Formandsmøde den 29. november 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsmøde den 29. november 2012."

Transkript

1 Formandsmøde den 29. november Formanden for sammenslutningen Kurt Wriedt åbnede mødet med at byde velkommen til de 28 fremmødte medlemmer, som repræsenterede 21 grundejerforeninger, samt fra Tårnby Kommune, Teknisk forvaltning Helle Myhre der var substitut for Betina Grimm, chef for Teknisk Forvaltning. Derefter fremlagde Kurt Wriedt oplægget til mødet: 1. Gravetilladelser 2. Dong Energy 3. Kloaker og afvanding 4. Trafik 5. Genbrugspladsen 6. Grundejerforeninger Helle Myhre takkede for indbydelsen og skulle hilse fra Betina Grimm, der var blevet forhindret. Herefter fortalte Helle Myhre om en række begivenheder der er sket i kommunen siden sidste formandsmøde: o Byparken v. Amager Strandvej klargøres til boligbyggeri. o Amagerhallen er nu næsten færdig med en stor renovering. o Den blå Planet bliver færdig i marts o Kastrupgårdssamlingen skal renoveres og udvides med en cafe. o Co2 udledningen, i 2011 blev der investeret 2,4 mio. kr., det har givet kommunen 3,6 % mindre udledning og en besparelse på kr. = 28 %. Budget 2013: Kommuneskatten fastholdes på 23,5 %, kirkeskat uændret på 0,61 %, grundskyld uændret på 24 0/00, alle dækningsafgifter fastholdes uændret. o Svømmehal på Vestamager, 10 mio. over 3 år. o Flagstang ved Amager Strandpark. o Familiehus, 2 mio. o Vandposter i skolegårde, 2 mio. o Iværksætterhus, 2 mio. o Bænke og borde i skolegårde, 2 mio. o Tandlæge klinikker samles. 1

2 Gravetilladelser: Dette punkt er jo på programmet hvert år, men det ændrer ikke på aktualiteten. Status, som jeg oplever det er, at der heller ikke i det forgangne år er sket nogle fremskridt eller kvalitetsforbedring. Af én eller anden årsag samler man stadig en bunke sammen og sender en stak gravetilladelser ud til grundejerforeningerne, med det resultat at de ofte ja nærmest altid er forældede. Det er bestyrelsens opfattelse at dette punkt ikke bliver taget særlig alvorligt fra Teknisk forvaltnings side. Det er meget vigtigt for den enkelte grundejerforening, at vide hvad der foregår i og på foreningens veje, det bliver jo i den sidste ende Grundejerforeningen/ den enkelte grundejer, der skal betale for at få udbedret en dårlig kvalitet på vejen. Men det virker som om at det ikke interesserer Teknisk Forvaltning særligt meget. Omvendt så en man hurtige til at tilskrive den enkelte grundejer når der er noget man ønsker forbedret. Vi undrer os stadig over, at det i vores elektroniske tidsalder ikke kan lade sig gøre at formanden i en grundejerforening, kan modtage gravetilladelsen via elektronisk post samtidig med, at en entreprenør modtager gravetilladelsen????( måske modtager entreprenøren den via elektronisk post?) Hvad gør man fra Teknisk forvaltning ved dette problem? Svar: Gravninger generelt. Kommunen er i gang med at implementere nyt journalsystem, dette kunne forbedre udsendelsen af gravetilladelser. Kommunen har hidtil sendt kopi af gravetilladelser til Grf. 2-3 gange årligt, jf. tidligere aftale. Ledningsejerne bliver pålagt, at kontakte grundejerne og tilbyde en vejgennemgang ved større gravninger. Ved store og sammenhængende projekter får Grf. altid besked på forhånd. Fra salen: De tilstedeværende ønskede at gravetilladelser bliver sendt til grundejerforeningerne samtidig med entreprenøren modtager sin. Dong Energy. I de områder hvor luftledningerne er blevet erstattet at kabler i jord, er det vores opfattelse at samarbejdet er blevet meget bedre både med Dong Energy og deres underleverandører. Men det er stadigvæk sådan at hvis den enkelte Grundejerforening ikke selv er meget opmærksomme på arbejdets fremgang og udførelse, så er der stadigvæk nogle problemer, især med den kvalitet som fortove og kørebaner bliver afleveret, efter reetablering efter opgravninger. Det må være sådan at Kommunen som vejmyndighed også og i stor stil varetager den enkelte grundejerforenings interesse omkring arbejdets udførelse og ikke mindst afleveringskvalitet! Også selvom Grundejerforeningen ikke har mulighed for at deltage i alle møder og afleveringsforretninger. I Sammenslutningen har vi stadig nogle sager som ikke er afsluttet. Disse sager drejer sig om dårlig aflevering, dårlig planlægning af passage ved opgravninger og dårlig kommunikation til Grundejerforeningerne omkring arbejdstider, her tænkes på weekend arbejde og lignende. Vi har her fra Grundejersammenslutningen den erfaring fra de seneste områder og fra tidligere områder, hvor der er eller har været gravet op, at forholdene er blevet bedre, men vi regner stadig med at Teknisk forvaltning stadigvæk træder ind som en aktiv medspiller og fra starten viser entreprenørerne hvem der er 2

3 vejmyndighed. Vi må jo ikke glemme, at en grundejerforening ikke bliver spurgt om man er interesseret i at få gravet ledningerne ned i jorden til erstatning for luftledningerne, det er bare om at finde sig i det, dette på trods af at langt de fleste veje er private fællesveje og dermed tilhører de enkelte grundejere og grundejerforeninger. Det har tidligere fremgået af trafikministeriets Standardregulativ for ledningsarbejder, at det er Kommunen som vejmyndighed, der har ansvaret for at sikre, at retableringsarbejder bliver gennemført og vel at mærke gennemført korrekt. Dette gælder vel stadigvæk? I den nye vejlovs 68 & 69 er dette præciseret yderligere. Der er her fastsat, at Kommunen har pligt til at betinge en gravetilladelse af bl.a. at ledningsejeren retablerer vejareal og arbejdsareal efter endt arbejde, samt at ledningsejer skal underrette Kommunen skriftligt om, at retableringsarbejderne er gennemført. Hensigten med dette er jo at Kommunen modtager underretning om at arbejdet er afsluttet og dermed har mulighed for at sikre at vejen/fortovet er retableret tilfredsstillende! Er man således utilfreds med kaviteten på retableringen, så er det altså Kommunen man skal kontakte og så er det kommunen der må stille krav til ledningsejeren om at udbedre eventuelle mangler. Det kunne jo være sjovt at høre om Kommunen har de samme problemer når der har været gravet i de offentlige veje? I de områder der senest har fået fjernet luftledningerne til fordel for jordkabler er der, i lighed med tidligere områder, blevet udskiftet belysningsarmaturer og masterne for disse. De nye armaturer er af den type med LED lyskilder, en lyskildetype der er meget billig i strømforbrug og det ser ud til at lysmængden fra disse LED lyskilder er større en ved de lyskilder man tidligere har anvendt ved armaturudskiftning. Er der tanker om at udskifte disse armaturer således, at samtlige armaturer efterhånden benytter LED lyskilder? Det giver vel en besparelse på el forbruget! Vi kunne i øvrigt skrive et afsnit med næsten samme ordlyd blot med retning mod TDC, YOU SEE eller dansk Kabel TV de er heller ikke særligt gode til at aflevere i en ordentlig kvalitet, men de har vist ikke gravet i kommunen i særligt stort omfang i det seneste år. Svar: Kabellægning proces Dong er i gang Der opsættes LED belysning På lokalveje skal belysningsstyrken være min. 4 lux. På trafikveje skal den være min. 7 lux. Der er afsat 10 mio. i 2013 til ny vejbelysning. I 2012 er der udført kabellægning og nye elmaster i et område på Vestamager, området omkring Løjtegårdsskolen, området omkring Amager Landevej og Tømmerupvej. Det er ikke helt klart hvor Dong starter til foråret. Fra salen: Der var meget snak om belysningsstyrkerne i de forskellige områder, man anmodede om en kontrolmåling som leverandøren og kommunen skulle stå for. 3

4 Kloaker og afvanding. Med hensyn til kloaknettet, så er det med stor tilfredshed at vi nu erfarer at man er begyndt at påbyde de grundejere der har haft tilsluttet tagafvandingen til kloaknettet. Vi håber at man stadig følget dette op så vi efterhånden har fået aflivet alle disse ulovlige tilslutninger. Hvornår regner man med at alle har efterkommet Kommunens påbud? Det ser også ud til at man fra Kommunens side er i gang med en opdatering af kloaknettet så det er forberedt på de skybrud m.m. som jo er blevet forudsagt at der vil komme meget mere af i fremtiden. Dette tiltag er meget tilfredsstillende Svar: Forsyning. Den udskilte kommunen forsyningen (vand, spildevand og varme) i et aktieselskab, der er 100 % ejet af kommunen, jf. lov om vandsektorens organisation. TÅRNBYFORSYNING A/S varetager drift og vedligeholdelse af vand-, spildevand- og varmeforsyningen. Tårnby Kommune er myndighed på de nævnte områder. Projekter i forsyningen: Etapevis separatkloakering af de fælleskloakerede områder. Første etape bliver øst for metro-linien i Kastrup i perioden Efterhånden som områder skal renoveres, skiftes til separatkloakering. Styring og regulering. Strømpeforinger. Ulovligt regnvand til kloaknettet: Der er registreret 381 fejltilslutninger ud af 3449 undersøgte ejendomme = 11 %. 171 ejendomme har lovliggjort forholdene. Der gives påbud med en frist på 1 år til de fejltilsluttede ejendomme undersøgt i 2011 og fremefter. Mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand i de fælleskloakerede områder(ikke på Vestamager da der ikke er betalt tilslutningsbidrag for regnvand). Ca. 25 ejendomme har det seneste år frakoblet al regnvand, og fået tilslutningsbidrag for regnvand tilbagebetalt. Fra salen: Flere spørgsmål vedr. kloakering blev stillet til kommunen til senere besvarelse. Trafik. Der er jo ikke så meget at sige om trafikafviklingen i Kommunen. Dog er der nogle steder hvor der er tendens til trafikken let kan klumpe sig. Det er især ved Kirstinehøj i Englandsvej/Ugandavej krydset, her er der meget trafik til og fra området, har man nogle planer om at gøre trafikforholdene i dette kryds? 4

5 Og det drejer sig om Kongelundsvej hvor det er vores opfattelse at trafikken stadig er i stigende? Vil man overveje at nedsætte den tilladte hastighed? Og har man overvejer at etablere flere lysregulere kryds f. eks. Ved Ryumgårdvej? Når vi nu er ved veje så må vi igen spørge om Kommunen har planer om at overtage de private fællesveje eller måske det modsatte?? Der bliver givet rigtig mange tilladelser til etablering af vejbump og dette er måske i orden, nogle af dem virker ikke helt logiske idet de bliver etableret i områder der i forvejen fremtræder som lukkede områder. Men kan Kommunen ikke også her gøre lidt mere ud af, at kontrollere om forholdene der bliver givet i byggetilladelserne, bliver overholdt? Svar: Der har været trafiktælling i hele kommunen i efterår F.eks. Kongelundsvejen, - gennemsnitshastigheden ligger på mellem km/t, og ÅDT, årsdøgntrafikken er samlet uændret. Veje: Der køres tilsyn på de private fællesveje en gang hvert 2. år. Der bliver sendt påbud til den enkelte grundejer, jf. Privatvejsloven. Vejsyn kan bestilles. Kommunen bestemmer, om den vil afholde et vejsyn eller gennemføre en skriftlig procedure med en kendelse. Ny vejlov har været i høring med frist til Nedklassificering af offentlige veje kan efter forslaget ske med en procestid på 1-2 år. Kommunen har ingen aktuelle planer om at ændre status på vejene. Regulativ for udførelse af overkørsler, regulativet er under revision og bliver forelagt T&M i starten af Busplan Der har været afholdt workshop om busdrift den 1. december 2011 og den 1. marts Pjecen Snerydning og glatførebekæmpelse i Tårnby Kommune Der var ønske om en udsendelse til grundejerforeningerne. 5

6 Genbrugspladsen. Det må siges helt klart det er stadig Grundejersammenslutningens opfattelse at genbrugspladserne fungerer godt. Der er nok nogle som oplever nogle medarbejdere som irettesætter brugerne på en mere end almindelig myndig måde, men alt i alt så fungerer det fint. Kan man forestille sig at der kommer flere fraktionsmuligheder? Hvordan med den ny aftale med Rockwoll, hvornår bliver den iværksat i Tårnby Kommune? Indsamling af storskrald og papir til genbrug fungerer også fint, så her er der vist ikke så meget at komme efter og stille spørgsmål ved. Med hensyn til Kommunens miljøprofil, kunne man så tænke sig at gå noget videre med indsamling af fraktioner til genbrug. Jeg tænker især på om man kunne forestille sig at der kommer opsamlingscontainere til metal(dåser m.m.) 0g til plast, eller kunne man forestille sig at man skulle sortere i flere fraktioner i de enkelte husstande?? Svar: Genbrugspladser: Alle borgere bosiddende i Amagerforbrændings opland, dvs. Tårnby, Dragør, Hvidovre, København og Frederiksberg kommuner kan benytte genbrugspladserne. I 2012 er der alene tilmeldte virksomheder og der lægges op til en abonnementsordning. Renovation: Udbud af renovationsindsamling, 2013 = samme renovatør. Det bliver muligt, at få indarbejdet sortering i flere fraktioner fx glas, pap, metal mm. ved husstande. Affald takster: 2012 og en ugentlig posetømning for parcelhuse og lign Administration 185,00 118,00 Genbrugsplads 1.345, ,00 Indsamling af genanvendeligt affald 597,00 546,00 Dagrenovation pr. 110 L pose 992,00 916,00 I alt incl.moms kr./år 3.119, ,00 Forskel -318 kr. 6

7 Grundejerforeninger. Vi får ofte stillet spørgsmål fra foreningerne omkring sammenlægninger af Grundejerforeninger, hvordan ser teknisk Forvaltning/ Kommunen på dette spørgsmål, er der en politik omkring dette? Er der noget som kommunen er indblandet ind i eller rettere skal være indblandet i? Flere mener også, at vedtægtsændringer i den enkelte Grundejerforening, skal godkendes af teknisk Forvaltning passer det? Kunne man tænke sig en mere omsiggribende ændring af kortet, der er mange foreninger der ikke har særligt mange medlemmer og der er mange der f. eks. deler en vej, kunne man tænke sig at stregerne kunne tegnes mere logisk og hvordan vil Kommunen stille sig til det. Svar Sammenlægninger: Sammenlægninger af grf. kræver en politisk beslutning, såfremt der er medlemspligt til en bestemt grf. Enighed om sammenlægning i relation til samtlige medlemmer af de respektive grf. Vedtægter: Kommunen skal kun godkende vedtægter, såfremt det er tinglyst fx i en deklaration eller det fremgår af en lokalplan. Fra salen: En del spørgsmål og eksempler vedr. sammenlægninger blev debatteret. Afslutning Helle Myhre takkede for de fremsatte spørgsmål og ville tage dem med til Teknisk Forvaltning til senere besvarelse. Kurt Wriedt takkede Helle Myhre og de fremmødte for en aften med en god debat med mange spørgsmål der belyser de mange problemer og opgaver der opstår ude i grundejerforeningerne. Kai Tage Møller Referent 7

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2012 Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r Informationshæfte... -om regnvandsløsninger side 3 i K ø b e n h a v n 19 November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse side

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere