Disposition for foredraget. Praktiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disposition for foredraget. Praktiske oplysninger"

Transkript

1 1

2 Tekst til Planche 1 (foregående side Tegningen viser den kække, ferme og flinke landsoldat, som både skulle tjene som soldat samtidig med, at han skulle passe sin fæstegård og udføre hoveriarbejde for godsejeren. Plakaten er trykt i Odense i 1774 på det kongelige priviligerede Adresse-Kontors trykkeri og blev solgt fra samme sted. Den er udformet som en hyldst til den tvangsudskrevne bondesoldats evner og tapperhed samt bondens glæde og stolthed over at skulle være bonde og soldat mod til gengæld at slippe for at betale folke- og familieskat. Bonden selv har næppe haft den samme opfattelse. Stavnsbåndet er fortsat ikke ophævet på dette tidspunkt, men senest udvidet fra det 4. til 40. år, og han skal stadigvæk trælle for godsejeren og risikere at blive tvangsudskrevet til de hvervede regimenter, hvis han ikke vil fæste en gård på de betingelser, som godsejeren har opstillet. Praktiske oplysninger Disposition for foredraget Hærens og søværnets historiske udvikling frem til Fra lægds- og sørulle til hærens og søværnets arkiver. Gennemgang af de vigtigste arkivalier i hærens og søværnets arkiver Besvarelse af spørgsmål. Afsluttende bemærkninger. Jeg kan kontaktes på: Mine bøger: Slægtsforskerens ABC. Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver. Slægtsforskning for børn, unge og deres forældre. Jean Baptiste Carpentier og den franske revolution. Bøgerne kan bestilles på Forlaget Grifos hjemmeside: hos netboghandlerne eller hos boghandleren. 2

3 Hærens og søværnets historiske udvikling : Bådsmænd, bartskærere, trompeterer udskrives fra købstæderne og lenene. 1550: Holmens faste stok (håndværkere, matroser, rugdrenge, spillemænd) samt underofficerer og officerer. Hvervede (geworbne) soldater til fods supplerer udskrevne landsoldater og hvervede gårdryttere i ridende regimenter. 1661: Rytteriet og infanteriet oprettes. 1684: Artilleriet oprettes. 1701: Forordning om Landmilitsen for bønderne og deres sønner. Søofficerer (søkadetter) uddannes fra : Forordning om søværnepligt for dem, som ernærer sig ved søfart og deres sønner i sølimitområderne inkl. købstæderne. De værnepligtige omfatter helbefarne, halvbefarne, søvante og usøvante samt skippere og styrmænd. De udskrives på session. 1712: Landkadetakademiet oprettes. 1730: Christian 6. ophæver forordningerne om landmilitsen og de nationale rytterregimenter. Hvervede ryttere antages i stedet. 1733: Landmilitsen genindføres. Stavnsbåndet indføres for bønderkarle under 36 år, som ikke må forlade godset, hvis godsejeren kan tilbyde dem tjeneste. Gælder for hele landet dog ikke Bornholm, som er fritaget for værnepligt. Det er godsejerne, som bestemmer, hvem der skal udskrives. Sessioner for årige afholdes hvert år straks efter Michaelis (29. september). 3 Tekst 1741: Stavnsbåndet udvides fra det 9. til 40. år. Hvis en soldat efter endt tjeneste som soldat ikke vil overtage en fæstegård på godsejerens betingelser, kan godsejeren udskrive ham til et hvervet regiment for 6. til 8. år undertiden op til 10 år. 1764: Stavnsbåndet udvides fra 4. til 40. år. 1788: Frd. af 20. juli 1788 om stavnsbåndets løsning indfører almindelig værnepligt for bondestanden. Der begyndes en afvikling af hvervningen af menige soldater til de hvervede regimenter. Over en periode 2-3 år foretages der en registrering af alle mænd på landet. 1802: Ordningen med nationale rekrutter ophører i Overførsel til Landeværnet efter 6 år ved linien og indtil det 45. år. Hvervningen af menige soldater ophører. 1808: Landeværnet tilknyttes bataljonerne som forstærkningsbataljoner (annekterede).tilbage til 8 år ved linien. 1849: Alm. værnepligt for næsten alle unge mænd født : Holmens faste stok afvikles over en årrække fra ca : Ordningen med amtspas ophører. 1867: Ordningen med stillingsmænd (stedfortrædere) ophører. 1861: Alle værnepligtige indskrives i lægdsrullen. Hel- og halvbefarende søfolk skal overføres fra lægdsrullen til sørullen. Herudover udskrives der fra lægdsrullen mandskab til tjeneste ved søværnet som marineinfanterister m.m. uden at være indskrevet i sørullen. 1912: Føring af selvstændige søruller ophører. Alle værnepligtige udskrives fremover fra lægdsrullen. De, som står i sørullen bliver tilbageført til landrullen for det samme lægd. 1919: De civile domstole overtager de militære straffesager.

4 Krige: : Danske hjælpetropper i den spanske arve følgekrig : Den store nordiske krig : Den polske arvefølgekrig. Mange af soldaterne vendte ikke hjem. I 1788 er Sverige i Krig med Rusland. På grund af den dansk-russiske traktat tvinges Danmark med i krigen. Den norske hær besejrer en svensk hær ved Kvistumbro. Mange nordmænd omkommer på grund af manglende forsyninger, men ellers beskedne tab på begge sider : Franske, spanske og nederlandske hjælpetropper i Danmark, mand. De spanske tropper gør oprør og bliver af englænderne hentet på Langeland. Den norske hær i kamp med svenskerne ved grænsen anført af prins Christian August, som senere bliver valgt som svensk kronprins, men dør kort tid efter. I stedet bliver den franske marskal Bernadotte valgt : Det 1. auxilliærkorps (hjælpekorps). Korpset (ca mand) deltager i krigen på Napoleons side mod de allierede, men især mod den svenske kronprins Bernadotte, som har krævet at få Norge overdraget. Den 14. januar 1814 bliver korpset opløst som led i fredsaftalen. Russiske soldater befinder sig på dansk grund for at sikre, at Danmark overgiver Norge til Sverige i henhold til fredsaftalen. De danske deltagere får i mulighed for at ansøge om Sct. Helena medaljen. Krige : Det 2. auxilliærkorps, mand dannes for under Bernadottes ledelse at kæmpe mod Napoleon. Bliver trukket tilbage, da den svenske kronprins Bernadotte truer at besætte Jylland på grund af Norges selvstændighedskamp anført af prins Christian Frederich af Augustenborg, som er blevet ud nævnt til norsk statsholder af Frederik 6. Svenske tropper marcherer ind i Norge. Korpset nedlægges den 30. maj De russiske tropper trækkes tilbage Det 3. auxilliærkorps, mand marcherer til Frankrig, som en del af de allieredes besættelseshær. Vender tilbage til Danmark i : Treårskrigen i Slesvig. 1864: Den 2. slesvigske krig, hvor vi mister Holsten, Slesvig og Lauenborg samt en del af Sønderjylland. Oprør i Slesvig mod kongeloven m.m. 4

5 Landmilitsen og rytteriet fra Nationale soldater ( ) Eksercits på øvelsespladser i lokalområdet på udvalgte søn- og helligdage. Kompagniøvelser 4 gange om året. Senere også en årlig bataljons- eller regimentsøvelse afhængig af landets tilstand politisk og økonomisk. Udskrevne, nationale infanteriregimenter Østersjællandske Infanteriregiment. Vestersjællandske Infanteriregiment. Fynske Infanteriregiment. Aarhuske Infanteriregiment. Aalborgske Infanteriregiment. Riberske Infanteriregiment. Viborgske Infanteriregiment. Udskrevne nationale rytterregimenter fra Sjællandske nationale rytterregimenter. Fynske Nationale Rytterregiment. 4 Jydske nationale rytterregimenter. Fra udskrives rytterne fra ryttergodserne: København, Frederiksborg, Tryggevælde, Kronborg, Antvorskov, Vordingborg, Falster, Lolland (og en del af Falster), Fyn, Dronningborg, Skanderborg og Koldinghus. I 1730 nedlægger Christian VI ( ) landmilitsen og stopper udskrivningen af ryttere fra rytterdistrikterne. Fra 1730 og frem til ca udgøres rytterregimenterne udelukkende af hvervede ryttere. 5 Udskrivningen genoptages i 1733, hvor følgende regimenter oprettes: Fyenske Nationale Infanteriregiment ( ) Deles i Fynske Bataljon Ophæves i Nørre Jyske Nationale Infanteriregiment ( ) Deles i Nørre Jyske Bataljon Ophæves i Søndre Jyske Nationale Infanteriregiment ( ) Deles i Søndre Jyske Bataljon Ophæves i Sjællandske Nationale Infanteriregiment ( ) Deles i Sjællandske Bataljon Ophæves i Slesvigske Nationale Infanteriregiment ( ) Ophæves i Slesvig-Holstenske Nationale Infanteriregiment ( ) Ophæves i Oldenborgske Nationale Infanteriregiment ( ) Ændres i 1763 til Oldenborgske Bataljon, ophæves i Sjællandske nationale Bataljon ( ). 1. Fynske Nationale Bataljon ( ). Fra 1774 indgår de udskrevne værnepligtige i de hvervede regimenter. Landrekrutter Der blev også udskrevet landrekrutter (blev også kaldt nationalle rekrutter) til fast tjeneste ved regimenterne fra , Selv om de var udskrevne værnepligtige, blev de betragtet som hvervede. De modtog 20 rdl. i håndpenge og havde fortrinsret til at frimandstjenesten (dvs. søge arbejde, når der ikke var brug for deres tjeneste ved regimentet).

6 Omfatter dem, er ernærede sig ved søfart og deres sønner og som boede i et sølimit, som lå som en bræmme langs alle landets kyster, købstæderne, øerne og fjorde. Hvor befarne, de pågældende var, havde betydning for aflønningen: En helbefaren 5 rdl. pr. måned. En halvbefaren 3 1/2 rdl. pr. måned. En søvant 2 1/2 rdl. pr. måned. Iflg. forordning fra 1705: En person, som vil passere for helbefaren bør billig kunne svare til følgende poster nemlig, at forstå sit kompas og deudi springe frem og tilbage. Dernæst vide at stå til rors og styre vel, såvel udi hårdt som magsvejr. Forstå sig at gøre rede, hvorledes alt tovværket indskæres, hvoerledes tovene skal opskydes og belægges, hvorledes sejlene skal anslages og igen rebes. Vide at splejdse, knobe og kende såvel det stående som løbende redskab samt fire strenge tove, og hvorledes varpningen det ene kabeltov skal surres på det andet. Vide at gøre alle slag steg samt være vel beløben udi alle slags skibsredskab. En halvbefaren bør i vore tanker på det mindste vide, hvor mange streger er kompas har og kende stregerne, desuden at kende alt løbende redskab, omendskønt han ikke forstår sig på, hvorledes det skal indskæres. Denæst have nogenlunde med at gå højbådsmanden til hånde udi spedsen og knobben, så han derpå kan vide at gære forskel, såvel som kunne indtage og beslå små sejl. For søvant kan regnes den, som har faret med de små jægter og eller ved at omgås og sejle med en jolle samt ro i hult vand, fiske på havet og udffare på stor fiskeri, og tragter med tiden at vorde befaren og ved søen sig at ernære. Søindrullering fra Iflg. forordningen fra 1770 skulle de indrullerede inddeles i fire klasser afhængig af deres befarenhed: 1. Helbefarne: seks års erfaring som sømand. 2. Halvbefarne: fire års erfaring som sømand. 3. Søvante: to års erfaring som sømand (udgik i 1861). 4. Usøvante: mindre en to års erfaring som sømand (udgik i 1861). I forordningen fra 1861 om søindrulleringen: 1. Helbefaren: hvis han havde sejlet i 36 måneder og i denne tid havde gjort fire togter enten øst for linjen Kalmar-Rügenwalde eller vest for linjen Kap Lindenæs-Texel. 2. Halvbefaren, hvis han havde sejlet som sømand i mindst 18 måneder og i denne tid havde gjort to togter enten øst for linjen Kalmar-Rügenwalde eller vest for linjen Kap Lindenæs- Texel. Betegnelsen halv- og helbefaren måtte ikke gives til nogen, som ikke var fyldt 18 år. Alle værnepligtige skulle indskrives i lægdsrullen. Kun befarne skulle overføres fra lægdsrullen til sørullen. Iflg. værnepligtsloven af 1912: Betegnelsen»befaren«skulle gives den værnepligtige, der i 18 mdr. havde været i fart som sømand og i den tid gjort to rejser fra havne, der var beliggende vest for en linje fra Texel til Kap Lindenæs eller øst for en linie fra Rügenwalde til Kalmar. Føringen af selvstændige søruller ophører i De, som står i sørullen, overflyttes til samme lægd i lægdsrullen.

7 Udskrivningsdistrikter Sjællandske Nationale Fodregiment ( ) Mandskabet blev udskrevet fra Lolland, Falster og hele Sjælland med undtagelse af den vestlige del med samlingspladser i Esrom, Vordingborg og Ringsted) og med øvelsesplads i Ringsted. Fynske Nationale Regiment, ( ) Blev udskrevet fra Fyns Stift og det vestlige Sjælland. Regimentets samlingsplads var Odense. På bataljonsniveau i Odense, Nyborg og Kalundborg. Nørrejyske Nationale Regiment ( ) Mandskabet blev udskrevet fra Aalborg og Viborg Stifter. Regimentets samlingsplads var Hobro. På bataljonsniveau Hobro, Aalborg og Viborg. Sønderjyske Nationale Regiment til fods ( ) Mandskabet blev udskrevet fra Aarhus og Ribe Stifter. Regimentets samlingsplads: Vejle. På bataljonsniveau: Vejle, Aarhus og Ribe. Slesvigske Nationale Regiment til fods ( ) Udskrivningsområde: Nordslesvig, Als, Ærø og Femern. Regimentets samlingsplads: Flensborg. Slesvig-Holstenske Nationale Regiment ( ) Udskrivningsområde: Sydslesvig og Holsten. Regimentets samlingsplads: Preetz. De nationale regimenter blev i indlemmet i de hvervede regimenter. 7

8 Udskrivningsarkivalier frem til ca (På landsarkiverne) Land- og krigskommisærernes arkiver Korrespondanceprotokoller, ruller over udskrevne soldater og ryttere, erklæringsprotokoller fra sessionerne, kopibøger vedr. skrivelserne m.m. Amternes og amtsstuernes arkiver Udover love, cirkulærer, plakater, også udskrivningsarkivalier. Sessionlister, ruller over udskrevet mandskab fra godserne, søindrulleringen, borgervæbningen, landeværnsmandtal, hjemsendte rekrutter fra regimenterne. Kopier af udskrivningslister ( ) for søværnepligtige blev sendt til de centrale udskrivningsmyndigheder i København samt registre til indrulleringsreferatprotokollerne med tilhørende journalsager ( ) kan findes i: Ekviperingssekretariatets arkiv på Rigsarkivet. Admiralitetskontorets arkiv (fra 1847). Ryttergodsernes arkiver Lægdsruller, reserveruller, lægdsindelingsruller. udskrivningslister over dragoner, sessionslister, march- og udredningspenge, frihedspas, egnede personer til garden til hest. Bispeembederne, kirke-, kloster-, hospitals-, universitets- og skolegodsernes samt de private godsers arkiver Sessionslister, lægdsruller, reserveruller, udskrivningsruller, rømninger og trætter om værnepligtige, march- og udredningspenge, frihedspas, kautionspenge m.m. En god oversigt over udskrivningsarkivalier i Jylland Oversigt over udskrivningsarkivalier i Landsarkivet for Nørrejylland. Udgivet af Landsarkivet for Nørrejylland. Viborg

9 Sørullerne omfatter: Ungdomsruller. Fra det år, hvor de var forpligtet til at lade sig indskrive, og indtil de som 15. årige blev overflyttet til hovedrullen. Hovedrullen Dem, som blev overført fra ungdomsrullen, eller som er flyttet til det pågældende sølimitområde (lægd), som fortsat er søværnepligtig, men som ikke er er blevet slettet eller på grund af alder er overflyttet til ekstrarullen. Ekstrarullen indeholder oplysninger om dem, som er overført fra hovedrullen og som ikke forinden er blevet slettet af sørullen på grund af fritagelse, alder, kassation eller dødsfald. Tilgangsrullen er en fortegnelse over dem, som enten er til flyttet eller har opnået den alder, hvor de optages første gang. Tilgangsrullen føres hvert år, men de år, hvor hovedrullen føres, er tilgangsrullen anbragt bagerst i hvert lægd. Beboerrullen er en fortegnelse over en række nummerede huse i sølimitdistrikterne. Personerne i hovedrullen vil kunne findes i disse beboerruller, hvis der ud for deres navne står anført»beboer stedet«efterfulgt af et nummer. Husk også, at søruller ligesom lægdsruller findes i forskellige mere eller mindre identiske udgaver og derfor kan findes i mange forskellige arkiver (købstædernes, by-, herreds- og birkefogdernes arkiver, i godsarkiverne, arkiverne for udskrivningskredsenes og -distrikternes arkiver og i amternes arkiver m.m. Sørullerne indeholder frem til 1861 flere oplysninger end lægdsrullerne. Indtil 1861 bl.a. om vedkommende er gift, antallet af børn, erhverv og samt oplysninger om de togter, som den pågældende har gjort. Endvidere oplysninger om skippercertifikat og styrmandspatent. Søruller fra Finde søruller på Daisy: : Arkivskaber: Generalkrigskommissariatet Arkivserie: Sørulle (brug ikke flertalsformen: søruller). Efter Arkivskaber: Justitsministeriet Arkivserie: Sørulle (brug ikke flertalsformen: søruller). Tydning af N Gruppenr. 1 = Udskrivningskredsen N = Lægdsrulleåret = Det år sørullen er ført. Oplysninger om skippercertifikater og styrmandspatenter findes i Arkivskaber: Admiralitetet Arkivserie: Indrulleringssager.

10 Udskrivningskredse og udskrivningsdistrikter efter udskrivningsdistrikter. Fordelt på stifter og gamle amter inden for stifterne. Sjællands Stift m.m., Fyns Stift, Ribe Stift, Århus Stift udskrivningsdistrikter. Fordelt på amter. 1. sjællandske distrikt København, Frederiksborg, Holbæk. 2. sjællandske distrikt Sorø, Præstø og Maribo. Fyns distrikt Odense og Svendborg. 1. jyske distrikt Århus, Vejle, Ribe, Skanderborg. 2. jyske distrikt Randers, Ringkøbing og Thisted. 3. jyske distrikt Viborg, Hjørring, Ålborg udskrivningsdistrikter Fordelt på amter. 1. udskrivningsdistrikt Staden København 2. udskrivningsdistrikt Københavns amt, Frederiksborg, Holbæk 3. udskrivningsdistrikt Sorø, Præstø, Maribo. 4. udskrivningsdistrikt Odense, Svendborg. 5. udskrivningsdistrikt Ålborg, Hjørring. 6. udskrivningsdistrikt Viborg, Thisted, Ringkøbing 7. udskrivningsdistrikt Randers, Skanderborg, Århus 8. udskrivningsdistrikt Vejle, Ribe udskrivningsdistrikter Fordelt på amter. 1. udskrivningsdistrikt København, Københavns amt, Frederiksborg 2. udskrivningsdistrikt Holbæk, Sorø, Præstø, Maribo. 3. udskrivningsdistrikt Odense, Svendborg, del af Vejle. 4. udskrivningsdistrikt Århus, Ribe, Randers og resten af Vejle amt 5. udskrivningsdistrikt Viborg, Thisted, Ringkøbing, Ålborg, Hjørring 8. udskrivningsdistrikt Bornholm. 10

11 Hvornår i lægdsrullen Lægdsrullår Indskrivning Session Tjeneste Udsletning : Ved fødslen 15 år år 36 år : Ved fødslen 15 år år 50 år : Ved fødslen 15 år år 45 år : år år år 38 år : år år år 38 år : år år år 38 år Efter 1912: år 20 år år 36 år Slå op i det alfabetiske register med sognefortegnelsen. Når der står S under lægdsrullen betyder det, at lægdet også er et sølimitområde. Frem til 1843 var der kun lægder på landet. Hvis en værnepligtig flyttede til byen, var pågældende fortsat værnepligtig og kan findes i nærmeste landlægd. For Københavns vedkommende i lægdet for Hvidovre. Husk, at sørullerne i modsætning til lægdsrullerne også omfattede købstæderne. 11 A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø

12 Husk, at sessionsmyndighederne er en civil myndighed. Først, når den pågældende er blevet indkaldt, er han undergivet den militære straffemyndighed og de militære straffe. Har han ikke været indkaldt, kan der ikke findes oplysninger i hærens og søværnets arkiver. Sessionens arkiver Oplysningerne ligger i udskrivningskredsens/udskrivningsdistriktets arkiv på landsarkiverne. Sessionernes var fælles for hæren og søværnet. Udover søruller og lægdsruller m.m. findes: Ekspeditionsprotokoller med oplysninger om fremmøde, udeblivelse, bedømmelse, udskrivning og kassation. Lodtrækningslister. Rekrutruller. Befarenhedslister. Forhandlingsprotokoller med kortfattet notat om sessionens afholdelse. hvem som forestod sessionen samt sessions medlemmernes underskrifter m.m. Arkivaliter om lægder og lægdsmænd m.m. På session efter 1788 Om mandskabet højde og personlige egenskaber a. Til den kongelige garde til hest og til fods udtoges de smukkeste og anseeligste folk med en højde af 67 tommer eller derover. b. Til det øvrige kavalleri samt til artilleriets trænkonstabler udtoges folk med en højde af ikke under 64 tommer og ikke over 67 tommer og blandt dem, som var vant til at omgås med heste. c. Til artilleriets konstabler og håndværkere samt til pontonerkompagniet udtoges folk med en højde af ikke under 63 tommer og over 67 tommer. d. Til ingeniørkorpset med undtagelse af håndværkere, udtoges folk med en højde på 63 tommer eller derover, helst jordarbejdere. e. Til jægerkorpsene og infanteriet udtoges folk med en højde på 61 tommer og derover. De værnepligtige, som enten på grund af manglende soldatermål eller på grund af mindre betydelige svagheder eller legemsfejl ikke ansås egnet som soldater, men på den anden side heller ikke kunne erklæres for aldeles utjenstdygtige, skulle udskrives som militærarbejdere til hæren eller flåden. Den helbredsmæssige bedømmelse blev foretaget af lægen på sessionen som regel kredslægen. 12

13 Frode Valdemar Frederik Brandt, søn af Carl J. Brandt, født i København i 1851, 63 tommer høj. Det fremgår, at han har været indkaldt den 15/1-74 til den 28/9 75 og igen fra den 13/8 76 til den 28/9 76. Endvidere står der, hvor han er flyttet fra: 1-1-Æ-4014, dvs. 1. udskrivningskreds, lægd 1 = København i Lægdsrulleåret Æ = 1875, hvor han er indskrevet under nr Det fremgår også, at han er udskrevet til 4 Dragregmt = 4. dragonregiment. Længere nede fremgår det, at han er fraflyttet til 1-1- A dvs. han flytter tilbage til 1. udskrivningskreds, lægd 1 = København i lægdsrulleåret A = 1877, hvor han er indført under nr Bemærk, at han får et nyt litra og et nyt nr., når han vender tilbage til København. 13

14 Her er så Jens Christian Wiingaard, som er indskrevet i lægdsrulleåret Æ = 1875 under nr Han er søn af detailist Rudolf Theodor Wiingaard, født i Sankt Knuds sogn i Odense den 16. februar 1879, udskrevet til Forpl. Kps. dvs. forplejningskorpset, hvor han er mødt den 1/ og hjemsendt den 8/ Der er anført en række adresser, som han har boet på i København. Det fremgår, at han er kommer fra I-2-Z 472, dvs. 1. udskrivningskreds, lægd 2, hvor han kan findes under lægdsrulleåret Z =1874, nr Det fremgår også, at han er stud. juris. I 1902 har han været på session, hvor han er blevet målt til 68 tommer. I parentesen fremgår hvilken enhed, man bedømmer han er velegnet til = EK9T. Uds. betyder udsat indkaldelse i 3 år. I 1905 er han fortsat 68 tommer høj, man beslutter at udskrive ham til EK2. Han har trukket lodtrækningsnummer Det fremgår også, at han den 7/ er blevet udnævnt til underkorporal og den 8. oktober 1906 til korporal. Men hvad står forkortelserne EK9T og EK 2 for? 14

15 1855 Betinget tjenstdygtige, dvs. militærarbejdere MA 1 Infanteripionerere, ambulancesoldater. MA 2 Køresvende og hestepassere (hestevartere). MA 3 Alle øvrige militærarbejdere. Først fra 1862 kom der koder på de tjenstdygtige 1862 Ubetinget tjenstdygtige EK 1 Søværnet. EK 2 Gardere til hest og til fods. EK 3 Kavalerister, artillerister, trænsoldater. EK 4 Ingeniører, artilleriets konstabler, håndværkere samt mandskab til pontonkompagniet. EK 5 Infanterister. Betinget tjenstdygtige, dvs. militærarbejdere M 1 Militærarbejdere ved søværnet. M 2 Infanteripionerer og ambulancesoldater. M 3 Køresvende og hestepassere. M 4 De øvrige militærarbejdere ved hæren. Udskrivningskoder fra Betinget tjenstdygtige, dvs. militærarbejdere M 1 Trænsoldater og hestepassere. M 2 Sygepassere. M 3 De øvrige militærarbejdere ved hæren Ubetinget tjenstdygtige EK 1 Søværnet EK 2 Fodfolket. EK 3 Livgarden. EK 4 Rytteriet. EK 5 Feltartilleriets kopnstabler. EK 6 Feltartilleriets trænsoldater. EK 7 Fæstningsartilleriet. EK 8 Ingeniører. EK 9T De tekniske afdelinger. EK 9H Hestepassere og trænsoldater. EK 9S Sundhedstropperne. Herudover kan der være tilføjet et a = særlig egnet eller et b = anvendelig Betinget tjenstdygtige, dvs. militærarbejdere M 1 Militærarbejdere ved søværnet. M 2 Forplejningskorpsets mandskab. M 3 Køresvende og hestepassere. M 4 De øvrige militærarbejdere ved hæren. EK 9T, står således for de tekniske afdelinger. EK 2 står for fodfolket. I 1912, 1925 og 1947 kom der igen nye koder. 15

16 I lægdsrulleåret S = 1869 under nr. 15 er Søren Peter Sørensen, søn af hsmd (husmand) Søren Sørensen boende Breet Mk (Breet mark), indskrevet i lægdsrullen. Han er således 17 år ved indskrivningen. Nedenunder står der 1875 Uds. Pas. 1.D.2. Hvad betyder det? 16

17 1912 Ubetinget tjenstdygtige K I 1 Søværnet, særlig egnet. K II 1 Søværnet, anvendelig. K I 2 Fodfolksregimenterne, særlig egnet. K II 2 Fodfolksregimenterne, anvendelig. K I 3 Livgarden, særlig egnet. K II 3 Livgarden, anvendelig. K I 4 Rytteriet, særlig egnet. K II 4 Rytteriet, anvendelig. K I 5 Feltartilleriets konstabler, særlig egnet. K II 5 Feltartilleriets konstabler, anvendelig. K I 6 Feltartilleriets trænkonstabler, særlig egnet. K II 6 Feltartilleriets trænkonstabler, anvendelig. K I 7 Ingeniører, særlig egnet. K II 7 Ingeniører, anvendelig. K I 8 Kyst- og fæstningsartilleriet, særlig egnet. K II 8 Kyst- og fæstningsartilleriet, anvendelig Udskrivnings- og kassationskoder fra 1912 Betinget tjenstdygtige (militærarbejdere) K II 9 Trænet, anvendelig K II 10a Arbejdstropper, kan følge med på marsch. K II 10b Arbejdstropper, kan ikke følge med på march. Særlige vedtegninger kan være tilføjet ovennævnte: F = Egnet til forplejningskorpset. H = Egnet til heste og træntjeneste. L = Egnet til dyrlægetjeneste. S = Egnet til sundhedstroppern. T = Egnet til teknisk korps. 17 Kassationskoder Kassationskoderne er meget omfattende. På landsarkiverne findes de relevante cirkulærer, hvor man kan se, hvad koderne betyder. I = Romertallet angiver, at han er uskikket til al krigstjeneste. Bogstavet angiver, hvor legemsfejlen, manglen, sygdommen eller svagheden er lokaliseret. A = Ingen bestemt legemsdel, f.eks. sindssygdom, åndsvaghed. B = Sæde i hovedet. C = Sæde i hals og krop. D = Sæde i overekstemiteterne. E = Sæde i Underekstremiteterne. Tallet angiver hvilken fejl, mangel, sygdom eller svaghed, det drejer sig om. Uds. Pas. I.D.2. Uds. Pas. = Udygtighedspas. I = Uskikket til al krigstjeneste. D = Sæde i overekstemiteterne. 2 = Betydelig svinde i arm eller hånd med nedsat kraft. Manglende underrretning om flytning ud af lægdet, udeblivelse fra session eller indkaldelse Bliver angivet med Før 1869: 18, 42, 43 og 44. Fra 1869: 13, 14, 37, 49 og 50. Fra 1912: 13, 29, 43 og 44. Bøder fra 2 til 200 rdl. (fra 4 til 400 kr.). Evt. arrest. Udeblivelse fra indkaldelse kunne straffes efter den militære straffelov.

18 Christian Faninger Nielsen, faderen Niels Olesen, fødested Green, født i 1842 er overflyttet som helbefaren nr. 5 fra lægdsrullen for samme lægd (Sædding). Den 29/11 69 anmeldt, at han tager hyre med fremmede nationers skibe. I 1870, hvor han er 28 år, bliver han forlods indkaldt i henhold til 37, men dukker ikke op og formentlig aldrig udskrevet til tjeneste. 18

19 Som hovedregel skal regimentets arkiver findes under det navn, som regimentet har i dag eller det navn, det havde, da det blev nedlagt. Hvis du f.eks. har en slægtning, som i 1797 har været indkaldt til tjeneste ved Kongens Regiment, så findes Kongens Regiments arkiver under 4. Bataillon. Men hvis den pågældende havde været i Drabantgarden (Drabantkorpset), som blev nedlagt i 1764, så skal arkivet findes under Drabantkorpset eller Drabantgarden. Daisy har gjort det noget nemmere, da man nu også kan søge på regimentsnavnet; men husk, at der f.eks. godt kan være flere regimenter, som kaldes Kongens eller Kronprinsens regiment, så det er vigtigt at kontrollere, at det er det rigtige regiment, du har fundet... Kig på årstallene. Husk, at nogle regimenter og kompagnier havde navn efter regimentschefen eller chefen for kompagniet, men skal normalt findes under regimentets officielle navn. En division består af forskellige våbenenheder. En bataljon ca mand. Et regiment ca mand. Et kompagni ca. 120 mand. Vær også opmærksom på, at man på DAISY nogle gange skal skrive»bataillon«og ikke»bataljon«for at finde den pågældende bataljon. Vær ikke overrasket over, at der står noget helt andet på kassen, som du bestiller, da betegnelsen m.m. betyder»med mere«, dvs, at der ligger noget mere i kassen. Regimentets navnekæder Bataillon Infanteriebataillon Infanteriregiment Infanteriebataillon Linie-Infanterie-Bataillon Livregiment til Fods Kronens Regiment til Fods Kongens Regiment Kronprins Christians Regiment Fyenske geworbne Regiment Prins (Arveprins) Frederiks Regiment Fyenske Regiment Fyenske Landregiment til Fods Fyenske Kompagni af»jydske Regiment Knægte«Kaldenavne Cicignons Bataillon Fyenske nationale Regiment 19

20 Seddelkartoteker og bøger Officerer: I.C.W. Hirschs 12 håndskrevne bind om»danske og Norske officerer «. Findes bl.a. på Rigsarkivet og Det Kgl. Bibliotek. V. Richters to bøger om»den danske Landmilitæretat «. Kongelig udnævnte militære og civile embedsmænd ført frem til Schiøpffes Samling om Danske som officerer i fremmed krigstjeneste Seddelkartoteker m.fl. på Rigsarkivet (nogle findes på film) Erindringsmedaljen for slaget på Reden Drabantgarden og Slesvigske Gendarmerikorps. Skandinaviske frivillige i de slesvigske krige. Faldne i Istedslaget. Faldne og Sct. Helena Medaljen. Carl af Hessens Arkiv. Personelsager. Berliens kartotek. Officerer og militære afdelinger Fodfolkets underofficerer og spillemænd med ( )- Rytteriets underofficerer med reference til stambøger ( ). Artilleriets underofficerer ( ). Artilleriets underofficerer. Kartotek over frisedler før Raket-, Sappør- og Ingeniørkorpsets underofficerer ( ). Kirurger, feltskærere, dyrlæger og kursmede, feltpræster, fanesmede m.fl. ( ). Kadetattester (fødsels-, dåbs- og helbredsattester). Reserveofficersaspirantskolen Centralkorporalskolen Kommandoskoler Artillerikadetter. Stykjunkere. Justitsarkivet med bl.a. frisedler. Militære skiftesager. Livgardens justitsprotokoller fra Feltartillerireg. justitsprotokol. Holstenske infanterireg., 15. Bataillons edsprototokol. Grenaderkorpset, justitsprotokol. 4. Dragonregiments justitsprotokol Dragonregiments Justitsprotokol. Fæstninger. Justitsprotokol. Generalhvervekommissionen Mønstringer i Rendsborg fra Bestallinger for afdøde officerer Notater om artilleriofficerer. Rejserapporter fra officerer Forsvarets Billedarkiv m.fl. Frisedler Der findes et omfattende papirkartotek over frisedler (dvs. tilladelser til at indgå ægteskab m.m.) til menige og underofficcerer. Arkivskaber: Forsvarets arkiver Akivserie: Frisedler

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE Oversigter Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY AF LARS B. STRUWE Udskrivningen af karle til den forhadte landmilits og stavnsbåndet har i

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT 39. årgang Nr. 3 - august 2006 ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG Planlagte aktiviteter 2006 2007. Med forbehold for ændringer har bestyrelsen med baggrund i erfaringerne fra vintersæsonen

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup VEJMANDEN og hans virke gennem tiderne E. Kjemtrup Vejmanden E. Kjemtrup Vejmanden og hans virke gennem tiderne 1. udgave 2003 Copyright 2003 by E. Kjemtrup Redaktion & layout: H. C. Davidsen Print: Vester

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Etaternes demografi på Frederik VI s tid 1784 1839

Etaternes demografi på Frederik VI s tid 1784 1839 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Konferensafhandling Børge Fogsgaard Etaternes demografi på Frederik VI s tid 1784 1839 Vejleder: Gunner Lind 1 Afleveret:

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og

FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og Militærnægterforeningen mv. i perioden 19701978. Afgivet den 16.

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets

Læs mere

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 21 nr. 1-27 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer Werner Wittekind

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år Jørgen Thomsen Patriotisk Selskab i 200 år Fem fremtrædende fynboer stod bag det opråb, som i 1810 førte til dannelsen af Fyens Stifts patriotiske Selskab. Det nye selskab skulle ophjælpe det hjemlige

Læs mere

Andre bøger i serien

Andre bøger i serien En by i krig Viborg Andre bøger i serien En by i krig Sakskøbing, 2011 En by i krig Holsted, 2011 En by i krig Stilling-Gram, 2011 En by i krig Dronninglund, 2011 En by i krig Taastrup, 2011 En by i krig

Læs mere

DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk ISSN 0909-4391 November 2008 43. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen På medlemsmødet den 24-10-2008 fortalte Helle Bruhn Kongsted (tv) og Lotte Kristine Dysted

Læs mere

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Hæren H Æ R E N 1614 2014 4 0 0 Å R 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Indhold 2014 4 0 0 Å R Hilsen og forord... side 3-4 Resumé: Hæren gennem

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere