HAVER OG GÅRDSPLADSERS BELÆGNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVER OG GÅRDSPLADSERS BELÆGNINGER"

Transkript

1 HAVER OG GÅRDSPLADSERS BELÆGNINGER Indtil omkring århundredskiftet bestod udvalget af belægningsmaterialer til udendørsarealer af ret få stentyper. Det var tilhugget granit, marksten, bornholmske og svenske kalk og sandsten samt grusmaterialer og teglsten. Grusmaterialer kunne enten være gulligt og rødligt grus fra grusgrave, eller gråt og blåligt grus fra havbund. Først i slutningen af 1800-tallet begyndte man at producere betonfliser. De anvendtes udelukkende på fortove. I begyndelsen af 1900-tallet blev produktionen af betonfliser standardiseret i størrelsen 50x50 cm, og senere 40x40 cm. Først efter 2. verdenskrig kom de mange typer af betonfliser, som vi kender i dag, og betonfliser blev herefter brugt mere og mere i haverne. Specielt lagde man betonfliser i forhaven, fra havelågen til indgangsdøren. Enkel og smuk havegang udført i grus med skårne, lige græskanter. Senere, da terrassen blev et af havens vigtige elementer, brugte man betonfliser i endnu højere grad. Til havegange anvendtes de i begyndelsen med forsigtighed. Ofte var det som brudfliser eller som trædefliser i græs og grus. Den ringe anvendelse af betonfliser i begyndelsen skyldtes sandsynligvis tidens økonomiske forhold, som derved indirekte var årsag til, at havens gulv dengang ofte var enklere og smukkere end i dag, hvor mange materialer er blandet sammen. Materialer På landet blev gårdspladsen belagt med piksten håndstore, rundkantede sten, som blev fjernet fra markerne, hvor de var til besvær. Til gengæld kunne de gøre nytte som toppede brosten. Ved huse uden tagrender anlagdes et ca. 1 m bredt pikstensbånd langs facaderne for at tage imod tagdryppet og modvirke jordsprøjt og fugtighed på væggene. Det mest almindelige var at sætte sten i forskellig størrelse. Stenene blev stillet på højkant for derved at skabe en stabil belægning. I andre tilfælde lagde man kløvede marksten med den kløvede side opad og med omhyggelig tilpasning af de forskellige størrelser sten. Pikstensbelægninger blev i sjældne tilfælde lagt i mønster på gårdspladsen for at understrege og opdele fladen, eller for at etablere render til bortledning af overfladevand. Langs facaderne blev belægningen altid lagt med tydeligt fald væk fra bygningerne. Selv om man ved de mindre gårde, husmandssteder eller bondehuse ikke anvendte pikstensbelægning så meget, var møddingspladsen naturligvis belagt med sten, ofte større marksten eller kampesten. Også foran husets indgang, men i mere tilfældig orden, blev der nedlagt store marksten. Det var praktiske hensyn, der skabte denne belægning. Materialet og måden, det blev anvendt på, udviklede det praktiske hensyn til en æstetisk værdi for landhusets gårdsplads og have. 1

2 Brosten er tilhuggede granitsten i en rektangulær form (ca. 14x20x18 cm). De anvendtes på gader og pladser i byerne, i købstædernes gårdsrum samt som belægning i herregårdens cour d honneur (inderste gård) tæt på herskabet. Veje og pladser kunne være kantede eller afgrænsede af kantsten eller bordursten. Bordursten er en særlig bred kantsten i granit. Den synlige og stokhuggede (grofthuggede) flade var cm bred, højden ca cm. Bordursten blev også anvendt som gangstier nedlagt i brostens- eller pikstensbelægninger. Bordursten kan i særlige tilfælde egne sig til trappetrin. Granitkantstenens synlige flade var smal, ca cm, stokhugget eller kløvet. Stenens højde på ca. 30 cm gjorde den velegnet til højere kanter og trappetrin med en højde på ca cm. Både bordur- og kantsten fandtes i længder fra 50 til 200 cm. Bordur- og kantsten kan i dag købes både som brugte og nye granitsten. De findes i længder mellem cm. Nye bordursten kan bestilles efter mål. De fremstilles ofte med en jetbrændt En mere udflydende havegang udført med chaussé-sten. 2 Chaussésten i buemønster. (maskinbehandlet) overflade. Her må man være opmærksom på, at overfladen fremtræder mere glat end den stokhuggede flade. Kanterne er lige og skarpe, men kan tilvirkes den brugte stens udseende. En stokhugget overflade egner sig bedst til ældre og bevaringsværdige belægninger. Chaussésten er terningformede sten (ca. 10x10x10 cm) kløvede af granit. De anvendtes hovedsagelig til landevejsbelægning og imellem fortovsfliser. Stenene egner sig godt til lægning i buemønster. Herved kan alle størrelser bruges, og mønsteret binder stenene sammen i en fast og holdbar kørebanebelægning. Chaussésten blev først anvendt i vore haver fra omkring 1930 erne som gangbelægning. Stenenes æstetiske værdi som belægning med eller uden græsfuge fik stor udbredelse senere, og de anvendtes som kunstnerisk element anlagt i geometriske og ornamentale mønstre i 1950 erne. I dag anvendes de som et eftertragtet materiale til de lidt mere eksklusive haver og pladser. Mosaiksten er kløvede granitsten ligesom chaussésten, men en del mindre (ca. 5x5x5 cm) og terningformede. Stenene findes i flere farvenuancer og anvendes mest til finere belægninger med kunstfærdige mønstre og på mindre arealer, som forarealer, reposer, ved fontæner, mindesmærker og lignende. Kalk- eller sandsten fra Nexø eller Øland var en af villahavens foretrukne belægninger i første halvdel af det 20. århundrede. Fælles for de to slags sten er, at de let spalter i mere eller mindre plane flader. De anvendtes som kvadratiske eller rektangulære fliser i forskellige størrelser eller som brudfliser. De var populære på grund af deres ujævne og rustikke udseende. Hårdtbrændte murstensklinker (11x23x5 cm) var et meget anvendt belægningsmateriale. I visse købstæder ses de ofte anvendt til fortovsbelægning. Teglsten er også anvendt som perronbelægning på en stor del af vore stationer.

3 Perlegrus blev før i tiden revet sammen i små bunker inden vinteren, hvor det så lå og ventede på foråret og på at blive revet ud igen. På denne måde forhindrede man, at perlegruset forsvandt ud i bedene og jorden, og der skulle ikke købes nye sten. Omlægning og nyanlæg Forberedelser Ældre og forsømte belægninger af brosten, piksten og grusarealer kan sættes i stand. Hvis belægningen har sat sig og dannet en fordybning, kan det skyldes frostskader eller anlægning med forkert fald, for dårlige bærelag og måske manglende mulighed for overfladeafvanding. Tilgroning med uønsket vegetation kan også forårsage ødelæggelser. Inden man påbegynder et restaureringsarbejde, er det vigtigt at registrere belægningens særkendetegn, de positive såvel som de negative. Hvordan er stenene lagt? Hvor er der afvandingsmuligheder? Hvordan er terrænets fald? Er der sten nok til den nye belægning, når først de ringeste sten er sorteret fra? Bordursten, brosten og chaussésten hører til vore kostbareste belægningsmaterialer. De kan købes både som brugte og nye i flere forskellige farver og sorteringer, og derfor bør der altid fremskaffes repræsentative prøver, inden arbejdet påbegyndes. For at tilgodese de vigtigste ganglinier og til hjælp for gangbesværede kan bordursten, lagt som smalle bånd eller som trædesten i en brolægning, medvirke til en både hensigtsmæssig og smuk belægning. Grusbelægning blev ofte anvendt til landhusets havegange. Kun i de mest velhavende haver kom der perlegrus på gangene. Underlaget Udgravning til bærelag skal for alle typer belægningsarealer foretages efter de stedlige jordbundsforhold. Den eksisterende jord bortgraves til bæredygtig råjord, som komprimeres. Under normale jordbundsforhold skal kørearealer udgraves til ca cm s dybde, gangarealer til ca. 30 cm. Under særligt vanskelige og fugtige forhold bør bærelagene drænes. Vejkassen for kørearealer opfyldes med ca cm bundsikringsgrus og ca. 25 cm mekanisk stabilt grus. Gangarealer opfyldes med ca. 15 cm bundsikringsgrus og ca cm mekanisk stabilt grus. Lagene komprimeres og afrettes grundigt. Lagtykkelserne er i komprimeret stand. Bærelagene lægges generelt ca. 25 cm længere ud end belægningen. Teglsten og betonfliser lægges på et komprimeret og velafrettet 3-5 cm tykt lag af brolægningsgrus. Afretningen sker efter stålskinner. Fugerne fyldes Stenene tages op og bruges igen, når de underliggende grusbærelag er udskiftet og rettet op. 3

4 efter med grus ad flere gange. Belægningsfladerne efterkomprimeres med en gummipladevibrator. Grusbelægninger Grusbelægninger udføres ved at udlægge 3-4 cm lerholdigt brolægningsgrus (min. 15 % ler) på det velafrettede, stabile grusbærelag. Brolægningsgruset tromles fast og jævnt. En grusbelægning udført med den rette arbejdsmetode og de rigtige materialer er både holdbar og smuk og den billigste form for belægning, vi i dag kan etablere. Grusbelagte arealer kan også sættes i stand. Ældre belægninger kan i tidens løb have fået tilført blade og muldjord, således at der er dannet et blødt og vådt lag ovenpå den oprindelige grusbund. Dette lag og gruset må nødvendigvis skrabes væk, og der må etableres en hensigtsmæssig profilering af plads- og stiarealer, således at regnvandet føres væk. Dræn og afvandingsbrønde med åbne dæksler eller render til bortledning af overfladevand er uundværlige dele af grusarealers funktion og vedligeholdelse. Perlegrus kan udlægges løst i et ca. 2-3 cm tykt lag. Det var perlegrus, ofte i en lille sortering, der anvendtes i vore 1800-tals haver på gange og pladser. Knuste granitskærver kan også anvendes som det øverste lag. De mindste sorteringer er de bedste til havegange og større pladser. Dels fordi de danner en rolig flade, dels fordi de er gode at færdes på. Stenene kiler sig nemlig ind imellem hinanden og pakker godt sammen. Anvendelsen af brostenenes nye efterligning betonbrosten i sorte, 4 En grusbelægning, anlagt efter de bedste forskrifter, vil ofte være langt at foretrække ved et ældre hus eller gård end døde og forfladigende betonfliser. brune eller rødlige farver kan kun blive et ringe plagiat. Til større eller mindre pladser, gårdrum og gangstier, hvor økonomien ikke tillader brug af brosten, eller hvor forholdene ikke taler for brug af faste belægninger, kan meget fine virkninger opnås ved anlæg af jævne og faste grusarealer. Begrænsning kan udføres med kantsten, brosten eller bordursten. Fliser Fald ikke for betonfabrikanternes mange i øvrigt udmærkede produkter i farvet eller ufarvet beton i mere eller mindre rustikke efterligninger, når det drejer sig om bevaringsværdige steder. Ønsker man at anvende betonmaterialer som belægninger ved ældre og bevaringsværdige huse, bør det ske med størst mulig omtanke. En gangsti i en græsplæne kan anlægges ved anvendelse af en enkelt række betonfliser og eventuelt ved brug af chaussésten i græs på begge sider. Brosten, chaussé, piksten og mosaiksten sættes i ca cm tykt lag brolægningsgrus, som udlægges på det komprimerede og afrettede mekanisk stabile grus. Stenene sættes med den ønskede fuge, afhængig af stentype og mønster. Stenene sættes med overhøjde, ca. halvdelen af stenens højde. De stødes eller bankes ned til den ønskede højde. Fugerne fyldes med grus ad flere gange. Udføres belægningen uden kantbegrænsning, kan kanten stabiliseres ved at tilføre gruset cement.

5 Som trædefliser i en grusbelægning eller i bro-, mark- eller chausséstensbelægninger kan de skarpkantede, brunlige fortovsfliser anvendes, hvis man ikke kan skaffe natursten. Anlæg af nye pikstensbelægninger Håndstore marksten findes på enhver landejendom. Omme bag laden ligger de i bunkevis, sommetider med alle størrelser sten imellem hverandre og sommetider sorteret i størrelser. De kan næsten kun bruges til pikstensbelægninger - de skal blot læsses og køres af sted. Man kan også købe et læs sten i en grusgrav. Inden arbejdet påbegyndes, må man frasortere kridtsten, flint og ituslåede eller skæve sten. De bedste sten har form som en tand med en flad overside og en spidsere til nedsætning i underlaget. Udgifter til grusbærelag og arbejdskraft udgør de største udgifter ved anlæg af pikstensbelægning. Udgiften til indkøb og kørsel af stenene er væsentlig mindre, end udgiften til nye betonprodukter ville være. Markstenene kan også anvendes som grønne stier, ved at man i fugerne udsår græs, eller der plantes trædeplanter, hvorefter belægningen hurtigt vil fremtræde grøn og fast selv i fugtige perioder. Vore almindelige fortovsfliser i beton produceres både i almindelig grå beton med affasede kanter og i en let brunlig nuance med skarpe kanter. Denne type er i sin tid produceret til Københavns Kommune og anvendes stadig i den indre by. Af miljømæssige grunde kan en kemisk bekæmpelse ikke anbefales. Behandlingen skal ske, inden planterne kaster frø. Flisearealer renholdes ved almindelig fejning. Betonfliser tåler ikke salt. Til glatførebekæmpelse bør der anvendes skarpt grus. Grusarealer, hvor overfladen er lerholdigt brolægningsgrus, holdes fri for uønsket vegetation ved lugning eller afbrænding. Overfladen skal altid forblive hård og fast. Mindre arealer afrettes med bagsiden af en rive. På større arealer aftrækkes med et bræt eller med sække, der slæbes efter en traktor. Grusarealer, der er overdækket med perlesten eller knuste granitsten, må derimod gerne rives op i overfladen. En rive bruges ved mindre arealer, og en langfingret efterharve ved større. Herved rives de sten op, der efterhånden er kørt eller trampet ned i gruslaget, og materialerne genbruges. Ved kraftigt slid og eventuel indblanding af muldjord i det øverste lag må man fjerne det øverste, bløde lag ned til fast underlag, og nye småsten tilkøres og udlægges i et ca. 2-3 cm tykt lag. Grusbelægningernes mindre anlægsudgifter modsvares af større vedligeholdelsesudgifter. Bro- og Vedligeholdelse Alle belægninger af granitsten er meget holdbare. Materialerne er uforgængelige og kan bruges igen og igen. Almindelig renholdelse sker ved fejning. Uønsket vegetation fjernes ved lugning, afbrænding med gasflamme, ved brug af en roterende kost eller lignende mekaniske redskaber. Bondegårdens pikstenskant rundt om de stråtækte længer kan give lidt bymæssige minder, udført som et lille fortov, dog alt for smalt til at gå på, men med kantsten og sirligt lagte strandsten vinkelret på kanten. 5

6 chausséstensbelægningerne medfører større anlægsudgifter, til gengæld er vedligeholdesesudgifterne minimale. Granitstensbelægninger hører til vore smukkeste og mest holdbare belægninger. Alder og slid gør dem kun smukkere. De er uforgængelige og kan genbruges. LITTERATUR OG LINKS Litteratur Anlægsgartneri. Georg Boye. Udgivet af Alm. Dansk Gartneriforenings forlag Brolægning 90. Udgivet af Brolæggerlauget, København. Gårdspladsens pikstensbelægning afsluttes med et par trin i rå granit, også i siderne, og går herfra over i en grusbelægning alle naturlige materialer, der bliver smukkere og smukkere med årene, hvis de ikke får lov til at gro til. Det sidste kan til gengæld repræsentere et ret stort arbejde. Have og Landskab, Planlægning Anlæg Pleje. GartnerINFO København mellem husene. Peter Olesen. Borgens forlag Links Information om Bygningsbevaring. Bevaringsværdige haver Havens hegn og gærder Det Danske Haveskelskab Relevante links til leverandører, private havesider, lokale og regionale foreninger. Endvidere er der links til faguddannede havearkitekter, som medlemmer af DDH kan benytte sig af. Landsforeningen Danske Anlægsgartnere: Iindeholder landsdækkende medlemsfortegnelse, aktuelt stof, links m.v. Danske Landskabsarkitekter: Brolæggerlauget Hjemmesiden indeholder en landsdækkende medlemsfortegnelse. Anvisninger til Bygningsbevaring. Center for Bygningsbevaring Lægning af pigstenskanter KOLOFON Titel Havers og gårdspladsers belægninger Oplæg Tekstoplæg og fotos: Kirsten Lund- Andersen, landskabsarkitekt m.d.l. Foto: Hvor intet andet er nævnt, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Copyright, redaktion og udgiver Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret Juli 2012: Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring i Raadvad Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER Med ønsket om at gulvet i en bygning ligger hævet over det omgivende terræn, opstår behovet for en udvendig trappeforbindelse, som kan variere fra den ganske enkle

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Her skriver du en kort tekst om, hvad publikationen indeholder. Dette felt kan også stå blankt. FINDHOLD Forord... 3 Indledning...

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Permeable belægninger

Permeable belægninger Aarhus Kommune Permeable belægninger - med og uden membran Oktober 2011 Ref. Permeable belægninger Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 4 2.1 Opbygning

Læs mere

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger,

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger, KALKNING Læsket kalk er et af vore ældste og mest anvendte byggematerialer, og det er det den dag i dag, fordi kalkede facader hører ubrydeligt sammen med dansk bygningskultur, især på bygninger fra 1700-,

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND De Grønne Kloakentreprenører Forord Denne pjece er tænkt som inspriration for landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører, og kommunale/amtslige planlæggere som arbejder med

Læs mere

Grønt. Miljø. BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem.

Grønt. Miljø. BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Grønt Miljø 3 / APRIL 2014 BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Side 4 SKAB LIV I BYRUMMET Brug pengene til drift i byliv frem

Læs mere

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning Kompendium i blokhusbygning Blokhusbygning 1 Registreringsblad Titel Kompendium i blokhusbygning Redaktion Hans Becker-Larsen Fotografier Henrik Graversen Skovskolen Nationalmuseet, www.natmus.dk Layout

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Normer for Anlægsgartnerarbejde

Normer for Anlægsgartnerarbejde Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 1 Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 GRØNT MILJØ 4/2015 1

Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 GRØNT MILJØ 4/2015 1 Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 ANLÆGSGARTNERNORMER. Revideret regelopsamling med mange rettelser og tilføjelser. 4 KONKURRENCE. Danmarks grimmeste have viste hvad der ses som grimt - og smukt. 14 ØKOSYSTEMTJENESTER.

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

REGNBEDE i grønne anlæg

REGNBEDE i grønne anlæg REGNBEDE i grønne anlæg g Jordbruget s Efteruddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2013 - Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM INDHOLD DEN LILLE ARKITEKT... SIDE 02 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 03 BORGERSKABETS HUSE... SIDE 06 BYEN ÅBNES... SIDE 09 FUNKTIONALISMEN...

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere