Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011""

Transkript

1 Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011" Effektiviseringsforslagene i denne rapport er udvalgt blandt de i alt 581 ideer til effektivisering, KREVI har samlet i kataloget Inspiration til effektiviseringer De 581 ideer er et koncentrat af godt to tusinde effektiviseringsforslag, som KREVI fandt blandt spareforslag fra 73 kommuners sparekataloger. Sparekatalogerne vedrører Budget 2011 (nogle få procent vedrører genåbning af Budget 2010) og rummer altså forslag, som er fremsendt til politisk behandling i Nogle er vedtaget, andre ikke. KREVI har ikke evalueret ideerne. Det er op til læseren selv at undersøge og vurdere, om en idé kan gennemføres andre steder. Kommunen bag det oprindelige forslag er nævnt, så man selv kan hente mere information. page 1 / 17

2 Indholdsfortegnelse 1. Konkurrenceudsættelse 1.1. Administration Udbud af økonomi, løn- og debitorsystemer Udlicitere kommunens lønadministration Udbud af drift af blanketløsning Nedlægge central omstillingsfunktion Udbud af vagtordning i borgerservice Udbud af kantinedrift Udbud af lokal erhvervsservice 1.2. Beskæftigelse Myndighedsarbejde til anden aktør Retningslinjer for brug af anden aktør Udbud af udbetaling af overførselsydelser Udlicitere en udvalgt del af sygedagpengesager Udlicitere opgaver (den beskæftigelsesrettede indsats) Udbud af aktivering af unge misbrugere Gøre beskæftigelses- og revalideringscenter selvejende Konkurrenceudsætte danskundervisning og tolkebistand 1.3. Dagtilbud Udbud af vedligeholdelse af legepladser 1.4. Det specialiserede socialområde Udbud af tilsyn på det specialiserede socialområde Støtte-Kontakt-Personer benytte private leverandører Udbud af kørsel for specialinstitutioner 1.5. Kultur og Fritid Udbud af pasning og pleje af baneanlæg 1.6. Sundhed Konkurrenceudsætte tandpleje Fornyet udbud af ambulant genoptræning Forhandling af prisaftale på fodpleje 1.7. Teknik og Miljø Udbud af vedligehold af ejendomme Udbud af driften af grønne områder Konkurrenceudsættelse af vejdrift Gadebelysning udbud af drift og vedligehold Udbud af alle opgaver inden for vej og park Udbud af drift af vandløb Udbud af rottebekæmpelse 1.8. Tværgående forslag Handleplan for konkurrenceudsættelse Udlicitere rengøring Konkurrenceudsætte af personbefordring Systematisk udbud af it-systemer page 2 / 17

3 Udbud af it-infrastruktur 1.9. Ældre Udlicitere tøjvask Udlicitering af rengøring hos borgere Udbud af lettere personlig pleje Udbud af drift af plejecenter Håndklæder og sengelinned på ældrecenter Udbud af køkkendrift på ældrecentre Konkurrenceudsættelse af madservice Udlicitere drift af hjælpemiddeldepot Udbud af intern it-administration Nødkald skifte leverandør page 3 / 17

4 1. Konkurrenceudsættelse 1.1 Administration Udbud af økonomi, løn- og debitorsystemer Forslag om at gennemføre udbud af it-systemer, mere specifikt udbud af økonomi, løn- og debitorsystemer. Kolding Kommune Forslag om at gennemføre udbud af kommunens lønsystem. I dag betaler kommunen for et lønsystem, personaleadministrationssystem, vagtplansystem til hjemmeplejen, fraværssystem og en række mindre systemer/moduler i forbindelse med løn- og personaleadministration. Ved at skifte til et moderne lønsystem forventer kommunen at kunne undvære et til to moduler, og at institutions- og afdelingsledere herved vil få bedre systemadgang. Besparelsen begrundes med færre udgifter ved reduktion i moduler. Jammerbugt Kommune Forslag om budgetmæssig implementering af kontraktforbedring vedrørende nyt lønsystem. Det fremgår af forslaget, at der er gennemført EU-udbud af lønsystemet. Det nye lønsystem understøtter digitale arbejdsgange og decentral indberetning bedre end det nuværende lønsystem. Derudover har lønsystemet integration til kommunens ESDH-system og økonomisystem. Besparelsen begrundes med, at det nye lønsystem giver mulighed for effektivisering af lønadministrationen. Odense Kommune Udlicitere kommunens lønadministration Forslag om at gennemføre udbud af kommunens lønadministration i stedet for en kommunal opgaveløsning. Udbud af lønadministrationen er et afprøvet og afgrænset område. Efter en eventuel outsourcing af opgaven vil der være grænseflader i forhold til institutioner, overenskomster, Ny Løn m.m., som vil stille krav til dialog og samarbejde. Svendborg Kommune Forslag om at udlicitere kommunens lønadministration, hvormed der bl.a. kan indføres decentral datafangst direkte i lønsystemet. I dag foregår datafangsten i en kombination af decentrale og centrale registreringer, hvor arbejdspladserne udfylder blanketter, som efterfølgende registreres i lønsystemet af lønkonsulenter. I forbindelse med en udlicitering vil der være behov for centrale lønkonsulenter til løsning af de løn- og personaleopgaver, der ikke udliciteres. Ligeledes vil der være behov for at have en løbende controlling af de udliciterede opgaver. Besparelsen begrundes med færre udgifter på grund af en reduktion i lønkonsulenternes tidsforbrug. page 4 / 17

5 1.1.3 Udbud af drift af blanketløsning Forslag om at gennemføre et udbud af drift af kommunens blanketløsning. Udbuddet forventes at medføre en besparelse på baggrund af erfaringer fra andre kommuner. Randers Kommune Nedlægge central omstillingsfunktion Forslag om at nedlægge kommunens centrale omstillingsfunktion og overdrage opgaven til privat virksomhed. Besparelsen begrundes med færre lønudgifter. Skanderborg Kommune Udbud af vagtordning i borgerservice Forslag om at gennemføre udbud af vagtordning i borgerservice, hvormed kommunen også forventer at forbedre det administrative personales tryghed i forbindelse med konflikthåndtering af borgere. Besparelsen begrundes med, at man ved ansættelse af ny dagvagt vil nedlægge den nuværende betjentstilling. Køge Kommune Udbud af kantinedrift Forslag om at lade driften af kantinen på rådhuset overgå til privat drift. Besparelsen begrundes med færre lønomkostninger og øvrige driftsbesparelser. Vallensbæk Kommune Forslag om at gennemføre fælles udbud af kantinedriften i en given forvaltning med henblik på at gøre udgiften til kantinedrift pr. medarbejderens for alle forvaltningens kantiner. Besparelsen begrundes med, at kantinerne vil kunne drives billigere gennem et fælles udbud. Københavns Kommune Udbud af lokal erhvervsservice Forslag om at gennemføre udbud af den lokale erhvervsservice. Opgaven håndteres for nuværende af en privat aktør. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være flere kvalificerede tilbudsgivere. page 5 / 17

6 Randers Kommune 1.2 Beskæftigelse Myndighedsarbejde til anden aktør Forslag om i øget grad at udlægge myndighedsarbejde til anden aktør dvs. andre udbydere af opkvalificering, afklaring og uddannelse m.v. end job-centret selv. Det fremgår af forslaget, at tiltaget understøttes incita-mentsmæssigt i lovgivningen af ekstra statsrefusion til kommunen. Endvi-dere fremgår det, at en højere grad af sammentækning af myndighedsop-gaven og aktive indsatser hos anden aktør vil kunne understøtte de be-skæftigelsesmæssige effekter af den aktive indsats. Odense Kommune Retningslinjer for brug af anden aktør Forslag om at lave udbud af opgaver inden for arbejdsmarkeds- og socialområdet og i den forbindelse udarbejde retningslinjer for arbejdet omkring brugen af anden aktør/leverandør. Besparelsen begrundes med færre udgifter til ydelser ved udbud til anden aktør. Aabenraa Kommune Udbud af udbetaling af overførselsydelser Forslag om at gennemføre udbud af udbetalingsdelen af sygedagpenge, kontanthjælp og løntilskud til private arbejdsgivere. Besparelsen begrundes med færre lønomkostninger. Aabenraa Kommune Udlicitere en udvalgt del af sygedagpengesager Forslag om at udlicitere en udvalgt del af sygedagpengesager med myndighedsudøvelse for bl.a. at opnå vidensdeling under inddragelse af ekstern erfaring og ekspertise ud fra forventning om at kunne opnå større kvalitet i opgaveløsningen. Derudover forventes en udlicitering også at afhjælpe rekrutteringsvanskeligheder. Besparelsen begrundes dels med at opgaven vil kunne løses til en lavere pris, og dels at en bedre opgaveløsning på sigt vil medvirke til at nedsætte sygedagpengeperiodens gennemsnitlige varighed. page 6 / 17

7 1.2.5 Udlicitere opgaver (den beskæftigelsesrettede indsats) Forslag om at udlicitere opgaver inden for den beskæftigelsesrettede indsats herunder bl.a. basistilbud for arbejdsmarkedsparate ledige, aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse, køb af jobsøgning til ledige hos eksterne leverandører, jobklub til forsikrede ledige samt et specialiseret tilbud til sygemeldte. Udlicitering af opgaven kan sikre større kvalitet i opgaveløsningen og medføre en større fleksibilitet i forbindelse med at indgå/opsige kontrakter frem for at skulle ansætte/afvikle personale og bygninger. Besparelsen begrundes med, at en høj konkurrence på markedet kan medføre en lavere pris på opgaveløsningen Udbud af aktivering af unge misbrugere Forslag om at gennemføre udbud af aktivering af unge misbrugere. I dag sker aktiveringen af unge misbrugere i et samarbejde mellem Social & Sundhedsforvaltningen og Jobcentret. Konkurrenceudsættelsen af projektet kan opnås gennem annoncering af aktiveringstilbud. Besparelsen begrundes med, at man ville kunne opnå øget kapacitet for samme pris hos en anden leverandør. Svendborg Kommune Gøre beskæftigelses- og revalideringscenter selvejende Forslag om at omdanne kommunalt beskæftigelses- og revalideringscenter til selvejende institution og lade denne generere sine egne indtægter, således at centret kun skal varetage de opgaver, som det selv vinder. Besparelsen begrundes med lavere omkostninger som følge af konkurrenceudsættelse. Randers Kommune Konkurrenceudsætte danskundervisning og tolkebistand Forslag om genudbud af kontrakt for danskundervisning af voksne udlændinge. Endvidere forslag om at konkurrenceudsætte køb af tolkebistand ved ekstern leverandør. Greve Kommune 1.3 Dagtilbud Udbud af vedligeholdelse af legepladser page 7 / 17

8 Forslag om at gennemføre udbud af vedligeholdelse af legepladser på skoler og daginstitutioner på en langvarig kontrakt over 10 eller 20 år. Udbuddet vil føre til en ensartet standard på legepladserne. 1.4 Det specialiserede socialområde Udbud af tilsyn på det specialiserede socialområde Forslag om at gennemføre udbud af tilsynet på handicap-, psykiatri, udsatte- og ældreområdet. Det forventes, at en ekstern uafhængig leverandør med stor erfaring vil kunne forbedre kvaliteten i opgaveløsningen ved de uanmeldte tilsyn, som i højere grad end de anmeldte tilsyn har karakter af kontrolbesøg Støtte-Kontakt-Personer benytte private leverandører Forslag om i højere grad at benytte private leverandører til Støtte-Kontakt-Personer (SKP) og hjemmevejledning. Besparelsen begrundes med billigere takster ved private leverandører. Holbæk Kommune Udbud af kørsel for specialinstitutioner Forslag om at gennemføre udbud af transport for specialinstitutioner. I dag løses opgaven af flere private leverandører, og kommunen ønsker i stedet at samle hele opgaven hos én leverandør gennem et udbud. Besparelsen begrundes med, at der vil kunne opnås stordriftsfordele. Svendborg Kommune 1.5 Kultur og Fritid Udbud af pasning og pleje af baneanlæg Forslag om at gennemføre udbud af pasning og pleje af kommunens baneanlæg, da private leverandører på området har større ekspertise og det nødvendige udstyr. Besparelsen begrundes med, at opgaven vil kunne løses billigere gennem et udbud. page 8 / 17

9 1.6 Sundhed Konkurrenceudsætte tandpleje Forslag om udlicitering af nogle distrikter indenfor børne- og ungdomstandpleje for at opnå mere ensartet tandplejetilbud. Forslaget indeholder to muligheder for licitationen - en fri licitation, hvor udbyderen tilbyder tandpleje efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer til en bestemt pris pr. deltager - eller ud fra princippet om, at udgiften følger barnet, hvor udbyder kan byde ind på at yde tandpleje til en bestemt pris, der beregnes med afsæt i Vejledning om omkostningskalkulation Budget og Regnskabssystemer for kommuner. Forslag om at opsige de dyreste privatpraktiserende tandlæger og lade børnene skifte til en anden og dermed billigere tandlæge. Dette vil medføre en opsigelse af tandlæger med en gennemsnitspris, der ligger højere end kr. årligt pr. barn. Lejre Kommune Forslag om at gennemføre udbud af den forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) jf. Sundhedslovens 131. I dag har kommunen en aftale med regionen, og det foreslås, at denne opsiges, og kommunen i stedet indgår en aftale med en privat leverandør. Besparelsen begrundes med, at en anden kommune har erfaring med lavere priser og god patienthåndtering hos privat leverandør. Køge Kommune Forslag om at udlicitere omsorgstandplejen til privat aktør. Da private aktører kan have bedre redskaber og udstyr, kan en udlicitering føre til en bedre service på området. Besparelsen begrundes med reduktion i de administrative udgifter. Varde Kommune Fornyet udbud af ambulant genoptræning Forslag om at gennemføre et fornyet udbud af den ambulante genoptræning, hvormed genoptræningen vil kunne foregå i den private leverandørs nye og velegnede lokaler og tilhørende støttefaciliteter. Besparelsen begrundes med, at kommunen tidligere har erfaring med besparelser ved brug af privat aktør på området. Varde Kommune Forhandling af prisaftale på fodpleje Forslag om at genforhandle prisaftale på fodpleje på voksen- og handicapområdet for at nedsætte kommunens udgifter til personlige tillæg til fodpleje. Kommunen giver nu max. 85 % page 9 / 17

10 tilskud til borgeres behandling uafhængigt af prisen hos den enkelte fodterapeut, og en prisaftale ville medføre, at der blev sat et loft for tilskuddet i forhold til en aftalt pris. Besparelsen begrundes med, at en aftale tilsvarende andre kommuners prisaftaler ville føre til en mindre udgift for kommunen. Besparelsen vil dog være afhængig af, hvilken specifik aftale kommunen opnår. Hillerød Kommune 1.7 Teknik og Miljø Udbud af vedligehold af ejendomme Forslag om at overdrage en større del af den løbende vedligeholdelse af kommunale ejendomme til allerede anvendt entreprenør. Besparelsen begrundes med færre lønomkostninger. Rudersdal Kommune Forslag om at gennemføre udbud af udvendig bygningsvedligehold og vedligehold af tekniske installationer ved samlede, større fagentrepriser, som dækker flere ejendomme. Besparelsen begrundes med, at et samlet udbud på tværs i kommunen forventes at give bedre priser Vordingborg Kommune Forslag om at udbyde driftspartnerskab i form af en langvarig kontrakt med en entreprenør vedrørende vedligeholdelsesarbejde på kommunens ejendomme. Denne model skal afløse den nuværende vedligeholdelsesmodel, hvor kommunen udelukkende styrer efter akut vedligehold. Kerteminde Kommune Udbud af driften af grønne områder Forslag om at gennemføre udbud af driften af kommunens parker. Der forventes en besparelse på udgiften til standardpleje og en besparelse på supplerende pleje. Randers Kommune Forslag om øget konkurrenceudsættelse af driften af grønne områder (bl.a. institutioners udearelaer, idrætsanlæg, parker og åbent land). I dag varetages den største del af opgaverne af det kommunale Vej og Park Center på driftskontrakt, herunder opgaver som har været konkurrenceudsat, hvor Vej og Park Centeret vandt opgaven. Nogle opgaver varetages af en privat entreprenør på driftskontrakt. Forslaget indebærer, at opgavemængden, der udbydes i konkurrence, øges. Ballerup Kommune page 10 / 17

11 Forslag om budgetmæssig implementering af tidligere beslutning om udlicitering af driften af grønne områder og veje. Driften af de grønne områder og veje i vejklasse 3 og 4 varetages p.t. af den kommunale Entreprenørgård. Byrådet har tidligere godkendt ændret organisering, herunder bl.a. at vejene i vejklasse 3 og 4 og de grønne områder deles op i tre områder med hver sin kontrakt. Kontrakterne udbydes løbende med mulighed for kontrolbud af Entreprenørgården. Aabenraa Kommune Forslag om udlicitering af dele af driften af parker og grønne områder. Opgaven købes i dag ved Park og Vejservice, hvor markpersonalet plejer parker og grønne områder i henhold til plejeplaner og løbende aftaler. Det fremgår af forslaget, at en delvis udlicitering kan udmøntes ved en opdeling af driftsområderne ud fra enten geografi (fx alle grønne områder inden for et defineret geografisk område), eller arealkarakter (fx alle mindre plejekrævende grønne områder), eller arbejdsopgaver (fx alle større græsflader, al hækkeklipning eller renhold/affaldstømning) Konkurrenceudsættelse af vejdrift Forslag om at øge andelen af opgaver inden for trafik og infrastruktur, der konkurrenceudsættes, herunder autoværn, vejbelysning, signalanlæg, renholdelse og vintertjeneste - særligt fokus på de to store områder, vejbelysning og vintertjeneste. Ligeledes foreslås det, at andre vareindkøb og tjenester, som for tiden hovedsageligt leveres privat, men ikke efter udbud, også konkurrenceudsættes. Ballerup Kommune Forslag om at gennemføre udbud af 40 % af kommunens opgaver ifm. vejdrift, som for tiden løses af kommunalt selskab. Sideløbende med udbuddet stilles der krav om årlige effektiviseringer på de ikke-udbudte områder. Køge Kommune Forslag om at gennemføre udbud af de væsentligste driftsopgaver inden for vejvæsenet, således at kun de letteste opgaver forbliver i kommunalt regi. Norddjurs Kommune Forslag om at indgå driftspartnerskab på vejområdet, hvor et privat firma ved en mangeårig kontrakt forpligter sig til at aflevere vejene i kommunen i en bestemt standard ved kontraktens udløb. For indeværende løses opgaven ved udbud på udvalgte strækninger ud fra kommunens kendskab til den aktuelle status på vejnettet. Kerteminde Kommune Gadebelysning udbud af drift og vedligehold page 11 / 17

12 Forslag om at gennemføre udbud af driften og vedligeholdelsen af gadebelysningen. Opgaven løses på nuværende tidspunkt af et kommunalt ejet selskab, men grundet bortfald af afgiftsrefusion for energiafgiften på strømforbruget, er denne løsning ikke længere optimal Udbud af alle opgaver inden for vej og park Forslag om at samle alle opgaver inden for de sorte og grønne områder (asfalt, træbeskæring, m.m.) i ét udbud. I øjeblikket er en del skoler selv ansvarlige for at få udført opgaverne, hvorfor mange opgaver ikke kommer i udbud. Odense Kommune Forslag om at gennemføre udbud af alle kommunens opgaver inden for Vej & Park. På nuværende tidspunkt udføres cirka 40 % af opgaverne af andre aktører end kommunen. Skive Kommune Udbud af drift af vandløb Forslag om at gennemføre udbud af driften af kommunens vandløb. Ballerup Kommune Udbud af rottebekæmpelse Forslag om at gennemføre udbud af kommunens rottebekæmpelse. Forslaget ligger i forlængelse af harmonisering af området. I øjeblikket løses opgaven af såvel privat firma som kommunen på baggrund af forskellig praksis i de sammenlagte kommuner. 1.8 Tværgående forslag Handleplan for konkurrenceudsættelse Frederiksberg Kommune har i kommunens effektiviseringskatalog en handlingsplan, som omhandler udbud, konkurrenceudsættelse og kapacitetsudnyttelse. I handleplanen oplistes og beskrives f.eks. en række understøttende aktiviteter i forhold til fuld effekt af udbud. Disse aktiviteter er: Standardisering og indsnævring af sortiment i forhold til behov, større page 12 / 17

13 indtænkning af distribution og logistik, eventuel centralisering af bestilling/retningslinjer for køb, grundig implementering af aftaler i forhold til relevant målgruppe, øget aftaleloyalitet (compliance) og ledelsesmæssigt fokus og løbende opfølgning på faktisk anvendelse af kontrakter fordelt på relevante institutioner. I handleplanen findes ligeledes en oversigt over de områder, som kommunen for indeværende har sendt i udbud. Oversigten inkluderer den årlige omkostning samt de budgetlagte effektiviseringer frem til Derudover findes der i planen også en oversigt over mulige emner for konkurrenceudsættelse. Frederiksberg Kommune Udlicitere rengøring Forslag om at udlicitere rengøringen på samtlige kommunens skoler. I dag udføres rengøringen af eget personale på ca. halvdelen af kommunes skoler, mens det er et eksternt firma, som udfører rengøringen på de resterende skoler. Besparelsen begrundes med forskelle i den arbejdstakt, der er aftalt i den offentlige overenskomst (arbejdstakt 100) og i den private overenskomst (arbejdstakt 130). Randers Kommune Forslag om udbud af rengøringen på skoler og i daginstitutioner. Rengøringen er harmoniseret i skoler og på daginstitutioner, og der er udarbejdet forslag til udlicitering. Vordingborg Kommune Forslag om hel eller delvis (geografisk udskillelse eller sektorudskillelse) konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven. Det fremgår af forslaget, at de private udbydere har en stor konkurrencefordel, idet arbejdstakten dvs. rengjort areal pr. time er 30 % større i den private overenskomst i forhold til den offentlige overenskomst. Alternativt forslag om, at den kommunale rengøringsvirksomhed forsat varetager opgaven, og at forskellen mellem overenskomsterne udfordres, samt at yderligere effektiviseringer implementeres. Halsnæs Kommune Forslag om et samlet udbud på rengøringsområdet. I dag løses kommunes rengøring under tre rengøringskontrakter dækkende tre geografiske områder med to private firmaer som leverandører. Endvidere håndteres en del af rengøringsopgaven i kommunalt regi. Forslaget indebærer, at hele rengøringsområdet samles i et udbud, og at institutionerne ikke fremover får mulighed for selv at varetage rengøringsopgaven. Kerteminde Kommune Forslag om at udlicitere den kommunale rengøringsopgave til en privat virksomhed. Rengøringsopgaven kan udbydes delvis, så den enten opdeles efter geografiske områder eller efter funktioner fx daginstitutioner, skoler etc. I forbindelse med en udlicitering vil kommunen oprette en kontrolenhed med henblik på at skabe en systematisk og vedvarende indsats samt for at sikre levering af de aftalte ydelser. page 13 / 17

14 Forslag om, at al rengøring udbydes samlet til en privat leverandør. Der er gennemført en foranalyse af rengøringsfunktionen. Der skitseres på den baggrund fire muligheder: - gennemgang og justering af rengøringsprofilerne - gennemgang af profilerne samt reduceret programvalg, da kommunens rengøringsprogram i dag har en generelt højere profil end sammenlignelige kommuner - udbud af rengøringsopgaven, hvor al rengøring udbydes samlet - reduktion af programvalget og udbud af opgaver. Køge Kommune Der er også fremsendt forslag om ét samlet udbud af rengøringsområdet i andre kommuner bl.a. med henblik på at få så stort volumen i opgaven som muligt. Ballerup, Roskilde og Faaborg-Midtfyn kommuner Konkurrenceudsætte af personbefordring Forslag om styrket koordinering og konkurrenceudsættelse af kørselsopgaver, fx befordring til specialundervisning, sociale institutioner, genoptræning og lægebesøg. Det forventes, at man via et samlet udbud (i dag administreres efter en række forskellige udbud, kontrakter og ordninger) kan opnå bedre priser og især en højere grad af koordineret kørsel (dvs. bedre opfyldning af biler og færre kørsler). Der er igangsat en evaluering af kommunens kørselsordninger, og kommunen indgår i en national undersøgelse af kørselsordninger og administration. Begge undersøgelser har fokus på intern organisering (fx oprettelse af kørselskontor), udmøntning af love og regler, eksternt samarbejde, udbudsstrategi m.v. Randers Kommune Forslag om konkurrenceudsættelse af personbefordring. Det forventes, at der ved udbud opnås lavere enhedsomkostninger. Dels som følge af selve konkurrenceudsættelsen, og dels fordi leverandøren sikres en række faste kørsler og bedre udnyttelse af vognene i løbet af dagen. Endvidere forslag om optimering af den kommunale organisering for at fremme en kommende udlicitering. Ansvaret for udbud og kontraktstyring kan samles ét sted, der kan ændres på visitationspraksis og serviceniveau og ansvaret for bestilling og budget kan evt. samles. Ballerup Kommune Systematisk udbud af it-systemer Forslag om at udarbejde en plan for et systematisk udbud af kommunens portefølje af it systemer. Der skal udfærdiges en systemarkitektur på området, så det nøje vurderes, hvilke komponenter der ønskes indkøbt, og hvilke grænseflader der skal være på de enkelte komponenter. Der skal muligvis indledes et samarbejde med andre kommuner om page 14 / 17

15 udbudsfællesskaber for at opnå stordriftsfordele. Ballerup Kommune Udbud af it-infrastruktur Forslag om at gennemføre udbud af kommunens it-infrastruktur i form af it-linjer mellem forvaltningen og forvaltningsenhederne. Udbuddet omfatter behovet for linjekapacitet i både it-afdelingen og skolens it. Randers Kommune 1.9 Ældre Udlicitere tøjvask Forslag om at udlicitere tøjvask for hjemmeboende borgere. Det fremgår, at det kommunale personale i dag udfører tøjvask for borgere i deres egen vaskemaskine eller på vaskeri/vaskekælder. Ved udlicitering vil medarbejderne i mange tilfælde blive fritaget for arbejdet med at planlægge vasketider og ventetider, og dermed vil medarbejdernes kernekompetencer og arbejdstid udnyttes mere hensigtsmæssigt. Ved en udlicitering af vaskeopgaven til privat vaskeri forventes det, at vaskeopgaven kan foretages med større kvalitet, end det er muligt for hjemmeplejen. Viborg, Hjørring, Esbjerg og Vallensbæk kommuner Forslag om udlicitering af vasketøj på plejecentre. Det fremgår, at man i samarbejde med et vaskeri har foretaget foreløbige beregninger. Besparelsen opnås ved stordriftsfordele ved vask på vaskeri. Endvidere forslag om udlicitering af vasketøj i hjemmeplejen. Forslaget indebærer, at vaskeriet afhenter tøjet hos borgerne i hjemmet, vasker det i separate vaskenet pr borgere og bringer det ud til borgerne igen. Nyborg Kommune Udlicitering af rengøring hos borgere Forslag om udlicitering af rengøring til ressourcestærke borgere. Det fremgår af forslaget, at der er flere borgere, der har rengøring uden personlig pleje og andre praktiske opgaver. Disse borgere kan have indkøb og vaskeordning, hvor begge dele varetages af eksterne leverandører. Forslaget indebærer, at fx en ekstern leverandør, som i forvejen leverer til kommunen, håndterer rengøringen ved disse borgere. Besparelsen begrundes med forskelle i timeprisen mellem kommunens egen timepris og timeprisen ved ekstern leverandør. Brøndby Kommune page 15 / 17

16 Forslag om at gennemføre udbud af al rengøring hos hjemmeboende borgere og borgere på plejecentre. Det fremgår, at opgaven kan deles i to områder, henholdsvis rengøring i borgernes hjem på plejecentrene og rengøring i borgernes egen bolig på frit-valgs-området. Besparelsespotentialet skal belyses yderligere, da potentialet afhænger af, hvilken pris der kan opnås ved udbuddet. Samtidig skal det beregnes, hvad eventuelle ulemper koster ved mindre hensigtsmæssig udnyttelse af det kommunale personale uden for spidsbelastningsperioden Udbud af lettere personlig pleje Forslag om at gennemføre udbud af den lettere personlige pleje. Forslaget indebærer, at hjælp til lettere personlig pleje sættes i udbud for borgere, der modtager hjælp til personlig pleje op til tre timer om ugen. Besparelsesberegningen er baseret på en pris indhentet fra en privat leverandør på området. Det er en forudsætning for besparelsen, at der er leverandører, der tilbyder at levere til denne pris. Brøndby Kommune Udbud af drift af plejecenter Forslag om at gennemføre udbud af driften på et kommunalt plejecenter. Det fremgår af forslaget, at kommunen bortset fra samarbejdet med to selvejende institutioner ikke har erfaring med privatdrevne plejeboliger. Det fremgår, at andre kommuner har gode erfaringer med dette såvel økonomisk som udviklingsmæssigt. Det foreslås på den baggrund, at plejen på et ældrecenter udbydes. Randers Kommune Håndklæder og sengelinned på ældrecenter Forslag om at gennemføre udbud af vask og leje af linned på ældrecenter. Det fremgår, at beboerne på ældrecentrene har mulighed for at leje og få vasket deres løbende forbrug af håndklæder og sengelinned. For nuværende anvender ældrecentrene en ekstern leverandør til vask og leje af linned, hvilket forsat skal være tilfældet. På baggrund af en henvendelse fra en konkurrerende leverandør, der tyder på en besparelse, foreslås det, at opgaven sendes i åbent udbud. Glostrup Kommune Udbud af køkkendrift på ældrecentre Forslag om at gennemføre udbud af køkkendriften på kommunens ældrecentre. Besparelsen er beregnet på baggrund af sammenligning mellem døgntakstpriser for en privat virksomhed page 16 / 17

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) og de opgjorte priser hos kommunens ældrecentre. Brøndby Kommune Konkurrenceudsættelse af madservice Forslag om at konkurrenceudsætte madservice til hjemmeboende ældre. Det fremgår af forslaget, at andre kommuner efter udbud efter godkendelsesmodellen har indgået leverandøraftale med et cateringfirma. Ballerup Kommune Forslag om budgetmæssig implementering af udbud af madservice. Det fremgår, at der er gennemført udbud af mad til hjemmeboende borgere og plejecentre i to distrikter. Der er som resultat af udbuddet opnået en årlig besparelse uden at ændre i serviceniveauet. Roskilde Kommune Udlicitere drift af hjælpemiddeldepot Forslag om at udlicitere kommunens depot på hjælpemiddelområdet, således at en ekstern leverandør står for alle opgaver ifm. hjælpemidler bortset fra indkøb, bl.a. depotlokaler, personale, reparationer, rengøring, udbringning og afhentning af hjælpemidler. Nyborg Kommune Udbud af intern it-administration Forslag om at gennemføre udbud af den interne it-administration til en mere decentral model, hvor undervisning af medarbejdere udføres af it-leverandøren. Besparelsen begrundes med nedlæggelse af stillingen som it-ansvarlig. Fredensborg Kommune Nødkald skifte leverandør Forslag om skift af leverandør på nødkald. Der er indhentet tilbud fra det lokale brandvæsen om levering af nødkald på social- og sundhedsområdet. Tilbuddet er billigere end ved den nuværende leverandør. Det foreslås derfor, at aftalen med den nuværende leverandør opsiges. Brøndby Kommune page 17 / 17

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet Konkurrence udsættelse - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet TØNDER KOMMUNE April 2013 Vi skal være konkurrencedygtige Ligesom alle andre virksomheder skal vi hele tiden sikre, at vi

Læs mere

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering i Randers Kommune - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering. Disposition Proces for kørselskoordinering i Randers Kommune Baggrund for Kørselskontoret - evaluering

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HELSINGØR 60,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: VIBORG 70,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT.

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT. KØGE 29,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HVIDOVRE 49,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

FAVRSKOV. 29,0 MIO. KR. Så meget kan Favrskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

FAVRSKOV. 29,0 MIO. KR. Så meget kan Favrskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: FAVRSKOV 29,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

MARIAGERFJORD 22,4 PCT. Konkurrenceudsættelse i Mariagerfjord Kommune

MARIAGERFJORD 22,4 PCT. Konkurrenceudsættelse i Mariagerfjord Kommune MARIAGERFJORD 36,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

NOTAT: Oversigt til Økonomiudvalget d. 18. maj 2011 over Krevis effektiviseringsforslag fra kommunerne

NOTAT: Oversigt til Økonomiudvalget d. 18. maj 2011 over Krevis effektiviseringsforslag fra kommunerne Økonomi og Analyse Sagsnr. 199512 Brevid. 1261137 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Oversigt til Økonomiudvalget d. 18. maj 2011 over Krevis effektiviseringsforslag fra kommunerne

Læs mere

HILLERØD. 22,6 MIO. KR. Så meget kan Hillerød Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HILLERØD. 22,6 MIO. KR. Så meget kan Hillerød Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HILLERØD 22,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

FREDERICIA 38,4 MIO. KR.

FREDERICIA 38,4 MIO. KR. FREDERICIA 38,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

ODENSE. 111,5 MIO. KR. Så meget kan Odense Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

ODENSE. 111,5 MIO. KR. Så meget kan Odense Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: ODENSE 111,5 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE HERNING 60,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

HJØRRING. 54,2 MIO. KR. Så meget kan Hjørring Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HJØRRING. 54,2 MIO. KR. Så meget kan Hjørring Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HJØRRING 54,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BRØNDBY. 28,6 MIO. KR. Så meget kan Brøndby Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

BRØNDBY. 28,6 MIO. KR. Så meget kan Brøndby Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: BRØNDBY 28,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: KOLDING 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune

BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV 25,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

RANDERS. 64,4 MIO. KR. Så meget kan Randers Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

RANDERS. 64,4 MIO. KR. Så meget kan Randers Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: RANDERS 64,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Hvorfor konkurrence? 0,2 Konkurrenceudsættelse i Jammerbugt Kommune Fokus på kvalitet 35,1 PCT. 33,6

JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Hvorfor konkurrence? 0,2 Konkurrenceudsættelse i Jammerbugt Kommune Fokus på kvalitet 35,1 PCT. 33,6 JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,2 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR.

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. Så meget kan s Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: DRAGØR 10,9 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN 20,9 PCT.

FREDERIKSHAVN 20,9 PCT. FREDERIKSHAVN 63,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

STATUS FOR KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS FOR KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE DI ANALYSE STATUS FOR KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Konkurrenceudsættelsen i kommunerne er reelt stagneret. Der er desuden stor forskel på, i hvilket omfang kommunerne sender serviceopgaver i udbud.

Læs mere

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP 38,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

HERNING. 60,2 MIO. KR. Så meget kan Herning Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HERNING. 60,2 MIO. KR. Så meget kan Herning Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HERNING 60,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

AALBORG. 141,1 MIO. KR. Så meget kan Aalborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

AALBORG. 141,1 MIO. KR. Så meget kan Aalborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: AALBORG 141,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: BALLERUP 41,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

HALSNÆS. 21,4 MIO. KR. Så meget kan Halsnæs Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HALSNÆS. 21,4 MIO. KR. Så meget kan Halsnæs Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HALSNÆS 21,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

HOLSTEBRO. 27,7 MIO. KR. Så meget kan Holstebro Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HOLSTEBRO. 27,7 MIO. KR. Så meget kan Holstebro Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HOLSTEBRO 27,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE di.dk/kommunefakta Fakta om konkurrenceudsættelse ALBERTSLUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

FURESØ. 26,7 MIO. KR. Så meget kan Furesø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

FURESØ. 26,7 MIO. KR. Så meget kan Furesø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: FURESØ 26,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

SORØ. 21,6 MIO. KR. Så meget kan Sorø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 25,7 PCT.

SORØ. 21,6 MIO. KR. Så meget kan Sorø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 25,7 PCT. SORØ 21,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere