9. klasse - Læseprøve 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. klasse - Læseprøve 12"

Transkript

1 Tekst 1 I pjecen Stursbøl Plantage skal du så hurtigt som muligt finde svar på nogle spørgsmål. Du skal altså kun læse, hvad der er nødvendigt for at svare på disse spørgsmål. Markér det rigtige felt. Velkommen til Stursbøl Plantage Det er godt 200 år siden man begyndte at anlægge plantagen på det der dengang var et stort hedeområde. Efter store problemer i starten udviklede plantagen sig gennem årene til en tæt og produktiv skov med store værdier af især nåletræ. Orkanen i 1999 udslettede stort set hele plantagen, og et helt nyt og anderledes skov- og naturområde er nu på vej langt mere varieret med en blanding af mange træarter, især meget mere løvtræ og med åbne områder inde i skoven. Perleholm: I 2003 købte Skov- og Naturstyrelsen Perleholm, som blev en del af Stursbøl Plantage. Perleholm drives som økobase/naturskole i samarbejde med Vojens, Vamdrup og Rødding Kommuner. Stedet giver gode rammer for oplevelser i naturen. Der findes flere oplysninger på Naturvejledning: Naturvejlederen på Haderslev Statsskovdistrikt arrangerer ture og står til rådighed med forslag til aktiviteter. Handicapforhold: Vandreturene kan have enkelte passager, der ikke er velegnet for kørestole eller barnevogne. Yderligere oplysninger: Stursbøl Plantage administreres af Skov- og Naturstyrelsen og kan lokalt kontaktes ved Haderslev Statsskovdistrikt, tlf , Stursbøl Plantage Serien»Vandreture«er foldere over udvalgte naturområder. De kan fås på biblioteker og turistbureauer, samt ved indgangene til mange af områderne. Se også Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen forvalter statsejede skove og andre naturområder i hele landet tager ved driften hensyn til befolkningens friluftsliv, produktion af træ og beskyttelse af natur- og kulturværdier. Skov- og Naturstyrelsen forvalter ha skov - og andre naturområder Stursbøl Plantage med Troldeskoven Skovens historie Området var i middelalderen en del af et større, sammenhængende landbrugsområde bestående af 14 store gårde. Gårdene blev plyndret og afbrændt under svenskekrigene i 1650'erne. Vore polske hjælpetropper medbragte pest, og snart var egnen mennesketom, og arealerne sprang i lyng kun afbrudt af spredte egekrat. Området fik senere betegnelsen Oksenvad Hede. I 1802 købte kongen den første del af Oksenvad Hede for at plante skov. Siden er der tilplantet store arealer og med de senere års opkøb og tilplantning er skovens areal i dag på over 500 ha. Stursbøl plantage blev prøjsisk område som følge af krigen i 1864, hvor området kom under hertugdømmerne, men ved genforeningen efter den 1. verdenskrig i 1920 kom området tilbage til Danmark. Skoven hører til blandt landets første hedeplantninger. Beretningerne om denne hedetilplantning er spændende læsning, hvor der redegøres for de vanskelige klimatiske og jordbundsmæssige forhold og de mange prøvelser, som

2 forstfolkene måtte igennem. I forsagte man at så skovfrø i en blanding af rødgran, skovfyr, lærk og weymouthsfyr, og samtidig begyndte man at plante til med rødgranplanter. Skovrejsningen fortsatte de næste årtier, men skuffelserne var mange. Store dele af plantningerne mislykkedes, og de overlevende skovfyr blev forkrøblede, idet de blev angrebet af fyrrevikler, en sommerfugleart, hvis larver ødelægger knopperne. Skiftende forstpersonale havde trange kår og vanskeligt ved at skaffe penge til at rejse skov. I 1871 lå 215 tdl. land (ca. 120 ha) endnu uden skov. Erfaringer fra pionertilplantningen af bl.a. Stursbøl Plantage kom imidlertid til gavn, da de store hedetilplantninger i Midt- og Vestjylland blev gennemført i sidste halvdel af 1800-tallet. Tiden under prøjsisk/tysk herredømme ses bl.a. af de meget rationelt og lige anlagte nord-sydgående skovveje samt af enkelte bevarede granitsten, der afgrænser skovarealet. Skoven bærer i dag præg af stormen i december 1999, hvor næsten 80 % af træerne væltede. I store dele af skoven er alt det væltede træ fjernet, men nogle områder har fået lov at ligge mere eller mindre urørt hen, for at den naturlige udvikling efter et stormfald kan følges. Overalt har enkelte træer fået lov at blive stående for at kunne forsyne området med frø og som levested for fugle, insekter og svampe. Den nyplantede skov er meget varieret med både løvtræ og nåletræ. Allerede inden stormen blev andelen af løvtræ øget. Tidligere nåleskov blev afløst af løvtræer og de nyanlagte skovarealer mod nordøst og ved Stursbøl mod sydvest har mange løvtræer. Geologi Stursbol Plantage ligger på vandskellet Den jyske Højderyg, hvor højderyggen er sammenfaldende med hovedisrandslinien fra sidste istid. Smeltevandsflader med ringe betingelser for skovdrift findes i området omkring og syd for Stursbøl, mens betingelserne i den øvrige del af skoven er bedre på grund af morænearealernes bedre jord og mere kuperede terræn. Kulturhistorie Flere steder i skoven går man på forgreninger af Hærvejen. Det har gennem tiderne været naturligt for rejsende med fjerne rejsemål at følge Den jyske Højderyg, hvor ingen eller kun små vandløb skal krydses. Forbindelsen til specielt bronzealderen ses af de i alt 70 gravhøje, der i Stursbøl Plantage ligger i tilknytning til hærvejsforgreningerne. Netop anlæg af Stursbøl Plantage har betydet at disse mange gravhøje er bevaret. Størstedelen af højene på landbrugsarealerne uden for skoven blev fjernet før den generelle fredning af gravhøjene blev gennemført efter 2. verdenskrig. Dyreliv I skoven findes mange rådyr, og du kan være heldig at se strejfende krondyr og dådyr. Ræve-og grævlingegrave findes flere steder i skoven. Sortspætte, grønspætte og stor flagspætte findes alle i plantagen, og tilstedeværelsen af sortspætte og grønspætte kan iagttages i de mange myretuer, hvor de flere steder har lavet huller for at få fat i myrerne. Vandreture På kortet sidst i pjecen er angivet tre forskellige turforslag, der i plantagen er afmærket med farvede pletter på træerne. En regional hærvejsrute går endvidere tværs gennem skoven i nord-sydgående retning. Blå tur - Troldeskoven Turen er på ca. 1.8 km og begynder ved Troldeskovens parkeringsplads (P1). Troldeskoven er i dag udlagt som naturskov, hvilket bl.a. indebærer at der ikke er "ryddet op" efter stormen i 1999 og at de træer, der vokser frem, har sået sig selv. Troldeskoven bestod indtil stormen I 1999 af krogede skovfyr, som stammer fra plantagens første anlæg i begyndelsen af 1800-tallet. De forkrøblede træer fik lov at blive stående, og udviklede groteske former. Nogle af træerne står endnu som døde monumenter. Der er flere forklaringer på hvorfor træerne så ud som de gjorde. Sagnet siger, at skoven i gammel tid var beboet af

3 trolde. En anden forklaring er, at fyrretræerne kort tid efter plantningen blev angrebet af den lille sommerfugl fyrrevikleren, hvis larver ødelægger unge træers knopper og derved skaber de ejendommelige former. I dag er skoven helt sikkert befolket af trolde og andre underlige væsner. De er skåret ud med motorsav i en del af de væltede træer. Blå tur - Gravhøjene Turen på ca. 2 km kan passende begyndes fra parkeringspladserne P1 eller P2. Bemærk især områdets mange gravhøje, som har forbindelse med såvel tidligere bopladser her som med Hærvejen. Tidligere stod her mest rødgran, men på grund af stormfald og billeangreb, har det været nødvendigt at rydde skoven, og der er lavet nye blandede bevoksninger. Gul tur Turen på ca. 4,4 km har udgangspunkt på parkeringspladsen P3. Mod nord kommer man straks forbi en meget stor gravhøj. Flere steder på turen ses forsøgsområder, hvor der ikke er "ryddet op efter stormen i Her undersøges det, hvad der naturligt vil ske efter et stormfald. Rundt i området star enkelte store træer, Det er stort set kun douglasgran, der har overlevet stormen, Ca. midtvejs på turen findes resterne af en gammel kreaturfold. Den har muligvis haft forbindelse med Hærvejen, idet den kan være brugt til ophold for kreaturer under lejrslagning. Kreaturfolden kan også være et levn fra den landsby, som engang lå her. Skovfogedboligen "Stursbølhus" stammer fra Det menes, at huset er bygget på tomten af en større gård måske et herresæde eller en krongård. "Festpladsen" blev formentlig anlagt i 1845 måske til brug for militærparader. I mange år blev der her afholdt fester, men i 1864 forbød tyskerne al aktivitet på pladsen. Som et levn fra denne tid kan man flere steder finde rester af kulturplanter som f.eks. kodriver og rosmarin. Hærvejen Hærvejen løber mellem Viborg og Padborg. Den går tværs gennem Stursbøl Plantage, dels som vandreture ad smalle stier, dels som cykelrute ad skovveje. Ved Stursbøl passerer Hærvejen en gammel hærvejskro, der er genopstået som Café Ellegaard. Foldere over Hærvejen kan købes hos boghandlere og på turistbureauer.

4

5 Sæt et kryds ved hvert spørgsmål

6 Tekst 2 Læs folkeeventyret Sven Tyvskæg, og besvar spørgsmålene ud fra tekstens indhold. Markér de rigtige svar. Der er kun er ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. SVEND TYVSKÆG Evald Tang Kristensen Der var engang en kone, der boede i kanten af en skov. Hun havde en lille dreng, som hun havde fået, fordi hun var blevet lokket. Da han var blevet så stor, at han skulle til at lære at læse, ville han ikke have noget med det at gøre. Præsten gav hans mor ordre til at sende ham i skole, men han ville ikke og sagde, at han hellere ville gå i lære hos Svend Tyvskæg ude i skoven end lære at læse. Svend Tyvskæg var mestertyv, og han havde mange svende, som skulle hjælpe ham med at stjæle. Når man havde været i lære hos ham i 3 år, blev man gjort til mester. Der var næsten ingen, der turde komme ud til Svend Tyvskæg, men drengen besluttede at drage derud og give sig i tjeneste hos ham. Tyvskæg havde to svende, som blev uvenner lige efter, at drengen var kommet. Den ene påstod, at han var bedre til at stjæle end den anden. Da sagde Svend Tyvskæg til den ene, at nu skulle han gå hen og stjæle en ko samme nat. Og da han var gået, sagde han til den anden: "Kan du nu stjæle den ko fra ham, inden han kommer hjem, så skal du være mester i stedet for ham, og så vil jeg slet ikke have ham i min tjeneste længere." Den første svend gik hen og stjal koen, og den anden gik bagefter. Om natten kravlede han op i et træ og hængte sig ved benene med hovedet nedad. Da den første svend kom traskende med koen, standsede han og stod og

7 kiggede lidt på den anden, men tog sig ikke videre af det og lod ham hænge. Den anden svend kravlede ned og løb uden om den første, og da han var kommet et stykke hen, hængte han sig op igen ligesådan med hovedet nedad. Da den første svend kom traskende forbi og så, at det var den samme som før, troede han, at han var faret vild og gået i ring, siden han nu så ham der for anden gang. Men han lod ham alligevel hænge og trak videre med koen. Den anden sprang atter ned og løb foran og hængte sig i benene igen. Da den første igen kom forbi ham, blev han helt sikker på, at han var faret vild, nu havde han været forbi det samme menneske tre gange. Han bandt alligevel koen og gik tilbage ad vejen for at se, om der hang nogen på det forrige sted. Imens sprang den anden ned fra træet, huggede koen og trak hjem til Svend Tyvskæg med den. Da den første lidt efter kom hjem, havde han ganske vist nok stjålet en ko, men han havde mistet den igen, og så blev han afskediget, Svend Tyvskæg ville ikke have ham længere. Den svend, der blev tilbage, blev sendt hen for at stjæle en hest. Og da sagde drengen, at han kunne godt stjæle den fra ham, inden han igen nåede hjem med den. "Ja, dersom du kan gøre det," sagde Svend Tyvskæg, "så vil jeg heller ikke have ham længere, så skal vi ikke være andre her end mig og dig." Drengen fulgte efter svenden. Han tog et par nye sko med, som han havde haft stående derhjemme. Den ene satte han på vejen, hvor svenden skulle komme med hesten, som han godt nok fik stjålet. Han kom forbi skoen, som han kunne se passede ham, men da den anden sko manglede, lod han den stå. Da han kom et stykke længere frem, fandt han imidlertid den anden, som drengen havde sat der, og han fortrød, at han ikke havde taget den første sko med sig. Han bandt hesten og gik tilbage efter den, for så havde han jo et par. Imens huggede drengen hesten og vendte hjem til Svend Tyvskæg med den. Da den anden kom hjem uden hest, blev han også afskediget. Nu var der ikke andre end drengen og Svend Tyvskæg. En dag sagde mesteren til drengen, at der ikke var noget, han var mere bange for end præstens grå hest. Den havde engang været efter ham og sparket ham. Drengen sagde, at han ville gå op og stjæle den om natten. "Tør du være med til det? Der er ingen fare ved det, vi skal nok få fat i hesten, du skal bare følge med," sagde han til Tyvskæg. Om aftenen gik de op til præstegården. Da de kom ind, spurgte præsten, hvor de skulle hen, for han havde aldrig set Svend Tyvskæg og kendte ham ikke. Drengen svarede, at de ville gå igennem skoven i nat. Det rådede præsten dem fra, for det var farligt. Der var en tyv derinde i skoven, sagde han, som man kaldte Svend Tyvskæg, og han ville gøre dem fortræd, så de måtte hellere overnatte i præstegarden. Da folkene kom ind for at få aftensmad, bød præsten de fremmede at sætte sig og få noget mad med. Da lyset blev tændt, havde Svend Tyvskæg sat sig ved den nedre bordende, for han ville ikke for tæt på lyset. Men drengen satte sig ved den øvre bordende hos præsten, som blev der for at snakke med dem, imens de spiste. Så spurgte drengen, om præsten kendte noget til denne her Svend Tyvskæg. Nej, han kendte ham kun efter rygter, han havde aldrig nogensinde set ham. "Da sidder han ellers ved den nedre bordende," sagde drengen. "Det kan jeg ikke tro," sagde præsten, men han tog lige godt lyset og gik ned for at betragte ham. Svend Tyvskæg blev bange og sprang op og løb ud, han turde ikke være der.

8 "Lad os få den grå hest ud efter ham," sagde præsten. "Ja, lad mig komme op på den," sagde drengen, "så skal jeg snart indhente ham." Drengen kom på hesten og satte efter Svend Tyvskæg. Men det var for at stjæle hesten, at han bar sig sådan ad, så nu var præsten fri for den, og snart var både Svend Tyvskæg og drengen langt væk. Røveren var godt tilfreds med, at de havde fået stjålet hesten, men han var lige godt gal på drengen, for det var et temmelig voveligt spil, han havde sat i gang, de havde jo nær fanget ham. Det var drengen ligeglad med, nu var det ham nemlig om at gøre at blive fri for Tyvskæg, for han havde en masse guld og sølv, og det ville drengen godt have. En dag var det dejligt vejr, og de gik sammen ud i skoven. Da kom de forbi en galge, hvor der for nylig var blevet en hængt. Drengen kravlede op og fik et tov op i træet, som man kunne hejse op og ned. Da han var kommet helt op, råbte han, at han kunne se et stort slot i det fjerne, der skulle de hen og stjæle, for der måtte være meget at tage. Svend Tyvskæg sagde, at han ikke kendte noget til det slot, det havde han aldrig set. "Da skal jeg hejse dig op i dette her tov," sagde drengen, da han var nede, "så du kan få det at se, for du kan jo ikke klatre, ligesom jeg kan. Han hejste Svend Tyvskæg op, og bandt strikken fast forneden. Svend ville ned igen, men drengen løb hen til præsten og meldte, at nu hang Svend Tyvskæg derude, og nu kunne præsten komme og få sin hest. De gjorde nu anstalter til at få ham fanget. Præsten fik bud efter sognefolkene til hjælp, og Tyvskæg blev taget ned og henrettet. Præsten fik sin hest igen, og drengen fik lov at beholde alt sølvet og guldet på den betingelse, at han lærte at læse, og det lovede han. Sæt et kryds ved hvert spørgsmål

9 Tekst 3 Læs artiklen Mor, Mor, han borede slet ikke, og besvar spørgsmålene ud fra tekstens indhold. Markér de rigtige svar. Der er kun er ét rigtigt svar til hvert spørgsmål.

10 Mor, Mor, han borede slet ikke Af Karin Svennevig Hyldig Tandlægen er den eneste person, der findes en fobi imod og hver tredje dansker har tandlægeskræk i et eller andet omfang. De fleste nøjes med at optræde irritabelt, rende lidt mere på toilettet, ryste på hænderne, rødme på halsen, svede, sove dårligt om natten og plages af vågne mareridt i dagtimerne bare en dags tid eller to op til besøget hos tandlægen. Enkelte udebliver eller stikker af fra venteværelset. Og ca. hver 10. dansker kontakter slet ikke tandlægen. Af ren rædsel. "Selv sveder jeg da også i hænderne, når jeg skal til tandeftersyn," indrømmer lederen af Klinik for Psykologisk Behandling og Forskning ved Tandlægeskolen i København, Erik Friis-Hasché. Med oprejst pande. Om nogen ved han nemlig, at fobier mod tandbehandlinger nyder stor forståelse blandt danskere. Et gys man kan dele med fremmede "Tandlægeskræk er et samtaleemne, der altid er på hitlisten. Så socialt accepteret, at vi nærmest hygger os med at dele angsten på arbejdspladsen, ved kaffebordet og i bussen. Hårrejsende historier er i omløb, og de bliver helt sikkert ikke mindre spændende af at blive genfortalt," konstaterer han tørt. Den formodning kan kollegaen, tandlæge Leif Fagernæs i Kolding, bekræfte: "Blandt kolleger har jeg aldrig mødt historier, der var bare halvt så forfærdelige som dem, jeg hørte, da jeg som ung tandlægestuderende kørte taxa i København: Passagererne kunne fortælle om visdomstænder med rødder, der gik helt ned omkring knoglen og skulle tages med dynamit," siger han med skæv ironi og løftet pegefinger: "Hør, hvis du skriver dét, bliver du nødt til at forsikre læserne om, at vi aldrig bruger dynamit. I virkelighedens verden er vores metoder jo yderst skånsomme, men folk tror på det mest uhyrlige." Ufortjent hadeobjekt Vel er masser af mennesker bange for lægens nåle, knæklydene hos kiropraktoren eller barberens skarpslebne værktøj. Men tandlægeskræk er den eneste fobiske lidelse, der sprogligt relaterer til en person, påpeger Erik Friis- Hasché. "Det giver tandlæger en status som hadeobjekter. Ufortjent, synes jeg. Vi gør faktisk meget for at udvikle behandlingerne, dæmpe både angsten og smerterne," understreger han. Argumenter, han godt ved, preller af på mennesker med tandlægeskræk. Og patientens oplevelser, tanker, følelser og forestillinger skal mødes med respekt, pointerer Erik Friis-Hasché, der både er uddannet tandlæge og psykolog og har undervist tandlægestuderende i psykologi siden "Erindringer er meget påvirkelige. Men for patienten er de sandhed. En af mine egne patienter kunne f.eks. fortælle rædselsvækkende historier om en ond gammel heks af en kvindelig skoletandlæge, som havde forpestet ti år af hendes liv og fået hende til at tude ved hvert besøg. Jeg holdt min mund, men syntes, jeg kunne kende hende. Og ganske rigtigt: Da jeg tjekkede papirerne, viste det sig, at kvindens skoletandlæge, den onde, gamle Madam Mim, det var mig som ung, nyuddannet tandlæge," fortæller Erik Friis-Hasché. Bred vifte af beroligende bud Fobier er indlærte tankesæt, der kan aflæres. Ved at blive fortrolig med og bevidst om det, der fremkalder angsten, pointerer tandlæge-psykologen, der selv behandler tandlægefobiske patienter i sin psykologpraksis ved at lade dem rangordne tingene i klinikken efter, hvor skræmmende de virker. Hvis sprøjten med bedøvelse og spytsugeren skaber mindst angst, begynder man med at blive fortrolig med de ting og bevæge sig op ad listen. Det kan godt tage uger, og der er mødepligt hver gang. Målet med den psykologiske behandling er, at patienten gennemgår en bedøvelse og tandrensning. "Så slipper jeg dem og håber, at de fremover vil gå til eftersyn hvert halve år," siger han.

11 Ude i tandklinikkerne er kunsten at få patienter til at slappe af i høj kurs. Nogle steder kan man følge med i tandlægens arbejde på video, andre steder er der mulighed for at se film, høre musik eller sidde op under behandlingen. Hos tandlægerne Leif og Anitha Fagernæs, der gennem 10 år har behandlet patienter med forskellige grader af tandlægefobi, spænder metoderne lige fra at tegne og fortælle med afvæbnende humor til behandlinger i fuld narkose på Privathospitalet Mølholm i Vejle. "De smånervøse kan jeg godt klare, de lidt mere angste skal ind til min søde og forstående kone, og de skrækslagne de skal ind til mig. For er man rigtig bange, skal man helst ikke have for meget medløb. Det gør kun angsten værre," påpeger Leif Fagernæs. Hurtigt Helbredt Det er opsigtsvækkende ting, han får at se, når folk efter 10, 20 eller 30 års forsømmelse af tandplejen kommer til ham. Hvor tandsten og caries tager over, rådner tænderne langsomt væk. Men for en hårdt ramt tandlægefobiker er smerten og skammen at foretrække frem for bare én tur i tandlægestolen. Og selv om Leif Fagernæs kalder sig "mere praktiker end psykolog", er han dybt fascineret af hele den psykosociale udvikling og afvikling af lidelsen: "Første gang kan du opleve en patient, der klamrer sig til sin ledsager. Sveder, hyperventilerer, kramper sammen. Meget pinefuldt for alle parter. Men når vi først har rettet op på de fysiske skader, kan du efter få uger opleve det samme menneske komme spankulerende smilende herind og juble: "I aften skal jeg have gæster". Et halvt år senere bliver benene kækt smækket op i stolen, og du kan høre en person, der før var alvorligt socialt handicappet, sige, at han har haft lidt for travlt, for nu har han faktisk fået job." Enkelhed og overskuelighed er mantraerne i Leif Fagernæs behandling. Én forundersøgelse og én behandling. "Og så forventer jeg faktisk, at patienten er klar til at begynde på en frisk komme tilbage i folden og gå til tandlæge ligesom alle andre," siger han. 10 gode råd mod tandlægeskræk 1. Erkend din angst. Mange har det på samme måde som dig. 2. Skift tandlæge, hvis den, du har, ikke forstår dine problemer. 3. Forbered dig inden behandlingen f.eks. med musik eller afspændingsøvelser. 4. Mød altid veludhvilet og afstresset bedst om formiddagen. 5. Gå regelmæssigt til tandlæge. Gerne hver tredje måned. Meld ikke afbud. 6. Stil krav. Bed om pauser, når du har behov. 7. Fortæl tandlægen, når du er bange, og når det gør ondt. 8. Bed om lokalbedøvelse eller lattergas evt. et beroligende middel inden behandlingen. 9. Følg med. Bed evt. om et håndspejl, så du selv kan se, hvad der bliver lavet. 10. Spørg løs du har ret til at forstå, hvad der skal ske og hvorfor. Sæt et kryds ved hvert spørgsmål

12

13 Tekst 4 Læs novellen Lækage, og besvar spørgsmålene ud fra tekstens indhold. Markér de rigtige svar. Der er kun er ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. Lækage Af My Signe Lundhus Mølgaard Og så stod jeg op og drak op og blev sagt op, og så var jeg ligesom helt alene uden noget at give mig til, ud over at købe lidt flere øl og lidt færre smøger, så der var råd til flere øl og mere vodka og mere whisky, helst det billige fra den lokale kiosk, for så var der jo mere. Kvantitet frem for kvalitet, hiv ohøj og en hel tønde rom. Jeg vågner til en lyd af tusinde eller i hvert fald rigtig mange bomstærke mænd, som hamrer løs på verden. Søm og nagler og hæfteklammer bliver knaldet i rustrøde plader for at prøve på at hamre de få jernplader, som er tilbage efter aftenens hurlumhej og fest i gaden, sammen til et nogenlunde solidt grundlag for liv. Min usoignerede og ukontrollerede og usørgelige verden. Jeg åbner øjnene. Stirrer på mit gamle, slukkede fjernsyn. Rejser mig langsomt op. Et sejt træk. Arbejdet i mit hoved fortsætter. Og jeg sjosker gennem stuen med kurs direkte mod køkkenet. Min tidligere hvide undertrøje er farvet af forskellige ølpletter. Jeg gætter på, de fleste er Bjørnebryg. Og Spar øl, og måske stammer enkelte pletter fra nogle af de rigtig mange Elefantøl, jeg klemte ned under fodboldkampen i forgårs. Jeg kradser mig på maven og åbner med et rumlende ræb køleskabsdøren. Så rækker jeg hånden ind og griber fat i en tilfældig øl. Bare sådan for at drukne et par stykker af de tømrere, der arbejder på fuld kraft i mit indre. Efter et stykke tid begynder øllen at virke. Og jeg tager en mere. Siger til mig selv i morgen er det helt anderledes, i morgen stopper du med at drikke. Men det sagde jeg også i går og i forgårs og dagen før tirsdag og dagen efter den dag. Jeg blev fyret, fordi jeg drak i arbejdstiden. Og det er uretfærdigt, at jeg sådan uden videre blev fyret. De ved slet ikke, hvorfor jeg drikker. De tror alle sammen, at livet er så skide let, og at folk, som drikker øl, alle er sociale tabere, drukmåse og sutter og alkoholikere og perverse svin og børnelokkere og djævlens hævn over mennesket. Men det er vi ikke, og det er derfor, jeg drikker. Fordi ingen forstår, at verden er af lave, og ingen forstår, hvad jeg går igennem hver eneste dag. Derfor tager jeg mig en øl. Og endnu en. Måske to mere. Harboe. Harboe guld. Det flydende guld. Øl er guld. Men rom er bedre, konstaterer jeg, og jeg leder efter en flaske rom. Finder ingen men finder i stedet en halvtom flaske slavevodka. Alle mine flasker er halvtomme, og min bil har jeg solgt sammen med min sofa og min Phillips-dvd-optager, fordi jeg skylder penge. Og staten bliver ved med at sætte afgifter på alkohol, fordi folk, der drikker alkohol, er hjernelamme idioter, derfor straffer vi dem. Og jeg har ingen penge til taxa, så jeg må gå hele den lange vej fra købmanden og hjem, før jeg endelig kan få lov til bare at få lidt kvalitetstid med mig selv og Harboe og alle mine andre drankervenner, for det er det, vi er, i alle andres øjne. Drankere. Vi er misforståede, men det er der ingen, som tænker over, for alle kræver, at livet skal være en dans på roser, og er livet ikke engang bare den mindste smule duftende af rosenvand, jamen, så er man social taber, udskud, hængerøv, og jeg skal komme efter dig, din stive samfundsnasser, sut og særling. Men jeg sætter foden i jorden og står fast, for livet er ikke så let, som alle tror, og jeg tæller mine tomme øldåser, og der er femten, og jeg tænker på, at han om seks dage ville ha' fyldt femten, hvis ikke det havde været for den samvittighedsløse bilist dernede på Bredgade. Jeg slynger den halvtomme flaskes indhold rundt. Danner en... hvad hedder det nu... hvirvelstrøm i flasken. Og jeg sætter den for munden og hælder de rene dråber direkte ned i mavesækken. Hip hurra og en halvtom flaske slavevodka, og så går en lallende og lusket lurendrejer ud af lejligheden, og jeg laller videre ude i opgangen. Og så går jeg ned efter øl på kroen sammen med alle de andre fritidsdrankere. Og så sidder man ligesom her på en fortovssten og ønsker, at verden ikke drejede så hurtigt rundt, så man kunne komme hjem. Men det er nærmest umuligt at rejse sig. Og så er jeg bange for at falde ned af trapperne, når jeg skal sjokke hele vejen op ad dem for at kunne låse mig ind. Ja, og jeg har vistnok glemt nøglen på kroen, så nu bliver hele min lejlighed nok snart tømt, eller også lurer der en masse unge mennesker derinde, parat til at stikke mig ihjel

14 og overtage min lejlighed og forvandle den til et nyt Jagtvej 69, for jeg bor jo i opgang 69, så det hele er så sørgeligt og skammeligt og jeg arme stakkel. Jeg lægger mig ned på fortovet og kigger på stjerner. De er så svimlende langt væk, og jeg vil så gerne ha' bare en af dem. Pludselig kan jeg høre fodtrin. Så stopper de, og en hvisken fylder mit hoved. Et fnis og en pegende hånd. Jeg skal gi' dem, skal jeg, de ved intet om fejlene i verden. De ved ikke, at Søren snart har fødselsdag, at jeg ikke har råd til at købe blomster til hans grav, og at det er så skide uretfærdigt, når ens børn er det allervigtigste i verdenen, og når de vigtigste så bliver revet væk fra en, så er det hele altså ligegyldigt, og det hober sig op med tomme øldåser, men man orker ikke at fjerne dem, og så skrider konen til fordel for en anden kvinde, og tomme øldåser er lige pludselig kunst, og så bliver man fyret, fordi ingen ved noget som helst. Heller ikke de unge, de skide unge, der ikke sætter pris på de vigtige ting i livet. Og de skal heller ikke grine af mig! Besværet rejser jeg mig op. Det tager lidt tid, men så kommer jeg da også op at stå på mine lidt usikre, men ellers solide ben. Og jeg ræber og råber ud i det tætte mørke: "Kom frem og få tæssschk, I hylegrimme sschnottede sschnotunger! og så Hvis I ellerssch tør, nå!" Og også Lortesschyge pisschunger,! og så kommer de altså frem. Alle sammen. De er mindst jeg skal huske at dividere med to ti unge mennesker. Noget glimter skarpt i mørket. En af deres skide mobiltelefoner, de forkælede lortebørn. Jeg lugter sødlig røg og ungdommeligt frisind. Frisind, min bare røv fyldt med rom. Skide ligeglade, det er deres frisind, utrolig ucharmerende og undergrundslort, det er ungdommen nu til dags, pot og cola og svampeskovtur, og jeg skal komme efter dig, skal jeg. Hej skiderik, siger en af dem. "Gi'r du en øl, din nasty stodder? og jeg siger meget fast: Nej, for de ligger skisme i min vom, og hvissch det er et problem, schå skjal jeg gi' jer røvfuld, skjal jeg. Højrøstet latter runger rundt. Min mave snører sig sammen, jeg kan mærke vodkaen på vej op igen. Fandens og for helvede og for satan ind i fandens forgård. En lille dreng stiller sig frem. Skal du provokere, dit fede drankersvin? Han går lidt frem, og jeg går lidt tilbage. Nøh, siger jeg snøvlende. Jeg er sgu, sgu, sgu ikke bange for sjådan en lil' vatpik schom dig. Venter et øjeblik og tilføjer så: Eller dine blegfede gutter. Så knækker mine ben sammen, og jeg falder med et overordentligt højt klask ned på det hårde men alligevel bløde fortov. Jeg tæller lidt stjerner, før jeg mærker en skarp smerte i venstre side af min vom. En stemme skærer igennem natten: Mon ikke vi kan få lavet lækage på hans fede vom og samle al sprutten op? Så begynder jeg at græde. Men ikke bare på den stille måde, men på den der pinlige høje måde, og jeg lyder lidt som en baby, da jeg siger: "Nej, vil I ik' nok la' vær', jeg lover aldri' mer' at drik', undskjyld... Og snottet hænger ud af hovedet på mig, for det gør faktisk ret meget ondt, men det er de unge ligeglade med. Jeg mærker endnu en gang noget hårdt og koldt presse sig ind gennem min hud, og ud fosser alt mit hjerteblod og mit flydende guld, og jeg græder som en baby, og forsøger at stoppe lækagen. Jeg græder og hviner og skriger og snøfter og tænker på stakkels lille Søren, kun tre år gammel og så bang, pludselig er der bare en død, mishandlet og helt lille krop, grædende mennesker og flugtbilister i højeste gear, og jeg forsøger at stoppe lækagen, for alt strømmer ud af mig. Men det er helt umuligt, for pludselig er der et tredje hul, jeg har kun to hænder, og så giver jeg op, tænker, nå, jamen så lad dem da få det øl, og lader så hovedet hvile på fortovsstenene endnu en gang og mærker min krop give efter, men ellers mærker jeg ikke noget. Jeg kigger op på stjernerne. Og pludselig kommer en af dem ned, og den tager mig i hånden, og jeg svæver opad. Helt ædru svæver jeg opad, og jeg kigger ned og ser min blodige krop ligge helt fredfyldt. Så går flokken af unge mennesker helt uden at samle alt det spildte øl op. Dansklæreforeningen 2008

15 Sæt et kryds ved hvert spørgsmål

16 Tekst 5 Læs synspunktet Drop lektierne, og sæt streg under det ord eller udtryk i parenteserne, som passer i sammenhængen. Se hvordan i eksemplet i første afsnit. Synspunkt: Drop lektierne Per Fibæk Laursen Eleverne lærer ikke mere, når de har lektier for, end hvis de ikke har. Derfor kan vi lige så godt droppe lektierne, mener Per Fibæk Laursen. Han er professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet og en af landets førende eksperter inden for undervisning og udvikling af folkeskolen. Lektier er spild af tid. De bør omgående (anskaffes, afskaffes, tilbydes, anvendes). Eleverne lærer nemlig ikke mere, når de har lektier for, end hvis de ikke har. De fleste elever er sikkert enige i, at det er træls at lave lektier, for at sige det på jysk. Mange forældre har samme oplevelse: Det koster ofte tid og psykisk energi fra (ungernes, lærernes, forældrenes, barnepigernes) side, hvis man skal have børnene til at lave deres lektier. Hvis det virkelig er korrekt, at det er spild af tid, mener jeg naturligvis, at vi skal sløjfe lektierne. En række nye undersøgelser i udlandet, særligt USA, tyder på, at eleverne ikke (arbejder, pjækker, keder sig, lærer) mere, når de har lektier for, end hvis de ikke har. Undersøgelserne er opsamlet og formidlet af Alfi Kohn i bogen The Homework Myth (Lektiemyten). Konklusionen er, at lektier er et overgreb på børn og forældre, og at (lektierne, pligterne, undersøgelserne, beviserne) øjeblikkeligt bør afskaffes. I Danmark er vi ikke vant til at sætte spørgsmålstegn ved værdien af lektier. Det er en århundredgammel (konklusion, tradition, argumentation, irritation), at eleverne har lektier for, og vi har for vane at sætte lighedstegn mellem mange lektier og et højt fagligt niveau. Da emnet blev diskuteret i danske medier i efteråret, var konservative politikere og pædagoger straks ude med (angreb på, forsvar for, irritation over, bagtalelse af) lektierne. Tilsyneladende uden større interesse for, om de virker eller ej, men med det argument, at det beviseligt giver højere karakterer at arbejde effektivt videre med tingene hjemme. Men der står intet i folkeskoleloven om, at

17 elever skal have lektier for. Ja, der står end ikke noget om, at skolen har ret til at give eleverne lektier for. I loven og tilhørende bekendtgørelser står der, at eleverne skal undervises i de og de fag i så og så mange timer. Når skolerne derudover pålægger eleverne hjemmearbejde, sker det faktisk uden hjemmel i (skolen, beviser, fagrækken, loven). Ganske vist kan man i de store klasser få noget fornuftigt ud af lektier, hvis man altså bruger dem rigtigt. Lektier i folkeskolens første klasser er derimod under (ingen, alle, alverdens, ligelige) omstændigheder spild af tid. Ja, lektier er måske ligefrem skadelige, fordi de ødelægger elevernes (frygt for, lyst til, evne for, angst for) at lære. Det øger også (uligheden, ligheden, venskabet, fjendskabet) mellem de børn, hvis forældre kan og vil hjælpe, og dem, der er mindre heldigt stillet. Det betyder, at Rosa med akademikerforældrene næsten får for meget hjælp, mens Annas mor, der er enlig og arbejder på skiftehold, er for træt til at hjælpe Anna, når hun har (fri, ferie, hvilet sig, læst og regnet). At lektier ikke virker, er ikke det samme, som at det er overflødigt at træne og øve sig, når man skal lære noget. Tværtimod, værdien af øvelse og træning er meget grundigt dokumenteret, og vi har i den danske folkeskole haft for lidt respekt for værdien af træning. Men træningen bør foregå på skolen og ikke i hjemmet. Kan man ikke nå det hele i de almindelige undervisningstimer, bør man gøre lektierne til et fast indslag i SFO erne og lave lektiecafeer på skolen. Hvis der er faste rammer, og hvis der er voksne til rådighed med hjælp og støtte, får eleverne (mindre, intet, mere, alt) ud af træningen. Hvad med de østasiatiske lande og Finland, som ligger i toppen af PISA-ranglisten, når unges skolefærdigheder måles og sammenlignes? I disse lande laver eleverne masser af lektier. Beviser det ikke deres værdi? Nej, ikke uden videre. Det er nemlig afgørende, hvordan eleverne og deres forældre ser på lektierne. Hvis de vitterlig er præstationsorienterede og disciplinerede, kan de godt få noget ud af det. Hvis det derimod kniber med motivationen, og lektierne bliver set som en uoverkommelig (beklagelse, fornærmelse, besværgelse, belastning) for både forældre og elever, bliver udbyttet ringe. Ifølge Alfi Kohn er det problemet i USA, og det er grunden til, at han foreslår, at lektierne helt afskaffes. Hvis eleverne ikke får noget ud af at sidde og svede over bøgerne derhjemme, som flere undersøgelser viser, mener jeg derfor, at vi lige så godt kan tage (affære, afsked, fat, konsekvensen) og droppe dem. I alt fald i de små klasser. Samvirke

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Mange angste ender som alkoholikere

Mange angste ender som alkoholikere 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Mange angste ender som alkoholikere Op mod hver femte alkoholmisbruger er endt i sit misbrug i et forsøg på at selvmedicinere sig ud af en uopdaget angstlidelse. En tragedie,

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Unge Alkohol. En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse

Unge Alkohol. En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse & Unge Alkohol En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse GODA Foreningen God Alkoholkultur udskrev i november 2013 en novellekonkurrence, hvor elever fra 7. - 10. klasse kunne skrive deres

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

Pegasusdøren. Kapitel 1

Pegasusdøren. Kapitel 1 Pegasusdøren Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-21-5 Kapitel 1 Udenfor regnede

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Ildens oprindelse / 15. Kultur og tro / 25 Ræven Antonio / 26. Bunkeren / 31. Natur og klima / 45 Venskabsknob / 47

Ildens oprindelse / 15. Kultur og tro / 25 Ræven Antonio / 26. Bunkeren / 31. Natur og klima / 45 Venskabsknob / 47 Alle børn har ret til uddannelse. IBIS er med til at sikre, at alle børn i verden kommer i skole. Når du læser historierne i LæseRaketten, er du med til at sætte fokus på børns ret til skolegang. LÆSERAKETTEN

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

GRENEN. - og de ti første ungdomssanktionsforløb. Den sikrede døgninstitution. Psykiatri og Social SPECIALOMRÅDE. Kriminalitetstruede børn og unge

GRENEN. - og de ti første ungdomssanktionsforløb. Den sikrede døgninstitution. Psykiatri og Social SPECIALOMRÅDE. Kriminalitetstruede børn og unge Den sikrede døgninstitution GRENEN - og de ti første ungdomssanktionsforløb»de fik én til at tro på, at man kunne noget andet.«specialområde Kriminalitetstruede børn og unge Psykiatri og Social Forord

Læs mere

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Af medlemmer hos Forfattervaerk.net Forsideillustration af Nanna Kolborg og den juridiske bid... Den enkelte forfatters copyright er beskyttet

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

Kære Morten Pedersen. Vi glæder mig til at se dig. Venlig hilsen. AF - Fyn

Kære Morten Pedersen. Vi glæder mig til at se dig. Venlig hilsen. AF - Fyn Kære Spiller Tak fordi du har valgt at spille mit scenarie. Kompasset er et scenarie baseret på forskellige oplevelser fra det virkelige liv. Selvfølgeligt opstillet, da det jo er til rollespil. Derfor

Læs mere

Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage

Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage 2 Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage Tilbage i topform på jobbet og i privaten Kirsti Hauge Weightless Ink 3 Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage Af Kirsti Hauge 1. udgave,

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN?

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog

Læs mere

sv: Jeg er uddannet som socialpædagog, og har haft 2½ år på Sam-Basis på RUC,

sv: Jeg er uddannet som socialpædagog, og har haft 2½ år på Sam-Basis på RUC, sp: ja! sp: Nåh ja, det ved jeg ikke, om du har lyst til lige at læse de der spørgsmål igennem, så du ved, hvad det er vi er interesseret i at spørge dig om? sv: Joh, det kunne jeg godt gøre. Pause sv:

Læs mere