Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE"

Transkript

1 Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

2

3 Indhold Velkommen til praktikcenteret 4 Uddannelsens varighed 5 Uddannelsens indhold 5 Uddannelsesplan 5 Faglige krav og evaluering 5 EMMA-kriterierne 6 Praktikcenterkonsulenten/instruktøren 6 Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) 6 Delaftale i skolepraktik i en virksomhed 6 Restlæreforhold 7 Kort aftale 7 Hvad kan du få hjælp til? 8 Praktikpladsen.dk 8 Elevplan.dk 9 Ophør i praktikcentret 9 Ordensregler 9 Ydelser 10 Befordringsgodtgørelse 10 Adresseændring 10 Kontaktoplysninger 11 Skolehjem 11 Sygdom, fravær og ferie 11 Kronisk lidelse/sygdom 11 Ulovligt fravær 11 Ferie og helligdage 12 Læge- og tandlægebesøg 12 Barsel 12 Børnepasningsorlov eller orlov i øvrigt 12 Sygt barn og omsorgsdage 13 Begravelse 13 Session og værnepligt 13 Forsikringsforhold 13 Klagevejledning 13 Kontakt 14

4 Velkommen til praktikcentret Praktikcentret giver elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig, mulighed for at gennemføre deres uddannelse, hvis de lever op til en række krav. Forhåbentligt bliver dit ophold af midlertidig karakter, idet vi forventer, at du i løbet af dit ophold i praktikcentret finder en elev-/læreplads i en virksomhed inden for dit fag. Der er i praktikcentret ikke tale om ansættelsesforhold - men om et uddannelsestilbud. Det betyder, at du blive vurderet dagligt af din instruktør i forhold til EMMA-kriterierne (læs om EMMA på side 5). Det er vigtigt, at du holder for øje, at du i hele forløbet, både mens du er i praktikcentret, og når du er udstationeret hos en arbejdsgiver, opfylder EMMA kravene, er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på www. praktikpladsen.dk På de næste sider kan du læse de informationer, du særligt har brug for som praktikcenterelev. Kommer du i tvivl spørg din instruktør. De fastsatte regler skal overholdes. Såfremt du ikke overholder dem, kan det betyde, at du mister retten til at være i praktikcentret. 4

5 Håndbog om praktikcentret Uddannelsens varighed Din skolepraktikuddannelse har samme længde, som en uddannelse i en virksomhed. Perioden fra da du afsluttede grundforløbet, til du begyndte i praktikcentret, regnes ikke med i længden af din uddannelse. Hvis du får et restuddannelsesforhold i den samme uddannelse/det samme speciale, vil den tid, du har haft i praktikcentret, normalt blive fratrukket restuddannelsesforløbet. Uddannelsens indhold En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Det betyder, at uddannelsesforløbet veksler mellem teori og praktik, så du i løbet af de enkelte praktikophold videreudvikler de færdigheder og rutiner, som du har lært på skoleopholdene og omvendt. Uddannelsesplan For alle praktikperioderne bliver der udarbejdet en uddannelsesplan på www. elevplan.dk. Hensigten er at få praktikopholdene til at ligne dagligdagen i en virksomhed eller organisation samt at give flere erfaringer med det undervisningsmateriale, der er gennemgået på skolen. Du er forpligtiget til at følge din plan på Faglige krav og evaluering Både når du er i praktikcentret, og når du er i virksomhedspraktik forventes det at du arbejder seriøst med de arbejdsopgaver du bliver stillet og udviser ansvarlighed i forhold til kvalitet og samarbejde. Du møder op til tiden hver dag, og overholder i øvrigt de fastsatte regler for mødetid. Din indsats og det udbytte du får af dine praktikophold bliver løbende evalueret. Evalueringen sker for at sikre, at du lever op til EMMA-kriterierne. Vi bruger blandt andet vores ordensregler, og dine evner til at overholde dem, i vores vurdering. Du vil under hele dit uddannelsesforløb løbende blive indkaldt til elevsamtale, hvor dit uddannelsesforløb vil blive evalueret. 5

6 EMMA-kriterierne Egnet: Du skal være egnet til at gennemføre den ønskede faglige uddannelse. Mobil geografisk: Du skal være villig til at rejse/flytte til hele landet efter en ledig praktikplads. Mobil fagligt: Du skal være indforstået med, om muligt, at skifte til et beslægtet fagområde inden for hele fællesindgangen, hvis det der er muligt at få en praktikplads. Aktiv søgende: Sideløbende med at du er tilmeldt praktikcentret, skal du fortsætte med at søge efter en praktikplads. Praktikcentret vil under hele din uddannelsesforløb løbende evaluere dig i forhold til EMMA-kriterierne. Praktikcenterkonsulenten/instruktøren Selvom du er blevet optaget i praktikcentret, skal du fortsætte med at søge praktikplads i private og/eller offentlige virksomheder. Det er et krav, at du skal være praktikpladssøgende for at kunne fortsætte forløbet i praktikcentret. Praktikcentret er kun en mellemstation, hvor du kan udvikle dig fagligt og socialt til du får en praktikplads. Praktikcenterkonsulenten/din praktikinstruktør er specialister inden for dit fagområde, og har direkte kontakt med erhvervslivet og virksomheder, der har praktikpladser. Du kan altid kontakte dem direkte eller gennem praktikcentrets administration. Forskellige praktikformer i praktikcentret Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) I løbet af din tid i skolepraktikordningen, får du mulighed for at komme i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) i en virksomhed. VFU er af kortere varighed. Du skal dog vide, at det ikke er frivilligt. Hvis skolen vælger at forlægge noget af undervisningen til en virksomhed, er du ligesom al anden praktisk oplæring forpligtigt til at tage imod det. Formålet med VFU er, at du kan få erfaringer fra det virkelige liv. 6

7 Når du kommer tilbage i skolepraktikordningen, kan du skrive dine erfaringer fra den pågældende virksomhed på dit CV. Det er vigtigt at understrege, at opholdene i VFU nogle gange baner vejen frem mod en praktikplads. Virksomheden havde måske ikke forestillet sig en elev, men de bliver ofte så begejstrede for eleven, at de opretter en praktikplads ekstra. Derfor kan opholdene i virksomhederne ofte være vejen frem mod en praktikplads. Når du er i VFU, betaler skolen din praktikydelse, og du kan få befordringsgodtgørelse efter gældende regler for ophold i praktikcentret. Du optjener ikke feriepenge, mens du er VFU. Delaftale Du kan også få en delaftale i en virksomhed. Den bliver oprettet som en normal uddannelsesaftale, blot for en kortere periode, og du beholder stadig tilknytningen til praktikcentret. Det betyder også, at du, selvom du er i delaftale i en virksomhed, stadig skal opfylde EMMA-kriterierne og dermed også skal være aktiv søgende, have en synlig profil på praktikpladsen.dk, svare tilbage på kontaktbreve fra skolen om, at du stadig er aktiv søgende mv. I delaftale er du ansat i virksomheden og får derfor løn fra virksomheden. Ved evt. sygdom skal du både give besked til din praktikinstruktør i praktikcentret og virksomheden. Se i øvrigt afsnittet om sygdom og fravær. Du kan ikke sige nej til at komme i delaftale. Hvis du gør det, risikerer du udmeldelse af praktikcentret uden mulig for at vende tilbage. Restlæreforhold Hovedformålet med forskellige praktikperioder er, at du finder en virksomhed, der vil tage dig i lære i resten af uddannelsestiden. I et restlæreforhold trækkes din tid i praktikcentret normalt fra restlæretiden, så hele dit uddannelsesforhold får samme længde og indhold som et ordinært elevforhold. Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til din instruktør, som i fællesskab med praktikcenterkonsulenten sørger for, at de formelle papirer bringes i orden. Du kan ikke sige nej til at komme i restlæreforhold. Hvis du gør det, risikerer du udmeldelse af praktikcentret uden mulig for at vende tilbage. 7

8 Kort aftale Velegnet for virksomheder, som er godkendte til at varetage en hel uddannelse, men som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb, samt specialiserede virksomheder, der ikke kan få en fuldstændig godkendelse. Uddannelsesaftalen skal indeholde mindst én praktikperiode og ét skoleophold i hovedforløbet. Men aftalen kan altid forlænges eller omdannes til en almindelig aftale, gældende for resten af uddannelsen. Flere aftaler kan indgås løbende og uafhængigt af hinanden. Der er kun prøvetid én gang mellem samme aftaleparter. Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i sin egen aftaleperiode. Begynder eleven efter afslutning af en kort uddannelsesaftale ikke på en ny aftale, har eleven ret til optagelse i praktikcentret, hvis den valgte uddannelse udbydes under praktikcentret, og hvis eleven opfylder EMMA-kriterierne. Hvad kan du få hjælp til? Det kan være svært at stå alene med praktikpladssøgning. Derfor kan du bruge praktikcenterkonsulenten og dine praktikinstruktører til at hjælpe dig, når du har kontakt til en virksomhed eller til at få oversigt over elevsøgende virksomheder. Vi forventer, at du selv følger med i praktikpladsopslag og gør en indsats for at komme videre. Husk! Det er dig selv, der skal være aktiv i søgningen af praktikplads, skal din profil og dit CV skal være oprettet i og hele tiden være synlig for virksomhederne. Du skal have søgt minimum fem steder og have fået svar inden din optagelse i praktikcentret. Du skal samtidig huske at registrere og opdatere dine søgninger i elevplan.dk til dokumentation. Praktikpladsen.dk Du skal være opmærksom på, at du skal have en opdateret profil på www. praktikpladsen.dk. 8

9 Profilen på praktikpladsen.dk skal være oprettet og synliggjort ved afslutningen af grundforløbet og allersenest 14 dage efter det obligatoriske informationsmøde om optagelse i praktikcentret. Bemærk i den forbindelse, at du skal ind på din profil og synliggøre den med jævne mellemrum. Gør dig selv den tjeneste at gøre det fx hver fredag. Så er du sikker på, at den altid er synlig. Du skal have en adgangskode for at kunne oprette en profil. Adgangskoden blev udleveret på grundforløbet. Hvis du ikke svarer tilbage på henvendelser, vil det normalt medføre, at du bliver slettet af registeret som søgende, og du bliver udmeldt af praktikcentret uden mulighed for at vende tilbage. Proceduren er gældende for alle søgende, uanset om du er på skole, sommerferie, internt udlånt, i virksomhedsforlagt undervisning eller i delaftale. Så længe du er tilmeldt praktikcentret, er disse regler gældende. Elevplan.dk Du skal ved starten af grundforløbet have valgt mindst tre uddannelsesønsker i elevplan. (Bemærk, at det ikke er nok at have tre specialeønsker). Det er samtidig et krav, at du registrer dine søgninger i elevplan. Konsekvenserne af ikke at have registreret disse oplysninger er, at du ikke er berettiget til optagelse i praktikcentret. Ophør i praktikcentret Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til din instruktør, som i fællesskab med konsulenten sørger for, at de formelle papirer er i orden. Ordensregler Den ugentlige arbejdstid i praktikcenteret er 37 timer og er fastlagt af den enkelte afdeling. Du skal under hele uddannelsen, både under skoleophold og i praktik, overholde arbejdstiden. Mødetiderne skal overholdes også i forbindelse med pauser. Der kan forekomme skiftende arbejdstider og merarbejde. Du må ikke møde påvirket, og alle former for alkohol/euforiserende stoffer må ikke medtages/indtages på skolens område. Misbrug vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold vil medføre øjeblikkelig bortvisning, udmeldelse af praktikcentret og det vil blive politianmeldt. 9

10 I øvrigt skal du rette dig efter gældende sikkerhedsbestemmelser og instrukser fra din instruktør på samme måde som i en almindelig virksomhed. Ydelser Du modtager ikke løn som elev i praktikcentret, men du vil modtage en månedlig praktikydelse svarende til de gældende satser. I 2016 er ydelsen: Under 18 år kr. 2990,00 før skat Over 18 år kr. 7154,00 før skat Ydelsen udbetales via din NEM-konto den sidste arbejdsdag i måneden. Hvis du modtager anden ydelse end SU, vil du ikke modtage praktikydelse.du skal vide, at din praktikydelse ikke kan suppleres med anden offentlig ydelse. Såfremt du er på kontanthjælp, dagpenge eller anden overførselsindkomst, kan du ikke modtage ydelsen. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du hurtigst mulig oprette en NEMkonto i din bank. Hvis du er i tvivl, kontakt din bank. Når skolen opretter dig som ydelsesmodtager, får vi automatisk dine skatte- og kontooplysninger, så vi kan udbetale/indsætte pengene til dig. Når du modtager din praktikydelse, modtager du ikke en lønseddel i papirform. Oplysninger om din ydelse og befordring sendes til din E-boks. Du vil hos din praktikinstruktør kunne få en vejledning i brugen af E-boks. Befordringsgodtgørelse Efter bestemmelser fastlagt af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), kan du som elev i praktikcentret få befordringstilskud beregnet af billigste offentlige transportmiddel, hvis din samlede transportvej er mindst 20 km om dagen. Du vil få 90 % befordringstilskud, når du er elev i praktikcentret (og VFU), og 100 %, når du er på et skoleophold. Når du modtager praktikydelse, kan du ikke fratrække kørsel på selvangivelsen, idet der ikke er tale om løn. Når du til gengæld er i delaftale under praktikcentret, er det din arbejdsgiver, der betaler din løn. Du vil ikke modtage befordringsgodtgørelse, men du kan benytte dig af et befordringsfradrag i din skatteopgørelse efter gældende skatteregler. 10

11 Adresseændring Hvis du flytter, skal du omgående ændre din adresse i elevplan og meddele det til din praktikinstruktør. Husk vi altid skal have dit telefonnummer og mailadresse. Kontaktoplysninger Skifter du mobilnummer eller ændrer din adresse, skal du samtidig huske, at ændringerne også skal ske på din Elevplan, da disse kontaktoplysninger anvendes af skolen for korrespondance med dig. Husk med jævne mellemrum at læse dine indkommende . Skolehjem Der gælder særlige regler for praktikcenterelever, der ønsker at bo på skolehjem. Kontakt praktikcentret for mere information på tlf Sygdom, fravær og ferie Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at møde, skal du give besked pr. telefon. Sygemeldingen skal indtelefoneres samme dag, du er syg. Fortsætter din sygdom weekenden over, skal du ringe igen om mandagen og sygemelde dig. Husk ved sygemelding at opgive CPR-nr. og hele dit navn, så du ikke kan blive forvekslet med en anden. Sygemeldinger skal ske direkte til mester ved arbejdstids start, hvis du er i en virksomhed Sygemeldinger skal ske til skolen mellem kl , når du er på skoleophold på tlf: Sygemeldinger skal ske til din instruktør ved arbejdstids start, hvis du er i praktikcentret Sygemeldinger kan ikke ske på /sms/messenger eller lign. Længerevarende sygdom medfører/kan medføre, at uddannelsestiden bliver forlænget eller i værste fald bringes til ophør. Kronisk lidelse/sygdom Har du en kronisk lidelse fx epilepsi eller diabetes, bedes du orientere din instruktør. Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, fx overfølsomhed overfor penicillin. 11

12 Ulovligt fravær Dit uddannelsesforhold kan blive opsagt ved ulovligt fravær. Det er ulovligt fravær, hvis man bliver væk uden at melde sig syg, melder sig syg efter kl , kommer eller går i utide og der ikke foreligger helt særlige omstændigheder. Ligesom i normale ansættelsesforhold accepteres ulovligt fravær ikke, når du er i praktikcentret, og det kan/vil medføre reduktion af din praktikydelse. Ring hvis du er forsinket, uanset tidspunktet. Hvis man først ringer om morgenen for at bede om ferie eller fri til læge/tandlæge, køreprøve m.v., kan det også blive betragtet som ulovligt fravær. Ferie og helligdage Under skolepraktikordningen optjener du ikke ferie, sådan som man gør det i et læreforhold i en virksomhed. Du får praktikydelse under ferie, så længe du er tilknyttet praktikcentret, men du optjener ikke feriepenge til brug, når du har forladt praktikcentret, eller når du har fået en læreplads. Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage praktikydelse for disse dage. Man har 25 feriedage og 5 feriefridage (hverdage) med praktikydelse i løbet af et ferieår. Skolen bestemmer, hvornår hovedparten af dine feriedage skal afholdes, når du er i praktikcentret. Du kan IKKE holde ferie, mens du er på skoleophold. Når du forlader praktikcentret for at starte i en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du selv aftale evt. ferie med virksomheden. Læge- og tandlægebesøg Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges udenfor arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. Langt de fleste læger har aftenkonsultation en gang om ugen, og de fleste tandlæger har åbent til kl Kontakt til det offentlige (fx kommunen) skal foregå uden for arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. F.eks. har kommunen længe åbent på torsdage. Barsel Praktikcentret giver de samme rettigheder til barselsorlov, som en ansat i uddannelsesaftale. Praktikcenterelever modtager ydelse i barselsperioden. Børnepasningsorlov eller orlov i øvrigt Der gives ikke ret til den type orlov. 12

13 Sygt barn og omsorgsdage Skolen godkender fravær ved sygt barn og omsorgsdage. Eleven vil modtage skolepraktikydelse i den godkendte periode. Der gives ret til to omsorgsdage om året. Du skal dog planlægge dette med din instruktør, før du de kan afholdes. Begravelse Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelsen. Skal du rejse langt, har du op til to fridage. Session og værnepligt Bliver du indkaldt til session, får du fri til at deltage i dette, uanset om du er i praktik eller på skoleophold. Vi skal dog have besked om datoen straks efter din indkaldelse. Hvis du mangler dokumentation for hvornår din uddannelse slutter, skal du kontakte praktikcenterets administration. Der gives ikke orlov til værnepligt. Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din indbo-/tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked. Så slipper du for ubehagelige overraskelser. Klagevejledning Ifølge 66j i lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser vil skolen gøre dig opmærksom på: At du kan klage over skolens afgørelse i forbindelse med din optagelse til praktikcentret At du kan klage over skolens afgørelse i forbindelse med ophør fra praktikcentret (herunder klage over din EMMA-vurdering) Hvis du vil klage skal du inden en uge fra det tidspunkt, hvor du har fået afgørelsen at vide, sende klagen til skolen. Hvis skolen fastholder sin afgørelse, sender skolen din klage videre til det faglige udvalg sammen med skolens redegørelse for forløbet. Herefter afgør det faglige udvalg klagen. Det faglige udvalgs afgørelse er endelig. Det betyder, at hverken du eller skolen kan klage til nogen anden administrativ myndighed efter det faglige udvalgs afgørelse. 13

14 Jannett Knabe Sørensen virksomhedskonsulent Mekaniker, mediegrafiker og gartner eller Jonas Brændgaard Nielsen virksomhedskonsulent Smede, industritekniker og vvs-energi eller Dorte Ohlsson virksomhedskonsulent Data og kommunikation, elektriker og maler eller Helle Topp Nielsen virksomhedskonsulent Tømrer, murer og snedker eller Julie Thostrup Vesterlyng virksomhedskonsulent Landbrug, dyrepasser, greenkeeper og anlægsgartner eller Susanne Moustgaard virksomhedskonsulent Mediegrafiker, Digital Media og teknisk designer eller Marzena Raniszewska sekretær eller Tove Sørensen sekretær eller FOTO ER PÅ VEJ Kasper Rignell instruktør vvs energi eller Carsten Rughave Stiggaard instruktør elektriker eller 14

15 John Kristiansen instruktør anlægsgartner eller Anne Assentorp instruktør dyrepasser eller Morten Bang Riising instruktør gartner eller Nina Elgh Nielsen instruktør gartner eller Jesper Rasmussen instruktør snedker eller Simon Madsen instruktør tømrer og murer eller Bent Juhl Valentin Madsen instruktør smed og industritekniker eller Michael Lowies Edwards Nielsen instruktør personvognsmekaniker eller René Feenstra Birkeholm instruktør personvognsmekaniker eller 15

16 Leder af praktikcentret: Anne Samuelsen, kan kontaktes på eller Roskilde Tekniske Skole Praktikcentret Tlf

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Praktikcenter Viborg

Praktikcenter Viborg Praktikcenter Viborg Håndbog for praktikcenter 2014 Indhold Indledning...3 Uddannelsens varighed og indhold...3 Varighed:...3 Uddannelsens indhold:...3 Faglige krav og evaluering, EMMA-evaluering af praktikforløb...3

Læs mere

Skolepraktik håndbog. Indhold

Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog.... 1 Indledning:... 2 Start i skolepraktikken... 3 Hvad kræves der af dig?... 3 Hvad er SKP:... 3 Uddannelsens varighed og indhold... 4 Uddannelseshåndbogen...

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Velkommen Velkommen som elev i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter (PC). Vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med din uddannelse

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning...

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning... SKP-Håndbog 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning.... 3 Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2017

PraktikCenter Viborg Håndbog 2017 PraktikCenter Viborg Håndbog 2017 1 Indhold Indledning................................. 3 Uddannelsesaftale............................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK UDDANNELSENS VARIGHED OG INDHOLD Skolepraktik (SKP) er en uddannelsesgaranti Selandia tilbyder elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig.

Læs mere

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole Håndbog for skolepraktik Velkommen i skolepraktik Hvis du ikke har fået en læreplads eller uforskyldt har mistet din lærerplads, kan du

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Til virksomheden der søger elever eller lærlinge PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Til virksomheden der søger elever eller lærlinge PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Til virksomheden der søger elever eller lærlinge PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Velkommen til praktikcentret Roskilde Tekniske Skoles praktikcenter rummer elever fra femten forskellige uddannelser

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes VÆRD AT VIDE Håndbog for skolepraktik Fotofelt - kompetencer til en fremtid med succes Skolepraktik Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om optagelse i skolepraktik,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Uddannelsens opbygning Uddannelsesaftale Praktikcentret Konsulenter Uddannelsesadministrationen

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder Gør tanke til handling VIA University College HÅNDBOG - Praktikcenter 2016 En uddannelse med mange muligheder Praktikcenter for Beklædningshåndværkere Velkommen i Praktikcentret. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter Mosegårdsvej 1 7000 Fredericia Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Ansættelse i et Praktikcenter...

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ønsker du at vide mere om skolepraktikforløbet. Skolepraktik. Smed - bearbejdning Klejnsmed. til klejnsmedeuddannelsen er du velkommen til at kontakte

Ønsker du at vide mere om skolepraktikforløbet. Skolepraktik. Smed - bearbejdning Klejnsmed. til klejnsmedeuddannelsen er du velkommen til at kontakte Ønsker du at vide mere om skolepraktikforløbet til klejnsmedeuddannelsen er du velkommen til at kontakte Skolepraktik Jørgen S. Johnsen mobil 61 22 08 36 Hans Uhd Jakobsen tlf. 96 80 15 48 Ole Iversen

Læs mere

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 1. Rammerne for drift af skolepraktik 2. Salg og produktion 3. Uddannelsesaftaler,

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer?

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer? Start i Skolepraktik på KTI Vil du være Tømrer? Du sidder nu med brochuren om skolepraktikordningen, fordi du gerne vil være tømrer, men endnu ikke har anskaffet en praktikplads. Læs på midtersiderne om

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Skolepraktik GF2 TECH

Skolepraktik GF2 TECH Skolepraktik GF2 TECH Hvad er skolepraktik? Uddannelsesgaranti når der udbydes skolepraktik på uddannelsen Skolen fungerer som din virksomhed Instruktøren fungerer som din mester Virkelighedsnære opgaver

Læs mere

SKP-HÅNDBOG. Svendborg Erhvervsskole

SKP-HÅNDBOG. Svendborg Erhvervsskole SKP-HÅNDBOG Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Arbejdstøj / sikkerhedsfodtøj... 3 Arbejdstid / arbejdssted...

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre?

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? MANGLER ELEV? DU EN 04 Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? 05 Prøvetid Hvad nu hvis... Hvilke muligheder har parterne for ændringer

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Introduktion til nyansatte. Velkommen

Introduktion til nyansatte. Velkommen Introduktion til nyansatte Velkommen Indhold Velkommen 3 Organisation 4 Kort om skolen 5 Værdier 5 Arbejdsgrundlag 6 Introduktion 8 Afdelinger 9 Undervisning 10 Løn og ansættelse 11 Arbejdsmiljø 12 Syge-

Læs mere

Opgradér virksomheden

Opgradér virksomheden Til virksomheder om mediegrafikeruddannelsen Opgradér virksomheden med en alsidig og kreativ elev Stå Uddannelsesmodel stærkere (I alt 3 år og 6 måneder) 1.år 2.år 3.år 4.år med elever ombord Grundforløb

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper Elevguide Ernæringsassistent Ernæringshjælper Kære elev Du er i gang med at blive mester i mad og sundhed. Som kommende ernæringsassistent eller ernæringshjælper har du stor indflydelse på menneskers sundhed

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog 1 Indhold VELKOMMEN TIL SVØMMEBADSASSISTENTUDDANNELSEN... 3 UDDANNELSEN... 4 Introforløb...4 Bøger og undervisningsmateriel...4 Uddannelsesmappe/logbog...4 FAG

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg GASTRONOMER Mandag 19. maj 2014 på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg GASTRONOMER Mandag 19. maj 2014 på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg GASTRONOMER Mandag 19. maj 2014 på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Deltagere: Jim Marvig (JM) - 3F Susanni Kyndi Christensen (SKC)

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

EUX DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

EUX DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! EUX DYREPASSER Grøn uddannelse - ét skridt foran! Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Mere end en dyrepasseruddannelse Er du i tvivl om du skal tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, 2014-2017 SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN

LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, 2014-2017 SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN LÆRLINGEGUIDE 2014-2017 GUIDEN TIL DIG, SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN lærlingeguiden / SIDE 3 Hej lærling V elkommen som lærling i Blik og RørUngdom. Når man er i lære har man ofte mange

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere