Håndbog for Glarmesteruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Glarmesteruddannelsen"

Transkript

1 Håndbog for Glarmesteruddannelsen August 2010 Glarmesterfagets faglige udvalg

2 Forord Håndbog for Glarmesteruddannelsen er udfærdiget som en hjælp i hverdagen for virksomheder, der har eller agter at antage en elev til glarmesteruddannelsen. Indholdet giver en detaljeret beskrivelse af reglerne for at have en elev samt omfanget af uddannelsen. Alle glarmestervirksomheder opfordres til løbende at markedsføre uddannelsen og anvende brochuren Velkommen i Glarmesterfaget over for de unge, deres forældre, skolevejledere og andre interesserede. Ekstra eksemplarer af brochuren Velkommen i Glarmesterfaget kan gratis bestilles hos Glarmesterfagets Faglige Udvalg. Det faglige udvalg har internetsiden hvor der også kan fås ekstra oplysninger om glarmesteruddannelsen. Da redaktionen er afsluttet i ultimo august 2010, kan der senere ske ændringer i de anførte oplysninger. Se også Glarmesterfagets faglige udvalg Gothersgade 160, 2.th København K Telefon

3 Indholdsfortegnelse Godkendelse af læreværksted.. 4 Tilladeligt antal elever... 4 Godkendelse ved ikke faglært mester/svend... 5 Afslag på godkendelse af uddannelsessted... 5 Indgåelse af uddannelsesaftaler... 5 Skoleperioderne medregnes ikke i prøvetiden... 6 Introduktion af en ny elev... 6 Informer om virksomhedens politik, regler og kultur... 6 Brug prøvetiden!... 6 Overenskomst for elever... 7 Afkortning af uddannelsestiden Forlængelse af uddannelsestiden Værktøjslisten Praktikskema Elevsamtaler Eksempel på praktikskema Lønrefusion og befordringsgodtgørelse Skolehjem Transport Prøvetid, tvister og ophævelse Svendeprøve Gebyr ved svendeprøve Yderligere oplysninger og bekendtgørelser Adresser og links

4 Godkendelse af læreværksted Uddannelsesaftaler kan kun oprettes, når virksomheden og produktionen er godkendt som egnet for oplæring af elever inden for glarmesterområdet. Virksomheder, der ønsker at indgå en uddannelsesaftale og ikke har en sådan godkendelse, må inden uddannelsesaftalens oprettelse, rette henvendelse til Glarmesterfagets Faglige Udvalg Gothersgade 160, 2.th., 1123 København K Telefon , Telefax Der vil herefter blive fremsendt et skema til virksomheden. Skemaet skal returneres med de ønskede oplysninger. Oplysningerne, der afgives på tro og love af virksomheden, kan være tilstrækkelige til at godkendelse gives, men det faglige udvalg også beslutte at en besigtigelse af virksomheden skal finde sted. Det må påregnes, at der kan gå ca. 2 måneder, inden en ansøgning behandles af udvalget. For at opnå godkendelse af virksomheden som uddannelsessted for glarmesterelever vil følgende være retningsgivende: Uddannelsen skal forestås af en i glarmesterfaget uddannet person. Eleven skal kunne undervises i og beskæftiges med fagets hovedområder - bygningsarbejde, herunder reparationsarbejde, billedindramningsarbejde, blyindfatningsarbejde, autorudearbejde og aluminiumsarbejde. I de discipliner, værkstedet ikke har mulighed for at undervise og beskæftige eleven, ydes der bistand fra skolen eller der kan laves en kombinationsaftale med en anden godkendt virksomhed. Lokalernes indretning og sanitære forhold samt det sikkerhedsmæssige, skal opfyldes i henhold til arbejdsmiljøloven med tilhørende regelsæt. Hvis en godkendt virksomhed ikke uddanner elever i fem år, skal den søge godkendelse igen, før den kan modtage nye elever. Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, adresse eller tilsvarende, så vil det også kræve ny godkendelse som uddannelsessted. Tilladeligt antal elever Uddannelsessteder kan antage 1 elev for hver indehaver/indehavere og medarbejder med svendebrev som glarmester, dog max. 4 elever. Dispensation kan eventuelt gives ved skriftlig ansøgning til Glarmesterfagets Faglige Udvalg. 4

5 Uddannelsessteder, hvor indehaveren er ufaglært, kan antage 1 elev for hver faglært glarmestersvend, dog max. 4 elever. Godkendelse ved ikke faglært mester/svend Godkendelse af praktikvirksomheder, hvor der ikke er en faglært mester eller uddannet glarmestersvend, sker efter en individuel vurdering af Det Faglige Udvalg for hver enkelt virksomhed. De kriterier som vil indgå i den individuelle vurdering af virksomheden vil være: - Den ansvarlige for uddannelsesaftalens erfaring inden for glarmesterarbejde, hvor det vil være et krav med mindst 5 års erfaring. - At virksomhedens har eksisteret mere end 5 år inden for glarmesterfaget med den ansvarlige for uddannelsesaftalen som indehaver. - Alsidighed i arbejdsopgaver inden for glarmesterarbejdet i virksomheden. - Glarmesterarbejdets andel af den samlede omsætning i virksomheden eller afdelingen. - Godkendelse vil være tidsmæssigt begrænset til den enkelte uddannelsesaftale. - Endelig skal øvrige krav gældende for virksomheder med faglærte uddannelsesansvarlig være opfyldt. Afslag på godkendelse af uddannelsessted Hvis en virksomhed får afslag på sin anmodning om godkendelse, skal der med afslaget følge en begrundelse samt vejledning om, hvad virksomheden skal gøre for at blive godkendt. Afslag kan ankes til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder, Undervisningsministeriet, Vestervoldgade 123, 1553 København V, Telefon Indgåelse af uddannelsesaftaler Uddannelsestiden er variabel, idet den kan vare mindst 3 år og 6 måneder og højst 3 år og 11 måneder. I praksis betyder det, at der er skolestart i februar og september, og afslutning ultimo juni og ultimo februar. Der kan indgås uddannelsesaftaler op til 5 måneder før skolestart, men Glarmesterfagets Faglige Udvalg anbefaler, at uddannelsesaftalen indgås mindre end 3 måneder før skolestart, så prøvetiden på 3 måneder kommer til at være både før og efter grundforløbet. Til brug for indgåelse af uddannelsesaftale, så skal der anvendes en skriftlig uddannelsesaftale, som kan fås på Glarmesterskolen (EUC NVS). Virksomheden udfylder uddannelsesaftalen, som herefter skal underskrives af både arbejdsgiver og elev. Ved indgåelse af uddannelsesaftaler med elever under 18 år, skal uddannelsesaftalen underskrives af indehaveren af forældremyndigheden. Det påhviler den uddannelsesansvarlige i virksomheden at sende uddannelsesaftalen til Glarmesterskolen (EUC NVS). Glarmesterskolen (EUC NVS) sørger så for at få uddannelsesaftalen anmeldt til godkendelse i Glarmesterfagets Faglige Udvalg 5

6 Skoleperioderne medregnes ikke i prøvetiden Hvis en elev på grund af sygdom eller supplerende skoleundervisning i prøvetiden er fraværende i mere end 1 måned, kan prøvetiden forlænges med en periode svarende til fraværet. Introduktion af en ny elev - forslag til huskeliste Planlæg elevens første tid i virksomheden - Fast kontaktperson (buddy) - Hils på alle kolleager start evt. første dag med fælles morgenkaffe sammen med øvrigt personale. - Rundvisning i virksomheden inkl. omklædning og toilet. - Virksomhedens historie - Virksomhedens mål - Virksomhedens forventninger til eleven - Introduktion til arbejdsgange fra ordreseddel til faktura - Omtale af vigtige kunder - Ha de praktiske ting på plads - Firmatøj - Sikkerhedssko - Værktøjssæt - Informer om virksomhedens politik, regler og kultur - Arbejdstid og pauser hvordan med madpakken? - Regler ved sygdom - Regler ved fravær (tandlæge, sportsdeltagelse mv.) - Regler om mobiltelefon/sms - Oplys relevante telefonnumre (egne og andres) - Nøgler - Lønudbetaling/skattekort - Hvad gør man/hvad gør man ikke - Brug prøvetiden! Giv eleven mulighed for at prøve alsidige opgaver inden for glarmesterfaget. Giv plads til nye ideer. Bed eventuelt eleven noterer de ting, han undrer eller glæder sig over i virksomheden. Ta en grundig snak med eleven, når de første par måneder er gået og før prøvetidens udløb 6

7 Overenskomst for elever 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk maj 1. maj er fridag for elever, der betales løn. Er eleven afgivet til skole, er det dog skolens arbejdstid/ møderegler, der er gældende. Stk. 3. Feriefridage Elevers feriefridage betales ved afholdelse af feriefridagene med den personlige elevløn. Feriefridagene placeres efter ferielovens regler om planlægning af restferie. Elever kan kun holde 5 feriefridage pr. kalenderår, uanset eventuelt jobskifte i løbet af kalenderåret. Elever, der påbegynder eller afslutter elevforhold, optjener ret til 0,5 feriefridag pr. måneds ansættelse, dog max. 5 feriefridage pr. kalenderår. I de øvrige kalenderår har eleven ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Elever får kompensation for ikke afholdte feriefridage. 2. Elevtiden Der henvises til uddannelsesbekendtgørelsen, for faget. Svendeprøven indgår p.t. i uddannelsesforløbet. Elevtiden er p.t. for elever i: Glarmesterfaget højst mindst 4 år. 3 år og 6 måneder. 3. Lønforhold Lønperiode og lønsatser. Den minimale løn for elever i glarmesterfaget afregnes som timeløn og mindstelønnen udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2010 indgår følgende: 7

8 Pr. time Pr. uge Lønperiode 1, 26 uger kr. 55,25 kr ,25 Lønperiode 2, 52 uger kr. 66,25 kr ,25 Lønperiode 3, 52 uger kr. 78,05 kr ,85 Lønperiode 4, 52 uger til 65 uger kr. 93,90 kr ,30 Elevlønningerne ændres fra den 1. marts 2011til følgende satser: Pr. time Pr. uge Lønperiode 1, 26 uger kr. 56,65 kr ,05 Lønperiode 2, 52 uger kr. 67,95 kr ,15 Lønperiode 3, 52 uger kr. 80,00 kr ,00 Lønperiode 4, 52 uger til 65 uger kr. 96,25 kr ,25 Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår. 4. Voksenelever Stk. 1. AER-Refusion I det tilfælde, at virksomheden ønsker at modtage AERs særlige refusionssats for voksenelever skal to særlige betingelser være opfyldt. Vokseneleven skal mindst være 25 år ved uddannelsens begyndelse og lønnen skal under uddannelsesforløbet mindst udgøre fagets minimalløn. Stk. 2. Lønsatser Satsen er for voksenelever i Glarmesterfaget: Fra 1. marts 2010 pr. time: kr. 110,50 Fra 1. marts 2011 pr. time: kr. 112,50 Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår. Stk. 3. Oplysninger Yderligere oplysninger om AER til voksenelever kan søges hos de tekniske skoler eller Det faglige Udvalg. 5. Praktikanter i forbindelse med en teknikeruddannelse Praktikanter i forbindelse med en teknikeruddannelse indenfor bygge- og anlægsfagene aflønnes i deres praktikperiode efter følgende lønsatser: Første halvår 2. lønperiode 8

9 Andet halvår 3. lønperiode af elevlønningerne i 3. Ferie- og søgnehelligdagsbetaling efter gældende regler for øvrige medarbejdere. 6. Elevers deltagelse i akkord Stk. 1. Akkordfradrag Når elever i Glarmesterfaget deltager i øvrige medarbejderes akkord fradrages, i medarbejderens akkordopgørelse, elevens timeløn jævnfør 3, samt følgende beløb pr. time: 1. Lønperiode kr. 2,00 2. Lønperiode kr. 6,00 3. Lønperiode kr. 9,00 4. Lønperiode kr. 15,00 Stk. 2. Voksenelevers deltagelse i akkord Når voksenelever i Glarmesterfaget deltager i øvrige medarbejderes akkord, træffes der lokalt aftale om deres udbetalingers modregning, der dog maksimalt kan udgøre fagets minimalløn. Stk. 3. Feriepenge af akkordoverskud Når øvrige medarbejdere yder elever og voksenelever akkordoverskud, tilfalder den til beløbet svarende feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling eleverne. 7. Løn- og ansættelsesforhold Stk. 1. Lønudbetaling Der ydes elever løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage med fradrag for eventuelle forsømmelser, der ikke skyldes sygdom. Lønudbetaling følger den samme som er gældende for øvrige medarbejdere i virksomheden. Stk. 2. Lægeattest Elever har i forbindelse med sygdom, tilskadekomst eller anden forsømmelse pligt til hurtigst muligt at underrette virksomheden om udeblivelsen. Virksomheden har, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, ret til at forlange sygdommen eller graviditeten dokumenteret ved lægeattest uden udgift for eleven. Stk. 3 Sundhedsordning Elever skal også være omfattet af virksomhedens sundhedsordning se Glasoverenskomstens 11. 9

10 Stk. 4. Graviditetsundersøgelse Der ydes frihed efter samme regler som er gældende for øvrige medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for øvrige medarbejdere fastsatte sats. Stk. 5. Barselsløn Der ydes frihed efter samme regler som er gældende for øvrige medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for øvrige medarbejdere fastsatte sats. Stk. 6. Barns første sygedag Der ydes frihed efter samme regler som er gældende for øvrige medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for øvrige medarbejdere fastsatte sats. Stk. 7. Skoleperiode I skoleperioder ydes der løn med den for eleven gældende lønsats. Stk. 8. Session og borgerlige ombud Ved fremmøde på session og borgerlige ombud - f.eks. indkaldelse som vidne i en retssag - inden for normal arbejdstid ydes der eleven løn for den medgåede tid. 8. Pension Virksomheden betaler pension til elever efter de samme regler som gælder for voksne medarbejdere, så elever der er fyldt 20 år og som i 6 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem forbundene i BAT-kartellet og Glarmesterlauget eller i en tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde, er omfattet af pensionsordning hos PensionDanmark. Elever over 20 år, som efter elevtiden fortsætter i samme virksomhed, får medregnet elevtiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse. 9. Visse forsikringsydelser til elever Ordningen indføres med virkning for elevforhold, der indgås efter 1. marts Parterne er enige om, at elever/lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser: Invalidepension ( kr. pr. år) Invalidesum ( kr.) 10

11 Forsikring ved kritisk sygdom ( kr.) Dødsfaldssum ( kr.) Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved ordningen Adgang til ydelserne, forsikringssummens størrelse og vilkårene for dækning følger de til enhver tid gældende retningslinjer for Pension Danmark. Såfremt eleverne i henhold til disse retningslinjer har mulighed for at foretage alternative sammensætninger af ydelserne, kan denne dog alene udnyttes såfremt en eventuel omkostningsforøgelse afholdes af eleven. Såfremt eleven overgår til at være omfattet af Pension Danmark ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse. 10. Beklædning Elever har i hvert uddannelsesår ret til at modtage 2 sæt arbejdstøj, henholdsvis et sommer- og et vintersæt, leveret af virksomheden, første gang efter endt prøvetid. Arbejdstøjet skal være af sædvanlig god kvalitet. 11. Sikkerhedsfodtøj Til elever i Glarmesterfaget udleverer virksomheden sikkerhedsfodtøj 1. gang ved påbegyndelsen af uddannelsen. Sikkerhedsfodtøj udleveres i den efterfølgende elevtid efter samme regler, som er gældende for øvrige medarbejdere. 12. Værktøj Til elever i glarmesterfagets uddannelse, leveres værktøjet af virksomheden i henhold til den af Glarmesterfagets Faglige Udvalgs fastlagte værktøjsfortegnelse. 13. Rejsegodtgørelse Stk. 1. Praktikperioden - Kørepenge Kørepenge betales efter de for øvrige medarbejdere gældende regler og satser. Stk. 2. Praktikperioden Køretid Køretid betales med 50 % efter de for øvrige medarbejdere gældende regler og satser. 11

12 Stk. 3. Praktikperiode Køretid for voksenelever Voksenelever betales køretid efter de for øvrige medarbejdere gældende regler og satser. Stk. 4. Overnatning Skal eleven overnatte, ydes der betaling efter samme regler som de, der er gældende for øvrige medarbejdere. Skoleperioden. Stk. 5. Befordringsgodtgørelse Godtgørelse af befordringsudgifter ydes, hvor elevens samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl, indkvarteringssted eller lærested til skole og tilbage til bopæl, indkvarteringssted eller lærested. Stk. 6. Nærmeste skole Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at eleven ikke kunne deltage i undervisningen på en skole, der ligger nærmere ved elevens bopæl eller lærested end den skole, hvor den pågældende elev går. Stk. 7. Befordringsmidlet Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelse af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev, kan eget befordringsmiddel anvendes. Stk. 8. Offentlig befordring Hvis offentlig befordring benyttes, ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordring skal foretages på en efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde. Der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lign. Stk. 9. Egen befordring Anvendes eget befordringsmiddel, ydes en godtgørelse svarende til den til enhver tid gældende befordringstilskud til deltagere på efteruddannelseskurser, når den samlede skolevej er 20 km. eller derover. 2009/2010 kr. 1,14 kr. pr. km. (reguleres første mandag i juli måned) 2010/2011 kr. 2011/2012 kr. 12

13 Stk. 10. Indkvartering Til indkvarterede elever ydes godtgørelse af befordringsudgifter for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekends, påske- og juleferie, såfremt afstandsbetingelserne i punkt 3 er opfyldt. Stk. 11. Henvisning Bestemmelserne i punkt 6, 7, og 8 finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter stk. 10. Stk. 12. Udbetaling Ovennævnte befordringsgodtgørelse udbetales, efter modtaget dokumentation, løbende bagud på de normale lønudbetalingsdage. Stk. 13. Prioritering Hvis der på området rejsegodtgørelse under skoleperioden fremkommer offentlige eller generelle løsninger, træder disse i stedet for ovennævnt regler. Stk. 14. Flere undervisningssteder Er befordring mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset betingelserne til afstanden i stk Skurpenge Erstatning i forbindelse med manglende skurforhold ydes efter samme regler, som de, der er gældende for øvrige medarbejdere. 15. Smudstillæg Smudstillæg ydes efter samme regler som de, der er gældende for øvrige medarbejdere. 16. Feriebestemmelser Feriebestemmelser for elever under uddannelse. Stk. 1. Ferie med løn I elevtiden ydes der ferie med løn. Stk. 2. Modregning Såfremt eleven, har optjent ferieløn, der kommer til udbetaling i en ferieperiode, hvor der ydes ferie med løn, modregnes denne betaling i ferielønnen. Dette gælder dog ikke, hvis eleven ved deltagelse i 13

14 medarbejderens akkorder har opnået et overskud i det foregående optjeningsår, så skal virksomheden betale ferie- og SH-betaling af dette overskud, der udbetales til hovedferien. Stk. 3. Feriens længde Der gives ferie i 25 hverdage (5-dages uge) inden for et ferieår. Eksempel: Elevforhold påbegyndt i perioden Eleven har krav på 25 dages ferie (5-dages uge) i ferieåret Eksempel: Elevforhold påbegyndt i perioden Eleven er først berettiget til ferie med løn i ferieåret , og da med ferietillægget på 1 % af den ferieberettigede løn indtjent i det foregående kalenderår. Stk. 4. Ferietillæg Som et tillæg til ferielønnen ydes der et ferietillæg på 1 % af den løn, der er indtjent hos den pågældende virksomhed i det foregående optjeningsår. Stk. 5. Ferielukning Holder virksomheden lukket for ferieafholdelse i perioden har eleven ret til betalt ferie i denne periode. Stk. 6. Fratræden Ved fratræden eller udlæring ydes feriegodtgørelse med 12½ % af den ferieberettigede løn (udbetalt løn ekskl. løn under ferie og ekskl. udbetalt ferietillæg) for det løbende optjeningsår samt for den del af tidligere optjeningsår, for hvilken eleven ved sin fratræden endnu ikke har holdt ferie. Eksempel: Har eleven optjent ret til 5 ugers ferie, hvor 3 uger er afviklet inden fratrædelsen, er eleven berettiget til en feriegodtgørelse for dette optjeningsår, der svarer til 2/5 af 12½ % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Eksempel: Hvis eleven har fået ferietillægget (1 %) udbetalt, da eleven holdt ferie, skal der kun betales feriegodtgørelse svarende til 2/5 af 11½ % (12½ % minus 1 %) af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. 14

15 Stk. 7. Feriegaranti Vedrørende ferieløn/feriegodtgørelse er den mellem organisationerne gældende feriegarantiaftale også gældende for elever. 17. Særlige bestemmelser. Stk. 1. Skole For elever på teknisk skole gælder følgende: - Gebyr for rekvisitter m.v. betales af virksomheden. Stk. 2. Svendeprøve Udgifterne i forbindelse med elevens aflæggelse af svendeprøve betales af virksomheden. Stk. 3. Love og bekendtgørelser Hvor der i foranstående er lovtekster/bekendtgørelsestekster, er det de til enhver tid gældende love/bekendtgørelser, der er gældende. Protokollat Tillæg om rejsegodtgørelse Parterne er enige om, at fortolkningen af elevaftalen for glarmesteruddannelsen 13, stk. 5-14, varetages i Glarmesterfagets faglige udvalg. 15

16 Afkortning af uddannelsestiden Hvis en elev har erhvervserfaring inden elevforholdet starter, så er der mulighed for at søge det faglige udvalg om nedsættelse af læretiden, hvis virksomheden også vurderer, at eleven kan gennemføre uddannelsen på nedsat tid. Det anbefales at vente med ansøgning af nedsættelse af uddannelsestiden til prøvetiden og 1- skoleperiode er gennemført. Til det faglige udvalg skal eleven lave en beskrivelse af sin erhvervserfaring fra før uddannelsesaftalens start, og virksomheden skal skrive et brev, hvor der ansøges om læretidsnedsættelse gerne med angivelse af antal måneder som der søges om. Hvis læretiden afkortes af det faglige udvalg, og hvis eleven dumper ved svendeprøven, så vil ny svendeprøve først kunne ske ca. 6 måneder senere. I den periode er læreværkstedet pligtig til at yde minimum svendeløn efter Glasoverenskomsten. Forlængelse af uddannelsestiden Hvis eleven er syg eller fraværende mere end 10 % af læretiden, kan virksomheden og eleven indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum. Hvis man ikke kan blive enige om forlængelse, kan Glarmesterfagets Faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. Det er her meget vigtigt, at man tager kontakt til det faglige udvalg med det samme, eleven har overskredet de 10 %, idet forlængelsen så vil ligge i det aktuelle løntrin, eleven befinder sig på. Hvis man venter til sidst i læreforholdet, vil forlængelsen ligge i løntrin 4. Med hensyn til elever på barsel gælder der de samme regler som ved sygdom, når man skal forlænge læretiden. 16

17 Værktøjslisten Eleven skal overlades en værktøjskasse eller værktøjstaske med følgende værktøj til dagligt brug. Værktøjet er virksomhedens ejendom, men eleven skal medbringe det personlige værktøj ved skoleophold: 1 stk. Stifthammer 1 stk. Værkstedshammer, 300 gram 1 stk. Pudsepensel 4 1 sæt Dyknagel 1 stk. Silberschnitt olieskærer 1 stk. Glarmesterdiamant 1 stk. Bidetang 5½ 1 stk. Glastang, blå 1 stk. Tommestok, cm/cm 1 stk. Trækølle 1 stk. Spidskniv 1 stk. Blykniv u/hoved 1 stk. Kitkniv Ulla 1 stk. Kitkniv Susanne 1 stk. Stemmejern 16 mm, kraftig model 1 stk. Stemmejern 20 mm, kraftig model 1 stk. Stemmejern 25 mm, kraftig model 1 stk. Skiftenøgle 6 1 stk. Kridtpose 1 stk. Målebånd Promatic 3 M 1 stk. Tømrerblyant blå 1 stk. Støvekost 1 stk. Vandpumpetang 1 stk. Syl 1 stk. Moniertang 1 stk. Handy sav m/løse klinger 1 stk. Listesaks 1 stk. Siliconeskraber OST 1 stk. Skraber spec. Grøn 1 stk. Skraber spec. Klinger af 10 stk. 1 stk. Fil - finhugget/rasphugget 1 par Rågummihandsker sort 1 stk. Termorudeløfter plast/træ 1 sæt Unbrakonøgler 1 10 mm 1 stk. Stanley papkniv med udskydelig klinge 1 stk. Afbrækningsspartel 1 stk. Afbrækkerspartel 135º 1 stk. Schüco listeafbrækker 1 stk. Alulisteafbrækker 1 stk. Koblingsnøgle 4 mm 1 stk. Koblingsnøgle 6 mm 17

18 1 stk. Wika Skruetrækkersæt (8 stk.) 1 stk. Wika bitsskruetrækker 1 stk. Bitsæt med bits og toppe (minimum top 8 og 10) 1 stk. Værktøjsholder for Toyo + H1 1 stk. Diapad 3M rød 1 stk. Beskyttelsesbriller 1 stk. Øreværn 1 sæt. Pulsårebeskytter Eleven skal have adgang til at benytte følgende værktøj: - Listeklipper (Morsø eller lignende) - Det til indramning fornødne udstyr - Rudeløftere (sugekopper) - Vinkler og linealer - Det til blyarbejde fornødne håndværktøj (ikke blyvinde) - Værktøj til fugning Desuden kræver overenskomsten, at der udleveres sikkerhedsfodtøj ved påbegyndelsen af uddannelsen, samt at eleven under uddannelsen har ret til at modtage arbejdstøj, dog maksimalt 4 sæt i uddannelsestiden første gang efter endt prøvetid. 18

19 Uddannelsen fordelt på skoleperioder Grund & hoved- Gr.f. 1H 2H 3H 4H 35 uger forløb 10 uger 9 uger 5 uger 5 uger 5 uger 34 uger Uddannelsesrettede fag Aluminiumsbyggeri Autoglas 18,5 18,5 Indramning, begynder Motiv, bly og præcision Vindue og inventar grundforløbsprojekt Områdefag Glasforarbejdning og montage 41, ,5 Indramning, rutine Vinduesrenovering Funktionsglas og mat.kundskab Glasinventar Aluminiumsarbejde Autorudearbejde Bundne specialfag Indramning og passepartout 14 20, ,5 Glastage og glasoverdækninger Tegningsforståelse Profilbearbejdning og mon , ,5 Autorudearbejde Grundfag Arbejdsmiljø førstehjælp og brand 18,5 18,5 Informationsteknologi Matematik Stil form og farve Dansk Materialeforståelse Samfundsfag 19, ,5 Valgfag Slumping Copperfoil og glasdekoration Inventar Motivruder Timer i alt Valgfri specialefag er 37 timer på et eller andet tidspunkt i hovedforløbet altså i alt

20 Praktikskema Eleven skal løbende under hver periode i virksomheden udfylde et praktikskema, og praktikskemaet skal medbringes på skolen. På skolen vil skemaet blive gennemgået sammen med kontaktlæreren. Praktikskemaet skal bruges dels med henblik på, at eleven og virksomheden skal forholde sig til, hvad der er lært og hvad ikke er lært, dels skal skemaet give skolen mulighed for at give en undervisning som passer bedst muligt til den enkelte elev. Måned-rubrikkerne udfyldes af eleven Der skal udfyldes med enten en procentangivelse eller antal timer eleven har arbejdet med den nævnte arbejdstype. En præcis opgørelse kan være vanskelig at lave, hvorfor vi anbefaler, at eleven løbende holder regnskab med, hvor meget tid eleven har anvendt. Vurderingsfeltet Vi anbefaler, at vurderingsfeltet i praktikskemaet udfyldes i samarbejde med den uddannelsesansvarlige i virksomheden. Her skal I vurdere på hvilket niveau, at de forskellige opgaver på udføres på: Begynder Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning Rutine Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre Avanceret Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art. På næste side er gengivet et eksempel på et praktikskema. Eleven får praktikskemaet fra Glarmesterskolen (EUC NVS), og praktikskemaet indgår i elevens uddannelsesbog. Elevsamtaler Der bør mindst hvert halve år være en samtale mellem eleven og den uddannelsesansvarlige. Praktikskemaet kan være en god anledning til en samtale med eleven. Man kan f.eks. diskutere følgende spørgsmål: Hvad har eleven lært indtil nu?, Hvad skal eleven lære fremover? Hvad skal der justeres? Det er vigtigt, at der undervejs i samtalen bliver gjort klart, hvilke forventninger, der er for tiden indtil næste samtale både fra elevens side og fra virksomhedens side. For at få mest muligt ud af samtalen er det vigtigt, at både eleven og den uddannelsesansvarlige har forberedt sig grundigt. 20

21 Eksempel på praktikskema Navn: Underskrift Er set Elev Mester kontaktlærer Aktivitet\måned Generel glashåndtering Opmåling Skabelon Tilskæring Bore i glas Slibning og polering Bygningsglas Kitning Topforsegling Termoruder, energiruder montering Specielle termoruder (lyd/sol) montering Glastage Brand-, sikkerheds- og sikrings glas Montering af vinduer og døre Reparation af vinduer og døre Dørpumper og automatik Fugearbejde Blyindfatning Indramning Ekspedition og rådgivning Opskæring og samling af rammer Opspænding på blindrammer Passepartout Autoglas Montering med gummibånd Montering ved limning Stenslagsreparationer Aluminium Element tegning Skære styk lister Opskæring og bearbejdning Samling Inddækninger Inventar UVA-limning Silikonelimning Montering med beslag Spejle Andet Arbejdsmiljø Arbejdsplads indretning Opstilling af stilladser Andet Vurdering 21

22 Lønrefusion og befordringsgodtgørelse Når eleven er på skole, får virksomheden refunderet en del af sine lønudgifter af Arbejdsgivernes Elevrefusion AER. De aktuelle maksimumsatser (pt. år 2010) er følgende 1. læreår: 2.060,00 kr. pr. skoleuge 2. læreår: 2.310,00 kr. pr. skoleuge 3. læreår: 2.600,00 kr. pr. skoleuge 4. læreår: 2.910,00 kr. pr. skoleuge Voksenelever 4.060,00 kr. pr. skoleuge Der er ingen refusion, når eleven er til svendeprøve. Tilskud til voksenelev skal søges på det lokale Jobcenter se jobnet.dk. Satsen er 30 kr. i timen (år 2010) som ydes i praktikperioderne i de første 2 år af uddannelsestiden. Tilskud til voksenelever skal søges inden 30 dage efter indgåelse af kontrakt. Skolehjem Hvis eleven har mere end 5 kvarters transporttid til Glarmesterskolen (EUC NVS), kan eleven optages på skolehjem. Eleven skal selv betale et ugentligt gebyr for kost og logi. Beløbet fastsættes af Glarmesterskolen (EUC NVS), dog maksimalt kr. 465,00 plus et lille beløb til fritidsaktiviteter (2010) Transport Virksomheden skal betale eleven, hvad det koster at køre med det billigst mulige offentlige transportmiddel frem og tilbage til skolen. Der ydes 80 % refusion af transportomkostningerne fra AER til virksomheden. I de tilfælde hvor eleven kører i egen bil til skolen, så yder AER stadig kun 80 % refusion af billigste offentlige transportomkostningerne til virksomheden. Eleven har kun krav på betaling for anvendelse af egen bil, når anvendelse af offentlige transportmidler vil medføre urimeligt store ulemper for eleven. Det vil bero på vurdering i hver enkelt sag om der er tale om urimeligt store ulemper for eleven. 22

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde..................... 3 2 Ansættelsesbreve...................................

Læs mere

CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: E-mail: Indehaverens navn: Uddannelse:

CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: E-mail: Indehaverens navn: Uddannelse: Denne side fremsendes til: Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV Tlf. 35 87 87 87 telefax 35 87 87 88 Yderligere oplysninger om uddannelsen samt godkendelsesprocedurer findes

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2011-2013 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2011 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Organisationernes

Læs mere

MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK

MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 O V E R E N S K O M S T for perioden 2014 2017 mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet i Danmark

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Overenskomst mellem Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Gældende fra 1. marts 2014 OK 2014-2017 2014 - Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre Paragraf Side 1. Ansættelsesbevis... 4 2.

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 KAPITEL A: ARBEJDSTID... 6

Læs mere

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst 2014 2017

Overenskomst 2014 2017 Overenskomst 2014 2017 mellem Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Gældende fra 1. marts 2014 2014 Malerforbundet i Danmark AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Mekanisk,

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

3.11.0. Overenskomst. mellem HK HANDEL. Coop Danmark A/S. Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre. Marts 2007

3.11.0. Overenskomst. mellem HK HANDEL. Coop Danmark A/S. Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre. Marts 2007 3.11.0 Overenskomst mellem HK HANDEL og Coop Danmark A/S Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstområdet... 5 2 Minimallønninger for

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gulvoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Gulvoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Gulvoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...8 1 Overenskomstens område...8 2 Nyoptagne virksomheder...8

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Gulvoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Gulvoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Gulvoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Nyoptagne virksomheder... 9 3 Gensidige

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark.

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. Bygningsoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...7 1 Overenskomstens område...7 2 Definition af permanente

Læs mere