Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening"

Transkript

1 ærdighed etfærdighed ntegritet nsvar Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening PB

2 Pro fessi ons etik Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg fra lektor, mag.art. Jørgen Husted, Institut for Filosofi ved Aarhus Universitet. Professionsetik er vedtaget af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskab. Resolutionsudvalgets medlemmer Ulrik Frederiksen, næstformand Henrik Mathiasen, medlem af hovedbestyrelsen Inge Hauch, Dansk Socialrådgiverforenings Etisk Råd (nu nedlagt) Kirsten Neimann, Ledersektionen Helle Korsholm, Faggruppen Børn, Unge og Familier Flemming Bo Hansen, Faggruppen Beskæftigelse Joan Olsen, Sammenslutningen af Danske Socialråd - giverstuderende Projektleder Charlotte Holmershøj, Dansk Socialråd - giverforenings sekretariat Kilder IFSW etikvejledning FN s Menneskerettighedskonvention Jørgen Husted: Etik og værdier i socialt arbejde Frederic. G. Reamer: Social work values and ethics, Columbia University Press, 1999 Rikke Posborg m.fl.: Socialrådgivning og socialt arbejde en grundbog, Hans Reitzels Forlag 2009 Inge Schiermacher og Henrik Høgh: Moralske begrundelser for forandringer af socialhjælp, Skriftserien: Socialt Arbejde nr. 7/2006 PH Metropol Socialrådgiveruddannelserne Dansk Socialrådgiverforening Tekst Dansk Socialrådgiverforening 2011 Form Camilla Jørgensen, Trefold.dk Tryk Datagraf 2

3 Tag dig tid til etik Dansk Socialrådgiverforening vil med Professionsetikken sætte fokus på de centrale værdier i det sociale arbejde og give den enkelte socialrådgiver mulighed for at tage diskussionen på arbejdspladsen om det arbejde, man udfører. Diskussionen om etik skal tages, fordi vi som profession er med til at træffe beslutninger i andre menneskers liv. Mennesker, der er helt afhængige af, at disse beslutninger er de rigtige for dem. Derfor er det vigtigt, at den enkelte socialrådgiver giver sig selv mulighed for at diskutere og reflektere over etikken i sit daglige arbejde. Du får kun professionsetikken ind under huden ved at diskutere den med kolleger ud fra den kontekst, du arbejder i til hverdag. Først når der kommer kød og blod på konkrete historier bliver professionsetikken levende og giver mening. Under arbejdet med at formulere socialrådgivernes professionsetik har jeg talt med en række medlemmer og erfaret, at der er stor interesse for at diskutere etik. Og jeg tror, at det er en vigtig diskussion i en tid, hvor socialrådgivernes faglighed er under pres. Når økonomiske hensyn dikterer dagsordenen, er det vigtigt, at vi har en etik at læne os op ad. Etikkens formål er ikke at finde det korrekte svar, men at give plads til refleksionen og til diskussionen om, hvad der er det gode og hvilke handlinger, der fremmer det gode. Etik tager tid. For der findes ingen facitliste, når det handler om værdier. God fornøjelse. Ulrik Frederiksen Næstformand for Dansk Socialrådgiverforening 3

4 4 Hvad er et etisk dilemma? Dansk Socialrådgiverforening mener, at et etisk dilemma er en situation, hvor man har et problem med flere etisk korrekte løsninger dvs. et dilemma mellem to ligeværdige etiske værdier, hvorfor det er muligt at argumentere ud fra begge værdier i løsningen af problemet. Et eksempel på et etisk dilemma kunne være følgende: Du er ansat som familiekonsulent. Din opgave er at støtte en mor, så børnene Lucca og Line kommer i børnehave og skole om morgenen. Moderen får kontanthjælp. Lucca fortæller, at mor arbejder på pubben fredag og lørdag. Hvad gør du? Når man har defineret sit etiske dilemma, kan man arbejde sig baglæns gennem de praksisstandarder og afledte værdier, som beskrives i denne professionsetik, indtil det bliver klart hvilke grundværdier, der skaber konflikten i det etiske problem. Dermed når man frem til et grundlag for at argumentere for sin beslutning, uanset hvilket valg, man ender med at træffe. Dansk Socialrådgiverforenings professionsetik bygger på vejledning fra International Federation of Socialworkers (IFSW), FN s konvention om menneskerettigheder og FN s Børnekonvention. Formål Formålet med professionsetikken er, at: R fastslå, at en etisk bevidsthed er en grundlæggende del af socialrådgivernes professionelle praksis. R præcisere de etiske retningslinjer, som er en forudsætning for god socialrådgivning. R styrke socialrådgiverprofessionens identitet og den enkelte socialrådgivers status som professionsudøver. R sikre kvaliteten af socialrådgiverens professionelle ydelser. Opbygning Professionsetikken består af tre lag: Grundlæggende værdier: Det øverste lag er de grundlæggende værdier som for eksempel individets værdighed og social retfærdighed. Afledte principper: Mellemlaget er de afledte principper, som bygger på det øverste lag. Det er for eksempel respekt for det enkelte menneskes rettigheder og integritet. Praksisstandarder: Det nederste lag fører de to mere højtsvævende lag direkte i forbindelse med det konkrete. Det er en længere række praksisstandarder, som pålægger socialrådgiveren at agere på en bestemt måde. For eksempel overholde løfter, aftaler og tavshedspligten.

5 Hvis to standarder for god praksis støder sammen, er det nyttigt at kunne føre dem tilbage til de overordnede principper og i sidste ende til grundværdierne. For eksempel kommer hensynet til borgerens selvbestemmelse ofte i konflikt med hensynet til omsorgspligten. For at kunne træffe et valg i sådan et dilemma, må socialrådgiveren undersøge, hvilke principper og værdier, der ligger bag de enkelte standarder. De fire professionelle grundværdier Socialrådgivernes professionelle praksis bygger på fire værdier: R Individets værdighed R Social retfærdighed R Professionel integritet R Medmenneskeligt ansvar Pro fessi ons etik 5

6 ærdighed etfærdighed ntegritet nsvar Værdi 1 Individets værdighed 6 Hvert enkelt menneske rummer værdi uafhængigt af individuelle evner, bidrag til samfundslivet og adfærd. Og alle mennesker er lige værdifulde og værdige som individer.

7 Afledte principper Afledte principper af værdien individets værdighed er, at: 1. Socialrådgiveren respekterer borgerens ansvar for eget liv og egne valg. 2. Socialrådgiveren så vidt muligt respekterer borgerens valg og planer, forudsat at de ikke skader andre. 3. Socialrådgiveren arbejder for at fremme social forandring og styrke enkeltpersoners og gruppers selvværd og udvikling, så de bliver i stand til at løse problemer og få magt over deres tilværelse. 4. Socialrådgiveren respekterer det enkelte menneskes og gruppers basale rettigheder, integritet og værdighed, som de er formuleret i FN s Menneskerettighedserklæring og i FN's Børnekonvention. Praksisstandarder Praksisstandarder afledt af værdien individets værdighed er, at socialrådgiveren: R er bevidst om og forholder sig til grænserne for at udøve sin professions magt og myndighed. R er bevidst om, at enhver lov kan og skal fortolkes, og socialrådgiveren skal foretage kritiske, etiske overvejelser om brugen af enhver lov i praksis. R deler viden med borgeren om, hvordan et problem kan løses, og at socialrådgiveren støtter borgeren i selv at deltage i løsningen. 5. Socialrådgiveren hjælper borgeren med at forbedre mulighederne for at leve et værdigt liv. 6. Socialrådgiveren anerkender og respekterer borgerens personlige integritet, forstået som dennes personlighed, værdier, mål, relationer, valg og individualitet. 7. Socialrådgiveren arbejder på at styrke den enkelte borgers mulighed for at indgå i relation og samarbejde med andre mennesker, grupper og fællesskaber. 8. Socialrådgiveren respekterer borgerens ret til privatliv i videst mulig omfang. R overvejer, om hjælp til grupper er den bedste løsning for at kunne fremme den enkelte borgers mulighed for løse sine problemer. R ser kritisk på sin egen rolle i samarbejde med borgeren. R er omhyggelig med at sikre sig, at borgeren forstår omfanget af og grænserne for socialrådgiverens tavshedspligt. R kun overtræder grænserne for privatlivets fred, når det er absolut nødvendigt for at sikre den, der ikke kan sikre sig selv og sine egne interesser. 7

8 ærdighed etfærdighed ntegritet nsvar 8 Værdi 2 Social retfærdighed Socialrådgiveren har i kraft af sin profession et særligt ansvar for at fremme social retfærdighed, både i relation til samfundet som helhed og i forhold til den enkelte borger. Afledte principper Afledte principper af værdien social retfærdighed er, at: 1. Socialrådgiveren modvirker forskelsbehandling af mennesker på grund af den enkeltes evner, alder, køn, ægteskabelig, social og økonomisk status, politisk overbevisning, hudfarve, racemæssige eller andre fysiske karakteristika, seksuel orientering eller religiøs overbevisning. 2. Socialrådgiveren ikke forklarer adfærd og hændelser alene ud fra disse faktorer. 3. Socialrådgiveren stiller relevante krav til alle borgere. 4. Socialrådgiveren gør arbejdsgivere, politikere, myndigheder og offentligheden opmærksom på, når ressourcerne er utilstrækkelige, og når ressourcefordeling, lovgivning og social praksis virker undertrykkende, uforsvarlig eller skadelig. 5. Socialrådgiveren arbejder for, at den enkelte borger bevarer, opnår eller genvinder magten over sin egen tilværelse for at kunne deltage i samfundet på lige fod med andre borgere. 6. Socialrådgiveren arbejder for at ændre sociale forhold, som er med til at udstøde, stemple eller undertrykke borgere. Praksisstandarder Praksisstandarder afledt af værdien social retfærdighed er, at: R kompenserende ressourcer er en forudsætning for lighed og solidaritet. Positiv forskelsbehandling kan derfor være en retfærdig måde at fordele ressourcer på, så borgere med det største behov får mest hjælp for at fremme deres muligheder for at deltage på lige vilkår med andre i samfundet. R socialrådgivere har en særlig pligt til at sikre rettigheder for børn og andre grupper, som ikke selv kan tage vare på deres interesser. R socialrådgivere arbejder for, at alle borgere behandles retfærdigt, også når det indebærer, at der gøres forskel på to umiddelbart ligestillede personer.

9 Værdi 3 Professionel integritet 5. Socialrådgiveren fremmer retssikkerheden for borgere og sikrer brugerindflydelse ved dialog med borgerne. Kvaliteten af socialrådgiverens arbejde afhænger af den enkeltes professionelle integritet, som indebærer evnen til at handle selvstændigt, ærligt og i overensstemmelse med sine etiske principper. Værdighed Retfærdighed Integritet Ansvar Afledte principper Afledte principper af værdien professionel integritet er, at: 1. Socialrådgiveren indretter og udfører sit arbejde i overensstemmelse med professionens normer for god etisk og faglig praksis. 2. Socialrådgiveren udvikler og vedligeholder sine faglige kompetencer og sikrer, at praksis udøves på baggrund af viden og kundskaber. 3. Socialrådgiveren fastholder, at arbejdsvilkårene for socialrådgivere indeholder metodefrihed, professionel autonomi og ret til at udøve et selvstændigt skøn inden for lovgivningens rammer. 4. Socialrådgiveren anerkender forpligtelsen til at stå til ansvar for sine valg over for borgere, kolleger, arbejdsgivere og samarbejdspartnere og indser, at parternes forskellige interesser kan komme i indbyrdes konflikt. 6. Socialrådgiveren deler sin særlige viden om behandling, lovgivning, rådgivning, sagsbehandling og forvaltning med borgeren. 7. Socialrådgiveren er villig til at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, så de studerende får den nyeste viden om praksis og sikres praktiktræning af høj kvalitet. 8. Socialrådgiveren arbejder for, at der skabes gode betingelser for at diskutere, evaluere og opretholde principperne i professionsetikken. Praksisstandarder Praksisstandarder afledt af værdien professionel integritet er, at socialrådgiveren: R løbende tilegner sig ny viden på det sociale område. R sætter en etisk debat i gang med kolleger og ledere på arbejdspladsen, engagerer sig i den og påtager sig et ansvar for at træffe beslutninger på et etisk velinformeret grundlag. R ikke medvirker ved umenneskelig eller nedværdigende behandling af borgeren. 9

10 ærdighed etfærdighed ntegritet nsvar 10 Værdi 4 Medmenneskeligt ansvar Socialrådgiveren har i kraft af sin professionelle kompetence og sin kontakt med udsatte og sårbare grupper et særligt ansvar for at vise omsorg og forebygge, modvirke og afhjælpe, at borgeren lider social nød. Afledte principper Afledte principper af værdien medmenneskeligt ansvar er, at: 1. Socialrådgiveren påtager sig et personligt og professionelt ansvar for sit arbejde. 2. Socialrådgiveren har et særligt ansvar for at sikre kontakten mellem borgeren og socialrådgiveren. 3. Socialrådgiveren er opmærksom på det sprog, der anvendes, fordi sproget er med til at skabe den sociale virkelighed. 4. Socialrådgiveren arbejder for, at borgeren inkluderes i samfundslivet. Praksisstandarder Praksisstandarder afledt af værdien medmenneskeligt ansvar er, at socialrådgiveren: R så vidt muligt sikrer en god kontakt med borgeren, som bygger på anerkendelse, respekt, interesse og tillid. R lægger alle oplysninger, også de faglige vurderinger, i en sag åbent frem for borgeren. R udviser empati, lydhørhed og engagement i sit arbejde. R har fokus på borgerens ressourcer.

11 Tre gode råd Professionsetikken er som nævnt ikke en facitliste, man kan slå op i og finde den eneste rigtige løsning. Udfordringen er at nå frem til den beslutning, som alt taget i betragtning bedst kan forklares og giver mest mening. Med følgende tre gode råd kan man finde frem til den mest meningsfulde beslutning, når man står i et etisk dilemma: 1. Gennemtænk problemet i forhold til Professionsetikkens værdisæt sammenholdt med omstændighederne i den konkrete situation eller sag. 2. Afvej grunde for og imod de forskellige handlemuligheder og løsningsmodeller efter at have taget alle relevante forhold med i overvejelserne. Etisk dilemma 3. Vær bevidst om, hvad der er afgørende for beslutningen. Så kan man forklare sine valg og handlinger med afsæt i de etiske værdier, principper og praksisstandarder, som denne Professionsetik bygger på. Læs mere på socialrdg.dk/professionsetik 11

12 » Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.«k.e. Løgstrup,»Den etiske fordring«12

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

BORGERINDDRAGELSE Set ud fra socialrådgiverens synsvinkel

BORGERINDDRAGELSE Set ud fra socialrådgiverens synsvinkel BORGERINDDRAGELSE Set ud fra socialrådgiverens synsvinkel CITIZEN INVOLVEMENT From the Social Workers point of view Malene Norman Larsen Studienr.: 163391 Rikke Stenbæk Studienr.: 163448 RH11B Vejleder:

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere