Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte med skattemæssig succession ved død"

Transkript

1 Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter Morten Riis Linda Myrhøj Nielsen Vejleder Henrik Nielsen Censor

2

3 1. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodeafsnit Formål Model og metodevalg Kildekritik Afhandlingens struktur Præsentation af casevirksomheden Introduktion Personlige oplysninger om tandlæge Ibsen Tandlægeklinikken Tandlæge Ibsens overvejelser i forbindelse med generationsskiftet Generelle begreber ved generationsskifte i levende live og ved død 6.1 Indledning Skattemæssig succession Værdiansættelse Bo- og gaveafgift Passivpost Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live 7. Overdragelse af en personlig ejet virksomhed med succession 7.1 Indledning Betingelser for overdragelse med succession Personkreds Genstanden for succession Retsvirkning for overdrager og erhverver ved succession Casevirksomhed Delkonklusion

4 8. Overdragelse af aktier i et selskab med succession 8.1 Indledning Betingelser for overdragelse med succession Personkreds Genstanden for succession Retsvirkning for overdrager og erhverver ved succession Casevirksomhed Delkonklusion Generationsskifte med skattemæssig succession ved død 9. Generelt om dødsboer 9.1 Indledning Skifte af et dødsbo Dødsboet som selvstændigt skattesubjekt Bobeskatningsperiode og bobeskatningsindkomst Legal og testamentarisk arv Casevirksomhed Delkonklusion Udlodning fra et dødsbo med succession 10.1 Indledning Generelle betingelser for udlodning med succession Personkreds Udlodning Genstanden for succession Retsvirkning for dødsboet og udlodningsmodtager ved succession Delkonklusion

5 11. Udlodning af en personlig ejet virksomhed med succession 11.1 Indledning Genstanden for succession Casevirksomhed Delkonklusion Udlodning af aktier i et selskab med succession 12.1 Indledning Genstanden for succession Casevirksomhed Delkonklusion Perspektivering til den nye skattereform Konklusion Summary in English Love og forkortelser Litteraturliste Bilagsoversigt

6 1. Indledning Mange danske virksomhedsejere i mindre og mellemstore virksomheder står i de kommende år overfor deres livs udfordring - at planlægge og gennemføre et generationsskifte. Tal fra Erhvervsministeriet viser, at omkring danske virksomheder står overfor et generationsskifte de kommende 8 år 1. Erhvervsministeriet spår i deres analyse af disse virksomheder, at op mod 60 % af dem ikke bliver ført videre på grund af manglende kompetente erhververe/købere. En situation der kan koste samfundet dyrt i form af tab af rentable virksomheder og arbejdspladser. At igangsætte et generationsskifte for sent resulterer oftest i en efterfølgende lukning af virksomheden 2, og derfor kræver et generationsskifte nøje planlægning, der blandt andet omfatter de strategiske bløde overvejelser, herunder virksomhedsejerens og denne families interne relationer, og de tekniske hårde værdier som de økonomiske, juridiske og skattemæssige overvejelser. Dette underbygges i en undersøgelse udarbejdet af PricewaterhouseCoopers 3, hvor det ses, at arvingerne kan risikere at blive flået i skatter og afgifter ved et pludseligt generationsskifte, hvilket typisk er så likviditetskrævende, at arvingernes ønske om at overtage virksomheden må opgives og i stedet sælges virksomheden ud af familien. Indtil for nyligt har det i mange tilfælde været en skattemæssig fordel at foretage et generationsskifte efter virksomhedsejerens død 4. Dette har umuliggjort at planlægge et generationsskifte mest hensigtsmæssigt, og derfor har regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget lov nr. 532 af 17. juni 2008 med virkning fra 1. januar 2009, hvor hovedformålet er at ensarte reglerne for generationsskifte med skattemæssig succession ved levende live og død. Som virksomhedsejer kan det være meget vanskeligt at gennemskue mulighederne og konsekvenserne ved at foretage generationsskiftet med skattemæssig succession i levende live eller ved død. Det er derfor interessant at undersøge, hvorvidt lovændringen får den ønskede effekt på kort og lang sigt set i lyset af den vedtagne skattereform i maj Norjyske Stiftstidende d. 20. juli 2008, side Erhvervsbladet, 7. august 2008, Sene generationsskifter lukker firmaer på stribe 3 Børsen d. 29. april 2008, side /2 SF.L L 167 4

7 2. Problemformulering Kandidatafhandling Vi har i tilknytning til ovenstående indledning valgt følgende hovedproblemstilling: Hvordan gennemføres et generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død? Lov nr. 532 af 17. juni 2008 har til hensigt at åbne op for lempeligere regler om skattemæssig succession ved generationsskifte til familie og nære medarbejdere, hvilket har givet os anledning til at undersøge følgende: Hvilke betingelser er der for at anvende reglerne om skattemæssig succession i levende live eller ved død i forbindelse med et generationsskifte? Hvilken betydning har lov nr. 532 af 17. juni 2008 medført i forhold til de daværende regler om generationsskifte med skattemæssig succession? Den personlig ejet virksomhed er en grundform, der er mulig at omdanne til et aktieselskab eller anpartsselskab, og med udgangspunkt heri har vi fundet det relevant at analysere og klarlægge følgende: Er der efter vedtagelse af lov nr. 532 af 17. juni 2008 fortsat uhensigtsmæssigheder i KSL, ABL og DBSL, set i relation til en personlig ejet virksomhed og et selskab med skattemæssig succession i levende live og ved død? Ved at generationsskifte virksomheden til familien eller nære medarbejdere er der samtidig mulighed for, at overdragelsen kan ske ved gave (levende live) eller ved arv (død). På baggrund heraf, har vi fundet det relevant at analysere følgende: Hvilke muligheder er der for erlæggelse af vederlag i kombination til at virksomheden udlægges ved gave eller arv, og hvad er de afgifts- og skattemæssige konsekvenser heraf for overdrager henholdsvis erhververen? 5

8 Landsskatteretten har ved TfS 2008, 1429 LSR omgjort Skatterådets afgørelse vedrørende TfS 2007, 532 SR, der omhandler fradrag for udskudt skat i vederlaget og passivpost ved familieoverdragelse, hvilket har givet os anledning til at analysere følgende: Hvilken betydning og konsekvens har TfS 2008, 1429 LSR for generationsskifte ved skattemæssig succession? Den vedtagne skattereform fra maj 2009 har til hensigt, at det på længere sigt skal blive billigere at være lønmodtager som følge af den lempeligere skat på lønindkomst 5, hvilket har fået os til at analysere følgende: Hvilken betydning kan skattereformen få for et generationsskifte af en virksomhed i relation til opsparet overskud efter VSO og anvendelse af reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse? 3. Afgrænsning Området generationsskifte spænder bredt - alt lige fra selvstændige erhvervsdrivende til større koncerner. Denne afhandling tager udgangspunkt i generationsskifte af personlig ejede virksomheder med aspekter til hvilke skattemæssige konsekvenser et generationsskifte vil få, såfremt der i stedet var tale om et mindre selskab med en ejer. Fokus vil være på virksomhedens nuværende ejer og de potentielle erhververe af virksomheden, som kan anvende reglerne om skattemæssig succession. Afhandlingen vil som følge heraf ikke fokusere på generationsskifte i interessentskaber, større koncerner, børsnoterede virksomheder eller fonde, idet der er en række andre faktorer at tage højde for. Dette kan være rent juridisk, men også at der for eksempel ofte er en større ejerkreds i de børsnoterede selskaber at tage hensyn til, kontra den personlig ejede virksomhed/mindre selskab, hvor der er en ejer, og hvor strukturen/organisationen er mere enkel. Det er vores opfattelse, at problemstillingen omkring den manglende planlægning og igangsættelse af generationsskifte 6 hovedsagligt omfatter de personlig ejede virksomheder og mindre selskaber Jf. kapitel 1 6

9 Finansielle instrumenter som for eksempel warrants og optioner vil ligeledes ikke blive behandlet, da vi mener, dette hovedsageligt relaterer sig til større koncerner, og derfor er det ikke relevant i forhold til generationsskifte af mindre selskaber og personlig ejede virksomheder. Disse finansielle instrumenter vil ofte være anvendt, hvor der tidligt i generationsskifteforløbet er sikret en andel af virksomhedens aktier, uden det reelle ejerskifte er fundet sted. Landbruget har mange særregler indenfor skattelovgivningen herunder for generationsskifte med skattemæssig succession 7. Disse særregler vil ikke blive behandlet nærmere i afhandlingen, da vi har valgt at gøre afhandlingen så repræsentativ som muligt, og derfor ikke kun fokusere på landbrug. Vi vil inddrage og henvise til domme fra landbruget, såfremt disse er fundet relevante i forhold til hovedproblemstillingen. Der tages udgangspunkt i dansk lovgivning, da lov nr. 532 af 17. juni 2008 udelukkende omfatter generationsskifte af danske virksomheder. Udenlandsk lovgivning omkring generationsskifte og generationsskifte over landegrænser vil ikke blive nærmere belyst, selvom de nordiske lande som Sverige og Norge har regelsæt der er mere fordelagtige end de danske, da eksempelvis et generationsskifte i Sverige kan ske uden betaling af skat eller afgift, mens der er lempeligere regler for værdiansættelsen af aktier i Norge 8. Vi vil primært fokusere på reglerne om skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, da lovændringerne i lov nr. 532 af 17. juni 2008 udelukkende omfatter ændringer i forholdet mellem virksomhedsejer og familiemedlemmer/nære medarbejdere. Vi vil derfor ikke behandle konsekvenserne af et eventuelt salg til ekstern part. De samfundsmæssige konsekvenser og perspektiver vil ligeledes ikke blive belyst, men de har fungeret som inspirationskilde gennem hele afhandlingsforløbet. Da afhandlingen vil fokusere på de skatteretlige aspekter i stedet for de selskabsretlige, har vi valgt ikke at beskrive reglerne og kravene omkring virksomhedsomdannelse eller øvrige omstruktureringsmodeller som eksempelvis fusion og spaltning. Dette begrundes med, at omstrukturering og de underliggende modeller hertil ikke er omfattet af vores hovedproblemstilling, og omstrukturering kan bære en afhandling alene. Det er vores vurdering, at omstruktureringsmodellerne i mange tilfælde kan benyttes som et værktøj til at forberede et 7 Jf. eksempelvis særreglerne i EBL 6, stk. 2 omkring ejertid og succession i ejendomsavance. 8 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, side 416 7

10 generationsskifte, men at det ikke nødvendigvis er det primære formål med omstruktureringen, da der også kan være andre formål som for eksempel hæftelsesforhold, salg/opkøb mv. forbundet hermed. Vi vil kort i afsnittet omkring den nye skattereform beskrive de skattemæssige konsekvenser, såfremt en skattefri virksomhedsomdannelse først foretages efter den nye skattereform, der blev vedtaget i maj 2009, og som har virkning fra 1. januar Vi har valgt at inddrage en casevirksomhed 10, men hele afhandlingen og analysen af vores problemstillinger vil ikke udelukkende blive baseret på denne alene, men i lige så høj grad på teori, domme, eksempler m.v., som ikke nødvendigvis er relevante i relation til casevirksomheden men derimod for hovedproblemstillingen. Selvom casevirksomheden ikke indeholder alle elementer i forhold til reglerne om generationsskifte som eksempelvis en fast ejendom, mener vi, at casevirksomheden alligevel er repræsentativ, da regneeksemplerne kan bruges på langt de fleste personlig ejede virksomheder og mindre selskaber. Afhandlingen vil under afsnittet omkring generationsskifte ved død blandt andet omhandle reglerne i AL, DBSL, DSL og BAL. Vi vil i den forbindelse ikke fokusere på insolvente dødsboer, der behandles efter reglerne i DBSL 52 og DSL 69, da dødsboets aktiver i disse tilfælde oftest vil blive anvendt til fuld dækning af dødsboets kreditorer 11, hvorfor det ikke er relevant i forhold til afhandlingens problemstilling omkring skattemæssig succession. På tilsvarende vis vil udenlandske bosiddende arvinger ikke blive belyst i afhandlingen. Dette begrundes med, at de danske skattemyndigheder mister muligheden for beskatning af den efterfølgende avance ved en senere afståelse. Endvidere forventes disse specielle regler kun at berøre få dødsboer. Ved generationsskifte af dødsboer vil vi ikke behandle reglerne for skifte af dødsboer efter DSL nærmere, da det kun er muligt at anvende reglerne i DBSL og om skattemæssig succession, såfremt der sker skifte af dødsboet, og det anses for at være et selvstændigt skattesubjekt. Endvidere vil vi ikke behandle ejeformer såsom særeje og skilsmissesæreje, da udgangspunktet ved ægteskab er fælleseje. Et af de forhold, som har særlig fokus i forbindelse med et generationsskifte, er værdiansættelsen af de aktiver og passiver, der indgår i virksomheden. Vi vil i afhandlingen belyse, hvilke lovmæssige Jf. kapitel

11 regler der gælder for værdiansættelse af en personlig ejet virksomhed og et selskab mellem interesseforbundne parter og værdiansætte aktiverne og passiverne for casevirksomheden efter CIR , TSS-CIR 2000,10 og TSS-CIR 2000,9. Værdiansættelse af en virksomhed mellem 2 parter med modstridende interesser som for eksempel salg til 3. part efter (P/E)-metoden eller DCFmetoden 12 vil ikke blive analyseret nærmere. Planlægningsfasen er meget individuel fra virksomhed til virksomhed, og da fokus i afhandlingen er på det skatteretlige aspekt, analyserer vi ikke de bløde værdier mere indgående. Vi har dog i bilag 1 udarbejdet en oversigt for at illustrere faserne i planlægningen af generationsskiftet, herunder overvejelser omkring det ledelsesmæssige og kapitalmæssige generationsskifte og indtjeningsmulighederne for virksomheden i fremtiden, der forud for generationsskiftet bør tages stilling til. Oversigten er anvendt som inspirationskilde i vores gennemgående analyse af de skattemæssige konsekvenser ved et generationsskifte i levende live og ved død. Vores kildesøgning er stoppet den 2. november 2009, hvorfor begivenheder, love, domme og artikler, der er offentliggjort efter denne dato, ikke er bragt til nærmere overvejelse i forbindelse med udarbejdelse af afhandlingen. 4. Metodeafsnit 4.1 Formål Formålet med afhandlingen er at analysere, hvilke muligheder og konsekvenser der er ved generationsskifte af en virksomhed med skattemæssig succession afhængigt af, om dette foretages i levende live eller ved død, samt anskue, hvilken indflydelse vedtagelse af lov nr. 532 af 17. juni 2008 har fået i forbindelse hermed. Vi har valgt at sammenkoble teorien om skattemæssig succession med praktiske regneeksempler baseret på en casevirksomhed. Dette er gjort for at give læseren en større forståelse for de muligheder og modeller, som en virksomhedsejer kan benytte, og samtidig skal de praktiske eksempler gøre den omfattende teori mere simplificeret og overskuelig. 12 (P/E)-meoden = Price/earning og DCF = Discounted Cash Flow 9

12 4.2 Model og metodevalg Teorivalg Kandidatafhandling Afhandlingen er kombineret teoretisk og praktisk orienteret. Dette er gjort for at analysere, om lovgivningen omkring generationsskifte ved skattemæssig succession i levende live og ved død efter lov nr. 532 af 17. juni 2008 er blevet mere ensartet, og hvad der i praksis kan lade sig gøre. Den fremherskende metode ved afhandlingens emne vil være underlagt deduktion 13, det vil sige en analyse af gældende ret og lovgivning på området ud fra foreliggende retskilder og derefter analyse af, hvordan generationsskiftet ved skattemæssig succession gennemføres i casevirksomheden, hvad enten der er tale om overdragelse i levende live/ved død eller personlig virksomhed/mindre selskab. Dette kan illustreres på følgende måde: 1. step 2. step 3. step Teori og lovgivning Casevirksomhed Konklusion og konsekvens for teori/casevirksomhed Figur 1: Opbygning af analyseafsnittene, hvor casevirksomheden er inddraget, egen tilvirkning Foruden lov nr. 532 af 17. juni 2008 har vi ligeledes taget udgangspunkt i forarbejderne til denne og de heri berørte love som for eksempel KSL, ABL, DSL og DBSL. I forbindelse med casevirksomheden vil vi tage udgangspunkt i følgende generationsskiftemodeller og analysere disse hver for sig med henblik på at identificere eventuelle problemstillinger samt opgøre de skattemæssige konsekvenser ved de respektive modeller: Overdragelse af en personlig ejet virksomhed med skattemæssig succession i levende live og ved død Overdragelse af et selskab med skattemæssig succession i levende live og ved død Gave og arv Efter de teoretisk analyseafsnit vil vi komme med relevante regneeksempler baseret på casevirksomheden for på den måde, at kombinere teorien med det praktiske og synliggøre de skattemæssige konsekvenser og muligheder for overdrager/erhverver afhængig af, om der er tale 13 Den skinbarlige virkelighed, side 32 mf. 10

13 om et generationsskifte af en personlig ejet virksomhed eller et selskab med skattemæssige succession i levende live eller ved død. Til slut i hvert analyseafsnit vil vi foretage en delkonklusion med vurdering af lovgivningen på det respektive område Empirivalg Selve datagrundlaget består af dansk faglitteratur i form af bøger, avisartikler, relevant lovgivning, eksterne publikationer samt interne publikationer fra vores respektive arbejdspladser. Desuden er der søgt supplerende inspiration fra blandt andet artikler og hjemmesider, der er brugt jævnt gennem afhandlingen. Vi har kontaktet PricewaterhouseCoopers (herefter PwC) skatteafdeling for at klarlægge, hvorledes der arbejdes med generationsskifter i praksis. PwC s skatteafdelingen rådgiver alle virksomhedstyper i hele processen omkring generationsskiftet fra den indledende analyse af virksomheden til selve gennemførelsen 14. Kontakten er her foretaget pr. , telefonisk og ved møder, og selve datafangsten er anvendt løbende i afhandlingen. 4.3 Kildekritik De kilder, der er anvendt til brug for afhandlingen, vurderes alle at være objektive. Kilderne er valgt ud fra tidspunktet for deres udgivelse samt aspektet i, at de skal være behjælpelige med at belyse vores hovedproblemstilling. Vi har forholdt os kritisk overfor de anvendte lærebøger, da de fleste er udgivet på et tidspunkt, hvor den daværende lovgivning omkring generationsskifte var gældende, og der er således ikke er taget hensyn til lov nr. 532 af 17. juni Afhandlingens struktur Afhandlingen er inddelt i fem hovedområder, som er vist nedenfor: Indledningsvis præciseres problemstillingerne, metoden, afgrænsningen og formålet med afhandlingen (kapitel 1-5). Næstefter følger de generelle afsnit med regler og lovgivning der er relevant uanset om generationsskiftet sker i levende live eller ved død. Vi vil i dette afsnit analysere den gældende teori omkring generationsskifte og komme med vores egen vurdering/holdning til denne (kapitel 6)

14 Efterfølgende inddrages analyseafsnittene hvor reglerne/lovgivningen omkring generationsskifte i en personlig ejet virksomhed/mindre selskab med skattemæssig succession i levende live/ved død behandles og analyseres. Casevirksomheden inddrages og analyseres (kapitel 7-12). Næstsidst følger perspektiveringsafsnittet (kapitel 13), hvor den nye skattereform vil blive anskuet i forhold til generationsskifte med skattemæssig succession. Afslutningsvis besvares problemstillingerne fra problemformuleringen ved at samle delkonklusionerne i den endelige konklusion (kapitel 14). 12

15 4.4.1 Oversigt over afhandlingen Indledning (Kapitel 1) Problemformulering (Kapitel 2) Afgrænsning (Kapitel 3) Metodeafsnit (Kapitel 4) Præsentation af casevirksomheden (Kapitel 5) Generelle begreber ved generationsskifte i levende live og ved død (Kapitel 6) Generationsskifte i levende live Generationsskifte ved død (Kapitel 9 og 10) Overdragelse af en personlig virksomhed med succession (kapitel 7) Overdragelse af et selskab med succession (kapitel 8) Overdragelse af en personlig virksomhed med succession (kapitel 11) Overdragelse af et selskab med succession (kapitel 12) Perspektivering til den nye skattereform (Kapitel 13) Konklusion (Kapitel 14) Figur 2: Afhandlingens struktur, egen tilvirkning 13

16 5. Præsentation af casevirksomheden 5.1 Introduktion Tandlægeklinikken blev stiftet i 1988 som et I/S af tandlæge Ibsen sammen med sin daværende kompagnon. I 2002 overtog tandlæge Ibsen dennes halvdel (50 %) af den veletablerede tandlægeklinik, da kompagnonen valgte at gå på efterløn. Tandlæge Ibsen, der i dag er 58 år, ejer således Tandlægeklinikken 100 %. Da han nu selv nærmere sig pensions-/efterlønsalderen, overvejer han at foretage et generationsskifte af virksomheden inden for en overskuelig fremtid. I Tandlægeklinikken er der 5 ansatte inklusiv tandlæge Ibsen. De ansatte består af Berit Ibsen på 48 år, der er ansat som bogholder, og som er tandlæge Ibsens kone. Berit har været ansat i Tandlægeklinikken i 12 år, og hun har en kontoruddannelse. Derudover er der tandlæge Olsen på 35 år, der har været ansat i Tandlægeklinikken siden tandlæge Ibsen overtog den resterende halvdel af Tandlægeklinikken i Tandlæge Olsen kender Tandlægeklinikken utrolig godt og har et godt renomme overfor kunderne, hvorfor han må antages at have del i den nuværende udvikling af Tandlægeklinikken. Til at assistere de 2 tandlæger i det daglige arbejde er der ansat 2 tandlægeassistenter. Tandlægeklinikken har et godt image og er beliggende i det indre København med mange daglige kunder, og kundeporteføljen øges konstant. Dette afspejles ligeledes på bundlinjen, der de seneste år har udvist stabile overskud. Lokalerne, som Tandlægeklinikken er beliggende i, er lejet. 5.2 Personlige oplysninger om tandlæge Ibsen Tandlæge Ibsen og Berit Ibsen har sammen 2 børn - en søn, der er uddannet tandlæge, og en datter, der ikke er involveret i tandlægebranchen. Der er ingen særbørn i familien. Til tandlæge Ibsen og Berit Ibsens fælles formue hører et hus i Lyngby, der ved den seneste offentlige ejendomsvurdering er vurderet til DKK , og et mindre sommerhus, der er vurderet til Tandlæge Ibsen har en pensionsopsparing på DKK , mens Berit har en pensionsopsparing på DKK Dette betyder, at de sammen gennem mange år har oparbejdet en privat formue der er stor nok til at gøre generationsskiftet mere fleksibelt. 14

17 5.3. Tandlægeklinikken Kandidatafhandling Idet vi behandler generationsskifte med skattemæssig succession ved en personlig ejet virksomhed og et mindre selskab, har vi valgt at betragte Tandlægeklinikken ud fra følgende 2 perspektiver: Tandlægeklinikken som personlig ejet virksomhed Tandlægeklinikken drives som en personlig ejet virksomhed, der beskatningsmæssigt er underlagt reglerne om VSO, da tandlæge Ibsen ved etablering af virksomheden blev rådgivet af sin revisor til at anvende denne ordning. Revisoren fastslog dengang, at virksomhedsordningen var mest lukrativt for tandlæge Ibsen, som følge af fordelene ved fradrag for renteomkostninger i den personlige indkomst og muligheden for resultatudjævning ved at betale en foreløbig virksomhedsskat. Årsrapporten aflægges efter ÅRL regnskabsklasse A, og regnskabsåret løber fra 1. juli juni. Resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 1. juli juni 2009 for Tandlægeklinikken v/tandlæge Ibsen er vedlagt i bilag Tandlægeklinikken i selskabsform Da tandlæge Ibsen overtog den resterende halvdel (50 %) af Tandlægeklinikken i 2002, blev det omdannet til et aktieselskab ved en skattefri virksomhedsomdannelse efter regler i VOL. Tandlæge Ibsen fik i forbindelse med omdannelsen følgende overvejelser/råd fra sin advokat, der efterfølgende resulterede i den skattefrie virksomhedsomdannelse: For det første er det en fordel at drive virksomheden i selskabsform, da der altid vil være en risiko for, at det arbejde du udfører, kan medføre store erstatningskrav fra dine kunder. Et selskab har begrænset hæftelse, så du hæfter ikke med din personlige formue eller for virksomhedens gæld og eventuelle erstatningskrav 15. Derudover kan du med et selskab gøre det lettere at generationsskifte virksomheden, da det bliver enklere at få endnu en kompagnon og der er mange muligheder for at gøre generationsskiftet økonomisk attraktivt for en eventuel ny medejer

18 Årsrapporten aflægges efter ÅRL regnskabsklasse B, og regnskabsåret løber fra 1. juli juni. Resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 1. juli juni 2009 for Tandlægeklinikken A/S er vedlagt i bilag Tandlæge Ibsens overvejelser i forbindelse med generationsskiftet Tandlæge Ibsen ønsker, at der skal ske en glidende overgang af det ledelsesmæssige generationsskifte således, at han efter generationsskiftet har mulighed for at nedtrappe antallet af timer på klinikken med henblik på at forberede sin pensionstilværelse, og samtidig ønsker han ikke at være medejer. Dette er besluttet ud fra den i bilag 1 illustreret figur, som tandlæge Ibsen har fået forelagt. Han foreslår at generationsskiftet kan ske på følgende måder: Overdragelse til ægtefælle: Berit er ansat i Tandlægeklinikken som bogholder, og hun er 10 år yngre end tandlæge Ibsen. Overdragelse til sin søn: Sønnen har færdiggjort sin tandlægeuddannelse for 2 år siden, og han er derfor et oplagt valg. Sønnen har 2 års praktisk erfaring fra en anden tandlægeklinik, og han har opnået tilladelse til selvstændigt virke 16. Overdragelse til nær medarbejder: Tandlæge Ibsen er i tvivl om, hvorvidt ægtefællen eller sønnen har de fornødne kompetencer, der kræves for at drive Tandlægeklinikken, og da tandlæge Olsen har været ansat i Tandlægeklinikken gennem 7 år og har et godt renomme hos kunderne, vurderes han at være et fornuftigt alternativ til at overtage Tandlægeklinikken. Tandlæge Olsen har ligeledes opnået tilladelse til selvstændigt virke, hvilket han har haft i 5 år. Foruden ovenstående muligheder for alene overdragelse ønsker tandlæge Ibsen at få belyst konsekvenser, såfremt overdragelsen sker til både sønnen og tandlæge Olsen, så de hver får ejerskab af Tandlægeklinikken. Tandlæge Ibsen ønsker at få belyst, hvilke skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser generationsskiftet kan få for ham selv samt for de tre ovenstående personer, når generationsskiftet skal ske med virkning pr. 1. juli BEK nr. 892 af 9. juli

19 Han ønsker i den forbindelse, at Tandlægeklinikken skal forblive i nære hænder, hvorfor salg til tredjepart ikke anses for en reel mulighed. Endvidere ønsker tandlæge Ibsen, at overdragelsen skal ske med færrest mulige skattemæssige/økonomiske konsekvenser for ham og erhververen, idet der skal tages højde for datteren, som på trods af hun ikke ønsker at overtage virksomheden skal begunstiges på lige fod med sønnen. Endvidere skal det være muligt for tandlæge Ibsen og hans kone at opretholde levestandarden på nogenlunde samme niveau som hidtil. Foruden ovenstående muligheder for generationsskifte i levende live ønsker tandlæge Ibsen belyst, hvilke muligheder der er for at gennemføre et generationsskifte af Tandlægeklinikken med skattemæssig succession fra et dødsbo til ægtefællen, sønnen og den nære medarbejder, såfremt han mod forventning pludseligt skulle falde bort. Ovenstående beskrivelse af casevirksomheden er gjort ud fra en betragtning af en eksisterende tandlægeklinik med antagelser, forudsætninger og tilpasninger til analysemæssige formål i forhold til afhandlingens problemstillinger. 6. Generelle begreber ved generationsskifte i levende live og ved død 6.1 Indledning Med vedtagelse af lov nr. 532 af 17. juni 2008 har det været hensigten at sikre, at et generationsskifte bliver gennemført på det mest fordelagtige tidspunkt for den enkelte virksomhed i modsætning til reglerne fra før den 1. januar 2009, hvor det af skattemæssige grunde var mest fordelagtigt at udskyde ejerskiftet til efter ejerens død 17. Ved generationsskifte af en virksomhed skal den nuværende ejer og erhverver være opmærksomme på, at det ikke er alle virksomheder, der egner sig til generationsskifte. Der kan være tilfælde, hvor en virksomheds udbud af produkter eller serviceydelser ikke i fremtiden kan forventes at blive afsat på markedet, og der samtidig ikke er muligheder for afsætning på nye markeder eller udvikling af nye produkter eller serviceydelser. Der kan endvidere være tilfælde, hvor den nuværende ejer har en helt afgørende betydning i form af særlig viden og tætte relationer til kunder og leverandører. Det er vigtigt at have for øje, at såfremt den nuværende ejer udtræder af virksomheden fra den ene dag til den anden, uden at 17 Ajour Spots juni 2008, side 29 17

20 generationsskiftet er nærmere overvejet, kan det få fatale konsekvenser for indtjeningsgrundlaget, hvilket i værste fald kan medføre strengere kreditvilkår og leveringsbetingelser fra leverandører, tab af kunder, tab af værdifuld viden og risiko for konkurs. I begge tilfælde vil virksomheden ikke være egnet til et generationsskifte, idet virksomheden vil bevæge sig mod afviklingsfasen, som illustreret i figuren nedenfor. Indtjening og udvikling i virksomheden Overvej påbegynd generationsskifte Modning Overvej afhjælpning eller likvidation Start Afvikling Virksomhedens faser Figur 3: Virksomhedens livscyklus, egen tilvirkning med inspiration fra PLC-kurven Som virksomhedsejer bør man derfor overveje, hvorvidt dette kan afhjælpes, eller om der i stedet skal forberedes likvidation. Såfremt afhjælpning er muligt, eller virksomheden er egnet til generationsskifte, skal der efterfølgende tages stilling til, om det kapitalmæssige generationsskifte skal ske forud for det ledelsesmæssige eller samtidig 18. Ændringerne i lov nr. 532 af 17. juni 2008 forventes at mindske likviditetsbelastningen ved fremtidige generationsskifter af selskaber, da finansieringen hidtil har været en af de største udfordringer, når både virksomheder og selskaber skal generationsskiftes. Dette skyldes, at den nye ejer oftest er nødt til at få finansieret vederlaget for virksomheden ved at stifte gæld enten hos en ekstern långiver eller ved at udstede et privat gældsbrev til den nuværende ejer. Uanset den valgte finansieringsform bliver den nye ejer efterfølgende belastet med renter og afdrag, der typisk skal finansieres via den højt beskattede personlige indkomst 19. Med indførelse af ændringerne er det blevet lettere at overdrage aktier i et selskab med skattemæssig succession, da kravet om overdragelsen af minimum 15 % af stemmeværdien (hovedaktionæraktier) efter den daværende ABL 34 er ændret, og der er i stedet indført krav om, at minimum 1 % af kapitalen skal 18 Jf. bilag 1, hvor disse overvejelser er illustreret 19 Erhvervsbladet den 22. maj 2008, Nye skatteregler fremmer tidlige ejerskifter 18

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Fakta og baggrund om formueskattekursen

Fakta og baggrund om formueskattekursen Regeringen har ophævet reglerne om værdiansættelse efter den såkaldte formueskattekurs. Dette er sket med virkning fra den 5. februar 2015. Reglerne er hidtil blevet brugt i forbindelse med overdragelse

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Generationsskifte af aktier i levende live og ved død

Generationsskifte af aktier i levende live og ved død Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Generationsskifte af aktier i levende live og ved død Forfattere: Anders Pedersen Rasmus Berntsen Afleveringsdato: 4. november Vejleder:

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

Det optimale generationsskifte for Tømrermester Peter Bentzen

Det optimale generationsskifte for Tømrermester Peter Bentzen Det optimale generationsskifte for Tømrermester Peter Bentzen Cand.merc.aud.-studiet Skatteret Kandidatafhandling Bo Langkær Hansen Afleveret 23. april 2009 Vejleder: Ole Aagesen Censor: Copenhagen Business

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Generationsskifte af Biler A/S En enkes perspektiv

Generationsskifte af Biler A/S En enkes perspektiv Cand. Merc. Aud. Studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Generationsskifte af Biler A/S En enkes perspektiv Forfattere: Winnie Guldberg Scheel Michael Holmer Nielsen Afleveringsdato: 14. 03 2011 Vejleder:

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Generationsskifte af personligt ejet landbrugsvirksomhed

Generationsskifte af personligt ejet landbrugsvirksomhed Generationsskifte af personligt ejet landbrugsvirksomhed Generational change of privately owned agricultural business Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Louise Huge-Jakobsen Afleveret: 14. marts

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Generationsskifte i personligt drevne virksomheder

Generationsskifte i personligt drevne virksomheder Aalborg Universitet Cand. Merc. Aud. Speciale foråret 2012 Generationsskifte i personligt drevne virksomheder Udarbejdet af Martin Skovgaard Sørensen Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveret den

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere