Rehabilitering af kræftpatienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabilitering af kræftpatienter"

Transkript

1 Telefon: KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2002 Rehabilitering af kræftpatienter

2 Indhold 1. Indledning Hvorfor specielt fokus på rehabilitering af kræftpatienter? Kræftsygdomme blandt borgere i Københavns Amt Arbejdsgruppens nedsættelse Planens indhold Nuværende rehabiliteringsindsats Tilbud med fokus på fysisk rehabilitering Fysioterapeutiske og ergoterapeutiske tilbud Ernæringsterapi Tandpleje Rekonstruktiv kirurgi Seksualitet og fertilitet ved kræftsygdomme Psykisk rehabilitering Social rehabilitering RehabiliteringsCenter Dallund Rehabilitering i primærsektoren Rehabilitering i kommunerne Den praktiserende læges arbejde omkring rehabiliteringen af kræftpatienter Kræftens Bekæmpelse Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Det sundhedsfaglige personales rolle i rehabiliteringen Anbefalinger vedrørende tværgående funktioner Anbefalinger af specifikke rehabiliteringstilbud Lymfødemklinik Teamfunktion vedr. patienter behandlet for hoved- og halskræft Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen i primærsektoren

3 Forord Tilfældig, ikke tilstrækkeligt koordineret og ikke altid med fornøden fokus på den enkelte bruger. Sådan vurderes ofte den indsats, der sættes ind med henblik på rehabilitering af kræftpatienter. Medvirkende til problemets omfang er, at forskellige faggrupper og sektorer er involveret, samt at ikke alle involverede parter har tilstrækkeligt kendskab til de rehabiliteringsmuligheder, der findes i dag. Hertil kommer, at fokus i såvel sygehusvæsenet som i den primære sektor har været på den lægelige og sygeplejefaglige behandling af sygdommen. I den Nationale kræftplan fra foråret 2000 anbefales, at der i alle amter gøres en særlig indsats for at udvikle rehabiliteringstilbud, der tilbyder kræftpatienter og pårørende viden, handlemuligheder og støtte. Københavns Amtsråd vedtog i december 2000 Kræftplan for Københavns Amt. Kræftplanen beskæftiger sig ikke specifikt med rehabilitering, men for at sikre patienten et godt og sammenhængende sygdomsforløb anbefales, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at kortlægge indsatsen og udarbejde forslag til en forstærket og koordineret indsats for rehabilitering af kræftpatienter. Udgangspunktet for arbejdsgruppens virke har været, at borgere i Københavns Amt, som behandles for en kræftsygdom, skal kunne forvente tilbud fra sundhedssektoren, som er rettet mod den enkelte patients og de pårørendes behov for rehabilitering, som følge af sygdommen og behandlingen. Centralt er at sikre, at støtte til rehabilitering gives så tidligt som muligt og indgår som en integreret del af kræftpatienternes samlede behandlingsforløb. Patient og pårørende skal opleve, at der er tale om en koordineret og tværfaglig rehabiliteringsindsats, også når der skiftes mellem forskellige tilbud og ved skift mellem sektorer. I rehabiliteringen af patienten og de pårørende inddrages hele familiens situation, herunder fysiske, psykiske og sociale aspekter. Nærværende rapport er arbejdsgruppens anbefalinger, som lægger op til en styrket rehabiliteringsindsats for kræftpatienter i Københavns Amt. Planen er godkendt af Sygehusudvalget i december 2002.

4 Resume Kræftfølgegruppen nedsatte i foråret 2001 en arbejdsgruppe til dels at kortlægge den indsats, der i dag ydes ved rehabilitering af kræftpatienter, dels at udarbejde anbefalinger til indsatsen fremover. Rehabilitering af kræftpatienter sigter på at genoprette patienternes funktionsniveau - fysisk, psykisk og socialt. Rehabiliteringsindsatsen kan finde sted, inden behandlingen påbegyndes for at begrænse konsekvenserne af sygdomsforløbet (proaktiv rehabilitering), og efter skaden er sket (reaktiv rehabilitering). Det er af stor betydning, at de pårørende inddrages aktivt i rehabiliteringsprocessen, og at de pårørendes behov for rehabilitering ligeledes tilgodeses. Rehabilitering af kræftpatienter foregår overordnet inden for tre felter: fysisk rehabilitering (kirurgiske indgreb, fysisk genoptræning, genskabelse af kropsidentitet, kostvejledning), psykisk rehabilitering (udvikling af patientens egne ressourcer og evne til at håndtere sygdommen og de forskellige faser i behandlingsforløbet samt til at genoptage deres daglige liv, herunder med eventuel partner og børn) og social rehabilitering (relationer til arbejdsmarkedet og øvrige sociale relationer). Arbejdsgruppen har i sit arbejde taget udgangspunkt i de principper for rehabilitering af kræftpatienter, som blev anbefalet i den Nationale kræftplan: De kliniske afdelinger skal i højere grad være opmærksomme på patienternes behov for rehabilitering og udvikle rutiner og tilbud til at imødekomme behovene både under og efter indlæggelse eller ambulant kontrol. Støtte til rehabilitering skal gives så tidligt som muligt i forløbet. Støtte til rehabilitering skal indgå som en integreret del af kræftpatienternes samlede behandlingsforløb. Rehabliteringstilbud skal tage udgangspunkt i den enkelte patients behov, herunder i de ressourcer, der findes hos patienten og de pårørende. Tilbuddene skal være fleksible og give valgmuligheder for patienten. Rehabiliteringsindsatsen bør foregå på det tidspunkt og i det omfang, det er relevant i forhold til den enkelte patients problem og behov. Rehabiliteringsområdet kræver en tværfaglig og en tværsektoriel indsats i forhold til den enkelte patient. Sygehusafdelingerne har en primær rolle i forhold til rehabilitering af patienten som forebyggende, behandlende og tryghedsskabende medspiller for patient og pårørende. I Københavns Amts Sygehusvæsen er der mange forskellige tiltag i relation til rehabilitering af patienter med en kræftsygdom. Imidlertid mangler der en samlet oversigt over hvilke tilbud og muligheder, der er for den enkelte kræftpatient i løbet af sygdomsforløbet. Der er karakteristisk, at mange af de eksisterende tilbud er oprettet ved knopskydning rettet mod at løse konkrete problemer, der typisk er opstået som følge af behandlingen af kræftsygdommen. De eksisterende tilbud er vokset frem på de enkelte afdelinger i takt med, at personale, patienter og pårørende har fundet behov herfor. Rehabilitering omfatter et bredt spektrum af ydelser. En betydelig del udgår fra de tværgående funktioner (fysioterapi, ergoterapi, enæringsterapi samt social-, psykologisk og sexologisk rådgivning). Herudover kan der være tale om rekonstruktiv kirurgi og rehabiliteringstilbud i tilknytning til amputation af en legemsdel. Kræftpatienters behov for rehabilitering skifter over tid. Nogle behov opstår umiddelbart i tilknytning til diagnosticeringen, nogle opstår i forbindelse med 3

5 behandlingen, og endelig opstår nogle først, når behandlingen er afsluttet eller senere. Den enkelte sygehusafdeling har derfor den udfarende rolle i forhold til rehabilitering af kræftpatienter som forebyggende, behandlende og tryghedsskabende medspiller for patient og pårørende. Det er den enkelte afdelings opgave at sikre, at rehabilitering indgår som en integreret del af patientforløbet, og at de individuelt udarbejdede rehabiliteringsplaner bliver ført ud i livet, eventuelt i samarbejde med den praktiserende læge og den kommunale hjemmesygepleje. En af forudsætningerne for, at rehabilitering bliver en integreret del af kræftpatienternes behandlingsforløb i Københavns Amt er, at personalet på de kliniske afdelinger er bekendt med de forskellige rehabiliteringstilbud såvel i amtets sygehusvæsen som i primærsektoren samt har øje for, hvordan og hvornår i sygdomsforløbet, det vil være relevant at drøfte rehabilitering med patienten og eventuelle pårørende. Arbejdsgruppen anbefaler derfor: at der på alle afdelinger, som behandler kræftpatienter, udarbejdes en checkliste til personalet med de rehabliteringstilbud, som er aktuelle for de kræftpatienter, som behandles på afdelingen. at der træffes foranstaltninger til at sikre, at rehabiliteringen indgår som et naturligt led i behandlings- og plejeforløbet, herunder med fastlæggelse af checkpoints hvor rehabilitering drøftes med patienten og de pårørende. at tilbuddet om psykologisk supervision af personalet udvides, således at alle kliniske afdelinger i Københavns Amts Sygehusvæsen, der udreder og/eller behandler kræftpatienter, får adgang til regelmæssig supervision af psykolog ansat i tilknytning til det enkelte sygehus. Anbefalingen er et led i bestræbelserne på at styrke personalets evne til kommunikation med patienter og pårørende. En anden forudsætning for en styrket rehabiliteringsindsats blandt kræftpatienter er, at der tilvejebringes tilstrækkelig kapacitet til, at rehabiliteringsbehovene kan imødekommes. Det er ikke muligt at give et eksakt bud på, hvor stor afstanden er mellem det aktuelle udbud og behovet for rehabilitering blandt kræftpatienter. Det skyldes, at den nuværende efterspørgsel ikke afspejler det reelle behov. I dag bliver mange patienter ikke oplyst om mulighederne for at udbedre de skader, kræftsygdommen og behandlingerne har medført. Patienterne efterlades i nogle tilfælde med det indtryk, at de må leve med tilstanden og være tilfredse med, at de er i live. Arbejdsgruppen anbefaler derfor: en generel oprustning af de tværgående funktioner: fysioterapi, ergoterapi, ernæringsterapi samt social-, psykologisk og sexologisk rådgivning at der etableres en lymfødemklinik på Amtssygehuset i Herlev Såvel den nuværende kapacitet i de enkelte enheder i de tværgående funktioner som omfanget af kræftpatienternes rehabiliteringsbehov varierer mellem amtets sygehuse. En konkret udmøntning af arbejdsgruppens anbefaling af en generel oprustning forudsætter derfor en lokal kortlægning af kapacitet og drøftelse af behov på de enkelte sygehuse. 4

6 Mange patienter og pårørende oplever i forbindelse med diagnosticering og behandling af en kræftsygdom, at der i løbet af processen opstår behov for struktureret information og undervisning. Hertil kommer, at nogle kræftpatienter oplever behov for samtale eller blot samvær med andre kræftpatienter. Med henblik på at skabe sammenhængende og strukturerede undervisningsforløb for de patienter og pårørende, som udtrykker behov herfor, anbefaler arbejdsgruppen: at der etableres et tværfagligt rehabiliteringskursus i Københavns Amt omfattende tilbud som fysisk genoptræning, vejledning i videre genoptræningsmuligheder, aktivitetstræning, afspænding, kostvejledning, håndtering af kriser m.v. Tilbudene skal tage højde for, at kræftpatienters behov afhænger af sygdommens lokalisering samt patienternes køn og alder. Tilberedning og indtagelse af føde har, herunder som socialt og kulturelt ritual, en stor en plads i dagligdagen. Arbejdsgruppen anbefaler derfor: at ernæringen får en væsentligt større rolle i behandlings- og rehabiliteringsforløbet, end tilfældet er i dag. Kvaliteten af maden på sygehusene kan forbedres, og kræftpatienterne kan hente råd og vejledning hos kliniske diætister på sygehuset eller i primærsektoren. Efter gennemført behandling af deres kræftsygdom har en del patienter betydelige, ofte synlige defekter, som kan give svære sociale og seksuelle handicaps. De fysiske defekter og fysiske handicaps omfatter dels større ar, dels amputerede legemsdele. En række af disse tilstande er tilgængelige for kirurgisk behandling. Den rekonstruktive kirurgi af synlige defekter varetages af Plastikkirurgisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev. Den kirurgiske rehabilitering bør planlægges i samarbejde med den behandlende afdeling. Dette er tilfældet for en række patientkategorier i dag, men ikke alle. Arbejdsgruppen anbefaler derfor: at der etableres en formaliseret teamfunktion vedrørende den kirurgiske rehabilitering af patienter behandlet for hoved- og halskræft. Teamfunktionen bør omfatte Øre-næse-halsafdelingen, Amtssygehuset i Gentofte, Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling, Amtssygehuset i Glostrup, samt Plastikkirurgisk afdeling og Ergoterapien, Amtssygehuset i Herlev. Det kontinuerlige læge-patient forløb er altafgørende for en vellykket rehabilitering af kræftpatienten. Den praktiserende læge har gennem sit kendskab til patientens aktuelle sygdomsforløb og oplysninger om den tidligere og nuværende generelle fysiske, psykiske og sociale situation mulighed for at behandle og vejlede på en lang række områder i rehabiliteringsfasen. Der er behov for flere rehabiliteringstilbud i primærsektoren og for en bedre koordinering mellem sektorerne og de mange forskellige aktører i relation til kræftpatienters rehabilitering. Arbejdsgruppen anbefaler derfor: at IT-kommunikationen mellem primærsektoren og sygehusafdelingen forbedres og udbygges, at der skabes overenskomstmæssige muligheder for nye arbejdsfora i form af fælleskonferencer mellem de involverede fagpersoner, at der skabes bedre og billigere henvisningmuligheder til psykolog, fysioterapeut og diætist i primærsektoren. 5

7 1. Indledning Rehabilitering sigter på at genoprette en patients funktionsniveau - fysisk, psykisk og socialt - efter en skade eller sygdom. Rehabiliteringsindsatsen kan finde sted, dels inden skaden er sket for at begrænse konsekvenserne af et sygdomsforløb (proaktiv rehabilitering), dels efter skaden er sket (reaktiv rehabilitering). Behovet for rehabilitering begynder for kræftpatienten og dennes pårørende allerede ved diagnosetidspunktet. Uanset om der er tale om fysiske forandringer eller ej, er det at få en kræftdiagnose psykisk og socialt belastende for de fleste mennesker. Sideløbende med behandlingen af sygdommen gennemgår patienten og dennes nærmeste en proces, hvor de langsomt må genfinde fodfæste i deres daglige liv. Rehabiliteringsprocessen kan skabe grundlaget for, at patienten genopdager og udvikler egne ressourcer og evnen til at mestre sit nye liv, med de rystelser og forandringer kræftsygdommen og behandlingen bringer med sig. I dette arbejde kan patienten have brug for og gavn af den støtte, rådgivning, træning og omsorg, et velkvalificeret og empatisk personale kan tilbyde. Det er af stor betydning, at de pårørende inddrages aktivt i rehabiliteringsprocessen. Pårørende vil ofte være nærtstående familiemedlemmer, som ægtefælle, børn og forældre, men kan også være nære venner. Uanset relation vil de altid skulle betragtes som ressourcepersoner for såvel patienten som for afdelingen, hvor patienten er i behandling. De kan være støttepersoner mentalt, og de kan tage sig af rent praktiske betonede opgaver. Generelt har de pårørende behov for at kunne få information om patientens sygdom, behandlingsforløb og rehabiliteringsmuligheder. 1.1 Hvorfor specielt fokus på rehabilitering af kræftpatienter? Den overvejende organorienterede organisation af sygehusene indebærer, at patienter med mistanke om kræft henvises til den afdeling, som behandler sygdomme i det organ, hvor kræften sidder. Efter eventuel kirurgisk behandling modtager mange kræftpatienter strålebehandling og/eller kemoterapi på onkologisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev. Eventuel kirurgisk rehabilitering finder ofte sted på en helt tredje afdeling (f.eks. Plastikkirurgisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev). Medens det samlede undersøgelses-, behandling, pleje- og rehabiliteringsforløb er samlet på én afdeling for patienter med f.eks. apopleksi eller knoglebrud, har kræftpatienter således kontakt med flere afdelinger i deres sygdomsforløb. Hertil kommer, at undersøgelse og behandling overvejende finder sted ambulant for en stor gruppe af patienterne med kræft. Begge forhold stiller store krav til koordinering af rehabiliteringsindsatsen. Baggrunden for at fokusere særligt på rehabilitering af gruppen af kræftpatienter skyldes endvidere, at patienternes behov for rehabilitering opstår ikke blot som følge af selve sygdommen, men også som følge af behandlingen. Under behandlingen påføres patienterne kortvarige og i nogle tilfælde tillige langvarige eller varige følgevirkninger, der i sig selv kan medføre et rehabiliteringsbehov. 6

8 En række kræftpatienter adskiller sig tillige fra mange andre patienter med en akut, potentielt dødbringende sygdom ved, at fundet af en knude ofte er tilfældigt. Mange følte sig således raske før fundet af knuden. Mange kræftpatienter er ligeledes præget af usikkerhed på grund af den massive debat om kræftsygdomme og kræftbehandling, der er i medierne. Endelig har mange erfaring fra forløb, som ligger år tilbage, hvor kemo- og stråleterapi indebar endnu større bivirkninger end i dag. En række rehabiliteringsbehov gør sig gældende hos stort set alle patienter med kræft, medens andre behov afhænger af den specifikke kræftsygdom, af behandlingen og af patienternes livsomstændigheder. Patientgruppen omfatter såvel børn og yngre som midaldrende og gamle. Rehabilitering af kræftpatienter foregår inden for tre felter: 1. Fysisk rehabilitering: kirurgiske indgreb, fysisk genoptræning, genskabelse af kropsidentitet, kostvejledning. 2. Psykisk rehabilitering: udvikling af patientens egne ressourcer og evne til at håndtere sygdommen og de forskellige faser i behandlingsforløbet samt til at genoptage deres daglige liv, herunder med eventuel partner og børn. 3. Social rehabilitering: relationer til arbejdsmarkedet og øvrige sociale relationer. Behovet for rehabilitering opstår, såvel i forbindelse med at patienten får stillet kræftdiagnosen, som under behandlingsforløbet, og efter at behandlingen er afsluttet. 1.2 Kræftsygdomme blandt borgere i Københavns Amt I 1998 fik borgere i amtet diagnosticeret kræft (excl. hudkræft). De hyppigste kræftformer er brystkræft, tarmkræft og lungekræft, jf. tabel 1. Antallet af kræfttilfælde har været og er fortsat stigende. Tabel 1: Antal nydiagnosticerede kræfttilfælde fordelt på diagnose, Diagnose 1998 Tarmkræft 444 Lungekræft 390 Brystkræft (kun kvinder medtalt) 499 Kvindelige kønsorganer 201 Mandlige kønsorganer 250 Urinvejene 295 Andre 1165 I alt i Københavns Amt Der er således potentielt op til ca nye patienter årligt, som i varierende omfang vil have behov for rehabiliteringstilbud. Hertil kommer de patienter, hvor følgevirkningerne efter en kræftbehandling først opstår adskillige år efter behandlingens ophør. 1 Cancer Incidens in Denmark

9 1.3 Arbejdsgruppens nedsættelse I den Nationale kræftplan er rehabiliteringsindsatsen for kræftpatienter omtalt. Det fremgår heraf: I de sidste år har forbedringer inden for kræftbehandlingen bevirket, at flere kræftpatienter bliver helbredte - eventuelt med senfølger af sygdom og behandling. Kortere indlæggelsestider og kontrolperioder kan medvirke til at svække fokus på rehabilitering, og senfølgerne bliver mindre synlige for behandlerne. De kliniske afdelinger skal i højere grad være opmærksomme på patienternes behov for rehabilitering og udvikle rutiner og tilbud til at imødekomme behovene både under og efter indlæggelse eller ambulant kontrol. Støtte til rehabilitering skal gives så tidligt som muligt i forløbet. Støtte til rehabilitering skal indgå som en integreret del af kræftpatienternes samlede behandlingsforløb. Rehabiliteringstilbud skal tage udgangspunkt i den enkelte patients behov, herunder i de ressourcer, der findes hos patienten og de pårørende. Tilbuddene skal være fleksible og give valgmuligheder for patienten. Rehabiliteringsindsatsen bør foregå i forhold til de patientgrupper, der har et særligt behov for professionel støtte, på det tidspunkt og i det omfang, det er relevant i forhold til patientens problem og behov. Rehabiliteringsområdet kræver en tværfaglig og en tværsektoriel indsats i forhold til den enkelte patient. Sygehusafdelingerne har en primær rolle i forhold til rehabilitering af patienten som forebyggende, behandlende og tryghedsskabende medspiller for patient og pårørende. I den Nationale kræftplan anbefales, at der i alle amter gøres en særlig indsats for at udvikle rehabiliteringstilbud, der tilbyder kræftpatienter og pårørende viden, handlemuligheder og støtte. Københavns Amtsråd vedtog i december 2000 Kræftplan for Københavns Amt. Kræftplanen beskæftiger sig ikke specifikt med rehabilitering, men for at sikre patienten et godt og sammenhængende sygdomsforløb anbefales, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at kortlægge og udarbejde forslag til en forstærket og koordineret indsats på rehabiliteringsområdet. Kræftfølgegruppen nedsatte derfor i foråret 2001 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Københavns Amts Sygehusvæsen, kommunerne i amtet og Kræftens Bekæmpelse til at løse disse opgaver. Arbejdsgruppens har haft følgende sammensætning: Specialkonsulent Ulla Christensen, Sundhedsforvaltningen (formand) Konstitueret administrerende overlæge Karin Dahlstrøm (til ) / Adm. overlæge Christen Krag (fra ), Plastikkirurgisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev Adm. oversygeplejerske Connie Engelund, Brystkirurgisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev Psykolog Ulla Giersing (til ), Onkologisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Benny Andreasson, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev Afdelingssygeplejerske Rie Bach, Kirurgisk afdeling D, Amtssygehuset i Gentofte 8

10 Ledende socialrådgiver Anne Andersen, Amtssygehuset i Gentofte Overfysioterapeut Inge Sørensen, Fysiurgisk/reumatologisk afdeling, Amtssygehuset i Glostrup Afdelingssygeplejerske Anne Marie Mølbæk, Medicinsk Center, Amager Hospital Projektkoordinator Inger Hee (til ) / Leder af kræftrådgivning i Københavns Amt Sussie Brandrup (fra ), Kræftens Bekæmpelse Sygeplejerske Majbrit Fromberg (fra ), Herlev Kommune, FKKA Fuldmægtig Susanne Z. Bomholt, Sundhedsforvaltningen (sekretær) 1.4 Planens indhold I nærværende plan gives en beskrivelse af den nuværende rehabiliteringsindsats på sygehusene og i primærsektoren i Københavns Amt (kapitel 2), hvorefter der redegøres for arbejdsgruppens forslag til en forbedret indsats inden for rehabilitering af kræftpatienter (kapitel 3). 9

11 2. Nuværende rehabiliteringsindsats I Københavns Amts Sygehusvæsen er der mange forskellige tiltag i relation til rehabilitering af patienter med en kræftsygdom. Imidlertid er der for området som helhed ikke udarbejdet en samlet og koordineret plan for udviklingen, ligesom der mangler en samlet oversigt over hvilke tilbud og muligheder, der er for den enkelte kræftpatient i løbet af sygdomsforløbet. Der er karakteristisk, at de eksisterende tilbud er oprettet ved knopskydning rettet mod at løse konkrete problemer, der typisk er opstået som følge af behandlingen af kræftsygdommen. De eksisterende tilbud er vokset frem på de enkelte afdelinger i takt med, at personale, patienter og pårørende har fundet behov herfor. Den gode vilje er til stede hos det sundhedsfaglige personale, men mange tiltag begrænses af kapacitetsproblemer, af mangel på overblik over hvilke muligheder, der allerede findes, samt af manglende evaluering af effekten af de forskellige tiltag. Rehabilitering omfatter et bredt spektrum af ydelser. En betydelig del udgår fra de tværgående funktioner (fysioterapi, ergoterapi, ernæringsterapi, samt social-, psykologisk og sexologisk rådgivning). Herudover kan der være tale om rekonstruktiv kirurgi og rehabiliteringstilbud i tilknytning til amputation af en legemsdel. På de fleste kliniske afdelinger udgør patienter med kræft en større eller mindre del af patienterne. Kun Onkologisk og Brystkirurgisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev, behandler udelukkende patienter med kræft. 2.1 Tilbud med fokus på fysisk rehabilitering Fysioterapeutiske og ergoterapeutiske tilbud Indlagte kræftpatienter modtager genoptræning ved fysio- og ergoterapeuter i lighed med patienter med andre diagnoser. Genoptræningen har i tilknytning til den kurative behandling til formål: at sikre patienternes vejrtrækning ved eventuelle lungeproblemer at smertebehandle (varmebehandling, udspændingsøvelser m.v.) at mobilisere patienterne at instruere i hensigtsmæssige hvilestillinger at udlevere og instruere i brug af hjælpemidler at forebygge spiseproblemer og vægttab at instruere i forebyggende og funktionsfremmende øvelser Eksempelvis bliver alle kvinder, der har fået foretaget et brystkirurgisk indgreb og fået fjernet lymfeknuder i armhulen, under indlæggelsen tilbudt en enkeltinstruktion ved fysioterapeut med fokus på hvilestillinger, øvelser, arvævsudspænding samt generelle retningslinier. Instruktionen tilbydes 3 gange ugentligt på brystkirurgisk afdeling. Kvinder med brystkræft modtager desuden en invitation til at deltage på et ambulant armhold en gang ugentligt i fem uger i fysioterapien med start tidligst 14 dage efter operation. Holdtræningen lægger vægt på at give deltagerne viden og færdigheder til selv at kunne forebygge fysiske gener i form af bevægelsesindskrænkning og lymfødem samt at give kvinderne mulighed for indbyrdes erfaringsudveksling. I tilfælde af komplikationer i form af bevægelsesindskrænk- 10

12 ning kan der tilbydes træning i varmtvandsbassin i fysioterapien. Varigheden af bassintræningen vurderes i hvert enkelt tilfælde. Henviste patienter med lymfødem 1 tilbydes en vurdering, som omfatter undersøgelse, information om lymfødem og om behandlingsmuligheder samt råd og vejledning. De patienter, som kan klare sig med en elastisk strømpe, får taget mål til denne, som de modtager fra bandagisten 4 uger senere. De patienter, som har yderligere behov for drænage-behandling tilbydes i begrænset omfang behandling i maksimalt 5 uger på Amtssygehuset i Herlev eller på en privat klinik i Skodsborg. Behandlingen forbeholdes patienter med nyopstået lymfødem. Der er således intet tilbud om vedligeholdelses-behandling. Fysio- og/eller ergoterapeuter foretager i begrænset omfang hjemmebesøg i samarbejde med kommunerne med henblik på indretning af kræftpatientens hjem Ernæringsterapi Indtagelse af næring er en fysisk nødvendighed, men er ligeledes en aktivitet i dagligdagen, som ofte finder sted sammen med andre mennesker. Hertil kommer, at tilberedning og indtagelse af mad i sig selv kan være en aktivitet, som nogle mennesker vægter højt. En ændring af madvaner påvirker således ikke kun legemsvægten, men tillige patientens sociale liv. Kaloriebehovet hos kræftpatienter er generelt stort, hvis de skal kunne modstå behandlingen. Nogle kræftpatienter mister imidlertid smagssansen, får madlede eller får tygge- og synkeproblemer i tilknytning til behandlingen med deraf følgende risiko for nedsat indtagelse af næring og vægttab. Ernæringsterapi har blandt andet som mål at forebygge unødigt vægttab hos i forvejen alvorligt syge patienter og herunder undgå, at patienterne taber så meget i vægt, at det bliver nødvendigt med sondeernæring og eventuelt indlæggelse. Ernæringsterapi handler om at give information om ernæringens betydning som en del af behandlingen. Også inden for dette område er det vigtigt at inddrage både patient og pårørende, ikke mindst set i lyset af, at ernæringsterapi er et område af behandlingen, hvor patienten og de pårørende selv kan deltage aktivt. Ernæringsterapi spiller en særlig rolle hos de kræftpatienter, hvor indtagelsen og/eller fordøjelsen af føden påvirkes direkte af sygdommen og behandlingen, dvs. patienter med hoved- og halskræft samt patienter med kræft i mave og tarm. Herudover kan patienter med hoved- og halskræft have behov for bistand (fra ergoterapeut) til rehabilitering af selve fødeindtagelsen. Ansigts- og mundøvelser, instruktion om siddestilling ved spisning, udspænding af nakke- og skuldermuskulatur samt sensibiliteringstræning kan medføre en bedring i forhold til at synke og at spise for en del af disse patienter. 1 Lymfødem er en kronisk tilstand med ophobning af lymfe i en given region (oftest arm eller ben). Ubehandlet kan lidelsen føre til invaliditet. Et forsigtigt skøn over forekomsten af lymfødem baseret på udenlandske tal angiver en prævalens på op til i Danmark, svarende til op til patienter i Københavns Amt 11

13 2.1.3 Tandpleje Patienter med hoved- og halskræft behandles med kirurgi og eller strålebehandling. Rehabilitering som følge af strålebehandling Alle patienter, der skal have strålebehandling for hoved- og halskræft henvises til Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling, Amtssygehuset i Glostrup, inden strålebehandlingen påbegyndes med henblik på en undersøgelse af mundhulen, røntgen af kæberne samt fjernelse af dårlige tænder. Mange af hoved- og halskræftpatienterne, der behandles med stråleterapi, får varige følgevirkninger af behandlingen i form af mundtørhed, sarte mundslimhinder, synkebesvær, karies samt betændelse i kæberne. I sidstnævnte tilfælde er kirurgisk rehabilitering nødvendig. På grund af nedsat iltning af de bestrålede væv er der nedsat helingstendens i kæber og mundhule. Behandling af følgetilstande til strålebehandling af kæberne er langvarig og ressourcekrævende, og må oftest behandles i hospitalsregi. Patienten, der har fået fjernet dele af kæberne som led i kirurgisk behandling for kræften har behov for protetisk rehabilitering. Dette arbejde sker i samarbejde mellem Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling, Tandlægehøjskolen og Taleinstituttet. Behandlingen kan være ren protesebehandling eller en kombination af protesebehandling og kirurgisk behandling. Almindedlig tandbehandling indklusive kariesforebyggende indsats og almindelig tandpleje foregår i primærsektoren af privatpraktiserende tandlæger, evt i et samarbejde med Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling, Amtssygehuset i Glostrup. Det forventes, at behovet for rehabilitering af hoved- halskræftpatienter vil være stigende fremover. Det skyldes stigende forekomst, øget overlevelse efter behandling samt en intensivering af strålebehandlingen med deraf øget antal følgevirkninger. Rehabilitering efter behandling med kemoterapi Hoved- og halskræftpatienter, som får kemoterapi, får i et vist omfang problemer med tænderne. For disse patientkategorier bør en drøftelse af tandstatus derfor indgå som et led i rehabiliteringen. Visse kræftpatienter har fået mulighed for tilskud til forebyggende tandpleje og tandbehandling i forbindelse med den nye lov om tandpleje, der trådte i kraft 1. april Patienterne kan få refunderet alle udgifter til tandplejen/- behandlingen, der er relateret til kræftsygdommen, bortset fra en årlig egenbetaling på cirka 1300 kr. Det drejer sig om patienter, som får kemoterapi, og patienter med hoved/hals kræft, som har modtaget strålebehandling, i de tilfælde hvor de aktuelle tandproblemer er en konsekvens af kemoterapien eller strålebehandlingen. Sammenhængen mellem kemoterapi og tandproblemer er ikke veldokumenteret, og loven forventes derfor at forbedre vilkårene især for de patienter, der har modtaget strålebehandling. 12

14 Patienter med kræft i hoved og hals, som ikke har modtaget strålebehandling, kan ikke få tilskud til tandpleje og -behandling efter den nye lov. Tandbehandlingen af disse patienter, der ofte har behov for protese, er dog en sygehusopgave. Disse patienter kan derfor få refunderet deres udgifter til protesebehandling, som er afledt af behandlingen for kræft, efter hjemmel i sygehusloven Rekonstruktiv kirurgi Efter gennemført behandling af deres kræftsygdom har en del patienter betydelige, ofte synlige fysiske defekter, som kan give svære sociale og seksuelle handicaps. De fysiske defekter og fysiske handicaps omfatter dels større ar, dels amputerede legemsdele (f.eks. et bryst, næsen, dele af et ben eller dele af tyktarmen). En række af disse tilstande er tilgængelige for kirurgisk behandling enten i forbindelse med den kurative operation (primær rekonstruktion) eller efter endt onkologisk behandling (sekundær rekonstruktion). Ved primær rekonstruktion formindskes eller elimineres patientens handicap. Den rekonstruktive behandling ved kræft i tyktarmen varetages af stamafdelingen (= den behandlende afdeling), ligesom de ortopædkirurgiske afdelinger står for rehabiliteringen ved ben- og armamputationer som følge af behandling for kræft. Den rekonstruktive kirurgi af synlige fysiske defekter varetages af Plastikkirurgisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev, eventuelt i samarbejde med den behandlende afdeling. Det plastikkirurgiske arbejdsfelt omfatter blandt andet følgende indgreb: primær og sekundær brystrekonstruktion primær og sekundær næserekonstruktion lapplastik (til lukning af sår efter kirurgisk fjernelse af svulst) ansigts- og kæberekonstruktion operativ behandling af halvsidig lammelse i ansigtet (facialisparese) operativ behandling af lymfødem bugvægsrekonstruktion bækkenbundsrekonstruktion ekstremitetsrekonstruktion (arme og ben) Seksualitet og fertilitet ved kræftsygdomme Kræftbehandling har hyppigt indflydelse på såvel seksualitet som fertilitet. Alene alvorlig sygdom påvirker såvel lyst som evne til seksuel udfoldelse. Herudover har en lang række kræftbehandlinger en mere direkte indflydelse på et fortsat normalt seksualliv: Operative indgreb som ændrer den kropslige identitet (brystkræft, kræft i ydre kvindelige kønsorganer, stomier, fjernelse af livmoder og hoved-halskræft) Operative indgreb som påvirker nerveforsyningen til kønsorganerne (radikal fjernelse af blærehalskirtel og endetarm) Operative indgreb, hvor der fjernes væsentlige dele af kønsorganerne (livmoder, æggestokke, skede, skamlæber, penis og testikler) 13

15 Kemoterapi, som påvirker funktionen af æggestokke og testikler Strålebehandling mod bækkenregionen, som hos kvinder påvirker såvel æggestokke som livmoder og skede. Der er gennem en længere årrække udført forskning, som belyser en lang række af ovennævnte problemstillinger. Denne viden er imidlertid kun i begrænset omfang kendt og taget i praktisk anvendelse på de kliniske afdelinger. Flere undersøgelser har vist, at omfanget af seksuelle komplikationer efter sygdom eller indgreb blev reduceret betydeligt i de tilfælde, hvor der blev givet en optimal information før og efter indgrebet til begge parter. En forudsætning for, at denne information kan gives, er, at behandleren har den relevante viden og selv er tryg ved en diskussion af seksuelle emner med parret. Ved en rundspørge til nogle af de administrerende overlæger på kræftbehandlende afdelinger på Amtssygehuset i Herlev tilkendegav de fleste, at information og rådgivning omkring seksuelle emner ikke fungerede tilfredsstillende. Den væsentligste årsag hertil var manglende viden på området. Herudover skal der gives tid og rum til, at parret begge deltager i en informerende/rådgivende samtale i forbindelse med beslutningsprocessen om behandling, samt at spørgsmål vedrørende seksualitet tages op med parret ved efterfølgende kontrolbesøg. Dette kan almindeligvis varetages af den behandlende afdeling, men ved mere komplicerede problemstillinger skal der være mulighed for at henvise til sexolog, psykolog eller psykiater. Behandlingskapaciteten hos sexolog og psykolog er for øjeblikket meget begrænset. Fertiliteten Ved forskellige former for kræftbehandling sker det, at fertiliteten enten reduceres, ophører for en tid eller ophører blivende. Praksis for mænd er, at de før en behandling, som kan påvirke fertiliteten, afleverer et antal sædprøver til en sædbank (Rigshospitalet). Den aktuelle praksis for kvinder er, at de bliver orienteret om risikoen for tab af fertilitet, og at der i dag ikke kan tilbydes en effektiv behandling af egen fertilitet. Hyperstimulation af æggestokke med efterfølgende ægudtagning og nedfrysning af disse vil sjældent være en mulighed på grund af det tidsmæssige perspektiv (hormonstimulation tager 2 måneder). Kvinden kan imidlertid tilbydes behandling med donoræg fra en rask donor. Dette er en effektiv behandling, som udføres på landets IVF-klinikker. Udtagning af æggestokke eller dele heraf med henblik på retransplantation eller in vitro maturation og senere fertilisering er endnu kun på forsøgsbasis. Forbedringer i relation til fertilitet er ikke aktuelle under forudsætning af, at ovennævnte praksis fungerer på alle relevante afdelinger. 2.2 Psykisk rehabilitering Behovet for psykisk rehabilitering begynder for kræftpatienten og dennes pårørende allerede ved diagnosetidspunktet. Uanset omfanget af de fysiske forandringer og uanset, om der er tale om større eller mindre dysfunktion, er det at få en kræftdiagnose stærkt psykisk belastende for de fleste mennesker. Der er tale om store eksistensielle forandringer og tab. Ens tro på sikkerhed og forudsige- 14

16 lighed i livet rokkes derved. Diagnosen kan være med til at ryste den enkeltes selvværd og tro på egne ressourcer. Behandlingen af sygdommen indebærer samtidigt en proces, hvorved patienten og dennes nærmeste langsomt må finde fodfæste i deres daglige liv. I denne proces kan patienten have brug for og gavn af den støtte, rådgivning, træning og omsorg, et velkvalificeret og empatisk personale kan tilbyde. Læger og sygeplejepersonale på de behandlende afdelinger har således en meget central rolle i patienternes psykiske rehabilitering. Herudover har kræftpatienter i begrænset omfang mulighed for samtale med en psykolog. 2.3 Social rehabilitering Mange kræftpatienter får problemer af familiemæssig, erhvervsmæssig og materiel art. Det drejer sig blandt andet om bekymring for at miste sit job, reduktion af indkomst, udgifter til medicin, hjælpemidler og behov for ændrede boligforhold. I behandlingsfasen har de fleste kræftpatienter svært ved at overskue eller have den nødvendige viden om deres sociale rettigheder. Patienter, der behandles på et af amtets sygehuse, har altid mulighed for samtale med en socialrådgiver. Det sker dog oftest på patientens egen foranledning. Kun enkelte afdelinger henviser konsekvent kræftpatienter til socialrådgiver. 2.4 RehabiliteringsCenter Dallund Den 1. oktober 2001 åbnede RehabiliteringsCenter Dallund på Fyn. Centeret har en kapacitet på 20 patienter ugentligt (svarende til patienter årligt) og drives i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, amterne og H:S. Tilbuddet om et rehabiliteringsophold på Dallund retter sig mod kræftpatienter, som har afsluttet behandlingen og er på vej til at vende tilbage til arbejdet og familielivet. Opholdet er af 6 dages varighed, og aktiviteterne veksler mellem fælles undervisning i relation til den aktuelle uges tema og individuelle programmer. Ud fra den enkeltes behov tilrettelægges et forløb, som er tilpasset de problemer, der opstår som følge af kræftssygdom og -behandling. De individuelle aktiviteter på Dallund omfatter samtaler med psykolog, socialrådgiver og sexolog, massage, body image, kost- og motionsprogram, m.v. Patienter fra Københavns Amt henvises til Dallund via behandlende læge og amtets visitationsudvalg på onkologisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev. Københavns Amt kan henvise 100 patienter årligt til Dallund. Et af formålene med etableringen af RehabiliteringsCenter Dallund er at finde ud af hvilke former for rehabilitering, der påvirker kræftpatienters liv, og hvordan rehabilitering skal være. Der er derfor igangsat et 5-årigt forskningsprojekt, som blandt andet omfatter en undersøgelse af, om patienterne får det bedre efter et ophold på Dallund og hvorfor. Projektet skal søge at klarlægge, om en vel- 15

17 lykket rehabilitering ikke blot giver en bedre livskvalitet, men tillige et længere liv. 2.5 Rehabilitering i primærsektoren Primærsektoren omfatter kommunerne, de praktiserende læger og de øvrige sundhedsfaglige aktører, som har en overenskomst med Sygesikringen Rehabilitering i kommunerne 1 Som udgangspunkt er kommunernes rehabiliteringstilbud til rådighed for de borgere i kommunen, som har behov for rehabilitering, uanset årsagen til behovet. Udgangspunktet vil være den enkelte borgers behov, ønsker og ressourcer. Oplysninger om kommunernes tilbud er tilgængelige via kommunernes hjemmeside eller via informationsfoldere på bibliotek, rådhus m.v. De kommunale tilbud omfatter blandt andet følgende: tildeling af midlertidig eller varig hjemmehjælp hjemmesygepleje til kliniske og/eller omsorgsopgaver kostvejledning omsorgstandpleje (mobil tandpleje) hjælpemidler og boligændringer ergoterapi fysioterapi sagsbehandlerbistand til spørgsmål vedrørende økonomi, pension, m.v. selvhjælpsgrupper I nogle kommuner er der ansat en koordinerende sygeplejerske, som medvirker til, at indsatsen for den enkelte borger understøttes, således at indlæggelse og udskrivning opleves som en helhed. Den koordinerende sygeplejerske sikrer, at der er de hjælpemidler og foranstaltninger, som der er behov for ved udskrivelsen. Den koordinerende sygeplejerske kan i forbindelse med samtaler med patienterne henvise til foreninger, legatansøgning m.v. Hjemmesygeplejersken er ofte i kontakt med kræftpatienter under sygdomsudredningen og/eller i behandlingsperioden. Hjemmesygeplejerskens opgave er her at yde omsorgsbesøg. Omsorgsbesøget vil tage udgangspunkt i borgerens egne behov eller hvad hjemmesygeplejersken vurderer. Omsorgen vil eksempelvis være koordinering af andre faggruppers tilbud samt støtte og vejledning til borgeren og dennes pårørende i kriseforløbet. Træning ved fysioterapeut kan ske som træning i varmtvandsbassin eller som træning på land enten på et plejecenter eller i borgerens eget hjem. Der er endvidere via aftenskolerne (AOF, FOF) mulighed for at deltage i træning i varmtvandsbassin for brystopererede. Ved dagpengeopfølgning vil kommunens sagsbehandlere, hvor det er relevant, tale med borgeren om dennes muligheder for fortsat jobfastholdelse sideløbende med eventuel behandling, kontakt til psykolog og lignende. 1 Oplysningerne hidrører fra en rundspørge til kommunerne i amtet. 13 af de 18 kommuner besvarede henvendelsen fra FKKA s repræsentant i arbejdsgruppen. 16

18 2.5.2 Den praktiserende læges arbejde omkring rehabiliteringen af kræftpatienter Det kontinuerlige læge-patient forløb er altafgørende for en vellykket rehabilitering af kræftpatienten. Den praktiserende læge har gennem sit kendskab til patientens aktuelle sygdomsforløb og oplysninger om den tidligere og nuværende generelle fysiske, psykiske og sociale situation mulighed for at behandle og vejlede på en lang række områder i rehabiliteringsfasen. Kendskab til personlige ressourcer, familie- og arbejdsforhold m.v. er med til at danne grundlaget for en velplanlagt og individuel behandling og støtte i samspil med en række andre fagpersoner. Vigtige forhold i denne sammenhæng er: Kontakten til sygehusene med løbende oplysninger om behandlingstiltag inklusiv kontroller og hjælpeforanstaltninger. I den sammenhæng er placeringen af koordinator-funktionen hos en person (tovholderen), som er kendt af patienten, væsentlig for et godt rehabiliteringsforløb. Der er tale om patienter, som efter en behandling for kræft, typisk befinder sig i en sorg-krise forløb, hvor kendskab til de forskellige faser, herunder patologiske forløb er essentielle. Kontakter og møder med primærkommunens personale omkring sociale hjælpeforanstaltninger, sorggrupper samt eventuelle arbejdsmæssige tiltag i forbindelse med rehabilitering. Kontakten til hjemmeplejen i bredeste forstand. Rådgivende funktioner omkring rekreationsophold og lignende. Mulighed for henvisning til psykolog, fysioterapi, ergoterapeut og diætist Den praktiserende læges mulighed for egentlig samtaleterapi-forløb under supervision (p.t. mulighed for 6 samtalekonsultationer, eventuelt med pårørende tilstede). Patienter, som er behandlet for en kræftsygdom, kommer til ambulant kontrol på sygehuset eller hos den praktiserende læge i 5-10 år, efter behandlingen er afsluttet. Da antallet af patienter, som lever sygdomsfrit i flere og flere år er tiltagende, må det forventes, at kontrollen med dem på længere sigt i stigende omfang skal finde sted i almen praksis. Den praktiserende læge vil dermed blive det lægelige holdepunkt for disse patienter. Patientens læge skal derfor løbende orienteres af sygehuset om den indsats, som varetages der, jf. amtets strategi for gensidig lægelig og plejemæssig information generelt 1. Kræftpatienter med behov for rehabilitering har ligesom andre borgere med et rehabiliteringsbehov mulighed for tilskud fra sygesikringen til følgende ydelser: fysioterapi (tilskud ved lægehenvisning) psykolog (maksimalt 12 konsultationer ved alvorligt invaliderende lidelse) diætist (tilskud) 2.6 Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse har en kræftrådgivning i Lyngby, hvor Københavns Amts borgere frit kan henvende sig og få gratis støtte til deres rehabiliteringsproces. Professionelle rådgivere tilbyder en samtale, der afklarer behov, giver 1 Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat, Københavns Amt

19 viden og information samt handlemuligheder, og er vejvisere i forhold til yderligere hjælp. Derudover tilbyder kræftrådgivningen en lang række aktiviteter, som patienter, pårørende og efterladte kan deltage i. Det kan være flere samtaler med en rådgiver alene, samtalegrupper, foredrag med spørgsmål og debat, besøgs-tjeneste samt møde med ligestillede. Der arrangeres løbende kurser, hvor deltagerne finder frem til, hvad de selv kan gøre for at vende tilbage til et godt og aktivt liv. Endelig kan professionelle behandlere tilbydes undervisning, supervision og konsulentbistand på kræftspecifikke områder. Samarbejde med både primær og sekundær sundhedssektor om at sikre gode rehabiliteringsforløb for kræftpatienterne og de pårørende er et indsatsområde, der lægges vægt på i rådgivningens arbejde. 18

20 3. Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Antallet af patienter med en nydiagnosticeret kræftsygdom er stigende. Hertil kommer, at ny undersøgelses- og behandlingsteknologi indebærer, at en større andel af kræftpatienterne bliver helbredt, eventuelt med varige mén som følge af sygdommen og behandlingen. Endelig finder der ligeledes en løbende udvikling sted inden for rehabiliteringsområdet. En række rehabiliteringstilbud, som i en forsøgsperiode har vist sig effektive, har imidlertid ikke kunnet implementeres i fuldt omfang, eller har helt måttet opgives efter forsøgsperiodens udløb på grund af manglende ressourcer. Det er ikke muligt at give et eksakt bud på, hvor stor afstanden er mellem det aktuelle udbud og behovet for rehabilitering blandt kræftpatienter. Det skyldes, at den nuværende efterspørgsel ikke afspejler det reelle behov. Blandt andet indebærer begrænset kapacitet på de tværgående afdelinger og på plastikkirurgisk afdeling, at patienterne ikke i alle tilfælde bliver oplyst om mulighederne for at udbedre de skader, kræftsygdommen og behandlingerne har medført. Patienterne efterlades i nogle tilfælde med det indtryk, at de må leve med tilstanden og være tilfredse med, at de er i live. Den begrænsede efterspørgsel efter ydelser fra de tværgående funktioner og plastikkirurgisk afdeling beror tillige i et vist omfang på manglende kendskab hos læger og sygeplejepersonale på de behandlende afdelinger til den positive effekt af en række rehabiliteringsydelser. Den enkelte sygehusafdeling har en primær rolle i forhold til rehabilitering af patienten som forebyggende, behandlende og tryghedsskabende medspiller for patient og pårørende. Det er den enkelte afdelings opgave at udarbejde en individuel rehabiliteringplan (udover den lovgivne genoptræningsplan 1 ) i samarbejde med patienten, ligesom det er den enkelte afdelings ansvar at sikre, at denne plan bliver ført ud i livet, eventuelt i samarbejde med den praktiserende læge og den kommunale hjemmesygepleje. Udarbejdelsen af en individuel rehabiliteringsplan indikerer, at tilbuddene skal tilpasses den enkelte patients ressourcer og behov, herunder patientens familiemæssige, økonomiske og arbejdsmarkedsrelaterede situation efter diagnosticering og behandling. Det er ligeledes væsentligt, at alle patienter oplyses om relevante rehabiliteringstilbud så tidligt som muligt i sygdomsforløbet. Forudsætningerne for, at rehabilitering bliver en integreret del af kræftpatienters behandlingsforløb i Københavns Amt, samt at kræftpatienterne informeres om og får mulighed for at gøre brug af relevante tilbud, er: at personalet på de kliniske afdelinger er bekendt med de forskellige rehabiliteringstilbud samt har øje for, hvordan og hvornår i sygdomsforløbet, det vil være relevant at drøfte rehabilitering med patienten og eventuelle pårørende. at der tilvejebringes tilstrækkelig kapacitet til, at rehabiliteringsbehovene kan imødekommes. Patienternes behov for rehabilitering skifter over tid. Nogle behov opstår umiddelbart i tilknytning til udredningen af deres kræftsygdom, nogle behov opstår i 1 jf. 5 f. i Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet (Genoptræningsplaner) 19

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet

Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet Et projekt og udviklingssamarbejde om rehabilitering ved kræft hos borgere i den erhvervsaktive alder i Herning, Randers,

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning 1 KVALITETSDOKUMENTER I CKSK Forløbsbeskrivelse for rehabilitering i CKSK Tildeling af rehabiliteringsindsatser i CKSK en faglig vejledning Til politikere, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere Indeholder

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

5HKDELOLWHULQJV&HQWHU IRU 0XVNHOVYLQG

5HKDELOLWHULQJV&HQWHU IRU 0XVNHOVYLQG 1. Indledning og læsevejledning 3 2. Principper for god behandlingspraksis 7 3. Sygdomsbeskrivelse 15 4. Psykologiske aspekter 23 5. Hjælp og pleje 31 6. Fysioterapi 39 7. Hjælpemidler, bolig, transport

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Center for Lindrende Indsats - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Pjecen er udgivet i samarbejde mellem: Kræftens Bekæmpelse, Foreningen for Palliativ Indsats og Hospice Forum

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Program for Det Gode Hospice i Danmark Program for Det Gode Hospice i Danmark 1 SIGNAL arkitekter 2006 Version 1, 1. februar 2006 Tryk: Centertryk Sat med Bembo ISBN 87-989215-4-1 Den seneste version af programmet ligger tilgængelig på følgende

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere