9. klasse - Læseprøve 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. klasse - Læseprøve 12"

Transkript

1 Tekst 1 I pjecen Stursbøl Plantage skal du så hurtigt som muligt finde svar på nogle spørgsmål. Du skal altså kun læse, hvad der er nødvendigt for at svare på disse spørgsmål. Markér det rigtige felt. Velkommen til Stursbøl Plantage Det er godt 200 år siden man begyndte at anlægge plantagen på det der dengang var et stort hedeområde. Efter store problemer i starten udviklede plantagen sig gennem årene til en tæt og produktiv skov med store værdier af især nåletræ. Orkanen i 1999 udslettede stort set hele plantagen, og et helt nyt og anderledes skov- og naturområde er nu på vej langt mere varieret med en blanding af mange træarter, især meget mere løvtræ og med åbne områder inde i skoven. Perleholm: I 2003 købte Skov- og Naturstyrelsen Perleholm, som blev en del af Stursbøl Plantage. Perleholm drives som økobase/naturskole i samarbejde med Vojens, Vamdrup og Rødding Kommuner. Stedet giver gode rammer for oplevelser i naturen. Der findes flere oplysninger på Naturvejledning: Naturvejlederen på Haderslev Statsskovdistrikt arrangerer ture og står til rådighed med forslag til aktiviteter. Handicapforhold: Vandreturene kan have enkelte passager, der ikke er velegnet for kørestole eller barnevogne. Yderligere oplysninger: Stursbøl Plantage administreres af Skov- og Naturstyrelsen og kan lokalt kontaktes ved Haderslev Statsskovdistrikt, tlf , Stursbøl Plantage Serien»Vandreture«er foldere over udvalgte naturområder. De kan fås på biblioteker og turistbureauer, samt ved indgangene til mange af områderne. Se også Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen forvalter statsejede skove og andre naturområder i hele landet tager ved driften hensyn til befolkningens friluftsliv, produktion af træ og beskyttelse af natur- og kulturværdier. Skov- og Naturstyrelsen forvalter ha skov - og andre naturområder Stursbøl Plantage med Troldeskoven Skovens historie Området var i middelalderen en del af et større, sammenhængende landbrugsområde bestående af 14 store gårde. Gårdene blev plyndret og afbrændt under svenskekrigene i 1650'erne. Vore polske hjælpetropper medbragte pest, og snart var egnen mennesketom, og arealerne sprang i lyng kun afbrudt af spredte egekrat. Området fik senere betegnelsen Oksenvad Hede. I 1802 købte kongen den første del af Oksenvad Hede for at plante skov. Siden er der tilplantet store arealer og med de senere års opkøb og tilplantning er skovens areal i dag på over 500 ha. Stursbøl plantage blev prøjsisk område som følge af krigen i 1864, hvor området kom under hertugdømmerne, men ved genforeningen efter den 1. verdenskrig i 1920 kom området tilbage til Danmark. Skoven hører til blandt landets første hedeplantninger. Beretningerne om denne hedetilplantning er spændende læsning, hvor der redegøres for de vanskelige klimatiske og jordbundsmæssige forhold og de mange prøvelser, som

2 forstfolkene måtte igennem. I forsagte man at så skovfrø i en blanding af rødgran, skovfyr, lærk og weymouthsfyr, og samtidig begyndte man at plante til med rødgranplanter. Skovrejsningen fortsatte de næste årtier, men skuffelserne var mange. Store dele af plantningerne mislykkedes, og de overlevende skovfyr blev forkrøblede, idet de blev angrebet af fyrrevikler, en sommerfugleart, hvis larver ødelægger knopperne. Skiftende forstpersonale havde trange kår og vanskeligt ved at skaffe penge til at rejse skov. I 1871 lå 215 tdl. land (ca. 120 ha) endnu uden skov. Erfaringer fra pionertilplantningen af bl.a. Stursbøl Plantage kom imidlertid til gavn, da de store hedetilplantninger i Midt- og Vestjylland blev gennemført i sidste halvdel af 1800-tallet. Tiden under prøjsisk/tysk herredømme ses bl.a. af de meget rationelt og lige anlagte nord-sydgående skovveje samt af enkelte bevarede granitsten, der afgrænser skovarealet. Skoven bærer i dag præg af stormen i december 1999, hvor næsten 80 % af træerne væltede. I store dele af skoven er alt det væltede træ fjernet, men nogle områder har fået lov at ligge mere eller mindre urørt hen, for at den naturlige udvikling efter et stormfald kan følges. Overalt har enkelte træer fået lov at blive stående for at kunne forsyne området med frø og som levested for fugle, insekter og svampe. Den nyplantede skov er meget varieret med både løvtræ og nåletræ. Allerede inden stormen blev andelen af løvtræ øget. Tidligere nåleskov blev afløst af løvtræer og de nyanlagte skovarealer mod nordøst og ved Stursbøl mod sydvest har mange løvtræer. Geologi Stursbol Plantage ligger på vandskellet Den jyske Højderyg, hvor højderyggen er sammenfaldende med hovedisrandslinien fra sidste istid. Smeltevandsflader med ringe betingelser for skovdrift findes i området omkring og syd for Stursbøl, mens betingelserne i den øvrige del af skoven er bedre på grund af morænearealernes bedre jord og mere kuperede terræn. Kulturhistorie Flere steder i skoven går man på forgreninger af Hærvejen. Det har gennem tiderne været naturligt for rejsende med fjerne rejsemål at følge Den jyske Højderyg, hvor ingen eller kun små vandløb skal krydses. Forbindelsen til specielt bronzealderen ses af de i alt 70 gravhøje, der i Stursbøl Plantage ligger i tilknytning til hærvejsforgreningerne. Netop anlæg af Stursbøl Plantage har betydet at disse mange gravhøje er bevaret. Størstedelen af højene på landbrugsarealerne uden for skoven blev fjernet før den generelle fredning af gravhøjene blev gennemført efter 2. verdenskrig. Dyreliv I skoven findes mange rådyr, og du kan være heldig at se strejfende krondyr og dådyr. Ræve-og grævlingegrave findes flere steder i skoven. Sortspætte, grønspætte og stor flagspætte findes alle i plantagen, og tilstedeværelsen af sortspætte og grønspætte kan iagttages i de mange myretuer, hvor de flere steder har lavet huller for at få fat i myrerne. Vandreture På kortet sidst i pjecen er angivet tre forskellige turforslag, der i plantagen er afmærket med farvede pletter på træerne. En regional hærvejsrute går endvidere tværs gennem skoven i nord-sydgående retning. Blå tur - Troldeskoven Turen er på ca. 1.8 km og begynder ved Troldeskovens parkeringsplads (P1). Troldeskoven er i dag udlagt som naturskov, hvilket bl.a. indebærer at der ikke er "ryddet op" efter stormen i 1999 og at de træer, der vokser frem, har sået sig selv. Troldeskoven bestod indtil stormen I 1999 af krogede skovfyr, som stammer fra plantagens første anlæg i begyndelsen af 1800-tallet. De forkrøblede træer fik lov at blive stående, og udviklede groteske former. Nogle af træerne står endnu som døde monumenter. Der er flere forklaringer på hvorfor træerne så ud som de gjorde. Sagnet siger, at skoven i gammel tid var beboet af

3 trolde. En anden forklaring er, at fyrretræerne kort tid efter plantningen blev angrebet af den lille sommerfugl fyrrevikleren, hvis larver ødelægger unge træers knopper og derved skaber de ejendommelige former. I dag er skoven helt sikkert befolket af trolde og andre underlige væsner. De er skåret ud med motorsav i en del af de væltede træer. Blå tur - Gravhøjene Turen på ca. 2 km kan passende begyndes fra parkeringspladserne P1 eller P2. Bemærk især områdets mange gravhøje, som har forbindelse med såvel tidligere bopladser her som med Hærvejen. Tidligere stod her mest rødgran, men på grund af stormfald og billeangreb, har det været nødvendigt at rydde skoven, og der er lavet nye blandede bevoksninger. Gul tur Turen på ca. 4,4 km har udgangspunkt på parkeringspladsen P3. Mod nord kommer man straks forbi en meget stor gravhøj. Flere steder på turen ses forsøgsområder, hvor der ikke er "ryddet op efter stormen i Her undersøges det, hvad der naturligt vil ske efter et stormfald. Rundt i området star enkelte store træer, Det er stort set kun douglasgran, der har overlevet stormen, Ca. midtvejs på turen findes resterne af en gammel kreaturfold. Den har muligvis haft forbindelse med Hærvejen, idet den kan være brugt til ophold for kreaturer under lejrslagning. Kreaturfolden kan også være et levn fra den landsby, som engang lå her. Skovfogedboligen "Stursbølhus" stammer fra Det menes, at huset er bygget på tomten af en større gård måske et herresæde eller en krongård. "Festpladsen" blev formentlig anlagt i 1845 måske til brug for militærparader. I mange år blev der her afholdt fester, men i 1864 forbød tyskerne al aktivitet på pladsen. Som et levn fra denne tid kan man flere steder finde rester af kulturplanter som f.eks. kodriver og rosmarin. Hærvejen Hærvejen løber mellem Viborg og Padborg. Den går tværs gennem Stursbøl Plantage, dels som vandreture ad smalle stier, dels som cykelrute ad skovveje. Ved Stursbøl passerer Hærvejen en gammel hærvejskro, der er genopstået som Café Ellegaard. Foldere over Hærvejen kan købes hos boghandlere og på turistbureauer.

4

5 Sæt et kryds ved hvert spørgsmål

6 Tekst 2 Læs folkeeventyret Sven Tyvskæg, og besvar spørgsmålene ud fra tekstens indhold. Markér de rigtige svar. Der er kun er ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. SVEND TYVSKÆG Evald Tang Kristensen Der var engang en kone, der boede i kanten af en skov. Hun havde en lille dreng, som hun havde fået, fordi hun var blevet lokket. Da han var blevet så stor, at han skulle til at lære at læse, ville han ikke have noget med det at gøre. Præsten gav hans mor ordre til at sende ham i skole, men han ville ikke og sagde, at han hellere ville gå i lære hos Svend Tyvskæg ude i skoven end lære at læse. Svend Tyvskæg var mestertyv, og han havde mange svende, som skulle hjælpe ham med at stjæle. Når man havde været i lære hos ham i 3 år, blev man gjort til mester. Der var næsten ingen, der turde komme ud til Svend Tyvskæg, men drengen besluttede at drage derud og give sig i tjeneste hos ham. Tyvskæg havde to svende, som blev uvenner lige efter, at drengen var kommet. Den ene påstod, at han var bedre til at stjæle end den anden. Da sagde Svend Tyvskæg til den ene, at nu skulle han gå hen og stjæle en ko samme nat. Og da han var gået, sagde han til den anden: "Kan du nu stjæle den ko fra ham, inden han kommer hjem, så skal du være mester i stedet for ham, og så vil jeg slet ikke have ham i min tjeneste længere." Den første svend gik hen og stjal koen, og den anden gik bagefter. Om natten kravlede han op i et træ og hængte sig ved benene med hovedet nedad. Da den første svend kom traskende med koen, standsede han og stod og

7 kiggede lidt på den anden, men tog sig ikke videre af det og lod ham hænge. Den anden svend kravlede ned og løb uden om den første, og da han var kommet et stykke hen, hængte han sig op igen ligesådan med hovedet nedad. Da den første svend kom traskende forbi og så, at det var den samme som før, troede han, at han var faret vild og gået i ring, siden han nu så ham der for anden gang. Men han lod ham alligevel hænge og trak videre med koen. Den anden sprang atter ned og løb foran og hængte sig i benene igen. Da den første igen kom forbi ham, blev han helt sikker på, at han var faret vild, nu havde han været forbi det samme menneske tre gange. Han bandt alligevel koen og gik tilbage ad vejen for at se, om der hang nogen på det forrige sted. Imens sprang den anden ned fra træet, huggede koen og trak hjem til Svend Tyvskæg med den. Da den første lidt efter kom hjem, havde han ganske vist nok stjålet en ko, men han havde mistet den igen, og så blev han afskediget, Svend Tyvskæg ville ikke have ham længere. Den svend, der blev tilbage, blev sendt hen for at stjæle en hest. Og da sagde drengen, at han kunne godt stjæle den fra ham, inden han igen nåede hjem med den. "Ja, dersom du kan gøre det," sagde Svend Tyvskæg, "så vil jeg heller ikke have ham længere, så skal vi ikke være andre her end mig og dig." Drengen fulgte efter svenden. Han tog et par nye sko med, som han havde haft stående derhjemme. Den ene satte han på vejen, hvor svenden skulle komme med hesten, som han godt nok fik stjålet. Han kom forbi skoen, som han kunne se passede ham, men da den anden sko manglede, lod han den stå. Da han kom et stykke længere frem, fandt han imidlertid den anden, som drengen havde sat der, og han fortrød, at han ikke havde taget den første sko med sig. Han bandt hesten og gik tilbage efter den, for så havde han jo et par. Imens huggede drengen hesten og vendte hjem til Svend Tyvskæg med den. Da den anden kom hjem uden hest, blev han også afskediget. Nu var der ikke andre end drengen og Svend Tyvskæg. En dag sagde mesteren til drengen, at der ikke var noget, han var mere bange for end præstens grå hest. Den havde engang været efter ham og sparket ham. Drengen sagde, at han ville gå op og stjæle den om natten. "Tør du være med til det? Der er ingen fare ved det, vi skal nok få fat i hesten, du skal bare følge med," sagde han til Tyvskæg. Om aftenen gik de op til præstegården. Da de kom ind, spurgte præsten, hvor de skulle hen, for han havde aldrig set Svend Tyvskæg og kendte ham ikke. Drengen svarede, at de ville gå igennem skoven i nat. Det rådede præsten dem fra, for det var farligt. Der var en tyv derinde i skoven, sagde han, som man kaldte Svend Tyvskæg, og han ville gøre dem fortræd, så de måtte hellere overnatte i præstegarden. Da folkene kom ind for at få aftensmad, bød præsten de fremmede at sætte sig og få noget mad med. Da lyset blev tændt, havde Svend Tyvskæg sat sig ved den nedre bordende, for han ville ikke for tæt på lyset. Men drengen satte sig ved den øvre bordende hos præsten, som blev der for at snakke med dem, imens de spiste. Så spurgte drengen, om præsten kendte noget til denne her Svend Tyvskæg. Nej, han kendte ham kun efter rygter, han havde aldrig nogensinde set ham. "Da sidder han ellers ved den nedre bordende," sagde drengen. "Det kan jeg ikke tro," sagde præsten, men han tog lige godt lyset og gik ned for at betragte ham. Svend Tyvskæg blev bange og sprang op og løb ud, han turde ikke være der.

8 "Lad os få den grå hest ud efter ham," sagde præsten. "Ja, lad mig komme op på den," sagde drengen, "så skal jeg snart indhente ham." Drengen kom på hesten og satte efter Svend Tyvskæg. Men det var for at stjæle hesten, at han bar sig sådan ad, så nu var præsten fri for den, og snart var både Svend Tyvskæg og drengen langt væk. Røveren var godt tilfreds med, at de havde fået stjålet hesten, men han var lige godt gal på drengen, for det var et temmelig voveligt spil, han havde sat i gang, de havde jo nær fanget ham. Det var drengen ligeglad med, nu var det ham nemlig om at gøre at blive fri for Tyvskæg, for han havde en masse guld og sølv, og det ville drengen godt have. En dag var det dejligt vejr, og de gik sammen ud i skoven. Da kom de forbi en galge, hvor der for nylig var blevet en hængt. Drengen kravlede op og fik et tov op i træet, som man kunne hejse op og ned. Da han var kommet helt op, råbte han, at han kunne se et stort slot i det fjerne, der skulle de hen og stjæle, for der måtte være meget at tage. Svend Tyvskæg sagde, at han ikke kendte noget til det slot, det havde han aldrig set. "Da skal jeg hejse dig op i dette her tov," sagde drengen, da han var nede, "så du kan få det at se, for du kan jo ikke klatre, ligesom jeg kan. Han hejste Svend Tyvskæg op, og bandt strikken fast forneden. Svend ville ned igen, men drengen løb hen til præsten og meldte, at nu hang Svend Tyvskæg derude, og nu kunne præsten komme og få sin hest. De gjorde nu anstalter til at få ham fanget. Præsten fik bud efter sognefolkene til hjælp, og Tyvskæg blev taget ned og henrettet. Præsten fik sin hest igen, og drengen fik lov at beholde alt sølvet og guldet på den betingelse, at han lærte at læse, og det lovede han. Sæt et kryds ved hvert spørgsmål

9 Tekst 3 Læs artiklen Mor, Mor, han borede slet ikke, og besvar spørgsmålene ud fra tekstens indhold. Markér de rigtige svar. Der er kun er ét rigtigt svar til hvert spørgsmål.

10 Mor, Mor, han borede slet ikke Af Karin Svennevig Hyldig Tandlægen er den eneste person, der findes en fobi imod og hver tredje dansker har tandlægeskræk i et eller andet omfang. De fleste nøjes med at optræde irritabelt, rende lidt mere på toilettet, ryste på hænderne, rødme på halsen, svede, sove dårligt om natten og plages af vågne mareridt i dagtimerne bare en dags tid eller to op til besøget hos tandlægen. Enkelte udebliver eller stikker af fra venteværelset. Og ca. hver 10. dansker kontakter slet ikke tandlægen. Af ren rædsel. "Selv sveder jeg da også i hænderne, når jeg skal til tandeftersyn," indrømmer lederen af Klinik for Psykologisk Behandling og Forskning ved Tandlægeskolen i København, Erik Friis-Hasché. Med oprejst pande. Om nogen ved han nemlig, at fobier mod tandbehandlinger nyder stor forståelse blandt danskere. Et gys man kan dele med fremmede "Tandlægeskræk er et samtaleemne, der altid er på hitlisten. Så socialt accepteret, at vi nærmest hygger os med at dele angsten på arbejdspladsen, ved kaffebordet og i bussen. Hårrejsende historier er i omløb, og de bliver helt sikkert ikke mindre spændende af at blive genfortalt," konstaterer han tørt. Den formodning kan kollegaen, tandlæge Leif Fagernæs i Kolding, bekræfte: "Blandt kolleger har jeg aldrig mødt historier, der var bare halvt så forfærdelige som dem, jeg hørte, da jeg som ung tandlægestuderende kørte taxa i København: Passagererne kunne fortælle om visdomstænder med rødder, der gik helt ned omkring knoglen og skulle tages med dynamit," siger han med skæv ironi og løftet pegefinger: "Hør, hvis du skriver dét, bliver du nødt til at forsikre læserne om, at vi aldrig bruger dynamit. I virkelighedens verden er vores metoder jo yderst skånsomme, men folk tror på det mest uhyrlige." Ufortjent hadeobjekt Vel er masser af mennesker bange for lægens nåle, knæklydene hos kiropraktoren eller barberens skarpslebne værktøj. Men tandlægeskræk er den eneste fobiske lidelse, der sprogligt relaterer til en person, påpeger Erik Friis- Hasché. "Det giver tandlæger en status som hadeobjekter. Ufortjent, synes jeg. Vi gør faktisk meget for at udvikle behandlingerne, dæmpe både angsten og smerterne," understreger han. Argumenter, han godt ved, preller af på mennesker med tandlægeskræk. Og patientens oplevelser, tanker, følelser og forestillinger skal mødes med respekt, pointerer Erik Friis-Hasché, der både er uddannet tandlæge og psykolog og har undervist tandlægestuderende i psykologi siden "Erindringer er meget påvirkelige. Men for patienten er de sandhed. En af mine egne patienter kunne f.eks. fortælle rædselsvækkende historier om en ond gammel heks af en kvindelig skoletandlæge, som havde forpestet ti år af hendes liv og fået hende til at tude ved hvert besøg. Jeg holdt min mund, men syntes, jeg kunne kende hende. Og ganske rigtigt: Da jeg tjekkede papirerne, viste det sig, at kvindens skoletandlæge, den onde, gamle Madam Mim, det var mig som ung, nyuddannet tandlæge," fortæller Erik Friis-Hasché. Bred vifte af beroligende bud Fobier er indlærte tankesæt, der kan aflæres. Ved at blive fortrolig med og bevidst om det, der fremkalder angsten, pointerer tandlæge-psykologen, der selv behandler tandlægefobiske patienter i sin psykologpraksis ved at lade dem rangordne tingene i klinikken efter, hvor skræmmende de virker. Hvis sprøjten med bedøvelse og spytsugeren skaber mindst angst, begynder man med at blive fortrolig med de ting og bevæge sig op ad listen. Det kan godt tage uger, og der er mødepligt hver gang. Målet med den psykologiske behandling er, at patienten gennemgår en bedøvelse og tandrensning. "Så slipper jeg dem og håber, at de fremover vil gå til eftersyn hvert halve år," siger han.

11 Ude i tandklinikkerne er kunsten at få patienter til at slappe af i høj kurs. Nogle steder kan man følge med i tandlægens arbejde på video, andre steder er der mulighed for at se film, høre musik eller sidde op under behandlingen. Hos tandlægerne Leif og Anitha Fagernæs, der gennem 10 år har behandlet patienter med forskellige grader af tandlægefobi, spænder metoderne lige fra at tegne og fortælle med afvæbnende humor til behandlinger i fuld narkose på Privathospitalet Mølholm i Vejle. "De smånervøse kan jeg godt klare, de lidt mere angste skal ind til min søde og forstående kone, og de skrækslagne de skal ind til mig. For er man rigtig bange, skal man helst ikke have for meget medløb. Det gør kun angsten værre," påpeger Leif Fagernæs. Hurtigt Helbredt Det er opsigtsvækkende ting, han får at se, når folk efter 10, 20 eller 30 års forsømmelse af tandplejen kommer til ham. Hvor tandsten og caries tager over, rådner tænderne langsomt væk. Men for en hårdt ramt tandlægefobiker er smerten og skammen at foretrække frem for bare én tur i tandlægestolen. Og selv om Leif Fagernæs kalder sig "mere praktiker end psykolog", er han dybt fascineret af hele den psykosociale udvikling og afvikling af lidelsen: "Første gang kan du opleve en patient, der klamrer sig til sin ledsager. Sveder, hyperventilerer, kramper sammen. Meget pinefuldt for alle parter. Men når vi først har rettet op på de fysiske skader, kan du efter få uger opleve det samme menneske komme spankulerende smilende herind og juble: "I aften skal jeg have gæster". Et halvt år senere bliver benene kækt smækket op i stolen, og du kan høre en person, der før var alvorligt socialt handicappet, sige, at han har haft lidt for travlt, for nu har han faktisk fået job." Enkelhed og overskuelighed er mantraerne i Leif Fagernæs behandling. Én forundersøgelse og én behandling. "Og så forventer jeg faktisk, at patienten er klar til at begynde på en frisk komme tilbage i folden og gå til tandlæge ligesom alle andre," siger han. 10 gode råd mod tandlægeskræk 1. Erkend din angst. Mange har det på samme måde som dig. 2. Skift tandlæge, hvis den, du har, ikke forstår dine problemer. 3. Forbered dig inden behandlingen f.eks. med musik eller afspændingsøvelser. 4. Mød altid veludhvilet og afstresset bedst om formiddagen. 5. Gå regelmæssigt til tandlæge. Gerne hver tredje måned. Meld ikke afbud. 6. Stil krav. Bed om pauser, når du har behov. 7. Fortæl tandlægen, når du er bange, og når det gør ondt. 8. Bed om lokalbedøvelse eller lattergas evt. et beroligende middel inden behandlingen. 9. Følg med. Bed evt. om et håndspejl, så du selv kan se, hvad der bliver lavet. 10. Spørg løs du har ret til at forstå, hvad der skal ske og hvorfor. Sæt et kryds ved hvert spørgsmål

12

13 Tekst 4 Læs novellen Lækage, og besvar spørgsmålene ud fra tekstens indhold. Markér de rigtige svar. Der er kun er ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. Lækage Af My Signe Lundhus Mølgaard Og så stod jeg op og drak op og blev sagt op, og så var jeg ligesom helt alene uden noget at give mig til, ud over at købe lidt flere øl og lidt færre smøger, så der var råd til flere øl og mere vodka og mere whisky, helst det billige fra den lokale kiosk, for så var der jo mere. Kvantitet frem for kvalitet, hiv ohøj og en hel tønde rom. Jeg vågner til en lyd af tusinde eller i hvert fald rigtig mange bomstærke mænd, som hamrer løs på verden. Søm og nagler og hæfteklammer bliver knaldet i rustrøde plader for at prøve på at hamre de få jernplader, som er tilbage efter aftenens hurlumhej og fest i gaden, sammen til et nogenlunde solidt grundlag for liv. Min usoignerede og ukontrollerede og usørgelige verden. Jeg åbner øjnene. Stirrer på mit gamle, slukkede fjernsyn. Rejser mig langsomt op. Et sejt træk. Arbejdet i mit hoved fortsætter. Og jeg sjosker gennem stuen med kurs direkte mod køkkenet. Min tidligere hvide undertrøje er farvet af forskellige ølpletter. Jeg gætter på, de fleste er Bjørnebryg. Og Spar øl, og måske stammer enkelte pletter fra nogle af de rigtig mange Elefantøl, jeg klemte ned under fodboldkampen i forgårs. Jeg kradser mig på maven og åbner med et rumlende ræb køleskabsdøren. Så rækker jeg hånden ind og griber fat i en tilfældig øl. Bare sådan for at drukne et par stykker af de tømrere, der arbejder på fuld kraft i mit indre. Efter et stykke tid begynder øllen at virke. Og jeg tager en mere. Siger til mig selv i morgen er det helt anderledes, i morgen stopper du med at drikke. Men det sagde jeg også i går og i forgårs og dagen før tirsdag og dagen efter den dag. Jeg blev fyret, fordi jeg drak i arbejdstiden. Og det er uretfærdigt, at jeg sådan uden videre blev fyret. De ved slet ikke, hvorfor jeg drikker. De tror alle sammen, at livet er så skide let, og at folk, som drikker øl, alle er sociale tabere, drukmåse og sutter og alkoholikere og perverse svin og børnelokkere og djævlens hævn over mennesket. Men det er vi ikke, og det er derfor, jeg drikker. Fordi ingen forstår, at verden er af lave, og ingen forstår, hvad jeg går igennem hver eneste dag. Derfor tager jeg mig en øl. Og endnu en. Måske to mere. Harboe. Harboe guld. Det flydende guld. Øl er guld. Men rom er bedre, konstaterer jeg, og jeg leder efter en flaske rom. Finder ingen men finder i stedet en halvtom flaske slavevodka. Alle mine flasker er halvtomme, og min bil har jeg solgt sammen med min sofa og min Phillips-dvd-optager, fordi jeg skylder penge. Og staten bliver ved med at sætte afgifter på alkohol, fordi folk, der drikker alkohol, er hjernelamme idioter, derfor straffer vi dem. Og jeg har ingen penge til taxa, så jeg må gå hele den lange vej fra købmanden og hjem, før jeg endelig kan få lov til bare at få lidt kvalitetstid med mig selv og Harboe og alle mine andre drankervenner, for det er det, vi er, i alle andres øjne. Drankere. Vi er misforståede, men det er der ingen, som tænker over, for alle kræver, at livet skal være en dans på roser, og er livet ikke engang bare den mindste smule duftende af rosenvand, jamen, så er man social taber, udskud, hængerøv, og jeg skal komme efter dig, din stive samfundsnasser, sut og særling. Men jeg sætter foden i jorden og står fast, for livet er ikke så let, som alle tror, og jeg tæller mine tomme øldåser, og der er femten, og jeg tænker på, at han om seks dage ville ha' fyldt femten, hvis ikke det havde været for den samvittighedsløse bilist dernede på Bredgade. Jeg slynger den halvtomme flaskes indhold rundt. Danner en... hvad hedder det nu... hvirvelstrøm i flasken. Og jeg sætter den for munden og hælder de rene dråber direkte ned i mavesækken. Hip hurra og en halvtom flaske slavevodka, og så går en lallende og lusket lurendrejer ud af lejligheden, og jeg laller videre ude i opgangen. Og så går jeg ned efter øl på kroen sammen med alle de andre fritidsdrankere. Og så sidder man ligesom her på en fortovssten og ønsker, at verden ikke drejede så hurtigt rundt, så man kunne komme hjem. Men det er nærmest umuligt at rejse sig. Og så er jeg bange for at falde ned af trapperne, når jeg skal sjokke hele vejen op ad dem for at kunne låse mig ind. Ja, og jeg har vistnok glemt nøglen på kroen, så nu bliver hele min lejlighed nok snart tømt, eller også lurer der en masse unge mennesker derinde, parat til at stikke mig ihjel

14 og overtage min lejlighed og forvandle den til et nyt Jagtvej 69, for jeg bor jo i opgang 69, så det hele er så sørgeligt og skammeligt og jeg arme stakkel. Jeg lægger mig ned på fortovet og kigger på stjerner. De er så svimlende langt væk, og jeg vil så gerne ha' bare en af dem. Pludselig kan jeg høre fodtrin. Så stopper de, og en hvisken fylder mit hoved. Et fnis og en pegende hånd. Jeg skal gi' dem, skal jeg, de ved intet om fejlene i verden. De ved ikke, at Søren snart har fødselsdag, at jeg ikke har råd til at købe blomster til hans grav, og at det er så skide uretfærdigt, når ens børn er det allervigtigste i verdenen, og når de vigtigste så bliver revet væk fra en, så er det hele altså ligegyldigt, og det hober sig op med tomme øldåser, men man orker ikke at fjerne dem, og så skrider konen til fordel for en anden kvinde, og tomme øldåser er lige pludselig kunst, og så bliver man fyret, fordi ingen ved noget som helst. Heller ikke de unge, de skide unge, der ikke sætter pris på de vigtige ting i livet. Og de skal heller ikke grine af mig! Besværet rejser jeg mig op. Det tager lidt tid, men så kommer jeg da også op at stå på mine lidt usikre, men ellers solide ben. Og jeg ræber og råber ud i det tætte mørke: "Kom frem og få tæssschk, I hylegrimme sschnottede sschnotunger! og så Hvis I ellerssch tør, nå!" Og også Lortesschyge pisschunger,! og så kommer de altså frem. Alle sammen. De er mindst jeg skal huske at dividere med to ti unge mennesker. Noget glimter skarpt i mørket. En af deres skide mobiltelefoner, de forkælede lortebørn. Jeg lugter sødlig røg og ungdommeligt frisind. Frisind, min bare røv fyldt med rom. Skide ligeglade, det er deres frisind, utrolig ucharmerende og undergrundslort, det er ungdommen nu til dags, pot og cola og svampeskovtur, og jeg skal komme efter dig, skal jeg. Hej skiderik, siger en af dem. "Gi'r du en øl, din nasty stodder? og jeg siger meget fast: Nej, for de ligger skisme i min vom, og hvissch det er et problem, schå skjal jeg gi' jer røvfuld, skjal jeg. Højrøstet latter runger rundt. Min mave snører sig sammen, jeg kan mærke vodkaen på vej op igen. Fandens og for helvede og for satan ind i fandens forgård. En lille dreng stiller sig frem. Skal du provokere, dit fede drankersvin? Han går lidt frem, og jeg går lidt tilbage. Nøh, siger jeg snøvlende. Jeg er sgu, sgu, sgu ikke bange for sjådan en lil' vatpik schom dig. Venter et øjeblik og tilføjer så: Eller dine blegfede gutter. Så knækker mine ben sammen, og jeg falder med et overordentligt højt klask ned på det hårde men alligevel bløde fortov. Jeg tæller lidt stjerner, før jeg mærker en skarp smerte i venstre side af min vom. En stemme skærer igennem natten: Mon ikke vi kan få lavet lækage på hans fede vom og samle al sprutten op? Så begynder jeg at græde. Men ikke bare på den stille måde, men på den der pinlige høje måde, og jeg lyder lidt som en baby, da jeg siger: "Nej, vil I ik' nok la' vær', jeg lover aldri' mer' at drik', undskjyld... Og snottet hænger ud af hovedet på mig, for det gør faktisk ret meget ondt, men det er de unge ligeglade med. Jeg mærker endnu en gang noget hårdt og koldt presse sig ind gennem min hud, og ud fosser alt mit hjerteblod og mit flydende guld, og jeg græder som en baby, og forsøger at stoppe lækagen. Jeg græder og hviner og skriger og snøfter og tænker på stakkels lille Søren, kun tre år gammel og så bang, pludselig er der bare en død, mishandlet og helt lille krop, grædende mennesker og flugtbilister i højeste gear, og jeg forsøger at stoppe lækagen, for alt strømmer ud af mig. Men det er helt umuligt, for pludselig er der et tredje hul, jeg har kun to hænder, og så giver jeg op, tænker, nå, jamen så lad dem da få det øl, og lader så hovedet hvile på fortovsstenene endnu en gang og mærker min krop give efter, men ellers mærker jeg ikke noget. Jeg kigger op på stjernerne. Og pludselig kommer en af dem ned, og den tager mig i hånden, og jeg svæver opad. Helt ædru svæver jeg opad, og jeg kigger ned og ser min blodige krop ligge helt fredfyldt. Så går flokken af unge mennesker helt uden at samle alt det spildte øl op. Dansklæreforeningen 2008

15 Sæt et kryds ved hvert spørgsmål

16 Tekst 5 Læs synspunktet Drop lektierne, og sæt streg under det ord eller udtryk i parenteserne, som passer i sammenhængen. Se hvordan i eksemplet i første afsnit. Synspunkt: Drop lektierne Per Fibæk Laursen Eleverne lærer ikke mere, når de har lektier for, end hvis de ikke har. Derfor kan vi lige så godt droppe lektierne, mener Per Fibæk Laursen. Han er professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet og en af landets førende eksperter inden for undervisning og udvikling af folkeskolen. Lektier er spild af tid. De bør omgående (anskaffes, afskaffes, tilbydes, anvendes). Eleverne lærer nemlig ikke mere, når de har lektier for, end hvis de ikke har. De fleste elever er sikkert enige i, at det er træls at lave lektier, for at sige det på jysk. Mange forældre har samme oplevelse: Det koster ofte tid og psykisk energi fra (ungernes, lærernes, forældrenes, barnepigernes) side, hvis man skal have børnene til at lave deres lektier. Hvis det virkelig er korrekt, at det er spild af tid, mener jeg naturligvis, at vi skal sløjfe lektierne. En række nye undersøgelser i udlandet, særligt USA, tyder på, at eleverne ikke (arbejder, pjækker, keder sig, lærer) mere, når de har lektier for, end hvis de ikke har. Undersøgelserne er opsamlet og formidlet af Alfi Kohn i bogen The Homework Myth (Lektiemyten). Konklusionen er, at lektier er et overgreb på børn og forældre, og at (lektierne, pligterne, undersøgelserne, beviserne) øjeblikkeligt bør afskaffes. I Danmark er vi ikke vant til at sætte spørgsmålstegn ved værdien af lektier. Det er en århundredgammel (konklusion, tradition, argumentation, irritation), at eleverne har lektier for, og vi har for vane at sætte lighedstegn mellem mange lektier og et højt fagligt niveau. Da emnet blev diskuteret i danske medier i efteråret, var konservative politikere og pædagoger straks ude med (angreb på, forsvar for, irritation over, bagtalelse af) lektierne. Tilsyneladende uden større interesse for, om de virker eller ej, men med det argument, at det beviseligt giver højere karakterer at arbejde effektivt videre med tingene hjemme. Men der står intet i folkeskoleloven om, at

17 elever skal have lektier for. Ja, der står end ikke noget om, at skolen har ret til at give eleverne lektier for. I loven og tilhørende bekendtgørelser står der, at eleverne skal undervises i de og de fag i så og så mange timer. Når skolerne derudover pålægger eleverne hjemmearbejde, sker det faktisk uden hjemmel i (skolen, beviser, fagrækken, loven). Ganske vist kan man i de store klasser få noget fornuftigt ud af lektier, hvis man altså bruger dem rigtigt. Lektier i folkeskolens første klasser er derimod under (ingen, alle, alverdens, ligelige) omstændigheder spild af tid. Ja, lektier er måske ligefrem skadelige, fordi de ødelægger elevernes (frygt for, lyst til, evne for, angst for) at lære. Det øger også (uligheden, ligheden, venskabet, fjendskabet) mellem de børn, hvis forældre kan og vil hjælpe, og dem, der er mindre heldigt stillet. Det betyder, at Rosa med akademikerforældrene næsten får for meget hjælp, mens Annas mor, der er enlig og arbejder på skiftehold, er for træt til at hjælpe Anna, når hun har (fri, ferie, hvilet sig, læst og regnet). At lektier ikke virker, er ikke det samme, som at det er overflødigt at træne og øve sig, når man skal lære noget. Tværtimod, værdien af øvelse og træning er meget grundigt dokumenteret, og vi har i den danske folkeskole haft for lidt respekt for værdien af træning. Men træningen bør foregå på skolen og ikke i hjemmet. Kan man ikke nå det hele i de almindelige undervisningstimer, bør man gøre lektierne til et fast indslag i SFO erne og lave lektiecafeer på skolen. Hvis der er faste rammer, og hvis der er voksne til rådighed med hjælp og støtte, får eleverne (mindre, intet, mere, alt) ud af træningen. Hvad med de østasiatiske lande og Finland, som ligger i toppen af PISA-ranglisten, når unges skolefærdigheder måles og sammenlignes? I disse lande laver eleverne masser af lektier. Beviser det ikke deres værdi? Nej, ikke uden videre. Det er nemlig afgørende, hvordan eleverne og deres forældre ser på lektierne. Hvis de vitterlig er præstationsorienterede og disciplinerede, kan de godt få noget ud af det. Hvis det derimod kniber med motivationen, og lektierne bliver set som en uoverkommelig (beklagelse, fornærmelse, besværgelse, belastning) for både forældre og elever, bliver udbyttet ringe. Ifølge Alfi Kohn er det problemet i USA, og det er grunden til, at han foreslår, at lektierne helt afskaffes. Hvis eleverne ikke får noget ud af at sidde og svede over bøgerne derhjemme, som flere undersøgelser viser, mener jeg derfor, at vi lige så godt kan tage (affære, afsked, fat, konsekvensen) og droppe dem. I alt fald i de små klasser. Samvirke

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

KAPITEL 1 Forfølgeren

KAPITEL 1 Forfølgeren KAPITEL 1 Forfølgeren Jeg er på vej hen til de røde fodboldbaner på Vesterbro for at spille fodbold med min bedste ven, Tommy, og nogle drenge fra hans klasse på Oehlenschlægersgades Skole. Første skoledag

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Vil skolen lege med? Leg i skolen. Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet

Vil skolen lege med? Leg i skolen. Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet Vil skolen lege med? Leg i skolen Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet Hvorfor leg i skolen? - Hvad skal legen befordre? Comenius (1592-1670) omtalte skolen som legens værksted,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Historien om heksen, der heksede Madmor Inger om til Mageløse Madam Inger og fik hende til I dag bor der en masse søde børn og nogle voksne ude i huset på

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Sociale relationer blandt børn

Sociale relationer blandt børn Sociale relationer blandt børn FOLA d. september 2010 Pernille Hviid Institut for Psykologi Københavns Universitet Børnestemmer Rasmus: Jeg er næsten lige så meget sammen med Christian, som jeg er med

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere