Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Favrskov kommune er en af de 19 kommuner, som sammen danner Region Midtjylland. I kommunen er ca indbyggere, og det geografiske område dækker ca. 539 kvadratkilometer pr. 1. januar r er under borgmesteren og kommunaldirektøren organiseret i 4 forvaltninger: Teknik og Kultur, Job og Økonomi, Social og Sundhed samt Børn og Skole. Social og sundhedsforvaltningen er igen opdelt i 4 områder: Sekretariat, Ældre, Social, handicap og psykiatri og Sundhedsområdet. Se mere på Ældreområdet ledes af en ældrechef og er opdelt i 3 hjemmeplejedistrikter og 3 plejecenterdistrikter, som hver er ledet af en distriktsleder. Det overordnede sygeplejefaglige ansvar ligger i distriktsledergruppen og den daglige ledelse varetages af gruppelederne for sygeplejerskerne. Som studerende vil du blive tilknyttet et af hjemmeplejedistrikterne også kaldet Favrskov Syd, Favrskov Nord eller Favrskov Vest. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle s vigtigste samarbejdspartnere er borgeren og dennes pårørende. Sygeplejerskerne er organiseret i deres egen personalegruppe, som dagligt arbejder tæt sammen med grupper af sundhedspersonale bestående af social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter og ufaglært personale. I daglig tale omtales denne gruppe som hjælpergruppen. I nogle områder i kommunen har sygeplejerskegruppen og hjælpergruppen faste møder om morgen eller over middag. I andre gruppe er der mere uformelle kontakter og møder i løbet af dagen. Internt i ældreområdet samarbejdes der med: Social og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter samt elever. Gruppeledere. Aktivitetsmedarbejdere indenfor social og sundhedsområdet herunder fysioterapeuter, ergoterapeuter og social og sundhedsassistenter. Sundhedsfagligt personale som tager sig af forebyggende hjemmebesøg, rehabiliteringsteam og støtteteam. Visitationsteams, som blandt andet visiterer til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, kropsbårende hjælpemidler samt til aflastnings- og genoptræningsophold. Der samarbejdes med visitationen om praktisk hjælp, bistand og komplekse plejeforløb. Korttidsafdelingerne i Hammel, Hinnerup og Ulstrup. Sundhedsklinikker, hørevejleder, uddannelsesafdelingen, demenskoordinatorerne, Køkkenet Hinneruplund og diætist. Sygeplejersker som har særlige kompetencer indenfor eksempelvis palliation, inkontinens, diabetes, sår, hygiejne, pædagogik og vejledning. Social, handicap og psykiatriafdelingen i Favrskov i forhold til blandt andet aktivitetstilbud, bostøtte, Side 1 af 8

2 ledsagerordning og hjerneskadekoordinator. Eksternt i ældreområdet samarbejdes der med: Praktiserende læger og speciallæger. Sygehusafdelinger, ambulatorier, geriatrisk team, palliativt team, gerontopsykiatrisk team, neurologiteam og lokalpsykiatri. Mobile fysioterapeuter, mobillaboranter, præster, fodterapeuter, besøgsvenner, vågetjenesten, apoteker, bandagister, tolketjenesten, misbrugscenter i Favrskov, patientuddannelse i Favrskov, lokale patientforeninger, Silkeborg Madhus, private madleverandører m.fl. Patientkategorier/borgerkategorier Sygeplejen i er døgnpleje rettet mod borgere i alle aldre, som bor i eget hjem eller på en institution. Der er overvægt af borgere over 65 år. Der er ligelig fordeling i forhold til køn. Vi ser borgere med alle kategorier af folkesygdomme og kroniske sygdomme eksempelvis borgere med: KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) DM (diabetes mellitus). Muskel og skeletlidelser f.eks. arthrose, reumatoid artritis og osteporose. Neurologiske sygdomme f.eks. apopleksi, sclerose og parkinsonisme. Hjerte og kar sygdomme f.eks. hjerteinsufficiens, hypertension og ulcus cruris. Nyre og urinvejssygdomme f.eks. nyreinsufficiens og cystitis. Cancer. Psykiatriske sygdomme og misbrug. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejen til borgere i eget hjem med kroniske sygdomme og folkesygdomme kan med fordel tage udgangspunkt i Virginia Hendersons 14 grundlæggende behov. I sygeplejen vil der være specielt fokus på sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, lindring og behandling i borgerens nærmiljø. Når du skal yde sygepleje til borgeren i eget hjem, fremstår borgerens muligheder, behov, ressourcer og belastninger ofte meget tydeligt. I hjemmeplejen ses det også tydeligt, hvilken indflydelsen borgerens nærmiljø og kulturelle opfattelse har på dennes sundhed og sygdom. Sygeplejen tager udgangspunkt i den enkelte borgers forståelse af egen situation samt borgerens ønsker og behov, og plejen sker i tæt samarbejde med de pårørende. Målet med sygeplejen er at øge borgerens egenomsorg og mestringsevne. I primær sundhedstjeneste vil du møde borgere med sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til alle behovsområder. Side 2 af 8

3 Sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til fysiologiske behov: Ernæring f.eks. vurdering af ernæringstilstand, diæt og sondemad. Personlig hygiejne f.eks. hygiejniske principper og sårpleje. Mobilitet/immobilitet f.eks. decubitusprofylakse, sundhedsfremme og forebyggelse. Udskillelse af affaldsstoffer f.eks. dialyse, stomi, afføring og blærekateter. Søvn og hvile herunder eksempelvis vejlede om sund døgnrytme. Demens-, delir- og depressionsudredning. Palliativ sygepleje. Sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til psykosociale og eksistentielle behov: Ensomhed. Sorg og krise. Misbrug. Sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til psykiatriske lidelser: Depression, skizofreni og mani. Sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til mestring af sygdom og behandling: Borgerens oplevelse af sundhed og sygdom. Borgerens egenomsorgsniveau og mestringsevne i hverdagen. Kulturelle og samfundsmæssige aspekters betydning for borgerens sundhed og sygdom. Typiske kliniske sygeplejeopgaver I din primærkommunale praktik har du fokus på borgere med folkesygdomme og kroniske sygdomme specielt i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, genoptræning, lindring, behandling samt sundhedspædagogisk virksomhed. Dine sygeplejefaglige opgaver beskrives her med udgangspunkt i sygeplejerskens virksomhedsområde. At udføre sygepleje: At anvende sygeplejeprocessen herunder at observere, identificere problemstillinger, opstille mål, planlægge, udføre, evaluere og justere sygeplejen i samarbejde med borgeren. At øve kliniske færdigheder eksempelvis injektioner, sårpleje og blærekateter samt anvende hygiejniske principper. At støtte borgeren i at mestre sit eget liv med kronisk sygdom. At iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, identificere risikofaktorer og handle derpå. At etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til borgere og pårørende. At opretholde en professionel tilgang til borgere og pårørende i svære situationer. At samarbejde med borgeren og pårørende med respekt for dennes ønsker, erfaring, livshistorie, sygehistorie, behov, ressourcer og mestringsevne. Side 3 af 8

4 At se sammenhænge mellem borgerens sygdom og sundhed i forhold til nærmiljø, kultur, samfundet og kommunens tilbud samt handle derpå. At reflektere over etiske problemstillinger og dilemmaer i forhold til borgerens sundhed, sygdom, ressourcer, etnisk herkomst m.m. samt handle derpå. At foretage faglige skøn samt argumentere for vurderinger og handlinger. At anvende observations og vurderingsredskaber eksempelvis knyttet til blodtryk og blodsukker. At administrere medicin efter s sundhedsfaglige instruks. Forholde sig til borgerens hjem som arbejdsplads i forhold til ergonomi, hygiejne og sikkerhed for fagpersoner, borgeren med flere. At varetage en fagpersonlige rolle og opbygge fagidentitet. At formidle sygepleje: At informere og vejlede borgeren og pårørende ud fra et sundhedspædagogisk perspektiv. At anvende professionel kommunikation. At fremlægge borgerforløb til mono og tværfaglige møder og her anvende fagsprog. At argumentere for og dokumentere sygeplejen ved sygeplejeprocessen eksempelvis gennem kommunikationssystemet Vitae. At kunne forholde sig til egne følelser for at opretholde professionel tilgang til borgeren herunder at arbejde blandt andet med balancerne mellem empati/sympati og indlevelse/distance. At lede sygepleje: At tilrettelægge og koordinere pleje og behandling i et monofagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre kvalitet, kontinuitet og udvikling i borgerens forløb. At udvikle sygepleje: At medvirke i igangværende udviklingstiltag. At gøre opmærksom på uhensigtsmæssige tiltag og bidrage til ændringer, som medvirker til at øge kvaliteten af sygeplejen. Typiske patientforløb/borgerforløb Sygeplejen i primær sundhedstjeneste retter sig mod borgere i eget hjem. Borgerens eget hjem kan også være en bolig på en institution. Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje sker via visitationen ud fra et politisk bestemt ydelseskatalog og beskrevne kriterier. Visitationen til sygepleje udføres af sygeplejersker selv. Henvendelse om borgerens behov for sygepleje kommer også fra læger, sygehuse, hjælpergruppen, aktivitets- og træningspersonale, forebyggende teams, pårørende og borgeren selv. Plejeforløbene kan være af kortere varighed knyttet til eksempelvis sårpleje, øjendrypning, oplæring i RIK, stomipleje, injektioner (f.eks. insulin), inkontinensudredning, tab og krise. Ved de kortere borgerforløb er målet oftest, at borgeren relativt hurtigt kommer til at klare sig selv igen med lille eller ingen indsats fra Side 4 af 8

5 hjemmeplejen i kommunen. Plejeforløbene kan være længerevarende af måneders eller års varighed. Her ses ikke sjældent, at borgerens egenomsorg over tid bliver mindre indtil livet afsluttes. Plejeforløbene kan være etableret på grund af normal aldring, diverse kroniske somatiske eller mentale lidelser. Plejeforløb knyttet til palliativ sygepleje kan have kortere og længere varighed. Sygeplejemetoder Sygeplejeprocessen er den gennemgående metode til at identificere borgerens problemstilling samt målsætte, planlægge og evaluere sygeplejen. Her bruges IT-kommunikationssystemet Vitae. Hjemmesygeplejersken bruger i det daglig arbejde PDA (personlig håndholdt arbejdsplads). I hjemmeplejen tilstræbes det, at borgeren er tilknyttet 1-2 kontaktsygeplejersker, som er ansvarlige for vurdering og planlægning af borgerens plejeforløb. Sygeplejerskerne er bekendt med og arbejder efter en sundhedsfaglig instruks for Ældreområdet i Favrskov Kommune. Derudover er hjemmeplejen styret af lovgivningen. Sygeplejerskerne benytter sig af forskellige observations- og dokumentationsredskaber. Det kan eksempelvis være insulinskema, blodsukkerskema, prik-skema, antikoagulationsskema, medicinskema, PNskema, morfinskema, sårjournal, afføringsskema, blodtryksskema, vægtskema og skema til inkontinensudredning. Sygeplejerskerne har dagligt uformelt planlagt samarbejde og faglige diskussioner. Det kan typisk være om morgenen, til middag eller om eftermiddagen. Der er også planlagte sygeplejefaglige konferencer i sygeplejegruppen og sammen med hjælpergruppen. Du vil ved starten af din kliniske undervisning blive bekendt med, hvorledes mødestrukturen er for dit kliniske område. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Favrskov kommune kører igangværende projekter i forhold til akutteam/behandler team, telemedicin (KMD online omsorg) og forebyggelse af inkontinens. Derudover er der projekt i forhold til tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgeren til forebyggelse af indlæggelse. Som en del af sundhedsaftalerne mellem i klyngesamarbejdet og Randers Centralsygehus og oplandskommuner er der uddannet nøglepersoner i hygiejne, som løbende implementerer og derved bidrager til at forbedre den hygiejniske kvalitet i sygeplejen og i kontakten med borgeren. I er der sundhedsklinikker i Hinnerup, Hadsten og Hammel, og der arbejdes kontinuerligt med udvikling af ydelserne i disse. Side 5 af 8

6 Sygeplejersker og ledere har udarbejdet en sygeplejerskeprofil, som skal implementeres. Nogle af sygeplejerskernerne er uddannede sundhedsambassadører, som arbejder med implementering af sundhed på arbejdspladsen. har og udvikler stadig det interne elektroniske kommunikationssystem Vitae Sundhedspersonalet i Ældreområdet startede i 2008 teambuilding, som der stadig vil blive arbejdet videre med i årene frem. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Sygeplejerskegrupper er placeret i Hadsten (Nord), Ulstrup og Hammel (Vest) og Hinnerup (Syd). Der går tog til Hadsten, Hinnerup og Ulstrup, og der er også gode busforbindelser til både Hammel, Hinnerup og Hadsten. Du vil i din kliniske periode blive tilknyttet en klinisk vejleder, men de øvrige sygeplejersker vil også fungere som sparringspartnere for dig i løbet af din kliniske uddannelse. Vi tilrettelægger dit forløb således, at du møder i klinisk undervisning 30 timer om ugen fordelt på 4 dage. Det tilstræbes, at din tilstedeværelse så vidt muligt falder på de dage, hvor din kliniske vejleder er på arbejde. Studiedage tilrettelægges individuelt, og det forventes at du og din kliniske vejleder forbereder de dage, hvor I ikke er sammen. Du aftaler med din kliniske vejleder, hvordan mødetiderne skal være. Det vil fortrinsvis være på hverdage og typisk i tidsrummet kl Der kan planlægges nogle studieforløb om aftenen og weekenden, hvis den kliniske vejleder vurderer, at dette har læringsmæssig værdi for dig, Dit kliniske undervisningsforløb vil blive tilrettelagt individuelt i et samarbejde mellem dig og din kliniske vejleder med udgangspunkt i din individuelle kliniske studieplan. Din individuelle kliniske studieplan skal du udarbejde i samarbejde med din kliniske vejleder med udgangspunkt i dine forudsætninger, interesser og ønsker samt i forhold til modulbeskrivelsen og den generelle kliniske studieplan. Planen afpasses efter hensynet til borgeren samt de uddannelsestilbud der aktuelt er til stede i klinikken. Din individuelle kliniske studieplan skal du i samarbejde med din kliniske vejleder løbende evaluere og justere. Vi har et tæt samarbejde med Sygeplejerskeuddannelsen i Århus og den aktuelle underviser herfra, der er tilknyttet. Din læring vil tage udgangspunkt i de borgere, du sammen med din kliniske vejleder eller en anden sygeplejerske i gruppen tilknyttes. De borgere, som du bliver tilknyttet, udvælges i samarbejde mellem dig og din kliniske vejleder med udgangspunkt i din individuelle kliniske studieplan, modulbeskrivelsen og den Side 6 af 8

7 generelle kliniske studieplan samt læringsmulighederne hos borgeren. Du vil gennem borgerforløb blive oplært til at varetage sygeplejen, og du vil i studieforløbet øge din selvstændighed under hensyntagen til kompleksiteten af sygeplejeopgaverne, der er hos de valgte borgere. Du vil samarbejde tæt med din kliniske vejleder i forhold til valg og skrift af borgere. I valgene tilgodeses din udvikling af større selvstændighed, evne til at overskue mere komplekse opgaver og din evne samt til at se helheder. Det er vigtigt, at du kan sige til og fra i forhold til de sygeplejeopgaver, du står overfor. Det er en fordel for dig, hvis du har et kørekort, da kørsel i bil vil øge dine muligheder for at vælge borgere med relevante sygeplejefaglige problemstillinger. Der kan være mulighed for, at du kan låne kommunens tjenestebil, eller du kan lægge egen bil til. Hvis du ikke har kørekort, vil du kunne få stillet en cykel til rådighed. Efter ca. 1 uge afholder du og din kliniske vejleder en planlægningssamtale. Efter planlægningssamtalen og indenfor de første 2 uger udarbejder du i samarbejde med din kliniske vejleder din individuelle kliniske studieplan. Denne bliver i et samarbejde mellem jer løbende evalueret og justeret. Vi prioriterer, at der foregår en løbende vejledning og evaluering sammen med dig i forhold til din læring og i forhold til planerne beskrevet i din individuelle kliniske studieplan. Du vil have individuelle vejledningssamtaler med din kliniske vejleder af ca. 1 times varighed pr. uge. Ved vejledningssamtalen er det primært dig som studerende, der fastsætter indholdet ud fra dine behov. Din ret til at bestemme indholdet har også til hensigt at styrke dit engagement i og ansvar for læreprocessen. Der lægges vægt på dialog og refleksion i forhold til sygeplejefaglige problemstillinger. Du vil få tilbud om at følges med klinisk vejleder i praksis. Du vil blive tilbudt før-, under- og eftervejledning i forbindelse med praksisrelaterede handlinger. Der være kortere daglige evalueringer og bredere evalueringer ved de ugentlige vejledningssamtaler. Du skal anvende eportfolio, som er et obligatorisk arbejdsredskab i samarbejdet mellem dig og din vejleder. Du vil tilbydes vejledning i forhold planlagte og fastlagte studieaktiviteter samt intern kliniske prøve. Efter den interne kliniske prøve afholder du og din kliniske vejleder et evalueringsmøde, hvor du i eportfolio dokumenterer, hvad du har lært i klinikken. Din kliniske vejleder kan knytte kommentarer til dine refleksioner over læreprocessen. Derudover skal du udfylde det elektroniske evalueringsskema fra sygeplejerskeuddannelsen, som du skal tage kopi af og gennemgå med din kliniske vejleder. Forventninger til den studerende Forventninger til dig som studerende: At du møder motiveret, forberedt og aktiv i den kliniske undervisning. At du udnytter relevante studieaktiviteter i plejegruppen. Side 7 af 8

8 At du søger vejledning hos klinisk vejleder, daglig vejleder og øvrige relevante samarbejdspartnere. At du møder forberedt til planlagt vejledning og er ansvarlig i forhold til indhold og metode. At du bruger eportfolio som læringsredskab og heri dokumentere egen læring. At du i samarbejde med den kliniske vejleder udarbejder en individuel klinisk studieplan og er ansvarlig for at planen følges og dokumenteres i eportfolio. At du i samarbejde med den kliniske vejleder løbende evaluerer og justerer din individuelle kliniske studieplan. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Alle kliniske vejledere i er sygeplejerske, som har et solidt fundament i klinisk praksis. Alle har den obligatoriske vejlederuddannelse for at kunne varetage funktionen som klinisk vejleder. Krav vedrørende klinisk pensum Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til dig før studiestart. Din selvvalgte litteratur anbefaler vi, at du dokumenterer løbende i eportfolio. Selvvalg litteratur godkendes af din kliniske vejleder ca. 14 dage inden intern klinisk prøve. Den godkendte selvvalgte litteratur skal gøres tilgængelig på eportfolio for underviser fra sygeplejerskeuddannelsen senest en uge inden intern klinisk prøve. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at du kan indstilles til den interne kliniske prøve skal du: Udarbejde og løbende revidere og ajourføre din individuelle kliniske studieplan. Være studieaktiv, opsøgende og engageret, når du er på det kliniske undervisningssted. Udnytte læringsmulighederne på det kliniske undervisningssted og arbejde målrettet med og følge din individuelle kliniske studieplan. Anvende eportfolio som læringsredskab. Møde skriftligt forberedt til de ugentlige vejledningsmøder. Udarbejde en fastlagt studieaktivitet, som du vil blive informeret om i dit velkomstbrev. Udarbejde en planlagt studieaktivitet, som du vil blive informeret om i dit velkomstbrev. Gennemføre og deltage i eget om medstuderendes seminar. Udarbejdet af: undervisningssted, dato og ledelsesansvarlig. Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, 30. august 2012 Side 8 af 8

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittene er tilknyttet ældreområdet i. Ældreområdet i ledes af en ældrechef og er opdelt i 2 hjemmeplejedistrikter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittet (KTA) fungerer som en selvstændig enhed som er fysisk er placeret på plejecenteret Skaghøj, Favrskov

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Favrskov kommune er en af de 19 kommuner, som sammen danner Region Midtjylland. Region Midtjylland har ca. 1,2 mio. indbyggere.

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Odder Kommunes Ældreservice. OKKA er en døgnåben korttidsenhed med 14 pladser. OKKA`s adresse er Ålykkecentret,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester. Odder Kommune. Gør tanke til handling VIA University College

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester. Odder Kommune. Gør tanke til handling VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Odder Kommune VIA Sygeplejerskeuddannelsen side 1 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. Semester Odder Kommune Psykiatri-klinikken 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af Hjemmesygeplejen i Sundhed & Omsorg

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Pleje og Omsorg, Skive Kommune Resenvej 25, Skive Plejeboliger og Hjemmeplejen 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering I er 36 lokalcentre samlet i 13 lokalcenter-områder i 2 regioner. : er en del af denne samdrift. Centret rummer ud over

Læs mere

Undervisningssted: Skanderborg Kommune, Ældreområdet

Undervisningssted: Skanderborg Kommune, Ældreområdet Afdeling/kommune Skanderborg Kommune - Plejedistrikt Galten/Låsby Lokalcenter Tjørnehaven, Søndergade 29, 8464 Galten. Tlf. 8794 8400 Kontaktperson Klinisk vejleder Birte Sørensen Matras, Tlf: 2119 5326

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Hjemmesygeplejen Sundhed & Omsorg Odder Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Norddjurs kommune Hjemmesygeplejen Grenaa Sygehusvej 12 8500 Grenaa Tlf. 89 59 29 20 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Modul 12: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse.

Modul 12: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Viborg Kommune har 93.000 indbyggere. Kommunen dækker et samlet areal på 1.422 km2 - det svarer til 3,3 % af hele Danmarks

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering (SCH) er en del af Herning kommunes afdeling for Handicap og Psykiatri. Socialområdets vision er, at al indsats tager

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Center Åbakken Bakkevænget 1 8983 Gjerlev 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Bostedet Algade er et døgndækket botilbud for mennesker med svære psykiske lidelser. Bostedet er en del af det socialpsykiatriske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Øst, Søholt Adresse: Færgevej 1, 1 sal, 8600 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til Sundheds - omsorgsafdelingen

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Randers Kommune, Område Vest, Tryghedshotel Randers, Kollektivhuset Tryghedshotel Randers, Kollektivhuset Parkboulevarden 71P 8920 Randers

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre. Lokalcenteret er inddelt i 3 geografiske områder: Hasle, Gellerup og Toftegården. På

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

1. semester Herning Kommune Hjemmesygeplejen Nord Østergade Aulum

1. semester Herning Kommune Hjemmesygeplejen Nord Østergade Aulum Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 1. semester Herning Kommune Hjemmesygeplejen Nord Østergade 5 7490 Aulum 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers.

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk sengeafsnit 1, Lungeteam I Medicinsk sengeafsnit 1 modtages der Hjerte og lunge medicinske visiterede patienter.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Plejeafdeling, Kollektivhuset område Vest. Parkboulevarden 71, 8920 Randers NV Randers Kommune 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er fysisk placeret på. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager forebyggelse, diagnostik, behandling,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) Århus Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungemedicinsk afdeling består af følgende 6 afsnit: Lungemedicinsk afdeling B6 er 7-døgnsafsnit Lungemedicinsk afdeling

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere