Håndbog for Glarmesteruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Glarmesteruddannelsen"

Transkript

1 Håndbog for Glarmesteruddannelsen August 2010 Glarmesterfagets faglige udvalg

2 Forord Håndbog for Glarmesteruddannelsen er udfærdiget som en hjælp i hverdagen for virksomheder, der har eller agter at antage en elev til glarmesteruddannelsen. Indholdet giver en detaljeret beskrivelse af reglerne for at have en elev samt omfanget af uddannelsen. Alle glarmestervirksomheder opfordres til løbende at markedsføre uddannelsen og anvende brochuren Velkommen i Glarmesterfaget over for de unge, deres forældre, skolevejledere og andre interesserede. Ekstra eksemplarer af brochuren Velkommen i Glarmesterfaget kan gratis bestilles hos Glarmesterfagets Faglige Udvalg. Det faglige udvalg har internetsiden hvor der også kan fås ekstra oplysninger om glarmesteruddannelsen. Da redaktionen er afsluttet i ultimo august 2010, kan der senere ske ændringer i de anførte oplysninger. Se også Glarmesterfagets faglige udvalg Gothersgade 160, 2.th København K Telefon

3 Indholdsfortegnelse Godkendelse af læreværksted.. 4 Tilladeligt antal elever... 4 Godkendelse ved ikke faglært mester/svend... 5 Afslag på godkendelse af uddannelsessted... 5 Indgåelse af uddannelsesaftaler... 5 Skoleperioderne medregnes ikke i prøvetiden... 6 Introduktion af en ny elev... 6 Informer om virksomhedens politik, regler og kultur... 6 Brug prøvetiden!... 6 Overenskomst for elever... 7 Afkortning af uddannelsestiden Forlængelse af uddannelsestiden Værktøjslisten Praktikskema Elevsamtaler Eksempel på praktikskema Lønrefusion og befordringsgodtgørelse Skolehjem Transport Prøvetid, tvister og ophævelse Svendeprøve Gebyr ved svendeprøve Yderligere oplysninger og bekendtgørelser Adresser og links

4 Godkendelse af læreværksted Uddannelsesaftaler kan kun oprettes, når virksomheden og produktionen er godkendt som egnet for oplæring af elever inden for glarmesterområdet. Virksomheder, der ønsker at indgå en uddannelsesaftale og ikke har en sådan godkendelse, må inden uddannelsesaftalens oprettelse, rette henvendelse til Glarmesterfagets Faglige Udvalg Gothersgade 160, 2.th., 1123 København K Telefon , Telefax Der vil herefter blive fremsendt et skema til virksomheden. Skemaet skal returneres med de ønskede oplysninger. Oplysningerne, der afgives på tro og love af virksomheden, kan være tilstrækkelige til at godkendelse gives, men det faglige udvalg også beslutte at en besigtigelse af virksomheden skal finde sted. Det må påregnes, at der kan gå ca. 2 måneder, inden en ansøgning behandles af udvalget. For at opnå godkendelse af virksomheden som uddannelsessted for glarmesterelever vil følgende være retningsgivende: Uddannelsen skal forestås af en i glarmesterfaget uddannet person. Eleven skal kunne undervises i og beskæftiges med fagets hovedområder - bygningsarbejde, herunder reparationsarbejde, billedindramningsarbejde, blyindfatningsarbejde, autorudearbejde og aluminiumsarbejde. I de discipliner, værkstedet ikke har mulighed for at undervise og beskæftige eleven, ydes der bistand fra skolen eller der kan laves en kombinationsaftale med en anden godkendt virksomhed. Lokalernes indretning og sanitære forhold samt det sikkerhedsmæssige, skal opfyldes i henhold til arbejdsmiljøloven med tilhørende regelsæt. Hvis en godkendt virksomhed ikke uddanner elever i fem år, skal den søge godkendelse igen, før den kan modtage nye elever. Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, adresse eller tilsvarende, så vil det også kræve ny godkendelse som uddannelsessted. Tilladeligt antal elever Uddannelsessteder kan antage 1 elev for hver indehaver/indehavere og medarbejder med svendebrev som glarmester, dog max. 4 elever. Dispensation kan eventuelt gives ved skriftlig ansøgning til Glarmesterfagets Faglige Udvalg. 4

5 Uddannelsessteder, hvor indehaveren er ufaglært, kan antage 1 elev for hver faglært glarmestersvend, dog max. 4 elever. Godkendelse ved ikke faglært mester/svend Godkendelse af praktikvirksomheder, hvor der ikke er en faglært mester eller uddannet glarmestersvend, sker efter en individuel vurdering af Det Faglige Udvalg for hver enkelt virksomhed. De kriterier som vil indgå i den individuelle vurdering af virksomheden vil være: - Den ansvarlige for uddannelsesaftalens erfaring inden for glarmesterarbejde, hvor det vil være et krav med mindst 5 års erfaring. - At virksomhedens har eksisteret mere end 5 år inden for glarmesterfaget med den ansvarlige for uddannelsesaftalen som indehaver. - Alsidighed i arbejdsopgaver inden for glarmesterarbejdet i virksomheden. - Glarmesterarbejdets andel af den samlede omsætning i virksomheden eller afdelingen. - Godkendelse vil være tidsmæssigt begrænset til den enkelte uddannelsesaftale. - Endelig skal øvrige krav gældende for virksomheder med faglærte uddannelsesansvarlig være opfyldt. Afslag på godkendelse af uddannelsessted Hvis en virksomhed får afslag på sin anmodning om godkendelse, skal der med afslaget følge en begrundelse samt vejledning om, hvad virksomheden skal gøre for at blive godkendt. Afslag kan ankes til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder, Undervisningsministeriet, Vestervoldgade 123, 1553 København V, Telefon Indgåelse af uddannelsesaftaler Uddannelsestiden er variabel, idet den kan vare mindst 3 år og 6 måneder og højst 3 år og 11 måneder. I praksis betyder det, at der er skolestart i februar og september, og afslutning ultimo juni og ultimo februar. Der kan indgås uddannelsesaftaler op til 5 måneder før skolestart, men Glarmesterfagets Faglige Udvalg anbefaler, at uddannelsesaftalen indgås mindre end 3 måneder før skolestart, så prøvetiden på 3 måneder kommer til at være både før og efter grundforløbet. Til brug for indgåelse af uddannelsesaftale, så skal der anvendes en skriftlig uddannelsesaftale, som kan fås på Glarmesterskolen (EUC NVS). Virksomheden udfylder uddannelsesaftalen, som herefter skal underskrives af både arbejdsgiver og elev. Ved indgåelse af uddannelsesaftaler med elever under 18 år, skal uddannelsesaftalen underskrives af indehaveren af forældremyndigheden. Det påhviler den uddannelsesansvarlige i virksomheden at sende uddannelsesaftalen til Glarmesterskolen (EUC NVS). Glarmesterskolen (EUC NVS) sørger så for at få uddannelsesaftalen anmeldt til godkendelse i Glarmesterfagets Faglige Udvalg 5

6 Skoleperioderne medregnes ikke i prøvetiden Hvis en elev på grund af sygdom eller supplerende skoleundervisning i prøvetiden er fraværende i mere end 1 måned, kan prøvetiden forlænges med en periode svarende til fraværet. Introduktion af en ny elev - forslag til huskeliste Planlæg elevens første tid i virksomheden - Fast kontaktperson (buddy) - Hils på alle kolleager start evt. første dag med fælles morgenkaffe sammen med øvrigt personale. - Rundvisning i virksomheden inkl. omklædning og toilet. - Virksomhedens historie - Virksomhedens mål - Virksomhedens forventninger til eleven - Introduktion til arbejdsgange fra ordreseddel til faktura - Omtale af vigtige kunder - Ha de praktiske ting på plads - Firmatøj - Sikkerhedssko - Værktøjssæt - Informer om virksomhedens politik, regler og kultur - Arbejdstid og pauser hvordan med madpakken? - Regler ved sygdom - Regler ved fravær (tandlæge, sportsdeltagelse mv.) - Regler om mobiltelefon/sms - Oplys relevante telefonnumre (egne og andres) - Nøgler - Lønudbetaling/skattekort - Hvad gør man/hvad gør man ikke - Brug prøvetiden! Giv eleven mulighed for at prøve alsidige opgaver inden for glarmesterfaget. Giv plads til nye ideer. Bed eventuelt eleven noterer de ting, han undrer eller glæder sig over i virksomheden. Ta en grundig snak med eleven, når de første par måneder er gået og før prøvetidens udløb 6

7 Overenskomst for elever 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk maj 1. maj er fridag for elever, der betales løn. Er eleven afgivet til skole, er det dog skolens arbejdstid/ møderegler, der er gældende. Stk. 3. Feriefridage Elevers feriefridage betales ved afholdelse af feriefridagene med den personlige elevløn. Feriefridagene placeres efter ferielovens regler om planlægning af restferie. Elever kan kun holde 5 feriefridage pr. kalenderår, uanset eventuelt jobskifte i løbet af kalenderåret. Elever, der påbegynder eller afslutter elevforhold, optjener ret til 0,5 feriefridag pr. måneds ansættelse, dog max. 5 feriefridage pr. kalenderår. I de øvrige kalenderår har eleven ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Elever får kompensation for ikke afholdte feriefridage. 2. Elevtiden Der henvises til uddannelsesbekendtgørelsen, for faget. Svendeprøven indgår p.t. i uddannelsesforløbet. Elevtiden er p.t. for elever i: Glarmesterfaget højst mindst 4 år. 3 år og 6 måneder. 3. Lønforhold Lønperiode og lønsatser. Den minimale løn for elever i glarmesterfaget afregnes som timeløn og mindstelønnen udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2010 indgår følgende: 7

8 Pr. time Pr. uge Lønperiode 1, 26 uger kr. 55,25 kr ,25 Lønperiode 2, 52 uger kr. 66,25 kr ,25 Lønperiode 3, 52 uger kr. 78,05 kr ,85 Lønperiode 4, 52 uger til 65 uger kr. 93,90 kr ,30 Elevlønningerne ændres fra den 1. marts 2011til følgende satser: Pr. time Pr. uge Lønperiode 1, 26 uger kr. 56,65 kr ,05 Lønperiode 2, 52 uger kr. 67,95 kr ,15 Lønperiode 3, 52 uger kr. 80,00 kr ,00 Lønperiode 4, 52 uger til 65 uger kr. 96,25 kr ,25 Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår. 4. Voksenelever Stk. 1. AER-Refusion I det tilfælde, at virksomheden ønsker at modtage AERs særlige refusionssats for voksenelever skal to særlige betingelser være opfyldt. Vokseneleven skal mindst være 25 år ved uddannelsens begyndelse og lønnen skal under uddannelsesforløbet mindst udgøre fagets minimalløn. Stk. 2. Lønsatser Satsen er for voksenelever i Glarmesterfaget: Fra 1. marts 2010 pr. time: kr. 110,50 Fra 1. marts 2011 pr. time: kr. 112,50 Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår. Stk. 3. Oplysninger Yderligere oplysninger om AER til voksenelever kan søges hos de tekniske skoler eller Det faglige Udvalg. 5. Praktikanter i forbindelse med en teknikeruddannelse Praktikanter i forbindelse med en teknikeruddannelse indenfor bygge- og anlægsfagene aflønnes i deres praktikperiode efter følgende lønsatser: Første halvår 2. lønperiode 8

9 Andet halvår 3. lønperiode af elevlønningerne i 3. Ferie- og søgnehelligdagsbetaling efter gældende regler for øvrige medarbejdere. 6. Elevers deltagelse i akkord Stk. 1. Akkordfradrag Når elever i Glarmesterfaget deltager i øvrige medarbejderes akkord fradrages, i medarbejderens akkordopgørelse, elevens timeløn jævnfør 3, samt følgende beløb pr. time: 1. Lønperiode kr. 2,00 2. Lønperiode kr. 6,00 3. Lønperiode kr. 9,00 4. Lønperiode kr. 15,00 Stk. 2. Voksenelevers deltagelse i akkord Når voksenelever i Glarmesterfaget deltager i øvrige medarbejderes akkord, træffes der lokalt aftale om deres udbetalingers modregning, der dog maksimalt kan udgøre fagets minimalløn. Stk. 3. Feriepenge af akkordoverskud Når øvrige medarbejdere yder elever og voksenelever akkordoverskud, tilfalder den til beløbet svarende feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling eleverne. 7. Løn- og ansættelsesforhold Stk. 1. Lønudbetaling Der ydes elever løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage med fradrag for eventuelle forsømmelser, der ikke skyldes sygdom. Lønudbetaling følger den samme som er gældende for øvrige medarbejdere i virksomheden. Stk. 2. Lægeattest Elever har i forbindelse med sygdom, tilskadekomst eller anden forsømmelse pligt til hurtigst muligt at underrette virksomheden om udeblivelsen. Virksomheden har, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, ret til at forlange sygdommen eller graviditeten dokumenteret ved lægeattest uden udgift for eleven. Stk. 3 Sundhedsordning Elever skal også være omfattet af virksomhedens sundhedsordning se Glasoverenskomstens 11. 9

10 Stk. 4. Graviditetsundersøgelse Der ydes frihed efter samme regler som er gældende for øvrige medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for øvrige medarbejdere fastsatte sats. Stk. 5. Barselsløn Der ydes frihed efter samme regler som er gældende for øvrige medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for øvrige medarbejdere fastsatte sats. Stk. 6. Barns første sygedag Der ydes frihed efter samme regler som er gældende for øvrige medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for øvrige medarbejdere fastsatte sats. Stk. 7. Skoleperiode I skoleperioder ydes der løn med den for eleven gældende lønsats. Stk. 8. Session og borgerlige ombud Ved fremmøde på session og borgerlige ombud - f.eks. indkaldelse som vidne i en retssag - inden for normal arbejdstid ydes der eleven løn for den medgåede tid. 8. Pension Virksomheden betaler pension til elever efter de samme regler som gælder for voksne medarbejdere, så elever der er fyldt 20 år og som i 6 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem forbundene i BAT-kartellet og Glarmesterlauget eller i en tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde, er omfattet af pensionsordning hos PensionDanmark. Elever over 20 år, som efter elevtiden fortsætter i samme virksomhed, får medregnet elevtiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse. 9. Visse forsikringsydelser til elever Ordningen indføres med virkning for elevforhold, der indgås efter 1. marts Parterne er enige om, at elever/lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser: Invalidepension ( kr. pr. år) Invalidesum ( kr.) 10

11 Forsikring ved kritisk sygdom ( kr.) Dødsfaldssum ( kr.) Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved ordningen Adgang til ydelserne, forsikringssummens størrelse og vilkårene for dækning følger de til enhver tid gældende retningslinjer for Pension Danmark. Såfremt eleverne i henhold til disse retningslinjer har mulighed for at foretage alternative sammensætninger af ydelserne, kan denne dog alene udnyttes såfremt en eventuel omkostningsforøgelse afholdes af eleven. Såfremt eleven overgår til at være omfattet af Pension Danmark ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse. 10. Beklædning Elever har i hvert uddannelsesår ret til at modtage 2 sæt arbejdstøj, henholdsvis et sommer- og et vintersæt, leveret af virksomheden, første gang efter endt prøvetid. Arbejdstøjet skal være af sædvanlig god kvalitet. 11. Sikkerhedsfodtøj Til elever i Glarmesterfaget udleverer virksomheden sikkerhedsfodtøj 1. gang ved påbegyndelsen af uddannelsen. Sikkerhedsfodtøj udleveres i den efterfølgende elevtid efter samme regler, som er gældende for øvrige medarbejdere. 12. Værktøj Til elever i glarmesterfagets uddannelse, leveres værktøjet af virksomheden i henhold til den af Glarmesterfagets Faglige Udvalgs fastlagte værktøjsfortegnelse. 13. Rejsegodtgørelse Stk. 1. Praktikperioden - Kørepenge Kørepenge betales efter de for øvrige medarbejdere gældende regler og satser. Stk. 2. Praktikperioden Køretid Køretid betales med 50 % efter de for øvrige medarbejdere gældende regler og satser. 11

12 Stk. 3. Praktikperiode Køretid for voksenelever Voksenelever betales køretid efter de for øvrige medarbejdere gældende regler og satser. Stk. 4. Overnatning Skal eleven overnatte, ydes der betaling efter samme regler som de, der er gældende for øvrige medarbejdere. Skoleperioden. Stk. 5. Befordringsgodtgørelse Godtgørelse af befordringsudgifter ydes, hvor elevens samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl, indkvarteringssted eller lærested til skole og tilbage til bopæl, indkvarteringssted eller lærested. Stk. 6. Nærmeste skole Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at eleven ikke kunne deltage i undervisningen på en skole, der ligger nærmere ved elevens bopæl eller lærested end den skole, hvor den pågældende elev går. Stk. 7. Befordringsmidlet Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelse af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev, kan eget befordringsmiddel anvendes. Stk. 8. Offentlig befordring Hvis offentlig befordring benyttes, ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordring skal foretages på en efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde. Der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lign. Stk. 9. Egen befordring Anvendes eget befordringsmiddel, ydes en godtgørelse svarende til den til enhver tid gældende befordringstilskud til deltagere på efteruddannelseskurser, når den samlede skolevej er 20 km. eller derover. 2009/2010 kr. 1,14 kr. pr. km. (reguleres første mandag i juli måned) 2010/2011 kr. 2011/2012 kr. 12

13 Stk. 10. Indkvartering Til indkvarterede elever ydes godtgørelse af befordringsudgifter for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekends, påske- og juleferie, såfremt afstandsbetingelserne i punkt 3 er opfyldt. Stk. 11. Henvisning Bestemmelserne i punkt 6, 7, og 8 finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter stk. 10. Stk. 12. Udbetaling Ovennævnte befordringsgodtgørelse udbetales, efter modtaget dokumentation, løbende bagud på de normale lønudbetalingsdage. Stk. 13. Prioritering Hvis der på området rejsegodtgørelse under skoleperioden fremkommer offentlige eller generelle løsninger, træder disse i stedet for ovennævnt regler. Stk. 14. Flere undervisningssteder Er befordring mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset betingelserne til afstanden i stk Skurpenge Erstatning i forbindelse med manglende skurforhold ydes efter samme regler, som de, der er gældende for øvrige medarbejdere. 15. Smudstillæg Smudstillæg ydes efter samme regler som de, der er gældende for øvrige medarbejdere. 16. Feriebestemmelser Feriebestemmelser for elever under uddannelse. Stk. 1. Ferie med løn I elevtiden ydes der ferie med løn. Stk. 2. Modregning Såfremt eleven, har optjent ferieløn, der kommer til udbetaling i en ferieperiode, hvor der ydes ferie med løn, modregnes denne betaling i ferielønnen. Dette gælder dog ikke, hvis eleven ved deltagelse i 13

14 medarbejderens akkorder har opnået et overskud i det foregående optjeningsår, så skal virksomheden betale ferie- og SH-betaling af dette overskud, der udbetales til hovedferien. Stk. 3. Feriens længde Der gives ferie i 25 hverdage (5-dages uge) inden for et ferieår. Eksempel: Elevforhold påbegyndt i perioden Eleven har krav på 25 dages ferie (5-dages uge) i ferieåret Eksempel: Elevforhold påbegyndt i perioden Eleven er først berettiget til ferie med løn i ferieåret , og da med ferietillægget på 1 % af den ferieberettigede løn indtjent i det foregående kalenderår. Stk. 4. Ferietillæg Som et tillæg til ferielønnen ydes der et ferietillæg på 1 % af den løn, der er indtjent hos den pågældende virksomhed i det foregående optjeningsår. Stk. 5. Ferielukning Holder virksomheden lukket for ferieafholdelse i perioden har eleven ret til betalt ferie i denne periode. Stk. 6. Fratræden Ved fratræden eller udlæring ydes feriegodtgørelse med 12½ % af den ferieberettigede løn (udbetalt løn ekskl. løn under ferie og ekskl. udbetalt ferietillæg) for det løbende optjeningsår samt for den del af tidligere optjeningsår, for hvilken eleven ved sin fratræden endnu ikke har holdt ferie. Eksempel: Har eleven optjent ret til 5 ugers ferie, hvor 3 uger er afviklet inden fratrædelsen, er eleven berettiget til en feriegodtgørelse for dette optjeningsår, der svarer til 2/5 af 12½ % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Eksempel: Hvis eleven har fået ferietillægget (1 %) udbetalt, da eleven holdt ferie, skal der kun betales feriegodtgørelse svarende til 2/5 af 11½ % (12½ % minus 1 %) af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. 14

15 Stk. 7. Feriegaranti Vedrørende ferieløn/feriegodtgørelse er den mellem organisationerne gældende feriegarantiaftale også gældende for elever. 17. Særlige bestemmelser. Stk. 1. Skole For elever på teknisk skole gælder følgende: - Gebyr for rekvisitter m.v. betales af virksomheden. Stk. 2. Svendeprøve Udgifterne i forbindelse med elevens aflæggelse af svendeprøve betales af virksomheden. Stk. 3. Love og bekendtgørelser Hvor der i foranstående er lovtekster/bekendtgørelsestekster, er det de til enhver tid gældende love/bekendtgørelser, der er gældende. Protokollat Tillæg om rejsegodtgørelse Parterne er enige om, at fortolkningen af elevaftalen for glarmesteruddannelsen 13, stk. 5-14, varetages i Glarmesterfagets faglige udvalg. 15

16 Afkortning af uddannelsestiden Hvis en elev har erhvervserfaring inden elevforholdet starter, så er der mulighed for at søge det faglige udvalg om nedsættelse af læretiden, hvis virksomheden også vurderer, at eleven kan gennemføre uddannelsen på nedsat tid. Det anbefales at vente med ansøgning af nedsættelse af uddannelsestiden til prøvetiden og 1- skoleperiode er gennemført. Til det faglige udvalg skal eleven lave en beskrivelse af sin erhvervserfaring fra før uddannelsesaftalens start, og virksomheden skal skrive et brev, hvor der ansøges om læretidsnedsættelse gerne med angivelse af antal måneder som der søges om. Hvis læretiden afkortes af det faglige udvalg, og hvis eleven dumper ved svendeprøven, så vil ny svendeprøve først kunne ske ca. 6 måneder senere. I den periode er læreværkstedet pligtig til at yde minimum svendeløn efter Glasoverenskomsten. Forlængelse af uddannelsestiden Hvis eleven er syg eller fraværende mere end 10 % af læretiden, kan virksomheden og eleven indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum. Hvis man ikke kan blive enige om forlængelse, kan Glarmesterfagets Faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. Det er her meget vigtigt, at man tager kontakt til det faglige udvalg med det samme, eleven har overskredet de 10 %, idet forlængelsen så vil ligge i det aktuelle løntrin, eleven befinder sig på. Hvis man venter til sidst i læreforholdet, vil forlængelsen ligge i løntrin 4. Med hensyn til elever på barsel gælder der de samme regler som ved sygdom, når man skal forlænge læretiden. 16

17 Værktøjslisten Eleven skal overlades en værktøjskasse eller værktøjstaske med følgende værktøj til dagligt brug. Værktøjet er virksomhedens ejendom, men eleven skal medbringe det personlige værktøj ved skoleophold: 1 stk. Stifthammer 1 stk. Værkstedshammer, 300 gram 1 stk. Pudsepensel 4 1 sæt Dyknagel 1 stk. Silberschnitt olieskærer 1 stk. Glarmesterdiamant 1 stk. Bidetang 5½ 1 stk. Glastang, blå 1 stk. Tommestok, cm/cm 1 stk. Trækølle 1 stk. Spidskniv 1 stk. Blykniv u/hoved 1 stk. Kitkniv Ulla 1 stk. Kitkniv Susanne 1 stk. Stemmejern 16 mm, kraftig model 1 stk. Stemmejern 20 mm, kraftig model 1 stk. Stemmejern 25 mm, kraftig model 1 stk. Skiftenøgle 6 1 stk. Kridtpose 1 stk. Målebånd Promatic 3 M 1 stk. Tømrerblyant blå 1 stk. Støvekost 1 stk. Vandpumpetang 1 stk. Syl 1 stk. Moniertang 1 stk. Handy sav m/løse klinger 1 stk. Listesaks 1 stk. Siliconeskraber OST 1 stk. Skraber spec. Grøn 1 stk. Skraber spec. Klinger af 10 stk. 1 stk. Fil - finhugget/rasphugget 1 par Rågummihandsker sort 1 stk. Termorudeløfter plast/træ 1 sæt Unbrakonøgler 1 10 mm 1 stk. Stanley papkniv med udskydelig klinge 1 stk. Afbrækningsspartel 1 stk. Afbrækkerspartel 135º 1 stk. Schüco listeafbrækker 1 stk. Alulisteafbrækker 1 stk. Koblingsnøgle 4 mm 1 stk. Koblingsnøgle 6 mm 17

18 1 stk. Wika Skruetrækkersæt (8 stk.) 1 stk. Wika bitsskruetrækker 1 stk. Bitsæt med bits og toppe (minimum top 8 og 10) 1 stk. Værktøjsholder for Toyo + H1 1 stk. Diapad 3M rød 1 stk. Beskyttelsesbriller 1 stk. Øreværn 1 sæt. Pulsårebeskytter Eleven skal have adgang til at benytte følgende værktøj: - Listeklipper (Morsø eller lignende) - Det til indramning fornødne udstyr - Rudeløftere (sugekopper) - Vinkler og linealer - Det til blyarbejde fornødne håndværktøj (ikke blyvinde) - Værktøj til fugning Desuden kræver overenskomsten, at der udleveres sikkerhedsfodtøj ved påbegyndelsen af uddannelsen, samt at eleven under uddannelsen har ret til at modtage arbejdstøj, dog maksimalt 4 sæt i uddannelsestiden første gang efter endt prøvetid. 18

19 Uddannelsen fordelt på skoleperioder Grund & hoved- Gr.f. 1H 2H 3H 4H 35 uger forløb 10 uger 9 uger 5 uger 5 uger 5 uger 34 uger Uddannelsesrettede fag Aluminiumsbyggeri Autoglas 18,5 18,5 Indramning, begynder Motiv, bly og præcision Vindue og inventar grundforløbsprojekt Områdefag Glasforarbejdning og montage 41, ,5 Indramning, rutine Vinduesrenovering Funktionsglas og mat.kundskab Glasinventar Aluminiumsarbejde Autorudearbejde Bundne specialfag Indramning og passepartout 14 20, ,5 Glastage og glasoverdækninger Tegningsforståelse Profilbearbejdning og mon , ,5 Autorudearbejde Grundfag Arbejdsmiljø førstehjælp og brand 18,5 18,5 Informationsteknologi Matematik Stil form og farve Dansk Materialeforståelse Samfundsfag 19, ,5 Valgfag Slumping Copperfoil og glasdekoration Inventar Motivruder Timer i alt Valgfri specialefag er 37 timer på et eller andet tidspunkt i hovedforløbet altså i alt

20 Praktikskema Eleven skal løbende under hver periode i virksomheden udfylde et praktikskema, og praktikskemaet skal medbringes på skolen. På skolen vil skemaet blive gennemgået sammen med kontaktlæreren. Praktikskemaet skal bruges dels med henblik på, at eleven og virksomheden skal forholde sig til, hvad der er lært og hvad ikke er lært, dels skal skemaet give skolen mulighed for at give en undervisning som passer bedst muligt til den enkelte elev. Måned-rubrikkerne udfyldes af eleven Der skal udfyldes med enten en procentangivelse eller antal timer eleven har arbejdet med den nævnte arbejdstype. En præcis opgørelse kan være vanskelig at lave, hvorfor vi anbefaler, at eleven løbende holder regnskab med, hvor meget tid eleven har anvendt. Vurderingsfeltet Vi anbefaler, at vurderingsfeltet i praktikskemaet udfyldes i samarbejde med den uddannelsesansvarlige i virksomheden. Her skal I vurdere på hvilket niveau, at de forskellige opgaver på udføres på: Begynder Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning Rutine Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre Avanceret Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art. På næste side er gengivet et eksempel på et praktikskema. Eleven får praktikskemaet fra Glarmesterskolen (EUC NVS), og praktikskemaet indgår i elevens uddannelsesbog. Elevsamtaler Der bør mindst hvert halve år være en samtale mellem eleven og den uddannelsesansvarlige. Praktikskemaet kan være en god anledning til en samtale med eleven. Man kan f.eks. diskutere følgende spørgsmål: Hvad har eleven lært indtil nu?, Hvad skal eleven lære fremover? Hvad skal der justeres? Det er vigtigt, at der undervejs i samtalen bliver gjort klart, hvilke forventninger, der er for tiden indtil næste samtale både fra elevens side og fra virksomhedens side. For at få mest muligt ud af samtalen er det vigtigt, at både eleven og den uddannelsesansvarlige har forberedt sig grundigt. 20

21 Eksempel på praktikskema Navn: Underskrift Er set Elev Mester kontaktlærer Aktivitet\måned Generel glashåndtering Opmåling Skabelon Tilskæring Bore i glas Slibning og polering Bygningsglas Kitning Topforsegling Termoruder, energiruder montering Specielle termoruder (lyd/sol) montering Glastage Brand-, sikkerheds- og sikrings glas Montering af vinduer og døre Reparation af vinduer og døre Dørpumper og automatik Fugearbejde Blyindfatning Indramning Ekspedition og rådgivning Opskæring og samling af rammer Opspænding på blindrammer Passepartout Autoglas Montering med gummibånd Montering ved limning Stenslagsreparationer Aluminium Element tegning Skære styk lister Opskæring og bearbejdning Samling Inddækninger Inventar UVA-limning Silikonelimning Montering med beslag Spejle Andet Arbejdsmiljø Arbejdsplads indretning Opstilling af stilladser Andet Vurdering 21

22 Lønrefusion og befordringsgodtgørelse Når eleven er på skole, får virksomheden refunderet en del af sine lønudgifter af Arbejdsgivernes Elevrefusion AER. De aktuelle maksimumsatser (pt. år 2010) er følgende 1. læreår: 2.060,00 kr. pr. skoleuge 2. læreår: 2.310,00 kr. pr. skoleuge 3. læreår: 2.600,00 kr. pr. skoleuge 4. læreår: 2.910,00 kr. pr. skoleuge Voksenelever 4.060,00 kr. pr. skoleuge Der er ingen refusion, når eleven er til svendeprøve. Tilskud til voksenelev skal søges på det lokale Jobcenter se jobnet.dk. Satsen er 30 kr. i timen (år 2010) som ydes i praktikperioderne i de første 2 år af uddannelsestiden. Tilskud til voksenelever skal søges inden 30 dage efter indgåelse af kontrakt. Skolehjem Hvis eleven har mere end 5 kvarters transporttid til Glarmesterskolen (EUC NVS), kan eleven optages på skolehjem. Eleven skal selv betale et ugentligt gebyr for kost og logi. Beløbet fastsættes af Glarmesterskolen (EUC NVS), dog maksimalt kr. 465,00 plus et lille beløb til fritidsaktiviteter (2010) Transport Virksomheden skal betale eleven, hvad det koster at køre med det billigst mulige offentlige transportmiddel frem og tilbage til skolen. Der ydes 80 % refusion af transportomkostningerne fra AER til virksomheden. I de tilfælde hvor eleven kører i egen bil til skolen, så yder AER stadig kun 80 % refusion af billigste offentlige transportomkostningerne til virksomheden. Eleven har kun krav på betaling for anvendelse af egen bil, når anvendelse af offentlige transportmidler vil medføre urimeligt store ulemper for eleven. Det vil bero på vurdering i hver enkelt sag om der er tale om urimeligt store ulemper for eleven. 22

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker Aftaler om løn- og arbejdsforhold for lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker Indholdsfortegnelse 1 Den daglige arbejdstid... 4 2 Elevtiden... 8 3 Løn...

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2015-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2015, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2015-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2015, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2015-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2015, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen Sagsnr. 273030 September 2005 aftalenr. 5432 Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Fag og Arbejde har indgået aftale pr. 1.april 2005 for

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

murerlærlinge og flisemontørlærlinge

murerlærlinge og flisemontørlærlinge murerlærlinge og flisemontørlærlinge 2009-2010 Aftaler om løn- og arbejdsforhold for MURER ELEV Indholdsfortegnelse 1 Den daglige arbejdstid... 4 2 Elevtiden... 10 3 Løn... 11 4 Voksenelever... 11 5 Elever

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed:

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed: Praktiklogbog (Uddannelsesbogen) Glarmester (Version 8) Elev: _ Virksomhed: CVR: Hvorfor praktiklogbog? Det er et krav i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser at ved afslutningen af en praktikperiode udsteder

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE PRØVETID VOKSENLÆRLINGE KONTORELEVER UDDANNELSESAFTALE. underskrives uddannelsesaftalen af dennes værge.

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE PRØVETID VOKSENLÆRLINGE KONTORELEVER UDDANNELSESAFTALE. underskrives uddannelsesaftalen af dennes værge. FAKTA OM LÆRLINGE FORORD Den guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om lærlinge/elever og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen til at kontakte vores

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: E-mail: Indehaverens navn: Uddannelse:

CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: E-mail: Indehaverens navn: Uddannelse: Denne side fremsendes til: Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV Tlf. 35 87 87 87 telefax 35 87 87 88 Yderligere oplysninger om uddannelsen samt godkendelsesprocedurer findes

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Til virksomheden om ansøgning og godkendelsesvilkår til at være praktikvirksomhed, samt det videre forløb

Til virksomheden om ansøgning og godkendelsesvilkår til at være praktikvirksomhed, samt det videre forløb Til virksomheden om ansøgning og godkendelsesvilkår til at være praktikvirksomhed, samt det videre forløb Tak for jeres interesse for at tage ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft inden for jeres

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker

lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker 2009-2010 Aftaler om løn- og arbejdsforhold for STRUKTØR, BROLÆGGER OG TAGDÆKKER ELEV Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Elever

fremtiden starter her... Gode råd om... Elever fremtiden starter her... Gode råd om... Elever INDHOLD Indledning 3 Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 Uddannelsesaftalen 3 Uddannelseslængde og uddannelsesmodeller 4 Prøvetid 5 Uddannelsesplan,

Læs mere

Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent. Hej lærling! JULI 2015. Industri

Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent. Hej lærling! JULI 2015. Industri Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent Hej lærling! JULI 2015 Hej lærling! Din lokale 3F-afdeling Vi vil gerne hjælpe dig godt igennem din erhvervsuddannelse, og derfor

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen vejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen Januar 2014 Sådan uddanner du en: Butiksguldsmed Guldsmed Ædelstensfatter Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Indhold Butiksguldsmed-elev... 3 Uddannelsens opbygning...

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 15. juli 2013 i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! nu med mulighed for yderligere tilskud Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale?

Læs mere

Elev- og praktiklønninger

Elev- og praktiklønninger Elev- og praktiklønninger ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2017 2019 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Juni 2017, Faglig afdeling JTN Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Kender du dine rettigheder?

Kender du dine rettigheder? Scan koden og besøg os på nettet Kender du dine rettigheder? Elektriker Din guide til Elektrikeroverenskomsten 2012-2014 www.def.dk/ungdom Forord Velkommen til et liv med nye spændende sider Tillykke!

Læs mere