Ballerup Kommune Systematisk udbud af it-systemer Forslag om at udarbejde en plan for et systematisk udbud af kommunens portefølje af it systemer. Der skal udfærdiges en systemarkitektur på området, så det nøje vurderes, hvilke komponenter der ønskes indkøbt, og hvilke grænseflader der skal være på de enkelte komponenter. Der skal muligvis indledes et samarbejde med andre kommuner om page 14 / 17

15 udbudsfællesskaber for at opnå stordriftsfordele. Ballerup Kommune Udbud af it-infrastruktur Forslag om at gennemføre udbud af kommunens it-infrastruktur i form af it-linjer mellem forvaltningen og forvaltningsenhederne. Udbuddet omfatter behovet for linjekapacitet i både it-afdelingen og skolens it. Randers Kommune 1.9 Ældre Udlicitere tøjvask Forslag om at udlicitere tøjvask for hjemmeboende borgere. Det fremgår, at det kommunale personale i dag udfører tøjvask for borgere i deres egen vaskemaskine eller på vaskeri/vaskekælder. Ved udlicitering vil medarbejderne i mange tilfælde blive fritaget for arbejdet med at planlægge vasketider og ventetider, og dermed vil medarbejdernes kernekompetencer og arbejdstid udnyttes mere hensigtsmæssigt. Ved en udlicitering af vaskeopgaven til privat vaskeri forventes det, at vaskeopgaven kan foretages med større kvalitet, end det er muligt for hjemmeplejen. Viborg, Hjørring, Esbjerg og Vallensbæk kommuner Forslag om udlicitering af vasketøj på plejecentre. Det fremgår, at man i samarbejde med et vaskeri har foretaget foreløbige beregninger. Besparelsen opnås ved stordriftsfordele ved vask på vaskeri. Endvidere forslag om udlicitering af vasketøj i hjemmeplejen. Forslaget indebærer, at vaskeriet afhenter tøjet hos borgerne i hjemmet, vasker det i separate vaskenet pr borgere og bringer det ud til borgerne igen. Nyborg Kommune Udlicitering af rengøring hos borgere Forslag om udlicitering af rengøring til ressourcestærke borgere. Det fremgår af forslaget, at der er flere borgere, der har rengøring uden personlig pleje og andre praktiske opgaver. Disse borgere kan have indkøb og vaskeordning, hvor begge dele varetages af eksterne leverandører. Forslaget indebærer, at fx en ekstern leverandør, som i forvejen leverer til kommunen, håndterer rengøringen ved disse borgere. Besparelsen begrundes med forskelle i timeprisen mellem kommunens egen timepris og timeprisen ved ekstern leverandør. Brøndby Kommune page 15 / 17

16 Forslag om at gennemføre udbud af al rengøring hos hjemmeboende borgere og borgere på plejecentre. Det fremgår, at opgaven kan deles i to områder, henholdsvis rengøring i borgernes hjem på plejecentrene og rengøring i borgernes egen bolig på frit-valgs-området. Besparelsespotentialet skal belyses yderligere, da potentialet afhænger af, hvilken pris der kan opnås ved udbuddet. Samtidig skal det beregnes, hvad eventuelle ulemper koster ved mindre hensigtsmæssig udnyttelse af det kommunale personale uden for spidsbelastningsperioden Udbud af lettere personlig pleje Forslag om at gennemføre udbud af den lettere personlige pleje. Forslaget indebærer, at hjælp til lettere personlig pleje sættes i udbud for borgere, der modtager hjælp til personlig pleje op til tre timer om ugen. Besparelsesberegningen er baseret på en pris indhentet fra en privat leverandør på området. Det er en forudsætning for besparelsen, at der er leverandører, der tilbyder at levere til denne pris. Brøndby Kommune Udbud af drift af plejecenter Forslag om at gennemføre udbud af driften på et kommunalt plejecenter. Det fremgår af forslaget, at kommunen bortset fra samarbejdet med to selvejende institutioner ikke har erfaring med privatdrevne plejeboliger. Det fremgår, at andre kommuner har gode erfaringer med dette såvel økonomisk som udviklingsmæssigt. Det foreslås på den baggrund, at plejen på et ældrecenter udbydes. Randers Kommune Håndklæder og sengelinned på ældrecenter Forslag om at gennemføre udbud af vask og leje af linned på ældrecenter. Det fremgår, at beboerne på ældrecentrene har mulighed for at leje og få vasket deres løbende forbrug af håndklæder og sengelinned. For nuværende anvender ældrecentrene en ekstern leverandør til vask og leje af linned, hvilket forsat skal være tilfældet. På baggrund af en henvendelse fra en konkurrerende leverandør, der tyder på en besparelse, foreslås det, at opgaven sendes i åbent udbud. Glostrup Kommune Udbud af køkkendrift på ældrecentre Forslag om at gennemføre udbud af køkkendriften på kommunens ældrecentre. Besparelsen er beregnet på baggrund af sammenligning mellem døgntakstpriser for en privat virksomhed page 16 / 17

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) og de opgjorte priser hos kommunens ældrecentre. Brøndby Kommune Konkurrenceudsættelse af madservice Forslag om at konkurrenceudsætte madservice til hjemmeboende ældre. Det fremgår af forslaget, at andre kommuner efter udbud efter godkendelsesmodellen har indgået leverandøraftale med et cateringfirma. Ballerup Kommune Forslag om budgetmæssig implementering af udbud af madservice. Det fremgår, at der er gennemført udbud af mad til hjemmeboende borgere og plejecentre i to distrikter. Der er som resultat af udbuddet opnået en årlig besparelse uden at ændre i serviceniveauet. Roskilde Kommune Udlicitere drift af hjælpemiddeldepot Forslag om at udlicitere kommunens depot på hjælpemiddelområdet, således at en ekstern leverandør står for alle opgaver ifm. hjælpemidler bortset fra indkøb, bl.a. depotlokaler, personale, reparationer, rengøring, udbringning og afhentning af hjælpemidler. Nyborg Kommune Udbud af intern it-administration Forslag om at gennemføre udbud af den interne it-administration til en mere decentral model, hvor undervisning af medarbejdere udføres af it-leverandøren. Besparelsen begrundes med nedlæggelse af stillingen som it-ansvarlig. Fredensborg Kommune Nødkald skifte leverandør Forslag om skift af leverandør på nødkald. Der er indhentet tilbud fra det lokale brandvæsen om levering af nødkald på social- og sundhedsområdet. Tilbuddet er billigere end ved den nuværende leverandør. Det foreslås derfor, at aftalen med den nuværende leverandør opsiges. Brøndby Kommune page 17 / 17

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Vedtaget af byrådet d. 24. januar 2011 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning...3 1.2 Strategiens indhold...3 2. Udbudsstrategien

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere