Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte med skattemæssig succession ved død"

Transkript

1 Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter Morten Riis Linda Myrhøj Nielsen Vejleder Henrik Nielsen Censor

2

3 1. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodeafsnit Formål Model og metodevalg Kildekritik Afhandlingens struktur Præsentation af casevirksomheden Introduktion Personlige oplysninger om tandlæge Ibsen Tandlægeklinikken Tandlæge Ibsens overvejelser i forbindelse med generationsskiftet Generelle begreber ved generationsskifte i levende live og ved død 6.1 Indledning Skattemæssig succession Værdiansættelse Bo- og gaveafgift Passivpost Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live 7. Overdragelse af en personlig ejet virksomhed med succession 7.1 Indledning Betingelser for overdragelse med succession Personkreds Genstanden for succession Retsvirkning for overdrager og erhverver ved succession Casevirksomhed Delkonklusion

4 8. Overdragelse af aktier i et selskab med succession 8.1 Indledning Betingelser for overdragelse med succession Personkreds Genstanden for succession Retsvirkning for overdrager og erhverver ved succession Casevirksomhed Delkonklusion Generationsskifte med skattemæssig succession ved død 9. Generelt om dødsboer 9.1 Indledning Skifte af et dødsbo Dødsboet som selvstændigt skattesubjekt Bobeskatningsperiode og bobeskatningsindkomst Legal og testamentarisk arv Casevirksomhed Delkonklusion Udlodning fra et dødsbo med succession 10.1 Indledning Generelle betingelser for udlodning med succession Personkreds Udlodning Genstanden for succession Retsvirkning for dødsboet og udlodningsmodtager ved succession Delkonklusion

5 11. Udlodning af en personlig ejet virksomhed med succession 11.1 Indledning Genstanden for succession Casevirksomhed Delkonklusion Udlodning af aktier i et selskab med succession 12.1 Indledning Genstanden for succession Casevirksomhed Delkonklusion Perspektivering til den nye skattereform Konklusion Summary in English Love og forkortelser Litteraturliste Bilagsoversigt

6 1. Indledning Mange danske virksomhedsejere i mindre og mellemstore virksomheder står i de kommende år overfor deres livs udfordring - at planlægge og gennemføre et generationsskifte. Tal fra Erhvervsministeriet viser, at omkring danske virksomheder står overfor et generationsskifte de kommende 8 år 1. Erhvervsministeriet spår i deres analyse af disse virksomheder, at op mod 60 % af dem ikke bliver ført videre på grund af manglende kompetente erhververe/købere. En situation der kan koste samfundet dyrt i form af tab af rentable virksomheder og arbejdspladser. At igangsætte et generationsskifte for sent resulterer oftest i en efterfølgende lukning af virksomheden 2, og derfor kræver et generationsskifte nøje planlægning, der blandt andet omfatter de strategiske bløde overvejelser, herunder virksomhedsejerens og denne families interne relationer, og de tekniske hårde værdier som de økonomiske, juridiske og skattemæssige overvejelser. Dette underbygges i en undersøgelse udarbejdet af PricewaterhouseCoopers 3, hvor det ses, at arvingerne kan risikere at blive flået i skatter og afgifter ved et pludseligt generationsskifte, hvilket typisk er så likviditetskrævende, at arvingernes ønske om at overtage virksomheden må opgives og i stedet sælges virksomheden ud af familien. Indtil for nyligt har det i mange tilfælde været en skattemæssig fordel at foretage et generationsskifte efter virksomhedsejerens død 4. Dette har umuliggjort at planlægge et generationsskifte mest hensigtsmæssigt, og derfor har regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget lov nr. 532 af 17. juni 2008 med virkning fra 1. januar 2009, hvor hovedformålet er at ensarte reglerne for generationsskifte med skattemæssig succession ved levende live og død. Som virksomhedsejer kan det være meget vanskeligt at gennemskue mulighederne og konsekvenserne ved at foretage generationsskiftet med skattemæssig succession i levende live eller ved død. Det er derfor interessant at undersøge, hvorvidt lovændringen får den ønskede effekt på kort og lang sigt set i lyset af den vedtagne skattereform i maj Norjyske Stiftstidende d. 20. juli 2008, side Erhvervsbladet, 7. august 2008, Sene generationsskifter lukker firmaer på stribe 3 Børsen d. 29. april 2008, side /2 SF.L L 167 4

7 2. Problemformulering Kandidatafhandling Vi har i tilknytning til ovenstående indledning valgt følgende hovedproblemstilling: Hvordan gennemføres et generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død? Lov nr. 532 af 17. juni 2008 har til hensigt at åbne op for lempeligere regler om skattemæssig succession ved generationsskifte til familie og nære medarbejdere, hvilket har givet os anledning til at undersøge følgende: Hvilke betingelser er der for at anvende reglerne om skattemæssig succession i levende live eller ved død i forbindelse med et generationsskifte? Hvilken betydning har lov nr. 532 af 17. juni 2008 medført i forhold til de daværende regler om generationsskifte med skattemæssig succession? Den personlig ejet virksomhed er en grundform, der er mulig at omdanne til et aktieselskab eller anpartsselskab, og med udgangspunkt heri har vi fundet det relevant at analysere og klarlægge følgende: Er der efter vedtagelse af lov nr. 532 af 17. juni 2008 fortsat uhensigtsmæssigheder i KSL, ABL og DBSL, set i relation til en personlig ejet virksomhed og et selskab med skattemæssig succession i levende live og ved død? Ved at generationsskifte virksomheden til familien eller nære medarbejdere er der samtidig mulighed for, at overdragelsen kan ske ved gave (levende live) eller ved arv (død). På baggrund heraf, har vi fundet det relevant at analysere følgende: Hvilke muligheder er der for erlæggelse af vederlag i kombination til at virksomheden udlægges ved gave eller arv, og hvad er de afgifts- og skattemæssige konsekvenser heraf for overdrager henholdsvis erhververen? 5

8 Landsskatteretten har ved TfS 2008, 1429 LSR omgjort Skatterådets afgørelse vedrørende TfS 2007, 532 SR, der omhandler fradrag for udskudt skat i vederlaget og passivpost ved familieoverdragelse, hvilket har givet os anledning til at analysere følgende: Hvilken betydning og konsekvens har TfS 2008, 1429 LSR for generationsskifte ved skattemæssig succession? Den vedtagne skattereform fra maj 2009 har til hensigt, at det på længere sigt skal blive billigere at være lønmodtager som følge af den lempeligere skat på lønindkomst 5, hvilket har fået os til at analysere følgende: Hvilken betydning kan skattereformen få for et generationsskifte af en virksomhed i relation til opsparet overskud efter VSO og anvendelse af reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse? 3. Afgrænsning Området generationsskifte spænder bredt - alt lige fra selvstændige erhvervsdrivende til større koncerner. Denne afhandling tager udgangspunkt i generationsskifte af personlig ejede virksomheder med aspekter til hvilke skattemæssige konsekvenser et generationsskifte vil få, såfremt der i stedet var tale om et mindre selskab med en ejer. Fokus vil være på virksomhedens nuværende ejer og de potentielle erhververe af virksomheden, som kan anvende reglerne om skattemæssig succession. Afhandlingen vil som følge heraf ikke fokusere på generationsskifte i interessentskaber, større koncerner, børsnoterede virksomheder eller fonde, idet der er en række andre faktorer at tage højde for. Dette kan være rent juridisk, men også at der for eksempel ofte er en større ejerkreds i de børsnoterede selskaber at tage hensyn til, kontra den personlig ejede virksomhed/mindre selskab, hvor der er en ejer, og hvor strukturen/organisationen er mere enkel. Det er vores opfattelse, at problemstillingen omkring den manglende planlægning og igangsættelse af generationsskifte 6 hovedsagligt omfatter de personlig ejede virksomheder og mindre selskaber Jf. kapitel 1 6

9 Finansielle instrumenter som for eksempel warrants og optioner vil ligeledes ikke blive behandlet, da vi mener, dette hovedsageligt relaterer sig til større koncerner, og derfor er det ikke relevant i forhold til generationsskifte af mindre selskaber og personlig ejede virksomheder. Disse finansielle instrumenter vil ofte være anvendt, hvor der tidligt i generationsskifteforløbet er sikret en andel af virksomhedens aktier, uden det reelle ejerskifte er fundet sted. Landbruget har mange særregler indenfor skattelovgivningen herunder for generationsskifte med skattemæssig succession 7. Disse særregler vil ikke blive behandlet nærmere i afhandlingen, da vi har valgt at gøre afhandlingen så repræsentativ som muligt, og derfor ikke kun fokusere på landbrug. Vi vil inddrage og henvise til domme fra landbruget, såfremt disse er fundet relevante i forhold til hovedproblemstillingen. Der tages udgangspunkt i dansk lovgivning, da lov nr. 532 af 17. juni 2008 udelukkende omfatter generationsskifte af danske virksomheder. Udenlandsk lovgivning omkring generationsskifte og generationsskifte over landegrænser vil ikke blive nærmere belyst, selvom de nordiske lande som Sverige og Norge har regelsæt der er mere fordelagtige end de danske, da eksempelvis et generationsskifte i Sverige kan ske uden betaling af skat eller afgift, mens der er lempeligere regler for værdiansættelsen af aktier i Norge 8. Vi vil primært fokusere på reglerne om skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, da lovændringerne i lov nr. 532 af 17. juni 2008 udelukkende omfatter ændringer i forholdet mellem virksomhedsejer og familiemedlemmer/nære medarbejdere. Vi vil derfor ikke behandle konsekvenserne af et eventuelt salg til ekstern part. De samfundsmæssige konsekvenser og perspektiver vil ligeledes ikke blive belyst, men de har fungeret som inspirationskilde gennem hele afhandlingsforløbet. Da afhandlingen vil fokusere på de skatteretlige aspekter i stedet for de selskabsretlige, har vi valgt ikke at beskrive reglerne og kravene omkring virksomhedsomdannelse eller øvrige omstruktureringsmodeller som eksempelvis fusion og spaltning. Dette begrundes med, at omstrukturering og de underliggende modeller hertil ikke er omfattet af vores hovedproblemstilling, og omstrukturering kan bære en afhandling alene. Det er vores vurdering, at omstruktureringsmodellerne i mange tilfælde kan benyttes som et værktøj til at forberede et 7 Jf. eksempelvis særreglerne i EBL 6, stk. 2 omkring ejertid og succession i ejendomsavance. 8 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, side 416 7

10 generationsskifte, men at det ikke nødvendigvis er det primære formål med omstruktureringen, da der også kan være andre formål som for eksempel hæftelsesforhold, salg/opkøb mv. forbundet hermed. Vi vil kort i afsnittet omkring den nye skattereform beskrive de skattemæssige konsekvenser, såfremt en skattefri virksomhedsomdannelse først foretages efter den nye skattereform, der blev vedtaget i maj 2009, og som har virkning fra 1. januar Vi har valgt at inddrage en casevirksomhed 10, men hele afhandlingen og analysen af vores problemstillinger vil ikke udelukkende blive baseret på denne alene, men i lige så høj grad på teori, domme, eksempler m.v., som ikke nødvendigvis er relevante i relation til casevirksomheden men derimod for hovedproblemstillingen. Selvom casevirksomheden ikke indeholder alle elementer i forhold til reglerne om generationsskifte som eksempelvis en fast ejendom, mener vi, at casevirksomheden alligevel er repræsentativ, da regneeksemplerne kan bruges på langt de fleste personlig ejede virksomheder og mindre selskaber. Afhandlingen vil under afsnittet omkring generationsskifte ved død blandt andet omhandle reglerne i AL, DBSL, DSL og BAL. Vi vil i den forbindelse ikke fokusere på insolvente dødsboer, der behandles efter reglerne i DBSL 52 og DSL 69, da dødsboets aktiver i disse tilfælde oftest vil blive anvendt til fuld dækning af dødsboets kreditorer 11, hvorfor det ikke er relevant i forhold til afhandlingens problemstilling omkring skattemæssig succession. På tilsvarende vis vil udenlandske bosiddende arvinger ikke blive belyst i afhandlingen. Dette begrundes med, at de danske skattemyndigheder mister muligheden for beskatning af den efterfølgende avance ved en senere afståelse. Endvidere forventes disse specielle regler kun at berøre få dødsboer. Ved generationsskifte af dødsboer vil vi ikke behandle reglerne for skifte af dødsboer efter DSL nærmere, da det kun er muligt at anvende reglerne i DBSL og om skattemæssig succession, såfremt der sker skifte af dødsboet, og det anses for at være et selvstændigt skattesubjekt. Endvidere vil vi ikke behandle ejeformer såsom særeje og skilsmissesæreje, da udgangspunktet ved ægteskab er fælleseje. Et af de forhold, som har særlig fokus i forbindelse med et generationsskifte, er værdiansættelsen af de aktiver og passiver, der indgår i virksomheden. Vi vil i afhandlingen belyse, hvilke lovmæssige Jf. kapitel

11 regler der gælder for værdiansættelse af en personlig ejet virksomhed og et selskab mellem interesseforbundne parter og værdiansætte aktiverne og passiverne for casevirksomheden efter CIR , TSS-CIR 2000,10 og TSS-CIR 2000,9. Værdiansættelse af en virksomhed mellem 2 parter med modstridende interesser som for eksempel salg til 3. part efter (P/E)-metoden eller DCFmetoden 12 vil ikke blive analyseret nærmere. Planlægningsfasen er meget individuel fra virksomhed til virksomhed, og da fokus i afhandlingen er på det skatteretlige aspekt, analyserer vi ikke de bløde værdier mere indgående. Vi har dog i bilag 1 udarbejdet en oversigt for at illustrere faserne i planlægningen af generationsskiftet, herunder overvejelser omkring det ledelsesmæssige og kapitalmæssige generationsskifte og indtjeningsmulighederne for virksomheden i fremtiden, der forud for generationsskiftet bør tages stilling til. Oversigten er anvendt som inspirationskilde i vores gennemgående analyse af de skattemæssige konsekvenser ved et generationsskifte i levende live og ved død. Vores kildesøgning er stoppet den 2. november 2009, hvorfor begivenheder, love, domme og artikler, der er offentliggjort efter denne dato, ikke er bragt til nærmere overvejelse i forbindelse med udarbejdelse af afhandlingen. 4. Metodeafsnit 4.1 Formål Formålet med afhandlingen er at analysere, hvilke muligheder og konsekvenser der er ved generationsskifte af en virksomhed med skattemæssig succession afhængigt af, om dette foretages i levende live eller ved død, samt anskue, hvilken indflydelse vedtagelse af lov nr. 532 af 17. juni 2008 har fået i forbindelse hermed. Vi har valgt at sammenkoble teorien om skattemæssig succession med praktiske regneeksempler baseret på en casevirksomhed. Dette er gjort for at give læseren en større forståelse for de muligheder og modeller, som en virksomhedsejer kan benytte, og samtidig skal de praktiske eksempler gøre den omfattende teori mere simplificeret og overskuelig. 12 (P/E)-meoden = Price/earning og DCF = Discounted Cash Flow 9

12 4.2 Model og metodevalg Teorivalg Kandidatafhandling Afhandlingen er kombineret teoretisk og praktisk orienteret. Dette er gjort for at analysere, om lovgivningen omkring generationsskifte ved skattemæssig succession i levende live og ved død efter lov nr. 532 af 17. juni 2008 er blevet mere ensartet, og hvad der i praksis kan lade sig gøre. Den fremherskende metode ved afhandlingens emne vil være underlagt deduktion 13, det vil sige en analyse af gældende ret og lovgivning på området ud fra foreliggende retskilder og derefter analyse af, hvordan generationsskiftet ved skattemæssig succession gennemføres i casevirksomheden, hvad enten der er tale om overdragelse i levende live/ved død eller personlig virksomhed/mindre selskab. Dette kan illustreres på følgende måde: 1. step 2. step 3. step Teori og lovgivning Casevirksomhed Konklusion og konsekvens for teori/casevirksomhed Figur 1: Opbygning af analyseafsnittene, hvor casevirksomheden er inddraget, egen tilvirkning Foruden lov nr. 532 af 17. juni 2008 har vi ligeledes taget udgangspunkt i forarbejderne til denne og de heri berørte love som for eksempel KSL, ABL, DSL og DBSL. I forbindelse med casevirksomheden vil vi tage udgangspunkt i følgende generationsskiftemodeller og analysere disse hver for sig med henblik på at identificere eventuelle problemstillinger samt opgøre de skattemæssige konsekvenser ved de respektive modeller: Overdragelse af en personlig ejet virksomhed med skattemæssig succession i levende live og ved død Overdragelse af et selskab med skattemæssig succession i levende live og ved død Gave og arv Efter de teoretisk analyseafsnit vil vi komme med relevante regneeksempler baseret på casevirksomheden for på den måde, at kombinere teorien med det praktiske og synliggøre de skattemæssige konsekvenser og muligheder for overdrager/erhverver afhængig af, om der er tale 13 Den skinbarlige virkelighed, side 32 mf. 10

13 om et generationsskifte af en personlig ejet virksomhed eller et selskab med skattemæssige succession i levende live eller ved død. Til slut i hvert analyseafsnit vil vi foretage en delkonklusion med vurdering af lovgivningen på det respektive område Empirivalg Selve datagrundlaget består af dansk faglitteratur i form af bøger, avisartikler, relevant lovgivning, eksterne publikationer samt interne publikationer fra vores respektive arbejdspladser. Desuden er der søgt supplerende inspiration fra blandt andet artikler og hjemmesider, der er brugt jævnt gennem afhandlingen. Vi har kontaktet PricewaterhouseCoopers (herefter PwC) skatteafdeling for at klarlægge, hvorledes der arbejdes med generationsskifter i praksis. PwC s skatteafdelingen rådgiver alle virksomhedstyper i hele processen omkring generationsskiftet fra den indledende analyse af virksomheden til selve gennemførelsen 14. Kontakten er her foretaget pr. , telefonisk og ved møder, og selve datafangsten er anvendt løbende i afhandlingen. 4.3 Kildekritik De kilder, der er anvendt til brug for afhandlingen, vurderes alle at være objektive. Kilderne er valgt ud fra tidspunktet for deres udgivelse samt aspektet i, at de skal være behjælpelige med at belyse vores hovedproblemstilling. Vi har forholdt os kritisk overfor de anvendte lærebøger, da de fleste er udgivet på et tidspunkt, hvor den daværende lovgivning omkring generationsskifte var gældende, og der er således ikke er taget hensyn til lov nr. 532 af 17. juni Afhandlingens struktur Afhandlingen er inddelt i fem hovedområder, som er vist nedenfor: Indledningsvis præciseres problemstillingerne, metoden, afgrænsningen og formålet med afhandlingen (kapitel 1-5). Næstefter følger de generelle afsnit med regler og lovgivning der er relevant uanset om generationsskiftet sker i levende live eller ved død. Vi vil i dette afsnit analysere den gældende teori omkring generationsskifte og komme med vores egen vurdering/holdning til denne (kapitel 6)

14 Efterfølgende inddrages analyseafsnittene hvor reglerne/lovgivningen omkring generationsskifte i en personlig ejet virksomhed/mindre selskab med skattemæssig succession i levende live/ved død behandles og analyseres. Casevirksomheden inddrages og analyseres (kapitel 7-12). Næstsidst følger perspektiveringsafsnittet (kapitel 13), hvor den nye skattereform vil blive anskuet i forhold til generationsskifte med skattemæssig succession. Afslutningsvis besvares problemstillingerne fra problemformuleringen ved at samle delkonklusionerne i den endelige konklusion (kapitel 14). 12

15 4.4.1 Oversigt over afhandlingen Indledning (Kapitel 1) Problemformulering (Kapitel 2) Afgrænsning (Kapitel 3) Metodeafsnit (Kapitel 4) Præsentation af casevirksomheden (Kapitel 5) Generelle begreber ved generationsskifte i levende live og ved død (Kapitel 6) Generationsskifte i levende live Generationsskifte ved død (Kapitel 9 og 10) Overdragelse af en personlig virksomhed med succession (kapitel 7) Overdragelse af et selskab med succession (kapitel 8) Overdragelse af en personlig virksomhed med succession (kapitel 11) Overdragelse af et selskab med succession (kapitel 12) Perspektivering til den nye skattereform (Kapitel 13) Konklusion (Kapitel 14) Figur 2: Afhandlingens struktur, egen tilvirkning 13

16 5. Præsentation af casevirksomheden 5.1 Introduktion Tandlægeklinikken blev stiftet i 1988 som et I/S af tandlæge Ibsen sammen med sin daværende kompagnon. I 2002 overtog tandlæge Ibsen dennes halvdel (50 %) af den veletablerede tandlægeklinik, da kompagnonen valgte at gå på efterløn. Tandlæge Ibsen, der i dag er 58 år, ejer således Tandlægeklinikken 100 %. Da han nu selv nærmere sig pensions-/efterlønsalderen, overvejer han at foretage et generationsskifte af virksomheden inden for en overskuelig fremtid. I Tandlægeklinikken er der 5 ansatte inklusiv tandlæge Ibsen. De ansatte består af Berit Ibsen på 48 år, der er ansat som bogholder, og som er tandlæge Ibsens kone. Berit har været ansat i Tandlægeklinikken i 12 år, og hun har en kontoruddannelse. Derudover er der tandlæge Olsen på 35 år, der har været ansat i Tandlægeklinikken siden tandlæge Ibsen overtog den resterende halvdel af Tandlægeklinikken i Tandlæge Olsen kender Tandlægeklinikken utrolig godt og har et godt renomme overfor kunderne, hvorfor han må antages at have del i den nuværende udvikling af Tandlægeklinikken. Til at assistere de 2 tandlæger i det daglige arbejde er der ansat 2 tandlægeassistenter. Tandlægeklinikken har et godt image og er beliggende i det indre København med mange daglige kunder, og kundeporteføljen øges konstant. Dette afspejles ligeledes på bundlinjen, der de seneste år har udvist stabile overskud. Lokalerne, som Tandlægeklinikken er beliggende i, er lejet. 5.2 Personlige oplysninger om tandlæge Ibsen Tandlæge Ibsen og Berit Ibsen har sammen 2 børn - en søn, der er uddannet tandlæge, og en datter, der ikke er involveret i tandlægebranchen. Der er ingen særbørn i familien. Til tandlæge Ibsen og Berit Ibsens fælles formue hører et hus i Lyngby, der ved den seneste offentlige ejendomsvurdering er vurderet til DKK , og et mindre sommerhus, der er vurderet til Tandlæge Ibsen har en pensionsopsparing på DKK , mens Berit har en pensionsopsparing på DKK Dette betyder, at de sammen gennem mange år har oparbejdet en privat formue der er stor nok til at gøre generationsskiftet mere fleksibelt. 14

17 5.3. Tandlægeklinikken Kandidatafhandling Idet vi behandler generationsskifte med skattemæssig succession ved en personlig ejet virksomhed og et mindre selskab, har vi valgt at betragte Tandlægeklinikken ud fra følgende 2 perspektiver: Tandlægeklinikken som personlig ejet virksomhed Tandlægeklinikken drives som en personlig ejet virksomhed, der beskatningsmæssigt er underlagt reglerne om VSO, da tandlæge Ibsen ved etablering af virksomheden blev rådgivet af sin revisor til at anvende denne ordning. Revisoren fastslog dengang, at virksomhedsordningen var mest lukrativt for tandlæge Ibsen, som følge af fordelene ved fradrag for renteomkostninger i den personlige indkomst og muligheden for resultatudjævning ved at betale en foreløbig virksomhedsskat. Årsrapporten aflægges efter ÅRL regnskabsklasse A, og regnskabsåret løber fra 1. juli juni. Resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 1. juli juni 2009 for Tandlægeklinikken v/tandlæge Ibsen er vedlagt i bilag Tandlægeklinikken i selskabsform Da tandlæge Ibsen overtog den resterende halvdel (50 %) af Tandlægeklinikken i 2002, blev det omdannet til et aktieselskab ved en skattefri virksomhedsomdannelse efter regler i VOL. Tandlæge Ibsen fik i forbindelse med omdannelsen følgende overvejelser/råd fra sin advokat, der efterfølgende resulterede i den skattefrie virksomhedsomdannelse: For det første er det en fordel at drive virksomheden i selskabsform, da der altid vil være en risiko for, at det arbejde du udfører, kan medføre store erstatningskrav fra dine kunder. Et selskab har begrænset hæftelse, så du hæfter ikke med din personlige formue eller for virksomhedens gæld og eventuelle erstatningskrav 15. Derudover kan du med et selskab gøre det lettere at generationsskifte virksomheden, da det bliver enklere at få endnu en kompagnon og der er mange muligheder for at gøre generationsskiftet økonomisk attraktivt for en eventuel ny medejer

18 Årsrapporten aflægges efter ÅRL regnskabsklasse B, og regnskabsåret løber fra 1. juli juni. Resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 1. juli juni 2009 for Tandlægeklinikken A/S er vedlagt i bilag Tandlæge Ibsens overvejelser i forbindelse med generationsskiftet Tandlæge Ibsen ønsker, at der skal ske en glidende overgang af det ledelsesmæssige generationsskifte således, at han efter generationsskiftet har mulighed for at nedtrappe antallet af timer på klinikken med henblik på at forberede sin pensionstilværelse, og samtidig ønsker han ikke at være medejer. Dette er besluttet ud fra den i bilag 1 illustreret figur, som tandlæge Ibsen har fået forelagt. Han foreslår at generationsskiftet kan ske på følgende måder: Overdragelse til ægtefælle: Berit er ansat i Tandlægeklinikken som bogholder, og hun er 10 år yngre end tandlæge Ibsen. Overdragelse til sin søn: Sønnen har færdiggjort sin tandlægeuddannelse for 2 år siden, og han er derfor et oplagt valg. Sønnen har 2 års praktisk erfaring fra en anden tandlægeklinik, og han har opnået tilladelse til selvstændigt virke 16. Overdragelse til nær medarbejder: Tandlæge Ibsen er i tvivl om, hvorvidt ægtefællen eller sønnen har de fornødne kompetencer, der kræves for at drive Tandlægeklinikken, og da tandlæge Olsen har været ansat i Tandlægeklinikken gennem 7 år og har et godt renomme hos kunderne, vurderes han at være et fornuftigt alternativ til at overtage Tandlægeklinikken. Tandlæge Olsen har ligeledes opnået tilladelse til selvstændigt virke, hvilket han har haft i 5 år. Foruden ovenstående muligheder for alene overdragelse ønsker tandlæge Ibsen at få belyst konsekvenser, såfremt overdragelsen sker til både sønnen og tandlæge Olsen, så de hver får ejerskab af Tandlægeklinikken. Tandlæge Ibsen ønsker at få belyst, hvilke skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser generationsskiftet kan få for ham selv samt for de tre ovenstående personer, når generationsskiftet skal ske med virkning pr. 1. juli BEK nr. 892 af 9. juli

19 Han ønsker i den forbindelse, at Tandlægeklinikken skal forblive i nære hænder, hvorfor salg til tredjepart ikke anses for en reel mulighed. Endvidere ønsker tandlæge Ibsen, at overdragelsen skal ske med færrest mulige skattemæssige/økonomiske konsekvenser for ham og erhververen, idet der skal tages højde for datteren, som på trods af hun ikke ønsker at overtage virksomheden skal begunstiges på lige fod med sønnen. Endvidere skal det være muligt for tandlæge Ibsen og hans kone at opretholde levestandarden på nogenlunde samme niveau som hidtil. Foruden ovenstående muligheder for generationsskifte i levende live ønsker tandlæge Ibsen belyst, hvilke muligheder der er for at gennemføre et generationsskifte af Tandlægeklinikken med skattemæssig succession fra et dødsbo til ægtefællen, sønnen og den nære medarbejder, såfremt han mod forventning pludseligt skulle falde bort. Ovenstående beskrivelse af casevirksomheden er gjort ud fra en betragtning af en eksisterende tandlægeklinik med antagelser, forudsætninger og tilpasninger til analysemæssige formål i forhold til afhandlingens problemstillinger. 6. Generelle begreber ved generationsskifte i levende live og ved død 6.1 Indledning Med vedtagelse af lov nr. 532 af 17. juni 2008 har det været hensigten at sikre, at et generationsskifte bliver gennemført på det mest fordelagtige tidspunkt for den enkelte virksomhed i modsætning til reglerne fra før den 1. januar 2009, hvor det af skattemæssige grunde var mest fordelagtigt at udskyde ejerskiftet til efter ejerens død 17. Ved generationsskifte af en virksomhed skal den nuværende ejer og erhverver være opmærksomme på, at det ikke er alle virksomheder, der egner sig til generationsskifte. Der kan være tilfælde, hvor en virksomheds udbud af produkter eller serviceydelser ikke i fremtiden kan forventes at blive afsat på markedet, og der samtidig ikke er muligheder for afsætning på nye markeder eller udvikling af nye produkter eller serviceydelser. Der kan endvidere være tilfælde, hvor den nuværende ejer har en helt afgørende betydning i form af særlig viden og tætte relationer til kunder og leverandører. Det er vigtigt at have for øje, at såfremt den nuværende ejer udtræder af virksomheden fra den ene dag til den anden, uden at 17 Ajour Spots juni 2008, side 29 17

20 generationsskiftet er nærmere overvejet, kan det få fatale konsekvenser for indtjeningsgrundlaget, hvilket i værste fald kan medføre strengere kreditvilkår og leveringsbetingelser fra leverandører, tab af kunder, tab af værdifuld viden og risiko for konkurs. I begge tilfælde vil virksomheden ikke være egnet til et generationsskifte, idet virksomheden vil bevæge sig mod afviklingsfasen, som illustreret i figuren nedenfor. Indtjening og udvikling i virksomheden Overvej påbegynd generationsskifte Modning Overvej afhjælpning eller likvidation Start Afvikling Virksomhedens faser Figur 3: Virksomhedens livscyklus, egen tilvirkning med inspiration fra PLC-kurven Som virksomhedsejer bør man derfor overveje, hvorvidt dette kan afhjælpes, eller om der i stedet skal forberedes likvidation. Såfremt afhjælpning er muligt, eller virksomheden er egnet til generationsskifte, skal der efterfølgende tages stilling til, om det kapitalmæssige generationsskifte skal ske forud for det ledelsesmæssige eller samtidig 18. Ændringerne i lov nr. 532 af 17. juni 2008 forventes at mindske likviditetsbelastningen ved fremtidige generationsskifter af selskaber, da finansieringen hidtil har været en af de største udfordringer, når både virksomheder og selskaber skal generationsskiftes. Dette skyldes, at den nye ejer oftest er nødt til at få finansieret vederlaget for virksomheden ved at stifte gæld enten hos en ekstern långiver eller ved at udstede et privat gældsbrev til den nuværende ejer. Uanset den valgte finansieringsform bliver den nye ejer efterfølgende belastet med renter og afdrag, der typisk skal finansieres via den højt beskattede personlige indkomst 19. Med indførelse af ændringerne er det blevet lettere at overdrage aktier i et selskab med skattemæssig succession, da kravet om overdragelsen af minimum 15 % af stemmeværdien (hovedaktionæraktier) efter den daværende ABL 34 er ændret, og der er i stedet indført krav om, at minimum 1 % af kapitalen skal 18 Jf. bilag 1, hvor disse overvejelser er illustreret 19 Erhvervsbladet den 22. maj 2008, Nye skatteregler fremmer tidlige ejerskifter 18

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering (arkivfoto Shutterstock.com) Kandidatafhandling, cand.merc.aud., Aarhus Universitet 2014 Forfatter: Christian Bækmark (født: 15.07.76, studid:

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere